Nyt skoleår - nye ansigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt skoleår - nye ansigter"

Transkript

1 nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag 10. august slog Aarhus Kommuns 46 folkskolr dørn op for mr nd 3000 ny lvr. Elvrn kan s frm til ti års skolgang md ny kammratr, massr af ny vidn og ny kundskabr, som skolrns pædagogisk mdarbjdr står på spring for at lær fra sig. Bünyamin Simsk, rådmand for Børn og Ung, bydr all vlkommn i skol: D ny lvr og drs forældr kan godt glæd sig til d kommnd år. Skolrn i Aarhus lvrr flott rsultatr, og lvrn blivr mødt af ngagrd og profssionll lærr og pædagogr, hvis fornmst opgav r at giv hvr nklt lv d bdst frmtidsmulighdr. Hvis forældrn samtidig spillr positivt md, r forudsætningrn på plads for at få n vllykkt skolgang, sigr Bünyamin Simsk. Vi r nåt langt md at virkliggør dn ny virklighd på skolrn, som blandt andt btydr flr timr og n mr åbn skol. Vi høstr ny rfaringr hvr dag, og dr r tagt mang ny initiativr, blandt andt for at giv bdr rammr for mr bvægls i hvrdagn og for at åbn skolrn for ny samarbjdr, sigr Bünyamin Simsk. Rådmandn mindr samtidig om, at skolstart også r lig md mang ny usikr og blød trafikantr i morgntrafikkn. Man skal altid vis hnsyn på skolvjn, mn da især i dn kommnd tid ny børn skal nu til at find vj i skol, og dt skal d øvrig trafikantr tænk på. Dt r i alls intrss, at skolstartn blivr så god, tryg og sikkr, som ovrhovdt muligt, sigr Bünyamin Simsk. Ifølg n forløbig opgørls bgyndr 3027 lvr i år i 0. klass i aarhusiansk folkskolr mod 2869 lvr sidst år. I alt har skolrn ca lvr fra 0. til 10. klass. Læs om mang ny ldr i Børn og Ung på sid 2, 6 og 7

2 BU Nyt August 2 NAVNE Ny kontorchf i Pædagogik og Intgration Maria Schou r pr. 1. august ansat som kontorchf i Pædagogik og Intgration. Hvad var din motivation til at søg stillingn? Jg kan nævn to lmntr. Fagligt har jg i hl min karrir haft fokus på børn og ungs trivsl, læring og udvikling, og dt har dannt n rød tråd i min opgavr, lig fra min tid som ung pædagogmdhjælpr til rolln som uddannlssldr. Som prsonlig motivation har dt btydt mgt, at Børn og Ung r kndt for sin ngagrd og komptnt mdarbjdr, og at Pædagogik og Intgration har t godt ry for sin faglig og kvalitativt stærk initiativr. Dt r t fagfællsskab, som jg grn vil vær n dl af. I rolln som kontorchf skal du blandt andt sikr frmdrift i dt tværfaglig samarbjd og kvalitt og sammnhæng i tilbuddn for børn fra 0-18 år. Hvor planlæggr du at lægg vægtn i din indsats? Jg vil prioritr hlhdsorintrd løsningr md vægt på sammnhæng mllm d indsatsr, som bin-dr vors tilbud sammn fra dagtilbud ovr skol og fritidsliv til uddannls. Vi skal hjælp børn og ung på vj i ovrgangn mllm d mang stationr i drs liv og dt btydr også, at vi skal tænk faglig udvikling på tværs af sktorr. Jg sr også n vigtig opgav i arbjdt md lærplanr i dagtilbuddn og koblingn md skolrns lvplanr. Hr kan vi tag udgangspunkt i Børn og Ungs god rfaringr blandt andt i forhold til arbjdt md børns sproglig udvikling. Jg glædr mig i dt hl tagt til at vær dl af udviklingn og implmntringn af Børn og Ungs ffktmål for 2016 til Du kommr fra n ldrstilling på dt pædagogisk områd. Hvad btydr dt? Jg følr, at jg har t stærkt og brdt fundamnt såvl pædagogisk som udviklingsmæssigt og r vant til at arbjd stratgisk og ldlssmæssigt i n stor organisation. Så jg forvntr, at jg kan bidrag md rlvant vidn, nrgi og ny prspktivr. Dt ny for mig blivr at lær at arbjd i n politisk styrt organisation og at opbygg t nyt stærkt ntværk i Aarhus Kommun. Hldigvis vd jg, at jg vil få god hjælp fra kollgr og mdarbjdr målt r jo, at vi hl tidn blivr bdr til at sagsbhandl for vor politikr og undrstøtt dn pædagogisk udvikling i hl Børn og Ung. Hvad r dt først, du vil gør? Jg vil mød min mang ny kollgr og samarbjdspartnr og sætt mig ind i d faglig og stratgisk udviklingsområdr, som vi sammn skal arbjd md. Jg vil opbygg t konstruktivt samarbjd md fokus på at nå vors fælls mål. Jg syns jo, at jg kommr ind i n organisation, hvor rigtig mgt fungrr godt - og dt skal vi hold fast i. Samtidig skal vi skab n stærk organisring i Pædagogik og Intgration, så vi kan imødkomm frmtidns udfordringr og arbjdsopgavr. Hvordan vil du bskriv dig slv som ldr? Jg r n hlhdsorintrt ldr, dr vil hold fokus på koblingn mllm dn fortsatt undrstøttls af båd dn pædagogisk praksis og dt politisk nivau. Dn dobbltroll r jg mig mgt bvidst. Prsonligt vil jg bskriv mig slv som positiv og handlorintrt md n god balanc mllm idalism og pragmatik. Jg sr dt som n cntral opgav, at skab god samarbjdsrlationr båd til kollgr og mdarbjdr og sammn brug vors komptncr i udvikling af krnopgavn. Målt r jo, at vi får skabt nogl god lærings- og trivslsmiljør for vor børn og ung. Maria Schou Maria Schou r 46 år og kommr fra n stilling som uddannlssldr for pædagoguddannlsn og pædagogisk assistntuddannlsn vd VIA Univrsity Collg. Hr har hun haft ansvar for budgt, kvalittssikring og udvikling. Tidligr har hun arbjdt som chfkonsulnt vd HR og stratginhdn i VIA Univrsity Collg og undrvisr vd pædagoguddannlsn i Randrs. Maria Schou r uddannt Cand. Scint. Soc. vd Aalborg Univrsitt og har n Mastr in Public Managmnt, n ftruddannls i dt prsonlig ldrskab og n systmisk coach-uddannls. Hun bor i Hrskind vd Galtn sammn md sin kærst, og hun har to voksn børn.

3 BU Nyt august 3 MEDARBEJDER HMU vil hør MED-udvalg om plan for mr mobilitt Dt skal vær lttr at rokr mllm arbjdspladsr i Børn og Ung. Dt mnr HMU, som sndr t forslag i høring til all MED-udvalg. Ny kollgr, ny opgavr og ny komptncr: Dr r udvikling og læring at hnt, når mdarbjdr llr ldr skiftr arbjdsplads for n priod. HMU opfordrr all MED-udvalg i Børn og Ung til at giv drs input til n øgt mobilitt mllm arbjdspladsrn. Et løft til mdarbjdr og organisation Intrn rokring kan giv t fagligt løft og styrk samarbjdt på tværs af arbjdspladsr i Børn og Ung. Dt r holdningn i Børn og Ungs øvrst samarbjdsudvalg HMU, som vd sit snst mød har drøftt t forslag til at gør dt lttr at rokr intrnt mllm arbjdspladsr i Børn og Ung. HMU påpgr, at forslagt krævr n kulturændring og t styrkt fokus på, at øgt mobilitt kan skab mrværdi og dynamik for båd mdarbjdr og arbjdsplads. Skal vær frivilligt En arbjdsgrupp sammnsat af mdarbjdr og ldr i Børn og Ung har sidn august 2014 arbjdt md t forslag til at ban vj for flr intrn arbjdsskift i Børn og Ung. Og oplæggt sr godt ud, mnr HMU, dr sr udviklingsprspktivr for båd ansatt og for organisation. Samtidig undrstrgr HMU, at forslagt aln handlr om frivillig rokringr altså rokringr, hvor n mdarbjdr llr ldr slv har lyst til at afprøv n andn arbjdsplads for n priod. Krævr åbnhd fra ldr og mdarbjdr Md høringn i MED-udvalgn ønskr HMU input til n procs, hvor Børn og Ung undrstøttr t kultur-skift, så dt føls lgalt at forslå sin ldr t midlrtidigt arbjdsskift. Drfor undrstrgr HMU, at ldrn r rollmodl og åbn for at sig ja også slvom dr kan vær udfordringr for arbjdspladsn, som afgivr n mdarbjdr og skal find n andn indn for n kort priod på for ksmpl to år. Samtidig læggr HMU vægt på, at tillidsrpræsntantn altid inddrags, når dr lavs aftalr om tiltrædls og ophør af intrnt arbjdsskift. Om høringn Høringn igangsætts ftr sommrfrin. Læs mr i Ugpakkn. Eftr høringspriodn vil bmærkningr fra MED-udvalgn bliv indarbjdt og procssn sat i gang. Dn vil bliv valurt ftr to år. Klar til DHL-staft 2015? Om lidt ovr n ug går - llr løbr - dt løs i Mindparkn. Find praktisk information om DHL-dagn og -aftnn på BU Evnt App. Sådan får du BUvnt-appn på din tlfon: - Søg ftr buvnt i Googl Play (Android) llr App Stor (Appl). - Hvis din tlfon llr tablt ikk kan hnt appn, kan du fra nhvr intrntbrowsr s appn på

4 BU Nyt august 4 BU AKADEMI KURSER & EVENTS Tilmlding i Børn og Ungs Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmlding Introduktion til KAMBU sminar for administrativ ldr i dagtilbud, skol og FU 2. sptmbr 14. august Fællsarrangmnt om fornkld Fælls Mål og læringsmålstyrt undrvisning (matmatik) 3-timrs ftrmiddagsmød for matmatiklærr, pædagogr og ldlsr på skolr 3. sptmbr 21. august Tmadag om sygfravær - sygfraværssamtaln Obligatorisk hldagskursus for prsonalldr i Børn og Ung 8. sptmbr 21. august Gå-hjm-mød om dn ny børn- og ungpolitik for Aarhus Kommun All mdarbjdr og ldlsr i Børn og Ung invitrs til at hør om indhold og procs og til at komm md prspktivr til dt vidr arbjd md politikkn. 25. august 21. august Instruktørkursus i førsthjælp - Hold 02 UNO Friluftscntr udbydr 6-dags uddannls for lærr 8. sptmbr 25. august Fællsarrangmnt om fornkld Fælls Mål og læringsmålstyrt undrvisning i dansk samt Undrvisningsministrits ordblindtst 3-timrs mød for dansklærr, pædagogr og ldlsr på skolr 24. sptmbr 28. august NArbjdsmiljøuddannlsn i Børn og Ung - Hold 13 Obligatorisk 3-dags grunduddannls for all arbjdsmiljørpræsntantr og arbjdsmiljøldr, dr r mdlm af arbjdsmiljøorganisationn. 21. sptmbr 31. august Skolldlsskonfrnc Folkskolrform og tidlig indsats i t datainformrt og praksisnært ldlssprspktiv Skolldlsr skal husk at tilmld sig årts Skolldlsskonfrnc, dr i år afholds dn sptmbr på Hotl Opus i Horsns 24. sptmbr 1. sptmbr Løft og Lg - Hold 04 2-dags kursusforløb for ansatt i dagtilbud md børn. 21. oktobr 30. sptmbr Kursus i afskd for ldr i Børn og Ung - Hold 06 hldagskursus for prsonalldr i Børn og Ung 23. oktobr 9. oktobr Dagtilbudsldlsskonfrncn Ldlssffkt i frmtidns dagtilbud 1½-dags konfrnc for all ldr i dagtilbud 12. novmbr 11. oktobr Suprbrugrkursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (BørnIntra) - Hold 05 og 06 Obligatorisk 1½-dags kursus for suprbrugr i dagtilbud S dator i Kursusportaln S dator i Kursusportaln Kursus for pædagogr, dr arbjdr md hørhæmmd børn i daginstitution 2 dags kursus for pædagogr i daginstitutionn 15. sptmbr 8. sptmbr Kursus til lærr og pædagogr dr undrvisr hørhæmmd lvr Obligatorisk 1½-dags kursus for suprbrugr i dagtilbud 2 dags kursus for lærr og pædagogr i skoln 14. sptmbr 7. sptmbr

5 BU Nyt august 5 KORT NYT Klubbn Rosnhøj modtagr donation fra fstival Klubbn Rosnhøjs rapstudi modtog på årts Smukfst n donation på kronr til drs arbjd md musikalsk aktivittr, dr styrkr d ung klubmdlmmrs idntitt, slvværd og mod på livt. Dr var klapsalvr til Klubbn Rosnhøj, da Smukfondn på årts Smukfst i Skandrborg uddlt png og støtt til n rækk initiativr og projktr for udsatt og nsomm. Ungdomsklubbn i Viby modtog nmlig n donation på kronr, som r tiltænkt støtt til klubbns arbjd md t rapstudi. Hr får d ung mdlmmr lov at skriv og producr drs gn musik, som d oft optrædr md til musikarrangmntr rundt i landt. Pngn blv ovrrakt af Skandrborgs borgmstr, Jørgn Gaard, dr på vgn af fondn bgrundd donationn md, at rapstudit styrkr d ungs slvværd og slvrspkt gnnm musikalsk aktivittr samt sikrr t positivt fællsskab. Dt var n stolt fritidsldr, dr på dt følgnd prssmød takkd for donationn: Jg r mgt bært og glad for donationn og drmd ikk mindst dn anrkndls, som vors ung får via donationn, sagd fritidsldr i Klubbn Rosnhøj Mrt Poulsn til prssn. Invitation til mød om ny børn og ungpolitik Børn og Ung arbjdr aktult på at udvikl n ny børn- og ungpolitik for Aarhus Kommun. I dn forbindls invitrr Børn og Ung chf, Rasmus Bak-Møllr, all intrssrd til at hør om indhold og procs samt mulighd for at komm md prspktivr til dt vidr arbjd. Mødt findr std tirsdag d. 25. august 2015 fra 16-17:30 i kantinn på Grøndalsvj 2, 8260 Viby. Program : Rammsætning og præsntation af udkast v. dirktør Nils Ptrsn : Drøftlsr af prspktivr i gruppr : Plnumdrøftls : Afrunding Antallt af pladsr r bgrænst, og tilmlding skr via Kursusportaln. Flr historir på BUnyt App Ni grønn udflugtsstdr i Aarhus Aarhus Kommun har udviklt ni Grønn Udflugtsstdr, som liggr i n halvcirkl om midtbyn. Dn by-nær placring og kstra fokus på tilgænglighd samt rkrativ facilittr r md til at gør friluftsliv sjovt og lgnd lt for all i byn. Og dr r gratis adgang. Inspiration til dn åbn skol I dt ny matrial Læring i dn åbn skol, som r udviklt i samarbjd md n rækk kommunr, kan man hnt forskningsinformrt vidn om, hvorfor lvr lærr i dn åbn skol, få fakta om hvordan og hvor mgt dr praktisrs åbn skol i dag og god råd til arbjdt md læring i dn åbn skol. 189 projktr forbdrr trafiksikkrhdn for aarhusiansk skolbørn Aarhus Kommun har sidn 2011 iværksat 189 konkrt projktr, dr skal gør dt sikrr for aarhusiansk skolbørn at færds på vjn til og fra skol. Anlægsarbjdr har hl sommrn arbjdt på bl.a. at få dynamisk tavlr, hllanlæg og afsætningspladsr klar til skolstart vd skolr i hl kommunn. Vind t klasssæt Chrombooks og bliv mstr Digital Slvbtjning All udskolingsklassr i Aarhus Kommun kan nu giv sit bud på, hvad dt vil sig at vær digital borgr i 2015 og dltag i konkurrncn om at bliv Aarhusmstr i Digital Slvbtjning. For at tilmld din klass, skal du snd n mail til md navnt på jrs klass, skol og kontaktprson samt kontaktoplysningr. Sidst frist for tilmlding r d. 15. sptmbr 2015 all bidrag skal vær ind snst d. 9. oktobr. Læs d nærmr dtaljr om konkurrncn på BU Nyt App llr Ugpakkn.

6 BU Nyt august 6 NAVNE Tværfaglighd skal styrk tidlig indsats Makin Grønvall r ldr af Børn og Ungs nyoprttd tværfaglig nhd md fokus på tidlig indsats. Sammn md t hold af sundhdspljrsk og pædagogr skal Maikn Grønvall styrk dn tidlig opsporing og indsats ovrfor børn md særlig bhov. Arbjdt md børn md særlig udfordringr løbr som n rød tråd gnnm Maikn Grønvalls karrir. - Jg har altid vært optagt af børn md særlig udfordringr. Drfor r jg rigtigt glad for, at vi nu tagr forskningn til os og anrkndr, at vi skal handl tidligr, hvis vi skal hav fat i all børn md særlig bhov, sigr Maikn Grønvall og fortsættr: - Vi r i forvjn dygtig til rigtigt mang ting, mn vi manglr at fang d sidst 15 procnt af børnn, som får vansklighdr snr. Min ambition r at boost dt i forvjn god lokal arbjd; at vi md vors tværfaglighd kan brd komptncrn ud og udfold flr mtodr og prspktivr, så vi brdt styrkr mdarbjdrns opsporingskomptncr. Dt r ndnu ikk fastlagt, hvordan nhdn konkrt skal samarbjd md d lokal tilbud. I nær frmtid vil Maikn Grønvall tag på rundtur hos all Børn og Ungs dagtilbudsldr, mns nhdns mdarbjdr vil tag på bsøg hos drs kollgr i byns dagtilbud. Dr r tillig planr om, at d tilbud, som har afgivt mdarbjdr til dn ny nhd, skal brugs som øvban for nhdns tværfaglig indsats. Drudovr forvnts t forsøg md Familigruppr at blivr rullt ud i løbt af ftrårt. Maikn Grønvall r uddannt pædagog og har n fuld diplomuddannls i ldls. Hun har d snst fm år vært dagtilbudsldr i dt slvjnd dagtilbud Børnbåndt. Tidligr har hun blandt andt vært ansat i PPR som spcialpædagogisk vjldr og vært ldr af spcialområdt i Børnafdlingn i Silkborg Kommun. NYT OM NAVNE - NYE LEDERE Ny indskolingsldr på Skåd Skol Ny skolldr på Viby Skol: Prnill Vstrdahl Holm Hnrik Kallstrup pr. 1. august ansat som skolldr på Viby Skol. Han r 38 år og har ott års rfaring som ldr, snst som konstiturt skolldr på Højvangskoln r pr. 1. august i Horsns ansat samt vicskolldr samm std. Hnrik Kallstrup har diplom i ldls og indskolingsldr r i gang md dn Flksibl på Skåd Mastr som i offntlig ldls. Skol. Hun kommr fra n stilling som konstiturt indskolingsldr på samm skol, hvor hun også Ny pædagogisk ldr på Kraglundskoln, Holm: Claus Grambo Larsn r pr. 1. august ansat som pædagogisk ldr i udskolingn på Kraglundskoln i Holm. Han r 45 år og kommr fra n stilling som vicskolldr på Mortn Børup Skoln i Skandrborg. Hr har han blandt andt haft ansvar for dn pædagogisk ldls i udskolingn samt administrativ ldls. Claus Grambo Larsn r uddannt lærr og har diplom i ldls fra VIA Univrsity Collg.

7 BU Nyt juni 7 NYHEDSNOTER NAVNE Tæt samarbjd om all børn og ung Dn ny ldr for PPR Nordvst, Mariann Holst Nilsn, vil styrk dialogn og samspillt md d lokal tilbud, så PPR r n rlvant samarbjdspartnr i dn daglig praksis. Dt r kndt ansigt dr har sat sig i stoln som tamldr i PPR Nordvst. Eftr n kort afstikkr til PPR i Norddjurs Kommun r Mariann Holst Nilsn tilbag på Grøndalsvj, hvor hun i n årrækk var konsulnt i Pædagogik og Intgration. - Jg r optagt af ambitionn om, at vi vil all børn og ung. At vi arbjdr målrttt for at mød d 0 18 årig på rlvant mådr og hl tidn blivr skarpr til at mød variation og forskllighd gnnm diffrntird tilgang. Jg sr PPR som n væsntlig samarbjdspartnr for skolr og institutionr, og dn roll skal vi fortsat udvikl os i. Vi skal indgå i dt lokal arbjd på n mningsfuld måd. Dt krævr bl.a., at vi gnsidigt r god til at lytt og har mod til at udfordr hinandn md fokus på dn fælls opgav, sigr Mariann Holst Nilsn. - Vi skal hav samarbjdsaftalr md vors lokal samarbjdspartr og vær i løbnd dialog, så rssourcrn i PPR udfoldr sig bdst muligt til gavn for børn og ung. Forældrsamarbjd og samarbjd på tværs af faglighdr og aktørr r dsudn væsntlig fokusområdr for PPR, sigr Mariann Holst Nilsn. Mariann Holst Nilsn r uddannt lærr og Cand. Pæd. Pæd. Psyk. Mariann har snst vært faglig ldr i PPR i Norddjurs Kommun, mn har også n baggrund som lærr og sidn konsulnt i Pædagogik og Intgration i Aarhus Kommun. Dialog og tæt samarbjd r afgørnd. Vi skal ikk vær dm fra kommunn Md sin mang år i Børn og Ung rgi r Hans Mørk rundt af dn tænkning, som har vært n rød tråd i PPR-indsatsn. Som ny ldr for PPR Syd r han optagt af, at PPR blivr n naturlig samarbjdspartnr, dr bdst muligt sættr dn lokal vidn i spil, så opgavn kan løfts i fællsskab. - Vi står på t solidt fundamnt af ksistrnd PPR komptncr, hvor fokus nu r at bring PPR ind i n ny tid. Vi skal i mindr grad nd tidligr blot vær ksprtr, mn snarr tætt samarbjdspartnr for dagtilbud og skolr. Dr r så mang fantastisk dygtig pædagogr, lærr og ldr drud, som har n norm vidn. Vors roll blivr i højr grad at hjælp md at sætt dn vidn i spil på dn rtt måd, så vi i fællsskab kan løft opgavn, sigr Hans Mørk. Md n baggrund som lærr, konsulnt og pædagogisk ldr har Hans Mørk haft n stor brøringsflad i Børn og Ung. - Min baggrund gør, at jg har mødt organisationn fra forskllig prspktivr og drfor også har n god fornmmls for at forstå og ovrsætt d stratgisk mål ind i n lokal virklighd. Dt tror jg blivr n fordl i dt brd samarbjdt, hvor vi også skal vær md til at undrstøtt ovrgang og dt tætt samarbjd mllm dagtilbud og skol, sigr Hans Mørk. Hans Mørk r uddannt lærr og Cand. Pæd. Pæd. Psyk. Han har snst vært konsulnt vd PPR md ansvar for implmntring af dn ny inklusionsindsats. Tidligr var Hans Mørk lærr og snr pædagogisk ldr på Kraglundskoln.

8 BU Nyt august 8 NYHEDSNOTER FU Sommrglimt fra Ung i Aarhus Slvom sommrfri btydr skolfri, har frin alligvl vært fyldt md aktivittr for mang af kommunns børn og ung. Ung i Aarhus har nmlig arrangrt alt fra sommrljr til faglig workshops rundt omkring i dt aarhusiansk sommrland. I mang år har ug 2 7 vært hn skabt, når lagt til van klubbr og dt, natur lg-plads n og ikk for områd r i områd mindst fæ ts ung. FU Syd arra llsi år var ingn ngrr So fodbold, s undtagls mmrcam jlt md sp, o g p i lø bt af ugn dbåd, fisk skjult tu t, kørt på blv dr sp r til isman mountain ill t dn. bik og ik k mindst gåt t 8 år brug n 16 til 1 r ld a i g r-10, t flok un på Cnt En brog mrfri m so s dr d r fd var at forb to ugr a ol. Målt o nok til, ch S k ti h ig matma g o Aarhus H sk n a id muddan raktrr rs drøm ungs ka d å p d v in nr bl n søg ksam at d kun til skriftlig d r fø d n tur n g lønnt m nls. Da b at jd v ing fik lo hård arb m afslutn d ungs so d r k sgrav, hvo ns motora Stjær Gru omsskol d Ungd m r ft prøv kræ tivittr. 100 ung fr a klubbrn i Ung i A Vst var sa arhus mlt vd M ar indal Stra til dn årlig nd vandug før skolstar Hr kunn t. d å rig vælg mllm t hav af akti vi t tr blandt andt kaja kroning ll r s jl n tur md moto rbåd. ri omdanhavn vd Børnns Hus i cntrum af Aarhus var i skolrns sommrf md til at vært ung d har havn I ung. og nt til tumlplads for byns børn 17-årig ss billdt på og pallr, gaml af lavt indrtt n bålplads md møblr som t, skøkkn udndør til bordplad n lav at Ihsan Ayyach i fuld gang md ny mass n mødr man for ung, for fdt r han slv har tagt initiativ til. Hr vnnr, fortællr Ihsan.

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem LIVSPARAT styrkr, robusthd og frtidsplanr Unikt kursus og undrvisningsatrial til lærr og pædagogr i udskolingn t saarbjd ll Sid 2 Indholdsovrsigt Livsparat prograt... s. 4 Hvorfor LIVSPARAT lig nu?...

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Statuskonference ISI 2015

Statuskonference ISI 2015 Institu Naturfagns Didaktik r Statuskonfrnc ISI 2015 r - Jan Sølbrg Lktor, vicinstitutldr Institu Naturfagns Didaktik Købnhavns Univrsitt hdns Institu Naturfagns Didaktik r Formålt md valurn r udn strudn,

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere