Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig"

Transkript

1 Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3 Målgruppe... 3 Projektet: Styr din Gæld... 3 Nyt projekt... 3 Vores guld de frivillige... 4 Kvalitetssikring af fagligheden i rådgivningen - At bevare og udvikle den gode rådgivning... 4 Åbningstider og frivillighed... 5 Datagrundlag... 6 Indsamling af data... 6 Ad 1. De frivilliges dataindsamling den personlige rådgivning... 6 Ad 1. De frivilliges dataindsamling telefonrådgivningen... 6 Ad 2. Borgernes evalueringsskema kun for personlige rådgivningsforløb... 6 Signatur forklaring: # og ##... 6 Optimering af borgerevalueringen... 7 Validitet... 7 Antal færdigrådgivne borgere i pågældende år uanset henvendelsesår... 8 Hvor lang tid tager et rådgivningsforløb?... 9 Længden af rådgivning = kompleksiteten af borgernes sager... 9 Demografiske forhold Aldersfordeling Kønsfordeling Familieforhold Forsørgelsesgrundlag Boligforhold Hvem skyldes der penge til? Gældens størrelse Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? Hvilke konsekvenser har borgernes gældsproblemer haft? Borgernes vurdering af rådgivningen Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det økonomiske plan? Borgernes evaluering af selve rådgivningen Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det personlige plan? Konklusion Tre Cases: Kvinde midt 20 erne, par midt i 40 erne og mand midt i 60 erne

3 Indledning Denne rapport har til formål at dokumentere resultaterne af Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning for arbejdet i år Tallene er sammenlignet med og Siden 2010 har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning ydet gratis støtte til økonomisk trængte borgere i Danmark i vores fem centre i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Nykøbing Falster. Rådgivningscentret i Nykøbing Falster startede januar I vores personlige rådgivning bliver borgeren mødt af professionelle, kompetente, frivillige rådgivere med økonomisk, juridisk eller socialfaglig uddannelse. I den personlige rådgivning arbejdes der helhedsorienteret, hvilket betyder, at borgeren så vidt muligt følger det samme team gennem hele forløbet, da netop tryghed og tillid er nøgleord i rådgivningen. Borgeren har tillige mulighed for at ringe til vores landsdækkende telefonrådgivning, hvor vi hjælper med akutte problemer som f.eks. spørgsmål om rettigheder i forbindelse med indkaldelse til fogedretten, brev fra banken eller opdeling af gæld i forbindelse med skilsmisse mv. I telefonrådgivningen får borgeren hjælp i den akutte situation, og kræver det en grundigere og længerevarende rådgivning, kan borgeren komme til personlig rådgivning. På Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivnings hjemmeside kan borgeren finde yderligere oplysninger om rettigheder i forbindelse med gæld samt oplysninger om budgetlægning, låneomkostninger, inkasso, debitorregistre, gældssanering osv. Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet? Det typiske mønster i den personlige gældsrådgivning er: Borgerne har mistet overblikket og tør ikke længere kontakte sine kreditorer, endsige åbne sine kuverter. 1 Rådgiverne hjælper med at (gen-)skabe overblikket ved budgetlægning, oversigt over gældsposter og betalingsevnevurdering. Rådgiverne hjælper med at kontakte kreditorer og iværksætte afdragsordning, lave aftaler med kreditorer om nedsættelse af renter og afdrag på gæld. Samt helt eller delvis eftergivelse af gæld ligesom resultaterne også er, at gældsrådgivningens hjælp har forhindret udsættelser af lejebolig og afværget tvangsauktioner. Borgerne har ofte ikke ressourcer til selv at kontakte kreditorerne, og det er vores erfaring at rådgiverens professionelle tilgang giver et bedre resultat, end når borgerne selv kontakter kreditorerne. Der rådgives om bl.a. fogedretsmøder, tvangsauktion, debitorregistre, rettigheder ved gældsinddrivelse og om gældssanering. Resultaterne betyder endelig, at borgerne får overblik over deres økonomiske situation og mulighed for at forbedre den samt et psykisk/mentalt overskud til igen at tage vare på sin egen situation. Økonomisk støtte Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning blev i perioden økonomisk støttet af Social- og Indenrigsministeriet, der som del af satspuljemidlerne afsatte 16 mio. kroner til fem organisationer, heraf 5,5 mio. kroner til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. I perioden blev der afsat ca. 42 mio. kr. til 11 organisationer, heraf 8,7 mio. kr. til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. 1 F.eks. oplyste 366 af 716 adspurgte borgere der blev afsluttet i 2013, at de på ansøgningstidspunktet til gældsrådgivningen var registreret i enten Experian (RKI) eller Debitorregisteret, mens 182 af 632 adspurgte borgere oplyste, at de havde verserende eller kommende sager ved foged-, by- og/eller skifteretten vedr. gældsforhold. 2

4 Venteliste Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har i perioden haft periodevist lange ventelister i den personlige rådgivning. Hos telefonrådgivning får borgerne rådgivning omgående ved henvendelse. Ventelisten blev betydeligt nedbragt ved åbning af en landsdækkende telefonrådgivning i august 2010 for herigennem at yde akut hjælp. Da der i begyndelsen af 2013 igen skete en markant tilgang af borgere, har vi ud over åbning af yderligere en rådgivning i Nykøbing Falster og antaget flere frivillige. Ventelisten er i slutningen af 2013 igen nedbragt, så der sædvanligvis kan tilbydes personlig rådgivning indenfor et par uger. Målgruppe Målgruppen for Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb, der har begrænset mulighed for vejledning og rådgivning omkring deres gæld til banker eller andre finansielle parter. Målgruppen omfatter altså også borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kan være borgere, som tilhører lavindkomstgruppen, enlige forsørgere, eller personer, som er i risiko for at blive socialt marginaliseret. Projektet: Styr din Gæld I september 2013 åbnede vi en chatrådgivning målrettet unge mellem år, hvor vi besvarer unges spørgsmål om gæld og økonomi. Der hjælpes også her med budgetlægning, betalingsevnevurdering mv. Chatrådgivningen er startet op i projektet Styr din gæld, hvor vi samarbejder med Danske Studerendes Fællesråd og Økonomer Uden Grænser. Der ydes i projektet også en forebyggende indsats målrettet unge igennem ung til ung formidling på uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark. Unge tager her rundt på erhvervsskoler, gymnasier, socialcentre (unge på kontanthjælp), hvor de holder oplæg om privatøkonomi og gæld. Til projektet er knyttet ca. 30 unge frivillige, heraf 6 i chatrådgivningen og 24 til at holde foredrag. Nyt projekt Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden starter pr. 1. marts 2014 et nyt toårigt projekt På rette spor. Der er tale om et forskningsprojekt, hvor der skal skabes overblik over den allerede eksisterende viden om gældssætning blandt unge med henblik på at iværksætte en forebyggende indsats. Forhåbentlig kan både Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning samt projekterne Styr din gæld og På rette spor få gensidig glæde af hinandens viden og aktiviteter. 3

5 Vores guld de frivillige Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er finansieret af midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold i daglig tale Socialministeriet. Hos Forbrugerrådet Tænk er der med baggrund heri ansat to fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsmedarbejdere på projektet. Det ville imidlertid være fuldstændigt umuligt at yde gældsrådgivning til så mange gældsplagede mennesker, hvis ikke vi havde en meget stor og stabil gruppe af professionelle og kompetente frivillige gældsrådgivere til rådighed. Siden 2010 har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning ydet gratis støtte til økonomisk trængte borgere i Danmark i vores fem centre i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Nykøbing Falster. Det er et ret imponerende antal timer, som lægges i rådgivningen se skema nedenfor. I Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning glæder vi os dog endnu mere over, at der er tale om højt kvalificeret rådgivning til borgere med meget vanskelige problemstillinger. Derfor er det vigtigt for os, når vi antager nye frivillige, at de besidder nogle faglige og menneskelige kompetencer, som kan sikre dette høje niveau. Vi lægger vægt på, at rådgiveren har et udtalt ønske om at hjælpe andre mennesker, som ikke selv har mulighed for at løse sine økonomiske problemer. Men vi stiller samtidigt krav om, at rådgiveren har en uddannelse og en erfaring, som kan sikre et højt fagligt niveau. Selv om borgernes evaluering af rådgivningen er meget positiv (se sidst i denne rapport), både hvad angår de faglige resultater, og hvad angår de mere personlige kompetencer hos rådgiverne, prøver vi til stadighed at arbejde på forbedringer. Kvalitetssikring af fagligheden i rådgivningen - At bevare og udvikle den gode rådgivning Ved udvælgelsen af vores frivillige lægger vi stor vægt på, at den frivillige er i besiddelse af en relevant uddannelse som f. eks. jurist, økonom, socialrådgiver eller lign. Mange af vores frivillige har endvidere stor erfaring i gældsrådgivning fra deres civile erhverv. Det er vigtigt for os, at de frivillige har gode personlige egenskaber og empati for borgerne, men det vil ikke være muligt at tilbyde en højt kvalificeret rådgivning uden den fornødne grundviden og erfaring, og et godt hjerte med ønske om at hjælpe borgere er derfor ikke tilstrækkeligt. Uanset uddannelse og erfaring kommer alle nye frivillige rådgivere igennem et introduktionsforløb. Under det indledende kursus gennemgås vores elektroniske sagsbehandlingssystem, ligesom der undervises i mere tunge faglige emner som gældssanering, tvangsauktion, fogedret, budgetlægning, betalingsevneberegning m.m. Rådgiveren gennemgår herefter et oplæringsforløb, i form af en føl -ordning, hvor den frivillige følger et eller flere teams i rådgivningen. Dernæst sættes den nye rådgiver i team med en mere erfaren rådgiver, og rådgivningen udføres altid i tomands-teams, så der opnås en faglig og personlig bred dækning. For at sikre løbende vedligeholdelse og forbedring af de frivilliges kompetencer, afholdes der jævnligt kurser, foredrag og lign. Rådgiverne samles endvidere til erfaringsudveksling på tværs af de respektive teams, og der er etableret et internetbaseret forum, hvor rådgiverne indbyrdes kan debattere og erfaringsudveksle. Sekretariatet kan yderligere oploade nyheder om f.eks. ny lovgivning, retsafgørelser og lign. Endelig udsendes der fra sekretariatet jævnligt nyhedsbreve og faglige opdateringer. Alt sammen for at klæde de frivillige bedst muligt på, så de løser den opgave, som de brænder for, nemlig at hjælpe deres medmennesker. 4

6 Åbningstider og frivillighed De frivillige er i den personlige rådgivning rekrutteret til at yde fire timer ugentligt for telefonrådgivere og chatrådgivere er det 2 timer pr. uge. Nogle rådgivere yder dog langt mere end det. Vores åbningstid er forholdsvis kort, men til gengæld er der mange rådgivere tilstede på samme tid. Dette er med til at støtte synergien og udveksling af erfaring mellem de frivillige, som har stort udbytte af at møde hinanden på tværs af de faste teams, som de arbejder i. Som det fremgår af nedenstående tabel, var antallet af rådgivningstimer i 2013 er ca timer, hvilket svarer til 12,6 årsværk. Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning Målgruppe Lav indkomst, høj gæld og lavt rådighedsbeløb Personlig rådgivning Telefonisk rådgivning Chat rådgivning Foredrag Antal frivillige Arbejdstimer pr. uge Åbningsuger i 2013 Rådgivningstimer i alt i 2013 Telefonrådgivning x* København x x Odense x x Aalborg x x Esbjerg x x Nykøbing Falster x x Styr din Gæld år København x* x 6** I alt * Telefon- og chatrådgivningerne er landsdækkende og de frivillige er fysisk placeret i København sammen med rådgiverne i den personlige rådgivning. ** Projekt Styr din gæld er et samarbejdsprojekt mellem Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning og Danske Studerendes Fællesråd, som er økonomisk støttet af Social- og Indenrigsministeriet med 2 mio. kr. i perioden Projektet har sidenhen etableret et samarbejde med Økonomer uden grænser. Antallet af frivillige i projektet er kun oplyst for de 6 uddannede frivillige i chatrådgivningen. Derud over er ca. 24 frivillige knyttet projektet til afholdelse af foredrag. 5

7 Datagrundlag Datagrundlaget i nærværende rapport er oplysninger om borgerne i den personlige rådgivning og telefonrådgivningen. Det vil sige, at nærværende rapport ikke har data med fra chatrådgivningen fra projektet: Styr din Gæld. Det skyldes, at der er tale om to forskellige projekter. Indsamling af data Rapporten bygger på data indsamlet på to forskellige måder: 1. De frivillige rådgiveres og koordinatorers indsamling af data om borgerne. 2. Borgernes evaluering umiddelbart efter endt rådgivning. Ad 1. De frivilliges dataindsamling den personlige rådgivning Borgerne indtaster selv en del af deres data på vores ansøgningsformular på vores hjemmeside Derefter kontakter en koordinator borgeren for at vurdere, om vedkommende matcher målgruppen for gældsrådgivning. I denne telefonsamtale gennemgår koordinatoren, om borgerens selvindtastede oplysninger er korrekte, og indsamler endvidere flere oplysninger om borgeren til brug for rådgiverne og til brug for statistik. Rådgiverne bidrager med flere data om borgerne, dels ved at udarbejde budget og kreditorliste (for de borgere, det nu er aktuelt for), dels ved at udfylde et evalueringsskema. Ad 1. De frivilliges dataindsamling telefonrådgivningen For borgere, der ringer til vores telefonrådgivning, indsamles der færre data om borgerne end for dem med et personligt rådgivningsforløb. 2 Telefonrådgiverne bidrager med data ved at spørge borgerne om følgende: Alder, bopæl (postnummer), køn, familieforhold, uddannelse og forsørgelsesgrundlag. Der bliver indsamlet færre data om borgere, der får telefonrådgivning. Dette skyldes, at det er vores erfaring, at borgere, der ringer ind for at få svar på et kort og simplere spørgsmål, finder det unaturligt og intimiderende, at vi gerne vil vide alt om f.eks. borgernes gældsforhold, skyldes der penge til nære venner, bekendte, rockerlån, bøder mv., og om borgerne har kommende eller verserende sager i f.eks. fogedretten. Ad 2. Borgernes evalueringsskema kun for personlige rådgivningsforløb Efter endt rådgivningsforløb beder vi borgerne om at udfylde et evalueringsskema via SurveyXact rådgivningsforløb blev afsluttet i den personlige rådgivning i 2013, og der er udfyldt evalueringsskemaer for 291 forløb, svarende til 22 % af rådgivningsforløbene. Signatur forklaring: # og ## Jf. ovenstående tre afsnit er figurer og tabeller, der omfatter data både fra den personlige rådgivning og telefonrådgivningen, markeret med ##, mens et enkelt # angiver, at det drejer sig om data for borgere fra den personlige rådgivning. Ved hver figur/tabel er der i parentes angivet, hvor mange borger/borgersager, der er svar for. 2 I telefonrådgivningen ringer borgerne direkte til os uden først at udfylde føromtalte ansøgningsskema. Der er dog visse borgere, som vi ringer til, selvom de har udfyldt ansøgningsskemaet via hjemmesiden. Det gør vi, hvis vi vurderer, at borgerens problemstilling kan klares over telefonen. Dette er godt for den pågældende borger, som får hurtigere hjælp, ligesom det mindsker ventelisten, så andre borgere, der venter på personligt rådgivningsforløb, kommer hurtigere til. 6

8 Optimering af borgerevalueringen Der arbejdes fortsat for en forbedring af indsamlingen af data, og der forventes i 2014 en markant forbedring af datagrundlaget, da evalueringsskemaet er gjort mere brugervenligt, og da den underbemanding, som opstod efter en meget væsentlig tilgang af borgere i begyndelsen af 2013, nu er elimineret efter en stor tilgang af nye velkvalificerede frivillige. Vi er opmærksomme på en række problemstillinger, som kan være årsag til, at besvarelsesprocenten ikke er højere. De manglende besvarelser kan bl.a. skyldes usikkerhed og tvivl hos borgeren. I visse tilfælde kan borgeren også være ked af at svare på meget personlige spørgsmål. Endelig kan nogle af spørgsmålene være svære at forstå eller besvare. Samtidigt vil borgeren ofte mangle en motivation til at bruge ressourcer på at udfylde skemaet, da borgeren ikke umiddelbart selv har glæde af at afgive disse svar. Afbrydelse af rådgivningsforløbet fra borgernes side er også en forklaring på, hvorfor vi ikke får alle borgeres evaluering. Dette selvom vi gentagne gange forsøger at fastholde borgere, som er startet i et rådgivningsforløb. Mange borgere har en række tunge sociale problemer, som i visse tilfælde overskygger de alvorlige gældsproblemer. Glemsomhed eller manglende motivation fra borgernes side for at benytte sig af det link til evalueringsskemaet, som vi sender til dem med , er en anden forklaring på det lave antal respondenter. Vi har derfor strammet op på dette ved at bede borgeren om at udfylde evalueringsskemaet den sidste gang, vi ser dem i rådgivningen. 3 4 Validitet Selvom der ikke indsamlet data for alle borgere, der har modtaget rådgivningen og ej heller modtaget evalueringsskema fra alle borgere efter endt rådgivningsforløb, vurderer vi, at data har en god validitet på den baggrund, at det nu er fjerde år i træk, at de data giver cirka de samme tal og tendenser. 3 Vi stiller en pc til rådighed for borgerne i enerum til besvarelsen af evalueringsskemaet. Dette for at borgerne ikke skal være påvirket af de frivilliges tilstedeværelse ved besvarelsen til at svare mere positivt end, hvad de rent faktisk har oplevet. 4 Der er dog et mindre antal borgere, som modtager et rådgivningsforløb via eller telefonisk, og her er det jo svært at bede om udfyldning af evalueringsskemaet andet end på . 7

9 Antal færdigrådgivne borgere i pågældende år uanset henvendelsesår København Odense Esbjerg Aalborg Nykøbing F De personlige rådgivninger i alt % % % % Nykøbing F % åbnede i januar % % 76 6 % % % % % % % % sum Telefonrådgivningen + rådgivne partnere uanset afdeling * Borgere i alt % % % % % % % % % sum Procenttal i grøn angiver forskellen fra året før. * Antal rådgivne partnere for 2010 og 2011 er i praksis væsentligt højere. At tallene er så lave i de to år, skyldes manglende registreringsdisciplin jf. kritik tidligere. Det gør endvidere, at forskellene fra år til år ikke giver mening at analysere på her. Udspecificering af rådgivne partnere på hver afdeling blev først muligt med implementering af det elektroniske sagsbehandlingssystem i Derfor er rådgivne partnere angivet i særskilt kolonne her for at kunne sammenligne årene. Det faktiske antal rådgivne borgere inklusive partnere fordelt på afdelinger i hhv. 2012/2013 er: København: 453/709, Odense: 309/287, Esbjerg: 81/225, Aalborg: 77/156, Nykøbing F (ej åben 2012)/126 og telefonrådgivningen: 619/ har generelt været præget af en meget stor tilgang af borgere, og der er i hver af de 44 uger, som rådgivningen har været åben i 2013, blevet færdigrådgivet ca. 59 borgere. Den minimale nedgang i antallet af afsluttede sager i Odense skyldes hovedsagligt, at Odense i 2012 havde den procentuelt største stigning i antallet af borgere, hvilket havde medført en uforholdsmæssig lang venteliste. Antallet af frivillige rådgivere er i løbet af 2013 øget væsentligt, således at det nu igen kan sikres, at borgerne kan få rådgivning i løbet af få uger. 8

10 Hvor lang tid tager et rådgivningsforløb? Hvor lang tid, borgerne er i rådgivningsforløb, er udtryk for, hvor kompleks borgernes sager er. En opgørelse over dette kan f.eks. vises som opstillet i nedenstående skema, hvortil der knyttes følgende kommentarer: Et rådgivningsforløb kan være under en måned, hvis borgerne f.eks. har henvendt sig i december 2012 og dermed allerede afsluttet i januar Omvendt er der 181 borgere, som henvendte sig i 2011, og hvor deres rådgivning først er blevet færdigt i løbet af Dvs. rådgivningsforløb der kan have strakt sig mellem lidt mere end et år og op til næsten tre år. Ligeledes er der altså 44 borgere, der henvendte sig 2011, og som fortsat rådgives ved udgangen af Dvs. rådgivning som har taget minimum to år. Længden af rådgivning = kompleksiteten af borgernes sager # Henvendelsesår Borgersager færdigrådgivet i ,7 % ,8 % ,6 % 1324 Borgersager der fortsat rådgives per 31/ ,6 % ,7 % ,7 % Opmærksomheden henledes på, at der også er et antal borgere, der henvendte sig 2010 inden det elektroniske sagsbehandlingssystem blev taget i brug. Disse borgersager blev blot overført til sagsbehandlingssystemet uden mærkning/genkendelighed, hvorfor vi ikke har tal på, hvor mange det drejer sig om. - I telefonrådgivningen afsluttes en sag med det samme, når rådgiveren afslutter samtalen med borgeren, hvorfor ovenstående tabel alene er tal for den personlige rådgivning. 9

11 Demografiske forhold Aldersfordeling - inklusive partner, hvis rådgivningen var til par ## 30% 10% 0% -> (1391) 12% 23% 28% 21% 12% 5% 2013 (2341) 12% 26% 30% 18% 10% 4% 2012/2013: Yngste borger 18 år/18 år, ældste borger 93 år/91 år Kønsfordeling ## 50% 40% 30% 10% 0% Kvinde Mand Par* (401) 46% 41% 14% 2012 (1411) 52% 39% 9% 2013 (2357) 50% 40% 10% Opgjort per borgersag. * uanset kønssammensætning Aldersgrupperne er fordelt nogenlunde som de tidligere år med flest borgere, som er midt i livet. Der er rådgivet en del helt unge borgere ned til 18 år, ligesom der også i 2013 er ydet rådgivning til en borger over 90 år. Kvinders overrepræsentation gjorde sig fortsat gældende i En undersøgelse fra Nykredit viser, at kvinder er mere opmærksomme på problemer omkring økonomi. Undersøgelsen kan findes her: Om det er årsagen til at der er en overrepræsentation af kvinder i Forbrugerrådets Tænks Gældsrådgivningen ligger desværre uden for denne årsrapports ressourcer at analysere. Singler og singler med børn udgjorde i lighed med 2012 mere end 2/3 (69 %) af borgerne. Blandt gruppen af singler er andelen med børn dog steget. Familieforhold ## 50% 40% 30% 10% 0% Single Single med barn/børn Gift med børn Gift Samlevende Samlevende m. barn/børn (409) 43% 17% 10% 7% 9% 8% 2012 (1336) 46% 23% 9% 9% 6% 6% 2013 (2262) 42% 27% 9% 8% 7% 6% Opgjort per borgersag. Andet udgjorde 6 % i , under 1 % i 2012 og 0 % i 2013 hvorfor andet er udeladt af figuren. 10

12 Forsørgelsesgrundlag - inklusive partner, hvis rådgivningen var til par ## 30% 10% 0% Lønmodtager Pensionist / førtidspensionist Kontanthjælpsmodtager Studerende Andet Note: Fleksjobbere er talt med i lønmodtagergruppen. Ledighedsydelse og revalidering er talt med i dagpengemodtagergruppen. Andet: Efterløn, fleksydelse, indtægt for indsatte og ingen indtægt/forsørgelsesgrundlag (540) 31% 17% 16% 21% 6% 8% 2% 2012 (1420) 33% 21% 17% 19% 6% 4% 2% 2013 (2431) 35% 19% 19% 18% 6% 3% 1% Overførelsesindkomst (pension, dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp) udgjorde forsørgelsesgrundlaget for 56 % af de rådgivne borgere, hvilket svarer nogenlunde til de foregående år, ligesom andelen af studerende fortsat er 6 %. Lønmodtagergruppen tilhørte en lavtlønsindkomstgruppe, hvilket vi fortsat sikrer ved screening jf. afsnittet om datagrundlaget. Lejebolig udgjorde i lighed med tidligere år - bopælen for næsten 3/4 af de rådgivne borgere, mens andelen af borgere med ejer- eller andelsbolig udgjorde næsten 1/4. Lejebolig er tillige ofte ensbetydende med lav indkomst, ifølge seniorforsker Hans Skifter Andersen ved Statens Byggeforskningsinstitut, der i 2010 fremlagde tal, der viste, at borgere, der bor i lejebolig, typisk er på overførselsindkomst eller er beskæftiget i en lavtlønsindkomstgruppe. At en forholdsvis stor andel af de rådgivne borgere alligevel ejer egen bolig, kan skyldes, at lave indtægter i visse egne af landet er tilstrækkeligt til at eje egen bolig, jf. _boligsalgspriser_sammenlignet_med_husstandsindkomster.pdf Boligforhold ## 80% 60% 40% 0% Lejebolig Ejerbolig Fremleje bolig Hjemløs Dagpenge-/ sygedagpengemodtager Selvstændig Andelsbolig Hjemmeboende (356) 73% 15% 4% 1% 2% 2% 4% 2012 (1309) 71% 18% 5% 1% 1% 2% 2% 2013 (2242) 71% 18% 6% 2% 2% 1% 0% Andet Note: Faldet i 2013 for Andet til 0 % (reelt <0,3 %) skyldes bedre registrering af boligforhold. F.eks. hvis borgeren boede i campingvogn, kolonihavehus eller husbåd, som borgeren ejede, blev dette registret under ejerbolig. 11

13 Hvem skyldes der penge til? I forbindelse med screeningen af borgeren spørges der til, hvem borgeren skylder penge til. Vores erfaring viser, at borgerne kan have svært ved at skelne mellem banker og finansieringsselskaber, f.eks. fordi visse finansieringsselskaber hedder noget med bank, selvom de ikke er traditionel bank. Ligeledes oplever vi, at borgerne ikke altid kan finde ud af, hvem de skylder penge til, hvad angår det offentlige, da SKAT nu fuldt ud varetager den offentlige inddrivelse. Med andre ord: For borgere som vi har i et forløb, får vi opgjort og korrigeret oversigten over, hvem der skyldes penge til, mens det for borgere, der rådgives i mindre omfang, ikke altid lykkedes for os at efterkontrollere borgerens angivelser om, hvem der skyldes penge til, hvorfor de næste fem figurer formentlig er forbundet med nogen usikkerhed. Banker # Forbrugslån 61% 62% 61% Boliglån 24% 37% 37% Kassekredit 37% 32% 29% Billån 12% 9% 12% Kreditkort 11% 4% Andet 5% 3% 4% Lån i friværdi 1% 2% 1% 0% 40% 60% (275) 2012 (341) 2013 (649) I 2013 oplyste 649 borgere, at de havde 962 gældsposter til banker, der fordelte sig på typer, som angivet i figuren. Desuden har 66 borgere i 2013 oplyst, at de ikke har gæld til banker. En bank defineres som en virksomhed er udover at yde lån også tilbyder betaling af regninger, betalingsservice, budgetkonto mv. Andet er f.eks. tab i forbindelse med salg af bolig/ejendom og tidligere erhverv. Det offentlige # Skatterestance Studielån Andet 32% 32% 27% 18% 49% 57% 58% I 2013 oplyste 446 borgere, at de havde 655 gældsposter til det offentlige, der fordelte sig på typer som angivet i figuren. Desuden har 230 borgere i 2013 oplyst, at de ikke har gæld til det offentlige. Bøder 18% 15% 17% Børnepenge 12% 8% 14% Moms 13% 12% 9% Underholdsbidrag 3% 3% 3% 0% 40% 60% (133) 2012 (234) 2013 (446) Andet er f.eks. boligindskudslån og for meget modtaget kontanthjælp og boligsikring. 12

14 Finansieringsselskaber # Kontantlån 37% 52% 57% Kreditkøb 16% 21% 32% Kontokort 63% 19% 29% Kreditkort 41% 14% 23% Billån 5% 11% 10% Andet 5% 6% 4% SMS-lån 6% 4% 3% Billeasing 3% 3% 2% 0% 40% 60% (186) 2012 (206) 2013 (418) Andre kreditorer # Venner/familie/bekendte 50% 41% 42% Telefon/internet/ TV 30% 34% 27% El/vand/varme 30% 38% 23% Husleje 18% 22% Andet 24% 21% "Rockerlån" 0% 2% 1% 0% 40% 60% (98) 2012 (131) 2013 (318) I 2013 oplyste 418 borgere, at de havde 668 gældsposter til finansieringsselskaber, der fordelte sig på typer som angivet i figuren. Desuden har 239 borgere i 2013 oplyst, at de ikke havde gæld til disse. Et finansieringsselskab defineres ved alene at yde lån og ikke yde andre former for bankforretninger. Andet er f.eks. leasingaf andet end biler samt tab på anparter. Kommentar: Det er sørgeligt at konstatere, at mange borgere har gæld til et eller flere finansieringsselskaber, der er kendetegnet ved produkter med meget høje renter og en barsk gebyrpolitik. I 2013 oplyste 318 borgere, at de havde 433 gældsposter til andre kreditorer, der fordelte sig på typer, som angivet i figuren. Desuden har 306 borgere i 2013 oplyst, at de ikke havde gæld til andre kreditorer. Andet er f.eks. brændstof, håndværkere og advokat. Kommentar: Det er foruroligende, at over en femtedel af borgerne opgiver at have huslejegæld, da en eventuel udsættelse af boligen kun forstærker den socialt belastede situation. Realkreditinstitutter # Boliglån (med afdrag) Boliglån (afdragsfrit) Andet 13% 9% 19% 32% 45% 45% 45% 47% 41% I 2013 oplyste 215 borgere, at de havde 226 gældsposter til realkreditinstitutter, der fordelte sig på typer som angivet i figuren. Desuden har 376 borgere i 2013 oplyst, at de ikke havde gæld til realkreditinstitutter. Lån i friværdi 3% 1% 15% 0% 40% 60% (75) 2012 (97) 2013 (215) Andet er f.eks. gæld opstået grundet tvangsauktion 13

15 Gældens størrelse ## 12,4% 14,1% 13,1% 14,1% 10% 10,2% 7,1% 6,7% 5,7% 6,0% 5% 4,1% 4,1% 1,5% 1,1% 0% 2013 (1428) - Bemærk spring i interval - Højeste gæld i 2013 var 25 mio. kr. - Gældens størrelse er først systematisk indsamlet per 1/ Derfor er der ingen tal for tidligere år. - Data indsamles ved at borgeren i forbindelse med den skriftlige elektroniske ansøgning angiver gældens størrelse. Ved screening af om borgeren er kvalificeret til rådgivning spørger en frivillig ind til, om tallet fortsat er korrekt. For borgere, der modtager rådgivning som omfatter opgørelse af gælden er det tallet fra sidstnævnte, som bruges i opgørelsen ovenfor og altså ikke tallet, som borgeren angav på ansøgningstidspunktet. Knap halvdelen af borgerne har en samlet gæld på mindre end kr borgere har ansøgt om gældsrådgivning trods en gæld på mindre end kr For personer på overførselsindkomster kan en sådan gæld blive velfærdstruende. De borgere, som har en gæld på over en million, er typisk familier, som har gennemgået en tvangsauktion, eller som tidligere har drevet selvstændig virksomhed. 14

16 Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? # I 2013 har rådgiverne for 625 borgersager oplyst, at borgerne til sammen havde 934 udløsende årsager til betalingsproblemer. I figuren nedenfor er vist top-9 årsagerne. Arbejdsløshed Sygdom Skilsmisse Anden årsag Optagelse af nye lån til forbrug Lønnedgang Underskud/konkurs med privat virksomhed Restskat Øgede faste udgifter (andet end låneudgifter) 4% 5% 1% 3% 3% 31% 33% 25% 25% 28% 23% 24% 26% 13% 14% 16% 17% 13% 8% 8% 11% 8% 11% 9% 9% 38% 0% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% (338) 2012 (383) 2013 (625) Øvrige årsager til hvad der fik bægeret til at flyde over var i 2013: Tab på investeringer o.lign: 3 %, Øgede renteudgifter på gamle boliglån: 2 %, Øgede renteudgifter på gamle forbrugslån: 2 %, Træk på eksisterende kassekredit: 1 % samt Ludomani: 1 %. Anden årsag er f.eks. hussalg med underskud, kriminalitet og dødsfald af forsørger. Som det fremgår af ovenstående, er det også i 2013 en social begivenhed: Arbejdsløshed, sygdom og/eller skilsmisse der i altovervejende grad var den udløsende årsag til betalingsproblemet. Hvilket altså var grunden til, at borgeren søgte gældsrådgivning. 15

17 Hvilke konsekvenser har borgernes gældsproblemer haft? # I 2013 har rådgiverne for 333 borgersager oplyst 566 konsekvenser som følge af gældsproblemerne, således som angivet i figuren: Opgivet at tage styringen med økonomien 33% 42% 48% Stressrelaterede symptomer 24% 25% 27% Fogedsag 17% 25% 21% Depression 18% 18% 15% Andet 13% 13% 13% Sygdom 10% 15% 13% Tvangsauktion 7% 12% 11% Arbejdsløshed 4% 11% 11% Skilsmisse/opløsning af parforhold 7% 8% 8% Udsættelse af lejebolig 2% 2% 2% 0% 10% 30% 40% 50% (328) 2012 (333) 2013 (583) Andet er f.eks. lønindeholdelse, lavt rådighedsbeløb og dårlig samvittighed. Også i 2013 har borgernes gældsproblemer medført en række andre konsekvenser for borgerne, således at det ikke kun er den aktuelle gældssituation, som forhindrer borgeren i at komme videre. Næsten halvdelen af borgerne angiver, at gældssituationen medførte, at de i øvrigt mistede styringen af deres økonomi. Sygdom, stress og depression er fortsat nogle af de konsekvenser, som rigtig mange borgere angiver at have oplevet. De fleste borgere angiver mere end én konsekvens, og det samlede billede er, at mange oplever en kædereaktion af konsekvenser, når først gælden bliver for stor. 16

18 Borgernes vurdering af rådgivningen De næste tre figurer baserer sig på borgernes evaluering af rådgivningen umiddelbart efter endt rådgivning. Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det personlige plan? # 100% 75% 50% 25% 0% 92% 91% 90% 88% 83% 85% Det har været en stor lettelse at få taget hul på problemerne Jeg er blevet mere motiveret til at tage styringen med min økonomi 43% 41% 52% Jeg har fået mere overskud til at søge arbejde eller til at håndtere mit nuværende arbejde (309) 2012 (264) 2013 (291) Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det økonomiske plan? # 100% 9% 9% 6% 12% 10% 15% 19% 16% 17% 13% 15% 15% 24% 31% 17% 22% 15% 79% 77% 85% 58% 53% 63% 70% 63% 70% 0% (309) snnn snaa Jeg har fået overblik over min Jeg har lettere ved at få min Jeg har en plan for, hvordan snik snik økonomiske situation snak snik økonomi til at hænge sammen jeg får betalt min gæld ud Enig Uenig Kan/vil ikke oplyse (309) 2012 (264) 2013 (291) Borgernes evaluering af selve rådgivningen # 100% 75% 50% 25% 0% 93% 96% 97% 89% 92% 94% 90% 95% 94% Jeg var tilfreds med rådgivningen Jeg fik svar på alle mine spørgsmål Der var tid nok til, at jeg kunne få den rådgivning, jeg havde brug for (309) 2012 (264) 2013 (291) Borgernes vurdering af rådgivningen er fortsat meget positiv. Det angives fra et meget stort flertal, at man både i de konkrete økonomiske forhold, men også på et mere personligt plan, har fået et stort udbytte af rådgivningen. Samtidig er det positivt, at stadig flere borgere angiver at have fået mere overskud til at søge arbejde eller håndtere deres nuværende arbejde. Næsten alle borgere har udtrykt stor tilfredshed med selve rådgivningen. Også blandt de supplerende bemærkninger, som en del borgere har tilføjet, finder vi stort set kun positive tilbagemeldinger. Selv om Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning som udgangspunkt har til formål at bistå borgerne med at løse nogle konkrete gældsproblemer, er det glædeligt at se, at borgerne også på det mere menneskelige og følelsesmæssige plan føler sig godt modtaget. Det er et gennemgående tema i mange af kommentarerne, at borgeren for første gang oplever, at blive mødt med forståelse og indsigt i en fordomsfri atmosfære. 17

19 Konklusion Formålet for Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er at afhjælpe gældsproblemer blandt udsatte borgere i en kombination af lav indkomst, høj gæld og lavt rådighedsbeløb. Gennem screening af borgerne sikrede vi, at borgerne havde høj gæld. Rapporten viser, at rådgivningen også i 2013 blev givet til udsatte borgere og dermed den rigtige målgruppe idet forsørgelsesgrundlaget for 56 % af de rådgivne var overførselsindkomst. at lønmodtagerne (35 %), der modtog rådgivning, tilhørte en lavindkomstgruppe. En social begivenhed f.eks. arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse er ofte den udløsende årsag til borgernes betalingsproblemer. Gældsproblemerne fører ofte andre problemer med sig, såsom stress, depression og anden sygdom, ligesom borgerne også opgiver at styre den daglige økonomi. Kvinder er overrepræsenteret i rådgivningen og mere end 2/3 af de rådgivne er enlige, mange med børn. Næsten borgere har afsluttet deres rådgivningsforløb i 2013, hvilket er en stigning på 68 % i forhold til Kun ved en øgning af antallet af frivillige, så der nu er ca. 150 frivillige rådgivere, er det lykkedes at holde ventelisten nede. Stor tilfredshed med rådgivingen er borgernes tilbagemeldinger. Således var hele 97 % af borgerne tilfredse med den rådgivning, som de har modtaget i Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. 18

20 Tre Cases: Kvinde midt 20 erne, par midt i 40 erne og mand midt i 60 erne Var bange for postkassen kvinde midt i 20 erne Camilla vidste næsten ikke noget om økonomi, da hun blev 18 år. Det var ikke rigtig noget, man talte om hjemme hos hende. Alligevel begyndte hun at låne penge, med det samme hun blev myndig. Hun lånte penge i banken og tog SU-lån. Det var awesome, som hun siger. Hun tænkte ikke over fremtiden, for livet var jo fedt. I dag er Camilla 27 år og kan dårligt nok huske, hvad alle de lånte penge gik til. Hun kan huske, at hun købte telefoner. At hun fik en ny hvert halve år. Nogle gange hver tredje måned. Resten af pengene forsvandt bare. Det gjorde gælden og rykkerne ikke. Det kom så vidt, at Camilla var bange for at åbne sin postkasse. Det eneste der lå i den, var alligevel regninger og rykkere. Camilla siger selv, at hun fuldstændigt havde mistet overblikket, og at alt var kaos. Midt i kaos droppede Camilla ud af sin uddannelse, og hun er nu på kontanthjælp. Hun skylder stadigvæk penge til SU-styrelsen og sin bank. Ud over disse gamle lån har hun også fået en skattegæld. Camilla kom via sin sagsbehandler i kontakt med Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Der er stadigvæk lang vej igen, før hun er gældfri, og de beslutninger, hun tog for otte år siden, da alting var awesome, påvirker stadigvæk hendes liv negativt. Men Camilla håber og tror nu på, at hun en dag kan opfylde sin drøm om at komme ud af RKI-registeret og købe sin egen lejlighed. Drømmehuset som gik på tvangsauktion par midt i 40 erne Susanne og Henrik købte i midten af 00 erne deres drømmehus, som de havde sparet sammen til i mange år. Da finanskrisen ramte Danmark, blev Henrik fyret fra sit arbejde, og Susannes pædagogløn kunne ikke betale alle de faste udgifter. Susanne og Henrik sparede hvor de kunne, men kassekreditten blev bare større og større. Til sidst måtte parret smide håndklædet i ringen, og ringe til kreditforeningen og banken og forklare deres situation. Kreditforeningen og banken var enige om, at Susanne og Henrik skulle prøve at få solgt huset. Men lige meget hvor mange kr., som de satte huset ned med, var der ingen interesserede købere. Deres drømmehus gik på tvangsauktion, og parret måtte leve med en gæld på mere end kr. Susanne og Henrik henvendte sig til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, da tvangsauktionen var opgjort. De stod nu med en stor gæld, som de umuligt ville kunne betale tilbage. Gældsrådgivningen tog kontakt til kreditorerne for at indgå fornuftige afdragsordninger, som parret havde mulighed for at betale. De håber begge, at de en dag kan komme videre uden den store gæld fra tvangsauktionen og overvejer om et par år at søge gældssanering. Gammel gæld med de stigende omkostninger mand midt 60 erne Erik havde taget mange lån i slutningen af 90 erne og i starten af 00 erne. Han kunne ikke huske, hvad præcis pengene var blevet brugt til, men han havde i hvert fald fået et nyt tv. Erik betalte sporadisk på lånene i løbet af 00 erne, men mistede mere og mere overblikket over de forskellige kreditorer, og syntes også, at kreditorerne blev ved med at skifte navn. Da han gik på efterløn i midten af 00 erne, blev det endnu sværere at betale. Hans manglende betalinger betød, at nogle af kreditorerne sendte sagen videre til inkasso, og Erik endte som dårlig betaler i RKI. Inden Erik søgte hjælp hos Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, fik han det psykisk dårligt hver gang der kom endnu et rykkerbrev ind af døren, og kunne ikke overskue at tage telefonen af frygt for, at det var et inkassofirma, som ringede igen. Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning kontaktede alle kreditorer og fik et overblik over hvilken gæld, der var blevet forældet, og hvad Erik præcist skyldte. Med hjælp fra to frivillige rådgivere fik Erik afbetalingsaftaler med alle sine kreditorer, og nogle af dem gik med til akkordaftaler. 19

Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning Statistikrapport 2012 med sammenligningstal for 2010 og 2011 Forbrugerrådets Gældsrådgivning ( ) København Stormgade 20, 1. sal 1555 København V tlf.: 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og torsdag kl. 16-18

Læs mere

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning 1. april 15. juni 2012 borgere bosiddende i Københavns Kommune ( ) København Stormgade 20, 1. 1555 København V tlf. 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig. Fortroligt, uvildigt og gratis. Årsrapport 2014

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig. Fortroligt, uvildigt og gratis. Årsrapport 2014 Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Fortroligt, uvildigt og gratis Årsrapport 2014 Opdateret oktober 2015 Indhold Forord... 1 1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... 2 Projekt Styr

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Hver tredje unge lever i parforhold 25% 7% 36% Jeg bor alene Jeg er gift eller samboende med en partner Jeg bor hos

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig. Fortroligt, uvildigt og gratis

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig. Fortroligt, uvildigt og gratis Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Fortroligt, uvildigt og gratis Årsrapport 2015 Forord Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerpolitisk medlemsorganisation, der har 71.000 personlige medlemmer

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012.

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. Projekter Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europa-Nævnet Bevilget beløb: 377.566

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere