Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen"

Transkript

1 Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr. 1. Hrtstartr Sundhdsplrsktlfonn RUSK-ansøgning Innovationsforløb Til ftrrtning...15

2 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn Hrtstartr 08/17436 Bslutningstma: Hrtstartr i Svndborg Kommun Sagsfrmstilling: Sundhdsstyrlsn udgav i novmbr 2011 n rapport om placring af hrtstartr udn for syghus. Svndborg Kommun afgav i ftrårt 2011 høringssvar til rapportn, hvori dt bl.a. blv påpgt, at rapportn var uklar ift. n rækk af anbfalingrn. På baggrund af Sundhdsstyrlsns ndlig rapport og kontakt md forskllig kommunal og rgional aktørr frmlæggs hrmd forslag omkring opstilling af hrtstartr i Svndborg Kommun. Baggrundn for forslagn r bskrvt i dt vdlagt notat. Økonomisk konskvnsr: Udgiftrn til n hrtstartr r ca kr., og udgiftrn til t udndørs skab til opbvaring af n hrtstartr r ca kr. Indstilling: Dt indstills, at Dr arbds vidr i dt rgional spor ift. afklaring af Rgion Syddanmarks roll ift. opstilling af hrtstartr Opstilling af hrtstartr i Svndborg Kommun fortsat skr på privat initiativ, og at man følgr Sundhdsstyrlsns anbfalingr omkring placring, rgistrring mm. Udvalgt drøftr mulighdrn for ydrligr nkltstånd initiativr Bilag: Åbn - Notat vdr. opstilling af hrtstartr i Svndborg Kommun Åbn - Gografisk fordling af hrtstartr i Svndborg Kommun - hl kommunn Åbn - Gografisk fordling af hrtstartr i Svndborg Kommun - udsnit af Svndborg by Bslutning i Sundhds- og Forbygglssudvalgt dn : Indstilling følgs, idt administrationn anmods om, at undrsøg mulighdrn for 10

3 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn At gør flr hrtstartrr døgn-tilgænglig - At opstill n cntralt placrt hrtstartr i Svndborgs Cntrum. - At undrstøtt kursr i brugn af hrtstartr. - Yd råd og vldning i forhold til privat initiativr. 2. Sundhdsplrsktlfonn 12/3597 Bslutningstma: Sundhdsplrsktlfonn. Sagsfrmstilling: Sundhdsplrsktlfonn har ksistrt sidn 1. anuar 2008 og r n vidrførls af Familitlfonn, dr fungrd i 13 år undr Vl Amt. I 2010 var 18 af rgionns kommunr rpræsntrt. Opkald fra Svndborg: 2009: 159 svarnd til 24,6 % af fødslstallt 2010: 67 svarnd til 11,2 % af fødslstallt 2011: Endnu ikk færdig optalt, mn skønnt 60 svarnd til 10,9 % af fødslstallt. Hnvndlsrn har handlt om mang ting, mn især om problmr md amning, samt om usikkrhd gnrlt i forhold til dt nyfødt barn. Sundhdsplrskrn i Svndborg Kommun oplvr, at især nybagt 1. gangsmødr ansr Sundhdsplrsktlfonn for at vær n stor tryghd og sikkrhd, i forbindls md at imødgå wkndr og hlligdag. En rgional brugrundrsøgls ftrårt 2010 visr hø grad af tilfrdshd md Sundhdsplrsktlfonn. Dt konkludrs, at ordningn var t vlfungrnd supplmnt til kommunrns sundhdsplrskordningr, ift. sundhdsfrmm og forbyggls hos småbørnsfamilir. I 2011 udmldt n dl kommunr sig af ordningn. Ordningn vill sålds bliv dyr for d rstrnd kommunr, hvilkt fik ldnd sundhdsplrskr i rgionn til at rklær tlfonn lukkt pr. 31/ Dn kommunal sundhdspl i Faaborg Midtfyn, på Langland og på Ærø ønskr at udvikl og tablr t lokalt, fællskommunalt tilbud til rstatning for sundhdsplrsktlfonn. En ordning, dr givr borgrn mulighd for at komm i kontakt md n lokal sundhdsplrsk udn for kommunns normal åbningstid som f.ks. i wkndr og på hlligdag. 11

4 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn Formålt md dn ny ordning skull vær at Børnfamilirn oplvr faglig og komptnt vldning, når problmr opstår udn for kommunns åbningstid mdvirk til gnrl forbyggls af sygdom, sundhdsfrmm og trivsl i familirn ndsætt unødig hnvndlsr til vagtlæg og hospital Samarbdt om udvikling af n ny lokal, sydfynsk fællsordning i d 4 sydfynsk kommunr r tablrt, og dr arbds aktult md t konkrt forslag til snr politisk bhandling. Økonomisk konskvnsr: På Sundhds- og Forbygglssudvalgsmød dcmbr 2009 blv dt bsluttt, at puln til sundhdsfrmm og forbyggls støttd dn rgional sundhdsplrsktlfon md kr. pr. år indtil Indstilling: Administrationn indstillr, at orintringn tags til ftrrtning Bslutning i Sundhds- og Forbygglssudvalgt dn : Indstilling følgs. 3. RUSK-ansøgning 11/23029 Bslutningstma: Godkndls af rvidrt RUSK-ansøgning Sagsfrmstilling: Svndborg Kommun frmsndt dn 15. sptmbr 2011 n ansøgning til sats-puln vdr. Modlkommunprokt ung, alkohol og stoffr. 12

5 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn Ansøgningn blv i dcmbr godkndt af Sundhdsstyrlsn undr forudsætning af, at dt ansøgt bløb blv rducrt fra 4,6 mio. kr. til 3,4 mio. kr. I samarbd md ungdomsuddannlsrn i Svndborg Kommun r proktbskrivlsn ændrt, og budgttt r rducrt i ovrnsstmmls md Sundhdsstyrlsns krav. Indholdsmæssigt r proktt stort st uændrt. Budgttt r ovrordnt rducrt ift: Færr timr til konsulntydlsr Kortr ansættls af proktkoordinator Færr lærrtimr: Udnyttls af ksistrnd mødfora på skolrn fx ift. kick off vnts og tilbagmlding på rsultat af kortlægning Kun 80% dltagls af lærr på mødr og ift. udfyldls af spørgskmar Frnls af n 5 timrs tmadag for all lærr Mr gnfinansiring ift. proktdltagls (styrgrupp og proktgrupp) Dn samld gnfinansiring r ikk ændrt væsntligt. Egnfinansiringn dækkr udlukknd mdarbdrrssourcr i Svndborg Kommun og på d dltagnd ungdomsuddannlsr. Økonomisk konskvnsr: Proktts samld budgt r kr. Dr ansøgs om kr. i Sundhdsstyrlsn Egnfinansiringn udgør kr. Egnfinansiringn dækkr primært tid, som lærr på ungdomsuddannlsrn brugr på proktt (ca kr.). Dn øvrig gnfinansiring dækkr tid i dn kommunal administration til møddltagls (prokt- og styrgrupp), faglig sparring mm., og finansirs af dn daglig drift. Indstilling: Dt indstills, at Ansøgningn godknds Bilag: Åbn - Rvidrt proktansøgning inkl. budgt Bslutning i Sundhds- og Forbygglssudvalgt dn : 13

6 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn Ansøgningn godknds. 4. Innovationsforløb 11/17074 Bslutningstma: Orintring om innovationsforløb indnfor udvalgsområdt Sagsfrmstilling: Innovation r t stratgisk tma og væsntlig tværgånd indsatsområd, fordi mangl på arbdskraft, færr rssourcr og borgrns stignd forvntningr sættr vlfærdn undr normt prs i d kommnd år. Dr r iværksat n handlplan for innovationsindsatsn, hvor dr bl.a. r igangsat 22 innovationsforløb i dirktørområdrn md fokus på at nytænk og udvikl krnydlsrn, og hvor dr skal sikrs n aktiv brugrinddragls. På mødt orintrs om d innovationsforløb, dr hørr udvalgsområdt til. Orintringn skr i forlængls af tmadrøftls om innovation i Byrådt dn 1. novmbr 2011 samt drøftls på Økonomiudvalgsmød, hvor dt blv bsluttt, at arbdt md n ny politisk struktur skal gnnmførs som t innovationsforløb. Økonomisk konskvnsr: Holds indnfor d ksistrnd rammr Indstilling: Til ftrrtning Bilag: Åbn - Handlplan Åbn - Innovation Information til borgr vdr træningsforløb.docx Åbn - Innovation Sund i Hømarkn.docx Åbn - Innovation Kommunal mdfinansiring af rgional sundhdsydlsr.docx Bslutning i Socialudvalgt dn : Tagt til ftrrtning. Tina Ptrsn (O) var fraværnd. Bslutning i Sundhds- og Forbygglssudvalgt dn : Tagt til ftrrtning. 14

7 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn Til ftrrtning 10/1339 Bslutningstma: Til ftrrtning Sagsfrmstilling: 1. Orintring fra Formandn 2. Orintring fra udvalgts mdlmmr 3. Orintring fra dirktørområdt 4. Konfrncr: a. Alkoholkonfrnc (vdlagt) b. KL s social tmamød og c. Syddansk prspktivr på dt borgrnær sundhdsvæsn (vdlagt og ndligt program udlvrs på mødt) Bilag: Åbn - Indbydls Alkohol og samfund.pdf Åbn - Invitation - konfrnc om dt borgrnær sundhdsvæsn.pdf Bslutning i Sundhds- og Forbygglssudvalgt dn : Tagt til ftrrtning 15

8 Sundhds- og Forbygglssudvalgt s mød dn Undrskriftsblad: Mødt sluttd kl.: 17:15 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsn Bo Hansn Grt Rasmussn Ulla Larsn 16

9 Bilag: 1.1. Notat vdr. opstilling af hrtstartr i Svndborg Kommun Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 688/12

10 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 Opstilling af hrtstartr i Svndborg Kommun Baggrund Dr har d snst år vært mgt fokus på hrtstartr og drs btydning for gnoplivning af borgr md hrtstop udnfor syghus. Trygfondn har støttt arbdt md udbrdlsn af kndskabt til brugn af hrtstartr, og hvor d r opstillt. Dr r oprttt n hmmsid, hvor dr på frivillig basis indrapportrs, hvor hrtstartrn r, og hvornår d r tilgænglig, Dr r dsudn flr forskningsproktr i gang, som sr på btydningn af hrtstartrn samt uddannls af lokal lægfolk som udrykningstnst i nærmiløt (d såkaldt first-rspondr-programmr). Hrtstartrntværkt samarbdr md alarmcntralrn (112), sålds at alarmcntraln altid kan oplys, hvor dn nærmst hrtstartr r, hvis d modtagr t opkald om hrtsvigt. For at hrtstartrn kan komm i brug, krævs dt, dls at dr r mr nd én prson på ulykksstdt (så dn n kan igangsætt førsthælp og hrtmassag til dn tilskadkomn, mns dn andn kan løb ftr hrtstartrn), dls at hrtstartrn ikk bfindr sig alt for langt væk. Evidnsn for ffktn af hurtig dfibrillring md hrtstartr r vldokumntrt, og dr r opnåt ovrlvls udn mén på 74 % vd dfibrillring indnfor 3 minuttr ftr kollaps. Mn dr r ingn faglig anbfalingr for, hvordan hrtstartrn skal fordls ovr landt ift. bfolkningstæthd og rsponstidr for ambulancr. Dr r dog ingn tvivl om, at dt allrvæsntligst for at sikr n ffkt af hrtstartrn r, at hrtstartrn r umiddlbart tilgænglig indn for kort tid og, at d blivr anvndt korrkt. Sundhdsstyrlsns anbfalingr Sundhdsstyrlsn har i novmbr 2011 udgivt n rapport, som kommr md n rækk anbfalingr omkring opstilling af hrtstartr. D primær og mst rlvant anbfalingr r flg.: Hrtstartr bør placrs på lokalittr md hø risiko for forkomst af hrtstop Hrtstartr bør opsætts i tyndtbfolkd områdr md rlativt lang ambulanc rsponstidr og bør placrs vlkndt stdr, såsom bytorv, hævautomatr, postkassr og lignnd, og bør ldsags af t first rspondr program Rgionr og kommunr bør som ld i arbdt md brdskab og dn præhospital indsats indtænk n stratgi for placring af hrtstartr Hrtstartrn bør fortrinsvis opsætts i dt offntlig rum, hvor d kan vær tilgænglig 24 timr i døgnt Hrtstartr opsat i Danmark bør rgistrrs cntralt på hrtstartrntværkt (www.hrtstartr.dk) All hrtstartr opsat af stat, rgionr og kommunr skal rgistrrs, og skal frmgå af n offntlig tilgænglig ovrsigt som f.ks. hrtstartr.dk. Sundhdsstyrlsn kommr sålds ikk md klar anbfalingr for, hvor hrtstartrn skal opstills, da dt ikk dfinrs hvad hø risiko for forkomst af hrtstop r, llr hvad tyndt bfolkd områdr md rlativt lang rsponstidr dækkr ovr. På baggrund af ovnstånd vurdrs dt, at Svndborg Kommun kan arbd vidr i to spor: 1. Dt rgional spor, hvor dr arbds md n stratgi for placring af hrtstartr 2. Dt lokal spor, hvor dr arbds md umiddlbart implmntrbar anbfalingr for Svndborg Kommun MMB 1

11 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 Dt rgional spor Gnoplivning af borgr md hrtstop r n rgional opgav, og sålds r hrtstartrn n rlvant dl af dt præhospital brdskab. Vurdringn af hvor og hvornår dr skal opstills hrtstartr må sålds primært vær t rgionalt anliggnd, som f. Sundhdsstyrlsns anbfalingr ovnfor bør diskutrs mllm rgion og kommunr. Hrtstartrproblmatikkn r i Rgion Syddanmark drøftt i divrs samarbdsfora: Sundhdsstratgisk Forum, Sundhdsbrdskab og Præhospitalt udvalg (s bilag 2 for rfrat af mød ftrår 2011) samt i dn tværkommunal grupp dr arbdr md sundhdsbrdskabsplanlægning. Dt gnrll indtryk i administrationn i d øvrig kommunr i Rgion Syddanmark r, at opsætningn af hrtstartr ovrlads til dt privat initiativ, såsom virksomhdr, forningr mv. Samarbdt omkring n rgional/kommunal stratgi for opstilling af hrtstartr og firstrspondr programmr forvnts afklart i løbt af Dt lokal spor På kan man s, at dr r ca. 59 hrtstartr i Svndborg Kommun. D liggr rlativt sprdt i kommunn, og d r fordlt på primært privat virksomhdr, sportscntr og kommunal institutionr (s bilag 3). All hrtstartr r hidtil opstillt på privat initiativ udn indblandn fra kommun llr rgion md undtagls af hrtstartrn på Skarø og Drø som sammn md t first rspondr program rlt indgår i dt præhospital brdskab undr Rgion Syddanmark. Brdskabschfn i Svndborg Kommun har oplyst, at brdskabt har afholdt kort kursr i brug af hrtstartr flr aftnr i ftrårt Dtt r skt for at undrstøtt dt privat initiativ omkring opstilling af hrtstartr samt for at giv flr borgr mulighdn for at prøv at brug n hrtstartr. På dt forliggnd grundlag r dt vanskligt for n kommun at komm md n klar anbfaling ift. hvor dr manglr at bliv opstillt hrtstartr, da dt vurdrs at vær n opgav for rgionn, f. ovnfor. Dt kan dog ovrvs at opsætt n hrtstartr hlt cntralt i Svndborg by, fx vd Rådhust på Torvt, ud fra dn btragtning, at hr færds mang mnnskr. Svndborg Kommun kan som udgangspunkt undrstøtt anbfalingrn fra Sundhdsstyrlsn vd at undrstrg følgnd, at: Når dr opstills hrtstartr bør d vær tilgænglig døgnt rundt, dvs. ntn opstills stdr, hvor dr r adgang 24 timr i døgnt årt rundt, llr opstills udndørs. Sidstnævnt krævr at hrtstartrn kan klar vrligt, llr at hrtstartrn opstills i t særligt skab. Undtaglsr kan fx vær i industriområdr, hvor dr r ingn llr kun gansk få borgr ftr almindlig lukktid Når dr opstills n hrtstartr skal dn rgistrrs på Vd indkøb af hrtstartr hnviss til chcklistn som r udarbdt af Sundhdsstyrlsn, sålds at hrtstartrn opfyldr d national krav og anbfalingr s bilag 1. På ovrsigtn ovr dn gografisk fordling af hrtstartr og drs tilgænglighd ss dt, at ca. halvdln ikk r tilgænglig hl døgnt. På dnn baggrund kan dt ovrvs at undrstøtt dt privat initiativ vd, hvor dt finds rlvant, at finansir skab til udndørs opbvaring af hrtstartr. MMB 2

12 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 Opsummring Sundhdsafdlingn forslår, at Dr arbds vidr i dt rgional spor ift. afklaring af Rgion Syddanmarks roll ift. opstilling af hrtstartr Opstilling af hrtstartr i Svndborg Kommun fortsat skr på privat initiativ, og at man følgr Sundhdsstyrlsns anbfalingr omkring placring, rgistrring mm. Drudovr forslås som nkltstånd initiativr, at: Dr opstills n hrtstartr i t udndørs skab vd Torvt i Svndborg Svndborg Kommun, hvor dt vurdrs rlvant, vntult finansirr, at d nuværnd hrtstartr gørs tilgænglig døgnt rundt Dr på kommunns hmmsid informrs om vigtighdn af rgistrring af hrtstartr på MMB 3

13 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 1) BILAG 1 Tklist vd køb af hrtstartr Kild: Hrtstartr (AED) placrt udnfor syghus. Sundhdsstyrlsn, Krnkrav: Spcifikation Tk (X) 1. Er dt nklt at udlæs data fra n anvndt hrtstartr? Hvordan ovrførs data (USB/datakort, infrarød, kabl)? Dn nødvndig softwar bør ligg gratis til rådighd på intrnttt. 2. Er forhandlrn i stand til at srvicr hrtstartrn vd bhov, inkl. dataudlæsning? 3. Har hrtstartrn n dansk stmmguid, og lvr dn som minimum op til rapportns ksmpl (s bilag 3)? 4. Kan hrtstartrns softwar opdatrs til at følg ny intrnational og national anbfalingr? Øvrig forhold: 5. Har hrtstartrn t fdback systm til måling af kvalittn af hrtmassag (trykdybd og hastighd)? 6. Kan lvrandørn af hrtstartrn frmvis n ovrnsstmmlssrklæring, som dokumntrr at hrtstartrn lvr op til Dirktiv 93/421E0F om mdicinsk udstyr, og produktt drmd r korrkt CE-mærkt 7. Hvor lang tid brugr hrtstartrn på at analysr hrtrytmn og lad op til stød? Vnttidn bør vær så kort som muligt 8. IP-værdin r t tocifrt tal, dr bskrivr hrtstartrns modstandsdygtighd ovrfor støv (dt først tal) og væsk (dt andt tal). Jo hør værdi, o størr modstandsdygtighd. Har hrtstartrn n IP-værdi som passr til din bhov? 9. Har hrtstartrn n battrilvtid og anskafflsspris på nyt battri som passr til din bhov? 10. Har hrtstartrn n lktrodlvtid og anskafflsspris på ny lktrodr som passr til din bhov? 11. Har hrtstartrn n opbvarings- og driftstmpratur for hrtstartr og lktrodr som passr til din bhov? 12. Udførr hrtstartrn automatisk n slvtst af vital funktionr? 13. Er hrtstartrn robust byggt i forhold til din bhov? Spørg til dn maksimal hød, hrtstartrn kan tåls at tabs fra. MMB 4

14 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 BILAG 2 Opstilling af hrtstartr har vært bhandlt på mød i Sundhdsbrdskabs- og præhospital udvalg dn 9. novmbr 2012, og dr står i flg. i rfratt: 1) Hrtstartr udnfor syghus Dr har vært afholdt konfrnc i Købnhavn, hvor sundhdsstyrlsns rapport vdr. hrtstartr blv præsntrt. En trddl hrtstartr i DK r tilmldt hrtstartr.dk. Hrtstartrn skal hlst vær offntligt tilgængligt 24 timr i døgnt. Sundhdsstyrlsn gav opfordring til, at dr samarbds på tværs i rgionn, så dr kan sk n fælls koordination. Dr skal sålds opfordrs til, at få tilmldt hrtstartr. Dr var ndvidr t ønsk om at få standardisrt apparaturt. Claus Lund: Vil snd opfordringn vidr i sit faglig ntværk. Barn Sørnsn: Politit har vd forskllig llighdr haft fokus på dtt. En landsdækknd kampagn vil vær n god id. Erik Møbrg: Vil grn prøv at opfordr til, at drs kundr, rgistrr hrtstartr. Placring af hrtstartr tags op på næst SPU-mød. Rgionn vil tag initiativ til n hnvndls til rlvant intrssntr om, hvor dr r størst bhov for placring af hrtstartr i rgionn. Sundhdsstabn vil hnvnd sig til dt kardiologisk spcialråd, brdskabschfrn, politikrdsn, lægbilstovholdrn og ambulancopratørn. Sundhdsstabn vil også til næst mød komm md t udspil til, hvm dr bør finansir hrtstartr og rgionns roll vdrørnd hrtstartr Rapportn snds ud md udkast til rfrat. Tags op på næst mød dn 2. ma 2012 kl MMB 5

15 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 BILAG 3 Ovrsigt ovr rgistrrd hrtstartr i Svndborg Kommun og drs tilgænglighd. Oplysningrn stammr fra hrtstartrntværkt, List ovr opstilld hrtstartr i Svndborg Kommun pr dn 1. fbruar Gadnavn Husnr Postnr By Organisation Døgntilgænglig? Kullinggad 31E 5700 Svndborg Rambøll Danmark N Dt Socialpsykiatrisk Bostd Trappbæksv Svndborg "Hust" Ja Fåborgv 65A 5700 Svndborg COWI A/S N Danmarksv Svndborg Jobcntr Danmarksv N A. P. Møllrsv Svndborg Svndborg Gymnasium & HF N Vand og Affalds Miløv Svndborg Gnbrugsstation i Svndborg N Nyborgv 4C 5700 Svndborg Fitnss Dk N Brændskovv Svndborg Brændskov Forsamlingshus Ja Christiansmindv Svndborg Hotl Christiansmind Ja Johs. Jørgnsnsv Svndborg SG Halln N Tvdv Svndborg Fyns Politi Svndborg N Ryttrmarkn 17A 5700 Svndborg SvndborgTryk N UDDATA / Svndborg Græsholmv Svndborg Erhvrvsskol N Ryttrv Svndborg Svndborg Idrætscntr N Cntrumpladsn Svndborg Svndborg Svømmhal N Graasv Svndborg SIMAC N Tronsv 1C 5700 Svndborg Vindby Bådlaug Ja Østrhovdv 3A 5700 Svndborg Skarø Brandvagt Ja Dyrkrdsn Svndborg Marsk Training N Klostrplads Svndborg Sydbank N Tvd gymnastik & Skolv 4A 5700 Svndborg idrætsforning Ja Tordnsgårdv Svndborg Svndborg Golf Klub N Bryghusv Svndborg SKAT N Bodøv Svndborg FTZ Autodl & Værktø A/S N Sundbrov Svndborg Carlsbrg Camping Ja Rolfs Kraks V 20B 5700 Svndborg Thurø Halln N Dyrkrdsn Svndborg Rantzausmindhalln Ja Rødldsv Svndborg Altia Danmark A/S N Danhostl Svndborg Vstrgad Svndborg Vandrrhm & Kursuscntr N Bodøv Svndborg Svndborg Kommuns Entrprnørafdling N Sankt Nicolai Gad Svndborg a/s Svndborg Avis N Cntrumpladsn Svndborg Hotl Svndborg Ja MMB 6

16 Notat vdr. hrtstartr i Svndborg Kommun /17436 Vr. 1 Gambøtv Svndborg Thurø Slklub Ja Stnpladsn Svndborg Forsorgscntr Sydfyn Ja Odnsv Svndborg N Kær Bilcntrt N S dsudn vdlagt GIS-kort for at få t ovrblik ovr dn gografisk fordling af rgistrrd hrtstartr. MMB 7

17 Bilag: 1.2. Gografisk fordling af hrtstartr i Svndborg Kommun - hl kommunn Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 28168/12

18 Brndrup Hsslagr Gudbrg Gudm Lundborg Brændskov Stnstrup Our Brudagr Kirkby Vstrup Hundstrup Østr Åby Skårup Ulbøll Vstr Skrning Åbyskov Svndborg Ollrup Egns Thurø Vindby Balln Trons Rantzausmind Brgning Strammls Skarø By Landt Lundby Døgntilgænglighd Vmmnæs Drø By Skovball Brrby Vårø Ja N

19 Bilag: 1.3. Gografisk fordling af hrtstartr i Svndborg Kommun - udsnit af Svndborg by Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 28164/12

20 gv Fårhav rg ag H l d v årds n Hø rnvæ gt Kildto Sk ovh Gartnrv væng t Kron æng t pv vn v Kno Knastvæng St æng lvæ gt K lasvæn Frø v æ n gt Bærv æ ngt t n g t hø Myr S tæ ndv Stra v on v m k An mær v S ko B H sthaug Gam m l rv Kirsbæ Æblvængt Kær t Fru rp arkn lv ngt M o rb æ r v æn gt Nødd ængt v k M un Koglvængt Ga m ngt gt Sandda lsvæ Ny bo rg Bispløkkn v og sv m sv B h sv B y pa rkn Bir k hø ag St mø v Str yn øv Sk ov b Lars C A J Møll ns rs K n a s V Hybnv Dr Bir ø kh olm v væ ng By ha v v væng Svl mø Illu g Iho lm væ n ryn t Tv d v Toldbo dv n g nb a Ranu n k lv pør v Vindbyør Camping Rø ør by ng V r nv n V ik Juls Frdr Sundhøskoln ESKÆR TÅSINGE Grv Moltks V æ Kukkrv ng dd Måro y Bl å b Th or s ng ng va ors Th ll Thorsngs A ø k k ildv Gr ng ø nn v æ v Grønn t væng Syrnv ær Esk Kamill v E n ftn Grøn Ellk Eskærv Hal l dhø un o årdst g ng Vin t ær v æ d ngt by Bir k v nsv Tro v Brgningv lv S Es k Brr VINDEBY lv æ t io nd rksv ma rn Solv B Su nd ø h hus n g lbærvæ t So væng Ask rvæ æ b Tran n v lund bær Birk Hyld Po pp Syrnv Vindby Pil v Vindby Lærk C drvæng b nd Vi tra s V sn lau ndal Grøn Bad stu n Horsskov Str an d TROENSE gad Døgntilgænglighd Ba Carlsbrg Camping Ja g a d n tu ds NY NYBY Trons Strandv Søfartssamlingrn Rosn v Eghavv Grøn n IHOLM Lodsv yby v Gam ml N ksv v Brn ma r ov ssk H or Kirkb ak Kohav Kirkbak k Slotsalln BREGNINGE Stlb rgv GAMMEL NYBY kn v Jyd Tåsing Skipprhm og folkmindsamling Horsskovv B N G ydn Præsta lln Horsvængt n v ld fu k Jns Mun V ks g van Ivar Fyr Huitf ldts V Vitus ngt yv Brin væ gs V g lav Bø u Brat im nv r P D v gn nk v mo By sn bl Pr Kab æs t mo sn lisv B l r y Enghav v o Eriksh Birk All sv ård væ ng t Brgning Skov Pilk rog n gg ld t nv at Sun ær v Fæ nvæng Br Ki Tv by b d Vin Brat Bratn d Vin Br g ni ng v o stv Ky k r og Ør dd n THUR sv Tron n av dh v nn Grø rg Fæ P il,s tø gv k or,d arø ØRERNE v Kro k andv by Str v Vind Sund by Vind klv by Vin Vind i øb Grønningn nn R ud s V s rø Olfrt Fisch rs u Skår Vildros v Følfodv t Kat ts und Ko rs ga d ad SKANSEN Æ ø, r Brat nv Valmuv Svndborg Skoln Vind All Sundbro v Sørupv Brændskovv æksv Trapp b t øl l rga d M Holmv s h ø Skol ga d ntmø llst ræd M øl r ga d P str æd stræ d mp lads n G Ll. Sa Kl nk rvæ ost tj ørg n g r væ t n ng sv Ravnmøllv ild t ing Nanna sv gå rd sv sk o Fru kn Vs tr løk Sø Vo ldg ad rt iv M ar H v v ha st H a pnb orgv CHRISTIANSMINDE Vin db yør, T ro ns, Gr ast n, V ald mar s Slo t ovv Gl. Hsthav v Lil kv un Gr Klam øv rh My Skovv v ndsk Halli Blåm nt v mind Christians ng rsv Øksnbrgv æ sv n kæ kn æ n Græskæm rv v Stvnskovn n nk Fru rlun d Li n gt Egn app L in s t i n skovv Stvn sv kær kn Lin æ v hri stia nsm ind. t Lillv a ng orv P ri t Pilvæng O Po rs ng tvæ ær sv Sandhø t Bladvæng v ins arkn Nonn v rg Fæ V tt sv ård u d parkn vrv k lø Rød Od v Ørbæk Link nk n væ Østr Skol tuv Frurs v ov sk Troldskovn v Abild v FREDERIKSØ Tux n s v S nl Kogtv t æ ng rusv Laty Marslvv sv lms Holmdrup Hus vis pv K åru Sk l Grnvængt m Notarvængt v rt t il C r vn Ha v ga d Su nd fa Rådmands v t Øs Ka ld Tro Skol dal im H irsv g Æ sv or Th Sanddalsp v Østr Skol Ha vn tr ho gv S r nb tr Øs s Øk Øs gad sv r b o r G Thyrasv tan i All ø s Ka asl ow Englandsv Finlandsv Svrigsv væ ft n rto v B V K a nn Da Jssns M ol Co tt Islandsv k bæ n gt b ob Tyvskov ø Gartnrh s Ni s V l Ju Eran tisv Fr a svæng ng p tru g orgv rc yb L N rdr Hvidklø vr v marsg ad mo sv sv y v Tor dn sko l ds v Ør sv æk rb ng va bb ov Ko Sk Hortøvæ ad rg Ov Skattrgad il H Tankfuld i lin Ama l Caro sv ck n k u ft ro ll n g bak rl H W ill t r s sv Solsikkv t ng invæ Lup Ørbækv Glarm strv Kullinggad d sga ar Vald ls G r aa dsg ad Stræd Br o g ad rds v K S lo ts v æng v v Stor Byhav arø v cha Krøyrs Stræd sø Munk Torv- st rik d ræd sga F r d strædklost rik rstrædfrd HavnSankt Pdrpladsn Broga d d Torvt r J v nd ra St Ørk il n st K ir t Fru Kirkstræd rribtsgad a str dst æd u ys b or ld gs træ d m Sankt Nicolai Gad Baa gø s All rr r æd olst Pist Va d v Ko tr u Gåsstræd K k gå Ra ms h C n d rg ad Gr vs Rbrban n No Hulg ad s us Kdl ga d n Lu K ir Ta t ch ru ms v Politi l rgad Bag d m Albchsv Dronningholmsv Møllrgad Ting h V st rg a ban v ng væ st Præ dv an Str g d Br y ha Jo h s t r an S Klost Christiansv k n Sv Ann V Sankt Knuds V møll v Skolbak Udsigtn b sv p v ro db l Æb lsv da stin C hr i sv d u nd h Stra Lill n akk db an Str us dh an Str us dh u th r t Møllvæn g Chris tian Carolin Amali Lund S Rbsla grv Mølmarksv B rgn g G ru b n Su Sm r Ma J rn r Po H v Mllm vv Sko v Krøyrsv Sk øv Ly v v Væng n å rd shavn n g olm Græsh Løvholmn v d k il Sø kk ov vn br nd n Su ndby s V v V rgs Syb ilsns N Kai V s n ns s Ha Nil Marstrandsv nsv Son ul Po Kil Lill E n t Vilhlm sk ildv ll Ba g t væn v d Kogt PC n Ta R v ind sm z au t n a v Dig Christindal a vn t ng kvæ dv gtv v rs sth o vsb Sko ind sm au ntz Ra n økk dv ndl tran gs Stra ttin Sæ n g kro Sø Kog hø t v d dv Vibæltt E vængt Hø Bøg V Ko Mostoftn n kn Bu k a b t Sund æ ng dv Sun v æks db g Kogtv lsv dal Wa n ragt Engd Skovlø k k VUC Skol Bryg vb SkoSmd- A Mø ll rs n k ak Lind All uns Bru V Bøg P k n Viman Sank t V st r ga d SG Hal Vstrlund rk Pa rs Engn rogn g Eg ng Svndborg Gymnasium g ig W nd nlu is Lou rg b Hø A g par dalls Wan Siøvæng a r k Br gn d als v llsv Egbrg Mos k Png u Str rg d b Hyr sv kov rs Fru dv Br y oll lr K Møl AP da Wan væn dalls Wan Tknisk Skol Pløholmn Lindr v gårdsv d lv øllv M B t rk Læhgnt mæ dk En Rø Magårdsvængt Enghavv n ingma ronn Stnpladsn D rg rt g Eg r væ nd Va dv Bontv bov Skovs Svndborg Erhvrvskol Svndborg Maskinmstrskol havn Brorn ov vsb Sko sv and Tof t slb v dbontv t g væn tn alls Wand tof Løkk øv Av rnak øv Havrtoftn Rugvængt ark årds p Brgng St bæ amp Søg ksv ård hu s v Svaæng s- Gørtlrv n Han kt Mar grthv Svnd Gl V s T borg g l v V æ in r ksv klv Ragnv g hildsv V Må Egnsv B ø g Hø sv ng svæ rson Bro ng rgsvæ sv Kingo Badland rg nb Falk Hs årds Hib sv tvig s V Tnnishal ark n kn g Ting nd Gru øllr APM H C A dr sns V n Ryttrv Svndborg Erhvrvskol Hal går d rsr o æ sv v Johs Jørgnsns V Hostrupsvæng Produktionsskoln Al d ks Tankfuld Plads sv nb r g s v lm V Vilh sns s Thom lad a P t M m F s Rønnow Gadr Hl l rk ma Møl Kløvrmarksv Nyl Klin Jæ ga d n rpark ø m mark n sv g nd r ma lu th r rgr Sky a ttv M V mrs R V ø Ol R AMU sv ård V V st r hs V Tycho Bra Vstr Skol lvs V Gyld Kristian Ers nsns d Skov v l u n klv Sofi hø Cy Lhns S o fi Am l i Anna Chr i s t ian V a g Pil V Nils Fi Sofilund t m v ns Od s V Nils Bohrs Hlltoft n Tværv sv and Fril Fåborgv Sofilund Skovvæng FULD v n ha Fol n Sofilund dsv Rødl tv v H C Ørstd ark Ryttrm tv n rskov t Margrthlund v rds gå ng n Rytt t trvæng Esk bva Stub Ry rg Fåbo n rhav Rytt oft v Byha v f Da l to to f H yl d Sør u pv dt Lun v s hø Kor Korshøvæng li V ma So fi A Nord Ring TVED BYHAVER Erik Skls V Hllt Bø rn Bøg Englandsv Ring Nord Erhvrvsområd N v ing Gotlandsv øv Sørup Sø R r rd No sv Erhvrvsområd Ø Tvd Grønnv n Halmøvæ iov Kuop Bod v ns Od Sø r u p K ir k v o n m Grøn av v Græsholmn v i ng köp Jön SØRUP væ us r th Po uds V Aasiaa tv t ng rams V rn Sk ftn Ka rubelln G bs V Tvdhavn Mtt R t Frurskov Norgsv wsv B ülo Erhvrvsområd NV n av Tvdv rdsv vh Sko v av væng Bræ ndskov B yhavv rffsv Walkndo å Damg v hus Port TVED Grønlandsv Skotlandsv Skol v t RØDSKEBØLLE Trapphavv H l Trapphav Hal Tvd Skol Mor ngt rvæ værk yh Lill B Løvhav Hånd rupv Svalbardv Trappskov g væn Dig rv g da d Holm agrv Industrivængt Hld Valdmars Slot

21 Bilag: 3.1. Rvidrt proktansøgning inkl. budgt Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 30268/12

22 Ansøgningsskma for satspul: Modlkommunprokt ung, alkohol og stoffr Frist for indsndls af ansøgning 15. sptmbr 2011 kl. 12:00 Skmat snds lktronisk til mrk. Satspul til indsatsr om rusmiddlforbyggls på ungdomsuddannlsr. nr /1 Indholdr: Skma 1: Ansøgningsskma til proktstøtt Skma 2: Proktbskrivlssskma Skma 3: Budgtskma for hl proktpriodn Skma 4: Budgtskma for hvrt år Indn skmat udfylds, læss Vldning til ansøgning for Modlkommunprokt ung, alkohol og stoffr. Vldningn skal følgs og all rubrikkr bsvars. Skma 2 vdrørnd proktbskrivls må høst fyld 10 sidr.

23 Skma 1: Ansøgningsskma til proktstøtt Modlkommunprokt Ung, alkohol og stoffr 1. Proktts titl: RUSK Rusmiddlforbyggls på Ungdomsuddannlsrn i Svndborg Kommun 2. Ansøgrkommun: Svndborg Kommun Adrss: Navn på proktldr / koordinator: Svingt 14, 5700 Svndborg Mtt Machon Ball Stillingsbtgnls: Tlf. nr.: Afd. i dn kommunal forvaltning: Navn på proktts uridisk ansvarlig prson: Stillingsbtgnls: Tlf.nr.: Afdling i dn kommunal forvaltning Sundhdskonsulnt / Forbygglssskrtariatt, Social og Sundhd Mariann Horstmann Sundhdschf Forbygglssskrtariatt, Sundhdsafdlingn Juridisk ansvarligs prsonlig undrskrift (ikk md sort skrift): Std: Undrskrift: Dato: / 2011 Kontaktprson: Navn: Mtt Machon Ball Sundhdskonsulnt 2

24 3. Proktldrn / koordinatorns uddannls, baggrund, rfaring og komptnc: Indtil dr ansætts n proktkoordinator vil sundhdskonsulnt Mtt Machon Ball fungr som proktkoordinator. Dn proktkoordinator, dr vnts ansat skal opfølg flg. kritrir: - Erfaring som proktldr - Erfaring md at arbd på tværs af fagområdr intrnt som kstrnt ift. kommunn - Erfaring md procssr ift. fx udarbdls af rusmiddlpolitikkr, samarbdsudfordringr mm. - Hlst rfaring md kompntncudvikling, rusmiddlforbyggls og mtodr som fx MI, BI, hashsamtaln mm. 4. Proktts varighd: Proktt forvnts igangsat _01 / og afsluttt _31 /12 / Dr ansøgs for hl proktpriodn om: 6. Er dr ansøgt llr bvilgt økonomisk støtt fra andn sid: kr. (ævnfør budgtskma) Ja N X_ Dr r ansøgt om økonomisk støtt hos: Dr r bvilgt X kr. i støtt fra Indgår dr gnfinansiring i proktt: 8. Hvis svart r a til spørgsmål 6 llr spørgsmål 7, hvad r da proktts samld budgt for hl priodn: Ja _X N Samlt budgt kr. Svarnd til gnfinansiring på 23% 3

25 Skma 2: Proktbskrivlssskma Modlkommunprokt ung, alkohol og stoffr 1. Proktts titl: RUSK - Rusmiddlforbyggls på Ungdomsuddannlsrn i Svndborg Kommun 2. Formål Ovrordnt formål: At ungdomsuddannlsrn i Svndborg Kommun har n holdning til forbrug af alkohol og stoffr, som givr sig til knd i rusmiddlpolitikkr, handlplanr og aktiv handlingr ift. rusmidlr, fx via aktiv opsporing og hnvisning af ung, dr r på v ud i t problmatisk forbrug af rusmidlr. Proktts formål: At frmm t rusmiddlforbyggnd milø på ungdomsuddannlsrn i t forpligtnd samarbd mllm Svndborg Kommun og ungdomsuddannlsrn i kommunn At afprøv om rusmiddlpolitikkr, handlplanr og tidlig indsats på ungdomsuddannlsrn kan styrks gnnm t forpligtnd samarbd mllm kommunn og d lokal ungdomsuddannlsr At udvikl mtodr til at frmm t rusmiddlforbyggnd milø på ungdomsuddannlsrn og til n tidlig opspornd og rådgivnd indsats ovrfor ung på v ud i t problmatisk forbrug Dlmål: 1. At kortlægg omfangt af d ungs anvndls af og d forskllig aktørrs holdningr til anvndls af rusmidlr på d nklt uddannlsr ud fra spørgskmaundrsøgls og vt. fokusgruppintrviws. Spørgsmåln og vt. afldt procssr udarbds i t samarbd mllm d ung, lærr og forældr på skolrn. 2. At kortlægg d kommunal og andr indsatsr ovrfor målgruppn og vurdr drs ffkt, md hnblik på inddragls og udvikling 3. At kortlægg og udvikl d institutionll kontkstr hvordan fstr vi, hvordan holdr vi arrangmntr ol., som påvirkr d ung og håndtringn af rusmidlr, sålds at d kan støtt op omkring t forbyggnd rusmiddlmilø 4

26 4. At gnnmfør komptncudvikling af rlvant aktørr. Dr fokusrs på facilitring af involvrnd og inddragnd procssr, sålds at dr kan skabs anrkndnd dialogr, rflksionr og aktivittr i forbindls md udformningn og dn løbnd implmntring af politikkr og handlplanr. 5. At gnnmfør komptncudvikling af rlvant aktørr mhp at udvikl n tidlig opmærksomhd på forskllig livsstils konskvnsr for læring og udvikling hos dn ung. Envidr tablring af dialog md rlvant ung om diss konskvnsr samt rflksionr ovr andr livsstils andr mulighdr 6. At udvikl mtodr til formulring af rusmiddlpolitikkr og handlplanr, som tagr udgangspunkt i drøftlsr af og rflksionr ovr d forskllig aktørrs forholdn sig til brug af alkohol og stoffr og forskllig livsstils konskvnsr for læring og prsonlig udvikling, sålds at politikkrn og handlingsplanrn ikk aln rttr sig mod at gør for d ung, mn først og frmmst sammn md d ung 7. At udvikl mtodr til implmntring af politikkrn og handlplanrn gnnm tablring af rum og rammr for fortløbnd dialog, rflksion og aktivittr hos d involvrd aktørr (d ung, d voksn på skolrn, d ungs forældr og d profssionll faggruppr i kommunn) 8. At udvikl mtodr til samarbd, koordinring og idudvksling mllm ungdomsuddannlsrn og kommunn, sålds at dr skabs ovrordnt fælls tilgang og holdning til skolrns roll i forb. m. udviklingn af t rusmiddlforbyggnd milø 9. At udvikl mtodr til koordinring af samarbdt mllm ungdomsuddannlsrn og mllm ungdomsuddannlsrn og kommunn mht. dn grupp ung, dr pndlr mllm skolrn og anvndlsn af rådgivnings- og bhandlingstilbud. 10. At udvikl gntlig tilbud om vldning og rådgivning, hrundr undrsøg bhovt for og indholdt af t akutbrdskab, dr r i stand til sætt ind md tilbud til trud ung md udgangspunkt i opnåt vidn om, hvordan dnn vldning og rådgivning skal forgå og md hvilkt indhold og sålds at tilbuddn byggr bro mllm ungdomsuddannlsrn og kommunns ksistrnd ( og vt. tilrttd) tilbud 1. Baggrund Svndborg Kommun har nogl særlig udfordringr omkring ungdomskulturn blandt ung i aldrn år. Dtt skylds bla. at Svndborg Kommun tiltrækkr ung fra nabokommunrn, hrundr ø- 5

27 kommunrn, når d ung blivr ca. 16 år og skal i gang md n ungdomsuddannls. Dr r drfor særlig god grund til at vær opmærksom på, hvilkn rusmiddlkultur d ung har md sig hmmfra og hvilkn rusmiddlkultur, dr skabs, når så mang ung møds. Ss på d lokal sundhdsprofilr kan man blandt klassrn bl.a. s, at ung fra Ærø og Langland Kommunr dls har n tidligr alkoholdbut, dls oftr får alkohol af drs forældr sammnlignt md landstalln. D ung i Svndborg Kommun følgr landstalln. Sr man på d voksn, som i hø grad r md til at præg d ungs tilgang til alkohol og rusmidlr ss, at Ærø, Langland og Svndborg Kommunr gnrlt liggr massivt ovr landsgnnmsnittt mht. alkoholindtag. Dr sætts drfor i dtt prokt båd fokus på d ungs rusmiddlkultur, mn også på forældr og drs holdningr til brug af alkohol og rusmidlr. Svndborg Kommun og ungdomsuddannlsrn har tidligr haft samarbd omkring rusmiddlforbyggls i forskllig proktr. Proktrn har sat rusmiddlforbyggls på dagsordnn i n priod, mn har ikk formåt at hold fokus udovr proktpriodn. Erfaringrn r bl.a., at dr skal arbds fokusrt md t bstmt områd, at dr skal indgås forpligtnd samarbdr på ldlssnivau, og at dr skal arbds rammsættnd md rusmiddlforbygglsn. Dt igangværnd Prokt Alkoholforbyggls i kommunn (samarbd mllm Svndborg, Ærø og Langland kommunr) har intrnt i Svndborg Kommun fåt sat politisk fokus på alkoholforbyggls ikk mindst i lyst af rsultatrn af sundhdsprofilrn. Dtt prokt vil tag afsæt i rfaringrn fra Ung og Sund proktt i Odns Kommun, som bl.a. visr, at hvor stor btydning opbakning fra dn nklt skol har. Dr arbds på at sætt rusmiddlforbyggls på dagsordnn båd på dt politisk og ldlssmæssig nivau og på dt borgrinddragnd nivau i form af d ung slv, forældrn og lærrn. Svndborg Kommun og ungdomsuddannlsrn i kommunn r nig om, at tidn r modn til at indgå t forpligtnd samarbd, så vi i fællsskab kan arbd målrttt på at få n sundr rusmiddlkultur blandt ung i kommunn. All ungdomsuddannlsr inkl. dt nytablrd 10. klass-cntr ønskr at indgå 6

28 i samarbdt. All har skrvt n motivring af drs dltagls (s bilag). Udgangspunktt for samarbdt r, at dt r på d dltagnds præmissr. Kommunn ønskr kun at lvr dt, som ungdomsuddannlsrn vil hav, og hr tænks særligt på dn primær målgrupp, nmlig d ung. Proktt vil tag udgangspunkt i såvl tortisk som mpirisk vidn om ændring af kultur og implmntring af bslutningr og politikkr på områdt. Proktt handlr om at mdvirk til forandringr i ungdomskulturn. At påvirk kulturr og subkulturr hos d ung sålds, at drs grundlæggnd antaglsr om og holdningr til, hvordan man forholdr sig til og håndtrr rusmidlr i forskllig situationr og kontkstr ændrs. Skablsn af t rusmiddlforbyggnd milø vil rtt sig mod all ung. Hr tænks særligt på at udfordr dn (stor) dl af ungdomskulturn, hvor d ung ikk oplvr dt problmatisk at håndtr rusmidlrn, som d gør. Vi har styr på dt! Når vi vil hav succs md at påvirk ungdomskulturn, og nogl af d grundlæggnd antaglsr om, hvordan d ung håndtrr rusmidlr, r vi nødt til at tænk i hlhdr, og dt r nødvndigt, at d ung r hovdprsonr i forandringsprocssn. Når vi mnr, at dr skal tænks i hlhdr, drr dt sig om at afdækk d kontkstr og rlationr, d ung indgår i, og inddrag diss i procssr, som også ændrr dm i rtningn mod at skab t rusmiddlforbyggnd milø. Dt kunn fx dr sig om, hvordan vi fstr og afviklr arrangmntr, og dt drr sig om holdningr og adfærd hos lærr, ldls og forældr. Dt r d ung, som skal vær hovdprsonr i forandringsprocssn, da vi tagr udgangspunkt i n antagls om, at man ikk kan forandr andr man kan ikk diktr forandring. Man kan tablr rammr og rum, som givr d ung mulighd for at rflktr og komm i dialog om altrnativ mådr at tænk om håndtring af rusmidlr, så d kan prøv kræftr md andr grundlæggnd antaglsr man kan hælp dm til at få ny vanr og støtt dm i at fasthold diss. Dtt stillr ndvidr krav til ikk kun at tænk i dn nklt ung, mn også i gruppr af ung. Dt r nødvndigt, at skab grundlag for at d ung kan bakk hinandn op, når dr skal ændrs vanr, ligsom kontkstr og rlationr til andr skal indrtts på dtt. Dt r afgørnd for proktts succs, at dr i tænks i hlhdr omkring og involvring og inddragls af d 7

29 ung. Så proktt blivr t prokt md d ung, ikk aln for d ung. Proktt vil drfor udvikl og afprøv ny mtodr til inddragls og involvring af all rlvant partr i n samskabnd kulturændring ift. anvndls og håndtring af rusmidlr. Proktt skal sålds bidrag til, at dr udvikls mtodr til og rum for, at dr i dt daglig studiliv, såvl formlt som uformlt, kan sk n bvidst og rflktrt, løbnd dialog omkring håndtring af rusmidlr, md d ung som omdrningspunkt. Proktt vil liglds udvikl ny mtodr for vldnings- og rådgivningstilbud til d ung. Dr tags udgangspunkt i n afsøgning af vidn om, hvordan dnn vldning og rådgivning kan forgå md størst mulig ffkt. Implmntringn af dn ny kultur, formll og uformll dialogfora, mådr at udvikl politikkr og handlingsplanr, aktivittr som førr til rflktrt og bvidst håndtring af rusmidlr samt ny mtodr til rådgivning og vldning og ndlig n undrstøttls af samspillt mllm ungdomsuddannlsr og mllm ungdomsuddannlsrn og Svndborg Kommun, vil ikk forgå som n særskilt aktivitt, mn vil forgå løbnd. Implmntring af kultur handlr hr først og frmmst om italsættls af rusmiddlforbyggls sammn md d rlvant involvrd og skabls af rum og rammr til dnn fortløbnd rflktrd bvidstgørls om, hvordan man kan tænk og handl andrlds i forhold til rusmidlr og stadig føl sig intgrrt i d gruppr og sammnhæng, som r nødvndig for d ungs oplvls og udvikling af idntitt. 2. Målgrupp(r) Dn primær målgrupp r ung i aldrn år, dvs. d ung, dr har forladt 9. klass og r fortsat i 10. klass llr på n ungdomsuddannls. Dr r indgåt samarbd md all ungdomsuddannlsr i Svndborg Kommun og 10. klass Cntrt. Dn skundær målgrupp r lærr og ldls på ungdomsuddannlsrn samt d ungs forældr 3. Dltagnd ungdomsuddannlssinstitutionr NB! Undrskrvn samarbdsaftalr skal mdsnds som dokumntation. S bilag 4. Dr skal dltag min 3 uddannlssinstitutionr. Navn: Svndborg Gymnasium Typ: Gymnasial uddannls Antal lvr: STX: 989, HF 112, i alt 1101 lvr Kontaktprson på uddannlssinstitutionn: Uddannlssldr Mariann Stobb Navn: Sydfyns Erhvrvsforskol Typ: Produktionsskol Antal lvr: 168 Kontaktprson på uddannlssinstitutionn: Forstandr Kld Rommrdahl, Pædagogisk ldr Hans-Erik Hansn, Navn: Svndborg Erhvrvsskol. 8

30 Typ: Gymnasial uddannls og rhvrvsuddannlsr Antal lvr: HHX:571, HTX: 290, Mrkantilt EUD (HG): 244, Tknisk EUD: 931, ialt 2036 lvr Kontaktprson på uddannlssinstitutionn: Udviklingschf, Erhvrvsgymnasirn, Jrry Run, Udviklingschf, Erhvrvsuddannlsrn, Bnt Hy Nilsn, Navn: VUC Svndborg Typ: Gymnasial uddannls Antal lvr: 234 (ikk all fuldtidskursistr) Kontaktprson på uddannlssinstitutionn: Afdlingsforstandr Gunna Fundr Hansn, Navn: 10. klass Cntrt,Svndborg Kommun Typ: 10. klass Antal lvr: 120 Kontaktprson på uddannlssinstitutionn: Afdlingsldr Anntt Nordfrd Eriksn Navn: CSV Sydøstfyn (særligt tilrttlagt ungdomsuddannls for ung md særlig bhov) Typ: Ungdomsuddannls Antal lvr: 80 Kontaktprson på uddannlssinstitutionn: Jns Schrødr, cntrldr, 4. Tiltag og aktivittr Proktt r opdlt i følgnd fasr Fas 1. Proktopstart (april 2012 august 2012) 1. Etablring af proktorganisation (styrgrupp, proktgrupp, følggrupp og lokal samarbdsfora på ungdomsuddannlsrn) 2. Fokus på, at proktorganisationn skal vær dynamisk så dn afsplr bhovt for samarbdt. Løbnd udvikling af hnsigtsmæssig mtodr til samarbd, koordinring og idéudvksling kommunn og ungdomsuddannlsrn imllm. 3. Styrgruppmød, hvor proktgrundlagt tablrs og formål og mål drøfts og præcisrs. Endvidr udarbdls af skits til proktplan og planlægning af proktts fas 1 og fas Kick-off vnts på ungdomsuddannlsrn Fas 2: Kortlægning af anvndls af rusmidlr og tilbud om rådgivning og vldning (sptmbr 2012 anuar 2013) 1. Kortlægning af holdningr til og faktisk anvndls af rusmidlr på ungdomsuddannlsrn, hrundr også d institutionll kontkstr, som påvirkr d ungs håndtring af rusmidlr blandt d ung, udvalgt lærr og udvalgt forældr. Kortlægningn fortags sålds, at samm kortlægning kan fortags vd proktts afslutning. D ung, lærr og forældr involvrs i planlægningn, bla. udformning af spørgsmål og 9

31 tmar 2. Kortlægning af kommunns og andr institutionrs forskllig tilbud til d ung vdr. vldning og rådgivning og rusmidlr md fokus på synlighd og oplvt ffkt 3. Information om afdækningn i mød md proktorganisationn og all samarbdsfora Fas 3: Komptncudvikling af udvalgt lærr og lvr i forhold til facilitring af anrkndnd og inddragnd procssr til udarbdls af politikkr og handlplanr (novmbr uni 2013) 1. Tmamød for hvr af skolrn for lærr/ldr/vldr, som opkvalificrr dm ift. at kunn gnnmfør anrkndnd procssr md lvrn omkring skabls af dialog og rflksion vdrørnd anvndls af rusmidlr. Dr fokusrs også på opsporing s fas 5 pkt Tmamød for udvalgt ung, fx lvrådsmdlmmr llr andr intrssrd på tværs af skolrn, som opkvalificrr dm ift. at kunn gnnmfør anrkndnd procssr md d andr lvr omkring skabls af dialog og rflksion vdrørnd anvndls af rusmidlr ift. udarbdls af politikkr og handlplanr. 3. Udvalgt lærr/funktionr fra samtlig skolr gnnmførr n komptncudvikling af fx tr dags varighd mhp. at kunn undrstøtt og coach såvl lærrkollgr som uddannd lvr til at gnnmfør anrkndnd og involvrnd procssr i forb. m. skabls af dialog og rflksion samt aktivittr omkring rusmiddlforbyggls Fas 4: Gnnmførls af procssr til formulring af rusmiddlpolitikkr og handlplanr (anuar 2013 uni 2013) 1. Fælls tmamød om rusmiddlpolitik md dltagls af styrgrupp, proktgrupp, følggrupp samt lokal samarbdsfora, md oplæg om rusmidlr, hvad n politik kan indhold, hvordan dn kan udforms og hvordan procssn md udformningn kan gribs an på dn nklt skol. Dr skabs involvrnd procssr, som sikrr, at dltagrn aktivt inddrags i dialog og rflksionr. 2. Tmadag, hvor dr arbds konkrt md udarbdls af rusmiddlpolitikkr, på hvr af skolrn md dltagls af all ung og all rlvant mdarbdr 3. Informationsmød på hvr skol md præsntation af dn formulrd politik 4. Dr arrangrs procssr dls på hvr skol, dls i forb.m. undrvisningn i d nklt fag, som oprationalisrr politikkn i handlplanr fx - En handlplan for skoln som hlhd, hrundr hvad 10

32 gør vi hvad gør vi ikk hvordan undrstøtts handlingrn af mådn, vi gør tingn på, talr om dm på osv. Endvidr ungs rollr, forældrs rollr og lærrs/ldlss roll - En handlplan (rflksionr ovr mulighdr) for hvr af undrvisningsfagn hvordan inddrags mulighdr for dialog og rflksion vdrørnd rusmidlr i undrvisningn Procssrn bskrivs md hnblik på gntagls for hvr ny klass som skal modtag undrvisning i d nklt fag. Dr udvksls information mllm skolrn omkring d gnnmført procssr, politikkrn og ksmplr på handlplanr md hnblik på øgt fælls forståls og forpligtls. Fas 5: Udvikling af komptncr til opsporing samt udvikling af rlvant tilbud om vldning og rådgivning (novmbr 2012 uni 2013) 1. Komptncudvikling af samtlig lærr og udvalgt lvr i forbindls md at skærp opmærksomhdn ift. at forbygg ngativ konskvnsr af brug af rusmidlr gnnm opsporing af stor- og problmatisk forbrug samt bhov for bhandling 2. På baggrund af kortlægningn af ksistrnd tilbud om vldning, rådgivning og bhandling udvikls og ustrs vntult i tilbuddn, md hnblik på fx - Styrkt indsats blandt studivldr og UU-vldr ift. Opsporing af storforbrug og problmatisk forbrug og ung md bhandlingsbhov Gnnmførls af kort forløb i dn motivrnd samtal Opkvalificring af studivldrn til at opspor og kør kort forløb i dn motivrnd samtal. Dr tags tortisk afsæt i dn motivrnd samtal, hashsamtaln og brif intrvntionsmtodn - Spcifikt tilbud om vldning og rådgivning ift. alkohol og stoffr - Oprttls af n form for akut brdskab Fas 6: Implmntring af politikkr, planr og tilbud om vldning og rådgivning (ma 2013 okt. 2014) 1. Politikkrn og handlingsplanr gnnmførs, og dr givs vldning og rådgivning. Endvidr skr n tidlig opsporing. Implmntringn indholdr aktivittr på forskligt nivau, fælls for proktt, fælls for dn nklt skol, fælls for klassrn og fagn, aktivittr for ung sammn md ung, forældr og lærr. Elmntr i aktivittrn kunn vær mntorordningr; ung til ung rfaringsudvksling; coaching i gruppr og af nklt ung; social aktivittr, som frmmr intgration 2. Komptncudvikling af rlvant mdarbdr til at 11

33 gnnmfør lmntr i politikkr og handlplanr, som krævr særlig komptncr 3. Afholdls af mødr i rlvant samarbdsfora md hnblik på koordinring og rfaringsudvksling samt skabls af fælls forståls og gnsidighd på tværs af proktt. Fas 7: Evaluring og afslutning (sptmbr 2014 dcmbr 2014) 1. Evaluringn bstår af to lmntr, n gntagn kortlægning af holdningr til og faktisk anvndls af rusmidlr på ungdomsuddannlsrn og n gntlig valuring af proktts ffkt md hnblik på n vurdring af skabls af ydrligr indsatsområdr, til frmm af t rusmiddlforbyggnd klima og kultur på ungdomsuddannlsrn. 2. Afsluttnd formidling til ungdomsuddannlssinstitutionr, kommunr, organisationr mfl., som kan hav intrss i at hør om proktts rsultatr og rfaringr. 5. Proktts forankring Proktkoordinatorfunktionn forankrs i Svndborg Kommuns Forbygglssskrtariat, da man hr har stor rfaring md indsatsr/proktr vdrørnd forbyggls og sundhdsfrmm, hvor dr r bhov for at arbd på tværs af dirktørområdr, fagområdr og md kstrn samarbdspartr. Proktt forankrs imidlrtid også på ungdomsuddannlsrn gnnm udvikling af politikkr og handlplanr samt gnnm rutinisring af mtodrn til at udvikl politikkr og handlplanr, samt gnnm rfaring md udførls af handlplanrn. Forankringn skr ndvidr gnnm udvikling af ny (varig) mådr at skab vldning og rådgivning på. Endlig skr forankringn gnnm udvikling af procdurr for formll og uformll samarbdr og samspil mllm ungdomsuddannlsrn og mllm ungdomsuddannlsrn og kommunn. S i øvrigt pkt Proktts organisring og bmanding Proktkoordinatorn ansætts i Forbygglssskrtariatt, Svndborg Kommun Proktgrupp: Proktkoordinator En ung fra hvr skol En studivldr fra hvr ungdomsuddannls Rpræsntant fra alkohol- og rusmiddlbhandlingn En UU-vldr Styrgrupp: (Dltagls på chfnivau for at sikr ldlssmæssig opbakning) 2 ung valgt blandt proktgruppns ung Mariann Horstmann, sundhdschf Finn Boy, Socialchf Jan Præstholm, Børn og Ung chf Jns Jacobsn, adm dir. Svndborg Erhvrvsskol 12

34 Jspr Vildbrad, rktor, Svndborg Gymnasium Kld Rommrdahl, Sydfyns Erhvrvsforskol Gunna Fundr Hansn, VUC Svndborg Antt Nordfrd Eriksn, 10. klass Cntrt Følggrupp: For at sikr forankring og sammnhæng md øvrig indsatsr i kommunn såvl intrnt som kstrnt, tablrs n følggrupp, dr kan komm md sparring ift. oplvlsr i dt daglig arbd md d ung før og ftr d går på ungdomsuddannlsrn og i drs fritid. Ung fra uddannlsrn Ka Krus, nærpolitit Annmari Brntsn, Alkoholbhandlingn Ldr, Ungafdlingn Kristian Kunkl, SSP-konsulnt Cathri Jpsn, Ungdomsskoln Ln Brund Skov, Rådgivnings- og Familicntrt Psykolog, D fynsk gymnasirs sammnslutning Dltagr fra d omkringliggnd kommunr, Ærø, Langland og Fåborg Midtfyn 1-3 ungdomsuddannlsr i Rgion Syddanmark Lokal samarbdsfora På hvr ungdomsuddannls tablrs t lokalt samarbdsforum bstånd af lvr, lærr, vldr/ldr og forældr (vt. i form af ksistrnd bstyrls llr lignnd). 7. Ekstrn samarbdspartr Udovr ungdomsuddannlsrn kan dr indtil vidr pgs på flg. samarbdspartr: Ærø, Langland og Faaborg Midtfyn Kommunr Produktionsskoln i Faaborg Midtfyn Kommun Socialog sundhdsskoln i Svndborg (dn nst ungdomsuddannls i kommunn, som ikk har ønskt at dltag i proktt som aktiv dltagr grundt andn proktdltagls. Skoln vil dog grn invitrs ad hoc og sug ny vidn og rkndlsr ud af proktt.) D fynsk gymnasirs sammnslutning Nærpolitit 8. Plan for hnvisning af ung, md bhov for gntlig misbrugsbhandling Ung, dr opspors md t problmatisk og bhandlingskrævnd forbrug af alkohol og/llr andr rusmidlr kan hnviss til: - Ungafdlingn, som r Svndborg Kommuns bhandlingstilbud til ung i aldrsgruppn år md misbrugsproblmr, når misbrugt omfattr andr rusmidlr nd alkohol llr hvis alkoholmisbrug indgår i sammnhæng md andn rusmiddlbrug. - Alkoholbhandlingn Svndborg for ung, hvis misbrugt hlt ovrvnd omfattr alkohol 9. Formidling og kommunikation Proktt formidls løbnd - via n cntral kommunal hmmsid og dcntral hmmsidr på dn nklt skol. - via oplæg til politisk nivau - til kstrn samarbdspartr (følggruppn) Afslutningsvis formidls rsultatrn af proktt dls til rhvrvsskolr og kommunr, dls som n afsluttnd 13

35 valuringsrapport, dr også vil indhold formidling af mtodafprøvningn i proktt. 10. Fra prokt til drift Ungdomsuddannlsrn og Svndborg Kommun har på t indldnd mød afholdt dn 12. august 2011 aftalt, at proktt gnnmførs md fokus på forankring og ovrgang til drift allrd fra bgyndlsn. Dn forankring, som findr std i proktforløbt md udvikling og gnnmførls af politikkr, gnnmførlsn af planr, samt undrstøttt samarbd mllm ungdomsuddannlsr og Svndborg Kommun samt ny mådr at rådgiv og vld d ung (og ungdomsuddannlsrn) på, forvnts oprtholdt ftr proktophør og fortsat undrstøttt i t formlt samarbd md dltagr fra ungdomsuddannlsrn og kommunn og md skrtariat i Svndborg Kommuns Forbygglssskrtariat. All dltagnd ungdomsuddannlsr og 10. klass Cntrt har skrvt n motivation for drs dltagls. Diss r vdlagt i bilag. 11. Plan for hvrt finansår Angiv n ovrordnt plan for d vigtigst aktivittr for hvrt finansår. 2012: - Kick off vnts på all skolr - Kortlægning af rusmiddlholdningr og forbrug - Kortlægning af rusmiddlforbyggnd og bhandlnd tilbud i Svndborg Kommun - Informations- og kommunikationstiltag i forbindls md rsultatt af kortlægningn 2013: - Komptncudvikling af lærr og lvr i anrkndnd procssr og facilitring af inddraglssog involvringsprocssr (flr forløb md forsklligt indhold og omfang) - Komptncudvikling af udvalgt lærr og lvr i coaching og støttprocssr Komptncudvikling af all lærr og udvalgt lvr i opsporing af rusmiddlforhold md ngativ konskvnsr for d ung - Konfrnc om rusmiddlpolitik og handlplanr - Procssr md udvikling af politik på hvr skol - Procssr md udvikling af handlplanr - Udvksling af information om og læring af procssrn og politikkrn mllm all partr - Procssr til udvikling af spcifikk tilbud om vldning og rådgivning mv. - Etablring af tilbuddn - Gnnmførls af handlplanrn på skolrn gnnm aktivittr, dialogr, rflksionr ol. - Rådgivning og vldning af d ung - Løbnd rfaringsopsamling og idudvksling - Komptncudvikling af procsfacilitatorr ol. ift aktivittr/ tiltag, hvor dr skønns bhov for dtt for at kunn gnnmfør aktivittrn/tiltagn - Løbnd valuring og dokumntation

36 - Implmntring af politikkr og handlplanr og tilbud om vldning og rådgivning - Evaluring af proktt, hrundr n gntagls af kortlægningn i fas 2. Endvidr valuring af proktt md t frmadrttt fokus på ustringr og nytænkning ift. gort rfaringr - Udarbdls af dokumntation/rapport - Afsluttnd formidling Skma 3: Budgtskma for hl proktpriodn 15

37 Modlkommunprokt Ung, alkohol og stoffr 1. Proktts titl: 2. Rgnskabsansvarlig: RUSK Navn: Lon Samsø Larsn Tlf.nr.: Rvisor: 4. Proktldls/-dltagls: Aktivittsomfang (antal) 1) Proktkoordinator 2) Lærr 3) UU-vldr/alkoholrusmiddlbhandlr mfl. Timtal og sats 1) kr./år 37 t/ug 1/ / ) 3536 timr à 300 kr./tim 3) 520 timr à 250 kr./tim Bløb i kr. 1) kr. 2) kr. 3) kr. Notr 1) Løn indholdr fripng, pnsion mm. 2+3) Løn indholdr ikk fripng, pnsion mm. 5. Uddannls, workshops, kursr o.lign. 6. Aktivittr 1) Undrvisningsmatrial r 2) Undrvisning fra kstrn 1) kr. 2) 16 dag af 5 timr à 1400 kr./tim + 30 timr à 1350 kr./tim 1) kr. 2) kr. D spcifikk aktivittr r bskrvt i dt vdlagt dtalrd budgt samt i proktbskrivlsn. 7. Kommunikation, formidling, matrialr: 8. Rsr og transport inkl. opholdsudgiftr: 9. Srvicydlsr inkl. konsulntbistand: 10. Administration, rvision: 11. Andt: ANSØGT BELØB I ALT: 3) Forplning Matrialr til formidling af proktts rsultatr undrvs og til sidst Udgiftr til kursr, mødr mm. Konsulntbistand til proktldr ift. procsstøtt, kvalittssikring mm. Rvision Etablring af arbdsplads 3) kr. 3) kr kr kr. Til hmmsid, trykning af plakatr, matrialr llr andn form for kommunikation kr kr. Transport til kursr, mødr mm. For proktkoordinator og kstrn undrvisr 185 timr i alt à 1075 kr./tim kr. pr rvision af prokt kr. For nærmr bskrivls af konsulntbistand hnviss til dtalrt budgt kr. Eftr aftal md Kommunrns Rvision kr kr. Divrs tablringsomkostningr kr. 16

38 NB. Dr kan ikk ansøgs om midlr til særskilt kstrn valuring, da Sundhdsstyrlsn forstår n kstrn, tværgånd valuring af dn samld pul. 17

39 Skma 4: Budgtskma for hvrt år Modlkommunprokt Ung, alkohol og stoffr Kommunns navn Proktldls og dltagls 1) Proktkoordinator 2) Lærr 3) UU-vldr/alkoholrusmiddlbhandlr mfl 4) Proktdltagls, styrgrupp mfl. Uddannls, kursr, workshops og lign Bløb i hl kr. Egnfinan Fra Sundhdsstyrlsn siring 1) ) ) ) ) ) Bløb i hl kr. Egnfinan Fra Sundhdsstyrlsn siring 1) ) ) ) ) ) Bløb i hl kr. Egnfinan Fra Sundhdsstyrlsn siring 1) ) ) ) ) ) Samlt bløb i hl kr. Egnfinans iring 2) ) ) Fra Sundhdsstyrlsn 1) ) ) Aktivittr 1) Undrvisningsmatrialr 2) Undrvisning fra kstrn 3) Forplning Kommunikationsmatrialr mv. 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) kr. Rsr og transport inkl. opholdsudgiftr Srvicydlsr, inkl. konsulntbistand Administration og rvision 1) administration, faglig sparring mm. 2) Rvision fra kstrn rvisor Andt 1) tablring af arbdsplads ) ) ) ) ) kr ) I alt

40 Bilag: 4.1. Handlplan Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 21290/12

41 INNOVATION HANDLEPLAN Dirktionn har valgt innovation som t væsntligt tværgånd indsatsområd, fordi mangl på arbdskraft, færr rssourcr og borgrns stignd forvntningr sættr vlfærdn undr normt prs i d kommnd år. Målt r drfor at udvikl n stærkr innovationskultur, nd vi har i dag, hvor innovation r n dl af dt daglig arbd. En kultur, hvor vi har lyst og mod til at tænk nyt og vnd kndt rutinr på hovdt, r risikovillig, ksprimntrr og afprøvr ny idr systmatisk. At skab n innovationskultur r n længrvarnd forandringsprocs, som forudsættr vdvarnd fokus samt prioritrd og koordinrd indsatsr mn også at vi t vist omfang r nødt til at lægg stnn mns vi går. TILBAGEBLIK I har d cntral indsatsr vært rttt mod at Sætt innovation på dagsordnn Sikr ldlssmæssig forankring og rskab Opbygg innovativ komptncr samt skab fælls sprog og mtodisk tilgang Dr har ksmplvis vært afholdt n innovationsdag for ldr og tillidsvalgt, tmamødr for ldrgruppr og MED-udvalg samt gnnmført n innovationskonsulntuddannls md fm tilhørnd innovationsforløb. MØDER MED CHEFGRUPPER I forlængls af drøftlsr i dirktionn har dr i april-ma 2011 vært holdt mødr md samtlig chfgruppr md hnblik på at få n status på, hvordan d nklt områdr arbdr md innovation, hvor langt d r kommt, hvilk planr d har, hvilk konkrt innovationsforløb d påtænkr igangsat, samt hvilk bhov d har mht. vidn, inspiration, komptncr, bistand tc. Erfaringrn fra drøftlsrn i dirktionn og chfgrupprn dannr udgangspunkt for nærværnd handlingsplan for innovationsindsatsn Sid 1 af 6

42 STATUS Dirktørområdrn har gnrlt arbdt md mang forskllig innovations- og udviklingsfokusrd tiltag. Ovrordnt kan konkludrs at: Dr har gnrlt ikk vært arbdt systmatisk md innovation Dr har ikk vært spcifikt fokus på udfra-ind tænkning via brugrprspktivt Dr r t forsklligt vidnsnivau om innovation Dr r gnrlt bhov for bistand og faglig vidn i forbindls md igangsætning af innovationsforløb Dirktørområdrn har bl.a. pgt på følgnd barrirr for innovation: Inddragls af brugr/borgr r n udfordring (udfra-ind prspktiv) Dr arbds i dag mgt strukturrt md fokus på at find løsningr og træff hurtig bslutningr Manglnd risikovillighd Arbdsprs Dr arbds primært i gt dirktørområd og mgt lidt på tværs. FOKUS I På baggrund af drøftlsrn md chfgruppr og i dirktionn anbfals i at sætt fokus på at: Øg og sikr ldlssmæssigt rskab og forankring Øg vidnsnivaut i organisationn om innovation Sikr udfra-ind tænkning vd f.ks. at gå på opdagls hos brugrn Udnytt tværfaglighd Vidndl på tværs Opnå god rfaringr og konkrt rsultatr af prioritrd innovationsforløb Indsatsrn forgår i 4 sidløbnd spor: SPOR 1: INNOVATIONSFORLØB I HVERT DIREKTØROMRÅDE All afdlingr igangsættr og drivr t innovationsforløb md fokus på at udvikl og nytænk d områdr og krnydlsr, hvor dr forvnts at vær t potntial. Innovationsforløbn kan båd: Spor sigt 4: ftr På tværs radikalt ny løsningr llr Kommunikation/vidndling. Innovationsdag. Innovationspris Sid 2 af 6

43 mindr forbdringr af ksistrnd praksis forgå i nklt afdling llr på tværs af dirktørområd(r) PROCES- OG RESULTATKRAV Dirktionn har vdtagt t sæt fælls procs- og rsultatkrav, som tagr udgangspunkt i vidn, mtodr og mindst fra innovationsuddannlsn, f.ks. fastlæggls af ønskt mrværdi, ny mådr at inddrag brugr på for at sikr udfra-ind tænkning og tværfaglighd. OPFØLGNING Dn formll opfølgning på innovationsforløbn - frmdrift og ffkt skr løbnd i dt nklt dirktørområd md hnblik på at sikr vdvarnd ldlssfokus og rskab. Dirktionn følgr løbnd op på innovationsforløbn. Opfølgningn anss som værnd lig så vigtig som opfølgningn på budgttt. En grupp af innovationskonsulntr og ldr kommr md t oplæg til, hvordan dr kan skabs t samlt ovrblik ovr innovationsforløbn, samt hvordan dr kan sk n andrlds opfølgning f.ks. på tværs vd at dltag i hinandns chfmødr. VIDENDELING I EGET DIREKTØROMRÅDE OG PÅ TVÆRS Dt nklt dirktørområd har ansvart for at formidl i gt områd md hnblik på at fasthold fokus, skab intrss, inspirr til ny handlingr og drmd bidrag til at udvikl n innovationskultur. Vidndling og rfaringsudvksling på tværs af organisationn undrstøtts cntralt f. spor 4. Sid 3 af 6

44 SPOR 2: PÅ ARBEJDSPLADSEN Dn nklt arbdsplads opkvalificrs md vidn om innovation, så d bdst forudsætningr for n innovationskultur kan skabs. Afdlingschfr og ldr bsluttr, hvordan og hvornår opkvalificring skal sk, så dt skr i takt md bhov og koordinrt md øvrig tiltag på områdt. Dr r mulighd for at hnt bistand og inspiration fra innovationskonsulntrn. SPOR 3: TEMADRØFTELSER I BYRÅD OG FAGUDVALG Formålt md indsatsn i forhold til dt politisk nivau r at Giv vidn om innovation og bhovt hrfor Sikr politisk rskab, opbakning og involvring Dr forslås afholdt t tmamød om innovation forud for t Byrådsmød, f.ks. md følgnd indhold: Indsigt i arbdskraftudfordringn i Svndborg Introduktion til innovation dfinition, bgrbr mv. Eksmplr på innovation fra kommunn Dialog hvordan tænkr vi innovation i Svndborg, hvad har vi gang i? Formidling/profilring i forhold til innovation Hvordan kan Byrådt undrstøtt arbdt Tmamødt ftrfølgs af drøftlsr i d rspktiv fagudvalg om d konkrt innovationsforløb og udfordringr. Drftr skal dr tags stilling til dn vidr procs vdr. spor 3. SPOR 4: TILTAG PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN Som ld i at udvikl n innovationskultur forslås ndnstånd tiltag iværksat md dt formål at Undrstøtt vidndling og rfaringsudvksling på tværs Inspirr til ny handlingr, procssr, løsningr Fasthold dn samld organisations fokus på innovation Skab fællsskab og opmærksomhd omkring arbdt md innovation Anrknd innovativ tiltag, løsningr mv. Sid 4 af 6

45 KOMMUNIKATION OG VIDENDELING PÅ TVÆRS D god historir fra innovationsforløb i all dirktørområdr procssr, oplvlsr, idr, tiltag, ffktr osv. samls, formidls og dls på intranttt på ny tmasidr og synliggørs via tydlig bannr på forsidn. Formålt r at saml og sprd vidn om innovation, inspirr til indsatsr samt dl læring og rfaringr md hinandn på tværs af organisationn. Formn skal vær lt, og vinklingn hav fokus på, hvad dr kan intrssr og inspirr på tværs. Tmasidrn kan vt. supplrs af dialogtiltag, x. blog llr n spørgkass, hvor man kan still spørgsmål og ftrspørg idr. I praksis tænks kommunikationsafdlingn i samarbd md HR at hav ansvart for at sikr, at formidlingn om innovationsindsatsn blivr lvnd og dynamisk. En praktikant fra SDU forslås fra 1. august at hav hovdansvart for at opsøg og fortæll d god historir. INNOVATIONSDAG FOR LEDERE OG TILLIDSVALGTE EFTERÅR 2011 Ldr og tillidsvalgt samls på tværs til n fælls innovationsdag, som btals af AKUTmidlr. Formålt md dagn r: Vidn om innovation Sikr rskab God ksmplr/historir samt rfaringsudvksling på tværs Konkrt inspiration/sparring til innovationsforløb Innovations-Lg forslås som ovrordnt rammsætning og st-up for dagn, som f.ks. kan indhold n åbningscrmoni, forskllig valgfri disciplinr indnfor innovation, så man tilgodsr d forskllig vidnsnivau, intrssr og bhov, træning i innovation samt t konkurrnclmnt md præmiovrrækkls. Innovationskonsulntrn udviklr i samarbd md rpræsntantr fra MEDhovdudvalgt t nærmr oplæg til dagn. INNOVATIONSPRIS 2012 Formålt r at frmhæv, anrknd og blønn d innovativ tiltag, som r i gang på arbdspladsrn samt inspirr til ny tiltag. Prisn tænks uddlt undr fstlig rammr i f.ks. Scala llr Tatrt i forbindls md t spændnd fyraftnsoplæg i løbt af Innovationsprisn annoncrs på innovationsdagn, så dn kan vær md til at inspirr og motivr til handlingr. Sid 5 af 6

46 INNOVATIONSKONSULENTER Dirktørområdrn har tilkndgivt, at d all i forsklligt omfang har t bhov for og ønsk om bistand fra innovationskonsulntrn. Dr har i skrivnd stund allrd vært flr forspørgslr om bistand. Dt r tankn, at innovationskonsulntrn kan rkvirrs på tværs af organisationn, og at d kan vær md til at sprd vidn, bgrbsapparat, mtodr og rfaringr i hl organisationn og til d ny innovationsforløb. Kontaktn til n innovationskonsulnt kan sk dirkt. Dt forudsætts, at dn nklt innovationskonsulnt r afklart md gn chf. Dt forudsætts dsudn, at innovationskonsulntrn dltagr i planlægning og afvikling af cntral tiltag som innovationsdag og innovationspris. BISTAND Innovationskonsulntrn kan bl.a. tilbyd: Sparring, inspiration og bistand i forhold til innovationsforløb, f.ks. o Indldnd fokusring af opgav og fastlæggls af ønskt mrværdi o Planlægning af procs o Mtodr til at gå på opdagls hos brugrn o Mtodr til idudvikling o Procsbistand Sparring, inspiration og bistand til ldr og arbdspladsr, f.ks. o Tortisk oplæg om innovation (hvad r innovation, cntral budskabr og bgrbr, procs og mtodr) Dt anbfals at søg uforpligtnd sparring hos innovationskonsulntr så tidligt som muligt i planlægningsprocssn. Innovationskonsulntrn vidndlr og udvkslr rfaringr ignnm opgavløsningn, hvorvd fortsat fokus på innovation styrks Sid 6 af 6

47 Bilag: 4.2. Innovation Information til borgr vdr træningsforløb.docx Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 30091/12

48 Innovationsforløb Titl/Emn: Information til borgr vdr. træningsforløb Forvntt start/slut: Er/Tovholdr: Camill Larsson Dltagr/grupp: Træningsafdlingn Nils Hnriksn Kommunikationsansvarlig: PROBLEMSTILLING/POTENTIALE Evt. innovationskonsulnt: Martina Andrsn og/llr Dina Moos Rigglsn Hvordan skal n foldr / informationsmatrial sammnsætts for at kunn optimr informations- og samarbdsprocssn mllm borgr og træningsafdlingn vd opstart af t gnoptræningsforløb? Vi ønskr at afdækk hvilk informationr borgrn har bhov for vd opstart af t træningsforløb, samt sikr os at budskabrn i udlvrt matrial forstås af borgrn. Vi ønskr dsudn at afdækk hvordan borgrn opnår dn rlvant information på n måd som ikk krævr unødig administrativ rssourcr fra afdlingn. Vi har rfaring md at mang borgr modtagr utallig brv m.v. fra syghus, spciallægr og andr offntlig instansr som krævr væsntlig rssourcr at ovrsku og forstå. Vi vil grn ltt dnn informationsmængd samtidig md at dt sikrs at rlvant og lovpligtigt information formidls til borgrn. Hvad skal forløbt vær md til at løs? Sikr at borgrn opnår d rlvant informationr vd opstart, hvrkn mr llr mindr. Frigør rssourcr som traputn kan anvnd i samarbd om dn nklts unikk udfordringr. Mindsk administrativ arbdsgang mht. d informationr som skal udlvrs. Giv borgrn mr strukturrt information Hvm r dn vigtig for? Innovation på dtt områd skal gør n forskl for dn nklt borgr og samt mdarbdrn. ØNSKET MERVÆRDI Vi ønskr mrværdi for borgrn Mr ovrskuligt information Bdr forståls af informationn Vi ønskr mrværdi for Træningsafdlingn Færr anvndt rssourcr på at informr borgrn DOKUMENTATION AF RESULTATER Eftrfølgnd valur om dr r skt n fornkling af administrativ procdurr, og om informationsmatrialt anvnds ftr hnsigtn. TVÆRFAGLIGHED HVORDAN? BRUGERDELTAGELSE HVORDAN? At spørg llr på andn vis indhnt oplysningr om borgrns oplvls af at start på gnoptræning st i t informations-prspktiv. Intrviws llr narrativ mtodr llr sætt dt på dagsordnn undr hl opstartsprocssn (nklt traput sidløbnd md opstart af træningsprocs bringr valuring på bann), inddrag borgr, vt. andr samarbdspartnr og vt. pårørnd. Intrssntr: Borgr (6 borgr som startr t gnoptræningsforløb i social/ældr-tam i træningsafdlingn), vt. samarbdspartnr og pårørnd, traputr. Mails til snst

49 Bilag: 4.3. Innovation Sund i Hømarkn.docx Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 30084/12

50 Innovationsforløb Titl/Emn: Sund i Hømarkn Forvntt start/slut: Primo Er/Tovholdr: Sundhdsafdlingn Dltagr/grupp: Kommunikationsansvarlig: Trin Hald Christiansn Evt. innovationskonsulnt: Mtt Brinch Hoff Pia Kistrup PROBLEMSTILLING/POTENTIALE Sund i Hømarkn r t sundhdsfrmmnd prokt, dr skal forbdr dn mntal og fysisk sundhd hos bborn i Hømarkn båd i forhold til d gængs KRAM-faktorr og trivsln gnnm n styrkls af dn social kapital. I forbindls md dt indldnd arbd fortog man n undrsøgls i Hømarkn, og hr svard 21 % af d adspurgt, at d var førtidspnsionistr. Dnn grupp vil Sund i Hømarkn grn i kontakt md, da dr oft ss n tndns til at man som førtidspnsionist kan bliv marginalisrt og drmd vil hav glæd af social llr sundhdsfrmmnd aktivittr. Jobcntrt står ntop ovrfor at skull iværksætt t modlprokt "Førtidspnsionistr i ob", hvor man via n tilrttlagt informationsstratgi, vil tilbyd førtidspnsionistr hælp til obsøgning llr obformidling - dog udn at dt får konskvnsr for ydlsn. Sund i Hømarkn og Jobcntrt vil samarbd om at afdækk gruppn af førtidspnsionistr i Hømark-områdt, ligsom ønskt r at udvikl t forløb, hvor Jobcntrt kan hnvis borgr til Sund i Hømarkn og omvndt. Drmd skull dr vær skabt t kvalificrt afsæt til at favn d førtidspnsionistr, dr grn vil ud og prøv kræftr md omvrdnn. ØNSKET MERVÆRDI Innovationsforløbt skal grn før til, at førtidspnsionistrn i Hømarkn følr, at d r blvt tilgåt md n anrkndnd tilgang og hvor d tilbud, dr tilbyds, virkr rlvant og ralistisk. Md forløbt ønsks dr ndvidr, at dr rkruttrs 10 førtidspnsionistr til d aktivittr, som Sund i Hømarkn tilbydr, ligsom 10 kommr i løntilskud for førtidspnsionistr. Ønskt mrværdi Øgt produktivitt: På længr sigt vil dn forøgd arbdsvn llr sundhdstilstand muliggør n tilværls, hvor førtidspnsionistn i hør grad kan komm tilbag til arbdsmarkdt. Bdr srvicoplvls: At førtidspnsionistrn oplvr n anrkndnd tilgang, dr r mdvirknd til n positiv dialog om førtidspnsionistns frmtidig bskæftigls llr sundhdstilstand. Størr ffkt: Vd at forbdr førtidspnsionistrns sundhdstilstand llr bskæftiglssgrad, og drmd forhåbntlig livskvalitt, vil dr vær skabt mulighd for n positiv adfærdsændring, dr båd gavnr førtidspnsionistns handlkomptncr og dt offntligs udgiftsnivau. DOKUMENTATION AF RESULTATER Forløbt vil undrvs bliv valurt ift. om dt opnår d kritrir, dr r opsat. Dokumntationn vil umiddlbart bstå af rgistrring og spørgskmar. TVÆRFAGLIGHED HVORDAN? Tværfaglighdn r tilgodst vd at Sundhdsafdlingn og Jobcntrt arbdr sammn om dn samm målgrupp, ligsom dr vil bliv trukkt på Kommunikationsafdlingn ift. at formulr ovnnævnt informationsstratgi. Hrudovr r Sund i Hømarkns organisation brdt sammnsat og hr vil dlproktts forløb og rsultatr bliv også bliv bhandlt. BRUGERDELTAGELSE HVORDAN? Dt r ndnu ikk fastlagt i hvilkn grad borgrn inddrags, da dt r t sådant lmnt innovationskonsulntrn ntop skal bidrag til n afklaring af. Dt kunn dog vær n mulighd at ndsætt n mindr grupp af bbor, dr skal agr prøvklud i forhold til dt, dr kommunikrs ud llr tilbyds gnrlt. KOMMUNIKATION Som ovnnævnt skal dr udarbds n informationsindsats, dr rttr sig mod målgruppn. Intrnt vil slv innovationsforløbt bliv kommunikrt ud på intranttt ud fra d udmldt kritrir. Mails til snst

51 Bilag: 4.4. Innovation Kommunal mdfinansiring af rgional sundhdsydlsr.docx Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 30086/12

52 Innovationsforløb Titl/Emn: Dn kommunal mdfinansiring Forvntt start/slut: af rgional sundhdsydlsr Er/Tovholdr: Hln B. Andrsn Dltagr/grupp: Lisbt Dahl Yvonn Stnsdal Lis Hllgaard Mariann Horstmann Martin Svan Hln B. Andrsn Kommunikationsansvarlig: PROBLEMSTILLING/POTENTIALE Hln B. Andrsn Evt. innovationskonsulnt: Ptr Mouritsn Dina Moos Lili Jnsn Dn kommunal mdfinansiring af rgional sundhdsydlsr ændrs pr Hvilk økonomisk konskvnsr får dt for Svndborg kommun? Hvordan r status på indlægglsr i dag? Hvad har andr kommunr gort for at bgræns indlægglsr? Hvordan forholdr Svndborg kommun sig for at styr udgiftrn? Hvordan påvirkr dt borgrn? ØNSKET MERVÆRDI At dr skabs t dokumntrt grundlag for kvalificrt stillingtagn til, hvordan Svndborg kommun frmadrttt kan håndtr dn kommunal mdfinansiring af rgional sundhdsydlsr. DOKUMENTATION AF RESULTATER Rsultatrn skal kortlægg status på aktull situation md konskvnsr for borgr og mdarbdr samt økonomisk brgningr. Rsultatrn skal dokumntr konskvnsr af d ny mdfinansiringsaftalr, samt forslag til mulig tiltag, md konskvnsr for borgr og mdarbdr samt økonomisk brgningr. TVÆRFAGLIGHED HVORDAN? Arbdsgruppn r sammnsat md rpræsntation af Sundhdsafdlingn, Økonomiafdlingn og Ældrområdt. I undrsøglssfasrn vil tværfaglig samarbdspartnr, andr kommunr, borgr og mdarbdr bliv inddragt. BRUGERDELTAGELSE HVORDAN? Endnu uafklart Mails til snst

53 Bilag: 5.1. Indbydls Alkohol og samfund.pdf Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 21143/12

54 ALKOHOLKONFERENCE 2012 dansk ungs alkoholvanr... hvordan ændrs n kultur? 23. marts 2012 kl på Christiansborg Tilmlding på: Få ny vidn om ffktiv tiltag, dr kan ndsætt alkoholforbrugt blandt børn og ung. - Hør også hvad politikrn vil gør vd problmt.

55 ALKOHOLKONFERENCE 2012 Indhold på konfrncn: Dn dansk alkoholkultur og dns konskvnsr Udviklingn i dansk børn og ungs alkoholforbrug Hvorfor drikkr d ung? Hvorfor r alkoholkulturn t problm for d ung? Erfaringr fra ung og rygning Vi vd hvad dr virkr kom nu i gang! Hvm har ansvart? Panldbat md ordførr fra SF, S, R, V, K og V Mød blandt andr: Anntt Søgaard Nilsn, områdchf Odns Kommun Jtt Jul Bruun, chf for Borgrrttt Forbyggls, Sundhdsstyrlsn Mads Koch Hansn, Lægforningns formand Ptr Qvortrup Gisling, læg og ansvarlig for DR s sit om alkohol Poul Dngsø Jnsn, forskr, sociolog, Kræftns Bkæmpls Prnill Bndtsn, forskr på Statns Institut for Folksundhd Sbastin Tutngs, forskr på Cntr for Rusmiddlforskning 23. marts, kl på Christiansborg Tilmlding:

56 Bilag: 5.2. Invitation - konfrnc om dt borgrnær sundhdsvæsn.pdf Udvalg: Sundhds- og Forbygglssudvalgt Møddato: 09. fbruar Kl. 16:00 Adgang: Åbn Bilagsnr: 370/12

57 Konfrnc: Syddansk prspktivr på dt borgrnær sundhdsvæsn Kær byrådspolitikr md intrss for dt borgrnær sundhdsvæsn Du indbyds hrmd til konfrncn, Syddansk prspktivr på dt nær sundhdsvæsn. Konfrncn findr std dn 1. marts 2012 kl i trkantsområdt. Dr r i dn snst tid kommt stignd fokus på dt nær sundhdsvæsns btydning og potntialr. KL arbdr i øblikkt md n stratgi og t udspil på områdt, som KKR Syddanmark har bidragt til. Samtidig har d Syddansk kommunr på administrativt nivau i Sundhdsstratgisk Forum arbdt md udformningn af n stratgi for dt nær sundhdsvæsn. Konfrncn vil sætt fokus på, hvordan vi kan udvikl frmtidns borgrnær sundhdsvæsn i Syddanmark og kommunrns roll. Målgruppn for konfrncn r byrådspolitikr md intrss for udviklingn af dt nær sundhdsvæsn, fx udvalgsmdlmmr md ansvar for sundhds-, psykiatri-, ældr-, handicap-, social llr arbdsmarkdsområdt, samt Sundhdsstratgisk Forums mdlmskrds. Dt maksimal dltagrantal r 100 prsonr. Konfrncn arrangrs af KKR Syddanmark og Sundhdsstratgisk Forum. Tilmlding til konfrncn kan sk til Fællskommunalt Sundhdsskrtariat på -mail: I tilmldingn angivs: - For- og ftrnavn - Kommun - Udvalgsmdlmskab. Hvis tilmldt r udvalgsformand llr -næstformand angivs dtt. - adrss Frist for tilmlding r 3. fbruar I god tid forud for konfrncn tilsnds konfrncmatrialr til tilmldt.

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Ansøgningsskema for satspulje: Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer

Ansøgningsskema for satspulje: Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer Ansøgningsskema for satspulje: Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer Frist for indsendelse af ansøgning 15. september 2011 kl. 12:00 Skemaet sendes elektronisk til BOFO@sst.dk mrk. Satspulje til

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere