Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog"

Transkript

1 Praktisk og pædagogisk Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Udarbejdet af Pædagogik og Integration Århus Kommune udgave 1

2 Forord Byrådet i Århus Kommune vedtog den 18. december 2002 at videreføre modersmålsundervisningen i en ny form, som fik betegnelsen Sprogstøtte på modersmål. Sprogstøtte på modersmål er tænkt som en støtte for dansksproglig og almen faglig udvikling for elever med dansk som andetsprog. Denne vejledning er udarbejdet som en vejviser for implementeringen af Sprogstøtte på modersmål på skoler med elever med dansk som andetsprog. Vejledningen er udarbejdet af konsulenter fra Pædagogik og Integration i Århus Kommune. Henvendelser vedr. vejledningen kan rettes til konsulent Ani Hagopian Larsen tlf

3 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 1. Baggrund 5 2. Formål 6 3. Kriterier for visitering til Sprogstøtte på modersmål Elever i klasse Hvilke elever fra klasser kan omfattes af tilbuddet Elever i modtagelsesklasser eller specialklasser 7 4. Organisering og indhold Den tosprogede lærer i undervisningen Sprogstøtte på modersmål i indskolingen, klasse Sprogstøtte på modersmål på mellemtrinet og udskolingen, klasse Den tosprogede lærers kompetencer og kompetenceudvikling Samarbejde med skolens øvrige lærere Samarbejdet i sprogstøttecenteret Den tosprogede lærers øvrige funktioner Forældremøder på modersmålet 3

4 1. Baggrund Folketinget vedtog den 23. maj 2002 en ændring af bestemmelserne vedr. modersmålsundervisning. Ændringen indebar, at kommunernes forpligtelse til at tilbyde modersmålsundervisning bortfaldt med virkning fra 1. august med undtagelse af modersmålsundervisningstilbud til EU-borgere, borgere i EØS-lande samt borgere fra Færøerne og Grønland. Århus Kommune måtte derfor, som landets øvrige kommuner, forholde sig til, om modersmålsundervisningen skulle videreføres for egne midler for de grupper af elever, som ikke længere var omfattet af den lovpligtige modersmålsundervisning. Den 18. december 2002 vedtog Byrådet i Århus Kommune "Indstilling om sprogstøtte på modersmålet." Med denne indstilling vedtog Århus Kommune at undervisningen af elever med dansk som andetsprog skal bygge på tosprogethed som en ressource. Modersmål og dansk skal gå hånd i hånd med hinanden og tilsammen udgøre elevens sproglige fundament, idet udviklingen af elevernes modersmål anses for fremmende for tilegnelsen af andre sprog, herunder dansk. Med vedtagelsen af indstillingen har politikerne endvidere ønsket, at kvaliteten af modersmålsundervisningen og de tosprogede læreres ansættelsesforhold sikres og forbedres. Den nye model har forbedret de tosprogede læreres ansættelsesforhold og status på skolerne, idet de tosprogede lærere i højere grad bliver en del af skolens hverdag. På nuværende tidspunkt omfatter Sprogstøtte på modersmål kun de fire største sprog i kommunen, arabisk, somali, tyrkisk og vietnamesisk. Derudover tilbydes der i kommunen den lovgivningsforpligtede modersmålsundervisning i EU-, EØS-sprog samt grønlandsk og færøsk. Efter implementeringen i Århus Kommune af 5, stk. 8 i Folkeskoleloven 1 (jf. L 594), har det været nødvendigt at omfordele ressourcer og tosprogede lærerkræfter, da henvisningen af elever med dansk som andetsprog til modtagerskolerne har medført behov for Sprogstøtte på modersmål på væsentligt flere skoler end i For at sikre, at skolerne tilrettelægger sprogstøtten efter de faglige anbefalinger i indstillingen, har Pædagogik og Integration udarbejdet denne organisatoriske og pædagogiske vejledning. Tilbuddet om Sprogstøtte på modersmål omfatter elever i klasse. 1 Århus Kommune anvender 5 stk. 8 (lov 594).som giver mulighed for at foretage en vurdering af dansksproglige kompetencer (ved brug af sprogscreeninger) hos skolestartere, skoleskiftere og tilflyttere med dansk som andetsprog. På baggrund af sprogscreeningen kan kommunen henvise børn med et særligt behov for støtte i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. 4

5 2. Formål Formålet med Sprogstøtte på modersmål er, at skolens elever med dansk som andetsprog videreudvikler deres sproglige, faglige, sociale og kulturelle kompetencer og dermed får samme muligheder for at deltage i folkeskolens undervisning og gennemføre folkeskolens afgangsprøver som alle øvrige elever. Sprogstøtte på modersmål skal styrke eleverne såvel sprogligt som fagligt, idet der tages udgangspunkt i elevernes sproglige og kulturelle baggrund. Undervisningens indhold og valget af metoder og materialer skal medvirke til at styrke elevernes faglige kompetencer samt deres identitet og selvværd. Den modersmålsbaserede sprogstøtte kan således medvirke til: At sikre de tosprogede elever et mere målrettet undervisningstilbud til gavn for deres dansksproglige udvikling At medvirke til en generel udvikling af undervisningen på hele skolen i forhold til at medtænke interkulturel pædagogik i alle fag og aktiviteter I samarbejde med skolens sprogstøttecenter at være rådgivende og initiativtagende i forhold til undervisningen af skolens elever med dansk som andet sprog 5

6 3. Hvem kan tilbydes Sprogstøtte på modersmål 3.1. Elever i klasse Alle elever med dansk som andetsprog kan tilbydes modersmålsbaseret sprogstøtte. Den enkelte skole/lærerteam bestemmer fordeling og omfang Hvilke elever fra klasse kan omfattes af tilbuddet Elever med dansk som andetsprog med særlige sproglige, faglige eller sociale behov visiteres til modersmålsbaseret sprogstøtte af lærerteamet. Denne visitering skal sikre, at tilbuddet rettes mod elever, der opfylder ét eller flere af følgende kriterier: I undervisningen: 1. har behov for særlig støtte til fortsat sprogudvikling 2. har behov for faglig støtte Socialstøtte i form af forældrekontakt eller kontakt person ordning ved de tosprogede medarbejdere. 1. har behov for støtte til udvikling af sociale og kulturelle kompetencer 2. har svage netværk i forhold til fritid 3. har svag familiemæssig opbakning til skolegangen 3.3. Elever i modtagelsesklasser eller specialklasser Elever i børnehave modtagelses klasser og modtagelsesklasser trin A ( klassetrin) vil kunne omfattes af det samme tilbud som elever med dansk som andetsprog i de øvrige indskolingsklasser. Hvis skolen har egen tosproget lærer ansat, vil læreren periodevis kunne tilbyde modtagelsesklassen et antal lektioner som ekstra lærer, og eleverne kan derudover deltage i lektioner i Sprogstøtte på modersmålet, som ligger efter normal skoletid. Det stiller krav til den tosprogede lærer i forhold til undervisningsdifferentiering, idet eleverne vil være på forskellige niveauer både i forhold til deres andetsprogstilegnelse og i forhold til modersmålskompetencer. Elever i Kommunens specialklasser ( klasse) og elever, der modtager specialundervisning i skolens støttecenter omfattes af den modersmålsbaserede sprogstøtte. 4. Organisering og indhold 6

7 Alle skoler i Århus Kommune i skoleåret 2009/2010 har én eller flere tosprogede lærere tilknyttet skolen. Med implementering af 5, stk. 8 (jf. Lov 594), og henvisningen af elever med dansk som andetsprog med særligt sprogstøttebehov til modtagerskoler, har der været behov for at fordele de tosprogede medarbejdere til alle 13 områder i Århus Kommune. Fordelingen er sket på baggrund af antal elever med dansk som andetsprog i hvert område. En stor del af den tosprogede medarbejders arbejdstid forventes brugt til undervisnings- og sprogstøttende aktiviteter, mens en lille del af arbejdstiden anbefales brugt til integrationsfremmende opgaver, eksempelvis tolkning, forældresamarbejde og særlige støtteforanstaltninger til marginaliserede elever med dansk som andetsprog. Fordelingen af arbejdstiden til den enkelte opgave skønnes på den enkelte skole. På grund af et lille antal elever med dansk som andetsprog i nogle områder og på grund af det begrænsede antal tosprogede medarbejdere, er de fire store sprog, arabisk, tyrkisk, somali og vietnamesisk ikke dækkes af en tosproget lærer på alle skoler. Her kan de tosprogede lærere bruges til at støtte eleverne i dansk som andet sprog Den tosprogede lærer i undervisningen Eks. på skema for den tosprogede lærer tilknyttet sprogstøtte på modersmål mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 2.a 9.a 2.b 2.a 4.a 0.b 9.a 0.b 1.b 6.c 2.b 3.c 0.a 1.c 6.c 3.c 3.c Lektiehjælp indskoling Sprogstøtte på modersmål (forældre tilmelding) Sprogstøtte på modersmål (forældre tilmelding) Lektiehjælp udskoling Lektiehjælp udskoling Skemaet er for skemaperioden 1, dvs. fra skolestart til efterårsferien. Der bør indbygges en fleksibilitet i skemalægningen, som gør det muligt at skifte mellem klasserne. Den tosprogede lærer deltager i den almindelige undervisning i indskolingen i et antal formiddagslektioner. Formålet med denne tolærerordning er, at: Støtte eleverne i deres dansksproglige udvikling. Støtte alle klassens tosprogede elever i dansk som andetsprog 7

8 Få indblik i temaer, emner samt metoder i indskolingens forskellige fag og bruge denne viden til at arbejde videre med de samme temaer i sprogstøtte på modersmål timerne efter den almindelige undervisningstid. Undervisningen kan foregå i klasserne og/eller på små hold uden for klassen efter aftale og i samarbejde med klasselærer/faglærere. Sprogstøttetimerne efter almindelig undervisningstid: Undervisningen kan også gives efter den almindelige undervisningstid. I denne tilfalde skal det ske efter en frivillig tilmelding fra forældre til elever i indskolingen. Øvrige timer aftales med sprogstøttecenteret og klasselærere efter behov Sprogstøtte på modersmål i indskolingen, 0. til 3. klasse I indskolingen er sprogstøtte på modersmål til elever med dansk som andetsprog et vigtigt element for bl.a. at understøtte begrebsdannelse, udvikling af (et fag-fagligt) ordforråd og forståelse af sprogets opbygning. Det er af stor betydning for eleverne, at en del af sprogstøtten ift. sprogudviklingen, kan foregå på modersmålet. Desuden er det af stor betydning for eleverne, at der arbejdes med en udvikling af elevernes sociale og kulturelle kompetencer gennem målrettede socialpædagogiske tilbud både i skolen og i fritiden. For at medvirke til en vellykket integration kan de tosprogede lærere spille en væsentlig rolle i dette arbejde. Find link til elevbeskrivelse på siden Sprogstøtte på modersmål Eks. på sprogstøtte i indskolingen Den tosprogede lærer med tyrkisk baggrund er tilknyttet de enkelte klasser i et antal formiddagslektioner. Hans rolle er at indgå som en særlig ressource i forhold til klassens elever med dansk som andet sprog. Hans opgave er at støtte klassens elever med tyrkisk modersmål og støtte de øvrige elever i dansk som andetsprog fagligt og sprogligt. Skolen har valgt at tilbyde Sprogstøtte på modersmål i forlængelse af elevernes almindelige skoletid, ca. to timer om ugen for årgangens elever med tyrkisk modersmål (dette sker efter forældre tilmelding). I disse timer arbejdes der bl.a. med forforståelse, hvilket vil sige, at den tosprogede lærer skaber en forståelsesramme på både dansk og tyrkisk inden for de emner, som eleverne skal til at beskæftige sig med i de øvrige fag. Samtidig efterbearbejdes det, som er sket i løbet af skoledagen, både fagligt og socialt. Denne efter bearbejdning foregår ligeledes på begge sprog. Den tosprogede lærer deltager på samme vilkår som de øvrige lærere i alle skolens aktiviteter, herunder teamarbejde og materialeudvikling. En vigtig del af den tosprogede lærers opgave er desuden at være brobygger mellem skolen og familierne, hvilket indebærer hjemmebesøg, forældremøder for sproggruppen samt ad hoc kontakt med hjemmene i samarbejde med klassens lærere. Disse opgaver planlægges sammen med det team af lærere, der er tilknyttet klassen, men kan udføres enten af lærerteam og tosproget lærer sammen eller 8

9 af den tosprogede lærer alene. I visse tilfælde kan det være en fordel, at den tosprogede lærer f. eks. selv afholder et hjemmebesøg eller et forældremøde, hvor informationer og debat udelukkende foregår på modersmålet. Erfaringerne fra en række skoler viser, at der er en meget stor deltagelse til sådanne sprogbaserede forældrearrangementer Sprogstøtte på modersmål på mellemtrinet og i udskolingen, klasse Sprogstøtte på modersmål omfatter elever med dansk som andetsprog på klassetrin i almindelige klasser, som har behov for særlig modersmålsbaseret støtte. For disse elever skal den modersmålsbaserede sprogstøtte: Styrke elevernes generelle sproglige niveau gennem en udvikling af modersmålet Styrke den faglige undervisning ved at den tosprogede lærer kan arbejde med forforståelse og begreber i fagene dansk, matematik, fysik, natur og teknik, historie Styrke elevernes identitetsdannelse ved at den tosprogede lærer arbejder med sammenlignende kulturforståelse Styrke skole/hjem-samarbejdet ved at den tosprogede lærer har en særlig kontakt til elevernes forældre Vurderingen af elevens behov for sprogstøtte på modersmålet foretages af de enkelte lærerteams. Skolens sprogstøttecenter vil kunne bistå med en sprogvurdering af elevens dansksproglige kompetencer. Den tosprogede lærer kan evt. vurdere elevens kompetencer på modersmålet. Find link til elevbeskrivelse på siden Sprogstøtte på modersmål Eks. på sprogstøtte på mellemtrin og i udskolingen a. Målrettet undervisning og lektiehjælp Den tosprogede lærer samler elever med identiske faglige/sproglige behov på små hold, som efter skoletid modtager lektiehjælp på modersmålet f.eks. to til tre lektioner om ugen. Da et af undervisningens formål er at støtte elevernes tilegnelse af dansk som andetsprog, skal der med udgangspunkt i Faghæfte 19 - Fælles Mål for dansk som andetsprog bl.a. arbejdes med: Forforståelse. Eleverne arbejder på modersmålet og på dansk med før-læseaktiviteter til skønlitterære og faglige tekster, der bliver arbejdet med i deres almindelige klasser. Det kan f.eks. dreje sig om indføring i tekstens univers og forklaring af centrale ord og begreber. Forforståelse kan dække alle fag og emner, som eleverne møder i den øvrige undervisning. F.eks. kan emnet være naturvidenskabeligt (matematik, natur/teknik, fysik, biologi). Den tosprogede lærer udvælger temaerne/emnerne efter aftale med de enkelte lærerteams. 9

10 Ordforråd. Eleverne arbejder med en udvidelse af og dybde i deres ordforråd på modersmålet og dansk med afsæt i de valgte temaer. Øget ordforråd bør indtage en væsentlig plads i de samlede aktiviteter og kan f.eks. foregå som leg via spil og kommunikationsøvelser. Skriftlig fremstilling på modersmålet og dansk. Via procesorienteret skrivning arbejder eleverne med skriftlig fremstilling. Teksterne kan efterfølgende fx bruges til at skærpe elevernes sproglige opmærksomhed f.eks. ved I. at oversætte fra et sprog til det andet II. at sammenligne ord og sprogstrukturer på begge sprog (ex. brug af præpositioner, bøjninger og konjunktioner på dansk i sammenligning med modersmålet. Hvorfor er der mange flere ord i den danske tekst end i den tyrkiske?). Modersmålsbaseret lektiehjælp (evt. i sprogstøttecentrets regi eller i skolens lektiehjælpsordning/studieværksted i timer efter skoletid) Sprogarbejdet kommer på den måde til at afhænge af den enkelte elevs behov og integreres i en meningsfuld faglig sammenhæng. b. Intensive kursusforløb i dansk som andetsprog og modersmål Disse kursusforløb tilrettelægges af det lærerteam, som er tilknyttet skolens sprogstøttecenter 2, som beskrevet i "Vejledning til sprogstøttecenter ved Århus kommunale skolevæsen udarbejdet af Århus kommunale skolevæsen. Der kan også laves særlige kursusforløb på modersmålet. Eksempler på kursusforløb kunne være: Et læsekursus for elever, der endnu ikke har lært at læse på deres modersmål Et kursus i procesorienteret skrivning, der også indeholder tekster på modersmålet, for mellemtrinnet Et kursus i læsning med indholdsforståelse, der også indeholder tekstlæsning på modersmålet. Her arbejdes med læsestrategier og ordforråd på begge sprog Et kursus i mundtlig kommunikation, der også indeholder kommunikationsøvelser på modersmålet Et lyttekursus, der også indeholder lytteøvelse på modersmålet I øvrigt henvises til den pædagogiske vejledning i Faghæfte 46, find link på siden Sprogstøtte på modersmål. 2 Inspiration: Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning kapitel 5. find link på siden Sprogstøtte på modersmål 10

11 5. Den tosprogede lærers kompetencer og kompetenceudvikling Ved ansættelser af nye tosprogede lærere er der følgende udvælgelseskriterier: 1. Læreruddannelse (helst dansk) eller bedst mulige anden uddannelsesbaggrund for at varetage undervisningen 2. Gode dansksproglige kompetencer og gode modersmålskompetencer 3. Stor viden om danske samfunds- og kulturforhold 4. interesse i, at eleverne bliver velintegrerede i det danske samfund Der er løbende efteruddannelser og kurser for de tosprogede lærere inden for områderne: Sprogpædagogisk opkvalificering. Dansk som andetsprog Skole-hjemsamarbejde Kulturforståelse og integration. De tosprogede lærers arbejdsområder indeholder ud over det sproglige arbejde også integrationsarbejde og tolkning. Der vil derfor være et behov for, at lærerne får efteruddannelse i kulturforståelse og integration. (Se afsnit 7: Tosprogede lærernes øvrige funktioner på skolen). 11

12 6. Samarbejde med skolens øvrige lærere Sprogstøtte på modersmål bygger på et tæt samarbejde mellem tosprogede lærere og skolens øvrige lærere. Kun gennem dette samarbejde kan indstillingens formål under Nye rammer for sprogstøtte på modersmålet i Århus Kommune opfyldes. Nogle skoler har allerede gode erfaringer med at inddrage de tosprogede lærere i den daglige undervisning, dels ved at den tosprogede lærer indgår i en tolærerordning, og dels ved at den tosprogede lærer arbejder med samme temaer som den øvrige undervisning. Et reelt samarbejde mellem lærere kræver fælles planlægning og forberedelse. Den tosprogede lærer bør derfor tilknyttes skolens team omkring sprogstøttecentret og bør deltage i møder og aktiviteter på lige fod med andre lærere i disse teams. Ligeledes bør der udarbejdes klare retningslinjer for den tosprogede lærers rolle i en tolærerordning. Det sprogpædagogiske arbejde bør have en fremtrædende plads i forhold til den tosprogede lærers deltagelse i den almindelige undervisning og planlægningen bør være præget af, at begge lærere har undervisningsmæssige funktioner Samarbejdet i sprogstøttecentret Den tosprogede lærer er en del af teamet omkring sprogstøttecentret og deltager i den almindelige planlægning vedrørende tilrettelæggelse af sprogstøtteforløb og kurser. Samarbejdet kan udvides til også at omfatte undervisning uden for sprogstøttecentrets regi, f.eks. et fælles kursusforløb for en hel klasse i samarbejde med klassens øvrige lærere. 12

13 7. Tosprogede lærers øvrige funktioner Det har stor integrationsmæssig værdi, at skoler med mange elever med dansk som andetsprog har tilknyttet tosprogede lærere til undervisningen. De tosprogede lærere vurderes i dag af skolelederne som uundværlige i forhold til at løse opgaver mht. integration og forældresamarbejde. De har haft en positiv indflydelse på både de tosprogede og de danske elever (positiv rollemodel), og de medvirker til holdningsændringer blandt forældrene og de øvrige medarbejdere på skolerne. De bidrager også til et positivt kulturmøde, bl.a. som brobyggere til forældre og som gode rollemodeller for alle elever. Kort sagt: De spiller en afgørende rolle i forhold til det kulturmøde, der foregår på en skole med elever med dansk som andetsprog. De tosprogede læreres øvrige funktioner består bl.a. af opgaver som: Særlige støttefunktioner til bedre integration i normalklasser og i modtagelsesklasser gennem fx tolærerordninger Tolk/kulturformidler/konfliktløser Deltagelse og tolkning i klasseforældremøder, konsultationer og hjemmebesøg Deltagelse i lejrskoler og andre skolearrangementer De tosprogede lærere deltager derudover i skolens almindelige pædagogiske aktiviteter såsom lærermøder, pædagogiske rådsmøder, teamsamarbejdsmøder og udvalg. Arbejdsbeskrivelse for de tosprogede lærere. Find link på siden Sprogstøtte på modersmål Forældremøder på modersmålet Skolerne anbefales at de tosprogede lærere afholder sprogbaserede forældremøder, hvor debat og information foregår på modersmålet med den tosprogede lærer som mødeleder og ordstyrer. Forældremøderne har til formål at give de tosprogede forældre større indsigt i folkeskolens værdier og indhold. Disse møder kan have forskellige temaer afhængigt af den enkelte skoles behov og bør foregå i et tæt samarbejde mellem skoleledelse, tosprogede lærere og øvrige lærere. En stor del af de tosprogede lærere har gennemgået et kursus i at tilrettelægge og lede sådanne forældremøder (32 tosprogede lærere fra 13 skoler har deltaget i et kursusforløb på 30 timer med efterfølgende afholdelse af forældremøder på modersmålet i skoleårene og ). 13

14 14

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion på skoler og i institutioner.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion i skoler og institutioner.

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Risingskolen Skoleår: 2007/2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Humlehaveskolen Skoleår: 2008-09 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for sprog og læsning hos tosprogede elever 0. - 10. klasse

Dybkærskolens handleplan for sprog og læsning hos tosprogede elever 0. - 10. klasse Mål Anbefalinger fra Silkeborgs Kommunes læsepolitik for at opnå forenklede Fælles Mål for 2014sat 0. KLASSE 1.Arbejd med forforståelse af indholdet, når et emne startes op. 2.Arbejd med centrale ord og

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG 1.generation 2008. Organisering af og retningslinjer for undervisning af dansk som andet sprog i Assens Kommune

HÅNDBOG 1.generation 2008. Organisering af og retningslinjer for undervisning af dansk som andet sprog i Assens Kommune HÅNDBOG 1.generation 2008 Organisering af og retningslinjer for undervisning af dansk som andet sprog i Assens Kommune 1 Indholdsfortegnelsen Indledning...3 Mål...3 Resume...4 Organisering og undervisning

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper Eksempel på et klasseskema (1. halvår): Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00-8:10 Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a 8:10-8:30 Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole.

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. FORORD Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. Med udgangen af skoleåret 05/06 udløber nuværende

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater Notat Emne Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater efter to års skolegang Den 23. januar 2009 Lov 594 Lov 594 i Århus Sprogscreening af skolebegyndere i 2006 Sprogscreening af elever

Læs mere

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne Handleplan for specialcentret på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på at have et specialcenter, der er medvirkende til, at elever med særlige behov får det optimale udbytte at undervisningen.

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede elever

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede elever Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede elever Indhold At være tosproget et læringsvilkår... 3 At læse på andetsproget dansk.... 5 Sprog og læsning i 0. klasse.... 6 Sprog og læsning i indskolingen...

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Modersmålsundervisningen i Københavns Kommune Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om et notat om effekter ved modersmålsundervisning,

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere