Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. o?7~s.oo() Ovrfrdningsnævnts afgørls om af 18. dcmbr 1987 frdning af dl af Vrøgum Kær i Blåvandhuk Kommun, Rib Amt (sag nr. 2677/86). ' Frdningsnævnt for Rib Amts Frdningskrds har vd kndls af 16. maj 1986 bstmt frdning af ca. 32 ha af Vrøgum Kær i Blåvandshuk Kommun til bskyttls af områdts botanisk værdir og af d gologisk intrssr, dr r knyttt til områdt. Frdningsområdt omfattr dl af 6 landbrugsjndomm. Frdningssagn r rjst af Rib Amtsråd i Frdningsnævnts kndls r påklagt tilovrfrdningsnævnt af jrn af matr.nr. 3 ~ Vstr-Vrøgum By, Al, dr ønskr frdningn opgivt llr frdningsbstmmlsrn ændrt. Klagrns indvndingr rttr sig navnlig mod forbudn mod dræning og tilplantning, dr umuliggør klagrns planr om n jultræsproduktion, og mod d bstmmlsr, dr vil hindr jagtudøvls i dt hidtidig omfang (fjrnls af skydtårn, forbud mod anlæg af vildtagr, offntlighdns færdslsrt og rttn for Amtsrådt til at hæv grundvandstandn). Naturfrdningsrådt har for Ovrfrdningsnævnt anmodt om at mått

4 2 bliv inddragt i tilrttlægglsn af naturplj i områdt. Ovr halvdln af frdningsområdt, hrundr hl dn ikk-tilplantd dl af matr.nr. 3 ~ Vstr-Vrøgum By, har sidn 1979 vært omfattt af bstmmlsrn i naturfrdningslovns 43 om vådområdr. Eftr diss bstmmlsr må tilstandn af vådområdr kun ændrs, når vdkommnd amtsråd givr tilladls drtil. Ovrfrdningsnævnt I sagns bhandling har dltagt samtlig Ovrfrdningsnævnts 10 mdlmmr skal nstmmigt udtal: Dt tiltræds, at d omhandld aralr pålæggs frdningsbstmmlsr til vartagls af d formål, dr r angivt i Frdningsnævnts kndls, slvom dtt vil bgræns jrns rådighdsrt ovr aralrn. Navnlig d botanisk værdir i frdningsområdt gør dt ønskligt, at dr vd frdningn sikrs adgang til områdt i forskningsmæssigt øjmd og md hnblik på vidrgånd uddannlsr, mn områdt bør ikk hrudovr åbns for offntlig færdsl Hnsynt til bdst muligt at bskytt d botanisk værdir gør dt ndvidr ønskligt, at Naturfrdningsrådt inddrags i bslutningr om naturpljns art og omfang. Frdningns formål kan ikk bgrund, at dr som ld i frdningn krævs fjrnls af ksistrnd skydtårn, uanst om d mått vær anbragt udn nødvndig tilladls ftr andn lovgivning. Hvis t skydtårn r ulovligt anbragt, må dt ovrlads til vdkommnd myndighd at træff bslutning i anldning draf. Md d hraf følgnd ændringr tiltræds ralittn i d frdningsbstmmlsr, som Frdningsnævnt har fastsat.

5 3 Idt Frdningsnævnts afgørls ophævs, fastsætts hrftr følgnd frdningsbstmmlsr for dt ca. 32 ha stor områd, som r afgrænst på kortt, dr hørr tilovrfrdningsnævnts afgørls (frdningskortt), og som - forudn umatrikulrd aralr - hlt llr dlvis omfattr matr.nr. l~, 3~, 4 Q, 15 ~ og 27 ~ Vstr-Vrøgum By, Al, samt matr.nr. 20 f Filsø Ejrlav, Al: l. Frdningns formål. Frdningn har til formål at bvar dn rstrnd dl af dn ubrørt jordbund og d forskllig vgtationssamfund på Filsøbassints sydlig skråning samt at sikr rigkært og d sjældn fugtigbundsplantr, som voksr i dtt 2. Bvaring af områdt. Dr må ikk fortags andr indgrb i områdts nuværnd tilstand nd foranstaltningr til frmm af frdningsformålt. Dr må sålds ikk fortags trrænændringr llr ændringr af dn hidtidig anvndls af aralrn, og dr må ikk opførs bbyggls llr fortags tilplantning, mdmindr n sådan ændring i områdts nuværnd tilstand r tilladt llr påbudt i d følgnd bstmmlsr llr tillads vd n dispnsation ftr Trrænændringr. Som anført i 2 må dr ikk fortags trrænændringr. Dr må sålds ikk sk udnyttls af forkomstr i jordn, og dr må ikk fortags opfyldning, planring llr afgravning llr udgravs anddamm, vandhullr o. lign. Eksistrnd damm må ikk vdligholds md undtagls af d to anddamm på matr. nr. 20 f Filsø Ejrlav, dr r vist på frdningskortt.

6 4 4. Afvanding og vandindvinding. a. Dt følgr af 2, at dr ikk må anlæggs ny grøftr llr dræn. b. Vdligholdls af og rgulring af vandstandn i rigkærområdt på matr.nr. 3 ~ Vstr-Vrøgum samt i sklln for dtt matr.nr. vartags af Rib Amtsråd og skal sk udlukknd for at tilvjbring dn vandstand, dr r mst hnsigtsmæssig for kærts vgtation. c. Grøftafsnittt på østsidn af matr.nr. 27 ~ Vstr-Vrøgum må oprns s af jrn, mn kun indtil 10 cm undr d nuværnd fungrnd drænrørs dybd. Rib Amtsråd har dog rt til - ftr forudgånd mddlls til og udn udgift for jrn - at anbring n rgulrbar opstmning i dtt grøftafsnit md hnblik på at sikr vandstandn i kærområdt på matr.nr. 27 EL mn kun hvis dn nødvndig afvanding af dyrkningsaralrn ikk drvd hindrs. d. Andr ksistrnd grøftr må vdligholds udn hnsyn til frdningn.. Dr må kun indvinds vand ~il kraturvanding. 5. Aralrns drift iøvrigt. a. Dt følgr tillig af 2, at aralrns hidtidig drift kan forsætt, s dog d ndnstånd bstmmlsr. b. Dt aral, dr r vist på frdningskortt md signatur for "dyrkt aral", kan sålds fortsat anvnds til græsning og høslt, mn må også kun anvnds drtil. Ejrn har imidlrtid pligt til at ftrkomm d anvisningr for græsningn (hrundr græsningns maksimal omfang), som Rib Amtsråd mått giv til opfyldls af frdningns formål.

7 5 c. Driftn af d ksistrnd vildtagr skal ophør. Dt gældr dog ikk dn på frdningskortt vist, ca. 60 x 15 m stor vildtagr på matr.nr. 20 f Filsø Ejrlav, som må oprtholds. d. Dt aral, dr r vist på frdningskortt md signatur for "nåltræsbplantning", må fortsat holds bplantt, og d ksistrnd sklhgn langs frdningsgrænsrn må oprtholds og fornys. Bortst hrfra må dr ikk sk nyplantning af hvrkn løvtrær llr nåltrær, og d allrd ksistrnd bplantningr må ikk vdligholds, mdmindr dt r t ld i amtskommunns naturplj ftr 9.. Dr må hvrkn gødsks (hrundr md husdyrgødning), kalks llr sprøjts md kmisk bkæmplssmidlr. Dtt forbud gældr dog ikk for dt aral, dr r vist på frdningskortt md signatur for "dyrkt aral". f. Dr må ikk fortags afbrænding llr på andn måd anvnds åbn ild, mdmindr dt r t ld i amtskommunns naturplj ftr Bbyggls m.v. og andr konstruktionr og anlæg. a. Dt følgr ndvidr af 2, at dr ikk må opførs bbyggls (hrundr skur, fodrhus o. lign.) llr anbrings andr fast konstruktionr som f.ks. skydtårn. Dr kan dog udn hnsyn til frdningn anbrings sædvanlig læskur for kraturr og opsætts sædvanlig kraturhgn. b. Frdningn vigr for dn tinglyst srvitut af 23. oktobr 1984 til sikring af oli- og gastransmissionsldningrn gnnm frdningsområdt. 7. Jagt. a. Frdningn mdførr ingn indskrænkning i jagtrttn.

8 6 b Vildt fodring må kun find std md Rib Amtsråd forudgånd tilladls og ftr Amtsrådts anvisningr. Dt gældr dog ikk vildt fodring på dn fodrplads, dr r vist på frdningskortt md særlig signatur hrfor, og hllr ikk på dt aral, dt r vist på frdningskortt md signatur for "nåltræsbplantning". 8. Offntlighdns adgang. a. Uanst bstmmlsrn i naturfrdningslovns 56 har offntlighdn ikk rt til at færds på d udyrkd aralr i frdningsområdt b. Ejrn kan ikk modsætt sig færdsl og ophold i områdt i forskningsmæssigt øjmd llr som ld i vidrgånd uddannls. En sådan adgang til områdt krævr dog forudgånd mddlls til d pågældnd jr, som kan nægt adgang på jagtdag. 9. Naturplj. a. Rib Amtsråd har rt til - ftr forudgånd mddlls til og udn udgift for vdkommnd jr - at lad slvsåd busk og trær fjrn. Ejrn kan dog kræv slv at skull fjrn dn plantvækst, dr udpgs til hugst b. Amtsrådt har ndvidr rt til - ftr aftal md vdkommnd jr llr md Frdningsnævnts godkndls og udn udgift for jrn - at fortag andn form for naturplj til opfyldls af frdningns formål, f.ks. afgræsning, slåning llr afbrænding. Ejrn kan dog kræv slv at udnytt dn græsning, som Amtsrådt ønskr fortagt. c. Forindn Amtsrådt træffr bslutning om udførls af pljarbjdr, hrundr ftr 4, punkt b og c, skal Amtsrådt indhnt n udtalls fra Naturfrdningsrådt.

9 7 10. Dispnsationr. En dispnsation fra d foranstånd frdningsbstmmlsr kan mddls ftr rglrn i naturfrdningslovn 34, hvis dt ansøgt ikk kommr i strid md frdningns formål. rå,o~~:r;::in~~~~~~~g~ Bndt Andr-sn' ovrtrdningsnævnts tgrmarnl I I /bop

10 , REG. NR. Ovrfrdningsnævnts afgørls af 18. dcmbr 1987 om rstatning i anldning af frdningn af n dl af Vrøgum Kær i Blåvandshuk Kommun, Rib Amt (sag nr. 2677/86) Frdningsnævnt for Rib Amts Frdningskrds har dn 16. maj 1986 trufft afgørls om rstatning i anldning af dn samtidig bsluttd frdning af ca. 32 ha af Vrøgum Kær i Blåvandshuk Kommun. Erstatning r tilkndt jrn af d 6 jndomm (løbnumr), som brørs af frdningn, md ialt kr. Dt r udtalt i afgørlsn, at rstatning r tilkndt md kr. pr. ha, dog kun 600 kr. pr. ha for aralr omfattt af naturfrdningslovns 43. Erstatningsfastsættlsn r påklagt til Ovr frdningsnævnt af jrn undr lb.nr. 5, Hnning Hansn, md påstand om tilkndls af n rstatning på kr. svarnd til halvdln af dn rlagt købsum for jndommn. Dt r hrvd anført, at frdningn forringr

11 jndommns hrlighdsværdi væsntligt, udlukkr såvl agrbrug som ydrligr tilplantning og ødlæggr jagtn på jndommn. 2 I sagns bhandling har dltagt samtlig Ovrfrdningsnævnts 10 mdlmmr. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Ovrfrdningsnævnt har vd andn afgørls af dags dato tiltrådt frdningn af dt omhandld områd, mn fortagt nklt ændringr af frdningsbstmmlsrn udn væsntlig btydning for rstatningsfastsættlsn. D takstr, som Frdningsnævnt har anvndt vd rstatningsfastsættlsn, kan ftr omstændighdrn tiltræds. Særligt om jndommn undr lb.nr. 5 bmærks: Ejndommn r n landbrugsjndom, dr bstår af dt 13,5 ha stor aral i frdningsområdt og n godt l ha stor bygningslod i Vrøgum. Af aralt i frdningsområdt r 2,4 ha tilplantt, og i hvrt fald dn ovrvjnd dl af dt øvrig aral r omfattt af naturfrdningslovn 43. Ejndommn r vd 18. alm. vurdring ansat til jndomsværdi kr., hraf grundværdi kr. Dt frmsatt rstatningskrav savnr thvrt grundlag, mn da frdningsbstmmlsrn kan vær mr tyngnd for dnn jndom nd for d øvrig jndomm i frdningsområdt, finds dn af Frdningsnævnt tilkndt rstatning på kr. at burd forhøjs skønsmæssigt til kr. Frdningsnævnts øvrig rstatningstilkndlsr stadfæsts. D samld rstatningsbløb på kr. md rntr som fastsat i Frdningsnævnts afgørls og dt af Frdningsnævnt tillagt omkostningsbløb på kr. udrds ftr hovdrgln i naturfrdningslovns 24 md 75 % af statn og 25 % af Rib Amtskommun.

12 3 Ovrfrdningsnævnts rstatningsfastsættls for jndommn undr lb.nr. 5 kan påklags til Taksationskommisionn vdrørnd Naturfrdning, Slotsmarkn 13, 2970 Hørsholm, af jrn Hnning Hansn, Miljøministrn og Rib Amtsråd. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, Ovrfrdningsnævnts afgørls r mddlt dn pågældnd. ~å ovrfrdnin~nts vgn t~,-c { r( ((:-l<~!-('r:c-l- L Bndt Andrsl1 ovrfrdningsnævnts formar:j /bop

13 \ FREDNINGSNÆVNET>

14 - l - REG.Nl 7 7 Lfs Udskrift af forhandlingsprotokolln for frdningsnævnt for Rib amts frdningskrds ' Ar 1986 dn 16. maj blv i sag J.nr. 250/1984: Frdnina af dl af Vrøgum Kær i Blåvandshuk kommun, afsagt sålydnd K E N D E L S E l.sagns rjsning. Vd skrivls af 22. fbruar 1985 rjst Rib amtsråd frdningssag for dl af Vrøgurn Kær i Blåvandshuk kommun, Rib amtskommun. Frdningsforslagt omfattr t områd på ca. 32 ha, og dr forslogs følgnd frdningsbstmmlsr: "Formål og afgrænsning. ~. Frdningn har til formål at bvar dn rstrnd dl af dn ubrørt jo~dbund og d forskllig vgtationssamfund på Filsø-bassints sydlig skråning, samt at sikr rigkært og d sjældn fugtigbundsplantr, som voksr i dtt. Stk.2. Frdningn r afgrænst som vist på dt til bstmmlsrn hørnd ovrsigtskort (bilag l). Forslagt omfattr ud ovr matr.nr. 3 ~, Vr. Vrøgum, Al, matr.nr. 27 ~, l ~, 15 og 4 ~, Vr. Vrøgum, Al, samt 20!' FilsØ, Al. Bvaring. 2. Dt frdd områd skal dls bvars, dls pljs på n måd, dr kan tilfrdsstill frdningsformålt.

15 - 2 - Trrænændringr. ~.Dt følgr af 2, at dr ikk må fortags trrænændringr. Dr må sålds ikk fortags råstofindvinding, opfyldning, planring llr afgravning. Afvanding. ~. Dt følgr af 2, at dr ikk må anlæggs ny grøftr llr dræn på frdningsområdt llr i sklln op mod dtt. Stk. 2. Vdligholdls af og rgulring af vandstandn i grøftr i rigkærområdt (matr.nr. 3 ~) samt i sklln op mod dtt vartags af amtsrådt udlukknd undr hnsyntagn til dn mst hnsigtsmæssig vandstand for kærts vgtation. Stk. 3. GrØftafsnittt på østsidn af matr. nr. 27 c må oprnss af jrn til d nuværnd, fungrnd drænrørs dybd. Amtsrådt har dog rt til - ftr forudgånd mddlls til og udn udgift for jrn - vt. at opfør n rgulrbar opstmning i dt nævnt grøftafsnit til sikring af vandstandn i kærområdt på matr. nr. 27 c. Vd dnn foranstaltning må dn nødvndig afvanding af dyrkningsaralrn dog ikk hindrs. Stk. 4. Øvrig ksistrnd grøftr kan frit vdligholds af jrn. Stk. 5. Vandindvinding må ikk find std, bortst fra i forbindls md kraturvanding. Dyrkning, græsning m.v. ~. Dt følgr af 2, at anlæg af ny agr (hrundr vildtagr) o.lign. ikk må find std. Dyrkning af all-

16 - 3 - '., rd ksistrnd vildtagr skal ophør, mdns dyrkning kan fortsætt på d nuværnd græsnings- og høsltaralr bliggnd på matr.nr. 27 E, l ~, 15 og 4 o. Stk. 2. Dt følgr af 2, at nyplantning af løvtrær og nåltrær ikk må find std. Dtt forbud gældr også for vdligholdls af allrd ksistrnd bplantningr, bortst fra vt. plj af llsumpn. stk 3. Græsning md kraturr o.lign. kan find std, mn i rgulrt form ftr amtsrådts anvisningr. ol stk. 4. Anvndls af psticidr, kalk og gødningsstoffr (hrundr husdyrgødning) må ikk find std i frdningsområdt, bortst fra på d tilladt dyrkningsaralr. stk. 5. Anvndls af åbn ild i områdt må ikk find std, bortst fra tilfæld, hvor afbrænding fortags på amtsrådts foranldning i pljøjmd. Anddamm, vandhullr o.lign. ~. Dr må ikk udgravs ny damm, vandhullr o.lign., ligsom allrd anlagt ikk må vdligholds vd opgravning. Bbyggls m.v. og andr anlæg, hrundr hgn. ~. Opstilling af skydtårn, skur, fodrhus o.lign. - bortst fra kraturlæskur - må ikk find std. Eksistrnd skydtårn og skur m.v. skal fjrns i dt omfang, d ikk r blvt fjrnt ftr andn lovgivning. stk. 2. Sædvanlig husdyrhgn må opsætts. Jagt. ~. D foranstånd bstmmlsr mdførr ingn indskrænk-

17 ~. ning i jagtrttn Stk. 2. Vildtfodring kan kun find std ftr amtsrådts tilladls og anvisningr. Offntlighdns adgang. ~. D foranstånd bstmmlsr mdførr ingn indskrænkning i almnhdns rttighdr i hnhold til naturfrdningslovns kapitl VIII. Plj. ~. Rib amtsråd har rt til - ftr forudgånd mddlls til og udn udgift for vdkommnd jr - at lad slvsåd busk og trær fjrn indn for områdt. Amtsrådt har ndvidr rt til - ftr aftal md vdkommnd jr llr md frdningsnævnts godkndls og udn udgift for jrn - at fortag andn form for aralplj, såsom afgræsning, slåning, afbrænding llr sædvanlig indhgning, til opfyldls af frdningsformåln. Hvis jrn Ønskr dt, har d rt til at udnytt dn græsning, som amtsrådt Ønskr fortagt, og udnytt dn plantvækst, som udpgs til hugst. Dispnsation. lo. Frdningsnævnt vil, jfr. naturfrdningslovns 34, kunn dispnsr fra frdningsbstmmlsrn, hvis dt ansøgt ikk find~ at vill komm i strid md frdningsformål. 1I I n ldsagnd bgrundnd rdgørls for forslagt hddr dt: II 2.1. Bskrivls af områdt. VrØgum Kær udgør ca. 60 ha af FilsØ-bassints skråning nord for VrØgum Klitplantag, Blåvandshuk kommun.

18 - 5 - Områdt r bliggnd ca. 1,5 km vst for Vr.vrøgum. Mod nord afgrænss dt af SØvig Kanal, dr afvandr Søvigsund og FilsØ Avlsgårds sydlig dyrkningsaralr. Mod syd stødr dt op til Vrøgum Klitplantag. Mod øst og vst r dt omgivt af opdyrkd ngaralr Anvndls af områdt. Ring landbrugsmæssig værdi har mdført, at kært for størstdln kun r svagt påvirkt af modrn opdyrkningsmtodr. Mod vst og mod sydøst r dr anlagt t par stribr ng nd gnnm kært. Diss anvnds til græsning og høslt. Lignnd ngstribr mod øst r tilsynladnd opgivt og ntn tilplantt md l, fyr og gran llr opgravt til anddamm. I dn midtrst dl af kærområdt r dr tidligr gjort forsøg på at dyrk rug på t mindr stykk. Dtt blv dog hurtigt opgivt. I priodr har dtt områd dsudn vært brugt til græsning for t mindr antal kraturr (10-12 stk.). Dtt ophørt for år sidn. Dr har tilsynladnd vært problmr md smitsom yvrbtændls, som skylds baktrir, dr ovrførs md stikflur, som især finds i fugtig områdr. Et nklt std har man førhn forsøgt at grav mrgl, mn i bgrænst omfang på grund af mrglns ring kvalitt. I 1983 blv dr opgravt to ca. 50 m brd tracr hn ovr områdt i forbindls md anlæg af DORA's olildning og DONG's gasldning. Dn vigtigst udnyttls af kærområdt har hidtil vært jagt - især på hjortvildt. Til dtt formål r dr hlt

19 ~ op til d snst par år anlagt llr søgt om tilladls til anlæggls af flr vildtagr i områdt. Dsudn r dr anlagt flr anddamm og opført skydtårn Gologisk intrssr. I bronzaldrn havd StorfilsØ sin højst vandstand på omkring 7 m o.h. I Vrøgum Kær kan sport af dn daværnd sø ss i form af dls n gntlig ros ions trrass øvrst opp, dls som forskllig strandvoldsdannlsr opståt i løbt af søns afvanding længr nd mod bassints bund. Som følg af trrænts udformning liggr grundvandsspjlt mgt højt i kært, og flr stdr - især på rosionstrrassn og ndn for strandvoldn - r stærkt prægt af trykvandspåvirkning. I Øvrigt r hl områdt fugtigt llr vådt bortst fra d øvrst bliggnd llr hævd sandbankr. Jordbundn øvrst i trrænt bstår først og frmmst af sand. Længr nd frmkaldr t højtliggnd lag af kalkholdig lr (mrgl) dn jordbundskmisk forudsætning for rigkærsvgtationn. Dn cntral, sammnhængnd dl af kærområdt r dn nst dl af FilsØ-bassints sydlig brdzon,som ndnu stort st r intakt bvart i hl sin udstrækning fra højst til lavst nivau. Dtt r n væsntlig bgrundls for at forslå n frdning hlt fra asfaltvjn langs Vrøgum Klitplantag nd til SØvig Kanal. SØns rosionsmarkringr og strandvoldn fortællr

20 ~. n dl af afvandingns histori og r vigtig at bvar i gologisk Øjmd Biologisk intrssr. Vd n kombination af d spcill trrænmæssig og vkslnd fysisk og kmisk forhold i jordbundn bydr VrØgum Kær på n rig variation i vgtationstyprn. Dr r sålds rpræsntrt flr forskllig typr fattigkær, ovrgangsrigkær, kstrmrigkær (kalkkær) og sump md pil og l. Som følg af dt brd udsnit af kærsamfund r dr indtil nu fundt mr nd 150 artr af blomstrplantr. Dsudn r dr fundt spcilt mang bladrnossr. En vidrførls af d botanisk undrsøglsr vil sikkrt kunn øg artslistns længd. Ud ovr dn fin og illustrativ sammnhæng mllm d varirnd jordbundsforhold og vgtationzonringn r dt frm for alt slv kstrmrigkært, dr har vakt opmærksomhd i dt llrs næringsfattig Vstjylland. Som ksmpl på artr fundt på dn næringsrig og kalkrig fugtigbund kan nævns Hjrtgræs, Lopp-Star, Tvbo-Star, Trindstænglt-Star, Skd-Star, Blågrøn-Star, Maj-GØgurt, Kødfarvt-Gøgurt, Plttt-Gøgurt, Sump-Hullæb, Fmhannt- Pil, Spyd-Pil, Lvrurt, Mos-Vintrgrøn, Vibfdt, RØd-Sglmos og Kær-Gittrmos. Diss artr r kraftigt på rtur i Danmark og finds kun sjældnt så langt mod vst og flr ndda kun sjældnt i landt. som hlhd, fordi dn næringsrig kærtyp stadig afvands, opdyrks llr voksr til md busk og trær ftr ophørt græsning og høslt. Spcilt Kær-Gittrmos r mgt sjældn, og

21 ~ Vrøgum Kær r t af ydrst få voksstdr for artn i Danmark. I hl Rib amt r dr blot t ydrliqr områd md karaktr af kstrmrigkær - syd for Hviding. Dtt kan imidlrtid ikk mål sig i kvalitt md Vrøgum Kær. Vgtationns zonring i forhold til vancbvæqlsn og jordbundns sammnsætning, succssionsfænomnrn, forkomst og fravær af viss skillartr i kstrmrigkært m.v. gør Vrøgum Kær særdls intrssant at bvar ud fra t botanisk-økologisk og plantgografisk synspunkt. Dyrlivt i Vrøgurn Kær r ndnu ikk blvt rgistrrt i tilstrækkligt omfang, mn givtvis r d ovnnævnt kærtypr af stor btydning for n lang rækk insktr, spcilt tilknyttt mosområdr. Forløbig fund af n rækk artr af svirrflur tydr f.ks. på dtt. Områdt søgs af n dl hjortvildt, båd rådyr og krondyr. Diss dyr r vigtig for dt naturlig græsningstryk i kært, og har formodntlig haft stor btydning for, at dt ikk r ndnu mr tilgrot md trær og busk nd dt i dag r tilfældt D samld frdningsmæssig intrssr. En frdning af Vrøgurn Kær r først og frmmst af naturvidnskablig intrss såvl for dn gologisk som for dn plantøkologisk forskning og undrvisning Rgulringsbhov: Dr r spcilt 3 forhold, som i dag r stærkt i modstrid

22 ~ md d bvaringsmæssig intrssr i kærområdt nmlig afvanding/dræning, vildtplj og tilgroning md trær og busk. D mang grøftr i områdt blivr til stadighd oprnst. størst ffkt mod kært har d grøftr, som stødr umiddlbart op til dtt samt d, dr r anlagt i slv områdt. Især rigkærsområdt r trut. Dt kan i dn forbindls nævns, at amtsrådt så snt som i januar 1984 blv søgt om tilladls til at opgrav samtlig grøftr og tablr ny dræn md hnblik på at udfør landbrug på dn midtrst og mst værdifuld dl af kærområdt. Hl kærområdt r prægt af n intnsiv vildtplj. Længst mod øst r dr udgravt t par stor anddamm. Indn for dt bvaringsværdig områd r især dn nordligst parcl trut af lignnd forhold. I løbt af d snst par år r dr udgravt n ny, mgt stor rktangulær anddam og tablrt n tværgånd vildtagr på dn trac, som blv gravt op i forbindls md DORA's olildning. I øvrigt r amtsrådt blvt spurgt om tilladls til opdyrkning af d aralr, som r opgrav t i forbindls md tablringn af DONG's gas ldning på rosionstrrassn. Drudovr r dr problmr md tilgroning af kærornrådt md artr af Pil og nåltrær. Tilgroning - som frmskynds af dræning - vil btyd, at lyskrævnd lavr plantartr ftrhåndn forsvindr. I forslagt til frdningsbstmmlsr r dr tagt hnsyn til ovnnævnt problmr bl.a.' 1 pljbst~nlsrn Planlægningsforhold. I 1973 bhandld frdningsplanudvalgt n sag vdrørnd

23 lo - ovrvjls om at sikr udsigtn mod nord fra vjn Vrøgum-Kærgård til FilsØfladn, og dr var nighd om at forsøg at sikr udsigtn. Områdt liggr i frdningsintrsszon l, "særligt naturområd" i hnhold til rgionplann., 2.8. Administrativ forhold. I dn igangværnd frdningsplanlægning r områdt højt vurdrt og udpgt som særligt bskyttlssområd. Vrøgum Kær liggr indn for FilsØ Ramsar-områd vd FilsØ. Dt r udpgt som EF-Fuglbskyttlssområd og som Nordisk vrnområd. Stor dl af områdt r omfattt af naturfrdningslovns 43, hvilkt btydr, at amtsrådts tilladls krævs vd thvrt indgrb, som påvirkr kærts tilstand. stor dl af kærområdt r dsudn omfattt af bygglinibstrnrnlsr i hnhold til 47 i naturfrd- ningslovn. Dt områd, dr brørs af dt forløbig frdningsforslag, r privatjt og fordlt på ndnnævnt 6 lodsjr: LODSEJERFORTEGNELSE Lb. nr. Lodsjr, adrss l. Erik Lvinsn Vstrbyvj 5 VrjllgWD 6840 Oksbjlll 2. Arn JjIlrgnsn Stationsvj 3 VrjllgWD 6840 OksbØl 3. Erik Graungård Pdrsn SjIlhusvj2 VrjllgWD 6840 OksbØl U N O E R F R E O N I N G Matr.- Total Aral iha Aral omf. Aral anf. Aral anf. btgn. aral af 43 i af {bskyt. af skovbyggim2 ha lini i ha lini i ha 27 c vr.vrjllgwd, ,8 1,8 0,7 Al 20 f Filsjll, ,2 4,3 3,6 Al l a Vr ,0 VrØgWD, Al + n WIla- 1,1 0,3 trikulrt dl af l ~

24 1;' " Poul Erik Bch 15 Vr Lyngbovj 7 vrlllgum.al Vrlllgum + n uma OksbØl trikulrt dl af Hnning Hansn 3 a Vr Vigtoftvj 14 vrøgum. Al Vrlllgum + n UIIla OksbØl trikulrt dl af 3.! 6. Arnold Jnsn 4 o Vstrbyvj 3 vr7 VrlllgUlll. Vrlllgum Al 6840 OksbØl " Rib amts skrivls af 22. fbruar 1985 var bilagt kort ovr dt omhandld områd. II. Sagns bhandling. Frdningsnævnt indldt sagns bhandling md dn 14. fbruar 1985 at bslutt, at sagn ikk skull afviss, jfr. naturfrdningslovns 14. Eftr bhørig bkndtgørls samt særskilt indkaldls af d/s~gn intrssrd afholdt nævnt drftr dn 3. juni 1985 offntligt mød i sagn på Vrøgum hotl, om hvilkt frdningsnævnsprotokolln r tilført følgnd, ti ti dr in xtnso gngivs sålds: "For Rib amts frdningsafdling mødt afdlingsldr Præstholm samt Jns Muff Hansn. For Blåvandshuk kommun mødt formandn for tknisk udvalg, BØrg Sørnsn samt ingniør Hnry Hansn, tknisk forvaltning. For Statsskovvæsnt mødt plantør Hnning Nilsn. For Danmarks Naturfrdningsfornings lokalkomit mødt lærr Erland BrydsØ, Vard. Endvidr var 6 lodsjr mødt llr rpræsntrt. Nævnsformandn gnnmgik sagn. Afdlingsldr Præstholm gnnmgik hrftr kort d fortagn ændringr i frdningsforslagt i forhold til dt forslag, dr blv forlagt på dt først offntlig mød

25 ~ indkaldt af anltsrådt. Spcilt gnnmgik han ændringrn vdrørnd mulighdrn for afvanding. Han oplyst, at vandstandsforholdn r af stor btydning for plantrn i områdt. GrØftrn i ydrsklln må ftr forslagt oprns s til ksistrnd dræns dybd. Han oplyst, at spcilt matr.nr. 3 a har intrss, da dt i dag r dt cntral områd. Vidr hnvist han til forslagts 4 stk. 3 vdr. matr. nr. 27 c om amtts mulighd for at fortag opstmning. Formandn for Blåvandshuk kommuns tknisk udvalg BØrg SØrnsn rklærd sig tilfrds md amtsrådts i forhold til dt oprindlig forslag fortagn ændringr vdrørnd afvandingsmulighdrn. Lærr BrydsØ oplyst, at Danmarks Naturfrdningsforning bakkr forslagt op. Områdt r atypisk for gnn og Ønsks drfor grn bvart. Nu mødt n jr af t tilgrænsnd områd, gdr. Windfld Skak, dr undrd sig ovr, at han ikk har fåt nærmr bskd om, at grøftrn ind mod hans aralr ikk må oprnss. Afdlingsldr Præstholm hnvist hrovrfor til, at dr grn må sk oprnsning til n dybd svarnd til ksistrnd d~æn.dr må dog ikk fortags afvandingsforanstaltningr, dr har virkning ind på dt områd, dr Ønsks frdt. Nævnsformandn anført, at sagn ntop r undr bhandling ftr forudgånd gnrl offntlig indvarsling af all intrssrd,og at dr ftr dt snst offntlig mød r skt ændringr i frdningsforslagt. Formandn hnvist til dt frdningsforslagt vdhæftd kort. Dt kan måsk undr, at områdrn md højskov skal md-

26 tags undr frdningn, ligsom dt kan syns påfaldnd, at dr ikk vil vær mulighd for at fortag gnplantning. Dr r tal om t dcidrt klitområd, og hvis dr ikk fortags gnplantning, vil dt kunn mdfør, at dr i løbt af n årrækk ingn trævækst r. Afdlingsldr Præstholm anført, at dtt r korrkt, mn at dt ntop også r mningn, at dr skal sk n fri- lægning, så man kan s hl dt særprægd trræn fra søbrd ovr trrassr og op til klitaralt. Hnning Hansn anført, at dtt vil forring hans jord btydligt. Nævnsformandn svard hrtil, at mødt ntop afholds md hnblik på afgørls af, om dr skal sk frdning md draf følgnd vntull rstatningskrav. Han hnvist ndvidr til mulighdrn for ank af Frdningsnævnts afgørls. IngniØr Hnry Hansn spurgt, om formålt md frdningn også var at skaff udsigt. Hvis dtt r tilfældt, burd dt hav vært mdtagt i frdningsforslagts formålsparagraf. Afdlingsldr Præstholm oplyst, at man på t tidligr stadium ovrvjd n frdning hlt fra vjn. Dtt blv imidlrtid ikk til nogt, først og frmmst fordi dt hr aln r dn gologisk intrss i at kunn s trrænformrn, dr Ønsks tilgodst vd dnn frdning. Dr r ikk tal om n udsigtsfrdning, mn n bvarls af d gologisk forhold. Han oplyst vidr, at dt aln r slvsåd trær, dr kan fjrns. Hvis plantd trær skal fjrns, r dtt t slvstændigt spørgsmål, som nævnt så skal tag stilling til. Jns Muff Hansn anført, at når skovn hnfaldr, vil

27 hd/klitvgtationn gndanns; som n skundær følg opnår man hrftr, at dr blivr bdr udsigt. Formandn for tknisk udvalg BØrg SØrnsn oplyst, at man i kommunalbstyrlsn havd diskutrt dtt. Han mnt, at trærn kunn bliv stånd og burd pljs. Afdlingsldr Præstholm oplyst, at jrn kunn fæld, når d mått find dt Økonomisk hnsigtsmæssigt. Nævnsformandn oplyst, at dn frmtidig tilstand vil vær undrgivt Frdningsnævnts tilsyn, idt konkrt lokal forhold llr Ønskr kan indbrings for nævnt md ansøgning om vntull dispnsation+-. Arnold Jnsn, jr af matr.nr. 4 ~' Ønskd at få lov til at bhold sin vildtagr, ligsom han Ønskd tilladls til oprnsning af anddamm. Han hnvist hrvd til, at dr også skal gørs nogt for fugl- og småvildt. For at tilgods dtt skal dr plants og sås. Han hnvist til, at dr r ndgravt så- vl gas- som olildningr ignnm områdt. Han mnt ikk, at dr kunn vær nogt galt i at hav vildtagr op til i forvjn dyrkd områdr. Han pljr at hav vildtagr, mn har ikk kunnt hav dtt dt snst år grundt anlæg af gas- og olildningr. Afdlingsldr Præstholm anført, at ny vildtagr ikk må anlæggs, ligsom d ksistrnd skal fald hn. Arnold Jnsn oplyst, at han tidligr har dyrkt jordn md båd kartoflr og andt. løvrigt mnt han nok, at man kan lv md frdningn som forslåt. Afdlingsldr Præstholm bkræftd, at dt nok r rigtigt, at også andr aralr tidligr har vært dyrkt. Arn Jørgnsn, jr af matr.nr. 20 f, spurgt,

28 ~ hvad dr skull sk md anddammn. Afdlingsldr Præstholm oplyst, at d nuværnd anddamm må bliv liggnd, mn d må ikk gravs op. Dr må godt sås græs rundt om diss, udn forud indhntt tilladls. Jns Muff Hansn gntog, at ksistrnd vildtagr ikk må dyrks, ligsom dr ikk må tablrs ny vildtagr. Mningn r, at hlhdn i områdt skal gndanns. Arnold Jnsn anført, at grundn til, at områdt sr ud, som dt gør i dag, r, at dr tidligr har vært dyrkt og fortagt mnnsklig indgrb. Arn Jørgnsn spurgt, om,hans skur på områdt skal væk. Han bklagd iøvrigt, at vildtagrn skal fjrns. Jns Muff Hansn hnvist til frdningsforslagts 7, ifølg hvilkt skurt skal væk. Fodring af småvildt kan dog fortsætt. D forskllig" samfundstypr " ønsks bvart. Dt r bdst, at anddammn langsomt forfaldr vd, at skråningrn faldr sammn. Afdlingsldr Præstholm oplyst, at man på luftfotos kan s, at dr r skt ændringr i områdt. Når dt r blvt aktult at frd nu, hængr dt sammn md, at brugn af aralt har ændrt sig. Tankn r, at dr skal vær så lysåbnt som muligt. Områdt skal ikk gro til, hvorfor jrn grn slv må slå græs. Jns Muff Hansn anført, at dt r bdst, man spørgr, indn man fortagr sig nogt. Hnning Hansn oplyst, at dr fortsat drivs jagt. Mn når områdt vil bliv bfærdt, vil dyrn forsvind. Han spurgt, om man må lukk områdt i forbindls md nklt jagtr. Han spurgt vidr, om områdt skal brugs til undrvisningsformål.

29 Jns Muff Hansn oplyst, at dr ikk skr ændringr i offntlighdns adgang llr i jagtmulighdrn i forhold til dt nugældnd. Nævnsformandn mnt, at dt var rimligt at lukk områdt i forbindls md jagt, mn dtt må kun sk i kortr priodr. Afdlingsldr Præstholm oplyst, at man også i dag må færds på aralt, da dt r udyrkt og uindhgnt. Hvis dt blivr indhgnt, skal jrns tilladls til færdn indhnts. Han hnvist hrvd i dt hl til naturfrdningslovns rglr. Hvis frdningn gnnmførs, r dt ikk nogt, man vil" rklamr" md. Nævnsformandn opfordrd d mødnd til at frmsætt rstatningskrav. Hvis rstatningskravn ikk kan opgørs i dag, bds d indsndt skriftligt til nævnt, grn snst dn 18. juni Poul Erik Bch spurgt, hvm dr udbtalr rstatning, ligsom han forspurgt til størrlssordnn for rstatningr. Nævnsformandn oplyst, at rstatningr udbtals af Miljøministrit. ErstatningsstØrrlsrn r i praksis for tidn ca , ,- kr. pr. ha. Afdlingsldr Præstholm anført, at vd n frdning som dnn kan rstatningrn måsk vær højr for viss aralr. I modsat rtning trækkr dog, at naturfrdningslovns 43 allrd har grbt rgulrnd ind for vådområdr. Hnning Hansn hnvist til naturfrdningslovns 310m advokatbistand, hvortil han oplyst, at han indtil nu har brugt 6.000, ,- kr. på advokatbistand. Nævnsformandn oplyst, at dt ikk r nødvndigt

30 at skriv til nævnt om rstatningskrav, idt all, dr blivr brørt af indgrbt, kan pårgn at få rstatning undr all omstændighdr. Arnold Jnsn og Arn Jørgnsn gntog drs Ønskr om at få lov til at bvar vildtagr, som d har haft i mang år. Hnning Hansn Ønskd også at bibhold sin vildtagr. Nævnsformandn opsummrd dt passrd... Han oplyst, at nævnt ftr bsigtiglsn vil optag sagn til kndls, dr forvnts afsagt om nogl måndr. Dr vil tilgå d brørt bskd om, hvornår kndlsn afsigs, ligsom dnn vil bliv udsndt md ankvjldning til hvr nklt lodsjr. Nævnt fortog hrftr n bsigtigls af områdt, hvori dltog afdlingsldr Præstholm, Jns Muff Hansn, lærr BrydsØ samt jrn Arnold Jnsn og Arn JØrgnsn. Undr bsigtiglsn påvists områdr md gaml vildtagr. GrØftn mllm matr.nr. 3 ~ og 4 ~ blv liglds særligt bsigtigt. Arnold Jnsn anført, at han grn Ønskr dnn oprnst. Afdlingsldr Præstholm anført, at dnn grøft ftr forslagt aln må oprnss undr hnsyntagn til dt Øst for liggnd fattigkær. Nævnsformandn opfordrd Arnold Jnsn til at anfør dtt i sit rstatningskrav. En nyopgravt anddam vd dt sydvstlig hjørn af matr.nr. 20 f blv særligt bsigtigt. Arn Jørgnsn udtrykt Ønsk om at få lov at bvar dnn. En vst for dnn bliggnd anddam blv liglds bsigtigt. Dnn r omgivt af plantd trær. Afdlingsldr Præstholm oplyst, at amtts frdningsafdling ikk har nogt imod, at dr skr fældning omkring dnn anddam. Anddammn r for-

31 for mntlig opgrav t ftr En grøft vst/dt nordgrænsnd matr.nr. 3 ~ og sydgrænsnd matr.nr. 20 f må ikk oprnss dybr nd allrd skt, hvilkt vil sig ca. 30 cm. GrØftn forløbr vidr mod vst i n ll-sump. I vstskllt af matr.nr. 20 f i tract, hvor olildningn r ndgravt, Ønskd Arn Jørgnsn tilladls til placring af n vildtagr på ca. 60 m x 15 m svarnd til brddn af tract for olildningn. En af 3 tidligr anlagt vildtagr påvists på matr.nr 20 f,.. idt dn samtidig påvists på kortt. Et vildtfodrings- std på matr.nr. 20 i blv liglds påvist, og afdlingsldr Præstholm anført, at dnn fodring ikk gnrr så mgt på dt omhandld std, da dtt liggr i udkantn af kært..." Advokat Eva Kristoffrsn har på vgn Hnning Hansn, som jr af matr.nr. 3 ~ Vr. VrØgum, Aal og n umatrikulrt dl af matr.nr. 3 a i skrivls af 24. juni 1985 til Frdningsnævnt anført, at protstn mod omfangt af dn påtænkt frdning fastholds, og advokatn., har i dt hl hnvist til sin skrivls af 6. dcmbr 1984 til Rib amtsråd. Dt hddr i nævnt skrivls af 6. dcmbr 1984 bl.a. : 1I Idt jg hnvisr til Amtsrådts forløbig forslag til frdning af dl af VrØgum Kær i Blåvandshuk kommun af l. oktobr d.å., og til dt på offntligt mød dn 19. novmbr d.å. oplyst og passrd, skal jg md nærværnd, som advokat for lodsjr, Hnning Hansn, som r jr af matr.nr. 3 a Vr. VrØgum, Al, og n umatrikulrt dl af matr.nr. 3 ~, præcisr min klints synspunktr vdrørnd dt forløbig forslag:

32 Indldningsvis bmærks, at min klint, dr har ovrtagt jndommn dn l. januar 1984, ikk bstridr områdts frdningsværdighd, mn Ønskr at protstr mod omfangt af dn frdning, dr læggs op til md forslagt. I. Vd min klints rhvrvls af jndommn planlagd min klint dræning af n dl af jndommn ( dn midtrst ) md hnblik på anvndls af dnn dl af jndommn som agrjord. Frdningsforslagt umuliggør anvndlsn fra min klints sid af dnn dl af aralt som agrjord, hvilkt naturligvis vil vær nsbtydnd md t indtægtstab for min klint. Dt r i dnn forbindls af afgørnd btydning, at dr som bkndt r landbrugspligt på jndommn, og min klint anmodr drfor om, at man i forbindls md n vntul gnnmførls af frdningn på dtt punkt, og som t ld i dnn, påny søgr Statns Jordlovsudvalg om tilladls til ophævls af landbrugspligtn på jndommn. II. Lig så vigtigt for min klint vd rhvrvlsn af jndommn, var imidlrtid mulighdn for jagt på aralt. Dt anførs i forslagt ( 8 ), at dtt ikk mdførr indskrænkningr i jagtrttn, mn dt r min klints klar opfattls, at dl af forslagt vil vær dcidrt ødlæggnd for jagtn, hvilkt liglds vil btyd t btydligt indtægtstab for min klint. Min klints synspunktr vdrørnd dtt punkt, kan iøvrigt nærmr konkrtisrs som følgr: l. Af forslagts 9 og bmærkningrn til samm pkt. 2.7, frmgår at Amtsrådt md forslagt læggr op til n bmyndigls for Amtsrådt til at lad busk og trær fjrn, indn for dt områd som Ønsks frdt, ligsom dt

33 Ønsklig i at sikr udsigtn mod nord fra vjn Vrøgum-Kjærgård til FilsØ-fladn brørs. For så vidt angår dtt punkt bmærks for dt først, at dn dl af min klints jndom,som grænsr op til vjn VrØgum-Kjærgård, ikk udgørs af vådområdr, mn af højklit md højskov (nåltrær), og for dt andt, at nævnt højskovsområd r udn nhvr btydning for vandstandsforholdn i kært, og som sådan udn nhvr btydning for vgtationn i kært. HØjskovsområdt r drimod af hlt afgørnd btydning for vildtt (rådyr og krondyr), dr i mangl af skjulstd vil forsvind fra områdt. Vildtts tilstdværls i kært r ikk blot af stor btydning for kært, og dt naturlig græsningstryk i samm - jfr. iøvrigt forslagt pkt mn r af altafgørnd btydning for min klint, og nævnt to hnsyn må så afgjort vj tungr nd hnsynt til udsigtn fra vjn Vrøgum-Kærgård. Min klint har notrt sig dt på dt offntlig mød dn 19. novmbr d.å. om højskovn fra Amtsrådts sid anført, hvorftr nævnt højskov ikk vil kunn fælds udn jrns samtykk, mn Ønskr dtt præcisrt i forslagt. Som forslagt nu r formulrt, sondrs dr ikk mllm slv kær-områdt og dt hr nævnt højskovsområd, når dt gældr dn bmyndigls for Amtsrådt,som forslagt læggr op til, ligsom forslagt aln nævnr,at wddlls skal tilgå jrn, samt at n fjrnls af trær kun kan find std udn udgift for jrn. Min klint Ønskr som nævnt præcisrt, at højskovn ikk kan fjrns udn jrns

34 samtykk, sålds som dtt blv mddlt af Amtsrådts rpræsntant på dt offntlig mød dn 19. novmbr d.å.,. ligsom min klint Ønskr rt til slv at plant ny højskov på dnn dl af områdt,som agts frdt,ftrhåndn som dn nuværnd nålskov llr dl hraf mått gå ud. 2. Af forslagts 9 frmgår ndvidr, at Amtsrådt Ønskr sig tillagt bmyndigls til at udsætt kraturr på områdt, ntn ftr aftal md jrn, llr md Frdningsnævnts godkndls og - gansk vist - udn udgift for jrn. Forslagt åbnr md andr ord mulighd for udsætning af kraturr i områdt, om nødvndigt udn jrns tilladls. Min klint har også for så vidt angår dtt punkt, notrt sig oplysningn fra Amtsrådts rpræsntant på mødt dn 19. novmbr d.å., hvorftr udsætning af kraturr i områdt krævr jrns samtykk, mn Ønskr at protstr mod dn bmyndigls,som forslagt i dn nuværnd udgav indbærr, til udsætning af kraturr udn jrns samtykk. Også udsætning af kraturr i områdt vil vær totalt Ødlæggnd for jagtn i samm, idt dt vil vær nsbtydnd md, at vildtt forsvindr fra områdt. I dnn forbindls skal ign pgs på dt indtægtstab, som dtt vil vær nsbtydnd md for min klint. Når hlt bortss hrfra, forkommr forslagt på dtt punkt iøvrigt nogt inkonskvnt, idt dt på dn n sid påpgs, at vildtt r af afgørnd btydning for afgræsningn i områdt (pkt. 2.4.), samt at kraturhold

35 tidligr har måttt opgivs (pkt. 2.2), mdns man som nævnt på dn andn sid Ønskr bmyndigls til udsætning af kraturr, hvilkt - i fald bmyndiglsn udnytts -vil vær nsbtydnd md, at vildtt forsvindr fra områdt. 3. Forslagt åbnr vidr mulighd for færdsl i områdt i forbindls md pljn af samm og dn anvndls af områdt til gologisk og plantøkologisk forskning og undrvisning, som forslagt læggr op til. Da færdsl i områdt på viss tidspunktr af årt også kan vær Ødlæggnd for jagtn, Ønskr min klint præcisrt, at færdsl ikk kan find std udn forudgånd aftal md jrn, og undr ingn omstændighdr må find std i jagtsæsonn. 4. Endlig indholdr forslagt t forbud mod opstilling af skydtårn og fodrhus, ligsom ksistrnd skydtårn og fodrhus i hnhold til forslagt skal f jrns. Min klint Ønskr at protstr mod dtt punkt i forslagt, i hvilkn forbindls bmærks, at skydtårnn som dt vil vær bkndt, primært anvnds til iagttaglssformål, samt at såvl skydtårn som fodrhus r udn nhvr btydning for vandstandsforholdn og drmd for vgtationn i områdt, ~vorfor dtt punkt i forslagt forkommr at vær aldls udn btydning i hnsnd til frdningsformålt. Sammnfattnd skal anførs, at min klint som udgangspunkt må protstr mod forbudt mod dræning af n dl af områdt, idt forbudt som nævnt umuliggør min klints planr om anvndls af n dl af områdt til agrbrug. Min kli-

36 nt vil dog for så vidt angår dtt punkt, vær indstillt på, at accptr frdningn, mod samtidig ophævls af landbrugspligtn på jndommn. Drimod kan min klint undr ingn omstændighdr accptr d bstmmlsr i forslagt, som jfr. ovnfor, r nsbtydnd md, at jagtn på jndommn Ød læggs " Frdningsstyrlsn har i skrivls af 13. novmbr 1985 bl.a. udtalt: " Dt skal bmærks, at formulringn af frdningsbstmmlsrns 5, stk. l, ".. ~.rk.d.i..o.g kan fortsætt på d nuværnd græsnings- og høslætaralr tilsynladnd lo r i modstrid md formulringn af 2. Frdningsstyrlsn går ud fra, at bstmmlsn ikk tilsigtr at åbn mulighd for nyopdyrkning af d pågældnd græsningsaralr, og frdningsstyrlsn skal drfor forslå, at bstmmlsn præcisrs sålds, at dtt kommr til at stå klart " Dansk Naturgas A/S har i skrivls af 22. marts 1985 til Rib amtskommun anført: " Dansk Naturgas A/S har modtagt amtskornrnunns forslag til frd~ing af dl af Vrøgum Kær i Blåvandshuk kommun, datrt fbruar Gnnm dt brørt områd r ført to transmissionsldningr hnholdsvis for naturgas og råoli. Ldningrn r sikrt vd n tinglyst srvitut, dr bl.a. givr ldningsjrn rt til at anlægg supplrnd ldningr indn for t 2 x 20 m brdt bælt omkring dn ksistrnd ldning mod bhørig rstatning. Vd vntul ndlæggls af supplrnd ldningr vil aralt naturligvis bliv rtablrt. Såfrmt dnn rt til anlæg af vt. supplrnd ldningr ikk bgrænss af frdningn, har Dansk Naturgas A/S ingn bmærkningr hrtil... "

37 Eftr n gnnmgang af sagn opnåds dr nighd om, at dr til d omhandld aralr r knyttt så stor bvaringsværdig intrssr, at frdningn bør gnnmførs i ovrnsstmmls md dn ndlagt påstand. Md hnvisning hrtil blv dr trufft følgnd III AFGØRELSE: D på vdhæftd kort angivn aralr undrgivs frdning, hvis formål r at bvar dn rstrnd dl af dn ubrørt jordbund og d forskllig vgtationssamfund på FilsØ-bassints sydlig skråning, samt at sikr rigkært og d sjældn fugtigbundsplantr, som voksr i dtt. StØrrlsn af d frdd aralr frmgår af vdhæftd lodsjrfortgnls. For at tilgods frdningsformålt pålæggs dr d af frdningn omfattd aralr følgnd frdningsbstmmlsr. Formål og afgrænsning. ~ Frdningn har til formål at bvar dn rstrnd dl af dn ubrørt jordbund og d forskllig vgtationssamfund på FilsØ-bassints sydlig skråning, samt at sikr rigkært og d sjældn fugtigbundsplantr, som voksr i dtt. Stk. 2. Frdningn r afgrænst som vist på dt afgørlsn vdhæftd ovrsigtskort. Frdningn omfattr ud ovr matr.nr. 3 ~ Vr. Vrøgum, Al, matr.nr. 27 ~, l ~, 15 ~ og 4 o Vr. Vrøgum, Al, samt 20 f FilsØ, Al. Bvaring. ~. Dt frdd områd skal dls bvars, dls pljs på n måd, dr kan tilfrdsstill frdningsformålt. Trrænændringr. ~ Dt følgr af 2, at dr ikk må fortags trræn-

38 ændringr Dr må sålds ikk fortags råstofindvinding, opfyldning, planring llr afgravning. Afvanding. ~ Dt følgr af 2, at dr ikk må anlæggs ny grøftr llr dræn på frdningsområdt llr i sklln op mod dtt. Stk 2. Vdligholdls af og rgulring af vandstandn i grøftr i rigkærområdt (matr.nr. 3 ~} samt i sklln op mod dtt vartags af amtsrådt, udlukknd undr hnsyntagn til dn mst hnsigtsmæssig vandstand for kærts vgtation. Stk. 3. GrØftafsnittt på Østsidn af matr.nr. 27 c må oprnss af jrn til lo cm undr d nuværnd, fungrnd drænsrørs dybd. Amtsrådt har dog rt til- ftr forudgånd mddlls til og udn udgift for jrn - vt. at opfør n rgulrbar opstmning i dt nævnt grøftafsnit til sikring af vandstandn i kærområdt på matr.nr. 27 c. Vd dnn foranstaltning må dn nødvndig afvanding af dyrkningsaralrn dog ikk hindrs. Stk. 4. Øvrig ksistrnd grøftr kan frit vdligholds af jrn. Stk 5. Vandindvinding må kun find std i forbindls md kraturvanding. Dyrkning, græsning m.v. ~. Dt følgr af 2, at anlæg af ny agr (hrundr vildtagr) o.lign. ikk må find std. Driftn af allrd ksistrnd vildtagr skal ophør. Dn hidtidig dyrkning kan fortsætt på d nuværnd græsnings- og høsltaralr bliggnd på matr.nr. 27 ~, l ~, 15 og 4 o.

39 Stk 2. Dt tillads jrn af matr.nr. 20! at oprthold n vildtagr udgånd fra dt vstlig skl placrt i tract ovr dn i 1983/1984 ndgravd olildning i n størrls på ca. 60 m x 15 m. Stk. 3. Dt følgr af 2, at nyplantning af løvtrær og nåltrær ikk må find std. Dtt forbud gældr også for vdligholdls af allrd ksistrnd bplantningr, bortst fra vt. plj af llsumpn. Forbudt gældr dog ikk dn ksistrnd nåltræsbplantning, bliggnd mllm Vrøgurnvj og rosionsskræntn nord hrfor samt ksistrnd sklhgn langs frdningsgrænsrn, jfr. dt vdhæftd kort. Stk. 4. Græsning md kraturr o.lign. kan find std, mn i rgulrt form ftr amtsrådts anvisningr. Stk. 5. Anvndls af psticidr, kalk og gødningsstoffr (hrundr husdyrsgødning) må ikk find std i frdningsområdt, bortst fra på d tilladt dyrkningsaralr, jfr. stk l. Stk. 6. Anvndls af åbn ild i områdt må ikk find std, bortst fra tilfæld, hvor afbrænding fortags på amtsrådts foranldning i pljøjmd. Anddamm, vandhullr o lign. 6. Dr må ikk udgravs ny damm, vandhullr o.liqn. ligsom allrd anlagt ikk må vdligholds. D 2 på dt kndlsn vdhæftd kort på matr.nr. 20 f angivn små anddamm kan dog vdligholds. Bbyggls m.v. og andr anlæg, hrundr hgn. ~. Opstilling af skydtårn, skur, fodrhus o.lign.

40 bortst fra kraturlæskur -.må ikk find std. Eksistrnd skydtårn og skur m.v. skal fjrns i dt omfang, d ikk r blvt fjrnt ftr andn lovgivning. Stk. 2. Sædvanlig husdyrshgn må opsætts. Stk. 3. Dn dn 23. oktobr 1984 tinglyst srvitut til sikring af n oli- og n gastransmissionsldning brørs ikk af frdningn. Jagt. ~' D foranstånd bstmmlsr mdførr ingn indskrænkning i jagtrttn. Stk. 2. Vildtfodring kan kun find std ftr amtsrådts tilladls og anvisningr. Dn ksistrnd fodrplads på matr.nr. 20! nord for dn nordligst anddam kan bvars. løvrigt må fodring af vildt find std på aralt for dn i 5, stk. 3 omtalt nåltræsbplantning. Offntlighdns adgang. ~' D foranstånd bstmmlsr mdførr ingn indskrænkning i almnhdns rttighdr i hnhold til naturfrdningslovns kapitl VIII. Plj. lo. Rib amtsråd har rt til - ftr forudgånd mddlls til og udn udgift for vdkommnd jr - at lad slvsåd busk og trær fjrn indn for områdt. Amtsrådt har ndvidr rt til - ftr aftal md vdkommnd jr llr md frdningsnævnts godkndls og udn udgift for jrn - at fortag andn form for aralplj, som afgræsning, slåning llr afbrænding til opfyldls af frdningsformåln. Hvis jrn Ønskr dt, har d rt til at udnytt dn græsning, som amtsrådt Ønskr

41 fortagt, og udnytt dn plantvækst, som udpgs til hugst. Dispnsation ll. Frdningsnævnt vil, jfr. naturfrdningslovns 34, kunn dispnsr fra frdningsbstmmlsrn, hvis dt ansøgt ikk finds at vill strid mod frdningns formål. T H I B E S T E M M E S D på vdhæftd kort angivn aralr, af størrls og matrikulær btgnls som angivt på dn liglds vdhæftd lodsjrfortgnls, frds i ovrnsstmmls md dt ovnfor anført. Poul Buh Anton Bruun Stn Nilsn 11m

42 19 '.' 'l Uoprnst grøft. 4 stk Vandstandsrgulrt grøft. 4 stk 3 1: Grøft md fri rt til vdligholdls. 4 stk 4 Ef) Vandskl ~ Frdningsgræns SIGNATURFORKLARING REG.Nl 7 7 ~S- Y////.,/, --- 1:4000, I ', t t f ' n 43 omrad Frdningsgræns Abskyttlsslini Skovbygglini Lodsjrnummr t TElt" 1.1,1,1,1.1.1 Erosionsskrænt jfr.' 5 atk 3 (!) Fodrplads jfr.' 8 stk 2 E--:-3 Anddamm jfr.' 6... :::::. Vildtagr jfr: 5 atk 2 *'*~Nåltræbpl. jfr.5 Itk 3 I" J Dyrkt aral jfr. 5 alk 1 Gasldning... Olildning I An... Frdning f dl af :--~... Vrøgum kær FORVALTMIIIG RIBE &IIT!UI.lft

43 - l - Udskrift af forhandlingsprotokolln for frdningnævnt for Rib amts frdningskrds Ar 1986 dn 16. maj blv i J.nr. 250/1984: sag Frdning af dl af Vrøgum Kær i Blåvandshuk kommun afsagt sålydnd A F G ø R E L S E : I forbindls md frdning af dl af Vrøgum Kær, Blåvandshuk kommun, har nogl lodsjr påståt si0 tillaqt rstatning for dn i hnhold til frdningsnævnts afgørls drs aralr pålagt frdning. I skrivls af 24. juni 1985 har advokat Eva Kristoffrsn for Hnning Hansn, som jr matr.nr. 3 ~ Vr.Vrøgum, Al og n umatrikulrt dl af matr.nr. 3 a bl.a. anført: " Som anført.. rhvrvd min klint jndommn dn l. januar 1984 for n købsum stort kr ,-, af hvilkt bløb n ovrvjnd dl blv btalt som købsum for dn jord, som nu agts frdt, jfr. ndnfor. Dt var vd rhvrvlsn af jndommn min klints hnsigt, at udnytt n dl af jordn landbrugsmæssigt, ligsom min klint havd og har planr om at lj jagtn ud. Dt r min klints klar opfattls, at n gnnmførls af n frdning i t omfang som dn forslåd, vil btyd n ndog mgt væsntlig forringls af jndommns hrlighdsværdi for min klint, ligsom n frdning som dn forslåd vil btyd ødlæggls af jagtn på jndommn og btyd,at min klint

44 - 2 - udlukks fra at anvnd n dl af aralt til agrbrug, hvilk to sidstnævnt forhold ign vil vær nsbtydnd md btydlig indtægtstab for min klint. Opmærksomhdn hnlds i dnn forbindls på, at dr fortsat r landbrugspligt på jndommn og dn påtænkt frdning vil sålds - ud ovr at btyd væsntlig indtægtstab for min klint - vær nsbtydnd md t drastisk fald i jndommns værdi i handl og vandl, fordi dr på dn n sid hvilr landbrugspligt på jndommn og på dn andn sid vil hvil t forbud mod udnyttls af jndommn til agrbrug. Gnnmførs frdningn som forslåt, vil jndommn frmovr rpræsntr n rn udgift for min klint udn nogn form for indtægtsmulighdr, ligsom jndommns værdi i handl og vandl faldr btydligt. på baggrund af ovnstånd og dt i min skrivls af 6. dcmbr 1984 anført, skal jg hrftr på vgn min klint præcisr dnns rstatningskrav som følgr, idt bmærks, at min klint har vært bortrjst i forrtningsøjmd næstn uafbrudt sidn mødt dn 3. juni d.å., hvorfor opgørls først frmkommr nu, ligsom dt forbholds at frmkomm md ydrligr matrial til dokumntation af min klints krav: l. Min klint gør for dt først krav gældnd om rstatning for Ødlæggls af jndommns hrlighdsværdi og hrundr for dt fald i jndommns værdi i handl og vandl som frdningn vil vær nsbtydnd md. Som nævnt i min skrivls til Rib amtsråd af 6. dcmbr 1984, rhvrvds jndommn af min klint for kr ,-, og dt r min klints opfattls, at mini-

45 - 3 - mum halvdln af nævnt købsum rlagds som btaling for jordn, og hrundr spcilt dnns hrlighdsværdi og for mulighdn for at driv jagt på samm. Dt gørs gældnd, at hrlighdsværdin vil så godt som bortfald som følg af frdningn, ligsom frdningn, jfr. pkt. 2 ndnfor, vil vær nsbtydnd md, at jagtn gradvis ødlæggs og min klints krav i dnn hnsnd opgørs sålds til halvdln af dn af min klint for jndommn rlagt købsum, llr ,- kr. I dnn forbindls skal ndvidr påpgs, at dt slvsagt også for værdin af jndommn i handl og vandl vil vær af afgørnd btydning, at jndommn r pålagt landbrugspligt og nu md dn påtænkt frdning pålæggs forbud mod udnyttls af jndommn til agrbrug. Jg vdlæggr kopi af af sælgr af jndommn afgivn rklæring om fordlingn af købsummn på hnholdsvis jordn og bbolssjndommn, idt jg - af omkostningsbsparnd ~ årsagr - indtil vidr har undladt at indhnt mæglrvurdring af jndommns handlsværdi før og ftr dn påtænkt frdning. Såfrmt Frdningsnævnt mått Ønsk sådan vurdring indhntt, tilladr jg mig at gå ud fra, at jg hørr nærmr. 2. Mulighdn for gn udnyttls af jagtn på jndommn spilld som nævnt n afgørnd roll for min klint i forbindls md dnns rhvrvls af jndommn, mn ligså væsntlig n roll spilld mulighdn for udlj af jagtn. Dt r min klints klar opfattls, at dn påtænkt frdning vil vær nsbtydnd md n gradvis ødlæggls af jagtn, og dtt vil ign vær nsbtydnd md t indtægts-

46 ~. tab for min klint i størrlssordnn ca. kr ,- om årt hvilkt tab min klint liglds ønskr rstattt. Jg bmærkr at hav indhntt sagkyndig vurdring af spørgsmålt om, i hvilkt omfang frdningn vil btyd n ødlæggls af jagtn, og n vurdring af mulighdn for indtægt vd udlj af jagtn, hvilkn vurdring forvnts at vær mig i hænd n af d nærmst dag, hvorftr dn vil bliv tilstillt Frdningsnævnt. 3. Som nævnt ovnfor og i min skrivls til Rib amtsråd af 6. dcmbr 1984, var dt ndvidr vd rhvrvlsn af jndommn min klints hnsigt at udnytt n dl af jndommn (dn midtrst svarnd til ca. 15 tøndr land) til agrbrug, llr nærmr bstmt til bplantning md jultrær md vidrsalg for øj. Eftr som jordn dt pågældnd std r drænt, vill dt for udnyttlsn hraf aln vær nødvndigt at opgrav nogl grøftr, sålds at udnyttlsn ikk vill hav btydt udgiftr for min klint. Min klint havd som nævnt planlagt bplantning af områdt md jultrær md hnblik på vidr salg hraf, og havd i dnn forbindls pårgnt n indtægt på minimun kr. 500,00 pr. tønd land pr. år, llr i alt kr ,00 pr år, hvilkt indtægtstab min klint liglds Ønskr rstattt. Liglds af omkostningsbsparnd hnsyn, har jg indtil vidr ikk indhntt udtalls fra plant-avls-sagkyndig vdrørnd indtægtsmulighdn i dnn hnsnd, idt jg går ud fra, at jg, såfrmt Frdningsnævnt Ønskr sådan

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere