Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 KENDELSE Ktu.nac. Ol~c-I..ooo afsagt dn 26' oktb naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amt. I t cirkulær af 26. januar 1949 har Kirkministrit - i forstaals md Statsministrit - udtalt ønsk om, at kirkrns og kirkgaardns omgivlsr kommr til at frmtræd saa smukt og værdigt som muligt, spcilt saalds, at skæmmnd bbygglsr, saasom sprøjthus, transformatorstationr, garagr, hønshus, skur o. lign. ikk anbrings saa nær vd kirkn (kirkgaardn), at skønhdsværdir gaar tabt llr kirklig la intrssr krænks. I dnn anldning har nævnt - ftr forhandling md provstn, sognpræstn og mnighdsraadt - tagt spørgsmaalt op til bhandling forsaavidt Slagslund kirk angaar. Dnn kirk (dr oprindlig var n romansk kampstnsbygning), omgivs mod vst af offntlig vj, iøvrigt af præst- ~ gaardsjord (matr. nr, 1) og gaardjr Jul. Hnriksns jord.(matr. nr. 11 a). Sidstnævnt r indgaat paa dn ndnfor nævnt forpligtls. Md hnsyn til præstgaardsjordn træffs - ftr forhandling md kirkns rpræsntantr - d ndnfor nævnt bstmmlsr, dr dog ikk skal vær til hindr for, at dr af Kirkministrit træffs afgørls om vntul ny placring af præstgaardsbygningrn, saalæng aralrn administrrs af d kirklig myndighdr. T h i b s t m m St Paa matr. nr. 11 a af Slagslund msa dr intt skæmmnd opførs øst for kirkgaardn i n afstand af 75 m og mod nord forsaavidt angaar aralt mllm kirkgaardn og kommunvjn. Paa præstgaardsjordn (matr. nr o 1 af Slagslund) maa dr

4 - md dt ovnnævnt forbhold - intt skærnmnd opførs sydvst, syd og aydøst for kirkgaardh fra dnn nd til præstgaardn,i og gadkært~ d.v.s6 i n dybd af m~ Ej hllr maa skæmmnd indrtningr anbrings paa parkringspladsn vst for kirkn (hvilkn plads ntn r præstgaardsjord llr gadjord)n Vd skæmmnd indrtningr forstaas garagr, drivhus, Itt bodr, hønshus, skur, rtiradr, sprøjthus, transformatorstationr, ldningsmastr o.ligno Dnn kndls vil vær at tinglys som srvitutstiftnd paa matr. nr~ 1 og matrq nr" 11 a af Slagslund by, Slagslund - Ganløs sogn, Paatalrt har frdningsnævnt for Frdriksborg amt og mnighdsraadt for Slagslund kirk, hvr for sig llr i forning. J. L~ Buch~ Carl Poulsn A. Chr Andrsn. j Ændrir:zr i llr Or:1støc!3 af dnn Kndls'I'''',.. "" \... 1._ '",.- ""~\r"c' _....., J, I',,:n r1cn;n'dn,l \ r T' r.',"...,.. ugr..:.. _._ J' JJ~.. ~. _ - nt, Sloiholmsgad 1J, K0....J.l.h~ ih1 i~. II

5

6 DISPENSATIONER> Afgørlsr - Rg. nr.: Dispnsationr i priodn:

7 Natwirdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Kriminaldommrkontort Torvt }-5, 3400 Hillrød Tlf. (OJ) ml kl REG. N R. / YO 7 Hillrød, d~ 110/5 - <is li F. S. nr. 4 /83 Vdr. ansøgning om tilladls til opførls af bygning vd Slagslund Kirk ti Vd skrivls af lo. dcmbr 1982 har Slagslund Mnighdsråd vd formandn Ann Mari Madsn til Naturfrdningsnævnt frmsndt ansøgning om tilladls til opførls af n 72,3 m 2 stor bygning på matr. nr. l b og dl af matr. nr. 11 a Slagslund by. Ansøgnin~n r frmsndt md anmodning om dispnsation fra dn på jndommn dn 13. novmbr 1950 lyst kndls om frdning af Slagslund Kirk og kirkgård md omgivlsr. Bygningn r projktrt at indhold rdskabsrum, opholds- og brusrum for gravr og kontor og toilttr for publikum. Slagslund Kirk md omgivnd kirkgård og t mod øst særskilt opført kapl r bliggnd på matr. nr. l ~' dr i dt hl r omgivt af n hvidkalkt mur md rød tgl. Ejndommn matr. nr. 11 ~ tilhørr gårdjr Kaj Hnriksn, som har rklært sig villig til at afstå fornødnt ar~l til dn projktrd bbyggls. Kndlsn tinglyst dn 13. novmbr 1950 på rnatr. nr. l (nu l ~ og l ~) og 11 ~ Slagslund by indholdr bstmmlsr om, at intt skæmmnd må opførs sydvst, syd og sydøst for kirkgårdn fra dnn nd til præstgårdn og gadkært, dt vil sig i n dybd af m. Ej hllr må skæmmnd indrtningr anbrings på parkringspladsn vst for kirkn. Vd skæmmnd indrtningr forstås garagr, drivhus, hønshus, skur, rtiradr, sprøjthus, transformatorstationr og lignnd. På matr. nr. 11 a må intt skæmmnd opførs øst for

8 - 2 -, t l kirkgårdn i n afstand af 75 m og mod nord for så vidt angår aralt mllm kirkgårdn og kommunvjn. I kndlsn hnviss til Kirkministrits cirkulær af 26. januar 1949, hvorftr dt r ministrits ønsk, at kirkrns og kirkgårdns omgivlsr kommr til at frmtræd så smukt og værdigt som muligt. D fornævnt skæmmnd indrtningr r anført som spcill for at undgå, at skønhdsværdir går tabt llr kirklig intrssr krænks. Ifølg dt snst dn 22. august 1983 rvidrd projkt til bbyggls agts dnn placrt nord for dt værnd kapl '41 på aralts østsid dls på kirkgårdn og dls udnfor kirkti gårdsmurn. Dt bbyggd aral r 10,97 m x 6,59 m, opført md dn kort sid mod dt åbn land og md ca. 2/3 udnfor murn. Bbygglsn agts ftr forslag fra konglig bygningsinspktør, arkitkt P. Koppl opført som n træklædt bygning md rød vingtgl, ftr indstilling fra Danmarks Naturfrdningsforning forslås tglstn~n at vær brugt. Bygningshøjdn r oplyst at vær 3,50 m fra kirkgårdsmurns fod og 2,75 m ovr kirkgårdns trræn. Projktt r i strid md Bvarings-byplanvdtægt for Slags- Iund gaml bydl fra novmbr 1976 og kommunplann, mn byrådt har vdtagt at anbfal projktt og at udarbjd tillæg til kommunplan og forslag tillokalplan, såfrmt projktt godknds af Naturfrdningsnævnt, og Hovdstadsrådt mddlr zonlovstilladls md hnsyn til bbyggls på matr. nr. 11 a. Godkndls til projktt forliggr ndvidr fra Hlsingør Stiftsøvrighd, Nationalmust og konglig bygningsinspktør, arkitkt P. Koppl. Nationalmust har bmærkt, at dt var bdst om t byggri som dt forslåd hlt kunn undgås, mn at dt r vanskligt at anvis plads andtstds langs kirkgårdn. I skrivlsn sigs blandt andt:".. Man kan vanskligt tænk sig t mr følsomt std at bygg, mn dt r først og frmmst dt stor udblik fra kirkgårdn ovr dt prægtig landskab, som r btagnd. Dt r vigtigt at bvar trærn på kirkgårdn samt ringmurn. Bgg dl r md til at giv landskabt prspktiv, mn skal m~n sætt,sagn på spidsn, r dt

9 ~ I r t aralt nærmst kirkgårdn, som r af mindst intrss; dt stor, åbn, uspolrd fjrn land tiltrækkr sig hl opmærksomhdn. Man "glmmr" næstn dt hlt nær, for ksmpl dt ksistrnd ligkapl, når man står på kirkgårdn " I bygningsinspktørns skrivls sigs blandt andt:" På dn n sid r dt t gansk naturligt ønsk, at få diss lokalr knyttt så tæt til kirkgårdn som muligt - og på dn andn sid r dt ntop n uhyr vansklig opgav. Slagslund Kirk liggr mgt smukt i landskabt omgivt af sin hvidkalkd kirkgårdsmur. Og udsigtn fra kirkgårdn ovr d omgivnd landbrugsjordr r usædvanlig djlig. Arkitkt Jørn Blinknbrg Willadsns forslag af 17. august 1982 visr nok dn nænsommst placring af dn ønskd bygning, hvis dn skal ligg i dirkt forbindls md kirkgårdn. Jg tror også, at n lill bygning, som dn ksistrnd - måsk md t par småændringr - vil gå naturligt ind i kirkns omgivlsr udn at d værdifuld udsigtr fra kirkgårdn llr kirkns hlhdsvirkning i landskabt brørs.... D små ændringr jg vil forslå går ud på: l. at opfør bygningn som n træbklædt bygning md rødt tgltag af vingstn. En hvidkalkt bygning, som forslåt, vil gør sig stærkr gældnd i landskabt og t rødstnshus vil slør opfattlsn af dt lill sluttd kapl. 2. at fornkl husts hovdform, vd at undlad dn lill forsætning af nordgavln og drmd dt lill vindu fra kontort i kirkgårdsmurn. Md diss små ændringr vil jg kunn anbfal godkndls af forslagt, md mindr dt ksistrnd lill rdskabsskur kan ændrs til toilttr og d øvrig ønskd lokalr - rdskabsrum, kontor og mødlokal kan anbrings t hlt andt std i kirkns umiddlbar nærhd - f. ks. i præstgårdns udlængr - vil jg mn, at dt vist forslag, vil bliv så anonymt, at dt ingn nævnværdig skad forvoldr, har fåt n accptabl placring." Hovdstadsrådt og Frdningsstyrlsn har ikk kunnt godknd projktt. I Hovdstddsrådts skrivls sigs blandt andt: "... at dn ansøgt bbyggls, r i strid md intntionrn i

10 - 4 -, ; I, kirkomgivlssfrdningn omkring Slagslund Kirk. Dt vurdrs, at n bbyggls som dn ansøgt ikk kan bhandls som n dispnsationssag, mn r n vidrgånd afvigls fra frdningsbstmmlsrn, som krævr n ophævls af frdningn, jfr. naturfrdningslovns 34 a. Dt frmgår ndvidr af kommunns skrivls, at projktt r i strid md såvl bvaringsbyplanvdtægtn for Slagslund gaml bydl som md kommunplann, hvor dt bgg stdr frmgår, at aralt skal friholds for ydrligr bbyggls. Planlægningsafdlingn skal hrmd mddl Stnløs kommun, at man ikk ovrfor Hovdstadsrådt vil kunn anbfal, at dr mddls dn fornødn tilladls i hnhold til by- og landzonlovn, ligsom man hllr ikk ovrfor frdningsnævnt vil kunn anbfal n ophævls af kirkomgivlssfrdningn." Frdningsstyrlsn har blandt andt udtalt: "... Frdningsstyrlsn findr drfor ligsom nationalmust, at dt var bdst om nybyggri hlt kunn undgås vd kirkn, mn hvis dt r nødvndigt at opfør ny bygningr, r dt særdls uhldigt at gnn~bryd dn ksistrnd mgt smukk hvidkalkd kirkgårdsmur, som omgivr kirkn ud mod d åbn landbrugsaralr. Opførlsn af srvicbygningn på dtt std vil uanst bygningns ubstridlig arkitktonisk værdi skæmm oplvlsn af kirkns sa~mnhæng md dt åbn land, båd når man r på kirkgårdn, og når man sr op mod kirkn fra dt omgivnd landskab. Frdningsstyrlsn skal drfor anbfal, at srvicbygningn placrs i tilknytning til kirkns parkringsaral syd for kirkn... " Dn 22. marts 1984 holdt Frdningsnævnt mød md rpræsntantr fra Slagslund Mnighdsråd, Frdrikssund Provstiudvalg, Slagslund-Ganløs Pastorat, Kirkministrit, Hlsingør Stiftsøvrighd, Stnløs Kommun, Hovdstadsrådt, Frdningsstyrisn og Danmarks Naturfrdningsforning. Rpræsntantn fra Naturfrdningsforningn har tilsluttt sig dt af Hovdstadsrådt og Frdningsstyrlsn udtalt. På mødt præcisrd d kirklig rpræsntantr bhovt for bygningn, og d krav dr'ifølg kirkministrits cirkulær

11 I II stills til toiltforhold m. v. Eftr mødt fortogs bsigtigls. Nævnt konstatrd hrundr, at Slagslund Kirk mod nord grænsr til landvj, mod vst finds nfamilibbyggls og mod syd r anlagt parkringsplads, hvorfra trrænt skrånr lt nd mod præstgårdn, mdns trappr førr op til kirkgårdn. Dn nst sid af kirkgårdsaralt, hvorfra dr r udsigt ovr landskabt r mod øst, ligsom kirkgårdsmurn og kirkn ss tydligt undr færdsl ad landvjn fra Ganløs mod vst i dt kuprd trræn. Nævnt findr, at formålt md frdningsaftaln, som dn fandt udtryk i kndlsn tinglyst dn 13. novmbr 1950, r at sikr dn fri bliggnhd af kirkns og kirkgårdns omgivlsr, sålds at udsynt til og fra kirkn i dt kuprd trræn bvars. Vd dt projktrd byggri vil, uanst bhovt for dn ansøgt bbyggls og dnns udformning, dt nst tilbagværnd fri udsyn bliv bskårt så væsntligt, at frdningsformålt ikk kan oprtholds, hvorfor nævnt findr, at ansøgningn ikk kan bhandls som n dispnsationssag i mdfør af naturfrdningslovns 34. Sagns bhandling for nævnt afslutts sålds drhn, at dt ansøgt ikk imødkomms. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påank s til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls~, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn, samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. Bhandling ftr naturfrdningslovns 34 a af dn af mnighdsrådt indgivn ansøgning kan kun sk, hvis n myndighd llr institution som nævnt i 13 i ovrnsstmmls md rgln i naturfrdningslovns 12 indgiv r forslag til nævnt om ophævls llr ændring af frdningn. Såfrmt mnighdsrådt mått ovrvj n ændring af byggrits placring til t std i tilknytning til parkringsaralt syd for kirkn, vil nævnt undrgiv n ansøgning ftr diss rtningslinir n slvstændig vurdring af, om n sådan,

12 , ' l', Placring vil vær i strid md frdningns formål og i bnægtnd fald, hvorvidt dispnsation kan mddls ftr 34. ~~ Lis Lauritsn Formand

13 .' Naturfrdningsnzvnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Krimina1dommrkoDtort Torvt ""'. )4()() Hillrød Tlf. (02) ml. kj REG.NR. I Y HRS Hillrød. dn Modtasti Skov- og Naturstyrlan 1 6 "AR F.S.nr. 1.37j 84 Ti! frdn:r.gstgists:-c:' m orintring ot'j/ 7~-1'1 4t{ Vdr. ansøgning om tilla~ls til opførls af bygning vd Slagslund Kirk. Vd skrivls af 10. dcmbr 1982 frmsndt Slagslund Mnighdsråd til Naturfrdningsnævnt ansøgning om tilladls til opførls af n 73,2 m 2 stor bygning på matr. nr. 1 ~ og dl' af matr. nr. 11 ~ Slagslund by projktrt at indhold rdskabsrum, opholds- og brusrum for gravr, kontor og toilttr for publikum. på matr. nr. 1 (nu 1 a og 1 b) og 11 a Slagslund r dn 13. novmbr 1950 lyst kndls om frdning af Slagslund Kirk og kirkgård md omgivlsr. på matr. nr. 1 b r bliggnd Slagslund Kirk md omgivnd kirkgård og t mod øst særskilt opført kapl. Ejndommn matr. nr. 11 ~ r i privat j. IfØlg kndlsn r dnn bgrundt i t af kirkministrit i forståls md statsministrit i cirkulær af 26. januar 1949 udtalt Ønsk om, at kirkrns og kirkgårdns omgivlsr kommr til at frmtræd så smukt og værdigt som muligt, spcilt sålds at skæmmnd bbygglsr såsom sprøjthus, tranformrstationr, garagr, hønshus, skur og lignnd ikk anbrings så nær vd kirkn (kirkgårdn), at skønhdsværdir går tabt, llr kirklig intrssr krænks. Dt r hrftr bstmt, at intt skæmmnd må opførs sydvst, syd og sydøst for kirkgårdn fra dnn nd til præstgårdn og gadkært, dt vil sig i n dybd af m. Ejhllr må skærnmnd indrtningr anbrings på parkringspladsn vst for kirkn. På matr. nr. 11 a må intt skæmmnd opførs øst for kirkgårdn i n afstand af 75 m, og mod nord for så vidt angår aralt mllm kirkgårdn og kommunvjn. Miljøministrit Skov- og Naturstyrlsn j.nr. F. 1L(.1- Cl O ~

14 - 2 - Bstmmlsrn skal ikk vær til hindr for, at dr af kirkministrit træffs afgørls om vntul ny placring af præstgårdsbygningrn, sålæng aralrn administrrs af d kirklig myndighdr. Slagslund Kirk grænsr mod nord til landvj, mod vst finds nfamilibbyggls, og mod syd r anlagt parkringsplads, hvorfra trrænt skrånr lt nd mod præstgårdn, mdns trappr førr op til kirkgårdn. Dn nst fri sid af kirk- gårdsaralt r mod øst,.hvorfra dr r udsigt ovr landskabt, ligsom kirkn og kirkgårdsmurn ss tydligt i dt kuprd trræn undr færdsl ad landvjn fra GanlØs mod vst. Dn ansøgt bbyggls agtds da placrt nord for dt værnd kapl på aralts østsid dls på kirkgårdn og dls udn for kirkgårdsmurn. Eftr forslag fra dn daværnd kgl. bygningsinspktør agtd s bbygglsn opført som n træklædt bygning md rød vingtgl, som ftr indstilling fra Danmarks Naturfrdningsforning skull vær brugt tglstn. Dn kgl. bygnings inspktør udtalt blandt andt: "... Md diss små ændringr vil jg kunn anbfal godkndls af forslagt, md mindr dt ksistrnd lill rdskabsskur kan ændrs til toilttr og d øvrig Ønskd lokalr - rdskabsrum, kontor og mødlokal kan anbrings t hlt andt std i kirkns umiddlbar nærhd - f.ks. i præstgårdns udlængr - vil jg mn, at dt vist forslag vil bliv så anonymt, at dt ingn nævnværdig skad forvoldr, har fåt n accptabl placring..." Nationalmust bmærkd, at dt var bdst, om t byggri som dt forslåd hlt kunn undgås, mn at dt var vanskligt at anvis plads andtstds langs kirkgårdn. Hovdstadsrådt og Frdningsstyrlsn modsatt sig projktt. Hovdstadsrådt udtalt, at dn ansøgt bbyggls var i strid md intntionrn for kirkomgivlssfrdningn omkring kirkn, og at man vurdrd, at d~n ansøgt bbyggls ikk kun- " n bhandls som n dispnsationssag mn krævd n ophævls af frdningn ifølg naturfrdningslovns 34 a. Frdningsstyrlsn anbfald bygningns placring i tilknytning til kirkns parkringsaral syd for kirkn. Dn 16. maj 1984 mddlt Naturfrdningsnævnt afslag md dn bgrundls, at ansøgningn ikk kunn bhandls som n dispnsationssag i mdfør af naturfrdningslvons 34.

15 - 3 - sptmbr Dr ansøgs hrftr om tilladls til at opfør Nævnt bmærkd, at såfrmt mnighdsrådt mått ovrvj n ændrt bygningsplacring til t std i tilknytning til parkringsaralt syd for kirkn, vill nævnt undrkast n ansøgning ftr diss rtningslinir n slvstændig vurdring. StnlØs Kommun, Tknisk Forvaltning, har vd brv af 8. oktobr 1984 til nævnt frmsndt n af mnighdsrådts arkitkt til forvaltningn frmsndt ansøgning md tgningr datrt dn 13. n 70,6 m 2 stor bygning i sydskllt til kirkns parkringsplads. Bygningn skal indrtts md gravrkontor, rdskabsrum samt wc - bad og toilt. Bygningn r projktrt opført af murstn, dr vandskurs og kalks som præstgårdn, og tagt dækks md gaml vingtgl. Forvaltningn har frmsat følgnd bmærkningr til ansøgningn: "at dt ansøgt r i strid md bvaringsbyplanvdtægt for Slagslund gaml bydl, 2. B, iflg. hvilkn aralt skal friholds for bbyggls og bibholds til offntligt grønt områd, at dt ansøgt liglds r i strid md kommunplann, områd 9. D.4, iflg. hvilkn dr ikk må opførs ydrligr bbyggls i områdt, at iflg. tinglyst frdningskndls af 26. oktobr 1950 må dr ikk opførs nogt skærnrnndpå aralt, og at dt ansøgt forudsættr udarbjdls af n lokalplan md tilhørnd kommunplantillæg." Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådt, Frdningsstyrlsn og Danmarks Naturfrdningsforning, dr all har kunnt godknd dt ansøgt. Sagn har ndvidr vært forlagt Nationalmust, dr i skrivls af 6. fbruar 1985 hnvisr til n i kopi vdlagt udtalls af 21. dcmbr 1984 fra must til Hlsingør Stiftsøvrighd. Skrivlsn af 21. dcmbr l 1984 r sålydnd: "Som dt frmgår af Stnløs kommuns skrivls til Stiftsøvrighdn dn 8. oktobr 1984, r placringn af dn forslåd bygning vd Slagslund kirk i strid md byplanvdtægtn, kommunplann samt n frdningskndls. Da diss bstmmlsr ntop r udformt md hnblik på at sikr kirkns omgivlsr, r dt md dn størst btænklighd,

16 - 4 - must kan anbfal dn forslåd placring til godkndls. Imidlrtid forkommr dt ikk muligt at find n bdr placring andtstds vd kirkn, og da nybygningn utvivlsomt r nødvndig for afviklingn af d funktionr, dr knyttr sig til kirk og kirkgård, syns dr ikk at vær andn udvj. Til gngæld for t så radikalt skridt bør man da ftr musts opfattls still som n btingls, at samtlig bifunktionr på kirkgårdn samls i dn påtænkt nybygning, sålds at dn ksistrnd kapl-, rdskabs- og toiltbygning i kirkgårdns østsid kan fjrns. Dr vil udn vansklighdr kunn indpasss t kistopbvaringsrumg af bskdn dimnsionr i nybygningn. på dn ovnnævnt baggrund kan must anbfal, at dr givs d nødvndig dispnsationr fra vdtægtr og planr m.v. Must kan iøvrigt tilslutt sig dn kgl. bygningsinspktørs udtallsr vdrørnd nybygningns taghældning og d omtalt murblændingr." StnlØs Kommun, Tknisk Forvaltning, har på nævnts forspørgsl vd brv af 14. maj 1985 mddlt, at Byplan- og Ejndomsudvalgt på mød dn 28. novmbr 1984 har vdtagt at udarbjd n bvarnd lokalplan md tilhørnd kommunplantillæg for t på vdlagt kortbilag angivt områd undr forudsætning af brørt myndighdrs positiv tilkndgivls. Dt på kortbilagt angivn områd omfattr kirkn, kirkgård og præstgård. Nævnt, dr undr dn tidligr sags bhandling holdt mød og bsigtigls dn 22. marts 1984, holdt påny mød og bsigtigls dn 15. august Undr mødt blv oplyst, at dn kgl. bygnings inspktør havd krævt taghældningn Øgt fra 30 0 til 40 0 og havd krævt, at d risalittr, som arkitktn havd projktrt for at bryd dn lang bygning, udgik samt havd stillt krav om, at parkl ringspladsns blægning blv ændr~ fra asfalt til flisr. Nationalmust havd ndvidr ytrt Ønsk om mulighd for at indrtt ligopbvaringsrum i bygningn for snr at ndriv kapllt. VdrØrnd bygningn blv oplyst, at vd dns placring i præstgårdshavn i skl mod parkringspladsn og md dn Øgd

17 - 5 - ~ taghældning vill højdn vær 3,40 m, samt at bygningn var projktrt md n sokkl på cm i højdn og 15,38 m i længdn. Projktt forudsættr, at bplantningn i skllt til parkringspladsn fjrns, mn at trærn i østskllt ud mod d åbn markr bvars. Arkitktn oplyst, at dr udovr d af Nationalmust krævd ændringr md hnsyn til bygningns udformning var flyttt t tagvindu mod kirkgårdn om til havsidn. Kommunns bygnings inspktør bmærkd, at projktt vill kræv udfærdigls af tillæg til kommun- og lokalplan. Nævnt udbad sig ydrligr matrial omfattnd tgning af dn Ønskd bygning md mål ca. 14 x 5 m md målsat angivls af trrænt og md bygningns indplacring dri. Tgningn skal angiv n taghældning på 30 0 og rumm d oprindligt af arkitktn forslåd vindusnichr. Bygningn skal vær i samm gul kalkfarv som præstgårdn. Tagvindur ud mod havn. Forslag om ændrig af blægningn på parkringspladsn som Ønskt af Nationalmust. Forslag til bplantning mllm bygningn og parkringspladsn, idt nklt trær, hrundr birkn om muligt forslås bvard. Nævnt tilkndgav som sin opfattls, at som følg af dn værnd frdning kunn kapllt ikk tillads ndrvt. Dn lo. marts 1986 modtog nævnt n samm dato rvidrt tgning i ovrnsstmmls md dt nævnt havd udbdt sig. Nævnt forlagd dtt tgningsmatrial for Hovdstadsrådt, Danmarks Naturfrdningsforning og Nationalmust. Hovdstadsrådt og Danmarks Naturfrdningsforning havd intt at indvnd mod projktt. Nationalmust, dr fik projktt forlagt til udtalls dn 28. maj 1986, svard vd skrivls af 15. august 1986 sålydnd: "Som svar på nævnts skrivls af 28. maj d.å. samt supplrnd matrial i form af lokalplanudkast frmsndt dn 18. juli d.å. vdrørnd tablring af gravrbygning m.v. vd Slagslund kirk skal must udtal følgnd: Must kan anbfal lokalplanforslagt til godkndls. Når dr nødvndigvis skal tablrs n nybygning vd kirkn, r dn i lokalplann fastlagt placring udn tvivl dn bdst mulig.

18 - 6 - Som dt r nævnt bkndt, har must givt udtryk for, at man til gngæld bør saml all birumsfunktionr i n nklt bygning, d.v.s. i nybygningn syd for kirkgårdn. Blandt andt drfor bør dt ny hus rumm t kistopbvaringsrum af bskdn dimnsionr, så man kan ndriv dn ksistrnd kaplbygning i kirkgårdns Østsid, hvilkt vil vær af størst btydning for kirkns landskablig situation. Must dltog i t m~d på stdt md rpræsntant for mnighdsrådt og provstn dn 22. april 1985, og vd dtt mød blv dr givt udtryk for, at man vill anmod arkitktn om at indarbjd dt nævnt kistrum i nybygningn, ligsom man var indstillt på at fjrn dn ksistrnd kaplbygning indn for n kortr årrækk. Da projktt ikk ss at vær ændrt i ovrnsstmmls md ovnstånd, har must i n udtalls til Hlsingør StiftSØvrighd påny gjort opmærksom på dtt forhold." Nævnt tilskrv dn 25. august ~986 Nationalmust 'om dn lyst frdningskndls md påtalrt for Naturfrdningsnævnt og Mnighdsrådt hvr for sig llr i forning. Nævnt frmsndt udskrift af mød dn 15. august 1985 og hnvist til dn i udskriftn indholdt udtalls fra nævnt om, at kapllt ikk vill bliv ndrvt. Nævnt har md skrivls af 28. oktobr 1986 fra mnighdsrådt modtagt kopir af dn ndnfor nævnt korrspondanc for tidn 22. april til 8. sptmbr Hraf frmgår, at mnighdsrådt md skrivls af 22. april 1986 til Hlsingør StiftSØvrighd frmsndt dt rvidrd projkt af 10. marts Provstiudvalgt anbfald projktt. Hlsingør Stiftsøvrighd sndt projktt til udtalls hos dn kgl. bygningsinspktør og Nationalmust. l, Dn kgl. bygningsinspktør mddlt vd brv af 7. maj 1986, at han ikk kunn s, at projktt af 10. marts 1986 var ændrt på d af ham påtalt punktr, og han hnvist til sin udtalls af 22. oktobr I skrivls af 21. maj 1986 udtalt Nationalmust følgnd: "Enig md bygningsinspktørn i at nord facadn stadig r mgt

19 - 7 - Uhldig udformt md mnigsløst blændd vidur. Endvidr r dr nu vist n parkringsplads mllm bygningn og kirkgårdn. Dn r ualmindlig grim og uhnsigtsmæssigt udformt md al for mgn bton i blægning og støttmur. Diss matrialr r hlt frmmd for kirkanlæggts nuværnd miljø bortst fra dn uhldig knækflismur, dr samtidig bør ændrs. Dr bør søgs n løsning md ægt brostn md græsarmring og trrænspring tagt i ægt kampstn. Dn vist løsning r hlt uakcptbl." Dn 15. august 1986 svard Nationalmust sålydnd: "Hvad angår dt frmsndt, rvidrd forslag til ny birumsbygning vd Slagslund kirk, skal must udtal følgnd: Vd n mød vd kirkn dn 22. april 1985 md rpræsntantr for mnighdsrådt samt provstn blv dr givt udtrykt for, at man vill anmod arkitktn om at indarbjd t mindr kistopbvaringsrum i nybygningn, så dt indn for n ovrskulig årrækk var muligt at fjrn dn ksistrnd kaplbygning i kirkgårdns østsid. Mnighdsrådts rpræsntant gav vd mødt udtryk for, at man var indstillt på at saml all birumsfunktionr i n nklt bygning, d.v.s. i nybygningn. Blot Ønskd man ikk at ndriv kapllt straks, mn vill undlad gntligt vdlighold af dnn bygning og ftr nogl års forløb gnnmfør ndrivningn. Dt frmgår ikk af projktt, at dr r indarbjdt t kistrum. Must kan anbfal projktt til nybygningn til godkndls undr forudsætning af, at dr som aftalt indarbjds t kistrum. Md hnsyn til forslagt til udformningn af parkringsaralt mllm kirkgårdn og nybygningn findr must, at dr normalt ikk bør anvnds cmntstøbt matrialr vd anlæg vd l, gaml kirkbygningr. Dt vill vær naturligt at anvnd armrt græs, grus samt chauss~-stnsblægning i stdt." Dn kgl. bygningsinspktør mddlt dn 26. august 1986 stiftsøvrighdn, at han kunn anbfal kistrum indarbjdt i nybygningn og afvntd frmsndls af fornyt forslag. Dn 28. august 1986 frmsndt HlsingØr StiftsØvrighd til

20 -.n provstiudvalgt d fornævnt rklæringr af 7. maj, 15. og 26. august 1986 samt n rklæring af 25. maj 1986 fra n kirkgårdskonsulnt, idt stiftsøvrighdn bad om udarbjdls af nyt forslag, dr tog hnsyn til dt i konsulntrklæringn anført. Dn 8. sptmbr 1986 ovrsndt provstiudvalgt sagn til mnighdsrådt, dr vd brv af 28. oktobr 1986 bad om nævnts afgørls. StnlØs Kommun har udarbjdt forslag tillokalplan nr for Slagslund Kirk. Lokalplann skal rstatt dn hidtil gældnd partill byplanvdtægt nr. 2 for Slagslund for dt af lokalplann omfattd områd matr. nr. l b og dl af matr. nr. 1 a af Slagslund by. fladn, r v d. ikk dn. Man Han Dn - -~-,... Nævnt holdt påny mød dn ll. fbruar Nationalmusts rpræsntant anført, at dn gaml kaplbygning, dr r fra 1888, Ønsks ndrvt for at kunn samordn d skundær bygningr vd kirkn i n nhd, og dr r' ikk længr bhov for d facilitatr, dt rummr. Når dn ny bygning nu skal lavs, skal man ikk prøv at skjul dn, og d blændd vindur r t forsøg på at gør hust gammlt og bryd ligsom dt ikk r nødvndigt at brug gaml tgl. Man bang for at få n hlt ny bygning, når man nu skal ha- Han vill fortrækk vindur i bygningn. sr fortsat grn, at parkringspladsn r asfaltrt. ftrlyst t forslag til kistopbvaringsrum. kgl. bygnings inspktør anført, at kapllt r skæmmn- Mnighdsrådts mdlmmr oplyst, at dt ikk r muligt at bnytt præstgårdns længr til d facilittr, som nybygningn skal rumm. D r bortforpagtd sammn md præstgårdsjordn og brugs til maskinr og dyr. Dr r landbrugspligt på jndommn.,- Vjn dr til kan ikk brugs om vintrn. Kapllt brugs få gang om årt, og dt r n almindlig opfattls i landsbyn blandt folk, dr r vokst op dr, at kapllt hørr md til kirkn. Dn projktrd bygning skal rumm gravrkontor, omklædningsrum for præst og gravr, 2 toilttr og rdskabsrum. Man ønskr ikk vindur isat dls for at opnå så mgn vægplads som

21 - 9 - muligt og dls af hnsyn til rngøringn. Dr r tal om t pastorat md to sogn og to mnighdsråd. Til kirkn r tillig knyttt n hjælppræst. Mnighdsrådt fastholdt Ønskt om bhandling af dt forliggnd projkt md dn dri angivn størrls af bygningn, hvorom all kirklig myndighdr nu har afgivt udtallsr. Mnighdsrådts arkitkt anført, at tagt læggs md gaml tgl for at blødgør hlhdsindtrykkt. Kistopbvaring kan lavs indn for dt rducrd byggprojkt. Et særskilt kistopbvaringsrum vil nødvndiggør n forlængls af bygningn md 3-4 m, hvorfor han forslog t særskilt kistopbvaringsrum md gn indgang og ikk fælls md rdskabsrummt. Han frmhævd, at kapllt r n bygningsdl typisk for dts byggpriod. Sålds foranldigt skal nævnt bmærk, at dn d~n 13. novmbr 1950 lyst kndls ftr sit indhold tagr sigt på at bvar områdt i dn tilstand, dt havd på frdningstidspunktt og sålds r n status quo-frdning supplrt md bstmmlsr, dr går ud på at hindr, at områdt skiftr karaktr på n måd, dr anss særlig uhldig. Hnst til bhovt for dn ansøgt bbyggls finds dnn mst hnsigtsmæssigt i forhold til kirk og kirkgård at kunn placrs som af mnighdsrådt ansøgt. Som følg af dn tinglyst frdning finds bbygglsn at mått frmtræd så lidt dominrnd som muligt, og nævnt kan drfor godknd mnighdsrådts projkt sålds, at bbygglsn i ovrnsstmmmls md rvidrt tgning opførs md aralstørris 14,03 m x 5,03 m, md 30 0 taghældning, md tagdækning af gaml vingtgl og md ydrmur i tglstn, vandskurt og kalkt i farv som præstgårdn. i: Nævnt kan ndvidr godknd tgningsmatrial for så vidt angår vindur og rsalittr. Dt ovrlads til mnighdsrådt at træff bstmmls om vntul ændring af blægning på parkringspladsn. I mdfør af frdningskndls lyst dn 13. novmbr 1950 mddlr nævnt hrftr for sit vdkommnd tilladls til dn

22 ansøgt bbyggls i ovrnsstmmls md d frmsndt tgningr. Dn af nævnt sålds mddlt tilladls bortfaldr i mdfør af naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 5 år fra tilladlsns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påank s til Ovr frdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningns formål. Dn mddlt tilladls kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58 En gnpart af tilladlsn r frmsndt til Sl~gslund Mnighdsråd v/formandn Ann Mari Madsn, Tranmosvj 2, Slagslund, 3660 StnlØs, og arkitkt Jørn Blinknbrg Willadsn, Søstræd 13, 3000 Hlsingør. q~~~ LJ.s LaurJ.tsn formand J: Modtagt I Skov- og Naturstyrlsn 16MAR Skov- og Naturstyrlsn, Arnali~gad 13, 1256 KØbnhavn K.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere