Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet"

Transkript

1 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 17 18

2 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 17 Sundhedsstyrelsen, 18. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 København S Version: 1, Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, marts 18 Elektronisk ISBN:

3 Indhold Indhold 3 Resumé 4 1 Indledning Baggrund Ordforklaring Indikatorer og patientgrundlag Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer 7 2 Overvågning af hjerteområdet Indikator I: Overholdelse af udredningsretten Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG) Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation Indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation Indikator IV: Overholdelse af maksimale ventetider 18 Bilagsfortegnelse 19 Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 19 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data 19 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data 19 Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten; detaljerede data 21 Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 22 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data 25 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 3/29 TAL 17

4 Resumé Med denne rapport udgiver Sundhedsstyrelsen Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet med afrapportering af 3. kvartal 17. Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Endelig rapporteres det hvorvidt regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmiske hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen vil drøfte rapporten i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, og i Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme. Udredningsretten Udredningsretten registreres og overvåges som noget nyt for alle hjertesygdomme samlet. Denne registrering afløser de tidligere registreringer i forbindelse med tidligere pakkeforløb for hjerteområdet og begyndte i 17. Med disse forbehold ses ikke væsentlige ændringer i antallet af registreringer mellem andet og tredje kvartal af 17. På nationalt niveau blev udredningsretten overholdt i 81 % af tilfældene i 3. kvartal, hvilket er uændret igennem de første 3 kvartaler af 17. Udviklingen skal tages med et vist forbehold på grund af de manglende registreringer, særligt i den største region. Sundhedsstyrelsen forventer at regionerne har et stort fokus på et at registrere udredningsretten, og at andelen af forløb hvor udredningsretten overholdes, kan øges. Ventetid til invasiv diagnostik/invasive indgreb Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at ventetiderne til KAG for størstedelen af patienternes vedkommende er under dage, og at PCI i langt de fleste tilfælde foretages relativt hurtigt efter KAG. Det er dog bekymrende, at hver fjerde patient i Region Hovedstaden fortsat venter mere end dage på KAG, ligesom der er en relativt stor andel som i 3. kvartal venter mere end dage på KAG i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Udvalgte operationer på hjerteområdet Nationalt ses der store regionale forskelle i ventetiden til åben hjertekirurgi. For elektiv isoleret bypass-operation venter 21 % mere end 45 dage på nationalt niveau, og dette skyldes primært ventetiden i to regioner. Sundhedsstyrelsen finder det således bekymrende, at andelen af patienter, som venter mere end dage i Region Hovedstaden fortsat er høj, og stigende i Region Syddanmark. Overordnet er ventetiden for elektiv isoleret bypass-operation i Region Midtjylland tilfredsstillende. I Region Nordjylland er der opereret få patienter i tredje kvartal. For isoleret hjerteklapoperation er det bekymrende, at halvdelen af alle patienter på nationalt niveau operereres efter dage. Ligeledes er det bekymrende at hovedparten af patienterne i Region Hovedstaden og Region Syddanmark venter mere end dage på operation, og andelen i Region Midtjylland er steget i 3. kvartal. Maksimale ventetider Alle regioner har i 3. kvartal af 17 overholdt reglerne for de maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 4/29 TAL 17

5 Øvrige bemærkninger til 3. kvartal Region Hovedstaden oplyser at der fortsat er udfordringer med registreringer efter udfasning af de tidligere pakkeforløb for hjerteområdet, indkøring af ny registreringspraksis for udredningsretten samt indkøring af Sundhedsplatformen. Der er opstartet en indsats for at forbedre registreringerne, som forventes at slå igennem 1. kvartal Indledning 1.1 Baggrund Sundhedsstyrelsen overvåger pr. 1. januar 17 hjerteområdet ud fra en ny model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området. Hjerteområdet i Danmark er et område i udvikling, og et område der er kendetegnet af en høj overlevelsesrate, som er blandt de bedste, set i et globalt perspektiv. Det ses fx i Dansk Hjerteregister, som bl.a. viser lav dødelighed og få komplikationer på hjerteområdet. De udvalgte operationer i rapporten er valgt, da man i perioder har set lang ventetid ved disse i nogle regioner. Overvågningen er baseret på eksisterende datakilder og indhentes fra Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og fra regionerne. Sundhedsstyrelsen offentliggør kvartalsvist data i en overvågningsrapport, som også indeholder udviklingen over tid. Data er produceret af Sundhedsdatastyrelsen og Dansk Hjerteregister. 1.2 Ordforklaring Angina pectoris: Hjertekrampe, det vil sige brystsmerter som skyldes utilstrækkelig ilttilførsel til hjertemuskulaturen. Ved stabil angina pectoris kommer brystsmerter efter et stabilt mønster. Ved ustabil angina pectoris er der tale om en akut forværring. Akut myokardieinfarkt (AMI): Blodprop i hjertets kranspulsårer. CABG: DHR: ICD-1: Coronary Artery Bypass Grafting (kaldes også bypass-operation eller koronar bypass). En hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes og der laves "omkørsler" på de snævre eller lukkede steder på hjertets kranspulsårer. Dansk Hjerteregister. En landsdækkende klinisk database for invasiv kardiologi og hjertekirurgi. Publiceres af Statens Institut for Folkesundhed, SIF. International Classification of Diseases, tiende udgave. Et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. Iskæmisk hjertesygdom: Samlet betegnelse for tilstande med utilstrækkelig ilttilførsel til hjertemuskulaturen, herunder angina pectoris og akut myokardieinfarkt. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 5/29 TAL 17

6 KAG: NDHR: PCI: SDS: SIF: Koronar arteriografi. En røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Via lysken føres et tyndt kateter op til hjertet. Der indsprøjtes kontraststof og på røntgenbillederne kan eventuelle forsnævringer på kranspulsårene ses. Nyt Dansk Hjerteregister. Under opbygning via RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram. Perkutan koronar intervention, også kaldet ballonudvidelse. En invasiv behandling der har til formål at udvide forsnævringer i kranspulsårene. En PCI starter altid med en forundersøgelse, en KAG. Hvis der ved KAG findes forsnævringer, som bør behandles med PCI, kan behandlingen foretages med det samme eller kort tid efter. Sundhedsdatastyrelsen Institut for Folkesundhed. Et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed. Hører under Syddansk Universitet. 1.3 Indikatorer og patientgrundlag Overvågningen indeholder udvalgte centrale indikatorer (for uddybning henvises til bilag 1): I. Overholdelse af udredningsretten 1 II. III. IV. Ventetid til elektiv udredning med koronar arteriografi (KAG) og behandling gennem perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med stabil angina pectoris. Ventetid til elektiv isoleret coronary artery bypass grafting (CABG; bypass), elektiv isoleret hjerteoperation og kombineret CABG og hjerteklapoperation. Overholdelse af maksimale ventetider 2 for patienter med iskæmisk hjertesygdom, der har behov for genåbning af kar (revaskulariserende indgreb) efter afsluttet udredning, og hvor der er en af flg. tilstande: a. Påvist venstre hovedstammesygdom b. Dokumenteret ustabil angina pectoris c. Stabil angina pectoris indenfor dage efter akut myokardieinfarkt (post- AMI-angina) 1 Sundhedsloven, LBK nr 1188 af 24/9/ Bekendtgørelse nr 584 af 28/4/15 og vejledning nr 9259 af 28/4/ MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 6/29 TAL 17

7 For indikator I omfatter patientgrundlaget alle mennesker med diagnosticerede hjertesygdomme, og med et gyldigt cpr-nummer og bopæl i Danmark. Data er opgjort på bopælsregion. Det vil sige patienter, der offentligt finansieret er henvist til elektiv udredning og har fået en af følgende diagnoser: Indikator I: Hjertesygdomme Diagnosekode (ICD-1) 3 Gigtfeber Kroniske reumatiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Iskæmiske hjertesygdomme Pulmonal hjertesygdom og sygdomme i lungekredsløbet Andre former for hjertesygdomme Tabel 1: Oversigt over diagnosekoder for hjertesygdomme omfattet af overvågningen af indikator I. I praksis dækker diagnosekoderne alle hjertesygdomme. DI1*, DI DI5*- DI9* DI1*- DI15* DI*- DI25* DI26, DI27* DI*- DI52* For indikator II og indikator III: Patientgrundlaget er patienter, som har fået gennemført elektivt invasiv diagnostik (KAG) eller behandling (PCI), eller elektiv hjertekirurgi på et offentligt sygehus i Danmark, på baggrund af indberetninger til Dansk Hjerteregister. Data er opgjort på sygehusregion. For indikator III er der derfor kun vist de regioner, hvor operationerne foretages. Den procentuelle andel af patientforløb med uoplyst ventetid vises, såfremt denne er større end. Der vises ikke data for opgørelser med færre end ti patienter. For indikator IV opgives det antal patienter, for hvem reglerne for maksimale ventetider ikke er overholdt. Data rapporteres direkte fra regionerne til Sundhedsstyrelsen. 1.4 Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer For indikator I vises opgørelsen grafisk ved andelen (procentdel) af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt. Overholdelse af udredningsretten betyder, at patienten er udredt eller har fået en behandlingsplan inden for dage efter henvisning. For nærmere beskrivelse af udredningsretten henvises til Sundhedsdatastyrelsens Monitoreringsvejledning for Udredningsretten i somatikken 4. Ved de første opgørelser er det ikke muligt at vurdere udviklingen over tid, da denne indikator ikke tidligere er fremstillet for hjerteområdet. Det skal endvidere bemærkes, at indikator I formentlig ikke vil være fuldt retvisende i 1. kvartal 17, da der er tale om en ny registreringspraksis, således at de patienter, der tidligere blev registreret med hjertepakkeforløbskoder, fra og med 1. januar 17 i stedet skal registreres i forhold til udredningsretten i somatikken. 3 Kan tilgås gennem Sundhedsvæsenets klassifikationssystem - SKS-browser - på følgende link: MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 7/29 TAL 17

8 For indikator II vises opgørelsen grafisk ventetiden fra henvisningsdato til henholdsvis KAG og PCI for patienter med stabil angina pectoris, opgjort i intervaller på -7, 8-14, 15-, og 45+ dage. For indikator III vises opgørelsen grafisk ved ventetiden fra henvisningsdato til elektiv isoleret CABG, elektiv isoleret hjerteklapoperation eller kombineret CABG og hjerteklapoperation opgjort i intervaller på -7, 8-14, 15-, og 45+ dage. For indikatorerne II og III skal det bemærkes, at patienter der efter eget ønske, eller på grund af helbredsforhold, får udskudt deres undersøgelse eller behandling (herunder operation) indgår i datagrundlaget. Dette betyder at patienter kan have ventetider på mere end dage, uden at der er tale om en overskridelse i forhold til retten til sygehusbehandling 5. Regionerne har mulighed for at opgøre disse årsager lokalt. For indikator IV angives antallet af patienter, for hvem reglerne om de maksimale ventetider ikke er overholdt, på regionalt og nationalt niveau. Se i øvrigt bilag 1 for en skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Hvis antallet af patienter, der har fået foretaget en operation er under 1, vil de ikke fremgå i den pågældende figur eller tabel, fx som for indikator III a. 5 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (nr 293 af 27/3/17) 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 8/29 TAL 17

9 2 Overvågning af hjerteområdet I dette kapitel vises opgørelser over hver af de fire indikatorer beskrevet i afsnit, samt efterfølgende kommentering. 2.1 Indikator I: Overholdelse af udredningsretten Region Sjælland Region Hovedstaden Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/ Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Region Midtjylland Region Syddanmark Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/ Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Region Nordjylland Nationalt Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/ Q1/ 17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Figur 1: Overholdelse af udredningsretten. Figuren angiver andelen af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt. Kilde: Landspatientregisteret 12. november 17, Sundhedsdatastyrelsen 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 9/29 TAL 17

10 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator I: Der ses ikke nogen væsentlige ændringer i antallet af registreringer på nationalt niveau mellem andet og tredje kvartal af 17. Sundhedsstyrelsen bemærker dog med bekymring, at der fortsat mangler registreringer særligt i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden ses en stigning i andelen af forløb hvor udredningsretten er overholdt, fra 35 % i andet kvartal til 55 % i tredje kvartal. I Region Nordjylland ses en mindre stigning og i Region Sjælland et mindre fald. På nationalt niveau mangler der således registreringer. Udredningsretten blev overholdt i 81 % af tilfældene i tredje kvartal 17, hvilket svarer til niveauet i første og andet kvartal. Sundhedsstyrelsen forventer at regionerne har fokus på udredningsretten og det må således forventes, at antallet af registreringer kan øges, særligt i Region Hovedstaden, og at udredningsretten overholdes i højere grad. For oversigt over antal og andel af patienter der henholdsvis er blevet udredt/har fået en udredningsplan inden dage se bilag 2 og MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 1/29 TAL 17

11 2.2 Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris Region Sjælland Region Hovedstaden Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Region Midtjylland Region Syddanmark Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Region Nordjylland Nationalt dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Figur 2: Ventetid fra henvisningsdato til invasiv diagnostik (KAG). Kilde: Dansk Hjerteregister, december MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 11/29 TAL 17

12 2.3 Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris Region Sjælland Region Hovedstaden Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Region Syddanmark Region Midtjylland Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Region Nordjylland Nationalt dage 8-14 dage 15- dage 1 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 1 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/ dage 45+ dage Figur 3: Ventetid fra henvisningsdato til invasiv behandling (PCI). Kilde: Dansk Hjerteregister, december 17 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIa og IIb: Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at ventetiderne til KAG og PCI for størstedelen af patienternes vedkommende er under dage 6. Sundhedsstyrelsen finder det dog bekymrende, at hver 6 Det er rimeligt at antage, at en stor del af PCI behandlingerne i kategorien -7 dage er foretaget i sammenhæng med KAG. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 12/29 TAL 17

13 fjerde patient i Region Hovedstaden fortsat venter mere end dage på KAG, ligesom der er en relativt stor andel som i 3. kvartal venter mere end dage på KAG i Region Nordjylland og Region Midtjylland. For detaljerede data se bilag MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 13/29 TAL 17

14 2.4 Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG) Region Hovedstaden Region Midtjylland 1 1 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Region Syddanmark Region Nordjylland 1 1 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Nationalt -7 dage 8-14 dage 15- dage dage dage Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Figur 4: Ventetid fra henvisningsdato til elektiv isoleret CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 17 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIa: Nationalt ses der store regionale forskelle i ventetiden. Det er ikke tilfredsstillende at % af alle patienter på nationalt niveau operereres efter dage, og at 21 % venter mere end 45 dage. Ventetiden i Region Midtjylland vurderes tilfredsstillende. Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at andelen af patienter, som venter mere end dage i Region Hovedstaden fortsat er høj, og I Region Syddanmark er andelen steget fra 11 % til 38 %. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 14/29 TAL 17

15 Det bemærkes at antal operationer i Region Nordjylland var under 1 i tredje kvartal og derfor ikke medtaget. For detaljerede data i øvrigt se bilag Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation Region Hovedstaden Region Midtjylland Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Region Syddanmark Region Nordjylland Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Nationalt 6-7 dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage Figur 5: Ventetid fra henvisningsdato til isoleret hjerteklapoperation. Kilde: Dansk Hjerteregister, december 17 Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIb: Nationalt ses der store regionale forskelle i ventetiden. Det er bekymrende, at hovedparten af patienter i Region Hovedstaden og Region Syddanmark venter mere end dage på operation, og at andelen i Region Midtjylland er steget i tredje kvartal. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 15/29 TAL 17

16 Det bemærkes, at der for alle regioner er tale om et forholdsvis lavt antal operationer, hvilket kan give et stort grafisk udslag på figuren over kvartalerne. For detaljerede data se bilag MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 16/29 TAL 17

17 2.6 Indikator IIIc: Ventetid til elektiv kombineret bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation Sundhedsstyrelsens kommentarer til indikator IIIc: Det vurderes, at der er for få patienter, der får foretaget kombineret bypass- og hjerteklapoperation, til at give et tilstrækkelig grundlag for en kommentering. Sundhedsstyrelsen har derfor valgt kun at rapportere den kombinerede bypass- og hjerteklapoperation en gang årligt, i fjerde kvartal. Sundhedsstyrelsen følger dog området løbende. I bilag 5 er der angivet en oversigt over andel af ventetid til elektiv kombineret bypass- og hjerteklapoperation. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 17/29 TAL 17

18 2.7 Indikator IV: Overholdelse af maksimale ventetider Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Antal patienter hvor ventetidsreglerne er overskredet Tabel 2: Antal patienter i hver region, hvor ventetidsreglerne er overskredet. Kilde: Sundhedsstyrelsen januar 18 Alle regioner har overholdt reglerne for maksimale ventetider i 3. kvartal af 17. Sundhedsstyrelsen finder dette tilfredsstillende. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 18/29 TAL 17

19 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten; detaljerede data Bilag 3: Supplerende info vedr. indikator 1 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 19/29 TAL 17

20 Bilag 1: Skematisk oversigt over indikatorerne for overvågningen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Indikator I II Andel hjertepatienter, som er udredt dage For indikationen stabil angina pectoris (brystsmerter): Ventetid til invasiv diagnostik (KAG), hhv invasiv behandling (PCI) Beskrivelse Udredningsretten. Omfatter alle hjertediagnoser, hvor udredningsretten er overholdt. Alle diagnoser, hvor udredningsretten er overholdt. 2a. Ventetid fra henvisningsdato til KAG (røntgenkontrast-undersøgelse af kranspulsårerne) 2b. Ventetid fra henvisningsdato til PCI (ballonudvidelse) Fremstilles kvartalsvist Andel udredningsforløb for patienter med hjertesygdom gennemført inden for dage, ud af alle udredningsforløb for patienter med hjertesygdom. Procentandel af KAG er hhv PCI er fordelt på flg intervaller: -3 dg 4-7 dg 8-14 dg 15- dg dg 45+ dg Datakilde /leverandør /interval LPR/SDS kvartalsvis DHR / SIF kvartalsvis III IV Ventetid til elektive* (planlagte, ikke-akutte) hjerteoperationer Overholdelse af maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom Ventetid fra henvisningsdato til bypass (CABG) og hjerteklapoperation: 3a. Isoleret CABG 3b. Isoleret klapoperation 3c. Kombineret CABG og klapoperation 4a. Venstre hovedstammesygdom (2 uger fra KAG + henvisning til CABG) 4b. Ustabil angina pectoris (3 uger fra afsluttet udredning + henvisning til revaskularisering) Procentandel af procedurer fordelt på flg. intervaller: -7 dg 8-14 dg 15- dg dg 45+ dg Antal patienter hvor ventetidsreglerne** er overskredet DHR / SIF kvartalsvis Regionerne sender månedsvis til SST 4c. Stabil angina pectoris opstået indenfor dage efter akut myokardieinfarkt (blodprop). (5 uger fra afsluttet udredning + henvisning til revaskularisering) Tabel 3: Detaljeret oversigt over indikatorer Udredningsretten: Bekendtgørelse ret til udredning indenfor dage (gælder alle patienter). Defineret i tabel 2: Diagnosekoder (ICD1-SKS) for hjertesygdom. * omfatter således ikke de akutte operationer ** Maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmisk hjertesygdom, se præcision af sygdomme og ventetidsregler i bekendtgørelse nr 584 af 28/4/15 og vejledning nr 9259 af 28/4/ MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE /29 TAL 17

21 Bilag 2: Indikator I: Overholdelse af udredningsretten; detaljerede data Indikatorer Overholdelse af udredningsretten Region Antal udredningsforløb Andel udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt, procent Andel udredningsforløb, hvor udredningsretten ikke er overholdt, procent Nordjylland Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Midtjylland Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Syddanmark Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Hovedstaden Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Sjælland Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Hele landet Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Tabel 4: Oversigt over antal udredningsforløb i indikator I, samt andel forløb, hvor udredningsretten blev overholdt. For beskrivelse af indikator I, se afsnit 2, indikatorer og patientgrundlag. Kilde: Landspatientregisteret 12. november 17, Sundhedsdatastyrelsen 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 21/29 TAL 17

22 Bilag 3: Supplerende info vedrørende indikator 1 1 Andel patienter udredt inden dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 1 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Figur 7: Andel af patienter der er blevet udredt inden dage. Kilde: Landspatientregisteret 12. november 17, Sundhedsdatastyrelsen 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 22/29 TAL 17

23 Andel patienter m. udredningsplan inden dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Figur 8: Andel af patienter der har fået en udredningsplan inden dage. Kilde: Landspatientregisteret. 12. november 17, Sundhedsdatastyrelsen 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 23/29 TAL 17

24 Indikatorer Vedrørende udredningsforløb Vedrørende udredningsplan Region Antal udredningsforløb i overvågningen i alt Andel patienter udredt inden dage, procent Andel patienter udredt efter dage, procent Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner inden dage, procent Andel udredningsplaner efter dage, procent Nordjylland Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Midtjylland Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Syddanmark Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Hovedstaden Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Sjælland Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Hele landet Q1/ Q2/ Q3/ Q4/17 Tabel 5: Oversigt over antal og andel forløb med udredning (klinisk beslutning) og forløb med udredningsplan inden dage fra henvisning. Kilde: Landspatientregisteret 12. november 17, Sundhedsdatastyrelsen De separate oversigter over udredning med klinisk beslutning, hhv. udredningsplan følger lignende, men ikke identiske algoritmer som udredningsretten. For nærmere beskrivelse henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside vedrørende monitorering af udredningsretten. 12. MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 24/29 TAL 17

25 Bilag 4: Indikator II: Ventetid til KAG og PCI, detaljerede data Indikator IIa: KAG på indikation stabil AP, procent Antal patienter Region -7 dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage i alt Sjælland Q3/16 18, 15,1 21,2 12,8 32,8 344 Sjælland Q4/16 19,8 24,5 25,3 13,4 17, 387 Sjælland Q1/17,3 24,8 29,7 22,8 2,4 268 Sjælland Q2/17 19,1 15, 45,3 15,4 5,2 267 Sjælland Q3/17 23,7 14,1 1,7 1,5 217 Hovedstaden Q3/16 13,9 24,7 25, 7,8 28,6 563 Hovedstaden Q4/16 17,6 36,5,8 12,2 12,9 49 Hovedstaden Q1/17 15,4 15,2 33,5 1,5 25,4 6 Hovedstaden Q2/17 27,3 14,1 29,7 8,1,7 545 Hovedstaden Q3/17 31,3 29,4 13,3 7 18,8 516 Syddanmark Q3/16 31,5 21,4 27,2 1,7 9,1 635 Syddanmark Q4/16 32,7 25,3 31,2 1,1,7 685 Syddanmark Q1/17 34,9 26,3 34,7 2,8 1,4 72 Syddanmark Q2/17 33, 13,9 37,1 13,3 2,7 631 Syddanmark Q3/17 35,4 17,4 26,6 13 7,6 579 Midtjylland Q3/16 43,4 19, 23,8 8,6 5,2 733 Midtjylland Q4/16 41,8 21, 27,9 6,5 2,8 76 Midtjylland Q1/17 41,7,1 24,8 8,1 5,2 681 Midtjylland Q2/17 33,1 12,3 31,7 16, 6,9 593 Midtjylland Q3/17 34,4 1, ,6 14,6 588 Nordjylland Q3/16 31,6 6,9 26, 6,9 28,6 4 Nordjylland Q4/16 16,3 23,7 28,6 3,5 27,8 367 Nordjylland Q1/17 19,3 24, 24,5 9,5 22,7 462 Nordjylland Q2/17 19,2 26,3 47,1 3,3 4,1 395 Nordjylland Q3/17 32,3 15,8,3 1,3 21,3 31 Hele landet Q3/16 29,4 19,1 24,7 9,2 17,6 267 Hele landet Q4/16 28,4 25,9 27,1 9,1 9, Hele landet Q1/17 28,3 21,6 29,6 9, 11, Hele landet Q2/17 28,1 15,7 36,5 11,4 8, Hele landet Q3/17 32,6 17,5 25,8 11,2 13, 2251 Tabel 6: Oversigt over andel af ventetid til KAG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 25/29 TAL 17

26 Indikator IIb, PCI på indikation stabil AP, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage alt Sjælland Q3/16 52,8 6,5 22,8 5,7 12,2 123 Sjælland Q4/16 65,4 14,6 1, 3,8 6,2 1 Sjælland Q1/17 61,5 18,5 11,9 6,7 1,5 127 Sjælland Q2/17 52, 18,4 17,3 5,1 7,1 98 Sjælland Q3/17 54,3 11,4 25,7 7, Hovedstaden Q3/16 15,9 27,6 19,3 9, 28,3 145 Hovedstaden Q4/16 26,4 25,7 23, 1,8 14,2 148 Hovedstaden Q1/17 27,8 14,2 26,5 8, 23,5 162 Hovedstaden Q2/17 41, 1,7 24,6 8,2 13,9 122 Hovedstaden Q3/17 42,6 17,2 1,7 11, Syddanmark Q3/16 6,2,1 13,9 4,5 1,2 244 Syddanmark Q4/16 59,7 24,9 11,3 2,7 1,4 221 Syddanmark Q1/17 6,7 19,2 17,8,9 1,4 219 Syddanmark Q2/17 57,6 1,6 27,8 4,, 198 Syddanmark Q3/17 61,3 1,8 21,1 3,1 3,6 194 Midtjylland Q3/16 7,5 3,3 13,7 7,5 5, 241 Midtjylland Q4/16 56,8 1, 21,2 7,6 4,4 249 Midtjylland Q1/17 63,9 4,9 15,2 8,2 7,8 241 Midtjylland Q2/17 63,2 1,2 15,8 15, 4,7 253 Midtjylland Q3/17 69,2 2, ,7 237 Nordjylland Q3/16 84,3 5,8 2,5 2,5 5, 121 Nordjylland Q4/16 79,7 3, 12,8 3, 1,5 133 Nordjylland Q1/17 84,6 6,6 3,7 4,4,7 136 Nordjylland Q2/17 87,7 5,8 5,2, 1,3 154 Nordjylland Q3/17 91,5 1,7,8,8 5,1 118 Hele landet Q3/16 58,1 13, 14,3 5,9 8,7 884 Hele landet Q4/16 57,2 15,9 16, 5,6 5,2 885 Hele landet Q1/17 59,8 12,2 15,5 5,5 6,9 896 Hele landet Q2/17 62, 7,7 18,1 7,4 4,6 828 Hele landet Q3/17 64,5 7,8 13, 6,2 8,5 778 Tabel 7: Oversigt over andel af ventetid til PCI. Kilde: Dansk Hjerteregister, december MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 26/29 TAL 17

27 Bilag 5: Indikator III: Ventetiden til CABG, hjerteklapoperation eller kombineret CABG og klapoperation, detaljerede data Indikator IIIa, elektiv isoleret CABG, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage alt Hovedstaden Q3/16 23, 41, 29,8 4,5 1,7 178 Hovedstaden Q4/16 29,9 33,5 26,3 8,4 1,8 167 Hovedstaden Q1/17 9,9 31,3 24,4 8,4 26, 131 Hovedstaden Q2/17 14,3 31,4 14,3 5,7 34,3 1 Hovedstaden Q3/17 7,4 34,8 21,5 6,7 29,6 135 Syddanmark Q3/16 37,3 44, 1,7 4, 4, 75 Syddanmark Q4/16 44, 44, 8, 2,7 1,3 75 Syddanmark Q1/17 28,4 36,5 24,3 9,5 1,4 74 Syddanmark Q2/17 15, 48,8 25, 6,3 5, 8 Syddanmark Q3/17 11,6 27,5 23,2,3 17,4 69 Midtjylland Q3/16 32,1 23,9 23,9 8,3 11,9 19 Midtjylland Q4/16,4 46,1 5,6 3,4 4,5 89 Midtjylland Q1/17 27,8 32,9 25,3 5,1 8,9 79 Midtjylland Q2/17 34, 36,, 4, 6, Midtjylland Q3/17 31,9 34,7 19,4 5,6 8,3 72 Nordjylland Q3/16 21,9 28,1 21,9 25, 3,1 32 Nordjylland Q4/16, 22,5 25, 2,5, Nordjylland Q1/17 41,4 37,9 13,8 3,4 3,4 29 Nordjylland Q2/17 36,4 36,4 27,3,, 11 Nordjylland Q3/17 42,9 28,6 14,3, 14,3 <1 Hele landet Q3/16 28,3 35,9 23,7 7,1 5,1 396 Hele landet Q4/16 37,5 37,5 17,3 5,6 2,1 376 Hele landet Q1/17 21,5 33,2 23,7 7,6 13,9 316 Hele landet Q2/17 18,9 37,4 18,9 5,3 19,6 281 Hele landet Q3/17 15,5 32,9 21,2 9,5,8 283 Tabel 8: Oversigt over andel af ventetid til elektiv isoleret CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 27/29 TAL 17

28 Indikator IIIb, elektiv isoleret klapoperation, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage alt Hovedstaden Q3/16 14,3 8,9,4 16,1,4 56 Hovedstaden Q4/16 12,8 6,4 29,8 23,4 27,7 47 Hovedstaden Q1/17 16,1 1,7 23,2 19,6,4 56 Hovedstaden Q2/17 9,4 7,5 11,3 11,3 6,4 53 Hovedstaden Q3/17 4,7 11, ,6 58,1 43 Syddanmark Q3/16 12,8 12,8 38,5,8 5,1 39 Syddanmark Q4/16 18,2 22,7 36,4,5 2,3 44 Syddanmark Q1/17 12,3 1,8 33,8 24,6 18,5 65 Syddanmark Q2/17 6,8 6,8 11,4 36,4 38,6 44 Syddanmark Q3/17 1,5 2,6 26,3 23,7 36,8 38 Midtjylland Q3/16 15,6 4,4 31,1 15,6 33,3 45 Midtjylland Q4/16 13,3 26,7 35,6 8,9 15,6 45 Midtjylland Q1/17 26,3 5,3 36,8 21,1 1,5 19 Midtjylland Q2/17 21,7 21,7 43,5 8,7 4,3 23 Midtjylland Q3/17 33,3 13,3,, 23,3 Nordjylland Q3/16,7 6,9 24,1 1,3 37,9 29 Nordjylland Q4/16 14,8 7,4 25,9 29,6 22,2 27 Nordjylland Q1/17 22,7 22,7 27,3 22,7 4,5 22 Nordjylland Q2/17 15,4 7,7 46,2 23,1 7,7 26 Nordjylland Q3/17 5, 35, 35, 15, 1, Hele landet Q3/16 15,7 8,1 31,4 18,6 26,2 172 Hele landet Q4/16 14,7 16,6 32,5 19,6 16,6 163 Hele landet Q1/17 16,6 11,7,1 22,1 19,6 163 Hele landet Q2/17 11,6 9,6 22,6,5 35,6 146 Hele landet Q3/17 13, 13, 24,4 13, 36,6 131 Tabel 9: Oversigt over andel af ventetid til elektiv isoleret klapoperation. Kilde: Dansk Hjerteregister, december MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 28/29 TAL 17

29 Indikator IIIc, elektiv kombineret klapoperation og CABG, procent Antal patienter i Region -7 dage 8-14 dage 15- dage dage 45+ dage alt Hovedstaden Q3/16, 14,3 47,6 23,8 14,3 21 Hovedstaden Q4/16 1,5 15,8 31,6 26,3 15,8 19 Hovedstaden Q1/17 14,3 19, 19, 9,5 38,1 21 Hovedstaden Q2/17, 12,5,8 8,3 58,3 24 Hovedstaden Q3/17 21,1 5,3 1,5 5,3 57,9 19 Syddanmark Q3/16, 15,8 47,4 15,8 21,1 19 Syddanmark Q4/16 21,1 1,5 52,6 15,8, 19 Syddanmark Q1/17 7,7 7,7 23,1 38,5 23,1 13 Syddanmark Q2/17 8,3 33,3 41,7 16,7, 12 Syddanmark Q3/17 5,,,, 35, Midtjylland Q3/16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q4/16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q1/17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q2/17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Midtjylland Q3/17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q3/16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q4/16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q1/17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q2/17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland Q3/17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Hele landet Q3/16 9,3 14,8 42,6 18,5 14,8 54 Hele landet Q4/16 13,2 17, 39,6 18,9 11,3 53 Hele landet Q1/17 1,4,8 25, 16,7 27,1 48 Hele landet Q2/17 9,1,5 25, 11,4 34,1 44 Hele landet Q3/17 14, 14, 24,6 12,3 35,1 57 Tabel 1: Oversigt over andel af ventetid til elektiv kombineret klapoperation og CABG. Kilde: Dansk Hjerteregister, december MARTS 18 OVERVÅGNING AF UDREDNING OG UDVALGTE BEHANDLINGSFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET, 3. KVAR- SIDE 29/29 TAL 17

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 2. kvartal 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side 2/39 Overvågning

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 19 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side /37 Overvågning af udredning

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2017 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 4. kvartal

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2018 2018 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. kvartal

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Tillægsspørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 218/17 vil jeg gerne kende baggrunden for, at administrationen/regionsrådsformanden

Tillægsspørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 218/17 vil jeg gerne kende baggrunden for, at administrationen/regionsrådsformanden Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6017 Mail csu@regionh.dk Dato: 12. februar 2018 Spørgsmål nr.: RR-218-17

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Midtjylland

Status på hjerteområdet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Status på hjerteområdet i Region Midtjylland Mange mennesker i Danmark rammes hvert år af en hjerterelateret sygdom. Hjertekarsygdomme

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Dato: 11-10-2017 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræftpatienter

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet 10-09-2015 Sag nr. 14/2646 Dokumentnr. 45090/15 Marie Bussey Rask Tel. 35298242 E-mail: Mbk@regioner.dk Hvad viser de nationale tal om udredningsretten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2012 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2012 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 27. februar 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 18. maj 2015 Brevid: Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider.

Læs mere