Baggrundsnotat: Beskrivende statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: Beskrivende statistik"

Transkript

1 Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme

2 Baggrundsnotat: Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Fjernvarmesektoren er kendetegnet ved, at der er store prisforskelle mellem fjernvarmeforsyningerne. I de billigste forsyninger koster det mindre end 8. kroner om året for at få opvarmet et enfamiliehus på 13 kvm. med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. I det dyreste forsyningsområde koster det 37. kr. om året at få opvarmet det samme hus med det samme varmeforbrug. Figur 1: Fjernvarmepriser for standard enfamiliehuse inkl. moms, sorteret efter pris. Fjernvarmepris - kroner pr. år Fjernvarmeforsyning Kilde: Energitilsynets prisstatistik fra august 212, baseret på anmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er kun forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i prisstatistikken. I dette baggrundsnotat præsenteres en række grafer, som giver et indblik i prisforskellene mellem forskellige grupper af fjernvarmeforsyninger, og hvor store variationer i priserne, der er inden for hver gruppe. Graferne supplerer og nuancerer resultaterne fra analysen Store forskelle i varmepriserne hvorfor?, og danner samtidig grundlag for valget af at benytte en statistisk model i analysen af fjernvarmepriserne. Det er netop de store prisforskelle og variationer i priserne inden for grupper af fjernvarmeforsyninger, der benytter samme brændsel eller ligger i et område med ens bymæssighed, som har nødvendiggjort brugen af en statistisk model til at isolere forskellene i fjernvarmepriserne. Baggrundsnotatet indledes med en række grafer, der viser prisforskellene mellem under-grupper af fjernvarmeforsyninger for hver af variablene størrelse, primært brændsel, bymæssighed og ejerskab. Dernæst graves et spadestik dybere i undersøgelsen af prisforskellene mellem fjernvarmeforsyninger, ved at se på fordelingen af fjernvarmepriser inden for hver undergruppe af fjernvarmeforsyninger. Sammenligning af gennemsnitspriser I dette afsnit vil priser og prisvariationerne i fjernvarmepriserne blive analyseret ved at se på gennemsnitspriser og prisfordelinger. Formålet med at analysere på gennemsnitspriser og prisfordelinger er at få et indblik i hvor store prisvariationer der er i fjernvarmesektoren, selv når forsyningerne opdeles på baggrund af størrelse, brændselskilde, bymæssighed og ejerskab. 1

3 Graferne 2 til 5 viser vægtede og simple gennemsnitspriser for forskellige grupper af fjernvarmeforsyningers samt de dyreste og billigste forsyninger i hver gruppe. Figur 2- Budgetteret årssalg 4. Fjernvarmepris - kroner pr. år Min. Vægtet gns. Uvægtet gns. Maks. Små Mellem Store Årssalg (- MWh) (-1. MWh) (> 1. MWh) Kilde: Figuren er baseret på data fra prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Størrelse Der er generelt enighed om at der er stordriftsfordele i fjernvarmesektoren (se bl.a. Dansk Fjernvarmes Udviklingstendenser i dansk fjernvarme, årsstatistik 211, side 3-4). Alligevel er der små fjernvarmeforsyninger, der kan levere fjernvarme til et standardhus til under 8. kr., mens enkelte store fjernvarmeforsyninger har priser på op til kr. Derfor er det relevant at se på sammenhængen mellem varmepriserne og forsyningernes størrelse. Figur 2 viser fjernvarmeforsyningernes gennemsnitspriser, højeste pris og laveste pris, opdelt efter fjernvarmeforsyningernes budgetterede årssalg. Det vægtede gennemsnit er beregnet på baggrund af en vægtning af priserne med det budgetterede årssalg. Store fjernvarmeforsyninger har en vægtet gennemsnitspris på ca. 13. kr., hvilket er billigere end de mellemstore forsyninger, som har en vægtet gennemsnitspris på ca. 14. kr., og de små forsyninger, som har en vægtet gennemsnitspris på ca. 17. kr. Der er således en tendens til at store fjernvarmeforsyninger leverer billigere varme end små forsyninger. Denne tendens indikerer, at fjernvarmesektoren er kendetegnet ved stordriftsfordele. Billedet er imidlertid ikke entydigt, da der er stor forskel på de højeste og laveste fjernvarmepriser blandt fjernvarmeværker af samme størrelse. Blandt de små fjernvarmeværker ligger fjervarmepriserne fra ca. 7.7 kr. op til ca. 37. kroner, imens spændet blandt de store fjernvarmeforsyninger er lidt mindre fra ca. 7.1 kr. op til ca. kr. De billigste fjernvarmeværker blandt hhv. de små, mellemstore og store fjernvarmeforsyninger har alle priser på lige under 8. kr. små forsyninger kan altså også levere meget billig fjernvarme. 2

4 Figur 3 - Primært brændsel Fjernvarmepris - kroner pr. år 5. Min. Vægtet gns. Uvægtet gns. Maks. Naturgas Kul Affald Biobrændsel Kilde: Figuren er baseret på data fra prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Primært brændsel Anvendelse af forskellige typer brændsel nævnes ofte som en væsentlig årsag til prisforskelle på fjernvarmen. I særdeleshed naturgas betragtes som et relativt dyrt brændsel, pga. af de høje afgifter på gassen. Der er desuden tekniske forskelle mellem anlæg, der producerer på forskellige typer af brændsel, og varierende krav til monitorering mv. Derfor er det relevant at undersøge om fjernvarmeforsyningernes primære brændselskilde har betydning for fjernvarmeprisen. I figur 3 er fjernvarmeforsyningerne inddelt efter deres største (primære) brændselskilde. Sammenlignes de vægtede gennemsnitspriser er de naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger de dyreste - det koster ca kr. mere om året i gennemsnit at opvarme et enfamiliehus med fjernvarme produceret på naturgas, end med fjernvarme produceret på andre typer af brændsel. Nogle naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger kan levere opvarmning til et standard enfamiliehus for kun 12. kroner om året, mens de dyreste forsyninger har priser op til ca. 37. kroner for at opvarme et tilsvarende hus. Der er en væsentlig større forskel på de billigste og dyreste naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger end f.eks. forsyninger, der fyrer med biobrændsel ( kr.). De høje priser og store prisforskelle blandt naturgasfyrede værker skyldes blandt andet at mange barmarksværker benytter naturgas. 3

5 Figur 4 - Bymæssighed Fjernvarmepris - kroner pr. år 5. Min. Vægtet gns. Uvægtet gns. Maks. Barmarksværk Stor by Anden bymæssighed Kilde: Figuren er baseret på Energistyrelsens liste over barmarksværker, sekretariatets inddeling af forsyningerne, efter om de ligger i én af Danmarks 2 største byer eller hovedstadsområdet og prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Bymæssighed I figur 4 er fjernvarmeforsyningerne inddelt i 3 grupper efter deres bymæssighed. Barmarksværkerne er de fjernvarmeforsyninger, som Energistyrelsen har defineret som barmarksværker. De er kendetegnet ved at have et begrænset kundegrundlag og relativt langt mellem aftagere af fjernvarmen. Gruppen store byer indeholder fjernvarmeforsyninger, som leverer til en af Danmarks 2 mest folkerige byer, samt byer i hovedstadsområdet. Inddelingen efter bymæssighed foretages for at undersøge om det er mere omkostningsfuldt at levere fjernvarme til tæt befolkede byområder, f.eks. fordi det er mere omkostningsfuldt at nedgrave og vedligeholde et ledningsnet i disse områder, eller om det ikke har nogen betydning at forsyningen leverer i storby-områder. Den tredje gruppe, anden bymæssighed, består af de øvrige fjernvarmeforsyninger, som ikke hører i de to første kategorier. Denne gruppe er langt den største af de tre. Sammenlignes de vægtede gennemsnitspriser, fremgår det af figur 4 at barmarksværkerne i gennemsnit er hhv. 7.3 kr. dyrere end fjernvarmeforsyninger i de store byer, og 6. kr. dyrere end fjernvarmeforsyninger i områder med anden bymæssighed. Fjernvarmeforsyningerne i de store byer er ca. 1.3 kr. billigere i gennemsnit end forsyninger i gruppen anden bymæssighed. Der er betydelig større forskel på fjernvarmeprisen mellem henholdsvis den billigste og dyreste fjernvarmeforsyning blandt barmarksværkerne, end der er mellem den den billigste og den dyreste fjernvarmeforsyning i de store byer. 4

6 Figur 5 - Ejerskab Fjernvarmepris - kroner pr. år 5. Min Vægtet gns. Uvægtet gns. Maks Forbrugerejet Kommunalt Kommercielt Boligforening Kilde: Figuren er baseret på sekretariatets inddeling af forsyningerne, efter hvem der har bestemmende indflydelse i forsyningen, samt prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Ejerskab De fleste fjervarmeforsyninger i Danmark er forbrugerejede eller kommunalt ejede, men der er også fjernvarmeforsyninger, som drives af kommercielle selskaber eller af boligforeninger. Analysen inkluderer variablen ejerskab, fordi ejerskabsforholdene i flere sammenhænge har været nævnt som en faktor, der kan have betydning for fjernvarmepriserne. Sekretariatet har inddelt fjernvarmeforsyningerne i Danmark efter typen af ejerskab. Inddelingen er foretaget udelukkende på baggrund af, hvem der ejer forsyningen, som sælger fjernvarmen til forbrugerne. Det betyder at forbrugerejede fjernvarmeforsyninger, der videresælger varme produceret på fra et kommercielt drevet værk, fremgår som forbrugerejet. Af figur 5 fremgår det at de kommunale forsyninger ifølge det vægtede gennemsnit er 1.4 kr. billigere end kommercielt ejede forsyninger og 1. kr. billigere end forbrugerejede fjernvarmeforsyninger. Forskellen mellem de dyreste og de billigste fjernvarmeforsyninger er størst blandt de kommercielle (9.5 til 37.)- og forbrugerejedefjernvarmeforsyninger ( ). De boligforeninger, der indgår i analysen er udelukkende boligforeninger, der levere fjernvarme til forbrugere, der ikke er en del af boligforeningen. Det kan f.eks. være en boligforening, som også leverer fjernvarme til omkringliggende parcelhuse. Boligforeninger, der udelukkende producerer og/eller leverer varme til foreningens egne medlemmer anmelder ikke til Energitilsynet, og indgår derfor ikke i analysen. Boligforeningerne leverer i gennemsnit den dyreste fjernvarme, men forskellen mellem de dyreste og billigste forsyninger er betydeligt mindre end blandt andre ejerskabstyper. Sammenligning af variationer i fjernvarmepriserne Fælles for graferne 2 til 5 er at de alle viser, at der er stor forskel på priserne inden for udvalgte grupper. I det følgende vil vi undersøge, hvor store prisforskellene der er inden for hver gruppe af fjernvarmeforsyninger, og kommentere på spredningen i fjernvarmepriser inden for hver gruppe. 5

7 Figurerne 6 til 9 viser, hvordan fjernvarmepriserne varierer inden for hver gruppe af fjernvarmeforsyninger. Figur 6 viser et krydsplot af priserne og det forventede årssalg. Figurerne 7, 8 og 9 viser, hvor stor en andel af fjernvarmeforsyningerne i hver gruppe, der ligger i prisintervaller på 5. kr. Figur 6 - Forventet årssalg Kroner pr. år Forventet årssalg (MWh) Kilde: Figuren er baseret på data fra prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Størrelse Der er statistisk set en sammenhæng/samvariation mellem fjernvarmeværkernes størrelse, og den pris, forbrugerne betaler for fjernvarmen, som det fremgår af figur 6. Sammenhængen mellem fjernvarmeforsyningernes årssalg og fjernvarmepriserne, illustreret ved den sorte tendenslinje, er ikke lineær. Det skyldes givetvis, at der er store etableringsomkostninger ved fjernvarmeproduktion og leverance, mens de marginale omkostninger ved at levere/producere en ekstra MWh varme ikke er ret store. Linjen viser, at der er en tendens til at fjernvarmepriserne er lavere, desto større fjernvarmeforsyningen er målt på budgetteret årssalg. Sammenhængen er størst blandt fjernvarmeforsyninger med et lille budgetteret årssalg, og aftager for større fjernvarmeforsyninger. Denne form for sammenhæng mellem budgetteret årssalg og fjernvarmepriserne understøtter at der er stordriftsfordele i fjernvarmeleverance. Sammenhængen mellem fjernvarmeforsyningernes størrelse og fjernvarmeprisen er imidlertid ikke entydig 44 (ud af 239) af de små fjernvarmeværker er billigere end landets største fjernvarmeforsyning, som samlet set er den 168. billigste (af 431 forsyninger i prisstatistikken). Sammenhængen mellem størrelse og pris i figur 6, kan dog også skyldes andre faktorer. Naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger er typisk små og dyre. Barmarksværker, hvor ledningsnettet er omfattende i forhold til antallet af forbrugere er typisk relativt små, og blandt de dyreste. I begge tilfælde skyldes de høje priser ikke udelukkende at forsyningerne er små, men at de påvirkes af andre forhold og omstændigheder, som gør fjernvarmen relativt dyr. 6

8 Figur 7 - Primært brændsel 6% 5% Andel af forsyninger 4% 3% 2% 1% % Årlige fjernvarmepriser for et standardhus Naturgas Kul Affald Biobrændsel Kilde: Figuren er baseret på data fra prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Brændsel Figur 7 viser hvor stor en andel af fjernvarmeforsyningerne inden for hver gruppering, der ligger i et givet prisinterval på 5. kr. Cirka 5 % af fjernvarmeforsyningerne, der primært fyrer med biobrændsel (den røde kurve i figur 7) har en pris på mellem 5. kr. og kr. pr. år, godt halvdelen af de biobrændselfyrede forsyninger ligger i prislejet mellem kr. og kr., mens de resterende ca. 45 % forsyninger har fjernvarmepriser på over kr. pr. år. Summen af andelene under hver kurve er altså 1 % og viser hvordan fjernvarmeforsyningerne fordeler sig inden for hver gruppe. Af figur 7 fremgår det at ca. 1/3 naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger har priser på kr. eller mere om året. Det kan ses ved at addere andelen af naturgasfyrede forsyninger med priser på 2 - kr. (22 %) sammen med naturgasfyrede forsyninger med priser på mellem 25- kr. (8 %), (2 %) og (1 %). På tilsvarende vis ses det at 1 % af de fjernvarmeforsyninger, der fyrer med biobrændsel og kun 5 % fjernvarmeforsyninger, der fyrer med affald, har priser på over kr. om året. Der er ingen kulfyrede fjernvarmeforsyninger, med priser på over kr. om året. Dermed er der en betydelig større andel af dyre naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger (med priser over kr. om året), end blandt forsyninger, der primært benytter andre brændselstyper. Selvom naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger i gennemsnit er dyrere end f.eks. affaldsfyrede fjernvarmeforsyninger, har godt 2 % af de naturgasfyrede fjernvarmeforsyninger fjernvarmepriser på under kr. pr. år, hvilket er billigere end de godt 25 % af de affaldsfyrede fjernvarmeforsyninger, der har priser på over kr. pr. år. Det er tankevækkende hvor stor prisspredning der er inden for grupper, der benytter samme brændselstype. Det rejser spørgsmålet, om forskellene er udtryk for at der er et effektiviseringspotentiale i fjernvarmesektoren, eller om de skyldes andre forhold. 7

9 Figur 8 - Bymæssighed 6% Andel af forsyninger 4% 2% % Årlige fjernvarmepris for et standardhus Barmarksværk Stor by Anden bymæssighed Kilde: Figuren er baseret på Energistyrelsens liste over barmarksværker, sekretariatets inddeling af forsyningerne, efter om de ligger i én af Danmarks 2 største byer eller hovedstadsområdet og prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Bymæssighed Der er en relativt lille spredning i fjernvarmepriserne i de store byer og blandt andre forsyninger, som ikke er barmarksværker, i forhold til barmarksværkerne. Som det fremgår af figur 8, har 9 % af fjernvarmeforsyningerne i de store byer og andre fjernvarmeforsyninger priser i intervallet - kroner. pr. år. Den tilsvarende andel for barmarksværkerne er 3 %, og godt 65 % af barmarksværkerne har priser på over kr. pr. år. Ca. 7 % af fjernvarmeforsyningerne i de store byer er billigere end 93 % af barmarksværkerne. Selvom der ser ud til at være stor forskel på priserne mellem grupperingerne efter bymæssighed kan det godt skyldes andre forhold, at en given fjernvarmeforsyning i en stor by er billigere end den gennemsnitlige forsyning i en mindre by. Det kan for eksempel skyldes at fjernvarmeforsyningerne i de store byer typisk også er større end fjernvarmeforsyninger i lidt mindre byer, eller at de benytter andre brændselstyper. 8

10 Figur 9 - Ejerskab 8% Andel af forsyninger 6% 4% 2% % Årlig fjernvarmepris for et standardhus Forbrugerejet Kommunalt Kommercielt Boligforening Kilde: Figuren er baseret på sekretariatets inddeling af forsyningerne, efter hvem der har bestemmende indflydelse i forsyningen, samt prisanmeldelser til Energitilsynet fra 211/212. Det er udelukkende forsyninger med leverance til enfamiliehuse og beboelseslejligheder, der indgår i analysen. Ejerskab Der er stor prisspredning blandt fjernvarmeforsyninger med samme ejerskabstype, som det fremgår af figur 9. Især iblandt de kommercielle selskaber er der stor spredning ca. 13 % har priser mellem 1- kr. pr. år, samtidig har hele 25 % af de kommercielt ejede fjernvarmeforsyninger priser på over kroner om året. De kommunale fjernvarmeforsyninger er i gennemsnit billigst ca. 58 % af de kommunale fjernvarmeforsyninger er billigere (priser under kr.) end godt 81 % af de kommercielt ejede forsyninger (priser over ). De store forskelle i prisspredningen mellem ejerskabs-grupperne kan være et udtryk for at det har betydning for fjernvarmeprisen, hvilken ejerskabstype der driver forsyningen. I figur 9 kan forskellene dog også skyldes andre forhold. For eksempel er mange store forsyninger kommunalt ejet, og da store forsyninger, som det fremgår af figur 6, generelt er billigere end små fjernvarmeforsyninger, kan det være årsagen til at kommunale fjernvarmeforsyninger fremstår billigst i figur 5 og 9. 9

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME INDHOLD INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN...

Læs mere

INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN... 4 PRISER PÅ FJERNVARME... 9

INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN... 4 PRISER PÅ FJERNVARME... 9 ENERGITILSYNET CENTER FOR VARME INDHOLD INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN... 4 KORT OM FJERNVARMESEKTORENS ØKONOMISKE OMFANG... 5 FORDELINGEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2017 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2017 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME Side 2/36 INDHOLD INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 410 Offentligt Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Notat 11. oktober 2007

Notat 11. oktober 2007 Notat 11. oktober 27 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 27 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne har stabiliseret sig

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2015

Fjernvarmeprisen 2015 Fjernvarmeprisen 2015 6. oktober 2015 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet betydeligt

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen Grundbeløbets ophør En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald Kasper Jessen Side 1 Dato: 24.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Jessen Kontrolleret af: Kasper Nagel og

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2016

Fjernvarmeprisen 2016 Fjernvarmeprisen 2016 12. oktober 2016 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2016

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Emner Generelle henvendelser ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Kontrolgruppens fokusområder

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Produktionen på værket på Irlandsvej har ikke givet anledning til større leveringsforstyrrelser.

Produktionen på værket på Irlandsvej har ikke givet anledning til større leveringsforstyrrelser. Formandens beretning for året 2015.05.01 2016.04.30 Generalforsamling hos Hammel Fjernvarme den 2016.08.17. Velkomst Aktiviteter Produktionen på værket på Irlandsvej har ikke givet anledning til større

Læs mere

MODERNISERET REGULERING I FJERN- VARMESEKTOREN

MODERNISERET REGULERING I FJERN- VARMESEKTOREN Den tværministerielle arbejdsgruppe for arbejdet vedrørende effektivitetssammenligning i fjernvarmesektoren Photo: Jeppe Sørensen MODERNISERET REGULERING I FJERN- VARMESEKTOREN Til gavn for forbrugere

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Ifølge Dansk Energis analyse kan stigningen i grundbeløbsstøtten forklare størstedelen eller 72 % af faldet i fjernvarmepriserne fra 2010 til 2016.

Ifølge Dansk Energis analyse kan stigningen i grundbeløbsstøtten forklare størstedelen eller 72 % af faldet i fjernvarmepriserne fra 2010 til 2016. Analyse Dok. ansvarlig: JFH Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-13799-36.0 12-10-2016 Grundbeløbet og betydning for fjernvarmeprisen Resume De naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker modtager

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Byrådsindstilling. Tillægsaftale til aftale om fjernvarmeleverance fra Studstrupværket for viderelevering til Varmeplan Århus

Byrådsindstilling. Tillægsaftale til aftale om fjernvarmeleverance fra Studstrupværket for viderelevering til Varmeplan Århus Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 7. november 2005 Tillægsaftale til aftale om fjernvarmeleverance fra Studstrupværket for viderelevering til Varmeplan Århus Århus Kommune Århus Kommunale

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk For Ejstrupholm Varmeværk har varmeåret 2012/13 driftsmæssigt og økonomisk været meget tilfredsstillende, og det skyldes bl.a. at vi

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sammenhæng mellem prisniveau og og varmeforbrug i danske parcelhuse

Sammenhæng mellem prisniveau og og varmeforbrug i danske parcelhuse Sammenhæng mellem prisniveau og og varmeforbrug i danske parcelhuse FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 9. september 2015 Udarbejdet af: Sara Nørgaard Hansen Kontrolleret af: Kim Clausen & Kasper Jessen Beskrivelse:

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733 Projekt: 62733 Gallup for Feltperiode: juli 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.061 personer Stikprøven

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS KORTLÆGNING AF MULIGHEDERNE FOR TVIS LEVERANCER TIL NYE FORSYNINGSOMRÅDER September 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Nærværende

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk. Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Reguleringsmodeller for fjernvarmen Reguleringsmodeller for fjernvarmen BAGGRUNDSRAPPORT 24-02-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk 2 Reguleringsmodeller

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser 1 Samarbejder og fusion i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Juridiske overvejelser ved øget samarbejde og fusion

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Teknisk gennemgang for EFK-udvalget om forsyning. -Jakob Henrik Juul, kontorchef -Vicedirektør Martin Hansen Energistyrelsen

Teknisk gennemgang for EFK-udvalget om forsyning. -Jakob Henrik Juul, kontorchef -Vicedirektør Martin Hansen Energistyrelsen Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 93 Offentligt Teknisk gennemgang for EFK-udvalget om forsyning -Jakob Henrik Juul, kontorchef -Vicedirektør Martin Hansen Energistyrelsen

Læs mere