Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet"

Transkript

1 DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn

2 Projkt- & Karrirvjldningns Rapportsri Nr. 259/2009 Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski ISSN: ISBN: S øvrig udgivlsr i rapportsrin og fortag bstillingr dirkt på Projkt- & Karrirvjldningns hjmmsid. Projkt- & Karrirvjldningn Dt Samfundsvidnskablig Fakultt Købnhavns Univrsitt Cntr for Sundhd og Samfund Østr Farimagsgad Købnhavn K

3 1. INDLEDNING FORSIKRING INDLEDNING UDBUDDET F FORSIKRING KRVENE I RELTION TIL PRIVT FORSIKRING FOR RBEJDSLØSHED SYMMETRISK INFORMTION EKSISTENSEN F DET PRIVTE FORSIKRINGSMRKED KOLLEKTIV FORSIKRING RGUMENTER FOR EN VELFÆRDSSTT HVORFOR HVE EN VELFÆRDSSTT? DELKONKLUSION DET DNSKE RBEJDSLØSHEDSSYSTEM RBEJDSLØSHEDSFORSIKRINGSSYSTEMET KONTNTHJÆLPSSYSTEMET RÅDIGHED OG SNKTIONER RBEJDSMRKEDSTILTG FOR BÅDE KONTNTHJÆLPS- DGPENGEMODTGERE DELKONKLUSION WORKFRE INTRODUKTION MODELLEN RNDBETINGELSERNE FULDSTÆNDIG INFORMTION UFULDSTÆNDIG INFORMTION UDEN WORKFRE UFULDSTÆNDIG INFORMTION MED WORKFRE DEL-KONKLUSION I - TIME-WORKFRE TSK-WORKFRE ER BEDRE END TIME-WORKFRE DEL-KONKLUSION II - TSK-WORKFRE DISKUSSION DISKUSSION F NTGELSER DELKONKLUSION SMLET DELKONKLUSION UDSTTE GRUPPER PÅ RBEJDSMRKEDET FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN OG METODE RESULTTER F UNDERSØGELSEN NLYSE F VRMESTUENS BRUGERE DE SOCILT UDSTØDTE EN SÆRLIG UDST GRUPPE KONSEKVENSER F LÆNGEREVRENDE LEDIGHED STYRKELSE F DEN FOREBYGGENDE INDSTS DELKONKLUSION

4 6. DEN KTIVE RBEJDSMRKEDSPOLITIK DEN DNSKE RBEJDSMRKEDSMODEL EFFEKTER F KTIV RBEJDSMRKEDSPOLITIK UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I GULDBORGSUND KOMMUNE BESKRIVELSE F MEST NVENDTE INSTRUMENTER INDSTSMULIGHEDER FOR SVGE OG UDSTTE LEDIGE I GULDBORGSUND KOMMUNE DEN KTIVE INDSTS OG VIRKSOMHEDSINDSTSEN DEN SÆRLIGE INDSTS DELKONKLUSION KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING PPENDIKS PPENDIKS BILG BILG BILG BILG BILG LITTERTURLISTE

5 1. Indldning rbjdsmarkdt r omdrjningspunktt for vlfærdsstatn. For dt først blivr vlfærdsstatn primært finansirt af bskatning af indkomstr, for dt andt har man i vlfærdsstatn rt til ovrførslsindkomstr, hvilkt r md til at øg udgiftrn, og for dt trdj r dr brug for arbjdskraft for at gnnmfør mang af vlfærdsstatns opgavr. En lav arbjdsmarkdsdltagls vil drfor mindsk indtægtrn samt øg udgiftrn. Formålt md opgavn r at s, hvorfor statn r dn bdst udbydr af arbjdsløshdsforsikring nd dt privat markd og til at få svag og udsatt gruppr tilbag på arbjdsmarkdt. Statn har n mass instrumntr som for ksmpl dn aktiv arbjdsmarkdspolitik, som dn kan anvnd. Dt flksibl arbjdsmarkd har alt andt lig d bdst btinglsr for at udfold sig, når dt offntlig vartagr løsningn af ldighdsproblmt. Drfor vil dr vær stor fokus på arbjdsløshdsforsikring og aktiv arbjdsmarkdspolitik gnnm hl opgavn 1. rbjdsløshdsforsikring r n hjørnstn i dt dansk vlfærdssystm, mn dr r nogl ngativ incitamntsproblmr, som skabs gnnm dt rlativ gavmild dansk arbjdsløshdsforsikringssystm. I t arbjdsløshdsforsikringssystm r dr t trad-off mllm lav bskæftigls og n høj forsikring. Hvis arbjdsløshdsforsikringn for ksmpl r rlativ høj, så vil dr ikk vær nær så stor gvinst vd at tag t arbjd, og omvndt hvis arbjdsløshdsforsikringn r rlativ lav. Dn optimal afvjning mllm arbjdsløshd og forsikring vil i sidst nd vær t præfrncspørgsmål og drmd t politisk spørgsmål. Dr r sidn 2003 blvt fortagt adskillig stramningr på arbjdsløshdsforsikringsområdt. Formålt har vært at forsøg at skab t bdr trad-off mllm bskæftigls og arbjdsløshdsforsikring. Dtt skull opnås vd at skab forbdrd 1 ndr rlvant vlfærdsparamtr i forbindls md skattpolitik hrundr fordlingshnsynt r ikk inddragt. Dt vill vær for omfattnd. 3

6 incitamntr for d ldig og gnnm dn opkvalificring af d ldig, dr kunn skabs gnnm t øgt brug af aktivring og jobtræning. Dt r svært ikk at s dagpngsystmt som n af hjørnstnn på dt dansk arbjdsmarkd. Er man i tvivl, så skal man bar tænk tilbag, da rgringn i forbindls md finanslovn planlagd at ændr vd dagpngrttn. Dagpng i tilfæld af ldighd r folks mulighd for ikk at oplv n social drout, og sålds n stabilisrd foranstaltning i samfundt. Drnæst anss dagpngsystmt, som n forsikring folk slv har btalt for, og som dt drfor ikk tilkommr politikr at pill vd. Hvis dt ovnstånd accptrs, så r dt rimligt at antag, at folk opfattr dagpngsystmt, som n naturlig dl af n vludbyggt vlfærdsstat. rbjdsløshdsforsikring blivr ovr hl vrdn vartagt af dt offntlig i stdt for af privat forsikringsslskabr, og i langt d flst land, dr har t arbjdsløshdsforsikringssystm, r dt obligatorisk at vær mdlm. Dtt r ikk tilfældt i Danmark, hvor dt r frivilligt, om man vil vær mdlm af n a-kass. Dt kan drfor vær rlvant at spørg, om dr r t tortisk svar på, hvorfor dr ikk r ksmplr på privat arbjdsløshdsforsikring. Dt visr sig, at dt kan vær n særlig kombination af incitamntsproblmr, som r forklaringn på dt total fravær af privat løsningr. lt andt lig r dt svært at obsrvr dn nklts jobsøgningsintnsitt, indsats på jobbt og præfrnc for fritid m.m. Dn nklt kan drfor hav incitamnt til at lyv om sin jobsøgningsintnsitt, llr om, hvorvidt han/hun r frivillig arbjdsløs for at kunn modtag arbjdsløshdsforsikring. Spørgsmålt r drnæst, hvordan dt offntlig skal opbygg t optimalt arbjdsløshdsforsikringssystm. Incitamntsproblmrn, dr opstår på grund af asymmtrisk information, forsvindr ikk blot, fordi opgavn vartags af dt offntlig frm for dt privat. Dn offntlig arbjdsløshdsforsikringsudbydr skal drfor tag stilling til, hvordan incitamntsproblmrn bdst muligt kan minimrs. Dr r to mådr, som kan anvnds til at afhjælp nogl af incitamntsproblmrn. Dt først rdskab r aktivring, som i faglittraturn kalds workfar. Dt andt r kontrol af ldigs adfærd md hnblik på 4

7 at sanktionr dm, hvis d ikk udvisr n hnsigtsmæssig adfærd. Jg vil som udgangspunkt ligg stor vægt på aktivring og rådighdsforpligtlsn 2. Workfar r t af rdskabrn til at rducr incitamntsproblmt, som analysrs. Vi skal s, om dt r muligt at s, om dr r n vlfærdsgvinst at hnt vd at bnytt t rdskab udn, at dr ændrs på fordlingspræfrncn mllm forskllig samfundsgruppr. Drfor r vlfærdsmaksimring dn rlvant frmgangsmåd, når dt skal vurdrs om t arbjdsløshdsforsikringssystm r optimalt indrttt. Opgavns struktur r som følgr. Kapitl 2 argumntrr for, at dt dansk arbjdsløshdsforsikringssystm skal vartags af statn og ikk af n privat udbydr. Statn r bdr i stand til at påvirk agntns adfærd og at forbdr incitamntsstrukturn. Bskrivlsn af d gnrll rglr for dagpng kontanthjælpssystmt finds i kapitl 3. Drftr følgr t ovrblik ovr, hvilk rglr og rtningslinjr, dr gældr på aktivringsområdt. Dt r arbjdsmarkdspolitikkns formål at øg arbjdsudbuddt, drfor gnnmgår jg kort dn dansk arbjdsmarkdspolitik i afsnittt. Dnn frmstilling vil snr i opgavn bliv holdt op imod n mpirisk undrsøgls, om hvordan dn aktiv arbjdsmarkdspolitik fungrr til daglig i Guldborgsund Kommun. ktivring r t gnnmgånd tma i dnn opgav. nalysn af dt optimal arbjdsløshdsforsikringssystm bhandls i kapitl 4. Formålt r at vis, om dt r vlfærdsforbdrnd at anvnd workfar, og hvor dt r muligt at modtag arbjdsløshdsforsikring at kontrollr ldigs jobsøgning. Workfar forbdrr forsikringn mod ldighd vd at fungr som n scrningsmkanism. rbjdsløs r påkrævt at udfør bstmt opgavr llr at brug nogt tid i workfar mod at modtag offntlig indkomstovrførslr. Jg vil forsøg at vis, at dn nst virkning på arbjdsløshdn fastholdt indn for modlln r, at workfar fjrnr frivillig ldig arbjdr fra arbjdsløshdsstatistikkn. Indsatsforpligtlsn r i fokus og dt at stå til rådighd for 2 Drfor r dr to rdskabr til at bgræns incitamntsproblmrn i forsikringssystmt. Dt sidst rdskab, dr nok r dt mst ffktiv, r at justr på dagpngnivaut llr tidsbgrænsningn i udbtalingn af arbjdsløshdsforsikringn. 5

8 arbjdsmarkdt og hl tidn at vær aktiv samt motivrt for at dltag i forskllig arbjdsmarkdsforanstaltningr og aktivittr. Rstn af opgavns struktur r som følgr. I kapitl 5 rdgørs for n undrsøgls fortagt på Varmstun i Næstvd. Formålt md undrsøglsn r at analysr, hvorfor dr r nogl individr, dr hlt faldr ud af arbjdsmarkdt og tilbringr n stor dl af drs tilværls i offntlig forsørgls. Målt r at find ud, hvad konskvnsrn r, og hvad dr vt. kan gørs for at hjælp diss prsonr tilbag på arbjdsmarkdt. Kapitl 6 hængr tæt sammn md kapitl 5. Hr tags dr udgangspunkt i t ksmpl fra Guldborgsund Kommun. Dt undrsøgs, hvad kommunn har gjort for at hjælp og støtt langtidsldig i job. Dn aktiv indsats og arbjdsmarkdsforanstaltningrn blivr bskrvt md udgangspunkt i dn dansk modl. Bskæftiglssinitiativr ønsks blyst, som r rttt mod dn dl af arbjdsmarkdt, dr kan forvnts at omfatt dn mst marginalisrd dl af arbjdsstyrkn. Jg diskutrr, hvordan dt r muligt at forbdr bskæftiglsssituationn for d udsatt gruppr vd at supplr rådighdskravn md andn indsats. Spcialt afslutts md n konklusion. 6

9 2. Forsikring Social forsikring r t rsultat af informationsproblmr. Når markdt fjlr, kan statn træd ind og løs problmt gnnm offntlig støtt. Fjl på markdt til at sikr mod usikkrhd har skabt mang social institutionr, i hvilkn markdts sædvanlig forudsætningr r i nogn grad modsagt. Markdt r n infficint mkanism, dr r i stand til at bring bstmt væsntlig klassforskll i vidn mllm folk. Kollktiv forsikring kommr fra to kildr. Bhov for forsikring opstår, fordi bskæftiglsn i stor udstrækning r t tosidt fænomn (dvs. n prson r ntn bskæftigt llr arbjdsløs) og fx pnsion r n særskilt bgivnhd. Sålds r risikorn, som social forsikring ydr dækning imod, i nogn grad n social konstruktion. Dsudn, når vi sr på udbudssidn, tilvjbringr informationsfjl båd n tortisk rtfærdiggørls af og n forklaring for, at n vlfærdsstat r mgt mr nd t sikkrhdsnt. Dr kan argumntrs for, at social forsikring givr nhvr lig rt til indkomststøtt. Offntlig forsikring skal vær univrsal, nsrttt og obligatorisk. Dt privat markd r af tknisk grund ikk i stand til at still dn fficint mængd og typ af forsikring til rådighd mod nhvr form for indkomststab; især mod arbjdsløshd. ktuarforsikring kan ikk dækk stokastisk tilfældighdr som f.ks. ldighd. Et problm på markdt for forsikring r, at forsikringsslskabr kan hav svært vd at tilbyd forsikring på rimlig btinglsr, da ldighd oft hændr samtidigt for mang af forsikringstagrn, dt vil sig undr økonomisk rcssion og økonomisk krisr som på nuværnd tidspunkt. Et forsikringsslskabs mulighd for at saml risikor på tværs af bidragsydr r bgrænst, hvis risikorn r positiv korrlrt. Et privat arbjdsløshdsforsikringsslskab vill stå ovr for stor problmr undr n rcssion. Vi skal s på, at kollktiv forsikring r n løsning. I kapitl 2 har jg anvndt Nicholas Barr 2004 og pnsum fra fagt Offntlig Udgiftpolitik. Dr r også nævnt andr forfattr, hvilkt så vil frmgå af tkstn. 7

10 2.1 Indldning Trmn forsikring, dr r bnyttt af forskllig mnnskr, btydr nogt forsklligt: En aktuar mkanism (ligning (1), jf. fodnot 3), dr normalt r organisrt i dn privat sktor, llr En mkanism, dr tilbydr individul sikkrhd mod risici. Dt først punkt dfinrr forsikring md hnsyn til n mtod, i hvilkn dtt formål kan bliv forfulgt. Dt andt md hnsyn til dts formål. Slv når institutionr ikk r forsikrt i først forstand, så vil d vær dt alligvl, ftrsom markdt tilbydr sikkrhd mod risici. Vi skal nu s på, undr hvilk btinglsr dt privat markd vil tilvjbring forsikring og btragt omstændighdrn, i hvilk n markdsligvægt vil ksistr og vær fficint. 2.2 Udbuddt af forsikring ktuarpræmin 3 r undrlagt t antal af btinglsr på sandsynlighdn p 4 i. Nogl r strngt tknisk, mns andr frmbringr problmt om prfkt information. Dt kan gør privat forsikring infficint llr ikk-mulig mdmindr sandsynlighdn p i ligning (1) ovrholdr fm btinglsr. ktuarforsikringr krævr først, at sandsynlighdn af n forsikringsbgivnhd for thvrt individ r uafhængig af sandsynlighdn for thvrt andt. Dnn btingls r nødvndig, fordi forsikring afhængr i n givn priod af ksistnsn af t forudsigligt antal af vindr og tabr 5. For dt andt skal dn rlvant sandsynlighd p vær mindr nd n 6, llrs vil forsikringn ikk bliv udbudt, pga. dr ikk vil vær nogn ftrspørgsl ftr ydlsn. Dr r ikk nogn mulighd for at sprd risikon, og som følg draf ingn gvinst i at handl. 3 ktuarpræmin for dt i t individ, π i, r dfinrt som: π = (1 + α) p L (1) Hvor i i p L r individts forvntd tab, og α r mark-up ( blastningn ), som forsikringsslskabt tilføjr for at dækk d administrativ omkostningr og normal profit. π r prisn, som forsikringspolicn vil bliv udbudt til på t konkurrncprægt markd. 4 p i kan f.ks. vær sandsynlighdn for dt i t individ, dr blivr ldig llr fortsættr i arbjdsløshd. 5 Hvis, i dt kstrm tilfæld, individul sandsynlighd r fuldstændigt sammnkædt, vil dt mdfør, at når n prson lidr t tab, så vil dt påvirk hl samfundt. Dvs. hvis dt har n indflydls på thvrt mdlm af n aktuarordning, så vil dt påvirk all. 6 Hvis dnn btingls ikk holdr, kan ligning (1) simplificrs til: π = (1 + α)l > L (2) aktuarpræmin vil vær lig md llr ovrstig forsikringstabt. Hvis p=1 r dt sikkrt, at hændlsn skr. i 8

11 For dt trdj skal dn rlvant sandsynlighd p vær kndt llr stimrbar. Forsikring hnvndr sig til risiko, mn kan ikk klar sikkrhd (dn forrig btingls) llr usikkrhd. Hvis dn privat forsikringsvirksomhd ikk kndr sandsynlighdn, kan virksomhdn ikk vær i stand til at udrgn n præmi fra ligning (1), hvilkt gør aktuarforsikringr umulig 7. Problmt kan opstå på mang forskllig mådr. Forsikringshændlsn kan vær sjældn, så md få obsrvationr vil t thvrt stimat af sandsynlighdn hav n stor varians. Dsudn kan hændlsn vær ukndt pga. problmts komplksitt fx ldighd. Dn trdj hændls kan opstå, hvor forsikring involvrr langsigtd kontraktr. På langt sigt kan n kndt risiko bliv ukndt fx kan n risiko ændr sig til usikkrhd. Dt r fx ikk muligt at stimr sandsynlighdn for forskllig nivaur af frmtidig prisændringr. Ydrligr problmr r forårsagt af asymmtrisk information, hvor dt privat forsikringsslskab har mindr information nd forbrugrn (Kn & Boadway 2000, sid 688, jf Barr Chap. 5). Markdsffktivitt krævr fuldstændig information. Et særligt områd af informationsproblmr vdrørr privat forsikringsvirksomhd 8. Spcifikt burd dr ikk vær advrs slction og moral hazard. dvrs slction opstår, når købr r i stand til at skjul kndsgrningn fra forsikringsslskabt, at man tilhørr n højrisikogrupp. Problmt opstår sålds, hvor dr r skjult vidn. Hvis dt privat markd ikk kan skln mllm høj- og lavrisikogruppr, r markdt nødt til at opkræv all dn samm præmi basrt på dn gnnmsnitlig risiko (Boadway & Bruc 1994, sid 110, jf. Barr Chap. 5). Rsultatt blivr, at individr md lav risiko vil stå ovrfor uhørt høj præmir og i sidst nd vælg ikk at forsikr sig mod n pågældnd hændls, slv om (vd n aktuarpræmi) dt vill hav vært fficint for dm at gør. Moral hazard kan frmkomm på flr mådr. Dr hvor dr r n skjult handling fx i situationr, hvor (lt ovrfornklt) købr udn d stor omkostningr kan manipulr 7 Dn gnnmsnitlig sandsynlighd af at vær ldig r kndt. Dt r simplthn dn aggrgrd arbjdsløshdsrat. Dr r også stort kndskab til arbjdsløshdssandsynlighdn for undrgruppr af arbjdsstyrkn. Slskabt kan ikk knd sandsynlighdn for dn individull forsikringstagr, mn dt har aktuarmæssig informationr om dn gnnmsnitlig ldighdsrisiko for n bstmt rhvrvsgrupp. 8 Et privat forsikringsslskab kunn udspørg forsikringstagrn om spcifikk forhold for at afdækk dn pågældnds risikogrupp. Dt r ikk n fuldndt løsning. For dt først r procssn omkostningsfuld, og for dt andt r vrifikation ikk altid mulig. 9

12 sandsynlighdn p i (1), sådan at forsikringshændlsn vil opstå. Drudovr hvor købr kan manipulr md størrlsn af tabt L (dagpngnivaut) 9. Dnn information, dr forkommr i tilfældn md advrs slction og moral hazard, r hvrkn tilgænglig på dt privat markd llr for statn. Dr finds utallig mådr, i hvilkn købr kan manipulr sandsynlighdn. Hvis problmt r stort, r markdt ikk i stand til at brgn aktuarpræmin, og privat forsikring r umulig Kravn i rlation til privat forsikring for arbjdsløshd Hvis forudsætningrn nævnt i ovnstånd afsnit ikk r opfyldt, r frivillig privat forsikring, brgnt ftr såkaldt aktuarisk princippr, ikk mulig. Dn først forudsætning (sandsynlighdn for at forsikringshændlsn indtræffr for n bskæftigt skal vær uafhængig af sandsynlighdn for at hændlsn indtræffr for n hvilkn som hlst andn borgr i rlation til arbjdsløshd) udlukkr fx, at man kan forsikr sig mod inflation, fordi dn md samm sandsynlighd vill indtræff for all forsikrd på samm tid. Hvis dn andn forudsætning (Sandsynlighdn for, at hændlsn indtræffr, skal vær mindr nd 1) ikk r opfyldt, givr dt ingn mning for forsikringsslskabt at tgn n forsikring, fordi risikosprdningn ikk r mulig. Man kan md andr ord ikk lv af at sælg forsikringr mod n hændls, som md garanti vil indtræff. Hvis dn trdj forudsætning (p skal vær kndt llr stimrbar) ikk r opfyldt, kan dr ikk brgns n præmi for forsikringn. Hvis dn fjrd forudsætning (advrs slction) ikk r opfyldt, vil forsikringspræmin bliv n gnnmsnitspræmi, dr for lavrisikogruppr r så høj, at d vælgr at forlad forsikringn, og drmd ftrladr forsikringsslskabt md højrisikogrupprn, hvilkt gør privat forsikring umulig. Hvis dn sidst forudsætning (moral hazard) ikk r opfyldt, kan forsikringstagrn i dt kstrm tilfæld hlt slv vælg, hvornår og hvor oft hændlsn skal indtræff, og drftr hæv sin rstatning. På arbjdsløshdsdagpngområdt kan dt diskutrs, om dn nklts arbjdsløshdsrisiko r uafhængig llr j, dvs. om dn først forudsætning gældr. Dr finds dm, dr mnr, at 9 En stor dl af problmt md privat forsikring r moral hazard. F.ks. kan dt forsikrd individ hav mulighd for at påvirk først sandsynlighdn for at vær blandt d ldig vd at før sin gn ldighd md sig. For dt andt (og dt vigtigst) kan individt påvirk sandsynlighdn for at forlad arbjdsløshdn. Dt vil sig arbjdsløshdsvarighdn. 10

13 dn faldnd ftrspørgsl som øgt arbjdsløshd alt andt lig mdførr, gnrlt vil øg arbjdsløshdsrisikon, mns andr md hnvisning til dn såkaldt naturlig arbjdsløshd ikk mnr, dt r tilfældt. Slv om dr i hvrt fald dlvis skull vær afhængighd mllm d nklts arbjdsløshdsrisiko, r dt problm sandsynligvis så bgrænst, at dt ikk i sig slv kan vær t argumnt mod privat forsikring. D næst tr forudsætningr r også opfyldt (andn til fjrd). Sandsynlighdn for at bliv arbjdsløs r mindr nd 1, dn gnnmsnitlig arbjdsløshdsrisiko, dvs. arbjdsløshdsprocntn, båd for all på arbjdsmarkdt og for undrgruppr på arbjdsmarkdt r kndt. Mn dn fmt forudsætning givr nok problmr. Dn nklt kan båd påvirk sin sandsynlighd for at bliv arbjdsløs, og han kan også påvirk arbjdsløshdspriodns længd. Drfor r dt vanskligt at forstill sig n privat arbjdsløshdsforsikring byggt på aktuarisk princippr. Hvis dt skal rlatrs til n makroøkonomisk diskussion, hvor dr for ksmpl ss på stor konskvnsr af konjunkturudsving i økonomin, så r rådighdskravt hlt cntralt for kontrol af moral hazard. Når dr r høj ldighd, r dt svært at kontrollr, om folk rlt står til rådighd for arbjdsmarkdt. Hr kommr dt privat markd også til kort. 2.3 symmtrisk information dvrs slction og moral hazard r cntral, når dr skal præsntrs ffktivittsargumntr for vlfærdsstatn. dvrs slction 10 r n manifstation på forsikringsmarkdt af dt mr gnrll koncpt af lmons (Barr 2004, sid 109). Købrn af forsikringsydlsn vd bdr nd lvrandør, at dn pågældnd prson r n lmon, dvs. individt tilhørr n højrisikogrupp, og kan skjul kndsgrningn for at vælg n polic, dr vil vær uopnålig, hvis dt privat forsikringsmarkd havd fuldstændig information. Trods advrs slction r markdt ntn infficint llr slår hlt fjl. Vd dn strngst btingls, at dr ikk burd vær moral hazard, krævs dt, at båd sandsynlighdn p og dt forsikrd tab L burd vær ksogn for individt. En anls mindr strng btingls mdførr, at moral hazard kan bliv undgåt, så læng at individr kun kan 10 S M. Rothschild and J. Stiglitz for n komplt analys af advrs slction-problmt og dts konskvnsr for dt privat forsikringsmarkd. 11

14 påvirk p llr L vd n omkostning mod dm slv størr nd dn forvntd gvinst fra at fuldfør dt. Hvor antaglsn ikk holdr, kan forbrugrn påvirk forsikringsmarkdts ansvarlighd udn dts kndskab. I tilfældt md individull udgiftr på n forbyggnd aktivitt z, kan dt rducr sandsynlighdn for forsikringsbgivnhdn. Ud fra t socialt synspunkt r dt fficint nivau af z dr, hvor marginalomkostningn r lig md dn marginal rduktion i forsikringstabn. Mn hvis tabn r fuldt dækkt, og dt privat forsikringsslskab ikk kan ovrvåg/kontrollr individul forbyggnd aktivitt, har folk incitamnt til at yd lidt llr slt ikk nogt. Folk vil agr forsklligt, hvis d r forsikrt. Vd at brug kstra af z rducrs præmin md n undlig lill mængd. D, dr blivr tilgodst og vindr, r andr forsikringstagr, som nu btalr undlig lavr præmir. Som t rsultat af dnn typ af kstrnalitt står individr ovrfor privat incitamntr og af dn grund undrinvstrr i forbyggnd aktivittr 11. For at vis ffktn af hændlsr, dr ikk kan forsikrs, viss fir tilfæld ndnundr: I dt først tilfæld r problmt md moral hazard mr tilsynladnd nd virklig. Dt r muligt at påvirk sandsynlighdn, mn kun vd n højr nyttomkostning mod prsonn. Forsikring r ufuldstændig. I sådann tilfæld forårsagr moral hazard ikk t problm. Moral hazard mdførr ikk, at forsikring blivr umuligt, mn forårsagr inffktivitt, da folk tagr mindr hnsyn nd hvis d slv skull bær dt fuld tab. Forsikringsbgivnhdn r t ikk-ønskligt rsultat mn n forsætlig handling af forbrugrns valg. Individr kan kontrollr vd lav omkostningr sandsynlighdn p i i ligning (1), og dt privat forsikringsmarkd kan hvrkn udrgn dt forvntd tab llr aktuarpræmin. Dt r t langt stykk fra n risiko, dr kan forsikrs. Sådann aktivittr r gnrlt ikk muligt at forsikr for individr, skønt problmt nogl gang kan vær undgåt, hvor forsikring r obligatorisk. 11 Tilfældt r følsomt mod n strng forudsætning nmlig at all hændlsr, inklusiv ikk-matrill hændlsr, kan forsikrs. Hvis dr blivr slækkt på forudsætningn, r dr adskillig mulig rsultatr, for hvilkt tilfældt kun r t. 12

15 D først tr tilfæld var p i ndogn. I dt sidst tilfæld r L ndogn vd nul llr lav omkostningr. Hr r dt ikk sandsynlighdn p i, som r ndogn mn størrlsn af forsikringshændlsn. Dn marginal privat omkostning r nul, slvom dn social omkostning r positiv. Rsultatt af dnn form for moral hazard r dobblt. På grund af divrgnsn mllm privat og social omkostningr (og altså udgiftn til forsikring) r forbrugt infficint stort og skabr opadgånd prs på forsikringspræmin. Rsultatt af dnn typ af moral hazard r altså infficint i form af ovrforbrug. På dnn måd skabr moral hazard incitamnt til ovrforbrug på ftrspørgslssidn (tilfæld to og tr) llr udbudssidn (tilfæld fir). Problmt r fundamntalt. Jo mr fuldndt dækningn og jo lavr tabt fra forsikringshændlsn r, jo mindr skal individr slv bær konskvnsrn af drs handlingr, og jo mindr vil incitamntt drfor vær for at opfør sig, som man skull, hvis man slv skull bær diss tab. Dvs. problmt md moral hazard kan i dt mindst bliv bhandlt på to forskllig mådr, som ikk gnsidigt udlukkr alt andt. Jo højr dækningsgrad og jo mindr ubhag, dr r forbundt md forsikringsbgivnhdn, ds mindr tilskyndls har d forsikrd til dn adfærd, d vill hav udn forsikring. Dvs. dt først r at vælg n forsikringstyp, som kun givr n partil dækning for indkomsttabt vd arbjdsløshd. Md fuldstændig dækning mistr dn forsikrd tilskyndlsn til at undgå, at forsikringsbgivnhdn, dvs. arbjdsløshd, indtrædr. Fuldstændig dækning krævr uovrkommlig høj forsikringspræmi. Dn andn frmgangsmåd r at sætt nogl forudsætningr for forsikringstagrns adfærd og da forsøg at håndhæv diss btinglsr. Kontrolmkanismn i arbjdsløshdsforsikringssystmt r, at ikk-arbjdr, som ønskr at modtag kompnsation, skal hnvnd sig til fx dt pågældnd jobcntr og accptr t passnd job. I stdt for n tilpasning af ftrspørgsln gnnm gnbtaling og prisn 12 r dr på nogl områdr sat bgrænsningr for d udbudt indkomstydlsr (rationring). Dt gældr blandt andt visitations- og rådighdskrav, som optrædr i fravær af prismkanismr. 12 Dn kollktiv finansiring af indkomstsystmt rstattr privat finansiring i form af forsikring (llr opsparing). Man kan sig, at dn nklt modtagr forsikringspræmir og opsparing fra statn og btalr hrfor via skattr og afgiftr. Dr r dog t bidrag i form af kontingnt. 13

16 Båd advrs slction og moral hazard stammr fra informationsfjl. Ingn af dln vill opstå, hvis forsikringsslskabt kunn læs d forsikrd prsonrs tankr, udlukknd som følg af båd skjul vidn og skjul handling. Problmrn i d to sidst afsnit kan forårsag inffktivitt, og gør privat forsikring umulig. Diss vansklighdr r mgt rlvant i forhold til arbjdsløshdsforsikringn. 2.4 Eksistnsn af dt privat forsikringsmarkd Tr btinglsr skal ksistr, for at dt privat forsikringsmarkd kan hold. 1. Dr skal vær n positiv ftrspørgsl. Dt krævr, at hvor y r dn forvntd indkomst og V y y * = > sikkrhd holdr, hvis nogl individr r risikoavrs. 0 * y r n lavr indkomst. Værdin af 2. Dt skal vær tknisk muligt at udbyd forsikring dvs. ikk nogn af problmrn diskutrt i sidst afsnit må gør aktuarforsikringr mulig. 3. Dt skal vær muligt at udbyd forsikring til n pris, som individr r forbrdt på at btal dvs. ftrspørgslsprisn må ovrstig llr vær lig md nttoudbudsprisn. Forsikring kan bliv udbudt til n accptabl pris, hvor kun dn individull risikoavrsion (rpræsntrt vd forsklln mllm y og y ) r tilstrækklig til at dækk forsikringsslskabts mark-up, αpl. Fuldkommn information r rlvant for folk, dr købr forsikring og for forsikringsslskabr, dr udbydr forsikringspolicn. Som t rsultat vil risikoavrs prsonr, hvis vlfærd ikk kan forøgs vd at tgn n forsikring, ikk ftrspørg forsikringsydlsn 13. Social forsikring, hvor dr ikk finds afsætningsomkostningr, lav procsomkostningr og rstatning pga. standardisring og økonomisk stordriftsfordl, kan vær mr fficint. 13 Fra ligning (1) fås, at jo højr dn administrativ blastning α r, jo mindr sandsynligt r dt, at folk vil ftrspørg ydlsn. 14

17 Trods nogn af diss problmr kan aktuarforsikringr vær infficint llr ovrhovdt ikk bliv udbudt. Problmr opstår oft fordi to sæt af bhov d af aktuarforsikringr og d af dn aktiv socialpolitik ikk matchr. Dt kan mdfør rgulring, subsidiring af privat forsikring llr offntlig midlr gnnm social forsikring llr bskatning. dvrs slction frmsættr spørgsmålt om, at ffktivittn krævr forskll i individull sandsynlighdr, hvilkt skal rsultr i forskllig præmir, jf. afsnit 2.2 Hvor valgt, om at forsikr sig r frivilligt, krævr ffktivitt, at forsikringsudbydr r nødt til at afdækk, hvm dr tilhørr n høj hnholdsvis n lav risikogrupp og justrr præmirn i ovrnsstmmls md dnn inddling, jf. ligning (1). Dtt r tydligt t tilfæld af markdsfjl, da udfaldt r, at n virklig risiko r blvt umuligt at forsikr sig imod. En afhjælpning mod dnn typ af markdsfjl r, at statn går ind for at rklær, at arbjdsløshdsforsikring r obligatorisk jf. gnar Sandmo, Dr, hvor forsikring r tvungn, kan dt vær muligt at saml høj og lavrisikogruppr og pålægg nhvr gnnmsnit præmin, da prsonr md lav risiko ikk kan fravælg sig ikk at vær forsikrt (Björklund t al., 1991). Når all btalr samm lumpsum bidrag for at opnå brttigls til arbjdsundrstøttls, vil dr opstå problmr md nogl gruppr, som har kstrm lav sandsynlighd for at bliv ldig. Et forsikringssystm, som pålæggr n tvungn gnnmsnit præmi uanst risiko, kan ltt problmr md advrs slction. Drimod vill d uhldig incitamntsffktr, dr følgr af moral hazard, følg md. Sålds, hvis forsikring r tvungn vd at pålægg all dn samm præmi, forårsagr dn lav inffktivitt på forsikringsmarkdt, skønt forsikringsydlsn kan forårsag undrordnt inffktivitt i andr sammnhæng. Privat forsikringr byggr altid på n udtrykklig kontrakt mllm forsikringsslskabt og forsikringstagr, og dr r n tæt sammnhæng mllm btaling og ydls. Som rgl r dt n frivillig sag at tgn privat forsikring, mn i nogl tilfæld r dt via lovgivning fastsat, at borgrn har pligt til at forsikr sig mod bstmt hændlsr. I dtt tilfæld opstår t privat forsikringsmarkd undr lovgivningsmæssig rammr. Hvis dt skal illustrrs md vlkndt områdr, r bilforsikringr, indboforsikringr, arbjdsskadforsikringr for virksomhdr.l. ksmplr på dtt. Privat forsikring r urtfærdig, da fattig ikk har råd til at dækk sig tilstrækklig. Dtt forhold kan bliv grbt an på mang mådr. Hvis problmt først r, at fattig ikk har råd til 15

18 dækning, r markdsallokring ikk problmt mn indkomstfordling, og dt kan løss vd kontantomfordling. For dt andt, hvm bsluttr, hvilkt dækningsnivau r tilstrækklig? Offntlig tilvjbringls på diss grund kan kun rtfærdiggørs, hvor dr r fficint problmr md privat forsikring, llr hvis individr har ufuldkommn information. 2.5 Kollktiv forsikring På grund af asymmtrisk information r offntlig arbjdsløshdsundrstøttls mr komplks båd md hnsyn til brttigls og btinglsr. I nogl tilfæld r dn dansk vlfærdsstat univrsal (dvs. at all r brttigt til at modtag undrstøttls i tilfæld af ldighd) og i andr r foranstaltningrn målrttt (kun d prsonr, dr opfyldr bstmt kritrir såsom indkomst, bskæftigls m.m.). dministrationn af dagpng kan udskills fra dt offntlig og styrs af dn privat sktor som f.ks. fagforningr llr a-kassrn. I ralittn agrr a-kassrn som agntr for statn. Socialforsikringsarrangmntr styrs af privat institutionr. Ovrførslr stills som btingls for n implicit llr ksplicit bidragsrgistrring og for frmkomstn af n spcifik bgivnhd, hyppigt rlatrt til bskæftiglssstatus. Et af forsikringsordningns vigtigst formål r at rstatt tabt indkomst. Kollktiv forsikring afvigr fra privat forsikring på to cntral punktr. Først, da mdlmskab gnral r obligatorisk, r dt muligt (skønt nok uundværlig) at knækk forbindlsn mllm præmi og individul risiko. Dr r ingn forbindls mllm bidrag og individul risiko. En samlnd løsning r drfor t valg. For dt andt r indskrænklsn normalt mindr spcifik nd privat forsikring md to fordl. Dækning kan givs mod risiko, som dt privat markd ikk kan, og risikon kan ændr sig ovr tid. På dnn måd kan kollktiv forsikring i skarp modsætning til aktuarforsikring ikk kun dækk risiko mn også usikkrhd, mn dt r n dækning, hvor præmirn ikk bærr n aktuarisk sammnhæng md individul risiko. Mkanismn r social forsikring frm for aktuarisk forsikring. Vlfærdssamfundt r n implicit forsikringsordning, dr obligatirisk omfattr all borgr. Intt andt rsultat r muligt. 16

19 2.5.1 rgumntr for n vlfærdsstat Effktivitt kan opnås vd markdsallokring især undr konkurrncdygtig forhold udn markdsfjl og vigtigst, udn signifikant informationsfjl 14. Lignnd btinglsr r nødvndig, hvis forsikring skal vær fficint. I dt mindst skal nogl individr vær risikoavrs, og dr må ikk vær nogn tknisk problmr md privat udbudt forsikringr, jf. kapitl 2.4 Diss btinglsr, dr kollktivt rfrrr til standardforudsætningrn, skal all hold, hvis man skal stol på, at markdt kan allokr ffktivt. Vlfærdsstatns bvidst forsøg på at påvirk, dirigr og kontrollr markdt og d vigtigst økonomisk variabl r md vidr sigt på at frmm vækst og n bstmt fordling af dnn vækst. Målt md indkomstovrførlsr 15, dr også inkludrr forsikring, krævr mkanismr, dr kan fostr slvhjælp. Drfor r forsikring nødvndig for t individ, dr r slvforsørgnd gnnm sin lvtid, mn har brug for n mkanism, dr givr ham mulighd for at omfordl fra ham slv på t bstmt tidspunkt (f.ks. undr job) til ham slv på t andt (f.ks. undr ldighd) 16. f dn grund r dr stærk ffktiv argumntr for n høj offntlig dltagls i at frmbring forsikringsmkanismr, dr inkludrr offntlig anskaffls af arbjdsløshdsundrstøttls (Kn & Boadway 2000, sid 687). I dt mindst vil diss ovrførslr, lig mgt hvad formn r, ikk vær aktuarisk rlatrt til individul risiko. D mang tilfæld af hændlsr, som statn går ind og dækkr, vil for n tilhængr af strng aktuarprincippr hvrkn vær mulig llr nødvndig. Forskllig rformr af dagpngforsikringssystmt r mulig, mn n btydlig tilbagvndn til dt frivillig privat forsikringsmarkd r ikk n af dm. Statslig organisrt arbjdsløshdskompnsation kan bidrag til mikro-fficint mål. 14 Effktivitt, dr ikk hæmmr social rtfærdighd, r n utvtydig gvinst. 15 Målt r også at rducr/bkæmp ulighd. Hvorvidt statns indgribn i markdsmkanismrn mdførr n mr lig fordling, og hvorvidt n sådan intrvntion ovrhovdt kan lgimitrs har lagt grund til mgn dbat, jf. gnar Sandmo, 1998, Esping-ndrsn og Barr m.m. Statns oprindlig indgribn havd dt formål at få n mr lig fordling af samfundts godr, jf. Nils Ploug & Kvist (1997). 16 Bidrag og ovrførslr undr t r omfordlnd fra rig til fattig. 17

20 Vd implicit forsikring tilbyds forsikringsdækningn all uanst btalingsvnn. Dtt r n fordl, når nogl borgr ntn ikk vil kunn tgn n privat forsikring, llr præmin vill vær urimligt høj. Offntlig rgulring løsr problmt md forskllig risikogruppr vd at gør forsikring obligatorisk på t nivau, dr passr til lavrisikogruppn Hvorfor hav n vlfærdsstat? Dr r mang stærk og positiv argumntr for vlfærdsstatn. Hr nævns kun nogl få. D fficint argumntr r basrt på kstrnalittr, justrt tvang og tknisk (hovdsagligt information) fjl på udbudssidn af forsikringsmarkdt og for langsigtd kontraktr på ftrspørgslssidn og tilvjbringls af offntlig ovrførslr. Hovdargumntrn for rtfærdighd r, at d fattig følr sig mindr stigmatisrt af dn kollktiv forsikring, og hvis statslig forsikring r tilvjbragt af fficint grund, kan forsikring så brugs som n omfordlnd mkanism 17. Diss argumntr r ovrbvisnd. Dt offntlig forsikringssystm r mindr infficint nd dt privat markd, da ldighd r n risiko, dr ikk kan forsikrs. rbjdsløs mnnskr udgør ovr halvdln af all indkomstovrførslr. Hvis vi spørgr: Burd arbjdsløshdsforsikringssystmt vær statslig?, r dt kort svar, J. På grund af markdsfjl udførr statn objktiv rtfærdighd, som dn brd bfolkning støttr, og statn bidragr til btydningsfuld brdr mål som ksmpl at hjælp og forbdr social sammnhæng og solidaritt. Vlfærdsstatn har t btydligt funktionlt aspkt. Dn stor ffktiv roll, som vlfærdsstatn har, gør, at dn r rlvant og får brd opbakning af stor dl af bfolkningn. Som sagt r vlfærdsstatn mgt mr nd t sikkrhdsnt. Dn r ikk kun rtfærdiggjort på grund af omfordlingsmål, som man kan (llr ikk kan) hav, mn fordi dt offntlig stillr nogl ydlsr til rådighd, som dt privat markdt af tknisk grund ntn vill udbyd inffktivt llr ovrhovdt ikk still til disposition. Brttigls til offntlig ovrførslr afhængr ikk kun af bgivnhdn 17 Man sklnr mllm horisontal og vrtikal fordling. Dn horisontal fordling r n fordling af indkomst ovr t livsforløb fx mllm prsonr på arbjdsmarkdt og pnsionistr. Dn vrtikal fordling indbærr n omfordling via ovrførslsindkomstsystmt fra rig til fattig. S Ploug & Kvist (1997). 18

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere