Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1"

Transkript

1 Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1

2 Indledning Bestyrelsen for Læsekonsulenternes Landsforening tog i november 2012 kontakt til professionshøjskolen VIA UC, for at spørge om vi kunne bidrage med en undersøgelse af forskellige forhold vedrørende Læsekonsulenternes arbejdsopgaver, kompetencer mv. Det blev dengang formuleret således:.om paradigmeskiftet i forhold til specialundervisningsfeltet har sat vores arbejdsfelt under pres i forhold til at tilpasse arbejdsopgaver m.m. Det betyder, at [ ] vi oplever store forandringer, og at der pt. er stor forskel på, hvordan vi er organiserede i kommunerne, og hvilket fokus der er lagt i læsekonsulentens opgave. vi vil gerne have et billede af, hvordan dette ser ud. Vi kan fornemme en tendens, men tror vi kunne have glæde af et materiale, der kan hjælpe os med at tydeliggøre, hvordan verden ser ud.for læsekonsulenterne Vi tror, vi kan have glæde af et sådant materiale til at få lagt en strategi for, hvordan vi [ ] kan understøtte læsekonsulenterne i denne forandringsproces og håber også, at det kan blive et konkret materiale, som kan hjælpe os i vores arbejde med at profilere vores funktion i kommunerne bl.a. [.] i dialog med Børne- og Ungeministeriet og i Læsekonsulenternes egne dialoger i kommunerne omkring deres fremtidige organisering og indhold i arbejdsopgaver. I VIA UC var vi glade for denne henvendelse, og vi påtog os gerne opgaven. Resultatet blev et samarbejde henover vinteren og foråret. Samarbejdet udviklede sig til en survey-undersøgelse, en elektronisk/ webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt Læsekonsulenternes Landsforenings ca. 150 medlemmer. Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu som denne rapport (med talmateriale bagerst i rapporten, se side 12-53). Undersøgelsen fremlægges på Læsekonsulenternes Landsforenings årlige Informationsmøde på Vingstedcentret, Bredsten d. 7. oktober Vi håber, at undersøgelsen og dens resultater kan medvirke til at understøtte Landsforeningens og bestyrelsens arbejde med at fremme, at: læsekonsulenten er kommunens ressourceperson på skriftsprogsområdet og arbejder rådgivende og vejledende i forhold til politikere, kommunal forvaltning, skoleledere, læsevejledere og lærere. (fra Alt sammen til gavn for udviklingen af læsefærdigheder og skriftsprogligheden hos børn og unge. Til slut vil jeg gerne takke for et fortrinligt samarbejde omkring udviklingen og afviklingen af undersøgelsen. Bestyrelsen har været meget behjælpelig og har ydet al mulig bistand, både med det praktiske i forbindelse med selve undersøgelsen og med faglige kommentarer undervejs. God fornøjelse med læsningen af rapporten Håkon Grunnet * VOK Videreuddannelse og Kompetenceudvikling VIA UC Hedeager 2, 8200 Århus N * Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 2

3 Indhold Indledning...2 Tematisk opsamling fra undersøgelsen...4 Om undersøgelsen Medlemmernes besvarelser: Resultater fra undersøgelsen i tal, i procenter og som kommentarer i tekst-bokse Læsekonsulenternes placering i den kommunale organisation, samt titel, løn-niveau og uddannelse m.v A. Tekst-boks kommentarer vedrørende Placering og titel i den kommunale organisation B. Tekst-boks kommentarer om Anden titel end læsekonsulent C. Tekst-boks kommentarer om Jeg har.. (anden uddannelse) D. Tekst-boks kommentarer om Anden lønmæssig indplacering E. Tekst-boks kommentarer om Andre forslag til eller behov for efter-/ videreuddannelse F. Tekst-boks kommentarer om Anden ajourføring af din viden (end de foreslåede)?. 19 G. Tekst-boks kommentarer Jeg deltager ikke i Informationsmødet H. Tekst-boks kommentarer Uddybende vedrørende faglig støtte i den kommunale organisation Læsekonsulenternes arbejde med læsestrategi og læsepolitik mv. i kommunen I. Tekst-boks kommentarer vedrørende Hvem formidler du din viden på det læsefaglige felt til? J. Tekst-boks kommentarer Er der etableret netværk vedrørende læsefagligt arbejde i din kommune? K. Tekst-boks kommentarer vedrørende Læsekonsulentens samarbejder angående sprog og skriftsproglig udvikling Læsekonsulenternes arbejde omkring, inklusion, deres kompetenceudvikling og faglighed L. Tekst-boks kommentarer vedrørende Læsekonsulentens arbejde med implementering af it i undervisningen M. Tekst-boks kommentarer angående Involvering i særlige indsatser ift. inklusion og læsning N. Tekst-boks kommentarer vedrørende Fokus for at styrke elevernes læse- og skrivefærdigheder O. Tekst-boks kommentarer vedrørende At kvalificere kommunens og skolernes arbejde med inklusion og sikring af elevernes læse- og skrivekompetencer P. Tekst-boks kommentarer vedrørende Arbejdet med DsA Generelle kommentarer til arbejdet som læsekonsulent, til forandringerne i arbejdet, til undersøgelsen. Og andet Litteratur og materialer Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 3

4 Tematisk opsamling fra undersøgelsen I det følgende sammenfattes (en del af) resultaterne i tal, tabeller og fra tekst-bokse på baggrund af de ønskede temaer for undersøgelsen Strategisk planlægning (læsekonsulenternes medindflydelse og deltagelse i kommunens læsefaglige udvikling) Færre læsekonsulenter er ansat ved PPR. Undersøgelsen viser, at kun 46 % er ansat i/ved PPR, mod 73 % i 2008/09 (spørgsmål 1). Det er uklart, hvad dette har af konsekvenser for læsekonsulenterne. Det ser umiddelbart ud til, at læsekonsulenterne spredes over flere (eller større) ansættelsesområder med flere forskellige typer af opgaver. Hvis dette er tilfældet stiller det formentlig krav om andre og om nye kompetencer (?) Læsekonsulenten formidler viden på det læsefaglige felt opad i organisationen. 30 % gør det til det politiske niveau og en del flere, 60 %, til skolechefniveauet. De fleste af læsekonsulenterne 96 % - formidler viden til ressourcepersonerne ude på skolerne. Men mange læsekonsulenter formidler også viden på det læsefaglige felt til både forældre og lærere. Dette betyder, at mange læsekonsulenter er alle steder. Og ingen steder? 80 % af kommunerne har en læsestrategi, men kun knap 60 % af læsekonsulenterne har været involveret i meget høj eller høj grad i implementeringen af denne læsestrategi. 40 % er kun i nogen grad (13 %), i ringe grad (14 %). Og 13 % har slet ikke! (Spørgsmål 14 og 15) Med hensyn til støtte (her formuleret som supervision ) til læsekonsulenterne i arbejdet, så viser undersøgelsen (spørgsmål 13) at kun 12 % får støtte fra ledelsen, hvilket kan tolkes som et tegn på ringe kontakt. 44 % får støtte fra kolleger, mens hele 33 % slet ikke modtager støtte, dvs. at de mere eller mindre må opfattes som værende fagligt isolerede. Ser man på læsekonsulenterne og evalueringer på forskellige niveauer i kommunen, så tegner der sig et billede (spørgsmål 17) med en svag spredning. Fra 68 % af læsekonsulenterne der arbejder med evalueringer på kommunalt niveau, til 55 % på klasseniveau. Men omvendt ses det, at 32 % altså ikke arbejder med evalueringer på kommunalt niveau, og 45 % ikke gør det på klasseniveau. Vedrørende arbejdet i kommunerne med inklusion (omtales senere, se side 6), så ses det, at 32 % af læsekonsulenterne har været med til at formulere kommunens strategi 1 (se også afsnittet: Om undersøgelsen nedenfor, særligt s. xx) Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 4

5 for inklusion, men det vil sige at 68 % har ikke været med til dette arbejde (spørgsmål 27 og 28). Med hensyn til implementering af it i undervisningen (spørgsmål 30), så ses det at 25 % af læsekonsulenterne har været med til at formulere en kommunal strategi på området; langt hovedparten, 81 %, har været optaget af vejledning i forbindelse med kompenserende it-værktøjer til læsesvage, 66 % af særlige it-løsninger for læsesvage og ordblinde, og 61 % af samarbejde med it-konsulent og/ eller vejledere. Læsekonsulenten er således hovedsagelig involveret i netværksarbejde med skolens ressourcepersoner, og i forskellige former for sagsrelateret arbejde. Selvom samarbejdet med chefniveauet prioriteres højt for de fleste læsekonsulenter, nemlig 51 % ift. skolechefen og 80 % i forhold til skolelederne, så er det generelle billede, at læsekonsulenterne ikke i samme grad tages med på råd eller deltager i udformningerne af de strategiske indsatser. Hvad angår implementeringer af forskellige politikker og indsatser med relevans for læsekonsulenterne, så deltager disse, men på et mere sagsrelateret niveau. Hvis læsevejlederne på skolerne varetager (tidligere tiders) læsekonsulentarbejde og andre faggrupper primært står for varetagelsen af det strategiske arbejde i kommunerne, der angår det læsefaglige område, så er læsekonsulenterne vel placeret i et ingenmandsland, hvor man hele tiden skal kæmpe for sin rolle, faglighed og berettigelse? Det er i hvert fald en del af det billede, der tegner sig ved disse indledende besvarelser af læsekonsulenternes deltagelse på det strategiske niveau i kommunerne. 2. Faglighed Vi har spurgt til uddannelse, ønsker til efter- og videreuddannelse og eventuelle behov for nye kompetencer. Generelt tegner der sig et billede blandt foreningens medlemmer af, at der er et stort behov for mere efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det vender vi tilbage til. Her fokuserer vi i første omgang på den faglighed, der er til stede blandt læsekonsulenterne. Af spørgsmål 5: Uddannelse: jeg er/ har fremgår det, at 42 % af læsekonsulenterne ikke overraskende er uddannet som speciallærere. 22 % har PD i læsning, og 8 % i specialpædagogik. Desuden har 13 % en masteruddannelse, og 14 % har tilføjet, at de har en bred vifte af uddannelser/ retninger/ suppleringer (her citeret fra tekstboks C): 7 er magistre: cand.mag./cand.pæd.psych., /cand.pæd.pæd. 10 har forskellige PD-moduler, er næsten færdige med PD eller har lidt PD og lidt noget andet Resten har kurser i coaching, ledelse, proceskonsulentuddannelse, læsevejleder-kurser osv. Det fremgår af spørgsmål 8: Efter- og videreuddannelse: Oplever du i din funktion behov for efter-/ videreuddannelse, at det gør 80 %! Det er et meget stor tal, og vi har ik- Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 5

6 ke her mulighed for at sige eksakt hvad grunden til dette kan være. Men der er i det mindste en melding her om, at der er en udbredt oplevelse af at min oprindelige faglighed ikke slår til mere. Af tekstboks H synes det at fremgå, at en del af læsekonsulenterne oplever at de er fagligt isolerede. Der gives udtryk for at de ikke får faglig sparring, eller får faglig sparring lidt tilfældigt og usystematisk. I bedste fald er der fungerende team og teamstrukturer, der sørger for kontinuerlig sparring, men ellers er billedet lidt pauvert. 3. Inklusion (læsekonsulenternes deltagelse i og betydning for..) Inklusion er tydeligvis et højt profileret arbejdsområde i kommunerne. 83 % af læsekonsulenterne siger, at der er en overordnet strategi for inklusion (i din kommune). Som vi har vist det tidligere, så angiver 32 % af læsekonsulenterne, at de har været med til at formulere kommunens strategi for inklusion, men det vil omvendt sige, at 68 % har ikke været med til dette arbejde (spørgsmål 27 og 28). Et centralt arbejdsfelt går altså forbi 2/3 af læsekonsulenterne i deres arbejde. Med hensyn til dit fokus for arbejdet med inklusion, så siger 31 %, at det ligger på generel vejledning, mens 58 % siger at det ligger på generel vejledning og sagsarbejde. Med hensyn til de konkrete opgaver som læsekonsulenterne faktisk bestrider i forbindelse med inklusion har vi stillet spørgsmålet (spørgsmål 38): Hvordan og i hvilket omfang bidrager du som læsekonsulent med at kvalificere kommunens og skolernes arbejd med inklusion og sikring af elevernes læse- og skrivekompetencer? Her har respondenterne skullet svare i 12 svarkategorier, og det giver overblik over de konkrete arbejdsopgaver der knytter sig til inklusionsopgaven, og som løftes af læsekonsulenterne. Her fremdrages blot et udsnit: Ved planlægning, implementering og evaluering af kommunale tiltag, dvs. strategisk på kommunalt plan? Dertil svarer 50 %, at det sker i meget høj grad eller i høj grad. 20 % svarer til gengæld: slet ikke til dette udsagn. 46 % svarer i meget høj grad eller i høj grad bekræftende på at de iværksætter fælles kommunale kurser og efteruddannelse, og 41 % at de medvirker til implementering af digitale læremidler. 76 % svarer i meget høj grad eller i høj grad bekræftende på udsagnet: ved at rådgive skoleledelser og læsevejledere, mens 51 % svarer bekræftende på, at de yder konsultation til lærere/ teams. 55 % siger at de superviserer/ coacher skolernes ressourcepersoner, mens 65 % siger at de i mindre grad eller slet ikke observerer undervisning og giver feedback. Dette suppleres af, at 87 % siger at de i mindre grad eller slet ikke indgår i konkrete undervisningsforløb på skolerne, og at 52 % siger at de i meget høj grad eller i høj grad arbejder med at udrede læsevanskeligheder. Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 6

7 Der tegner sig således et billede af, at læsekonsulenterne udfører et meget omfattende arbejde som eksterne (i forhold til skolerne) konsulenter, der rådgiver, vejleder, støtter, coacher og udreder. De går ikke ind i undervisningen, men hjælper/ understøtter skoleledere, ressourcepersoner, lærere og lærer-team (pædagoger?) i deres arbejde med inklusionsopgaven. Læsekonsulenterne har ikke været centrale figurer i planlægning, implementering og evaluering af den kommunale, overordnede (strategiske) indsats på inklusionsområdet, men dog har 50 % deltaget også her. Alt i alt tegner der sig et billede af, at den vigtige kommunale indsats inklusion i høj grad har kunnet trække på ekspertise fra læsekonsulenterne. Dette modsiger vel ikke konklusionerne under punkt 1: Strategiske Planlægning, men man må sige, at det nuancerer og kompletterer billedet af læsekonsulenternes indsats og betydning en del. 4. Kompetenceudvikling (ønsker og behov) Af spørgsmål 8 (som vi tidligere har omtalt): oplever du i din funktion behov for efter- / videreuddannelse svarer 80 % ja! Der er virkelig noget på spil her for rigtig mange af foreningens medlemmer, og måske er det her, at der for alvor skal rejses en diskussion om læsekonsulenternes rolle, funktion, opgavevaretagelse. Og fremtid? Af spørgsmål 7: Hvor mange år har du været ansat som konsulent med læsning som fokusområde? svarer 42 %, at det har de været i 0 7 år. 57 % har været ansat i mere end 7 år, og 13 % over 15 år. Når vi sammenholder med omfanget af uddannelse, spørgsmål 5: (Uddannelse: jeg er/ har), så ses det, at rigtig mange læsekonsulenter har været ansat - og har deres uddannelse og faglighed fra tiden før kommunalreformen, og vel også fra før tiden med det voldsomme politiske fokus på læsning og skriftsproglighed for alvor satte ind i 00erne (?). 42 % anfører at de har speciallæreruddannelse, altså en specialistuddannelse, men stadig kun som en mellemlang videregående uddannelse. I spørgsmål 9 spørges til ønsker til efter-/ videreuddannelse. Her svarer 22 %, at de gerne vil have mastermoduler ; 11 % svarer, at de gerne vil have en hel master ; 18 % vil gerne have PD-moduler mens resten 49 % går efter Kurser. Ser vi på hvilke efteruddannelsesbehov der konkret efterspørges (tekstboks E), så tegner der sig et broget billede blandt de 45 tekst-besvarelser: 23 af disse besvarelser anfører mere viden. Der ønskes kurser, temamøder, netværksmøder, kommunens kurser for læsevejledere med indhold som: inklusion, læringsstrategier, opdateringer, nyeste tiltag og undersøgelser inden for læse- skriveområdet, dysleksi, specialpædagogik, læseindlæring/børn med forskellige diagnoser, DsA, børn med forskellige diagnoser osv. 9 efterspørger proceskonsulentuddannelse, projektstyring, procesvejleder eller lignende. Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 7

8 9-10 er i gang med PD eller master, og ser det som vejen frem. Der peges her på besværligheder for de, som ønsker regulær uddannelse (PD/ Master/ cand.mag.). Der gives ikke tid eller ressourcer til den slags i kommunerne. Et par stykker giver på forskellig vis udtryk for følgende: Med den uddannelse jeg har og det perspektiv jeg har på hvor længe jeg bliver på arbejdsmarkedet, har jeg ikke behov for mere videreuddannelse, men jeg mener at konsulenter uanset titel bør have et uddannelsesniveau højere end funktionslærerne på skolerne. Til spørgsmålet om hvordan man ajourfører din viden svares således: Læsekonsulenterne er meget aktive med at ajourføre egen viden! Dette korresponderer naturligt med, at 80 % jo har gjort opmærksom på, at de har behov for efter-/ videreuddannelse. Man gør simpelthen rigtig meget for at holde sig i gang og på omgangshøjde med det nyeste. Det kollegiale fælleskab (Skolekom-konferencen) må være helt centralt placeret i alle læsekonsulenters bevidsthed og kurser, konferencer, netværk og omfanget af selvstudier vidner om engagement, interesse osv. Desuden kommer en meget stor andel af læsekonsulenterne, nemlig knap 80 %, til det årlige træf Læsekonsulenternes Landsforenings Informationsmøde, der afholdes i oktober hvert år. Det skyldes formentlig også et dybfølt ønske om at være med og blive informeret. Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 8

9 På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at kompetencegivende efter/ videreuddannelse scorer så lavt. I hvert fald lavest af alle metoder til ajourføring af viden. Der er åbenbart ikke et behov eller en tradition for, at man tager kompetencegivende efter-/ videreuddannelse, typisk på master eller andet akademisk niveau. Hvorfor det er sådan giver undersøgelsen kun i ringe grad svar på, men det antydes i (få) af besvarelserne i tekst-bokse, at der ikke gives tid/ ressourcer til det. At jeg ikke har en alder til at gå i gang med så omfattende en videreuddannelse og at man i stedet forfølger kursusvejen til ny viden. Spørgsmålet er så, om det er tilstrækkeligt? 5. Ansættelsesforhold (placering i kommunerne, titel, løn osv.) Vi så i starten, at der er sket eller er ved at ske et skred fra at læsekonsulenterne overvejende er ansatte i PPR. 46 % er stadig ansat i eller under PPR, men knap 40 % enten i det almene skoleområde eller andre steder i den kommunale forvaltning. 15 % angiver at de ikke har ansættelse i en kommune, hvilket dækker over pensionering, på centre eller i konsulentfunktioner i eller udenfor kommunen. Denne forandring af ansættelsesforholdet går igen i titlen hvad man kalder sig eller har fået som titel: 57 % kalder sig (stadig) Læsekonsulent, men 43 % gør det ikke (spørgsmål 4). Det må vel være en udfordring at være del af et fagligt fælleskab, hvor knapt halvdelen i deres titel ikke kan identificere sig med foreningens oprindelige navn og sigte (?) Det er uklart, hvordan ansættelsesforhold mv. har betydning for lønindplacering og lønudvikling for læsekonsulenterne. Der kan i denne undersøgelse ikke konstateres sammenhænge mellem fx effekt af kommunens indsatser for at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer (spørgsmål 34 og 35), og læsekonsulenternes placering, indsatser eller lønniveau mv. Men mere generelt kan man sige, at løn og lønudvikling hænger i dag 2 mindre sammen med anciennitetsudviklingen, som med kompetencer på baggrund af høj uddannelse, eller (op-) kvalificering eller specifikke funktioners varetagelse, herunder ledelsesfunktioner eller ledelsesstøttende funktioner. Underforstået, at det der udløser høj løn og belønnes i dag, i høj grad er formel, høj uddannelse, specialistfunktioners varetagelse på højt kompetenceniveau og/ eller varetagelse af ledelsesfunktioner. Skal læsekonsulenterne kunne se sig selv ind i en eller flere af disse kategorier, så skal der nok for alvor satses på formel uddannelse. For den enkelte og for gruppen som helhed. 2 Under de styringsforhold som New Public Management eller i Konkurrencestaten sætter. NPM har været til stede i offentlig styring i 30 år. Tankegangen om konkurrencestaten er nyere, men de to tankeset strider ikke mod hinanden. Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 9

10 Om undersøgelsen Undersøgelsens hovedresultater (i tal) ser således ud: Den web-baserede survey-undersøgelse blev iværksat 11. marts Dette skete ved at der blev sendt distributionsmails ud til 148 deltagere, hver med et link til undersøgelsen (linket indeholder en unik kode og undersøgelsen er anonym). 14. og 19. marts blev der udsendt 2 venlige rykker mails til de, der endnu ikke havde svaret Undervejs blev 10 tilkomne (ikke tidligere registreret respondenter) tilføjet, og en blev slettet. Undersøgelse afsluttet 8. april For at få så mange med, og fordi påsken lå som den lå, valgte vi at lade undersøgelsen være åben så længe. En svarprocent på ca. 70 må siges at være fint og tilfredsstillende med hensyn til at give undersøgelsen validitet og repræsentativitet. De 43 ikke-svar er selvfølgelig beklageligt, men skyldes forskellige faktorer: en del har nu andre opgaver. En del er pensioneret eller på anden måde ude af læsekonsulent arbejde. Og en del skyldes helt enkelt fejl i mail-adresser, der blev forsøgt at rette op, men hvor det ikke lykkedes. Undersøgelsen er som sagt en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Den placerer sig mellem en simpel survey- undersøgelse og en egentlig evaluering, der undersøger målopfyldelse eller virkning/ effekt af en given indsats. Denne survey har taget sigte på at indsamle data vedrørende status, facts, holdninger og vurderinger (dvs. subjektivt oplevelse) fra medlemmerne i Læsekonsulenternes Landsforening. Dette med henblik på at kunne klæde såvel foreningens bestyrelse som de enkelte medlemmer på, til bedre at kunne klare udfordringerne og svare på opgaver, som bliver stillet i forbindelse med læsefaglige opgaver i kommunerne Undersøgelsens sigte, temaer, spørgsmål mv. er udarbejdet i tæt kontakt og samarbejde mellem evaluator og bestyrelsen for Læsekonsulenternes Landsforening. Evaluator har deltaget i i alt 4 bestyrelsesmøder, 2 før-, 2 efter undersøgelsen er blevet gennemført, ligesom der har været en omfattende mail-korrespondance. Fem temaer bliver til 43 spørgsmål I arbejdet med undersøgelsen blev der fra bestyrelsen for Landsforeningen peget på 5 temaer, der skulle belyses og stilles spørgsmål til, nemlig: Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 10

11 1. Strategisk planlægning (Læsekonsulenternes medindflydelse og deltagelse i kommunens læsefaglige udvikling) 2. Faglighed 3. Inklusion (deltagelse i og betydning for) 4. Kompetenceudvikling (ønsker og behov) samt 5. Ansættelsesforhold (placering i kommunerne, titel, løn osv.) I arbejdsprocessen frem mod at undersøgelsen gik i luften i marts 2013 blev disse temaer vendt og drejet, og der blev formuleret spørgsmål og ønsker til undersøgelsen. Resultatet blev, at de fem temaer blev til 43 spørgsmål (flere med adskillige underspørgsmål), muligheder for tekst-boks besvarelser m.v. Undervejs blev temaerne konkretiseret og skærpet, således at medlemsundersøgelsen kom til at afspejle læsekonsulenternes arbejdsopgaver, faglighed, kompetencer, organisatoriske placering og betydning for læsefaglig udvikling i kommunerne Spørgeskemaundersøgelsen endte således med at blive sammenfattet til nedenstående grupper af spørgsmål: Generelle oplysninger, om dig selv. Placering, titel, uddannelse & aflønning Læsekonsulenten og den overordnede planlægning i kommunen Læsepolitik, deltagelse i arbejdet med evaluering, evidens, vidensdeling og overgange Inklusion Kompetenceudvikling og Faglighed Den tematiske opsamling fra undersøgelsen (side 4-9) følger denne rækkefølge af de stillede spørgsmål, men belyser og kommenterer samtidigt de fem ovenfor oplistede temaer. Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 11

12 Medlemmernes besvarelser: Resultater fra undersøgelsen i tal, i procenter og som kommentarer i tekst-bokse 1. Læsekonsulenternes placering i den kommunale organisation, samt titel, løn-niveau og uddannelse m.v. Spørgsmål nr. 1. Om Læsekonsulenternes placering og titel i den kommunale organisation. Er du placeret: A. Tekst-boks kommentarer vedrørende Placering og titel i den kommunale organisation 1. Om Læsekonsulenternes placering og titel i den kommunale organisation. Er du placeret: - Andet i en kommune - skriv kort placeringen Er ansat både i det almene område og i Kompetencecenter Dyslexia Pædagogisk UdviklingsCenter Center for uddannelse Jeg er ansat som konsulent på en skole 70% inklusioncenter for læsning & 30% PPR Ej læsekonsulent pt Børne- og Ungerådgivningen med PPR-funktion Center for Børn og Læring Jeg er både under PPR og i almenområdet har 75% i almen og 25 i special 0-18 år. Dagtilbud og skole Center for Uddannelse 30 % under PPR og 70 % af arbejdstiden under inklusionscenter for læsning. både PPR og almen skoleområde Sidder i en generel administrativ funktion Ishøj Bibliotek Ansat som specialpædagogisk konsulent i PPA, Pædagogisk Psykologisk Afdeling, som er en afdeling i Center for Familie i Frederikshavn Kommune Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 12

13 Spørgsmål nr. 2. Er der flere læsekonsulenter i kommunen? Spørgsmål nr. 3. Angiv venligst antal indbyggere i din kommune (hvor du arbejder) Spørgsmål nr. 4. Hvilken titel bruger du om dig selv? B. Tekst-boks kommentarer om Anden titel end læsekonsulent 4. Hvilken titel bruger du om dig selv? - Andet - angiv kort læringskonsulent Udviklingskonsulent udviklingskonsulent Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 13

14 Specialundervisningskonsulent specialpædagogisk kons. konsulent for specialundervisning specialundervisningskonsulent Læringskonsulent Specialundervisningskonsulent, tale hørekonsulent Jeg har været specialundervisningskonsulent og tale-hørekonsulent. Jeg kommer nok til at hedde noget andet fremover, men ved endnu ikke hvad der er påtænkt. pædagogisk Udviklingskonsulent konsulent på læseområdet Læse-skrivekonsulent Lærer og supporter i nogle tilfælde skolekonsulent Pædagogisk udviklingskonsulent og Læsekonsulent Udviklingskonsulent udviklingskonsulent i læse-og sepcialområdet Specialundervisningskonsulent Konsulent for læse- og stavevanskeligheder konsulent for specialundervisningen og talehørekonsulent læse-/matematikkonsulent Læse-skrivekonsulent udviklingskonsulent pæd.adm. kons ind i mellem - læringskonsulent konsulent for sprog og skriftsprog specialpædagogisk konsulent Spørgsmål nr. 5. Uddannelse - jeg er/ har: C. Tekst-boks kommentarer om Jeg har.. (anden uddannelse) 5. Uddannelse - jeg er/ har: - Andet - skriv kort Pd i ledelse ( nogle moduler) proceskonsulentudd fra Attractor læsepædagoguddannelsen cand. mag. didaktik plus læsning pd.modul i matematikvanskeligheder, mastermodul i skoleudvikling spec.lærer og cand pæd i almen pæd også spec. lærerudd. Jeg har også en PD i læsning og skrivning cand.mag. Cand. Mag. Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 14

15 "Mesterlære" og diverse kurser, bl. a. læsevejleder + speciallærerudd. Cand. pæd. i didaktik (dansk) Lærer, skolebib. og læsevejleder + dele af PD specialpæd. mm. PD-modul - den ny konsulentrolle, 2 fagmoduler indenfor sprog/tale, samt intert efterudannelseforløb Specialpædagogisk grundkursus Lederuddannelse COK coachuddannnelse Tale-høre + speciale i tale/sprog - og svære læse stavevanskeligheder læsevejlederuddannelsen PD - psykologi PD modul ledelse og coaching, lærer, næsten pd specialpædagogik, cand. silv. cand.pæd.pæd.psyk og PD i specialpædagogik lektor cand.mag.audiologopædi lærer mangler et modul før jeg er færdig masteruddannet + PD i læsning speciale C,forskellige PD-moduler inden for almenlæsning og specialpædagogik Spørgsmål nr. 6. Hvilken lønmæssig indplacering har du? - Angiv løntrin D. Tekst-boks kommentarer om Anden lønmæssig indplacering 6. Hvilken lønmæssig indplacering har du? - Angiv løntrin - Andet trin 48 plus særlige tillæg Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 15

16 funk , kval Er på en seniorordning efter en periode som PPR-leder, som stoppede på grund af sygdom med stress. Grundløn er løntrin 44. Dertil kommer tillæggene, der får mig op på inkl. tillæg plus tillæg Løntrin 50, fordi der også er ledelsesmæssige opgaver i min ansættelse med tillæg ca. 48 tillæg er på trin 48 Spørgsmål nr. 7. Hvor mange år har du været ansat som konsulent med læsning som fokusområde? Spørgsmål nr. 8. Efter- og videreuddannelse. Oplever du i din funktion behov for efter-/ videreuddannelse? Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 16

17 Spørgsmål nr. 9. Hvis ja til ovenstående (... behov for efter/videreuddannelse), hvilke ønskes da: E. Tekst-boks kommentarer om Andre forslag til eller behov for efter-/ videreuddannelse 10. Her kan du uddybe dine behov for eller forslag til efter/ videreuddannelse, du gerne så udbudt: behov for mere viden om inklusion Proces og projektleder udd. Jeg er pt i gang med at forsøge at tage en master i IKT og læring - herudover tænker jeg at læreprocesser og læseudvikling/forskning også er super relevant - jeg ville også have sat kryds ved kurser også men det måtte man ikke :o) Men inspiration er også vigtigt ledelse, proces pd modul om læsevanskeligheder specialpædagogik mhp. inklusion Med den uddannelse jeg har og det perspektiv jeg har på hvor længe jeg bliver på arbejdesmarkedet, har jeg ikke behov for mere videreuddannelse, men jeg mener at konsulenter uanset titel bør have et uddannelsesniveau højere end funktionslærerne på skolerne Fx at jeg kan deltage i læsekons. infomøder og andre aktuelle møder/kurser Grundet min alder er der ingen mening i at give mig en lang efteruddannelse; desuden savner jeg tid til at efteruddanne mig i Jeg har behov for mere viden omkring læring og inklusion samt procesledelse. Dette får jeg dækket via kommunens tilbud til vejlederne. Som akademiker vil jeg hellere skrive en ph.d og havde tid til selvstudie Proceskonsulenter Læringsstrategier - og udvikling af læringstrategier løbende kompetenceudvikling jeg er ikke helt afklaret i forhold til, hvilke kurser m.v., der vil dække mine behov, da min arbejdsmæssige situation i de sidste 5 år har været meget skiftende. Løbende, opdaterende og målrettede kurser om nyeste tiltag og undersøgelser inden for læse- skriveområdet. Mastermoduler og pd-moduler pga. tidsfaktor - der bør være mulighed for hel masteruddannelse løbende behov for ajourføring vedr. læsefaglig viden. Desuden stort behov foar viden om procesledelse og aktionslæring, læsning af forskningsresultater og evaluerin inkluderende læringsfællesskaber kusus som proceskonsulent efteruddannelse i politisk sagsbehandling konsultation, ppr-udvikling, pæd. udvikling og ledelse, fagrettede moduler (tale, to-sprog) projektstyring Opdateringer efteruddannelse inden for området dysleksi gerne også kurser, for sent med en master Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 17

18 procesvejleder Projektlederuddannelse ajourføring, ny forskning, ppr `s udvikling Har en Master i læse- skrivedidaktik, men generelt behov for at følge med i nyeste viden er der jo altid Både moduler om læsning "på vej" og læsning "på afveje", inklusionteorier (systemisk tænkning), procesledelsesteorier og teorier om forandringsledelse... Læsekonsulenternes forudsætninger, erfaring, opgaver mv. er så forskellige, at jeg tror, det er svært at skrue én samlet uddannelse sammen, som rammer alles behov. Jeg vil mene, at vi skal efteruddannes på masterniveau for at matche ledelse, konsulentkolleger og opgaver på forvaltningsniveau. Behovet for indhold vil dog være meget individuelt - afhængigt af den enkeltes forudsætninger og opgaver. Der kan både tænkes at være behov for efteruddannelse inden for læseskrivedidaktik, inklusion/specialpædagogik, digitale læringsmidler, offentlig forvaltning og ledelse i en politisk organisation, skoleudvikling, procesledelse osv. osv. Disse områder udvikler sig rivende. Der vil løbende opstå nye behov for efteruddannelse. Og indholdet i efteruddannelsen vil løbende skulle opdateres i takt med ny udvikling / nye udfordringer og krav. Måske kunne efteruddannelsen bestå af et (antal) mastermodul(er) på hver sit hovedområde af en læsekonsulents jobprofil - moduler som den enkelte læsekonsulent kunne erhverve alt efter behov? skrivedidaktik, it og læsnng/skrivning Nyeste forskning om skriftsprog, inklusion, it SFL uddannesle Elever med to sprog og svære læsevanskeligheder Er næsten færdig med masteruddannelse, men ønsker at holde mig a jour vha kurser og konferencer Master i læreprocesser. Det bliver udbudt. Jeg vil gerne bevilges det. Desuden/eller kursus i procesledelse. Jeg er i gang med en PD Specialpædagogik, inklusion coach, it som kompencerende (i praksis), tosprogsvanskeligheder, inklusion i forhold til læsning Kurser med fag-fagligt indhold - ikke rollen Kurser omkring ledelse af forandringsprocesser, konsultativt arbejde, inklusion i et læseperspektiv mv. læseindlæring/børn med forskellige diagnoser Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 18

19 Spørgsmål nr. 11. Hvordan ajourfører du din viden? (sæt gerne flere kryds) F. Tekst-boks kommentarer om Anden ajourføring af din viden (end de foreslåede)? 11. Hvordan ajourfører du din viden? (sæt gerne flere kryds) - Andet - skriv gerne kort andre konsulentnetværk Min netop afsluttede masteruddannelse litteratur Jeg føler mig godt klædt på læsemæssigt Videreuddannelse med hele PPR International reading association internettet,diverse digitale nyhedsbreve, Spørgsmål nr. 12. Deltager du - som hovedregel - i Informationsmødet i oktober måned, arrangeret af bestyrelsen i Læsekonsulenternes Landsforening? Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 19

20 G. Tekst-boks kommentarer Jeg deltager ikke i Informationsmødet Deltager du - som hovedregel - i Informationsmødet i oktober måned, arrangeret af bestyrelsen i Læsekonsulenternes Landsforening? - Hvis Nej: begrund kort hvorfor ikke kommunens økonomi og manglende tid Gjorde indtil Løser nu andre opgaver ikke så relevant for min nuværende funktion, mangel på tid Der er ikke penge til det har endnu ikke haft mulighed ofr det, vil vil gerne komme itl oktober Jeg har ikke haft tid de sidste år Jeg har været ansat siden 1. november 2012 er lige startet og vidste ikke, at det fandtes Økonomi Det gjorde jeg i mine 7 første år som læsekonsulent. Har de sidste 3 til 4 år valgt informationsmødet i Vingsted fra. Det er overvejende uinteressant, for mange tomme kalorier, en fætterkusinefest. Tre dage er for meget. Jeg har ferie Har gjort, men pga nedskæringer ikke mere hvert år Læsning er en lille del af mit samlede arbejdsfelt problemer med at få det passet ind ift øvrige opgaver Jeg deltog fast i 5-6 år, men jeg har ikke været med de sidste par år, fordi dagsorden ikke passede til mit behov. Fx. sidste år hvor der var noget om procesledelse, var jeg i gang med andet kompetencegivende modul på UCC om procesledelse. kan ikke få det bevilliget Falder ofte sammen med min ferie, eller indholdet er mere målrettet PPR specialundervisning Har ikke deltaget de sidste par år, da min leder ikke vil give ressourcer til såvel masteruddanelse som til Vingsted. Har deltaget tidligere Ja hvis vi får lov. finder det ikke altid relevant Jeg har tænkt mig at deltage. økonomi Spørgsmål nr. 13. Hvordan støttes du fagligt i den kommunale organisation? Jeg modtager: Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 20

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Skolelederen i Københavns Kommune

Skolelederen i Københavns Kommune 1 Prolog D. 14. April 2012 stiller Radikale Venstre et forslag om, at alle folkeskoleledere indenfor fem år skal have en diplomuddannelse i ledelse, for at højne det faglige niveau i folkeskolen (Jyllands-Posten,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere