Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet"

Transkript

1 DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn

2 Projkt- & Karrirvjldningns Rapportsri Nr. 259/2009 Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski ISSN: ISBN: S øvrig udgivlsr i rapportsrin og fortag bstillingr dirkt på Projkt- & Karrirvjldningns hjmmsid. Projkt- & Karrirvjldningn Dt Samfundsvidnskablig Fakultt Købnhavns Univrsitt Cntr for Sundhd og Samfund Østr Farimagsgad Købnhavn K

3 1. INDLEDNING FORSIKRING INDLEDNING UDBUDDET F FORSIKRING KRVENE I RELTION TIL PRIVT FORSIKRING FOR RBEJDSLØSHED SYMMETRISK INFORMTION EKSISTENSEN F DET PRIVTE FORSIKRINGSMRKED KOLLEKTIV FORSIKRING RGUMENTER FOR EN VELFÆRDSSTT HVORFOR HVE EN VELFÆRDSSTT? DELKONKLUSION DET DNSKE RBEJDSLØSHEDSSYSTEM RBEJDSLØSHEDSFORSIKRINGSSYSTEMET KONTNTHJÆLPSSYSTEMET RÅDIGHED OG SNKTIONER RBEJDSMRKEDSTILTG FOR BÅDE KONTNTHJÆLPS- DGPENGEMODTGERE DELKONKLUSION WORKFRE INTRODUKTION MODELLEN RNDBETINGELSERNE FULDSTÆNDIG INFORMTION UFULDSTÆNDIG INFORMTION UDEN WORKFRE UFULDSTÆNDIG INFORMTION MED WORKFRE DEL-KONKLUSION I - TIME-WORKFRE TSK-WORKFRE ER BEDRE END TIME-WORKFRE DEL-KONKLUSION II - TSK-WORKFRE DISKUSSION DISKUSSION F NTGELSER DELKONKLUSION SMLET DELKONKLUSION UDSTTE GRUPPER PÅ RBEJDSMRKEDET FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN OG METODE RESULTTER F UNDERSØGELSEN NLYSE F VRMESTUENS BRUGERE DE SOCILT UDSTØDTE EN SÆRLIG UDST GRUPPE KONSEKVENSER F LÆNGEREVRENDE LEDIGHED STYRKELSE F DEN FOREBYGGENDE INDSTS DELKONKLUSION

4 6. DEN KTIVE RBEJDSMRKEDSPOLITIK DEN DNSKE RBEJDSMRKEDSMODEL EFFEKTER F KTIV RBEJDSMRKEDSPOLITIK UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I GULDBORGSUND KOMMUNE BESKRIVELSE F MEST NVENDTE INSTRUMENTER INDSTSMULIGHEDER FOR SVGE OG UDSTTE LEDIGE I GULDBORGSUND KOMMUNE DEN KTIVE INDSTS OG VIRKSOMHEDSINDSTSEN DEN SÆRLIGE INDSTS DELKONKLUSION KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING PPENDIKS PPENDIKS BILG BILG BILG BILG BILG LITTERTURLISTE

5 1. Indldning rbjdsmarkdt r omdrjningspunktt for vlfærdsstatn. For dt først blivr vlfærdsstatn primært finansirt af bskatning af indkomstr, for dt andt har man i vlfærdsstatn rt til ovrførslsindkomstr, hvilkt r md til at øg udgiftrn, og for dt trdj r dr brug for arbjdskraft for at gnnmfør mang af vlfærdsstatns opgavr. En lav arbjdsmarkdsdltagls vil drfor mindsk indtægtrn samt øg udgiftrn. Formålt md opgavn r at s, hvorfor statn r dn bdst udbydr af arbjdsløshdsforsikring nd dt privat markd og til at få svag og udsatt gruppr tilbag på arbjdsmarkdt. Statn har n mass instrumntr som for ksmpl dn aktiv arbjdsmarkdspolitik, som dn kan anvnd. Dt flksibl arbjdsmarkd har alt andt lig d bdst btinglsr for at udfold sig, når dt offntlig vartagr løsningn af ldighdsproblmt. Drfor vil dr vær stor fokus på arbjdsløshdsforsikring og aktiv arbjdsmarkdspolitik gnnm hl opgavn 1. rbjdsløshdsforsikring r n hjørnstn i dt dansk vlfærdssystm, mn dr r nogl ngativ incitamntsproblmr, som skabs gnnm dt rlativ gavmild dansk arbjdsløshdsforsikringssystm. I t arbjdsløshdsforsikringssystm r dr t trad-off mllm lav bskæftigls og n høj forsikring. Hvis arbjdsløshdsforsikringn for ksmpl r rlativ høj, så vil dr ikk vær nær så stor gvinst vd at tag t arbjd, og omvndt hvis arbjdsløshdsforsikringn r rlativ lav. Dn optimal afvjning mllm arbjdsløshd og forsikring vil i sidst nd vær t præfrncspørgsmål og drmd t politisk spørgsmål. Dr r sidn 2003 blvt fortagt adskillig stramningr på arbjdsløshdsforsikringsområdt. Formålt har vært at forsøg at skab t bdr trad-off mllm bskæftigls og arbjdsløshdsforsikring. Dtt skull opnås vd at skab forbdrd 1 ndr rlvant vlfærdsparamtr i forbindls md skattpolitik hrundr fordlingshnsynt r ikk inddragt. Dt vill vær for omfattnd. 3

6 incitamntr for d ldig og gnnm dn opkvalificring af d ldig, dr kunn skabs gnnm t øgt brug af aktivring og jobtræning. Dt r svært ikk at s dagpngsystmt som n af hjørnstnn på dt dansk arbjdsmarkd. Er man i tvivl, så skal man bar tænk tilbag, da rgringn i forbindls md finanslovn planlagd at ændr vd dagpngrttn. Dagpng i tilfæld af ldighd r folks mulighd for ikk at oplv n social drout, og sålds n stabilisrd foranstaltning i samfundt. Drnæst anss dagpngsystmt, som n forsikring folk slv har btalt for, og som dt drfor ikk tilkommr politikr at pill vd. Hvis dt ovnstånd accptrs, så r dt rimligt at antag, at folk opfattr dagpngsystmt, som n naturlig dl af n vludbyggt vlfærdsstat. rbjdsløshdsforsikring blivr ovr hl vrdn vartagt af dt offntlig i stdt for af privat forsikringsslskabr, og i langt d flst land, dr har t arbjdsløshdsforsikringssystm, r dt obligatorisk at vær mdlm. Dtt r ikk tilfældt i Danmark, hvor dt r frivilligt, om man vil vær mdlm af n a-kass. Dt kan drfor vær rlvant at spørg, om dr r t tortisk svar på, hvorfor dr ikk r ksmplr på privat arbjdsløshdsforsikring. Dt visr sig, at dt kan vær n særlig kombination af incitamntsproblmr, som r forklaringn på dt total fravær af privat løsningr. lt andt lig r dt svært at obsrvr dn nklts jobsøgningsintnsitt, indsats på jobbt og præfrnc for fritid m.m. Dn nklt kan drfor hav incitamnt til at lyv om sin jobsøgningsintnsitt, llr om, hvorvidt han/hun r frivillig arbjdsløs for at kunn modtag arbjdsløshdsforsikring. Spørgsmålt r drnæst, hvordan dt offntlig skal opbygg t optimalt arbjdsløshdsforsikringssystm. Incitamntsproblmrn, dr opstår på grund af asymmtrisk information, forsvindr ikk blot, fordi opgavn vartags af dt offntlig frm for dt privat. Dn offntlig arbjdsløshdsforsikringsudbydr skal drfor tag stilling til, hvordan incitamntsproblmrn bdst muligt kan minimrs. Dr r to mådr, som kan anvnds til at afhjælp nogl af incitamntsproblmrn. Dt først rdskab r aktivring, som i faglittraturn kalds workfar. Dt andt r kontrol af ldigs adfærd md hnblik på 4

7 at sanktionr dm, hvis d ikk udvisr n hnsigtsmæssig adfærd. Jg vil som udgangspunkt ligg stor vægt på aktivring og rådighdsforpligtlsn 2. Workfar r t af rdskabrn til at rducr incitamntsproblmt, som analysrs. Vi skal s, om dt r muligt at s, om dr r n vlfærdsgvinst at hnt vd at bnytt t rdskab udn, at dr ændrs på fordlingspræfrncn mllm forskllig samfundsgruppr. Drfor r vlfærdsmaksimring dn rlvant frmgangsmåd, når dt skal vurdrs om t arbjdsløshdsforsikringssystm r optimalt indrttt. Opgavns struktur r som følgr. Kapitl 2 argumntrr for, at dt dansk arbjdsløshdsforsikringssystm skal vartags af statn og ikk af n privat udbydr. Statn r bdr i stand til at påvirk agntns adfærd og at forbdr incitamntsstrukturn. Bskrivlsn af d gnrll rglr for dagpng kontanthjælpssystmt finds i kapitl 3. Drftr følgr t ovrblik ovr, hvilk rglr og rtningslinjr, dr gældr på aktivringsområdt. Dt r arbjdsmarkdspolitikkns formål at øg arbjdsudbuddt, drfor gnnmgår jg kort dn dansk arbjdsmarkdspolitik i afsnittt. Dnn frmstilling vil snr i opgavn bliv holdt op imod n mpirisk undrsøgls, om hvordan dn aktiv arbjdsmarkdspolitik fungrr til daglig i Guldborgsund Kommun. ktivring r t gnnmgånd tma i dnn opgav. nalysn af dt optimal arbjdsløshdsforsikringssystm bhandls i kapitl 4. Formålt r at vis, om dt r vlfærdsforbdrnd at anvnd workfar, og hvor dt r muligt at modtag arbjdsløshdsforsikring at kontrollr ldigs jobsøgning. Workfar forbdrr forsikringn mod ldighd vd at fungr som n scrningsmkanism. rbjdsløs r påkrævt at udfør bstmt opgavr llr at brug nogt tid i workfar mod at modtag offntlig indkomstovrførslr. Jg vil forsøg at vis, at dn nst virkning på arbjdsløshdn fastholdt indn for modlln r, at workfar fjrnr frivillig ldig arbjdr fra arbjdsløshdsstatistikkn. Indsatsforpligtlsn r i fokus og dt at stå til rådighd for 2 Drfor r dr to rdskabr til at bgræns incitamntsproblmrn i forsikringssystmt. Dt sidst rdskab, dr nok r dt mst ffktiv, r at justr på dagpngnivaut llr tidsbgrænsningn i udbtalingn af arbjdsløshdsforsikringn. 5

8 arbjdsmarkdt og hl tidn at vær aktiv samt motivrt for at dltag i forskllig arbjdsmarkdsforanstaltningr og aktivittr. Rstn af opgavns struktur r som følgr. I kapitl 5 rdgørs for n undrsøgls fortagt på Varmstun i Næstvd. Formålt md undrsøglsn r at analysr, hvorfor dr r nogl individr, dr hlt faldr ud af arbjdsmarkdt og tilbringr n stor dl af drs tilværls i offntlig forsørgls. Målt r at find ud, hvad konskvnsrn r, og hvad dr vt. kan gørs for at hjælp diss prsonr tilbag på arbjdsmarkdt. Kapitl 6 hængr tæt sammn md kapitl 5. Hr tags dr udgangspunkt i t ksmpl fra Guldborgsund Kommun. Dt undrsøgs, hvad kommunn har gjort for at hjælp og støtt langtidsldig i job. Dn aktiv indsats og arbjdsmarkdsforanstaltningrn blivr bskrvt md udgangspunkt i dn dansk modl. Bskæftiglssinitiativr ønsks blyst, som r rttt mod dn dl af arbjdsmarkdt, dr kan forvnts at omfatt dn mst marginalisrd dl af arbjdsstyrkn. Jg diskutrr, hvordan dt r muligt at forbdr bskæftiglsssituationn for d udsatt gruppr vd at supplr rådighdskravn md andn indsats. Spcialt afslutts md n konklusion. 6

9 2. Forsikring Social forsikring r t rsultat af informationsproblmr. Når markdt fjlr, kan statn træd ind og løs problmt gnnm offntlig støtt. Fjl på markdt til at sikr mod usikkrhd har skabt mang social institutionr, i hvilkn markdts sædvanlig forudsætningr r i nogn grad modsagt. Markdt r n infficint mkanism, dr r i stand til at bring bstmt væsntlig klassforskll i vidn mllm folk. Kollktiv forsikring kommr fra to kildr. Bhov for forsikring opstår, fordi bskæftiglsn i stor udstrækning r t tosidt fænomn (dvs. n prson r ntn bskæftigt llr arbjdsløs) og fx pnsion r n særskilt bgivnhd. Sålds r risikorn, som social forsikring ydr dækning imod, i nogn grad n social konstruktion. Dsudn, når vi sr på udbudssidn, tilvjbringr informationsfjl båd n tortisk rtfærdiggørls af og n forklaring for, at n vlfærdsstat r mgt mr nd t sikkrhdsnt. Dr kan argumntrs for, at social forsikring givr nhvr lig rt til indkomststøtt. Offntlig forsikring skal vær univrsal, nsrttt og obligatorisk. Dt privat markd r af tknisk grund ikk i stand til at still dn fficint mængd og typ af forsikring til rådighd mod nhvr form for indkomststab; især mod arbjdsløshd. ktuarforsikring kan ikk dækk stokastisk tilfældighdr som f.ks. ldighd. Et problm på markdt for forsikring r, at forsikringsslskabr kan hav svært vd at tilbyd forsikring på rimlig btinglsr, da ldighd oft hændr samtidigt for mang af forsikringstagrn, dt vil sig undr økonomisk rcssion og økonomisk krisr som på nuværnd tidspunkt. Et forsikringsslskabs mulighd for at saml risikor på tværs af bidragsydr r bgrænst, hvis risikorn r positiv korrlrt. Et privat arbjdsløshdsforsikringsslskab vill stå ovr for stor problmr undr n rcssion. Vi skal s på, at kollktiv forsikring r n løsning. I kapitl 2 har jg anvndt Nicholas Barr 2004 og pnsum fra fagt Offntlig Udgiftpolitik. Dr r også nævnt andr forfattr, hvilkt så vil frmgå af tkstn. 7

10 2.1 Indldning Trmn forsikring, dr r bnyttt af forskllig mnnskr, btydr nogt forsklligt: En aktuar mkanism (ligning (1), jf. fodnot 3), dr normalt r organisrt i dn privat sktor, llr En mkanism, dr tilbydr individul sikkrhd mod risici. Dt først punkt dfinrr forsikring md hnsyn til n mtod, i hvilkn dtt formål kan bliv forfulgt. Dt andt md hnsyn til dts formål. Slv når institutionr ikk r forsikrt i først forstand, så vil d vær dt alligvl, ftrsom markdt tilbydr sikkrhd mod risici. Vi skal nu s på, undr hvilk btinglsr dt privat markd vil tilvjbring forsikring og btragt omstændighdrn, i hvilk n markdsligvægt vil ksistr og vær fficint. 2.2 Udbuddt af forsikring ktuarpræmin 3 r undrlagt t antal af btinglsr på sandsynlighdn p 4 i. Nogl r strngt tknisk, mns andr frmbringr problmt om prfkt information. Dt kan gør privat forsikring infficint llr ikk-mulig mdmindr sandsynlighdn p i ligning (1) ovrholdr fm btinglsr. ktuarforsikringr krævr først, at sandsynlighdn af n forsikringsbgivnhd for thvrt individ r uafhængig af sandsynlighdn for thvrt andt. Dnn btingls r nødvndig, fordi forsikring afhængr i n givn priod af ksistnsn af t forudsigligt antal af vindr og tabr 5. For dt andt skal dn rlvant sandsynlighd p vær mindr nd n 6, llrs vil forsikringn ikk bliv udbudt, pga. dr ikk vil vær nogn ftrspørgsl ftr ydlsn. Dr r ikk nogn mulighd for at sprd risikon, og som følg draf ingn gvinst i at handl. 3 ktuarpræmin for dt i t individ, π i, r dfinrt som: π = (1 + α) p L (1) Hvor i i p L r individts forvntd tab, og α r mark-up ( blastningn ), som forsikringsslskabt tilføjr for at dækk d administrativ omkostningr og normal profit. π r prisn, som forsikringspolicn vil bliv udbudt til på t konkurrncprægt markd. 4 p i kan f.ks. vær sandsynlighdn for dt i t individ, dr blivr ldig llr fortsættr i arbjdsløshd. 5 Hvis, i dt kstrm tilfæld, individul sandsynlighd r fuldstændigt sammnkædt, vil dt mdfør, at når n prson lidr t tab, så vil dt påvirk hl samfundt. Dvs. hvis dt har n indflydls på thvrt mdlm af n aktuarordning, så vil dt påvirk all. 6 Hvis dnn btingls ikk holdr, kan ligning (1) simplificrs til: π = (1 + α)l > L (2) aktuarpræmin vil vær lig md llr ovrstig forsikringstabt. Hvis p=1 r dt sikkrt, at hændlsn skr. i 8

11 For dt trdj skal dn rlvant sandsynlighd p vær kndt llr stimrbar. Forsikring hnvndr sig til risiko, mn kan ikk klar sikkrhd (dn forrig btingls) llr usikkrhd. Hvis dn privat forsikringsvirksomhd ikk kndr sandsynlighdn, kan virksomhdn ikk vær i stand til at udrgn n præmi fra ligning (1), hvilkt gør aktuarforsikringr umulig 7. Problmt kan opstå på mang forskllig mådr. Forsikringshændlsn kan vær sjældn, så md få obsrvationr vil t thvrt stimat af sandsynlighdn hav n stor varians. Dsudn kan hændlsn vær ukndt pga. problmts komplksitt fx ldighd. Dn trdj hændls kan opstå, hvor forsikring involvrr langsigtd kontraktr. På langt sigt kan n kndt risiko bliv ukndt fx kan n risiko ændr sig til usikkrhd. Dt r fx ikk muligt at stimr sandsynlighdn for forskllig nivaur af frmtidig prisændringr. Ydrligr problmr r forårsagt af asymmtrisk information, hvor dt privat forsikringsslskab har mindr information nd forbrugrn (Kn & Boadway 2000, sid 688, jf Barr Chap. 5). Markdsffktivitt krævr fuldstændig information. Et særligt områd af informationsproblmr vdrørr privat forsikringsvirksomhd 8. Spcifikt burd dr ikk vær advrs slction og moral hazard. dvrs slction opstår, når købr r i stand til at skjul kndsgrningn fra forsikringsslskabt, at man tilhørr n højrisikogrupp. Problmt opstår sålds, hvor dr r skjult vidn. Hvis dt privat markd ikk kan skln mllm høj- og lavrisikogruppr, r markdt nødt til at opkræv all dn samm præmi basrt på dn gnnmsnitlig risiko (Boadway & Bruc 1994, sid 110, jf. Barr Chap. 5). Rsultatt blivr, at individr md lav risiko vil stå ovrfor uhørt høj præmir og i sidst nd vælg ikk at forsikr sig mod n pågældnd hændls, slv om (vd n aktuarpræmi) dt vill hav vært fficint for dm at gør. Moral hazard kan frmkomm på flr mådr. Dr hvor dr r n skjult handling fx i situationr, hvor (lt ovrfornklt) købr udn d stor omkostningr kan manipulr 7 Dn gnnmsnitlig sandsynlighd af at vær ldig r kndt. Dt r simplthn dn aggrgrd arbjdsløshdsrat. Dr r også stort kndskab til arbjdsløshdssandsynlighdn for undrgruppr af arbjdsstyrkn. Slskabt kan ikk knd sandsynlighdn for dn individull forsikringstagr, mn dt har aktuarmæssig informationr om dn gnnmsnitlig ldighdsrisiko for n bstmt rhvrvsgrupp. 8 Et privat forsikringsslskab kunn udspørg forsikringstagrn om spcifikk forhold for at afdækk dn pågældnds risikogrupp. Dt r ikk n fuldndt løsning. For dt først r procssn omkostningsfuld, og for dt andt r vrifikation ikk altid mulig. 9

12 sandsynlighdn p i (1), sådan at forsikringshændlsn vil opstå. Drudovr hvor købr kan manipulr md størrlsn af tabt L (dagpngnivaut) 9. Dnn information, dr forkommr i tilfældn md advrs slction og moral hazard, r hvrkn tilgænglig på dt privat markd llr for statn. Dr finds utallig mådr, i hvilkn købr kan manipulr sandsynlighdn. Hvis problmt r stort, r markdt ikk i stand til at brgn aktuarpræmin, og privat forsikring r umulig Kravn i rlation til privat forsikring for arbjdsløshd Hvis forudsætningrn nævnt i ovnstånd afsnit ikk r opfyldt, r frivillig privat forsikring, brgnt ftr såkaldt aktuarisk princippr, ikk mulig. Dn først forudsætning (sandsynlighdn for at forsikringshændlsn indtræffr for n bskæftigt skal vær uafhængig af sandsynlighdn for at hændlsn indtræffr for n hvilkn som hlst andn borgr i rlation til arbjdsløshd) udlukkr fx, at man kan forsikr sig mod inflation, fordi dn md samm sandsynlighd vill indtræff for all forsikrd på samm tid. Hvis dn andn forudsætning (Sandsynlighdn for, at hændlsn indtræffr, skal vær mindr nd 1) ikk r opfyldt, givr dt ingn mning for forsikringsslskabt at tgn n forsikring, fordi risikosprdningn ikk r mulig. Man kan md andr ord ikk lv af at sælg forsikringr mod n hændls, som md garanti vil indtræff. Hvis dn trdj forudsætning (p skal vær kndt llr stimrbar) ikk r opfyldt, kan dr ikk brgns n præmi for forsikringn. Hvis dn fjrd forudsætning (advrs slction) ikk r opfyldt, vil forsikringspræmin bliv n gnnmsnitspræmi, dr for lavrisikogruppr r så høj, at d vælgr at forlad forsikringn, og drmd ftrladr forsikringsslskabt md højrisikogrupprn, hvilkt gør privat forsikring umulig. Hvis dn sidst forudsætning (moral hazard) ikk r opfyldt, kan forsikringstagrn i dt kstrm tilfæld hlt slv vælg, hvornår og hvor oft hændlsn skal indtræff, og drftr hæv sin rstatning. På arbjdsløshdsdagpngområdt kan dt diskutrs, om dn nklts arbjdsløshdsrisiko r uafhængig llr j, dvs. om dn først forudsætning gældr. Dr finds dm, dr mnr, at 9 En stor dl af problmt md privat forsikring r moral hazard. F.ks. kan dt forsikrd individ hav mulighd for at påvirk først sandsynlighdn for at vær blandt d ldig vd at før sin gn ldighd md sig. For dt andt (og dt vigtigst) kan individt påvirk sandsynlighdn for at forlad arbjdsløshdn. Dt vil sig arbjdsløshdsvarighdn. 10

13 dn faldnd ftrspørgsl som øgt arbjdsløshd alt andt lig mdførr, gnrlt vil øg arbjdsløshdsrisikon, mns andr md hnvisning til dn såkaldt naturlig arbjdsløshd ikk mnr, dt r tilfældt. Slv om dr i hvrt fald dlvis skull vær afhængighd mllm d nklts arbjdsløshdsrisiko, r dt problm sandsynligvis så bgrænst, at dt ikk i sig slv kan vær t argumnt mod privat forsikring. D næst tr forudsætningr r også opfyldt (andn til fjrd). Sandsynlighdn for at bliv arbjdsløs r mindr nd 1, dn gnnmsnitlig arbjdsløshdsrisiko, dvs. arbjdsløshdsprocntn, båd for all på arbjdsmarkdt og for undrgruppr på arbjdsmarkdt r kndt. Mn dn fmt forudsætning givr nok problmr. Dn nklt kan båd påvirk sin sandsynlighd for at bliv arbjdsløs, og han kan også påvirk arbjdsløshdspriodns længd. Drfor r dt vanskligt at forstill sig n privat arbjdsløshdsforsikring byggt på aktuarisk princippr. Hvis dt skal rlatrs til n makroøkonomisk diskussion, hvor dr for ksmpl ss på stor konskvnsr af konjunkturudsving i økonomin, så r rådighdskravt hlt cntralt for kontrol af moral hazard. Når dr r høj ldighd, r dt svært at kontrollr, om folk rlt står til rådighd for arbjdsmarkdt. Hr kommr dt privat markd også til kort. 2.3 symmtrisk information dvrs slction og moral hazard r cntral, når dr skal præsntrs ffktivittsargumntr for vlfærdsstatn. dvrs slction 10 r n manifstation på forsikringsmarkdt af dt mr gnrll koncpt af lmons (Barr 2004, sid 109). Købrn af forsikringsydlsn vd bdr nd lvrandør, at dn pågældnd prson r n lmon, dvs. individt tilhørr n højrisikogrupp, og kan skjul kndsgrningn for at vælg n polic, dr vil vær uopnålig, hvis dt privat forsikringsmarkd havd fuldstændig information. Trods advrs slction r markdt ntn infficint llr slår hlt fjl. Vd dn strngst btingls, at dr ikk burd vær moral hazard, krævs dt, at båd sandsynlighdn p og dt forsikrd tab L burd vær ksogn for individt. En anls mindr strng btingls mdførr, at moral hazard kan bliv undgåt, så læng at individr kun kan 10 S M. Rothschild and J. Stiglitz for n komplt analys af advrs slction-problmt og dts konskvnsr for dt privat forsikringsmarkd. 11

14 påvirk p llr L vd n omkostning mod dm slv størr nd dn forvntd gvinst fra at fuldfør dt. Hvor antaglsn ikk holdr, kan forbrugrn påvirk forsikringsmarkdts ansvarlighd udn dts kndskab. I tilfældt md individull udgiftr på n forbyggnd aktivitt z, kan dt rducr sandsynlighdn for forsikringsbgivnhdn. Ud fra t socialt synspunkt r dt fficint nivau af z dr, hvor marginalomkostningn r lig md dn marginal rduktion i forsikringstabn. Mn hvis tabn r fuldt dækkt, og dt privat forsikringsslskab ikk kan ovrvåg/kontrollr individul forbyggnd aktivitt, har folk incitamnt til at yd lidt llr slt ikk nogt. Folk vil agr forsklligt, hvis d r forsikrt. Vd at brug kstra af z rducrs præmin md n undlig lill mængd. D, dr blivr tilgodst og vindr, r andr forsikringstagr, som nu btalr undlig lavr præmir. Som t rsultat af dnn typ af kstrnalitt står individr ovrfor privat incitamntr og af dn grund undrinvstrr i forbyggnd aktivittr 11. For at vis ffktn af hændlsr, dr ikk kan forsikrs, viss fir tilfæld ndnundr: I dt først tilfæld r problmt md moral hazard mr tilsynladnd nd virklig. Dt r muligt at påvirk sandsynlighdn, mn kun vd n højr nyttomkostning mod prsonn. Forsikring r ufuldstændig. I sådann tilfæld forårsagr moral hazard ikk t problm. Moral hazard mdførr ikk, at forsikring blivr umuligt, mn forårsagr inffktivitt, da folk tagr mindr hnsyn nd hvis d slv skull bær dt fuld tab. Forsikringsbgivnhdn r t ikk-ønskligt rsultat mn n forsætlig handling af forbrugrns valg. Individr kan kontrollr vd lav omkostningr sandsynlighdn p i i ligning (1), og dt privat forsikringsmarkd kan hvrkn udrgn dt forvntd tab llr aktuarpræmin. Dt r t langt stykk fra n risiko, dr kan forsikrs. Sådann aktivittr r gnrlt ikk muligt at forsikr for individr, skønt problmt nogl gang kan vær undgåt, hvor forsikring r obligatorisk. 11 Tilfældt r følsomt mod n strng forudsætning nmlig at all hændlsr, inklusiv ikk-matrill hændlsr, kan forsikrs. Hvis dr blivr slækkt på forudsætningn, r dr adskillig mulig rsultatr, for hvilkt tilfældt kun r t. 12

15 D først tr tilfæld var p i ndogn. I dt sidst tilfæld r L ndogn vd nul llr lav omkostningr. Hr r dt ikk sandsynlighdn p i, som r ndogn mn størrlsn af forsikringshændlsn. Dn marginal privat omkostning r nul, slvom dn social omkostning r positiv. Rsultatt af dnn form for moral hazard r dobblt. På grund af divrgnsn mllm privat og social omkostningr (og altså udgiftn til forsikring) r forbrugt infficint stort og skabr opadgånd prs på forsikringspræmin. Rsultatt af dnn typ af moral hazard r altså infficint i form af ovrforbrug. På dnn måd skabr moral hazard incitamnt til ovrforbrug på ftrspørgslssidn (tilfæld to og tr) llr udbudssidn (tilfæld fir). Problmt r fundamntalt. Jo mr fuldndt dækningn og jo lavr tabt fra forsikringshændlsn r, jo mindr skal individr slv bær konskvnsrn af drs handlingr, og jo mindr vil incitamntt drfor vær for at opfør sig, som man skull, hvis man slv skull bær diss tab. Dvs. problmt md moral hazard kan i dt mindst bliv bhandlt på to forskllig mådr, som ikk gnsidigt udlukkr alt andt. Jo højr dækningsgrad og jo mindr ubhag, dr r forbundt md forsikringsbgivnhdn, ds mindr tilskyndls har d forsikrd til dn adfærd, d vill hav udn forsikring. Dvs. dt først r at vælg n forsikringstyp, som kun givr n partil dækning for indkomsttabt vd arbjdsløshd. Md fuldstændig dækning mistr dn forsikrd tilskyndlsn til at undgå, at forsikringsbgivnhdn, dvs. arbjdsløshd, indtrædr. Fuldstændig dækning krævr uovrkommlig høj forsikringspræmi. Dn andn frmgangsmåd r at sætt nogl forudsætningr for forsikringstagrns adfærd og da forsøg at håndhæv diss btinglsr. Kontrolmkanismn i arbjdsløshdsforsikringssystmt r, at ikk-arbjdr, som ønskr at modtag kompnsation, skal hnvnd sig til fx dt pågældnd jobcntr og accptr t passnd job. I stdt for n tilpasning af ftrspørgsln gnnm gnbtaling og prisn 12 r dr på nogl områdr sat bgrænsningr for d udbudt indkomstydlsr (rationring). Dt gældr blandt andt visitations- og rådighdskrav, som optrædr i fravær af prismkanismr. 12 Dn kollktiv finansiring af indkomstsystmt rstattr privat finansiring i form af forsikring (llr opsparing). Man kan sig, at dn nklt modtagr forsikringspræmir og opsparing fra statn og btalr hrfor via skattr og afgiftr. Dr r dog t bidrag i form af kontingnt. 13

16 Båd advrs slction og moral hazard stammr fra informationsfjl. Ingn af dln vill opstå, hvis forsikringsslskabt kunn læs d forsikrd prsonrs tankr, udlukknd som følg af båd skjul vidn og skjul handling. Problmrn i d to sidst afsnit kan forårsag inffktivitt, og gør privat forsikring umulig. Diss vansklighdr r mgt rlvant i forhold til arbjdsløshdsforsikringn. 2.4 Eksistnsn af dt privat forsikringsmarkd Tr btinglsr skal ksistr, for at dt privat forsikringsmarkd kan hold. 1. Dr skal vær n positiv ftrspørgsl. Dt krævr, at hvor y r dn forvntd indkomst og V y y * = > sikkrhd holdr, hvis nogl individr r risikoavrs. 0 * y r n lavr indkomst. Værdin af 2. Dt skal vær tknisk muligt at udbyd forsikring dvs. ikk nogn af problmrn diskutrt i sidst afsnit må gør aktuarforsikringr mulig. 3. Dt skal vær muligt at udbyd forsikring til n pris, som individr r forbrdt på at btal dvs. ftrspørgslsprisn må ovrstig llr vær lig md nttoudbudsprisn. Forsikring kan bliv udbudt til n accptabl pris, hvor kun dn individull risikoavrsion (rpræsntrt vd forsklln mllm y og y ) r tilstrækklig til at dækk forsikringsslskabts mark-up, αpl. Fuldkommn information r rlvant for folk, dr købr forsikring og for forsikringsslskabr, dr udbydr forsikringspolicn. Som t rsultat vil risikoavrs prsonr, hvis vlfærd ikk kan forøgs vd at tgn n forsikring, ikk ftrspørg forsikringsydlsn 13. Social forsikring, hvor dr ikk finds afsætningsomkostningr, lav procsomkostningr og rstatning pga. standardisring og økonomisk stordriftsfordl, kan vær mr fficint. 13 Fra ligning (1) fås, at jo højr dn administrativ blastning α r, jo mindr sandsynligt r dt, at folk vil ftrspørg ydlsn. 14

17 Trods nogn af diss problmr kan aktuarforsikringr vær infficint llr ovrhovdt ikk bliv udbudt. Problmr opstår oft fordi to sæt af bhov d af aktuarforsikringr og d af dn aktiv socialpolitik ikk matchr. Dt kan mdfør rgulring, subsidiring af privat forsikring llr offntlig midlr gnnm social forsikring llr bskatning. dvrs slction frmsættr spørgsmålt om, at ffktivittn krævr forskll i individull sandsynlighdr, hvilkt skal rsultr i forskllig præmir, jf. afsnit 2.2 Hvor valgt, om at forsikr sig r frivilligt, krævr ffktivitt, at forsikringsudbydr r nødt til at afdækk, hvm dr tilhørr n høj hnholdsvis n lav risikogrupp og justrr præmirn i ovrnsstmmls md dnn inddling, jf. ligning (1). Dtt r tydligt t tilfæld af markdsfjl, da udfaldt r, at n virklig risiko r blvt umuligt at forsikr sig imod. En afhjælpning mod dnn typ af markdsfjl r, at statn går ind for at rklær, at arbjdsløshdsforsikring r obligatorisk jf. gnar Sandmo, Dr, hvor forsikring r tvungn, kan dt vær muligt at saml høj og lavrisikogruppr og pålægg nhvr gnnmsnit præmin, da prsonr md lav risiko ikk kan fravælg sig ikk at vær forsikrt (Björklund t al., 1991). Når all btalr samm lumpsum bidrag for at opnå brttigls til arbjdsundrstøttls, vil dr opstå problmr md nogl gruppr, som har kstrm lav sandsynlighd for at bliv ldig. Et forsikringssystm, som pålæggr n tvungn gnnmsnit præmi uanst risiko, kan ltt problmr md advrs slction. Drimod vill d uhldig incitamntsffktr, dr følgr af moral hazard, følg md. Sålds, hvis forsikring r tvungn vd at pålægg all dn samm præmi, forårsagr dn lav inffktivitt på forsikringsmarkdt, skønt forsikringsydlsn kan forårsag undrordnt inffktivitt i andr sammnhæng. Privat forsikringr byggr altid på n udtrykklig kontrakt mllm forsikringsslskabt og forsikringstagr, og dr r n tæt sammnhæng mllm btaling og ydls. Som rgl r dt n frivillig sag at tgn privat forsikring, mn i nogl tilfæld r dt via lovgivning fastsat, at borgrn har pligt til at forsikr sig mod bstmt hændlsr. I dtt tilfæld opstår t privat forsikringsmarkd undr lovgivningsmæssig rammr. Hvis dt skal illustrrs md vlkndt områdr, r bilforsikringr, indboforsikringr, arbjdsskadforsikringr for virksomhdr.l. ksmplr på dtt. Privat forsikring r urtfærdig, da fattig ikk har råd til at dækk sig tilstrækklig. Dtt forhold kan bliv grbt an på mang mådr. Hvis problmt først r, at fattig ikk har råd til 15

18 dækning, r markdsallokring ikk problmt mn indkomstfordling, og dt kan løss vd kontantomfordling. For dt andt, hvm bsluttr, hvilkt dækningsnivau r tilstrækklig? Offntlig tilvjbringls på diss grund kan kun rtfærdiggørs, hvor dr r fficint problmr md privat forsikring, llr hvis individr har ufuldkommn information. 2.5 Kollktiv forsikring På grund af asymmtrisk information r offntlig arbjdsløshdsundrstøttls mr komplks båd md hnsyn til brttigls og btinglsr. I nogl tilfæld r dn dansk vlfærdsstat univrsal (dvs. at all r brttigt til at modtag undrstøttls i tilfæld af ldighd) og i andr r foranstaltningrn målrttt (kun d prsonr, dr opfyldr bstmt kritrir såsom indkomst, bskæftigls m.m.). dministrationn af dagpng kan udskills fra dt offntlig og styrs af dn privat sktor som f.ks. fagforningr llr a-kassrn. I ralittn agrr a-kassrn som agntr for statn. Socialforsikringsarrangmntr styrs af privat institutionr. Ovrførslr stills som btingls for n implicit llr ksplicit bidragsrgistrring og for frmkomstn af n spcifik bgivnhd, hyppigt rlatrt til bskæftiglssstatus. Et af forsikringsordningns vigtigst formål r at rstatt tabt indkomst. Kollktiv forsikring afvigr fra privat forsikring på to cntral punktr. Først, da mdlmskab gnral r obligatorisk, r dt muligt (skønt nok uundværlig) at knækk forbindlsn mllm præmi og individul risiko. Dr r ingn forbindls mllm bidrag og individul risiko. En samlnd løsning r drfor t valg. For dt andt r indskrænklsn normalt mindr spcifik nd privat forsikring md to fordl. Dækning kan givs mod risiko, som dt privat markd ikk kan, og risikon kan ændr sig ovr tid. På dnn måd kan kollktiv forsikring i skarp modsætning til aktuarforsikring ikk kun dækk risiko mn også usikkrhd, mn dt r n dækning, hvor præmirn ikk bærr n aktuarisk sammnhæng md individul risiko. Mkanismn r social forsikring frm for aktuarisk forsikring. Vlfærdssamfundt r n implicit forsikringsordning, dr obligatirisk omfattr all borgr. Intt andt rsultat r muligt. 16

19 2.5.1 rgumntr for n vlfærdsstat Effktivitt kan opnås vd markdsallokring især undr konkurrncdygtig forhold udn markdsfjl og vigtigst, udn signifikant informationsfjl 14. Lignnd btinglsr r nødvndig, hvis forsikring skal vær fficint. I dt mindst skal nogl individr vær risikoavrs, og dr må ikk vær nogn tknisk problmr md privat udbudt forsikringr, jf. kapitl 2.4 Diss btinglsr, dr kollktivt rfrrr til standardforudsætningrn, skal all hold, hvis man skal stol på, at markdt kan allokr ffktivt. Vlfærdsstatns bvidst forsøg på at påvirk, dirigr og kontrollr markdt og d vigtigst økonomisk variabl r md vidr sigt på at frmm vækst og n bstmt fordling af dnn vækst. Målt md indkomstovrførlsr 15, dr også inkludrr forsikring, krævr mkanismr, dr kan fostr slvhjælp. Drfor r forsikring nødvndig for t individ, dr r slvforsørgnd gnnm sin lvtid, mn har brug for n mkanism, dr givr ham mulighd for at omfordl fra ham slv på t bstmt tidspunkt (f.ks. undr job) til ham slv på t andt (f.ks. undr ldighd) 16. f dn grund r dr stærk ffktiv argumntr for n høj offntlig dltagls i at frmbring forsikringsmkanismr, dr inkludrr offntlig anskaffls af arbjdsløshdsundrstøttls (Kn & Boadway 2000, sid 687). I dt mindst vil diss ovrførslr, lig mgt hvad formn r, ikk vær aktuarisk rlatrt til individul risiko. D mang tilfæld af hændlsr, som statn går ind og dækkr, vil for n tilhængr af strng aktuarprincippr hvrkn vær mulig llr nødvndig. Forskllig rformr af dagpngforsikringssystmt r mulig, mn n btydlig tilbagvndn til dt frivillig privat forsikringsmarkd r ikk n af dm. Statslig organisrt arbjdsløshdskompnsation kan bidrag til mikro-fficint mål. 14 Effktivitt, dr ikk hæmmr social rtfærdighd, r n utvtydig gvinst. 15 Målt r også at rducr/bkæmp ulighd. Hvorvidt statns indgribn i markdsmkanismrn mdførr n mr lig fordling, og hvorvidt n sådan intrvntion ovrhovdt kan lgimitrs har lagt grund til mgn dbat, jf. gnar Sandmo, 1998, Esping-ndrsn og Barr m.m. Statns oprindlig indgribn havd dt formål at få n mr lig fordling af samfundts godr, jf. Nils Ploug & Kvist (1997). 16 Bidrag og ovrførslr undr t r omfordlnd fra rig til fattig. 17

20 Vd implicit forsikring tilbyds forsikringsdækningn all uanst btalingsvnn. Dtt r n fordl, når nogl borgr ntn ikk vil kunn tgn n privat forsikring, llr præmin vill vær urimligt høj. Offntlig rgulring løsr problmt md forskllig risikogruppr vd at gør forsikring obligatorisk på t nivau, dr passr til lavrisikogruppn Hvorfor hav n vlfærdsstat? Dr r mang stærk og positiv argumntr for vlfærdsstatn. Hr nævns kun nogl få. D fficint argumntr r basrt på kstrnalittr, justrt tvang og tknisk (hovdsagligt information) fjl på udbudssidn af forsikringsmarkdt og for langsigtd kontraktr på ftrspørgslssidn og tilvjbringls af offntlig ovrførslr. Hovdargumntrn for rtfærdighd r, at d fattig følr sig mindr stigmatisrt af dn kollktiv forsikring, og hvis statslig forsikring r tilvjbragt af fficint grund, kan forsikring så brugs som n omfordlnd mkanism 17. Diss argumntr r ovrbvisnd. Dt offntlig forsikringssystm r mindr infficint nd dt privat markd, da ldighd r n risiko, dr ikk kan forsikrs. rbjdsløs mnnskr udgør ovr halvdln af all indkomstovrførslr. Hvis vi spørgr: Burd arbjdsløshdsforsikringssystmt vær statslig?, r dt kort svar, J. På grund af markdsfjl udførr statn objktiv rtfærdighd, som dn brd bfolkning støttr, og statn bidragr til btydningsfuld brdr mål som ksmpl at hjælp og forbdr social sammnhæng og solidaritt. Vlfærdsstatn har t btydligt funktionlt aspkt. Dn stor ffktiv roll, som vlfærdsstatn har, gør, at dn r rlvant og får brd opbakning af stor dl af bfolkningn. Som sagt r vlfærdsstatn mgt mr nd t sikkrhdsnt. Dn r ikk kun rtfærdiggjort på grund af omfordlingsmål, som man kan (llr ikk kan) hav, mn fordi dt offntlig stillr nogl ydlsr til rådighd, som dt privat markdt af tknisk grund ntn vill udbyd inffktivt llr ovrhovdt ikk still til disposition. Brttigls til offntlig ovrførslr afhængr ikk kun af bgivnhdn 17 Man sklnr mllm horisontal og vrtikal fordling. Dn horisontal fordling r n fordling af indkomst ovr t livsforløb fx mllm prsonr på arbjdsmarkdt og pnsionistr. Dn vrtikal fordling indbærr n omfordling via ovrførslsindkomstsystmt fra rig til fattig. S Ploug & Kvist (1997). 18

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014 Tid til forkælls Bauty og Spa i altr mirhof 2014 Vlkommn til vors spa vrdn Drømm går i opfyldls i vors orintalsk inspirrd spaområd Hof-Thrm. På i alt 1.400 m² bydr vi dig vlkommn til fortryllnd oplvlsr

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

389,s 89,- 299,- 499,- 399,- 259,- 599,- FRIT VALG 790,- Elektrisk insektdræber IK 12. Elektrolytter. Regnvandstønde. Insektdækken HG Zebra

389,s 89,- 299,- 499,- 399,- 259,- 599,- FRIT VALG 790,- Elektrisk insektdræber IK 12. Elektrolytter. Regnvandstønde. Insektdækken HG Zebra L-H fodr Juni 2013 Elktrolyttr 2 Hjælpr md at oprthold vækbalancn 1 kg 89,- 5 kg 389, Inktdækkn HG Zbra 3 4 Rgnvandtønd 499,- Kalkalptr 15 10 15950 Salvana Iclandic Brix 5 Vitamin og minral bolchr 25 kg

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere