Nyt skoleår - nye ansigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt skoleår - nye ansigter"

Transkript

1 nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag 10. august slog Aarhus Kommuns 46 folkskolr dørn op for mr nd 3000 ny lvr. Elvrn kan s frm til ti års skolgang md ny kammratr, massr af ny vidn og ny kundskabr, som skolrns pædagogisk mdarbjdr står på spring for at lær fra sig. Bünyamin Simsk, rådmand for Børn og Ung, bydr all vlkommn i skol: D ny lvr og drs forældr kan godt glæd sig til d kommnd år. Skolrn i Aarhus lvrr flott rsultatr, og lvrn blivr mødt af ngagrd og profssionll lærr og pædagogr, hvis fornmst opgav r at giv hvr nklt lv d bdst frmtidsmulighdr. Hvis forældrn samtidig spillr positivt md, r forudsætningrn på plads for at få n vllykkt skolgang, sigr Bünyamin Simsk. Vi r nåt langt md at virkliggør dn ny virklighd på skolrn, som blandt andt btydr flr timr og n mr åbn skol. Vi høstr ny rfaringr hvr dag, og dr r tagt mang ny initiativr, blandt andt for at giv bdr rammr for mr bvægls i hvrdagn og for at åbn skolrn for ny samarbjdr, sigr Bünyamin Simsk. Rådmandn mindr samtidig om, at skolstart også r lig md mang ny usikr og blød trafikantr i morgntrafikkn. Man skal altid vis hnsyn på skolvjn, mn da især i dn kommnd tid ny børn skal nu til at find vj i skol, og dt skal d øvrig trafikantr tænk på. Dt r i alls intrss, at skolstartn blivr så god, tryg og sikkr, som ovrhovdt muligt, sigr Bünyamin Simsk. Ifølg n forløbig opgørls bgyndr 3027 lvr i år i 0. klass i aarhusiansk folkskolr mod 2869 lvr sidst år. I alt har skolrn ca lvr fra 0. til 10. klass. Læs om mang ny ldr i Børn og Ung på sid 2, 6 og 7

2 BU Nyt August 2 NAVNE Ny kontorchf i Pædagogik og Intgration Maria Schou r pr. 1. august ansat som kontorchf i Pædagogik og Intgration. Hvad var din motivation til at søg stillingn? Jg kan nævn to lmntr. Fagligt har jg i hl min karrir haft fokus på børn og ungs trivsl, læring og udvikling, og dt har dannt n rød tråd i min opgavr, lig fra min tid som ung pædagogmdhjælpr til rolln som uddannlssldr. Som prsonlig motivation har dt btydt mgt, at Børn og Ung r kndt for sin ngagrd og komptnt mdarbjdr, og at Pædagogik og Intgration har t godt ry for sin faglig og kvalitativt stærk initiativr. Dt r t fagfællsskab, som jg grn vil vær n dl af. I rolln som kontorchf skal du blandt andt sikr frmdrift i dt tværfaglig samarbjd og kvalitt og sammnhæng i tilbuddn for børn fra 0-18 år. Hvor planlæggr du at lægg vægtn i din indsats? Jg vil prioritr hlhdsorintrd løsningr md vægt på sammnhæng mllm d indsatsr, som bin-dr vors tilbud sammn fra dagtilbud ovr skol og fritidsliv til uddannls. Vi skal hjælp børn og ung på vj i ovrgangn mllm d mang stationr i drs liv og dt btydr også, at vi skal tænk faglig udvikling på tværs af sktorr. Jg sr også n vigtig opgav i arbjdt md lærplanr i dagtilbuddn og koblingn md skolrns lvplanr. Hr kan vi tag udgangspunkt i Børn og Ungs god rfaringr blandt andt i forhold til arbjdt md børns sproglig udvikling. Jg glædr mig i dt hl tagt til at vær dl af udviklingn og implmntringn af Børn og Ungs ffktmål for 2016 til Du kommr fra n ldrstilling på dt pædagogisk områd. Hvad btydr dt? Jg følr, at jg har t stærkt og brdt fundamnt såvl pædagogisk som udviklingsmæssigt og r vant til at arbjd stratgisk og ldlssmæssigt i n stor organisation. Så jg forvntr, at jg kan bidrag md rlvant vidn, nrgi og ny prspktivr. Dt ny for mig blivr at lær at arbjd i n politisk styrt organisation og at opbygg t nyt stærkt ntværk i Aarhus Kommun. Hldigvis vd jg, at jg vil få god hjælp fra kollgr og mdarbjdr målt r jo, at vi hl tidn blivr bdr til at sagsbhandl for vor politikr og undrstøtt dn pædagogisk udvikling i hl Børn og Ung. Hvad r dt først, du vil gør? Jg vil mød min mang ny kollgr og samarbjdspartnr og sætt mig ind i d faglig og stratgisk udviklingsområdr, som vi sammn skal arbjd md. Jg vil opbygg t konstruktivt samarbjd md fokus på at nå vors fælls mål. Jg syns jo, at jg kommr ind i n organisation, hvor rigtig mgt fungrr godt - og dt skal vi hold fast i. Samtidig skal vi skab n stærk organisring i Pædagogik og Intgration, så vi kan imødkomm frmtidns udfordringr og arbjdsopgavr. Hvordan vil du bskriv dig slv som ldr? Jg r n hlhdsorintrt ldr, dr vil hold fokus på koblingn mllm dn fortsatt undrstøttls af båd dn pædagogisk praksis og dt politisk nivau. Dn dobbltroll r jg mig mgt bvidst. Prsonligt vil jg bskriv mig slv som positiv og handlorintrt md n god balanc mllm idalism og pragmatik. Jg sr dt som n cntral opgav, at skab god samarbjdsrlationr båd til kollgr og mdarbjdr og sammn brug vors komptncr i udvikling af krnopgavn. Målt r jo, at vi får skabt nogl god lærings- og trivslsmiljør for vor børn og ung. Maria Schou Maria Schou r 46 år og kommr fra n stilling som uddannlssldr for pædagoguddannlsn og pædagogisk assistntuddannlsn vd VIA Univrsity Collg. Hr har hun haft ansvar for budgt, kvalittssikring og udvikling. Tidligr har hun arbjdt som chfkonsulnt vd HR og stratginhdn i VIA Univrsity Collg og undrvisr vd pædagoguddannlsn i Randrs. Maria Schou r uddannt Cand. Scint. Soc. vd Aalborg Univrsitt og har n Mastr in Public Managmnt, n ftruddannls i dt prsonlig ldrskab og n systmisk coach-uddannls. Hun bor i Hrskind vd Galtn sammn md sin kærst, og hun har to voksn børn.

3 BU Nyt august 3 MEDARBEJDER HMU vil hør MED-udvalg om plan for mr mobilitt Dt skal vær lttr at rokr mllm arbjdspladsr i Børn og Ung. Dt mnr HMU, som sndr t forslag i høring til all MED-udvalg. Ny kollgr, ny opgavr og ny komptncr: Dr r udvikling og læring at hnt, når mdarbjdr llr ldr skiftr arbjdsplads for n priod. HMU opfordrr all MED-udvalg i Børn og Ung til at giv drs input til n øgt mobilitt mllm arbjdspladsrn. Et løft til mdarbjdr og organisation Intrn rokring kan giv t fagligt løft og styrk samarbjdt på tværs af arbjdspladsr i Børn og Ung. Dt r holdningn i Børn og Ungs øvrst samarbjdsudvalg HMU, som vd sit snst mød har drøftt t forslag til at gør dt lttr at rokr intrnt mllm arbjdspladsr i Børn og Ung. HMU påpgr, at forslagt krævr n kulturændring og t styrkt fokus på, at øgt mobilitt kan skab mrværdi og dynamik for båd mdarbjdr og arbjdsplads. Skal vær frivilligt En arbjdsgrupp sammnsat af mdarbjdr og ldr i Børn og Ung har sidn august 2014 arbjdt md t forslag til at ban vj for flr intrn arbjdsskift i Børn og Ung. Og oplæggt sr godt ud, mnr HMU, dr sr udviklingsprspktivr for båd ansatt og for organisation. Samtidig undrstrgr HMU, at forslagt aln handlr om frivillig rokringr altså rokringr, hvor n mdarbjdr llr ldr slv har lyst til at afprøv n andn arbjdsplads for n priod. Krævr åbnhd fra ldr og mdarbjdr Md høringn i MED-udvalgn ønskr HMU input til n procs, hvor Børn og Ung undrstøttr t kultur-skift, så dt føls lgalt at forslå sin ldr t midlrtidigt arbjdsskift. Drfor undrstrgr HMU, at ldrn r rollmodl og åbn for at sig ja også slvom dr kan vær udfordringr for arbjdspladsn, som afgivr n mdarbjdr og skal find n andn indn for n kort priod på for ksmpl to år. Samtidig læggr HMU vægt på, at tillidsrpræsntantn altid inddrags, når dr lavs aftalr om tiltrædls og ophør af intrnt arbjdsskift. Om høringn Høringn igangsætts ftr sommrfrin. Læs mr i Ugpakkn. Eftr høringspriodn vil bmærkningr fra MED-udvalgn bliv indarbjdt og procssn sat i gang. Dn vil bliv valurt ftr to år. Klar til DHL-staft 2015? Om lidt ovr n ug går - llr løbr - dt løs i Mindparkn. Find praktisk information om DHL-dagn og -aftnn på BU Evnt App. Sådan får du BUvnt-appn på din tlfon: - Søg ftr buvnt i Googl Play (Android) llr App Stor (Appl). - Hvis din tlfon llr tablt ikk kan hnt appn, kan du fra nhvr intrntbrowsr s appn på

4 BU Nyt august 4 BU AKADEMI KURSER & EVENTS Tilmlding i Børn og Ungs Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmlding Introduktion til KAMBU sminar for administrativ ldr i dagtilbud, skol og FU 2. sptmbr 14. august Fællsarrangmnt om fornkld Fælls Mål og læringsmålstyrt undrvisning (matmatik) 3-timrs ftrmiddagsmød for matmatiklærr, pædagogr og ldlsr på skolr 3. sptmbr 21. august Tmadag om sygfravær - sygfraværssamtaln Obligatorisk hldagskursus for prsonalldr i Børn og Ung 8. sptmbr 21. august Gå-hjm-mød om dn ny børn- og ungpolitik for Aarhus Kommun All mdarbjdr og ldlsr i Børn og Ung invitrs til at hør om indhold og procs og til at komm md prspktivr til dt vidr arbjd md politikkn. 25. august 21. august Instruktørkursus i førsthjælp - Hold 02 UNO Friluftscntr udbydr 6-dags uddannls for lærr 8. sptmbr 25. august Fællsarrangmnt om fornkld Fælls Mål og læringsmålstyrt undrvisning i dansk samt Undrvisningsministrits ordblindtst 3-timrs mød for dansklærr, pædagogr og ldlsr på skolr 24. sptmbr 28. august NArbjdsmiljøuddannlsn i Børn og Ung - Hold 13 Obligatorisk 3-dags grunduddannls for all arbjdsmiljørpræsntantr og arbjdsmiljøldr, dr r mdlm af arbjdsmiljøorganisationn. 21. sptmbr 31. august Skolldlsskonfrnc Folkskolrform og tidlig indsats i t datainformrt og praksisnært ldlssprspktiv Skolldlsr skal husk at tilmld sig årts Skolldlsskonfrnc, dr i år afholds dn sptmbr på Hotl Opus i Horsns 24. sptmbr 1. sptmbr Løft og Lg - Hold 04 2-dags kursusforløb for ansatt i dagtilbud md børn. 21. oktobr 30. sptmbr Kursus i afskd for ldr i Børn og Ung - Hold 06 hldagskursus for prsonalldr i Børn og Ung 23. oktobr 9. oktobr Dagtilbudsldlsskonfrncn Ldlssffkt i frmtidns dagtilbud 1½-dags konfrnc for all ldr i dagtilbud 12. novmbr 11. oktobr Suprbrugrkursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (BørnIntra) - Hold 05 og 06 Obligatorisk 1½-dags kursus for suprbrugr i dagtilbud S dator i Kursusportaln S dator i Kursusportaln Kursus for pædagogr, dr arbjdr md hørhæmmd børn i daginstitution 2 dags kursus for pædagogr i daginstitutionn 15. sptmbr 8. sptmbr Kursus til lærr og pædagogr dr undrvisr hørhæmmd lvr Obligatorisk 1½-dags kursus for suprbrugr i dagtilbud 2 dags kursus for lærr og pædagogr i skoln 14. sptmbr 7. sptmbr

5 BU Nyt august 5 KORT NYT Klubbn Rosnhøj modtagr donation fra fstival Klubbn Rosnhøjs rapstudi modtog på årts Smukfst n donation på kronr til drs arbjd md musikalsk aktivittr, dr styrkr d ung klubmdlmmrs idntitt, slvværd og mod på livt. Dr var klapsalvr til Klubbn Rosnhøj, da Smukfondn på årts Smukfst i Skandrborg uddlt png og støtt til n rækk initiativr og projktr for udsatt og nsomm. Ungdomsklubbn i Viby modtog nmlig n donation på kronr, som r tiltænkt støtt til klubbns arbjd md t rapstudi. Hr får d ung mdlmmr lov at skriv og producr drs gn musik, som d oft optrædr md til musikarrangmntr rundt i landt. Pngn blv ovrrakt af Skandrborgs borgmstr, Jørgn Gaard, dr på vgn af fondn bgrundd donationn md, at rapstudit styrkr d ungs slvværd og slvrspkt gnnm musikalsk aktivittr samt sikrr t positivt fællsskab. Dt var n stolt fritidsldr, dr på dt følgnd prssmød takkd for donationn: Jg r mgt bært og glad for donationn og drmd ikk mindst dn anrkndls, som vors ung får via donationn, sagd fritidsldr i Klubbn Rosnhøj Mrt Poulsn til prssn. Invitation til mød om ny børn og ungpolitik Børn og Ung arbjdr aktult på at udvikl n ny børn- og ungpolitik for Aarhus Kommun. I dn forbindls invitrr Børn og Ung chf, Rasmus Bak-Møllr, all intrssrd til at hør om indhold og procs samt mulighd for at komm md prspktivr til dt vidr arbjd. Mødt findr std tirsdag d. 25. august 2015 fra 16-17:30 i kantinn på Grøndalsvj 2, 8260 Viby. Program : Rammsætning og præsntation af udkast v. dirktør Nils Ptrsn : Drøftlsr af prspktivr i gruppr : Plnumdrøftls : Afrunding Antallt af pladsr r bgrænst, og tilmlding skr via Kursusportaln. Flr historir på BUnyt App Ni grønn udflugtsstdr i Aarhus Aarhus Kommun har udviklt ni Grønn Udflugtsstdr, som liggr i n halvcirkl om midtbyn. Dn by-nær placring og kstra fokus på tilgænglighd samt rkrativ facilittr r md til at gør friluftsliv sjovt og lgnd lt for all i byn. Og dr r gratis adgang. Inspiration til dn åbn skol I dt ny matrial Læring i dn åbn skol, som r udviklt i samarbjd md n rækk kommunr, kan man hnt forskningsinformrt vidn om, hvorfor lvr lærr i dn åbn skol, få fakta om hvordan og hvor mgt dr praktisrs åbn skol i dag og god råd til arbjdt md læring i dn åbn skol. 189 projktr forbdrr trafiksikkrhdn for aarhusiansk skolbørn Aarhus Kommun har sidn 2011 iværksat 189 konkrt projktr, dr skal gør dt sikrr for aarhusiansk skolbørn at færds på vjn til og fra skol. Anlægsarbjdr har hl sommrn arbjdt på bl.a. at få dynamisk tavlr, hllanlæg og afsætningspladsr klar til skolstart vd skolr i hl kommunn. Vind t klasssæt Chrombooks og bliv mstr Digital Slvbtjning All udskolingsklassr i Aarhus Kommun kan nu giv sit bud på, hvad dt vil sig at vær digital borgr i 2015 og dltag i konkurrncn om at bliv Aarhusmstr i Digital Slvbtjning. For at tilmld din klass, skal du snd n mail til md navnt på jrs klass, skol og kontaktprson samt kontaktoplysningr. Sidst frist for tilmlding r d. 15. sptmbr 2015 all bidrag skal vær ind snst d. 9. oktobr. Læs d nærmr dtaljr om konkurrncn på BU Nyt App llr Ugpakkn.

6 BU Nyt august 6 NAVNE Tværfaglighd skal styrk tidlig indsats Makin Grønvall r ldr af Børn og Ungs nyoprttd tværfaglig nhd md fokus på tidlig indsats. Sammn md t hold af sundhdspljrsk og pædagogr skal Maikn Grønvall styrk dn tidlig opsporing og indsats ovrfor børn md særlig bhov. Arbjdt md børn md særlig udfordringr løbr som n rød tråd gnnm Maikn Grønvalls karrir. - Jg har altid vært optagt af børn md særlig udfordringr. Drfor r jg rigtigt glad for, at vi nu tagr forskningn til os og anrkndr, at vi skal handl tidligr, hvis vi skal hav fat i all børn md særlig bhov, sigr Maikn Grønvall og fortsættr: - Vi r i forvjn dygtig til rigtigt mang ting, mn vi manglr at fang d sidst 15 procnt af børnn, som får vansklighdr snr. Min ambition r at boost dt i forvjn god lokal arbjd; at vi md vors tværfaglighd kan brd komptncrn ud og udfold flr mtodr og prspktivr, så vi brdt styrkr mdarbjdrns opsporingskomptncr. Dt r ndnu ikk fastlagt, hvordan nhdn konkrt skal samarbjd md d lokal tilbud. I nær frmtid vil Maikn Grønvall tag på rundtur hos all Børn og Ungs dagtilbudsldr, mns nhdns mdarbjdr vil tag på bsøg hos drs kollgr i byns dagtilbud. Dr r tillig planr om, at d tilbud, som har afgivt mdarbjdr til dn ny nhd, skal brugs som øvban for nhdns tværfaglig indsats. Drudovr forvnts t forsøg md Familigruppr at blivr rullt ud i løbt af ftrårt. Maikn Grønvall r uddannt pædagog og har n fuld diplomuddannls i ldls. Hun har d snst fm år vært dagtilbudsldr i dt slvjnd dagtilbud Børnbåndt. Tidligr har hun blandt andt vært ansat i PPR som spcialpædagogisk vjldr og vært ldr af spcialområdt i Børnafdlingn i Silkborg Kommun. NYT OM NAVNE - NYE LEDERE Ny indskolingsldr på Skåd Skol Ny skolldr på Viby Skol: Prnill Vstrdahl Holm Hnrik Kallstrup pr. 1. august ansat som skolldr på Viby Skol. Han r 38 år og har ott års rfaring som ldr, snst som konstiturt skolldr på Højvangskoln r pr. 1. august i Horsns ansat samt vicskolldr samm std. Hnrik Kallstrup har diplom i ldls og indskolingsldr r i gang md dn Flksibl på Skåd Mastr som i offntlig ldls. Skol. Hun kommr fra n stilling som konstiturt indskolingsldr på samm skol, hvor hun også Ny pædagogisk ldr på Kraglundskoln, Holm: Claus Grambo Larsn r pr. 1. august ansat som pædagogisk ldr i udskolingn på Kraglundskoln i Holm. Han r 45 år og kommr fra n stilling som vicskolldr på Mortn Børup Skoln i Skandrborg. Hr har han blandt andt haft ansvar for dn pædagogisk ldls i udskolingn samt administrativ ldls. Claus Grambo Larsn r uddannt lærr og har diplom i ldls fra VIA Univrsity Collg.

7 BU Nyt juni 7 NYHEDSNOTER NAVNE Tæt samarbjd om all børn og ung Dn ny ldr for PPR Nordvst, Mariann Holst Nilsn, vil styrk dialogn og samspillt md d lokal tilbud, så PPR r n rlvant samarbjdspartnr i dn daglig praksis. Dt r kndt ansigt dr har sat sig i stoln som tamldr i PPR Nordvst. Eftr n kort afstikkr til PPR i Norddjurs Kommun r Mariann Holst Nilsn tilbag på Grøndalsvj, hvor hun i n årrækk var konsulnt i Pædagogik og Intgration. - Jg r optagt af ambitionn om, at vi vil all børn og ung. At vi arbjdr målrttt for at mød d 0 18 årig på rlvant mådr og hl tidn blivr skarpr til at mød variation og forskllighd gnnm diffrntird tilgang. Jg sr PPR som n væsntlig samarbjdspartnr for skolr og institutionr, og dn roll skal vi fortsat udvikl os i. Vi skal indgå i dt lokal arbjd på n mningsfuld måd. Dt krævr bl.a., at vi gnsidigt r god til at lytt og har mod til at udfordr hinandn md fokus på dn fælls opgav, sigr Mariann Holst Nilsn. - Vi skal hav samarbjdsaftalr md vors lokal samarbjdspartr og vær i løbnd dialog, så rssourcrn i PPR udfoldr sig bdst muligt til gavn for børn og ung. Forældrsamarbjd og samarbjd på tværs af faglighdr og aktørr r dsudn væsntlig fokusområdr for PPR, sigr Mariann Holst Nilsn. Mariann Holst Nilsn r uddannt lærr og Cand. Pæd. Pæd. Psyk. Mariann har snst vært faglig ldr i PPR i Norddjurs Kommun, mn har også n baggrund som lærr og sidn konsulnt i Pædagogik og Intgration i Aarhus Kommun. Dialog og tæt samarbjd r afgørnd. Vi skal ikk vær dm fra kommunn Md sin mang år i Børn og Ung rgi r Hans Mørk rundt af dn tænkning, som har vært n rød tråd i PPR-indsatsn. Som ny ldr for PPR Syd r han optagt af, at PPR blivr n naturlig samarbjdspartnr, dr bdst muligt sættr dn lokal vidn i spil, så opgavn kan løfts i fællsskab. - Vi står på t solidt fundamnt af ksistrnd PPR komptncr, hvor fokus nu r at bring PPR ind i n ny tid. Vi skal i mindr grad nd tidligr blot vær ksprtr, mn snarr tætt samarbjdspartnr for dagtilbud og skolr. Dr r så mang fantastisk dygtig pædagogr, lærr og ldr drud, som har n norm vidn. Vors roll blivr i højr grad at hjælp md at sætt dn vidn i spil på dn rtt måd, så vi i fællsskab kan løft opgavn, sigr Hans Mørk. Md n baggrund som lærr, konsulnt og pædagogisk ldr har Hans Mørk haft n stor brøringsflad i Børn og Ung. - Min baggrund gør, at jg har mødt organisationn fra forskllig prspktivr og drfor også har n god fornmmls for at forstå og ovrsætt d stratgisk mål ind i n lokal virklighd. Dt tror jg blivr n fordl i dt brd samarbjdt, hvor vi også skal vær md til at undrstøtt ovrgang og dt tætt samarbjd mllm dagtilbud og skol, sigr Hans Mørk. Hans Mørk r uddannt lærr og Cand. Pæd. Pæd. Psyk. Han har snst vært konsulnt vd PPR md ansvar for implmntring af dn ny inklusionsindsats. Tidligr var Hans Mørk lærr og snr pædagogisk ldr på Kraglundskoln.

8 BU Nyt august 8 NYHEDSNOTER FU Sommrglimt fra Ung i Aarhus Slvom sommrfri btydr skolfri, har frin alligvl vært fyldt md aktivittr for mang af kommunns børn og ung. Ung i Aarhus har nmlig arrangrt alt fra sommrljr til faglig workshops rundt omkring i dt aarhusiansk sommrland. I mang år har ug 2 7 vært hn skabt, når lagt til van klubbr og dt, natur lg-plads n og ikk for områd r i områd mindst fæ ts ung. FU Syd arra llsi år var ingn ngrr So fodbold, s undtagls mmrcam jlt md sp, o g p i lø bt af ugn dbåd, fisk skjult tu t, kørt på blv dr sp r til isman mountain ill t dn. bik og ik k mindst gåt t 8 år brug n 16 til 1 r ld a i g r-10, t flok un på Cnt En brog mrfri m so s dr d r fd var at forb to ugr a ol. Målt o nok til, ch S k ti h ig matma g o Aarhus H sk n a id muddan raktrr rs drøm ungs ka d å p d v in nr bl n søg ksam at d kun til skriftlig d r fø d n tur n g lønnt m nls. Da b at jd v ing fik lo hård arb m afslutn d ungs so d r k sgrav, hvo ns motora Stjær Gru omsskol d Ungd m r ft prøv kræ tivittr. 100 ung fr a klubbrn i Ung i A Vst var sa arhus mlt vd M ar indal Stra til dn årlig nd vandug før skolstar Hr kunn t. d å rig vælg mllm t hav af akti vi t tr blandt andt kaja kroning ll r s jl n tur md moto rbåd. ri omdanhavn vd Børnns Hus i cntrum af Aarhus var i skolrns sommrf md til at vært ung d har havn I ung. og nt til tumlplads for byns børn 17-årig ss billdt på og pallr, gaml af lavt indrtt n bålplads md møblr som t, skøkkn udndør til bordplad n lav at Ihsan Ayyach i fuld gang md ny mass n mødr man for ung, for fdt r han slv har tagt initiativ til. Hr vnnr, fortællr Ihsan.

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet I frmtin finr n digital kommunikation ny vj ud i t digital offntlig rum Karn Balling Rmr, kommunikationschf i Ranrs Kommun 47 timr på højt nivau S t ful program og sammnsæt din gn konfrnc Vær md i battn

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere