Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur"

Transkript

1 SAMORDNE PROJEKTVIRKSOMHEDEN KAPITEL 20 KOMPETENCE 5.4 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse as Palle Buus Jensen, overingeniør, Flyvematerielkommandoen Henning Skovhøj, projektchef, Siemens Vifte af tolv virkemidler til forbedringstiltag Til at være en professionel projektvirksomhed hører, at der til stadighed satses på at højne niveauet for ledelse af projekter og for god praksis i og omkring projekterne. Forbedringsprocessen er ikke kun en opgave for virksomhedens ledelse og specialister i kompetence- og metodeudvikling. At være kompetent til projektledelse handler også om at bidrage til en stadig bedre ledelse af projekter både på projektniveau og på virksomhedsniveau. Kapitlet giver dig mulighed for at tænke igennem, hvad du selv eller din virksomhed hidtil har gjort for at udvikle projekthåndteringen og hvordan I bedst kommer videre. Som udgangspunktet beskriver Morten Fangel en vifte af virkemidler, hvor de klassiske er at lave vejledninger og uddannelse og de nyere er også at sætte ind med coaching, sparring mellem projektledere og organisatoriske tiltag. Herunder gøres også rede for, hvordan bogen Kompetencer i projektledelse ud over til selvvurdering af kompetencer kan benyttes på forskellige måder som værktøj for andre forbedringstiltag. Siden formidler vi erfaringer fra to vellykkede eksempler på virksomheders satsninger på at højne projektkompetencen. I eksempel 1 beretter Palle Buus Jensen om de virkemidler, der er anvendt hos Flyvematerielkommandoen og i eksempel 2 beretter Henning Skovhøj om de anvendte virkemidler hos Siemens. Copyright Foreningen for Dansk Fra Projektledelse Ledelse af projekter april 2003 udvid din kompetence!. 1

2 Ved udformningen af kapitlet er tilstræbt, at de tre beretninger er disponeret ud fra den samme liste med tolv virkemidler, så du for hvert virkemiddel enkelt kan læse både de generelle betragtninger og om erfaringerne fra de to virksomheder. Mens de øvrige kapitler mest går på, hvad der er kompetent ledelse af projekter, handler det her kapitel om, hvordan vi opnår de ønskede forbedringer. Kapitlet kan herunder bruges til at udarbejde en plan for, hvordan impulser fra de tidligere kapitler kan indarbejdes i egen virksomhed. Kapitlet bygger videre på behandlingen af emnet ved Symposiet Projektledelse 2000 (2+3) og ved tidligere symposier tilbage til Krav om forbedringer men udfordring at opnå Der er mange grunde til, at det bliver stadigt vigtigere at virksomheden jævnligt gør en bevidst indsats for at højne niveauet for projektledelse herunder fremme kompetenceudvikling hos projektejere, projektledere og projektmedvirkende: Kunder stiller krav også til ledelsen af projekterne, herunder krav om at projektledere per certificerede eller at kompetence i projektledelse er synliggjort. For stadig flere virksomheder bliver projektledelse meldt ud som en strategisk kompetence, altså en forudsætning for virksomhedens virke. Krav fra medarbejderne om bedre arbejdsvilkår, når man som leder eller medvirkende tager del i projekter. Der er typisk stor udskiftning blandt virksomhedens projektledere, hvilket stiller krav om løbende kompetenceudvikling for nye og en indsats for at opretholde opnåede kompetencer og eksisterende projektkultur. Behov for at udvide viften af kompetencer i projektledelse. Eksempelvis at der kan være behov for en videreudvikling fra styrende projektledere mod kommunikerende projektledere. Der er imidlertid også mange udfordringer, når det gælder i praksis at opnå og opretholde et højt niveau for ledelsen af virksomhedens projekter: Et er for den enkelte at indlære projektledelse, noget andet er at praktisere alle de gode hensigter at få metoderne ind på rygmarven og anvendt. Også en udfordring at opnå bredde i kompetencen. At gå fra få helte i projektledelse til at der er rutine over udøvelsen af projektledelse. Krævende at holde liv i en stadig professionalisering. Eksempelvis tørrer netværksgrupper mellem projektledere ofte ud efter få møder. Det er nærmest en naturlov, at medarbejdere i en organisation falder tilbage til linieadfærd hvis der ikke til stadighed propaganderes for projektformen med tilhørende projektledelse. 2. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

3 Projektorientering handler om at ændre på magtstrukturen i virksomheden hvilket pr. definition er en udfordring. Alt i alt er højnelse og opretholdelse af niveauet for projektledelse i virksomheden ofte en større opgave end forventet. Dels på grund af de nævnte udfordringer dels fordi god håndtering af projekter handler om erfaringer og metoder, men også om adfærdsændring og ændring af selvforståelse. Både hos ledere, projektledere og medvirkende. Lede udviklingsprocessen Så meget om anledningerne til at tage målrettet fat på at højne virksomhedens projektledelse og projektkultur. I det følgende gennemgår vi det spekter af tolv virkemidler, som en sammenfattet i skemaet på næste side. Undervejs opfordres til at læse om erfaringerne fra brugen af virkemidlerne hos Flyvematerielkommandoen og Siemens. Processen med at højne niveauet for projekthåndtering kan gribes an på flere måder: 1. Der åbnes for tiltag eksempelvis i form af ad hoc deltagelse i eksterne kurser og ad hoc indførelse af nye metoder og værktøjer. 2. Der gennemføres en sammenhængende udviklingsproces ud fra en afklaring af behovet og med fokus på at etablere metode og værktøjer samt at holde kurser i anvendelsen heraf (2). 3. Der satses på en samlet forandringsproces, hvor der fokuseres på at højne de udviste kompetencer i ledelse af projekter og opnåelse af faktiske forbedringer i praksis. De tre angrebsmåder afspejler også, hvordan mange større virksomheder trinvis har ændret måden at forbedre projektledelse på: Først er der gjort enkelttiltag ud fra en forestilling om, at projektledelse er noget der blot skal læres og måske støttes med nogle værktøjer. Ud fra en erkendelse af, at effekten af ad hoc tiltag har været beskeden, er gennemført mere integrerede forløb men stadig med fokus på kurser og metoder. Da den type satsninger også kan vise sig at have begrænset effekt i form af udviste kompetencer, vælges at gribe opgaven an som en forandringsproces. Den kan meget vel indeholde elementer fra de andre måder, men tyngden lægges i reelt at ændre håndteringen af projekter. I takt med, at vi går fra den første, over den anden til den tredje angrebsmåde, øges også behovet for ledelsen af processen. Det kan ske ved også at bruge projektformen med tilhørende projektledelse, når opgaven er at forbedre ledelsen af virksomhedens projekter. Men vi bruger her betegnelsen Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 3

4 Udviklingsprocessen Virksomhedsniveauet Projektniveauet Virkemidler til at højne projektledelse og projektkultur 1. Lede udviklingsprocessen Planlægge sammenhængende udviklingsproces Etablere intern udviklingsgruppe med drivkræfter 2. Forankre udviklingstiltagene Forankre satsningen godt hos virksomhedsledelsen 3. Afklare udviklingsbehovet Analyse af stærke/svage sider af projekthåndteringen Inspiration via konferencer eller indledende seminar/kursus Benchmarking i forhold til andre virksomheder/projekter Vurdering af samlet modenhed hvad angår projektkulturen Ønskede forbedringer af ledelsen af projekter i kort form 4. Udvikle projektværktøjer Projektvejledning med fokus på forbedringsområder Paradigme for projekthåndbog med skabeloner Platform for virtuel kommunikation i projekter Referencer til gode eksempler og erfarne kolleger Metodebeskrivelse i litteratur eller kursusmapper 5. Uddanne projektinvolverede Interne grundkurser for projektledere, -deltagere og -ejere Længere uddannelsesforløb med træning af projektledere Indlægge kursussessioner i aktuelt projektforløb 6. Coache projektledere Fokus på planlægning og evaluering af projektledelsen Sparring/coaching for projektlederen undervejs i projektet Review/revision af ledelsesindsatsen i projektet 7. Assistere projektledelsen Facilitator ved afholdelse af forberedelses-/opstartseminarer Projektguider hjælper i dagligdagen Facilitator ved afsluttende evaluering af projekthåndteringen 8. Fremme erfaringsformidling Spilleregler for læring og formidling ang. ledelsen af projekter Internt forum/netværk for projektledere og andre projektfolk Deltagelse i seminarer/symposier forberede og holde indlæg 9. Projektledernes karriereforhold Certificering som løftestang for kompetenceudvikling Give projektledere status via formelle karriereveje. 10. Foretage organisatoriske tiltag Projektkontor som drivkraft for og støtte til bedre håndtering 11. Udvikle porteføljeledelse Klargøre graden af virksomhedens projektorientering Synliggørelse af alle projekter inkl. forankring Klargøre projekters prioritering og rapportering Ledelsens proaktive rolle i forhold til projekterne 12. Vurdere udviklingens effekt Systematisk vurdering af kortsigtet og langsigtet effekt 4. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

5 proces i stedet for projekt for at forebygge sammenblanding mellem indhold og form. Det følgende i afsnittet handler om ledelsen af en samlet forandringsproces; men indholdet kan også tjene som inspiration for andre måder at gribe opgaven an på. Den samlede forandringsproces kan opdeles i tre hovedindsatsområder: Udviklingsprocessen som helhed, herunder ledelse af processen, forankring af udviklingen og afklaring af udviklingsbehovet. Projektniveauet, herunder udvikling af projektværktøjer, uddannelse af projektinvolverede, coaching af projektledere og assistance til projektledelse. Virksomhedsniveauet, herunder fremme af erfaringsformidling, projektledernes karriereforhold, foretage organisatoriske tiltag, udvikle porteføljeledelsen og vurdere udviklingens effekt. På modstående side er for hvert af de nævnte områder listet virkemidler. Skemaet kan ses som en brutto indholdsstruktur for den type processer/projekter, vi beskæftiger os med her. Skemaet er derimod ikke et forslag til et faseforløb eller en milepælsplan, selv om der er en vis logik bag den valgte rækkefølge i listningen. Både de relevante indsatsområder og virkemidler samt det tidsmæssige forløbet tages der stilling til ved planlægningen af en aktuel forbedringsproces. Vi anbefaler er på den ene side at benytte en bred vifte af indsatsområder/ virkemidler for at fremme, at den ønskede højnelse også sker i de praktiske udøvelse af projektledelse. På den anden side er det erfaringen, at effekten øges hvis udviklingsprocessen fokuseres på at opnå udvalgte forbedringer. I stedet for at satse på et enkelt virkemiddel eksempelvis en ny intern projektvejledning der dækker hovedparten af forbedringsområderne vedr. projektledelse, anbefaler vi at udvælge enkelte forbedringer og få disse indarbejdet ved at bruge en bred vifte af virkemidler. Hvis man vil det hele på en gang, når man ingen ting! Styringsmæssigt er det enklere, at du ved tilrettelæggelse af processen vælger en trinvis taktik, hvor der først tages fat på et indsatsområde, siden på et andet osv. Ulempen herved er, at du kan miste den synergi det momentum, den gennemslagskraft der betyder at processen får effekt på den praktiske projekthåndtering. Organisatorisk kan forandringsprocessen håndteres på flere måder: En mulighed er, at forbedringstiltag håndteres i linieorganisationen, herunder af eksisterende stabsfunktioner vedr. personaleudvikling. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 5

6 En anden mulighed er at dømme projektform, altså håndtere forbedringstiltagene som et tværorganisatorisk projekt (men måske kalde det en proces jævnfør betragtningerne ovenfor). En tredje mulighed er, at en enhed i organisationen eksempelvis et projektkontor forestår tiltagene og fungerer som Center of Excelence Under alle omstændigheder er forudsætningen for, at der sker noget, at nogen tager ansvar for de aftalte indsatser og at der følges op på aftalte forbedringer af projektledelse i virksomheden. I øvrigt anbefaler vi, at alle tiltag er tæt knyttet til ledelsen af konkrete projekter og projektporteføljer og at der tilrettelægges et trinvist forløb, hvor processen forankres på grundlag af synlige resultater og opnåede effekter. De følgende afsnit giver råd om, hvordan man praktiserer hvert af de øvrige elleve indsatsområder/virkemidler. Forankre udviklingstiltagene For at få reel effekt af forandringsprocessen er det vigtigt med forankring opad og udad i organisationen: Den ledelsesmæssig forankring opad handler om, at det grundlæggende er ledelsens ansvar at udvikle organisationens kompetencer. Ledelsen må efterspørge forbedringerne man får, det man målsætter og følger op på. I praksis er det imidlertid ikke så enkelt, som det lyder at opnå ledelsens ejerskab, fordi en satsning på bedre projekthåndtering typisk også griber ind i ledelsens egen måde at lede på. Samtidig med at have en styrende rolle i forhold til processen, bliver ledelsen ofte også målgruppe for forandringstiltag. For at lykkes, er det ikke nok med en mekanistisk styring af processen. Især i de indledende faser må ledelsen afsætte tid til at involvere sig i en organisk ledelse af processen. Det er også nyttigt med en bred inddragelse af projektledere og andre nøglepersoner i forandringsprocessen. Det fremmer reel accept og dermed muligheden for at få forandringerne praktiseret. Samtidig kan inddragelsen bidrag til træningen og til fremme af erfaringsformidlingen. Det grundlæggende middel er at møde både ledelsen og medarbejderne, hvor de står i dag og med det udgangspunkt anskueliggøre, hvad værdierne er af at forbedre projektledelsen. Et praktisk virkemiddel er at foretage involveringen via en seminarrække, som kan udgøre en synlige rygrad i forandringsprocessen og som har vist sig 6. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

7 velegnet til at få ledere og ressourcepersoner til at tage ejerskab til processen. Afklare forbedringsbehovet Der er næppe den store nyhed i, at det er nyttigt at beskrive det behov eller den problemstilling, som i virksomheden foranlediger initiativet til forbedret ledelse af projekter. Derfor er det overraskende, hvor lidt der ofte gøres ud af behovsafklaringen inden der tages fat på de mere konkrete virkemidler. Under behovsafklaringen er det vigtigt at afklare forbedringsprocessens betydning for virksomheden. En bedre projektledelse af strategisk betydning for hvilke opgaver virksomheden kan håndtere, af taktisk betydning ved af forbedre håndteringen af det enkelte projekt eller af operativ betydning på linie med andre færdigheder? Typisk ved virksomhedens ledelse, projektlederne og projektdeltagerne godt, hvad problemet er, og hvad der er brug for. God ledelse af projekter er jo systematiseret sund fornuft! Udfordringen er at få tid til at gøre det, vi ved er det rigtige og at aflære den forkerte adfærd! At make common sense common practice! Ved med bred deltagelse og i kort form at få formuleret det man godt ved, giver bedre projekter, kan der i øvrigt opnås meget af den ønskede effekt. En mere systematisk vurdering af virksomhedens modenhed vedr. ledelse af projekter kan foretages med udgangspunkt i de 31 metodekompetencer, som er beskrevet i Kompetencer i projektledelse. Hvor professionel er man på en skala inden for disse områder og hvor bør der ske forbedringer? Svaret kan gives ved at udpege, hvor man i dag er rimeligt god og hvor der klart er brug for forbedringer. Eller vurderingen kan foretages ved brug af den 10-trinsskala, som er beskrevet i bogen. Forudsætningen for at anvende værktøjet er, at brugeren har indsigt i viften af metoder til projektledelse. Det anbefales i øvrig som led i en behovsafklaring at indsamle best- in-class eksempler på anvendelse af metoder og værktøjer ved projektledelse. Det gør afklaringen af behov og muligheder meget konkrete og fremmer forankringen. Udvikle projektværktøjer At vælge det rigtige niveau for værktøjer til projekthåndtering er en vigtig opgave. Det ideelle for brugerne er, at værktøjerne med tilhørende beskrivelser er både kortfattede og meget konkrete men samtidigt generelt anvendelige på tværs af projekter. Det er krav, som det nærmest er umuligt at leve op til! Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 7

8 En løsning kan være, at der for virksomheden som helhed udarbejdes en vejledning, der fokuserer på principper og spilleregler og hvor der fokuseres på områder, hvor forbedringsbehovet er størst. Hvis det eksempelvis er erkendt, at projektopstarten fortsat er et forbedringsområde, kan et princip være, at der ved projekter over en vis kompleksitet/størrelse altid bør holdes et projektopstartseminar. En tilhørende spilleregel kan være, at projektejeren min. bør deltage ved indledning og/eller afslutning af seminaret. Som udgangspunktet for en uddybende beskrivelse af værktøjer anbefales en graduering i forhold til den relevante ledelsesindsats i den enkelte projekt. Eksempelvis kan skelnes mellem ledelsesformer A, B, C. (5) Værktøjer i elektronisk form synes at kunne overvinde nogle af de barrierer, der tidligere har været over for at få nyttiggjort virksomhedens fine ringbind med værktøjer. Det synes i øvrigt at være tendensen, at virksomheder afstår fra at udarbejde omfattende værktøjskasser for projektledelse. En enklere løsning er med udgangspunkt i en overskuelig projektledelsesmodel at give henvisninger eller links til anbefalede metoder i litteratur og forbilledlige eksempler i virksomheden. Altså opbygge en projektvejledning med udgangspunkt i det, der findes. De 31 metodekompetencer i Kompetencer i projektledelse kan benyttes som knagerække for en sådan, enkel vejledning, som fortrinsvis består af henvisninger og links. En af fordelene ved en sådan form er, at den bliver nemmere at vedligeholde sammenlignet med en intern, sammenhængende værktøjskasse. Og at man opnår næsten gratis opgraderinger via nye udgaver af ekstern litteratur. Uddanne projektinvolverede Kurser er det klassiske indsatsområde det er her, hvor mange udviklingsprocesser i virksomheder er startet. Ofte giver kurser dog en overraskende beskeden effekt. Det synes især at gælde åbne, eksterne kurser. En grund til overraskelsen kan være urealistiske forventninger et tre-dags-kursus med afprøvning af et større antal metoder gør ikke, at deltagerne kan jonglere frit med alle metoderne i egne projekter. Det er svært selv at omsætte kursuslæring til praktisk projekthåndtering! Det ser man eksempelvis som assessor ved certificering af projektledere. Anbefalingen er, at sammenkæde uddannelsesaktiviteter mest muligt med praktisk projektledelse. Det er der specielt gode muligheder for i forbindelse med iværksættelsen af projekter. Det kan også være stimulerende, hvis der i forbindelse med kurser/uddannelse i projektledelse stilles krav om praktisering og/eller foretages eksaminering. 8. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

9 Effekten af uddannelsesaktiviteter kan øges ved at designe interne kurser ud fra en udførlig kravspecifikation både hvad angår emneområder og læringsdybde. Som et værktøj hertil henvises igen til Kompetencer i projektledelse, som både kan bruges til at udpege vigtige emneområder og hvor bogens 10-trins-skala kan benyttes til at angive læringsdybden. Det gælder for uddannelsesforløbet som helhed men kan også praktiseres for den enkelte deltager. Coache projektledere Et supplement eller alternativ til uddannelsesforløb er at den enkelte projektleder får tilknyttet en coach eller sparringspartner. Her bruger vi udtrykket coach, hvis formålet primært ar at udvikle projektlederens kompetencer og udtrykket sparringspartner, hvis formålet primært er at forbedre en aktuel ledelsesindsats (4). I begge tilfælde handler det om at hjælpe projektlederen med at bruge sin sunde fornuft! Som omdrejningspunktet for et coaching- eller sparringsforløb anbefales, at projektlederen foretager en formel planlægning og evaluering af sin ledelsesindsats. Se nærmere herom i Kapitel 1. Et formelt review af projektlederens indsats har som udgangspunkt karakter af kontrol, hvilket i sig selv kan være nyttigt. Vi er jo alle tilbøjelige til at lave det der, der bliver efterspurgt. Afhængigt af, hvordan reviewet gribes an, kan det lige så meget tjene som et struktureret coachings- eller sparringsforløb. Se nærmere om reviews i Kapitel 7. Som et muligt værktøj for coaching/sparring/reviews henvises endnu engang til Kompetencer i projektledelse til både metodekompetencerne og adfærdskompetencerne. Assistere projektledelsen Med henblik på at højne niveauer kan det endvidere konkret tilbydes at assistere projektledelsen på de mere udfordrende stadier af et projektforløb. Assistancen kan gives på to niveauer: Rådgivning eller hjælp til løsning af projektledelsesopgaver eksempelvis udarbejdelse af risikoanalyser, et samlet projektgrundlag eller en statusrapport. Facilitering af samarbejdsprocessen på udfordrende stadier eksempelvis ved afholdelse af projektets opstartseminar eller afslutningsseminar/møde. Assistance i forbindelse med iværksættelsen af et projekt handler også om at formidle erfaringer, mens leret er blødt, og hvor vi kan nå at sætte en anden Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 9

10 kurs end ved ledelsen af tidligere projekter! I forbindelse med afslutningen kan assistancen hjælpe med til, at vi får stoppet op og skaber den fokus og ro, der kan føre til læring, som siden hen bliver nyttiggjort. Assistancen kan ydes ad hoc mellem projektlederne eller af interne eller eksterne projektkonsulenter. Fremme erfaringsformidling Her er vi fremme ved den lærende organisation eller vidensstyring hvad angår ledelse af projekter. Drømmen er, at det i virksomheden bliver til kultur, at projektledere videregiver indhøstet læring og der opsøges ny viden om projektledelse, når der er behov herfor. Men sådan fungerer vi sjældent i en hektisk hverdag, hvor aktuelle udfordringer i projekterne tager hele opmærksomheden og lidt til. Der er typisk brug for mekanismer, der sikrer at formidlingen af erfaringer kommer til at foregå. På virksomhedsniveau kan det være nyttigt med et projektforum/internt netværk, forudsat at nogen sikrer intensitet og udbytte af de enkelte sessioner. En måde at fremme udbyttet på er at betinge, at deltagerne hver især formelt planlægger og evaluerer deres ledelsesindsats i form af en kombineret logbog og aktivitetsplan for selve projektledelsen. Se Kapitel 1. Ved netværksmøderne giver projektlederne på skift hinanden sparring ud fra logbogen/ aktivitetsplanen. Det gør, at dialogen bliver mere konkret og opleves mere relevant end en åben erfaringsudveksling. Det har også vist sig, at tilmelding til certificering i projektledelse kan tjene som en drivkraft for at holde liv i og intensivere netværk mellem projektledere. Projektledernes karriereforhold At formalisere karriereforløb for projektledere er umiddelbart for virksomheden en middel til at holde på gode projektledere. Samtidig kan karriereforløbet bruges som motor for at højne niveauet for projektledelse. Det sker umiddelbart ved, at projektledelse på den måde bliver synlig som disciplin i organisationen. Også fordi der til hvert karrieretrin, må der formuleres krav til kompetenceniveauerne. Som værktøj hertil henvises nok en gang til Kompetencer i projektledelse. Se nærmere om karriereveje i Kapitel 19. Et middel til at underbygge og skabe respekt omkring karriereforløbet er at bytte IPMA s fire-niveau certificeringsprogram. Ud over at give papir på kompetenceniveauerne er certificeringsprocesserne i sig selv en løftestang for kompetenceudviklingen. 10. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

11 Foretage organisatoriske tiltag En formalisering af karriereforløb kan i sig selv også indebære en justering af virksomhedsorganisationen. Blandt andre organisatoriske tiltag kan nævnes udpegning af projektchefer til varetagelse af projekter inden for respektive områder og indførelse af programledelse til sikring af, at det ønskede, langsigtede udbytte af en samling af projekter nås. Se herom i Kapitel 18. De senere år er det endvidere blevet udbredt i større organisationer at etablere projektledelseskontorer, der som et center of excelence understøtter hele vifter af tiltag til forbedret projektledelse. Udvikle porteføljeledelse Når det gælder projekter inden for virksomhedens kærneområde er der typisk rimelig styr på porteføljen. Når det gælder interne forandringsprojekter eller tværgående, strategiske satsninger er porteføljeledelsen ofte et udtalt forbedringsområde. Tommelfingerreglen er, at det er mest overkommeligt at starte med at højne niveauer for projektledelse og derpå sætte ind med forbedret porteføljeledelse. Vurdere udviklingens effekt Som et sidste virkemiddel anbefales at foretage en periodisk vurdering af det opnåede stade for projektledelse. Praktisere vi også de forbedringer, vi har sat som mål? Som nævnt vi får det, vi følger op på. Mere interessant er det naturligvis, om vi opnår de ønskede, langsigtede effekter i forhold til virksomhedens kunder, dens ledelse og medarbejdere. Vurderingen tjener ikke kun som en reaktiv kontrol på et tidspunkt, hvor alle ressourcerne er brugt. Den er et proaktiv middel til at holde dampen oppe i en udviklingsproces, der i perioder er tilbøjelige til at syne hen. Succes med forbedret projektledelse Det er virksomhedsledelsens opgave, at der tages initiativ til forbedringsprocesser vedr. ledelse af projekter i virksomheden. Også at tilrettelægge og følge op på satsningen må ledelsen sørge for. Hertil hører også, at der afsættes tid til at projektejere, projektledere og projektdeltagere får indarbejdet de ønskede kompetencer. Eksempelvis er effekten af mange gode kursusforløb blevet minimeret, fordi der på uddannelsestidspunktet ikke har været tid til at træne nye metoder og bedre adfærd i en travl hverdag. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 11

12 Det er også ledelsens opgave at foretage de ændringer af egne metoder og egen adfærd, som kræves for at opnå den ønskede højnelse af projektledelse og projektkultur. Men når det er sagt må det også understreges, at forbedret ledelse af projekter er et ansvar for de involverede i de enkelte projekter. Som projektejer, projektleder eller projektdeltager skal du ikke kun være kompetent til at løse dine opgaver som vi plejer. Du skal også være kompetent til løbende at bidrage til, at vi gør det endnu bedre! 12. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

13 Eksempel 1: Forbedret projektledelse hos Flyvematerielkommandoen Flyvematerielkommandoen (FMK) har ansvaret for, dels at flyvevåbnets mangeartede systemer fungerer og dels at anskaffe nye systemer. Anskaffelserne udmønter sig i et stort antal større og mindre projekter. Arbejdet med projekter har derfor altid haft stor betydning for organisationens virke, men som følge af systemernes voksende kompleksitet og afhængighed af hinanden har det i en længere periode været klart, at Flyvematerielkommandoen måtte øge bevidstheden om at projektledelse er en separat, faglig disciplin, som ikke blot kan varetages som en lille sideopgave. 1. Lede udviklingsprocessen I 1997 begyndte en mere struktureret proces med henblik på at øge professionaliseringen af projektledelse i FMK. Denne proces resulterede i iværksættelsen af en forbedringsproces i forsommeren Projektet løb over godt et år og resultaterne er i 2003 ved at blive indarbejdet i organisationen en tidkrævende proces, da hele virksomhedskulturen skal ændres. Til at lede og drive udviklingen i processen etablerede en kernegruppe sig bestående af frivillige og engagerede medarbejdere. Kernegruppen blev meget tidligt i forløbet suppleret med Fangel Projektledelse som konsulent for at sikre fremdrift og fokus på området. Konsulentens primære opgave var at Ledelse af processen Forankre udviklingen Afklare udviklingsbehov Udvikle projektværktøjer Uddanne projektivolverede Coache projektlederne Assistere projektledelsen Fremme erfaringsformidling Projekternes karriereforhold Foretage organisatoriske tiltag Udvikle porteføljeledelsen Vurdere udviklingens effekt Hovedindsats det pågældende år Virkemiddel også benyttet det år Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 13

14 bidrage med sin ekspertise med den sekundære opgave, at sikre fokus på processen, idet betalt tid værdsættes langt mere end organisationens egen, gratis tid. Diagrammet viser, hvordan der hidtil er fokuseret og hvad der er planerne. Inden initiativet blev forelagt til godkendelse, beskrev kernegruppen mål og fremgangsmåde. En af metoderne var udarbejdelsen af en overordnet projektplan for hele processen. Projektplanen hjalp til at komme rundt i alle hjørner, og udgjorde efterfølgende et godt beslutningsgrundlag for cheferne. 2. Forankre udviklingstiltagene Det overordnede mål for processen var at ændre holdningen til projekter i organisationen. For at muliggøre en holdningsændring er det overordentlig vigtigt at topledelsen helt og fuldt bakker op om processen, og at ingen i organisationen er i tvivl om ledelsens vilje til at sikre en succesfuld gennemførelse. Inden projektets start blev topledelsen derfor forsynet med et så fuldt beslutningsgrundlag og justeringer foretaget for at imødekomme alle indvendinger. Processen blev derefter skudt officielt i gang af en af topcheferne. Som slutstenen på udviklingsprocessen deltog de tre øverste chefer i et seminar, hvor de klart tilkendegav deres tilslutning til de opnåede resultater, og deres agt om at projekter fremover skal følge de nye principper. Alfa og omega for vor proces har været at ændre holdningen til projekter i Flyvematerielkommandoen. For at ændre organisationskulturen er det ikke værktøjer, der primært er behov for, men de har naturligvis også en rolle. Det væsentligste værktøj i holdningsbearbejdningen var udviklingsseminarer, hvor vi over et år afholdt fire med deltagelse af ca. 40 medarbejdere på hvert. Seminarerne skulle dels tjene til at indsamle erfaringer og forslag til det videre forløb af processen, og dels til at skabe ambassadører for projektet, som kunne gå ud i organisationen og sprede budskabet. Som en udløber af processen er den anvendte seminarform blevet brugt i flere sammenhænge til at gennemføre opstartseminarer med godt resultat. Et væsentligt element i seminarerne er anvendelsen af pap-og-gummi-metoden til at sikre at flest mulige synspunkter komme frem. Denne metode er siden blevet et generelt anvendt værktøj i organisationen. 14. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

15 3. Afklare udviklingsbehovet Efter iværksættelsen blev et første udviklingsseminar brugt til i tæt samarbejde med deltagere fra hele organisationen at revurdere udviklingsmålene. De blev i øvrigt løbende evalueret med en betydelig ændring i vægtning til følge. 4. Udvikle projektværktøjer Organisationens kollektive projekterfaring opsamlet på seminarerne blev omformet til forslag til anbefalede metoder, som blev samlet i en håndbog. Det er væsentligt at bemærke, at denne håndbog ikke er et bestemmelseskompleks, men netop er en vejledning. Den kan fraviges, hvis man har gode argumenter. 5. Uddanne projektinvolverede 6. Coache projektledere Som et led i udviklingsprocessen forsøgte vi os med et antal følgeprojekter, hvor hensigten var at etablere en vekselvirkning mellem projekter og udviklingsprocessen. Hensigten var, at både projektlederne og udviklingsprocessen skulle have gavn af samarbejdet. Desværre blev denne del af processen ikke særlig vellykket. Metoden virkede dog så langt, at der ikke er tvivl om, at en mere systematisk coaching af projektledere vil være til stor gavn for os. Det væsentligste tema under hele forløbet har været, at man helt bevidst skal tænke projektledelse og ikke kun projektudførelse. Den vigtigste coachingopgave af projektledere er derfor konstant at minde om ledelsesdelen. 7. Assistere projektledelsen Processen har demonstreret at fx facilitatorrollen er vigtig, og at der givetvis ville være store gevinster ved at yde støtte på dette område ved afholdelsen af kommende forberedelses- og opstartseminarer. 8. Fremme erfaringsformidling Et væsentligt element i udviklingsprocessen var erfaringsudvekslingen mellem de i alt ca. 50 deltagere på de fire udviklingsseminarer holdt i løbet af processen. Den udarbejde vejledning er i høj grad en opsamling af erfaringer. Hele projektet har været meget orienteret mod praksis med mottoet, make common sense common practise. Seminarer med deltagelse af et bredt udsnit af projektmedarbejdere har vist sig som et stærkt værktøj til at opsamle og ikke mindst nyttiggøre erfaringer. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 15

16 9. Projektledernes karriereforhold Et af resultaterne af at sætte mere fokus på projektledelse som en selvstændig disciplin har været, at der er en gryende forståelse i organisationen for at projektledelse kan være en karrierevej og at tunge projektlederjobs kan (og bør) skilles fra samtidig linieledelse. 10. Foretage organisatoriske tiltag I en sideløbende proces har vi indført en ny projekttstruktur i FMK, hvor det er hensigten at undgå individuelle styregrupper. Derimod er der etableret materielstyregrupper for syv forretningsområder. Som koordinerende element over materielstyregrupperne er der en materielkoordineringsgruppe. Endnu kører kun én af materielstyregrupperne helt efter de nye principper, men det er målet, at principperne skal indføres og følges af projekter i den nye struktur. For at fortsætte udviklingen inden for projektledelse er det nødvendigt at etablere et permanent kompetencecenter for projektledelse. I FMK er der endnu ikke etableret et formelt element, kun en ad hoc struktur. Vi er imidlertid i gang med en organisationsudvikling hvor dette aspekt formentlig også vil blive inddraget 11. Udvikle porteføljeledelse Materiekoordineringsgruppe/materielstyregruppestrukturen skal styrke porteføljeledelsen og har allerede betydet en væsentligt forøget fokus på området ligesom prioritering mellem de enkelte projekter er blevet lettet. 12. Vurdere udviklingens effekt Inden processen blev sat i gang overvejede vi muligheden for at evaluere organisationens projektmæssige modenhed, men havde ikke et umiddelbart anvendeligt værktøj til rådighed. Vores vurdering af effekterne hviler derfor på subjektive skøn, som det var ønskeligt at være foruden. 16. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

17 Eksempel 2: Forbedret projektledelse hos Siemens Danmark Projektledelse af anlægsprojekter inden for forretningsområderne Energi, Industri, IT og telekommunikation, Installation, Medico og Trafik har gennem mange år været en del af Siemens hovedopgaver. 1. Lede udviklingsprocessen Siden 1995 har virksomheden som et strategiske fokusområder arbejdet med udviklingen af kompetencer i projektledelse på det professionelle plan. Efter syv års intensivt arbejde må vi konstatere, at mange mål er nået, men at mindst lige så mange ligger foran os. Man fristes til at spørge sig selv, om dette skyldes træghed i omstillingen mod en projektorienteret virksomhed, eller om virksomhedens krav løbende skærpes, som en konsekvens af markedsvilkårene? Svaret er: en kombination af begge dele! Vores erfaring viser, at der er brug for en successiv forbedring af kompetencer i projektledelse både på projektniveau og virksomhedsniveau. En af Siemens målbærende værdier er forandring. For at være med til at præge udviklingen er det nødvendigt at have evnen og viljen til at gennemføre forandringer hurtigt og effektivt. I forbindelse med implementering af ISO 9001 kvalitetsstyringen i starten af 1990 erne, blev der sat fokus på en sammenhængende forretningsprocesser med tilhørende hjælpeværktøjer Pro Ledelse af processen Forankre udviklingen Afklare udviklingsbehov Udvikle projektværktøjer Uddanne projektivolverede Coache projektlederne Assistere projektledelsen Fremme erfaringsformidling Projekternes karriereforhold Foretage organisatoriske tiltag Udvikle porteføljeledelsen Vurdere udviklingens effekt Hovedindsats det pågældende år Virkemiddel også benyttet det år Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 17

18 jektets livscyklus. Behovet for at se forskellen mellem at styre og at lede et projekt havde tidligere være kendt, men med ISI 9001 kom erkendelsen af det nødvendige i at styre forretningsprocesserne på en struktureret og ensartet form. Med andre ord kom der hermed mere fokus på projektledelse. Diagrammet viser, hvordan der hidtil er fokuserer og hvad der er planerne. Det største tiltag mod en projketorienteret virksomhed kom imidlertid i 1998, som et resultat af et BPR-projekt (Business Proces Reengineering). Processen, der blev gennemført fælles for tre betydende anlægsdivisioner, havde blandt andet fokus på projektgennemførelse. Der blev i den sammenhæng etableret et projektkontor, som en selvstændig afdeling. Projektkontoret er leverandør af projektledelse til alle divisioner i Siemens A/S. 2. Forankre udviklingstiltagene Den strategiske udvikling af projektledelsen er forankret i en projektlederstyregruppe, med repræsentanter fra alle anlægsdivisioner. Dette for at få bredde i kompetenceudviklingen af den projektorienterede del af virksomheden. 3. Afklare udviklingsbehovet Før etableringen af projektkontoret var det typisk den salgsansvarlige, der var projektleder og serviceansvarlig på samme tid, og kun større projekter havde sin egen selvstændige projektleder og styregruppe. Denne konstellation gav ofte problemer med at udføre alle discipliner på professionel vis. Behovet for en anden opgavefordeling var umiddelbar, men hvordan skulle den være? Som et led i at finde en effektiv og operativ opgavefordeling, blev blandt andet resultatet fra en medarbejder-tilfredshedsanalyse anvendt. De bedste ideer og krav kommer ofte fra medarbejderne samtidig med, at følelsen af indflydelse giver en ekstra motivation til implementeringen, hvilket der specielt er brug for i forbindelse med organisationsudvikling. Det er godt at have egne ideer, men at drage fordel af andres erfaringer er bestemt ikke at foragte. Som et led i forandringsprocessen blev der derfor gennemført en benchmarking mod andre virksomheders projektkultur. En af konklusionerne var, at gøre projektlederen til administrerende direktør for projektet for derved at få en entydig placering af projektansvaret. 4. Udvikle projektværktøjer Som et led på vej mod en projektorienteret organisation var det vigtigt at få en fælles værktøjskasse med projektledelsesværktøjer. Med implementering af ISO 9001 fik vi indført kvalitetsmanualer med stor fokus på ensartethed i dokumentstyring og arkivering. Med projektfokuseringen 18. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

19 var der nu behov for yderligere værktøjer til at underbygge en professionel projektledelse. Endvidere var der behov for at få fastlagt en projektmodel med fokus på projektprocesserne. Med ensartede modeller og værktøjer var grundlaget skabt for en effektiv håndtering af projekterne. Værktøjerne omfatter blandt andet ensartede kalkulationsprincipper, projektanalyser, review samt elektroniske databaser med tilhørende værktøjer til håndtering af projektændringer, problemer og risici. På økonomisiden anvendes økonomistyringssystemet SAP R3, hvor projektstyrings-modulet er implementeret. Som et led i udviklingen af en fælles projektkultur, har vi skabt vores egne projektstyringsmodel PROMIS (Projekt Management i Siemens). Modellen omfatter alle faser fra Tilbud/initiering til projektafslutning, og udvikles successivt i takt med markedets krav. Som en overbygning til SAP R3 projektstyringsmodulet har vi implementeret et QualityMaster system med automatisk, genererede grafiske projektrapporter med stor fokus på afvigelsesrapporteringer. Dette og andre relevante projectcontrollingsværktøjer er under implementering i vores PROMIS projectcontrollingshåndbog. 5. Uddanne projektinvolverede For at få en fælles projektkultur i en virksomhed er det afgørende, at have en fælles opfattelse af projektbegrebet. Som noget af det første gennemførte vi derfor en målrettet kulturuddannelse i projektledelsen. connector a/s blev brugt som uddannelseskonsulenter og sparringspartner i denne proces. Der blev gennemført en bred grunduddannelse af såvel sælgere, projektledere, nøglemedarbejdere, projektejere, linieledere, styregruppemedlemmer samt hele ledelsen. Efterfølgende har der ligget et stort arbejde i at omsætte uddannelsen til praksis. Såfremt der ikke gøres markante tiltag til procesændringer, har vi som mennesker en tendens til at gøre, som vi plejer. Derfor skal der virkelig gøres noget aktivt for at få organisationen til at forstå og arbejde efter nye retnings- Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 19

20 linier. Det, må vi siges, er lykkedes; men dermed stopper innovationen og videreuddannelsen ikke. For at forankre et fremtidigt uddannelseskoncept, har vi etableret Siemens Projekt Akademi (SPA). Her gennemfører vi aktiviteter og kurser med henblik på at ruste vores linieledere, projektledere og projektmedarbejdere til at kunne håndtere projekter svarende til IPMA certificeringens Niveau B og C. Gennem de sidste 7 år har omkring medarbejdere været igennem et af projektleder-uddannelsesmodulerne. På Skandinavisk plan er vi ved at etablere er tæt samarbejde i Siemens indenfor Project Management. Dette arbejde omfatter blandt andet en fælles projektstyringsmodel. Endvidere arbejdes der på at implementere et nyt og revideret Siemens Projekt Akademy Skandinavien SPAS. Hermed vil vi etablere en fælles projektlederuddannelse inden for Siemens i Skandinavien. 6. Coache projektlederen Vi har for udvalgte forretningsfelter udpeget en proces coach, der fungerer som facilitator i forbindelse med erfaringsformidling og Best Practice Sharing. Vore forventninger til, at projektlederne indkaldte til frivillige projektreview, er ikke lykkedes. Dette vil vi arbejde mere med i det kommende års forbedringsprojekt. 7. Assistere projektledelsen 8. Fremme erfaringsformidling En væsentlig faktor for at effektivisere projektledelsen er at udveksle erfaringer på tværs af projekterne. Som et led i dette har vi over en periode gennemført på-vej-hjem-møder, hvor diverse emner har været bragt til debat i et bredt forum. Disse møder er nu mere eller mindre erstattet af temamøder, der specielt har fokus på best practis sharring. Endvidere har vi for udvalge forretningsfelter udpeget en proces coach, der fungerer som facilitator i forbindelse med erfaringsformidling. Et af det kommende års forbedringsprocesser inden for kompetenceudvikling for projektledelsen er best practice sharing. 9. Projektledernes karriereforhold I ledelsen har vi et ønske om at etablere en karrierevej for projektledere. I forbindelse med at virksomheden bliver mere og mere projektorienteret er der 20. Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

21 et behov for at synliggøre projektledelse som en karrierevej. Hermed forventer vi at kunne fastholde vores kompetencer i en projektorienteret retning, frem for at karrieren kun går over linieledelsessporet. Det videre kompetenceudvikling inden for projektledelse vil resultere i IPMA certificering af projektlederne. I 2003 planlægger vi, at 4 6 projektledere bliver IPMA certificerede. 10. Foretage organisatoriske tiltag Siemens-koncernen har projektledelse som fokuspunkt. Under temaet markedsfører vores moderselskab projektledelse internt world wide. Siemens Danmark deltager aktivt i dette arbejde, og er en af de førende lande inden for projektledelsesområdet. 11. Udvikle porteføljeledelse Fra udelukkende at gennemføre individuelle projekt styregruppemøder hhv ikke blev gennemført, etableres der flere og flere fælles projektportefølje-styregruppemøder inden for enkelte forretningsområder. Herigennem opnås der en bedre best practice sharing samt bedre koordinering mellem de enkelte projekter. 12. Vurdere udviklingens effekt Det er ofte svært at måle og vurdere effekten af et kultur -projekt men den kompetenceudvikling på projektområdet har resulteret i langt større bevidsthed og fokusering på de økonomiske resultater på projekterne. Afvigelser fra det planlagte erkendes meget tidligere i projektforløbet, ligesom der er et entydig projektansvar. En sidegevinst til de organisatoriske tiltag har været et meget tættere samarbejde mellem de enkelte anlægsdivisioner, hvor projektledere har været katalysatorer. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 21

22 Litteratur 1. Palle Buus Jensen og Morten Fangel Improving project management by broad involvement in the change process. Paper in Proceedings from PMI 2002 Symposium on Project Management 2. Morten Fangel Planlægge virksomhedens proces mod bedre ledelse af projekter Artikel i bogen Effektiv tilblivelse af projekter, Foreningen for Dansk Projektledelse, ISBN Søren Rude Sammenhængende udviklingsproces mod bedre projektledelse Artikel i bogen Effektiv tilblivelse af projekter, Foreningen for Dansk Projektledelse, ISBN Morten Fangel Hvorfor satse på coaching af projektledere Artikel i håndbogen Sådan frigør vi energi i projekter Foreningen for Dansk Projektledelse, ISBN Morten Fangel Vejledning i projektledelse Fangel Projektledelse as ISBN Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Effektiv forberedelse og opstart af projekter

Effektiv forberedelse og opstart af projekter Effektiv forberedelse og opstart af projekter Morten Fangel, formand for Symposiet 2000 fangel@fangel.dk Perioden fra idébearbejdning til effektivt samarbejde i projektet I bogen Effektiv tilblivelse af

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Den projekteffektive virksomhed

Den projekteffektive virksomhed Den projekteffektive virksomhed P rojekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve Forberedelse Forberede Udforske Gøre til Gøre til hverdag Udvikle og hverdag afprøve Gøre til hverdagspraksis Kvalitetsvurdere Patientinddragelse o Tydelig ledelse o Processtøtte o Kommunikation o Kompetenceudvikling

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten PLANLÆGGE PROJEKTLEDELSEN KAPITEL 1 KOMPETENCE 1.4 Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse, morten@fangel.dk Klavs Mundt, oberstløjtnant

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring 1 Projektforstoppelse - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet Projektmylderet De danske kommuner er under konstante krav om omstilling og forandring. Borgerne efterspørger mere velfærd og højere

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere