Dok. nr /10. Momsvejledning for De lokale kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser"

Transkript

1 Dok. nr /10 Momsvejledning for De lokale kasser 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund Reglerne indtil 31. december Reglerne fra og med 1. januar Generelt om reglerne for momspligt og momsfradrag Fuld momspligt ved salg Ingen momspligt ved salg Momsfradrag Momspligtigt salg Fradragsberettiget indkøb Menighedsrådets salg/aktiviteter momspligt eller ej Kirkelige handlinger og ritualer Aktiviteter i tilknytning til bisættelser/begravelser Ren- og vedligeholdelse af gravsteder Kirkeblad Handel menighedsråd imellem Avlsgård og forpagtning Momsregistrering og momsafregning Menighedsrådets momsfradrag Fuldt momsfradrag Intet momsfradrag Delvis momsfradrag Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Metode C (metode A/metode B) Særligt om bygninger og kirkegårdsanlæg Kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel Kirkegård med tilknyttet kapel uden tilknyttet kirke Kirke uden tilknyttet kirkegård Kirke med tilknyttet kirkegård Andre bygninger Jagt og fiskeriret

3 Momsreguleringsforpligtelse Momshåndtering i praksis Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Metode C (metode A/metode B) Beregning af moms vedr. gravstedskapitaler Bilag 1: Oversigt over anvendte og relevante lovparagraffer i momsloven

4 1. Baggrund 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009 Momsreglerne for menighedsråd var indtil udgangen af 2009 omfattet af en specialaftale mellem Skatteministeriet og Kirkeministeriet. Aftalen betød, at et menighedsråds momsregnskab især hvad angår momsfradrag ikke svarede til andre momsregistrerede virksomheders regnskab, men blev opgjort efter en forenklet metode. Endvidere indeholdte den tidligere aftale særlige regler for afregning af salgsmoms vedrørende betaling af vedligeholdelse af gravsteder mv. Disse regler blev ændret fra 1. januar Reglerne fra og med 1. januar 2010 SKAT har ophævet de særlige forenklede regler for menighedsråd fra og med 1. januar Fra denne dato skal et menighedsråds momsregnskab svare til alle andre danske virksomheders. Momslovens generelle regler skal derfor anvendes ved menighedsrådenes opgørelse af momsfradraget. SKAT har den 26. juni 2009 udsendt en skattemeddelelse (SKM SKAT) vedrørende Moms kirkeog kirkegårdsdrift i Folkekirken, og denne vejledning er et supplement hertil. Den største ændring er, at der fra 1. januar 2010 ikke længere skal betales moms af renteindtægten af gravstedskapitalen. Der skal i stedet opkræves moms på fakturaen vedrørende ren- og vedligeholdelse af gravstedet. Menighedsrådene har ansvaret for at få reguleret gebyrerne på ren- og vedligeholdelse i henhold til de nye momsregler (se kapitel 5.6). Endvidere indebærer reglerne, at menighedsrådene skal betale moms af alle momspligtige indtægter samt fradrage moms på udgifterne. I lighed med gældende regler skal den momspligtige omsætning overstige kr. inden for en 12 måneders periode, før menighedsrådet ved lovkrav skal lade sig momsregistrere. Der er i bilag 1 udarbejdet en oversigt over anvendte og mest relevante paragraffer i momsloven. Spørgsmål til gældende regler skal rettes til det regionale skattecenter. 2. Generelt om reglerne for momspligt og momsfradrag 2.1. Fuld momspligt ved salg Efter den danske momslov er al erhvervsmæssig omsætning af varer og tjenesteydelser momspligtig. Der findes en række fritagelser, hvor der alligevel ikke skal opkræves moms (se nedenfor afsnit 2.2.), men disse fritagelser skal bruges mindst muligt. Kun hvis et salg af en vare eller ydelse er udtrykkeligt nævnt i en fritagelse, skal der ikke opkræves moms. Når menighedsrådet således sælger en vare, skal der i udgangspunktet betales moms af indtægten. Salg af træ er momspligtigt på linje med salg af blomster m.m. på kirkegårde og indgår som en del af den momspligtige omsætning. 4

5 2.2. Ingen momspligt ved salg Visse varer og tjenesteydelser er imidlertid fritaget for moms, f.eks. læge- og tandlægebehandling, skoleundervisning, taxakørsel samt kirkelige handlinger. Herunder ydelser i direkte tilknytning til bisættelser. Fritagelserne er obligatoriske, dvs., at man ikke kan vælge at lægge moms på sit salg, når salget er omfattet af en fritagelse. En læge kan f.eks. ikke vælge at opkræve moms af sine behandlinger. Udfører man en aktivitet, der er fritaget for moms, hvorved forstås levering af varer/ydelser uden at der modtages betaling herfor, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages Momsfradrag Momspligtigt salg En virksomhed kan sagtens have visse salg, som er momspligtige, andre salg som er momsfrie og endelig gratis aktiviteter. Når man udfører et momspligtigt salg, opnår man ret til fradrag for moms på omkostninger, som er knyttet til salget. Det kan f.eks. være momsen på købet af den vare, som man har solgt videre med tillæg af moms, men også momsen på virksomhedens generelle driftsomkostninger, som f.eks. varme, el og telefon, kan fradrages. Fradraget sker ved, at virksomheden i sin momsangivelse fratrækker momsen på sine indkøb i den moms, den har opkrævet på sit salg. Indkøb til afholdelse af en kirkekoncert, f.eks. blomster og lys, kan således fradrages helt, hvis der er momspligtige entréindtægter. Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen, f.eks. hvis man har haft en stor udgift på reparation af sin bygning, vil differencen blive udbetalt af SKAT. Når man udfører et momsfrit salg, dvs. udfører en aktivitet, der er fritaget for moms, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages, og omkostningen til moms på købet må altså dækkes ved at fastsætte prisen på sit salg, så der tages højde for momsomkostningen. Man skal være opmærksom på, at momsfritagelsen for en given aktivitet kun gælder for den, som rent faktisk udfører aktiviteten i eget navn. Underleverandører, der præsterer en andel af ydelsen efter aftale, skal opkræve moms af honoraret, med mindre underleverancen i sig selv er fritaget Fradragsberettiget indkøb De direkte tilknyttede indkøb giver henholdsvis ret til fuldt og intet momsfradrag, men der findes en række omkostninger, som afholdes af virksomheden af hensyn til den daglige drift, og som ikke knytter sig direkte til enten det momspligtige eller det momsfrie salg. Disse omkostninger benævnes fællesomkostninger og er f.eks. el, vand, varme, telefon, regnskabsassistance og reparation/vedligeholdelse af virksomhedens lokaler. Da omkostningerne både vedrører de momspligtige og de momsfrie salg, kan momsen på omkostningerne ikke fradrages fuldt ud. Der skal derimod opgøres en såkaldt delvis fradragsret for momsen på fællesomkostningerne. 5

6 Momsloven tillader som udgangspunkt kun én metode til opgørelsen af den delvise fradragsret, nemlig forholdet mellem den del af salget, der er momspligtig og det samlede salg. Der vil dog ofte i menigheden ikke være en omsætning, som omkostningen relaterer sig til. Der skal derfor udøves et konkret skøn om den andel af omkostningen, som vedrører disse aktiviteter. Dette er f.eks. tilfældet, når man har afholdt gratis aktiviteter. Her anvendes et skøn over størrelsen af trækket på fællesomkostningerne. Visse virksomheder, som f.eks. menighedsråd, skal altså både udøve et skøn over fradragsretten og udregne en delvis momsfradragsprocent for de samme omkostninger (se afsnit 4.3). 3. Menighedsrådets salg/aktiviteter momspligt eller ej Der er her en gennemgang af de enkelte aktiviteter, der kan udføres af et menighedsråd med fokus på den momsmæssige behandling af disse. Er der kirkegård? Nej Koncerter og /eller indtægtsdækket virksomhed Nej Stop Ingen moms Ja Ja Momsregnskab og afregning af moms Omsætning af momspligtige aktiviteter over kr. Nej Stop Ingen moms Ja Momsregnskab og afregning af moms Det første der skal afgøres er, om menighedsrådet har momspligt. Dette er illustreret i figuren. Hvis menighedsrådet har en momspligtig indtægt på under kr., kan den frivilligt vælge at lade sig momsregistrere. Er den momspligtige indtægt over kr., er det et krav, at menighedsrådet bliver momsregistreret. Ligningsbeløbet indgår ikke som en del af den momspligtige indtægt. Hvis menighedsrådets momspligtige omsætning er under kr., og menighedsrådet ikke er momsregistreret, skal der ikke være moms på de fakturaer, som menighedsrådet udsteder. 6

7 Menighedsrådet skal dog alligevel hvert år opgøre de momspligtige indtægter for at kunne bevise, at omsætningen er under kr., og der dermed ikke er et krav om momsregistrering. Momspligtige aktiviteter kan bl.a. være vedligeholdelse af gravsteder og kirkekoncerter. Kirkegårde skal altid være momsregistreret, hvilket skyldes, at der langt de fleste år vil være en omsætning på over kr Kirkelige handlinger og ritualer Kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåb, bisættelse, konfirmation og bryllup anses momsmæssigt for at være en gratis ydelse, da der ikke direkte betales for disse aktiviteter. Den omstændighed at menighedsrådet får dækket udgifterne via ligningsbeløbene eller evt. ved betaling ændrer ikke herpå. Hvis menighedsrådet udelukkende udfører kirkelige handlinger, skal menighedsrådet ikke momsregistreres, hvorfor de efterfølgende afsnit ikke er relevante for menighedsrådets regnskabsførelse Aktiviteter i tilknytning til bisættelser/begravelser Mange tjenesteydelser som et menighedsråd kan sælge i forbindelse med bisættelser/begravelser, er fritaget for moms og giver således ikke ret til momsfradrag for tilknyttede indkøb. Momsfritagelsen omfatter alene salg af ydelser. Salg af fysiske varer f.eks. lys og blomster i kirke/kapel er momspligtigt. Ydelser, som et menighedsråd skal sælge uden moms i tilknytning til begravelser/bisættelser omfatter bl.a. - erhvervelse af brugsret til gravsteder, - udlejning af kapeller, - klokkeringning og orgelspil samt anden musik og sang i kapeller, - ligbrænding, gravning og tilkastning af grave, nedsætning af urner, flytning af kister og urner. Ydelser som menighedsrådet udfører i medfør af sin status som begravelsesmyndighed, f.eks. udstedelse af gravstedsbreve, er også momsfrie, idet denne type aktiviteter sidestilles med gratis ydelser. Som eksempel kan nævnes, at en entreprenørs bistand med gravning af grave på kirkegården også skal ske uden moms, da det er selve gravearbejdet, som er momsfrit. Til gengæld skal den samme entreprenørs bistand med reparation af kirkegårdsmuren tillægges moms, fordi dette arbejde ikke sker i forbindelse med en konkret bisættelse/begravelse. Andre tjenesteydelser, som menighedsrådet måtte sælge i tilknytning til bisættelser/begravelser, er på samme måde som salget af varer momspligtige. Som følge heraf vil de fleste menighedsråd have momspligtige indtægter, og vil derfor skulle momsregistreres, hvis den momspligtige omsætning overstiger kr. (årligt). 7

8 3.3. Ren- og vedligeholdelse af gravsteder Ren- og vedligeholdelse af gravsteder samt andre arbejdsydelser i tilknytning til gravstederne, er momspligtige. Fra 1. januar 2010 skal der afregnes moms, når aftalen med brugeren af et gravsted indgås. Hvis en aftale forlænges ved udløb, skal momsen vedrørende forlængelsesperioden afregnes, når aftalen om forlængelse indgås. I praksis vil det være faktureringstidspunktet, som er afgørende for afregning af moms. Fra 1. januar 2010 skal der ikke længere betales moms af renten på gravstedskapitalen, heller ikke af den del af gravstedskapitalen, der er fra før 1. januar Kirkekoncerter, herunder udlejning af menighedsrådets bygninger Entréindtægter, som menighedsrådet modtager ved afholdelse af kirkekoncerter eller andre musikarrangementer i kirken eller i andre af menighedsrådets bygninger, er som regel momspligtige. Det betyder, at man skal kræve moms af billetprisen og kan fradrage momsen ved de udgifter, der er knyttet til kirkekoncerten. Menighedsrådet kan dog få momsfritagelse for indtægterne, hvis menighedsrådet på forhånd har fået tilladelse af SKAT til donering af arrangementets overskud til almennyttige eller almenvelgørende formål, f.eks. til Mission Afrika eller Kirkens Korshær. Har menighedsrådet ikke fået SKAT s forhåndstilladelse, er billetindtægterne momspligtige, selvom beløbet doneres til de nævnte formål. Kravene for en momsfritagelse vedrørende ovennævnte arrangementer er: At overskuddet fra arrangementet udelukkende går til almennyttige/almen velgørende formål. At salg i forbindelse med arrangementet sker for menighedsrådets regning og risiko. At menighedsrådet ikke er momsregisteret for salg af tilsvarende varer og ydelser. At der kun afholdes 1 månedligt arrangement af indtil 3 dages varighed, eller 2 årlige arrangementer af indtil 8 dages varighed eller 1 årligt arrangement af indtil 14 dages varighed. Der kan maksimalt opnås tilladelse til 12 arrangementer årligt. Menighedsrådet skal inden arrangementet afholdes indsende blanket (som findes på SKAT s hjemmeside) til Skattecenter Bornholm. Overskud fra koncerter må godt anvendes af menighedsplejen. Hvis der arrangeres rundvisninger i kirken mod betaling, eller der opkræves entre ved besøg i tårn, krypt eller lignende, er denne indtægt momsfri, idet disse aktiviteter i henhold til momsloven, anses for kulturelle aktiviteter. Udlejning af menighedsrådets bygninger til aktiviteterne, som er nævnt i dette afsnit er fritaget for moms. Menighedsrådet har dog mulighed for frivilligt at lade sig registrere for udlejning af ejendom til erhvervsmæssige formål. Dette gør lejen momspligtig. 8

9 3.5. Kirkeblad Der er for kirkeblad mulighed for at få delvis afløftning af momsen for de momspligtige indtægter vedrørende annoncer. Dette kan ske efter metode A, som er beskrevet i afsnit og afsnit 5.2. En metode til at skønne over fradragsretten er at beregne annoncemillimeterne i bladet Handel menighedsråd imellem Hvis et menighedsråd yder bistand til et andet menighedsråd, f.eks. ved drift af kirkegården, udlejning af maskiner eller sekretærbistand, er dette beløb, som opkræves for bistanden, momsfrit Avlsgård og forpagtning Der er i udgangspunktet ikke moms på udleje af ejendom. Der er dog mulighed for momsfradrag ved at få udarbejdet en frivillig registrering hos SKAT af de bygninger, som anvendes til erhvervsmæssige formål. Det skal desuden af kontrakten fremgå, at der lægges 25 % moms til lejen Momsregistrering og momsafregning Som tidligere nævnt skal menighedsrådet lade sig momsregistrere, hvis den momspligtige omsætning inden for en 12 måneders periode overstiger kr. Ligningsbeløb regnes ikke som indtægt. Som udgangspunkt vil SKAT pålægge menighedsrådet at afregne moms kvartalsvis, men det er også muligt kun at skulle afregne moms halvårligt, hvis den årlige momspligtige omsætning udgør under kr., hvilket vil omfatte de fleste menighedsråd. De fleste menighedsråd har en momspligtig omsætning mellem kr. og kr. De skal derfor afregne moms halvårligt. Idet kirkegården oftest indgår som en del af kirkekassen, afregnes kirkegårdens moms sammen med kirkekassens moms på samme momsnummer. Den omstændighed at menighedsrådet har flere forskellige momspligtige aktiviteter medfører ikke, at hver enkelt aktivitet skal momsregistreres selvstændig. Kun i særlige tilfælde vil det være en fordel, at lade de enkelte aktiviteter momsregistrere hver for sig. Hermed opdeles menighedsrådets virksomhed i flere sektorer, jvf. momslovens 38, stk. 3 også kaldet en sektoropdeling. En anmodning om sektoropdeling skal fremsendes til SKAT, der skal give sin tilladelse hertil. Hvis den enkelte sektor skal kunne afholde moms, kan det ske fra et ekstra SE-nummer. Anmodning om et ekstra SE-nummer skal rettes til Erhvervsog Selskabsstyrelsen. 4. Menighedsrådets momsfradrag 4.1. Fuldt momsfradrag Momsen på indkøb, som udelukkende anvendes til momspligtigt salg, kan fradrages fuldt ud. Dette gælder f.eks. indkøb til videresalg af ekstra lys og blomster til udsmykning samt kaffe og brød. Det anbefales, at der allerede på indkøbstidspunktet foretages en opdeling af købsfakturaen i varer, som er indkøbt til videresalg, til kirkelige handlinger og andre aktiviteter (fællesomkostning). 9

10 4.2. Intet momsfradrag Momsen på indkøb, som udelukkende anvendes til kirkelige handlinger kan ikke fradrages. Hvis varer eller ydelser udleveres gratis af menighedsrådet, kan momsen på de tilknyttede indkøb ikke fradrages, heller ikke selvom der skulle have været betalt moms af en eventuel købspris Delvis momsfradrag I denne vejledning vises en række eksempler på udregninger af den delvise fradragsret i et menighedsråd, men det skal understreges, at disse eksempler kun er medtaget af pædagogiske årsager. Det er det enkelte menighedsråd, som ud fra egne forhold i samarbejde med revisor og det regionale skattecenter skal beregne sit eget momsfradrag hvert år. Det skal også understreges, at størrelsen af momsfradraget sagtens kan variere fra år til år, og at menighedsrådet derfor ikke uden videre kan anvende et fast fradrag, selvom en sådan metode af forenklingsmæssige årsager kan virke attraktiv. Momsfradraget beregnes ved hvert års begyndelse med udgangspunkt i senest afsluttede regnskabsår. Som udgangspunkt for fastlæggelsen af skønnet over årets momsfradrag kan menighedsrådet f.eks. se på udregningen af prisen på erhvervelsen af brugsret til gravsteder samt prisen på vedligeholdelsen heraf. I denne udregning indgår både areal og timefordeling på de forskellige aktiviteter. Hvis menighedsrådet finder, at denne fordeling ikke giver et retvisende billede af årets ressourceforbrug på de forskellige aktiviteter, kan menighedsrådet basere sit skøn på andre forhold. Beregningen af menighedsrådets delvise momsfradrag følger nedenstående principper. I denne vejledning bruges udtrykkene metode A, metode B og metode C om de forskellige metoder til beregning af momsfradraget. Disse benævnelser anvendes kun i denne vejledning og fremgår ikke af SKAT s materiale om momsfradrag Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) Først skal den andel af omkostningerne, som menighedsrådet har brugt til de gratis aktiviteter (kirkelige handlinger), udtages. Dette sker på basis af et skøn over forbruget (metode A). Se eksempel i afsnit 5.2. Det er vanskeligt at give retningslinier for fastlæggelsen af dette skøn, og menighedsrådet må se på årets mængde af aktiviteter og holde de gratis aktiviteter op mod den samlede mængde. Hvis menighedsrådet f.eks. har haft moms på fællesomkostninger på kr., og det skønnes, at 50 % af omkostningerne vedrører de gratis aktiviteter, kan 50 % af de kr. i købsmoms ikke fradrages Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Dernæst skal menighedsrådet til brug for fastsættelse af momsrefusionen beregne sin delvise fradragsprocent på grundlag af omsætningsfordelingen, dvs. momspligtigt salg i forhold til den samlede momspligtige/momsfrie omsætning (metode B). Hvis menighedsrådets delvise fradragsret for året er udregnet til 20 %, er det denne andel af købsmomsen vedrørende de omkostninger, som kan henføres hertil på de resterende kr , der kan fradrages som købsmoms. Se eksempel i afsnit Metode C (metode A/metode B) Endelig skal menighedsrådet kombinere metode A og metode B (metode C), når momsfradraget skal opgøres for de omkostninger, der både har været brugt til gratis aktiviteter og til omsætning, f.eks. 10

11 rengøring og opvarmning af kirkerummet, når der i et givet år både har været foretaget almindelige kirkelige handlinger, kirkekoncerter og momsfrie bisættelser/begravelser fra kirken. Se eksempel i afsnit 5.4. Man kan f.eks. anvende metode A til at finde den del af en kirkegård, som er anvendt til begravelser og hvilken del af kirkegården der er anvendt til kirkelige handlinger. Dette er illustreret i afsnit 5.4. Derefter bruges metode B (omsætningsmetoden) til at finde ud af, hvor meget moms der kan afløfte på kirkegården. Dette er illustreret i afsnit Særligt om bygninger og kirkegårdsanlæg Reglerne om momsfradrag for reparations- og vedligeholdelsesomkostninger på menighedsrådets bygninger og kirkegårdsanlæg følger i princippet samme regler som ovenfor, men der kan være forskelle i benyttelsen af de enkelte bygninger/anlæg til momspligtige, momsfrie og gratis aktiviteter. For hver bygning må menighedsrådet derfor lave en separat vurdering af bygningens/anlæggets konkrete anvendelse i det enkelte regnskabsår. Selve kirkerummet, kapel og eventuelt krematorium vil i almindelighed blive anset for at blive anvendt til momsfrie eller gratis kirkelige handlinger, og fradragsandelen for disse bygninger må forventes at være 0. Har der været afholdt momspligtige koncerter eller lignende i en eller flere af bygningerne, kan menighedsrådet dog fradrage en andel af momsen ud fra et skøn (metode A) for hver bygnings momsmæssige anvendelse. Mandskabs- og redskabsbygninger samt kirkegårdsanlæg vil i almindelighed blive anset for at blive brugt til momsfrie kirkelige handlinger og til momspligtig vedligeholdelse af gravsteder. Derfor vil der være en delvis fradragsret for disse bygninger/anlæg, fastsat ud fra et skøn (metode A). F.eks. kan en reparation af taget på kirken skønnes til at medføre en fradragsret på 1 %, idet der har været afholdt en enkelt kirkekoncert med momspligtige entreindtægter. I samme regnskabsår udskiftes alle vinduer i redskabsbygningen, og her skønnes fradragsretten ud fra, hvor meget af kirkens areal der anvendes til kirkelige formål, og hvor meget af arealet, der anvendes til kirkegård. Se afsnit 5.4. Nedenfor beskrives en række konkrete eksempler på de momsmæssige forhold i de forskellige former for fast ejendom, som et menighedsråd kan disponere over Kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel Som hovedregel vil en kirkegård uden tilknyttet kirke eller kapel i stort omfang blive anvendt til momspligtige aktiviteter (vedligeholdelse af gravsteder) samt momsfrie indtægter (erhvervelse af brugsretten til gravstedet). Hvis kirkegården ikke anvendes til andre former for kirkelige handlinger, er der ingen gratis aktiviteter knyttet til kirkegården. Fradragsretten for moms vedrørende kirkegårdens generelle drift (herunder f.eks. genetablering af stensætning omkring kirkegården) skal derfor opgøres efter metode B (omsætningsfordeling). Tilsvarende gælder for eventuelle mandskabs- eller redskabsbygninger, der ligger i forbindelse med kirkegården Kirkegård med tilknyttet kapel uden tilknyttet kirke Som omtalt i afsnit vil en kirkegård uden tilknyttet kirke, men med tilknyttet kapel i stort omfang blive anvendt til momspligtige aktiviteter (vedligeholdelse af gravsteder) samt momsfrie indtægter (erhvervelse af brugsretten til gravstedet). Hvis kirkegården ikke anvendes til andre former for kirkelige handlinger end dem som udføres i kapellet, er der ingen yderligere gratis aktiviteter knyttet til kirkegården, 11

12 og fradragsretten for moms vedrørende kirkegårdens generelle drift skal derfor opgøres efter metode B (omsætningsfordeling). For mandskabs- eller redskabsbygninger, der ligger i forbindelse med kirkegården skal anvendes metode B (beskrevet i afsnit 4.3.2) Kirke uden tilknyttet kirkegård En kirke uden tilknyttet kirkegård anses for i al overvejende grad at blive anvendt til momsfri eller gratis kirkelige handlinger, og dermed vil udgangspunktet være, at der ikke er fradragsret for moms på den løbende vedligeholdelse af kirkebygningen. Hvis kirkebygningen bruges til momspligtige aktiviteter, f.eks. koncerter, kan der foretages et delvist momsfradrag for de løbende vedligeholdelsesomkostninger opgjort i henhold til metode C (skøn og omsætningsfordeling) Kirke med tilknyttet kirkegård Aktiviteterne i en kirke med tilknyttet kirkegård vil som hovedregel både være gratis aktiviteter (almindelige kirkelige handlinger) og aktiviteter mod opkrævning af vederlag (momsfri og momspligtige aktiviteter). Dermed er moms på vedligeholdelse af såvel kirkebygning som eventuelle mandskabs- eller redskabsbygninger omfattet af metode C (skøn og omsætningsfordeling). Man skal dog være opmærksom på, at mandskabs- eller redskabsrum som hovedregel giver ret til et større momsfradrag end selve kirkerummet, da disse bygninger anvendes i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af gravstederne på kirkegården Andre bygninger Der er ingen fradragsret for momsen vedrørende udgifter til drift og vedligeholdelse af sognegård og kirkekontor, med mindre der foregår indtægtsdækket virksomhed eller er koncerter, hvor der opkræves moms. For præstebolig og funktionærbolig er der ingen fradrag for moms, da denne type bygninger er opført med bolig som formål. Der kan dog blive tale om fradrag, hvis præsteboligen og kirkekontoret ligger i samme bygning. Dette kan ske ved, at man konterer omkostninger til vedligeholdelse af præstebolig og kirkekontor hver for sig og så tager det fradrag på kirkekontor, som er beskrevet i afsnit 5.3. For skov- og landbrugs bygninger er der i udgangspunktet ingen fradrag for moms. Der er dog mulighed for momsfradrag ved at få udarbejdet en frivillig registrering hos SKAT af den enkelte bygning. Det skal af kontrakten fremgå, at der lægges 25% moms til lejen. Hvis bygningen anvendes til egne momspligtige aktiviteter af menighedsrådet, vil der være fradrag for købsmomsen efter metode B, medmindre bygningen også knytter sig til kirkelige handler. I dette tilfælde anvendes metode C Jagt og fiskeriret Udlejning af en jagt- og fiskeriret, der sker for en periode under en måned, er altid momspligtig. Sker udlejning af en jagt- eller fiskeriret for en længere periode kan udlejningen ske momsfrit, når: Der mellem udlejer og lejer er aftalt en bestemt brugsret til den faste ejendom, Udlejer ikke kan sælge samme brugsret til en anden person i samme tidsrum, og 12

13 Aftalen omfatter hele den faste ejendom eller særskilt afgrænsede og identificerbare områder eller dele af den faste ejendom. Momsfriheden gælder, når alle 3 betingelser er opfyldt Momsreguleringsforpligtelse Hvis menighedsrådet foretager nyopførelse af bygninger, eller hvis der sker reparation/vedligeholdelse af bygninger til en værdi af kr. (ekskl. moms) pr. bygning, og en andel af momsen på disse indkøb fradrages som købsmoms, hører menighedsrådet under momslovens særlige regler om momsreguleringsforpligtelse. Disse regler medfører, at menighedsrådet skal holde øje med, om anvendelsen af den enkelte bygning ændrer sig i de efterfølgende år. Hvis den momspligtige anvendelse af en bygning falder markant, skal en andel af det tidligere momsfradrag for indkøbet tilbagebetales. Med markant forstås en ændring på mere end 10 procentpoint. Har menighedsrådet f.eks. haft en momsfradragsprocent for en bygning i det år, hvor momsen fradrages, på 50 %, og momsfradragsprocenten for bygningen i det efterfølgende år falder til 30 %, skal en andel af det tidligere momsfradrag vedrørende bygningen tilbagebetales (se nedenstående eksempel). Perioden for regulering af momsen er 10 år for nyopførelser og 5 år for store reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Hvis f.eks. momsfradraget for en reparation af bygningen udgør kr. (50 % af kr ), vedrører kr. anskaffelsesåret og kr. de 4 kommende regnskabsår. Markante ændringer (over 10 procentpoints) af den momspligtige anvendelse af bygningen kan dermed føre til en tilbagebetaling af en andel af det pågældende års andel på kr. (se nedenstående eksempel). Det skal understreges, at reglerne også giver mulighed for at få et større momsfradrag i reguleringsperioden, hvis den momspligtige anvendelse af bygningen stiger. I dette tilfælde findes ingen laveste grænse for størrelsen af ændringen i anvendelse. Stiger anvendelsen f.eks. 2 procentpoint, kan der beregnes et større momsfradrag for dette år. 13

14 Eksempel: Samlet moms på indkøb Momsfradrag fordelt på år Det enkelte års momsfradrag Efter betaling/tilbagebetaling Anskaffelsesår % - År % Tilbagebetaling til SKAT kr År % Yderligere momsfradrag kr År % Ingen tilbagebetaling på faldet. Det udgør kun 5 procentpoint i forhold til oprindelig fradragsprocent. År % - I alt Momshåndtering i praksis Dette kapitel viser, hvordan man kan beregne den momsmæssige afløftningsprocent efter metode A, B eller C. Hvilken metode, der skal anvendes, afhænger af om det er omsætning eller aktiviteter, som er afgørende for beregning af afløftningsprocenten. Afslutningsvis gennemgås beregning af moms vedr. gravstedskapitaler. Ved starten af året anvendes den budgetterede afløftningsprocent. Det kan være en afløftningsprocent, som er fremkommet ud fra budgettet eller dets forudsætninger. Alternativt kan det også være den afløftningsprocent, som regnskabet/registreringerne viser. Den endelige afløftningsprocent beregnes, når året er gået. Hvis afløftningsprocenten er større end den budgetterede, skal der ske en indtægtsføring af beløbet på artskonto Hvis afløftningsprocenten er mindre end den budgetterede, skal der ske udgiftsføring af beløbet på konto Momsregistrering er kun relevant, hvis kirken har momspligtige indtægter over kr eller har tilknyttet en kirkegård, har momsregistreret avlsgård eller udlejer jagt- og fiskerirettighed, så lejen er momspligtig, jvf. afsnit Hvis kirken skal momsregistreres, anvendes de forskellige modeller for momsrefusion således: Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) anvendes kun såfremt menighedsrådet ønsker refusion af moms af generelle omkostninger i forbindelse med momspligtige indtægter ved koncerter, begravelseskaffe eller annoncering. Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) anvendes ved alle regnskaber der indeholder kirkegårdsregnskaber, bortforpagtning af avlsgård eller udleje af jagt og/eller fiskeri. Metode C (metode A/metode B) anvendes hvis menighedsrådet både har en tilknyttet kirkegård og ønsker refusion som beskrevet under metode A. 14

15 På udgifter direkte relateret til en momspligtig indtægt (trykning af programmer til koncerter, indkøb af begravelseskaffe, m.v.), kan der fradrages fuld moms Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent) Metode A kan anvendes ved beregning af afløftningsprocenten på indirekte udgifter relateret til momspligtige indtægter. Afløftningsprocenten fortæller, hvor meget af den betalte moms på købet af varer og tjenesteydelser, sognet kan få tilbage fra SKAT. Først fratrækkes de udgifter, der har direkte sammenhæng med de kirkelige handlinger. Menighedsrådet kan ikke få momsen tilbage på disse udgifter. Desuden fratrækkes de udgifter, som relaterer sig direkte til den momspligtige ydelse. Der er fuld fradragsret for momsen på disse udgifter. Resten af udgifterne behandles med den afløftningsprocent, som metode A giver. Sidst i denne vejledning fremgår siderne i det regneark, som er udviklet til at understøtte beregningen af afløftningsprocenten. Selve regnearket er tilgængeligt på Kirkeministeriets hjemmeside: Af regnearket Beregning momsmetode A under fanen Momsprocentberegning fremgår det, at man tager de momspligtige aktiviteter i forhold til det totale antal aktiviteter (både de momspligtige og de ikke momspligtige) og beregner en momsfradragsprocent. Den skal anvendes til alle udgifter vedrørende varer og ydelser, som anvendes til momspligtige såvel som momsfri aktiviteter. Det betyder, at der for varer og ydelser direkte relateret til kirkekoncerter, annoncer, udlejning eller servering kan fradrages fuld moms. For varer og ydelser alene til kirkelige aktiviteter, kan der ikke fradrages moms. Da der ikke er en direkte indtægt ved kirkelige aktiviteter kan afløftningsprocenten ikke findes ved at sammenligne omsætningen fra de kirkelige aktiviteter med omsætningen fra momspligtige indtægter - f.eks. kirkekoncerter m.v. En metode til at løse dette problem er at vurdere aktiviteterne. Dette gøres, som det fremgår af tabellen, ved at sammenligne antallet af koncerter med betaling, som er momspligtig, med det totale antal aktiviteter. Dette giver i ovenstående tilfælde en afløftningsprocent på 1. I forbindelse med udgifter til annoncer i et kirkeblad, vil et relevant skøn være annoncemillimeter sat i forhold til det totale antal millimeter. Afløftningsprocenten anvendes f.eks. til beregning af momsfradraget på trykningen og anskaffelse af program til at sætte tekst og annonce op i. Der kan være andre kirkelige aktiviteter, end dem der er nævnt i ovenstående eksempel. Beregningen af afløftningsprocenten skal beregnes med de konkrete forudsætninger for sognet. Afløftningsprocenten skal oprettes i finansbogføringen med en a conto procent ved starten af året og genberegnes, når det endelige årsregnskab foreligger. Det bør nøje overvejes, hvad man tjener ved at anvende metode A til kirkekoncerter. Har menigheden f.eks. en udgift inkl. moms på kr., bliver momsen i eksemplet kr., og det beløb menigheden kan få tilbage fra SKAT er 200 kr. Derfor bør det overvejes, hvad man bruger af administrativ tid på at få de 200 kr. tilbage fra SKAT. 15

16 Budgetmomsen Det anbefales ikke, at gennemføre a conto momsafløftning i løbet af året men først foretage momsregulering ved årets afslutning. Alternativt kan man forsøge at beregne den tilsvarende momsrefusionsprocent, som den ville have været i seneste års regnskab, hvilket SKAT tager udgangspunkt i, og anvende den som a conto momsafløftning. A conto momsafløftning anbefales ikke, fordi den de fleste steder vil være på 1% af momsen eller deromkring. Dermed kan menighedsrådet med fornuft vente til året er gået med at foretage afløftningen. Vedrørende kirkekoncerter bør det desuden undersøges, om menighedsrådet ønsker dem momsfritaget. Det skal i så fald ske efter reglerne, som er beskrevet i momsvejledningens afsnit 3.4. Ønsker menighedsrådet at få noget af momsen tilbage vedrørende kirkekoncerter, kan den aktivitetsbestemte metode, som er vist i skemaet Beregning momsmetode A, anvendes. For annoncer i kirkeblade kan en annonce millimeteropgørelse i forhold til den samlede millimeteropgørelse anvendes, hvilket er beskrevet i momsvejledningens kapitel 3.5. Endelig fradragsprocent Ultimo året kan den endelige momsfradragsprocent opgøres. På baggrund af beregningen af den endelige momsfradragsprocent, kan det konstateres, om der skal ske ekstra indbetaling til SKAT i forbindelse med næste momsafregning, eller om der skal ske udbetaling fra SKAT. Kontering heraf beskrives i indledningen til afsnit Metode B (omsætningsbestemt fradragsprocent) Metode B anvendes til beregning af fradragsprocenten for udgifter relateret til kirkegård, avlsgård eller udleje af jagt- og fiskeri. Købsmomsen kan deles op i to dele, dels den del der er 100 % fradrag for, dels den del der er delvis fradrag for. 100 % fradrag anvendes, hvor der f.eks. er tale om indkøb til videresalg. Det kan f.eks. dreje sig om køb af planter, grandækning m.v. Delvis fradrag anvendes på købsmomsen på de øvrige udgifter. Budgetmomsen Skemaet Beregning momsmetode B, fanen beregn % for variabel moms anvendes ved beregning af momsafløftningsprocenten ved kirker med kirkegårdsdrift, avlsgård eller udleje af jagt- og fiskeri. De relaterede udgifter i budgettet sættes ind i skemaet. På baggrund af de indsatte beløb, beregnes en momsafløftningsprocent. SKAT tager dog udgangspunkt i, at man anvender seneste års regnskabs endelig afløftningsprocent. Der er ikke moms på viderefakturering til andre kirkegårde. Da viderefaktureringen er udenfor momslovens anvendelsesområde skal den ikke medtages i beregningen af momsafløftningsprocenten, jvf. momslovens 9. Entre for kirkekoncerten er i udgangspunktet momspligtig og skal derfor stå i den momspligtige omsætning. Skulle menigheden få en momsfritagelse af SKAT skal omsætningen anføres i den momsfri omsætning og er dermed med til at trække momsafløftningsprocenten ned. 16

17 Endelig fradragsprocent Ultimo året kan den endelige momsfradragsprocent opgøres. På baggrund af beregningen af den endelige momsfradragsprocent, kan det konstateres, om der skal ske ekstra indbetaling til SKAT i forbindelse med næste momsafregning, eller om der skal ske udbetaling fra SKAT. Kontering her af beskrives i indledningen til afsnit Metode C (metode A/metode B) I metode C anvendes først metode A, som er metoden, hvor der skal skønnes. Derefter anvendes for den del af momsen, som er kirkegårdens metode B. Der er udgifter, som skal deles mellem kirke og kirkegård. Det gælder f.eks., hvis man etablerer nye adgangsveje, hvor både kirke og kirkegård ligger. Da adgangsvejene etableres både pga. kirken og kirkegården, vil det være rimeligt at fordele købsmomsen. En metode til at gøre dette er at skønne, hvor meget af arealet, der er udført af hensyn til de kirkelige aktiviteter, og hvor meget af arealet der er udført af hensyn til kirkegården. Hvis det f.eks. skønnes, at kvm. af området er etableret af hensyn til kirkelige aktiviteter, og kvm. er etableret af hensyn til kirkegården, betyder det, at 20 % af udgiften samt købsmomsen af denne udgift konteres på kirkelige aktivitet, og 80 % konteres på kirkegården. De 20% til kirkelige aktiviteter kan fradrages momsmæssigt, som det fremgår i det ovenstående efter metode A og de 80% til kirkegården fradrages efter metode B.I metode C anvendes først metode A, som er metoden, hvor der skal skønnes. Derefter anvendes for den del af momsen, som er kirkegårdens metode B Beregning af moms vedr. gravstedskapitaler Der er fra 1. januar 2010 nye regler for momsområdet. De tager deres udgangspunkt i EU s 6. momsdirektiv. Hovedændringen er, at der ikke mere skal afløftes moms af renter fra gravstedkapitaler, men til gengæld skal der betales moms, når der indgås aftale om vedligeholdelse af gravstedet (gravstedskapital). Hvis man har en aftale om vedligeholdelse af et gravsted i 20 år, kan forskellen illustreres således forudsat en 4 % forrentning pr. år af en indbetaling på kr. efter gældende regler til : 17

18 Model gældende til : Rente i 20 år med 4 % forrentning med rateudbetaling af hovedstolen 2 gange pr. år (juni og december) Moms af beløbet Ny model gældende fra 1. januar 2010: Indbetaling efter model gældende til Besparelse på at renteindtægt ikke momses fra Betaling ekskl. moms efter Moms Betaling inkl. moms efter Ovenstående beregning viser en fordyrelse på kr. Dette beløb er betydeligt mindre end de kr., som det ville give at lægge 25 % moms på de kr. På baggrund af dette skal menighedsrådene udføre en genberegning af taksterne for at få vished for, at provenuet fra taksterne sænker omkostningerne. Da renten og andre forudsætninger kan ændre sig kan beløbene bliver anderledes over tid, end det er vist i denne illustration. Genberegningen skal foretages i henhold til cirkulære om beregning af kirkegårdstakser samt Cirkulære om beregning af kremeringstakster. Det er stifterne, der opkræver momsen sammen med betalingen for ren- og vedligeholdelse af gravstedet. Stiftet afregner periodevis momsen til menighedrådet, som har ansvaret for at betale momsen til SKAT. 18

19 Bilag 1: Oversigt over anvendte og relevante lovparagraffer i momsloven SKAT opdaterer momsloven løbende, så nedenstående uddrag vil ligeledes blive opdateret løbende. Følgende link til Retsinformation henviser til den nyeste udgave af loven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=17030 Paragraf 3, stk. 1 og stk. 2 (nr. 3) Lovtekst Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere: 3) Andre statslige 1, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. 4, stk. 1 Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. 9 Leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde og leverancer mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune betragtes ikke som en afgiftspligtig levering, når de pågældende institutioner er afgiftspligtige efter 3, stk. 2, nr. 3. Det samme gælder leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen. 13, stk. 1, nr. 6 Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer 2, zoologiske haver og lign. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign. 13, stk. 1, nr. 17 Ydelser i direkte tilknytning 3 til bisættelser. 13, stk. 1, nr. 18 Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til SKAT. Som velgørende 1 Bestemmelsen fastslår, at andre offentlige institutioner (end forsyningsvirksomheder) skal anses som afgiftspligtige personer, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Bestemmelsen viser ikke klart, om disse offentlige institutioner i påkommende tilfælde skal betragtes i deres helhed som afgiftspligtige personer, eller om betegnelsen kun skal dække for de aktiviteter, som udøves i konkurrence med erhvervsvirksomheder. I praksis vil sidstnævnte formentlig blive tilfældet med bl.a. den følgevirkning, at der ikke foreligger regnskabspligt, kontrolmuligheder m.v. efter momsloven for den egentlige udøvede offentlige virksomhed. I praksis vil det offentlige område, bortset fra forsyningsvirksomhederne, således falde uden for kredsen af afgiftspligtige personer, medmindre der konkret kan påvises en konkurrencefordrejning i forhold til andre (private) afgiftspligtige personer. 2 Entre for rundvisning i kirken og kirketårnet er omfattet heraf 3 Momsfritagelsen omfatter udlejning af gravsted og kapel, ligbæring, ligvognskørsel samt orgelspil og anden musik og sang i kapel. Desuden er ligbrænding, gravning og tilkastning af grav, nedsættelse af urne, flytning af kister og urner (op- og nedgravning), og ordning af papirer og assistance ved bisættelser fritaget for moms. Det er kun tjenesteydelser, der er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Levering af varer i forbindelse med bisættelser er momspligtig. Der skal således betales moms af kister, ligklæder, kirkelys, blomster til udsmykning, trykte sange og lign. Ydelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af gravsteder anses ikke for ydet i tilknytning til bisættelser og er derfor momspligtige. 19

20 arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til SKAT. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede virksomheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse. 37, stk. 1 Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. 56, stk. 3, fradrage afgiften 4 efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk , stk. 1 og 2 For varer og ydelser, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsberettigede formål efter 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag 5 for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden. Ved opgørelse af omsætningen ses bort fra omsætningsbeløb, der vedrører levering af investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden. Som investeringsgoder anses maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis salgspris ekskl. afgiften efter denne lov overstiger kr. Der ses endvidere bort fra omsætningsbeløb, som vedrører bitransaktioner vedrørende fast ejendom, og omsætningsbeløb, som hidrører fra passiv kapitalanbringelse, herunder enkeltstående udlån mellem moder- og datterselskaber og mellem søsterselskaber, samt renteindtægter fra købekontrakter og kreditkøbsaftaler, som er indgået i forbindelse med virksomhedens salg og udlejning af egne varer.(280). Stk. 2. For varer og ydelser, som af en registreret virksomhed benyttes både til fradragsberettigede formål efter 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt 6 svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed. 38, stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan efter forudgående ansøgning give tilladelse til eller påbyde, at fradragsretten i virksomheder med flere sektorer opgøres særskilt for hver sektor inden for virksomheden. Virksomheden anses for at bestå af flere sektorer, når en afgiftspligtig person har flere virksomheder, der er registreret under et, eller når der er forskellige driftsaktiviteter i samme virksomhed. Fastsættes fradragsretten sektorvis, skal virksomheden føre et særskilt regnskab for hver af disse sektorer. 4 Fuld fradragsret for momsen på de pågældende indkøb. 5 Delvis fradragsret efter metode B 6 Delvis fradragsret efter metode A 20

21 38, stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler 7 for opgørelsen af den delvise fradragsret efter stk. 1 og Afgift vedrørende opførelse af bygninger, herunder tilbygninger, som foruden lokaler for den registrerede virksomhed omfatter andre lokaler, kan fradrages med den del af den samlede afgift på bygningen, som byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler skønnes at udgøre i forhold til de samlede byggeomkostninger. Stk. 2. Til virksomhedens lokaler efter stk. 1 medregnes ikke 1) lokaler, der anvendes som bolig for virksomhedens indehaver eller personale, uanset om lokalerne tillige anvendes i den pågældendes erhverv, 2) lokaler, der anvendes til udlejning, medmindre udlejningen er omfattet af en frivillig registrering efter 51, stk. 1. Stk. 3. Afgift vedrørende ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på de i stk. 1 omhandlede bygninger kan fradrages, i det omfang afgiften direkte vedrører virksomhedens lokaler. Det er en betingelse, at leverandøren i sin faktura har foretaget en opdeling af prisen for det udførte arbejde. Stk. 4. Afgift vedrørende ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages efter forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. 9 Stk. 5. Afgift vedrørende anlæg, reparation og vedligeholdelse og lign. af anden fast ejendom end bygninger 10 kan fradrages med en andel, som opgøres efter reglerne i 38, stk. 1 eller 2, jf. dog 40, stk Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse for skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for opgørelsen af den delvise fradragsret efter stk. 1 og 2. Disse regler er fastsat i i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om momsloven. Efter disse regler kan der ved beregningen af momstilsvaret for den enkelte momsperiode foretages en foreløbig opgørelse af den del af momsen på virksomhedens indkøb, der kan fradrages efter bestemmelsen i lovens 38, stk. 1. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af momstilsvaret. For nyetablerede virksomheder sker den foreløbige opgørelse i det første regnskabsår på grundlag af omsætningen i de enkelte momsperioder. Er der tale om en længere etableringsfase uden indtægter udøves et rimeligt skøn. Fremkommer der ved beregning af fradragsprocenten decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal. Ved SKATs vurdering af, om den skønsmæssige fordeling efter lovens 38, stk. 2, af momsen på virksomheden og på indehaverens private forbrug m.v. er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, som er godkendt af den pågældende ligningsmyndighed, normalt blive lagt til grund. 8 Delvis fradragsret efter metode C 9 Denne fordeling kan ikke anvendes når lokalerne anvendes blandet, her anvendes reglerne i 39, stk. 5 i stedet 10 Det er f.eks. grundarealer 21

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611 REGNSKABSTAL for Sejerslev Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8668 CVR-nr. 60544611 Sejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60544611,, Afleveret d. 26-03-2013 13:09 Side 1

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hvidovre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7141 CVR-nr. 13895082 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Viby Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8100. CVR-nr. 44108216

ÅRSREGNSKAB 2013. for Viby Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8100. CVR-nr. 44108216 ÅRSREGNSKAB for Viby Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8100 CVR-nr. 44108216 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Vor Frue Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7675 CVR-nr. 50276716 Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50276716,, Afleveret d. 11-03-2013 10:09 Side

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere