Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig"

Transkript

1 Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3 Målgruppe... 3 Projektet: Styr din Gæld... 3 Nyt projekt... 3 Vores guld de frivillige... 4 Kvalitetssikring af fagligheden i rådgivningen - At bevare og udvikle den gode rådgivning... 4 Åbningstider og frivillighed... 5 Datagrundlag... 6 Indsamling af data... 6 Ad 1. De frivilliges dataindsamling den personlige rådgivning... 6 Ad 1. De frivilliges dataindsamling telefonrådgivningen... 6 Ad 2. Borgernes evalueringsskema kun for personlige rådgivningsforløb... 6 Signatur forklaring: # og ##... 6 Optimering af borgerevalueringen... 7 Validitet... 7 Antal færdigrådgivne borgere i pågældende år uanset henvendelsesår... 8 Hvor lang tid tager et rådgivningsforløb?... 9 Længden af rådgivning = kompleksiteten af borgernes sager... 9 Demografiske forhold Aldersfordeling Kønsfordeling Familieforhold Forsørgelsesgrundlag Boligforhold Hvem skyldes der penge til? Gældens størrelse Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? Hvilke konsekvenser har borgernes gældsproblemer haft? Borgernes vurdering af rådgivningen Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det økonomiske plan? Borgernes evaluering af selve rådgivningen Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det personlige plan? Konklusion Tre Cases: Kvinde midt 20 erne, par midt i 40 erne og mand midt i 60 erne

3 Indledning Denne rapport har til formål at dokumentere resultaterne af Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning for arbejdet i år Tallene er sammenlignet med og Siden 2010 har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning ydet gratis støtte til økonomisk trængte borgere i Danmark i vores fem centre i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Nykøbing Falster. Rådgivningscentret i Nykøbing Falster startede januar I vores personlige rådgivning bliver borgeren mødt af professionelle, kompetente, frivillige rådgivere med økonomisk, juridisk eller socialfaglig uddannelse. I den personlige rådgivning arbejdes der helhedsorienteret, hvilket betyder, at borgeren så vidt muligt følger det samme team gennem hele forløbet, da netop tryghed og tillid er nøgleord i rådgivningen. Borgeren har tillige mulighed for at ringe til vores landsdækkende telefonrådgivning, hvor vi hjælper med akutte problemer som f.eks. spørgsmål om rettigheder i forbindelse med indkaldelse til fogedretten, brev fra banken eller opdeling af gæld i forbindelse med skilsmisse mv. I telefonrådgivningen får borgeren hjælp i den akutte situation, og kræver det en grundigere og længerevarende rådgivning, kan borgeren komme til personlig rådgivning. På Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivnings hjemmeside kan borgeren finde yderligere oplysninger om rettigheder i forbindelse med gæld samt oplysninger om budgetlægning, låneomkostninger, inkasso, debitorregistre, gældssanering osv. Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet? Det typiske mønster i den personlige gældsrådgivning er: Borgerne har mistet overblikket og tør ikke længere kontakte sine kreditorer, endsige åbne sine kuverter. 1 Rådgiverne hjælper med at (gen-)skabe overblikket ved budgetlægning, oversigt over gældsposter og betalingsevnevurdering. Rådgiverne hjælper med at kontakte kreditorer og iværksætte afdragsordning, lave aftaler med kreditorer om nedsættelse af renter og afdrag på gæld. Samt helt eller delvis eftergivelse af gæld ligesom resultaterne også er, at gældsrådgivningens hjælp har forhindret udsættelser af lejebolig og afværget tvangsauktioner. Borgerne har ofte ikke ressourcer til selv at kontakte kreditorerne, og det er vores erfaring at rådgiverens professionelle tilgang giver et bedre resultat, end når borgerne selv kontakter kreditorerne. Der rådgives om bl.a. fogedretsmøder, tvangsauktion, debitorregistre, rettigheder ved gældsinddrivelse og om gældssanering. Resultaterne betyder endelig, at borgerne får overblik over deres økonomiske situation og mulighed for at forbedre den samt et psykisk/mentalt overskud til igen at tage vare på sin egen situation. Økonomisk støtte Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning blev i perioden økonomisk støttet af Social- og Indenrigsministeriet, der som del af satspuljemidlerne afsatte 16 mio. kroner til fem organisationer, heraf 5,5 mio. kroner til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. I perioden blev der afsat ca. 42 mio. kr. til 11 organisationer, heraf 8,7 mio. kr. til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. 1 F.eks. oplyste 366 af 716 adspurgte borgere der blev afsluttet i 2013, at de på ansøgningstidspunktet til gældsrådgivningen var registreret i enten Experian (RKI) eller Debitorregisteret, mens 182 af 632 adspurgte borgere oplyste, at de havde verserende eller kommende sager ved foged-, by- og/eller skifteretten vedr. gældsforhold. 2

4 Venteliste Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har i perioden haft periodevist lange ventelister i den personlige rådgivning. Hos telefonrådgivning får borgerne rådgivning omgående ved henvendelse. Ventelisten blev betydeligt nedbragt ved åbning af en landsdækkende telefonrådgivning i august 2010 for herigennem at yde akut hjælp. Da der i begyndelsen af 2013 igen skete en markant tilgang af borgere, har vi ud over åbning af yderligere en rådgivning i Nykøbing Falster og antaget flere frivillige. Ventelisten er i slutningen af 2013 igen nedbragt, så der sædvanligvis kan tilbydes personlig rådgivning indenfor et par uger. Målgruppe Målgruppen for Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb, der har begrænset mulighed for vejledning og rådgivning omkring deres gæld til banker eller andre finansielle parter. Målgruppen omfatter altså også borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kan være borgere, som tilhører lavindkomstgruppen, enlige forsørgere, eller personer, som er i risiko for at blive socialt marginaliseret. Projektet: Styr din Gæld I september 2013 åbnede vi en chatrådgivning målrettet unge mellem år, hvor vi besvarer unges spørgsmål om gæld og økonomi. Der hjælpes også her med budgetlægning, betalingsevnevurdering mv. Chatrådgivningen er startet op i projektet Styr din gæld, hvor vi samarbejder med Danske Studerendes Fællesråd og Økonomer Uden Grænser. Der ydes i projektet også en forebyggende indsats målrettet unge igennem ung til ung formidling på uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark. Unge tager her rundt på erhvervsskoler, gymnasier, socialcentre (unge på kontanthjælp), hvor de holder oplæg om privatøkonomi og gæld. Til projektet er knyttet ca. 30 unge frivillige, heraf 6 i chatrådgivningen og 24 til at holde foredrag. Nyt projekt Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden starter pr. 1. marts 2014 et nyt toårigt projekt På rette spor. Der er tale om et forskningsprojekt, hvor der skal skabes overblik over den allerede eksisterende viden om gældssætning blandt unge med henblik på at iværksætte en forebyggende indsats. Forhåbentlig kan både Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning samt projekterne Styr din gæld og På rette spor få gensidig glæde af hinandens viden og aktiviteter. 3

5 Vores guld de frivillige Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er finansieret af midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold i daglig tale Socialministeriet. Hos Forbrugerrådet Tænk er der med baggrund heri ansat to fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsmedarbejdere på projektet. Det ville imidlertid være fuldstændigt umuligt at yde gældsrådgivning til så mange gældsplagede mennesker, hvis ikke vi havde en meget stor og stabil gruppe af professionelle og kompetente frivillige gældsrådgivere til rådighed. Siden 2010 har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning ydet gratis støtte til økonomisk trængte borgere i Danmark i vores fem centre i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Nykøbing Falster. Det er et ret imponerende antal timer, som lægges i rådgivningen se skema nedenfor. I Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning glæder vi os dog endnu mere over, at der er tale om højt kvalificeret rådgivning til borgere med meget vanskelige problemstillinger. Derfor er det vigtigt for os, når vi antager nye frivillige, at de besidder nogle faglige og menneskelige kompetencer, som kan sikre dette høje niveau. Vi lægger vægt på, at rådgiveren har et udtalt ønske om at hjælpe andre mennesker, som ikke selv har mulighed for at løse sine økonomiske problemer. Men vi stiller samtidigt krav om, at rådgiveren har en uddannelse og en erfaring, som kan sikre et højt fagligt niveau. Selv om borgernes evaluering af rådgivningen er meget positiv (se sidst i denne rapport), både hvad angår de faglige resultater, og hvad angår de mere personlige kompetencer hos rådgiverne, prøver vi til stadighed at arbejde på forbedringer. Kvalitetssikring af fagligheden i rådgivningen - At bevare og udvikle den gode rådgivning Ved udvælgelsen af vores frivillige lægger vi stor vægt på, at den frivillige er i besiddelse af en relevant uddannelse som f. eks. jurist, økonom, socialrådgiver eller lign. Mange af vores frivillige har endvidere stor erfaring i gældsrådgivning fra deres civile erhverv. Det er vigtigt for os, at de frivillige har gode personlige egenskaber og empati for borgerne, men det vil ikke være muligt at tilbyde en højt kvalificeret rådgivning uden den fornødne grundviden og erfaring, og et godt hjerte med ønske om at hjælpe borgere er derfor ikke tilstrækkeligt. Uanset uddannelse og erfaring kommer alle nye frivillige rådgivere igennem et introduktionsforløb. Under det indledende kursus gennemgås vores elektroniske sagsbehandlingssystem, ligesom der undervises i mere tunge faglige emner som gældssanering, tvangsauktion, fogedret, budgetlægning, betalingsevneberegning m.m. Rådgiveren gennemgår herefter et oplæringsforløb, i form af en føl -ordning, hvor den frivillige følger et eller flere teams i rådgivningen. Dernæst sættes den nye rådgiver i team med en mere erfaren rådgiver, og rådgivningen udføres altid i tomands-teams, så der opnås en faglig og personlig bred dækning. For at sikre løbende vedligeholdelse og forbedring af de frivilliges kompetencer, afholdes der jævnligt kurser, foredrag og lign. Rådgiverne samles endvidere til erfaringsudveksling på tværs af de respektive teams, og der er etableret et internetbaseret forum, hvor rådgiverne indbyrdes kan debattere og erfaringsudveksle. Sekretariatet kan yderligere oploade nyheder om f.eks. ny lovgivning, retsafgørelser og lign. Endelig udsendes der fra sekretariatet jævnligt nyhedsbreve og faglige opdateringer. Alt sammen for at klæde de frivillige bedst muligt på, så de løser den opgave, som de brænder for, nemlig at hjælpe deres medmennesker. 4

6 Åbningstider og frivillighed De frivillige er i den personlige rådgivning rekrutteret til at yde fire timer ugentligt for telefonrådgivere og chatrådgivere er det 2 timer pr. uge. Nogle rådgivere yder dog langt mere end det. Vores åbningstid er forholdsvis kort, men til gengæld er der mange rådgivere tilstede på samme tid. Dette er med til at støtte synergien og udveksling af erfaring mellem de frivillige, som har stort udbytte af at møde hinanden på tværs af de faste teams, som de arbejder i. Som det fremgår af nedenstående tabel, var antallet af rådgivningstimer i 2013 er ca timer, hvilket svarer til 12,6 årsværk. Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning Målgruppe Lav indkomst, høj gæld og lavt rådighedsbeløb Personlig rådgivning Telefonisk rådgivning Chat rådgivning Foredrag Antal frivillige Arbejdstimer pr. uge Åbningsuger i 2013 Rådgivningstimer i alt i 2013 Telefonrådgivning x* København x x Odense x x Aalborg x x Esbjerg x x Nykøbing Falster x x Styr din Gæld år København x* x 6** I alt * Telefon- og chatrådgivningerne er landsdækkende og de frivillige er fysisk placeret i København sammen med rådgiverne i den personlige rådgivning. ** Projekt Styr din gæld er et samarbejdsprojekt mellem Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning og Danske Studerendes Fællesråd, som er økonomisk støttet af Social- og Indenrigsministeriet med 2 mio. kr. i perioden Projektet har sidenhen etableret et samarbejde med Økonomer uden grænser. Antallet af frivillige i projektet er kun oplyst for de 6 uddannede frivillige i chatrådgivningen. Derud over er ca. 24 frivillige knyttet projektet til afholdelse af foredrag. 5

7 Datagrundlag Datagrundlaget i nærværende rapport er oplysninger om borgerne i den personlige rådgivning og telefonrådgivningen. Det vil sige, at nærværende rapport ikke har data med fra chatrådgivningen fra projektet: Styr din Gæld. Det skyldes, at der er tale om to forskellige projekter. Indsamling af data Rapporten bygger på data indsamlet på to forskellige måder: 1. De frivillige rådgiveres og koordinatorers indsamling af data om borgerne. 2. Borgernes evaluering umiddelbart efter endt rådgivning. Ad 1. De frivilliges dataindsamling den personlige rådgivning Borgerne indtaster selv en del af deres data på vores ansøgningsformular på vores hjemmeside Derefter kontakter en koordinator borgeren for at vurdere, om vedkommende matcher målgruppen for gældsrådgivning. I denne telefonsamtale gennemgår koordinatoren, om borgerens selvindtastede oplysninger er korrekte, og indsamler endvidere flere oplysninger om borgeren til brug for rådgiverne og til brug for statistik. Rådgiverne bidrager med flere data om borgerne, dels ved at udarbejde budget og kreditorliste (for de borgere, det nu er aktuelt for), dels ved at udfylde et evalueringsskema. Ad 1. De frivilliges dataindsamling telefonrådgivningen For borgere, der ringer til vores telefonrådgivning, indsamles der færre data om borgerne end for dem med et personligt rådgivningsforløb. 2 Telefonrådgiverne bidrager med data ved at spørge borgerne om følgende: Alder, bopæl (postnummer), køn, familieforhold, uddannelse og forsørgelsesgrundlag. Der bliver indsamlet færre data om borgere, der får telefonrådgivning. Dette skyldes, at det er vores erfaring, at borgere, der ringer ind for at få svar på et kort og simplere spørgsmål, finder det unaturligt og intimiderende, at vi gerne vil vide alt om f.eks. borgernes gældsforhold, skyldes der penge til nære venner, bekendte, rockerlån, bøder mv., og om borgerne har kommende eller verserende sager i f.eks. fogedretten. Ad 2. Borgernes evalueringsskema kun for personlige rådgivningsforløb Efter endt rådgivningsforløb beder vi borgerne om at udfylde et evalueringsskema via SurveyXact rådgivningsforløb blev afsluttet i den personlige rådgivning i 2013, og der er udfyldt evalueringsskemaer for 291 forløb, svarende til 22 % af rådgivningsforløbene. Signatur forklaring: # og ## Jf. ovenstående tre afsnit er figurer og tabeller, der omfatter data både fra den personlige rådgivning og telefonrådgivningen, markeret med ##, mens et enkelt # angiver, at det drejer sig om data for borgere fra den personlige rådgivning. Ved hver figur/tabel er der i parentes angivet, hvor mange borger/borgersager, der er svar for. 2 I telefonrådgivningen ringer borgerne direkte til os uden først at udfylde føromtalte ansøgningsskema. Der er dog visse borgere, som vi ringer til, selvom de har udfyldt ansøgningsskemaet via hjemmesiden. Det gør vi, hvis vi vurderer, at borgerens problemstilling kan klares over telefonen. Dette er godt for den pågældende borger, som får hurtigere hjælp, ligesom det mindsker ventelisten, så andre borgere, der venter på personligt rådgivningsforløb, kommer hurtigere til. 6

8 Optimering af borgerevalueringen Der arbejdes fortsat for en forbedring af indsamlingen af data, og der forventes i 2014 en markant forbedring af datagrundlaget, da evalueringsskemaet er gjort mere brugervenligt, og da den underbemanding, som opstod efter en meget væsentlig tilgang af borgere i begyndelsen af 2013, nu er elimineret efter en stor tilgang af nye velkvalificerede frivillige. Vi er opmærksomme på en række problemstillinger, som kan være årsag til, at besvarelsesprocenten ikke er højere. De manglende besvarelser kan bl.a. skyldes usikkerhed og tvivl hos borgeren. I visse tilfælde kan borgeren også være ked af at svare på meget personlige spørgsmål. Endelig kan nogle af spørgsmålene være svære at forstå eller besvare. Samtidigt vil borgeren ofte mangle en motivation til at bruge ressourcer på at udfylde skemaet, da borgeren ikke umiddelbart selv har glæde af at afgive disse svar. Afbrydelse af rådgivningsforløbet fra borgernes side er også en forklaring på, hvorfor vi ikke får alle borgeres evaluering. Dette selvom vi gentagne gange forsøger at fastholde borgere, som er startet i et rådgivningsforløb. Mange borgere har en række tunge sociale problemer, som i visse tilfælde overskygger de alvorlige gældsproblemer. Glemsomhed eller manglende motivation fra borgernes side for at benytte sig af det link til evalueringsskemaet, som vi sender til dem med , er en anden forklaring på det lave antal respondenter. Vi har derfor strammet op på dette ved at bede borgeren om at udfylde evalueringsskemaet den sidste gang, vi ser dem i rådgivningen. 3 4 Validitet Selvom der ikke indsamlet data for alle borgere, der har modtaget rådgivningen og ej heller modtaget evalueringsskema fra alle borgere efter endt rådgivningsforløb, vurderer vi, at data har en god validitet på den baggrund, at det nu er fjerde år i træk, at de data giver cirka de samme tal og tendenser. 3 Vi stiller en pc til rådighed for borgerne i enerum til besvarelsen af evalueringsskemaet. Dette for at borgerne ikke skal være påvirket af de frivilliges tilstedeværelse ved besvarelsen til at svare mere positivt end, hvad de rent faktisk har oplevet. 4 Der er dog et mindre antal borgere, som modtager et rådgivningsforløb via eller telefonisk, og her er det jo svært at bede om udfyldning af evalueringsskemaet andet end på . 7

9 Antal færdigrådgivne borgere i pågældende år uanset henvendelsesår København Odense Esbjerg Aalborg Nykøbing F De personlige rådgivninger i alt % % % % Nykøbing F % åbnede i januar % % 76 6 % % % % % % % % sum Telefonrådgivningen + rådgivne partnere uanset afdeling * Borgere i alt % % % % % % % % % sum Procenttal i grøn angiver forskellen fra året før. * Antal rådgivne partnere for 2010 og 2011 er i praksis væsentligt højere. At tallene er så lave i de to år, skyldes manglende registreringsdisciplin jf. kritik tidligere. Det gør endvidere, at forskellene fra år til år ikke giver mening at analysere på her. Udspecificering af rådgivne partnere på hver afdeling blev først muligt med implementering af det elektroniske sagsbehandlingssystem i Derfor er rådgivne partnere angivet i særskilt kolonne her for at kunne sammenligne årene. Det faktiske antal rådgivne borgere inklusive partnere fordelt på afdelinger i hhv. 2012/2013 er: København: 453/709, Odense: 309/287, Esbjerg: 81/225, Aalborg: 77/156, Nykøbing F (ej åben 2012)/126 og telefonrådgivningen: 619/ har generelt været præget af en meget stor tilgang af borgere, og der er i hver af de 44 uger, som rådgivningen har været åben i 2013, blevet færdigrådgivet ca. 59 borgere. Den minimale nedgang i antallet af afsluttede sager i Odense skyldes hovedsagligt, at Odense i 2012 havde den procentuelt største stigning i antallet af borgere, hvilket havde medført en uforholdsmæssig lang venteliste. Antallet af frivillige rådgivere er i løbet af 2013 øget væsentligt, således at det nu igen kan sikres, at borgerne kan få rådgivning i løbet af få uger. 8

10 Hvor lang tid tager et rådgivningsforløb? Hvor lang tid, borgerne er i rådgivningsforløb, er udtryk for, hvor kompleks borgernes sager er. En opgørelse over dette kan f.eks. vises som opstillet i nedenstående skema, hvortil der knyttes følgende kommentarer: Et rådgivningsforløb kan være under en måned, hvis borgerne f.eks. har henvendt sig i december 2012 og dermed allerede afsluttet i januar Omvendt er der 181 borgere, som henvendte sig i 2011, og hvor deres rådgivning først er blevet færdigt i løbet af Dvs. rådgivningsforløb der kan have strakt sig mellem lidt mere end et år og op til næsten tre år. Ligeledes er der altså 44 borgere, der henvendte sig 2011, og som fortsat rådgives ved udgangen af Dvs. rådgivning som har taget minimum to år. Længden af rådgivning = kompleksiteten af borgernes sager # Henvendelsesår Borgersager færdigrådgivet i ,7 % ,8 % ,6 % 1324 Borgersager der fortsat rådgives per 31/ ,6 % ,7 % ,7 % Opmærksomheden henledes på, at der også er et antal borgere, der henvendte sig 2010 inden det elektroniske sagsbehandlingssystem blev taget i brug. Disse borgersager blev blot overført til sagsbehandlingssystemet uden mærkning/genkendelighed, hvorfor vi ikke har tal på, hvor mange det drejer sig om. - I telefonrådgivningen afsluttes en sag med det samme, når rådgiveren afslutter samtalen med borgeren, hvorfor ovenstående tabel alene er tal for den personlige rådgivning. 9

11 Demografiske forhold Aldersfordeling - inklusive partner, hvis rådgivningen var til par ## 30% 10% 0% -> (1391) 12% 23% 28% 21% 12% 5% 2013 (2341) 12% 26% 30% 18% 10% 4% 2012/2013: Yngste borger 18 år/18 år, ældste borger 93 år/91 år Kønsfordeling ## 50% 40% 30% 10% 0% Kvinde Mand Par* (401) 46% 41% 14% 2012 (1411) 52% 39% 9% 2013 (2357) 50% 40% 10% Opgjort per borgersag. * uanset kønssammensætning Aldersgrupperne er fordelt nogenlunde som de tidligere år med flest borgere, som er midt i livet. Der er rådgivet en del helt unge borgere ned til 18 år, ligesom der også i 2013 er ydet rådgivning til en borger over 90 år. Kvinders overrepræsentation gjorde sig fortsat gældende i En undersøgelse fra Nykredit viser, at kvinder er mere opmærksomme på problemer omkring økonomi. Undersøgelsen kan findes her: Om det er årsagen til at der er en overrepræsentation af kvinder i Forbrugerrådets Tænks Gældsrådgivningen ligger desværre uden for denne årsrapports ressourcer at analysere. Singler og singler med børn udgjorde i lighed med 2012 mere end 2/3 (69 %) af borgerne. Blandt gruppen af singler er andelen med børn dog steget. Familieforhold ## 50% 40% 30% 10% 0% Single Single med barn/børn Gift med børn Gift Samlevende Samlevende m. barn/børn (409) 43% 17% 10% 7% 9% 8% 2012 (1336) 46% 23% 9% 9% 6% 6% 2013 (2262) 42% 27% 9% 8% 7% 6% Opgjort per borgersag. Andet udgjorde 6 % i , under 1 % i 2012 og 0 % i 2013 hvorfor andet er udeladt af figuren. 10

12 Forsørgelsesgrundlag - inklusive partner, hvis rådgivningen var til par ## 30% 10% 0% Lønmodtager Pensionist / førtidspensionist Kontanthjælpsmodtager Studerende Andet Note: Fleksjobbere er talt med i lønmodtagergruppen. Ledighedsydelse og revalidering er talt med i dagpengemodtagergruppen. Andet: Efterløn, fleksydelse, indtægt for indsatte og ingen indtægt/forsørgelsesgrundlag (540) 31% 17% 16% 21% 6% 8% 2% 2012 (1420) 33% 21% 17% 19% 6% 4% 2% 2013 (2431) 35% 19% 19% 18% 6% 3% 1% Overførelsesindkomst (pension, dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp) udgjorde forsørgelsesgrundlaget for 56 % af de rådgivne borgere, hvilket svarer nogenlunde til de foregående år, ligesom andelen af studerende fortsat er 6 %. Lønmodtagergruppen tilhørte en lavtlønsindkomstgruppe, hvilket vi fortsat sikrer ved screening jf. afsnittet om datagrundlaget. Lejebolig udgjorde i lighed med tidligere år - bopælen for næsten 3/4 af de rådgivne borgere, mens andelen af borgere med ejer- eller andelsbolig udgjorde næsten 1/4. Lejebolig er tillige ofte ensbetydende med lav indkomst, ifølge seniorforsker Hans Skifter Andersen ved Statens Byggeforskningsinstitut, der i 2010 fremlagde tal, der viste, at borgere, der bor i lejebolig, typisk er på overførselsindkomst eller er beskæftiget i en lavtlønsindkomstgruppe. At en forholdsvis stor andel af de rådgivne borgere alligevel ejer egen bolig, kan skyldes, at lave indtægter i visse egne af landet er tilstrækkeligt til at eje egen bolig, jf. _boligsalgspriser_sammenlignet_med_husstandsindkomster.pdf Boligforhold ## 80% 60% 40% 0% Lejebolig Ejerbolig Fremleje bolig Hjemløs Dagpenge-/ sygedagpengemodtager Selvstændig Andelsbolig Hjemmeboende (356) 73% 15% 4% 1% 2% 2% 4% 2012 (1309) 71% 18% 5% 1% 1% 2% 2% 2013 (2242) 71% 18% 6% 2% 2% 1% 0% Andet Note: Faldet i 2013 for Andet til 0 % (reelt <0,3 %) skyldes bedre registrering af boligforhold. F.eks. hvis borgeren boede i campingvogn, kolonihavehus eller husbåd, som borgeren ejede, blev dette registret under ejerbolig. 11

13 Hvem skyldes der penge til? I forbindelse med screeningen af borgeren spørges der til, hvem borgeren skylder penge til. Vores erfaring viser, at borgerne kan have svært ved at skelne mellem banker og finansieringsselskaber, f.eks. fordi visse finansieringsselskaber hedder noget med bank, selvom de ikke er traditionel bank. Ligeledes oplever vi, at borgerne ikke altid kan finde ud af, hvem de skylder penge til, hvad angår det offentlige, da SKAT nu fuldt ud varetager den offentlige inddrivelse. Med andre ord: For borgere som vi har i et forløb, får vi opgjort og korrigeret oversigten over, hvem der skyldes penge til, mens det for borgere, der rådgives i mindre omfang, ikke altid lykkedes for os at efterkontrollere borgerens angivelser om, hvem der skyldes penge til, hvorfor de næste fem figurer formentlig er forbundet med nogen usikkerhed. Banker # Forbrugslån 61% 62% 61% Boliglån 24% 37% 37% Kassekredit 37% 32% 29% Billån 12% 9% 12% Kreditkort 11% 4% Andet 5% 3% 4% Lån i friværdi 1% 2% 1% 0% 40% 60% (275) 2012 (341) 2013 (649) I 2013 oplyste 649 borgere, at de havde 962 gældsposter til banker, der fordelte sig på typer, som angivet i figuren. Desuden har 66 borgere i 2013 oplyst, at de ikke har gæld til banker. En bank defineres som en virksomhed er udover at yde lån også tilbyder betaling af regninger, betalingsservice, budgetkonto mv. Andet er f.eks. tab i forbindelse med salg af bolig/ejendom og tidligere erhverv. Det offentlige # Skatterestance Studielån Andet 32% 32% 27% 18% 49% 57% 58% I 2013 oplyste 446 borgere, at de havde 655 gældsposter til det offentlige, der fordelte sig på typer som angivet i figuren. Desuden har 230 borgere i 2013 oplyst, at de ikke har gæld til det offentlige. Bøder 18% 15% 17% Børnepenge 12% 8% 14% Moms 13% 12% 9% Underholdsbidrag 3% 3% 3% 0% 40% 60% (133) 2012 (234) 2013 (446) Andet er f.eks. boligindskudslån og for meget modtaget kontanthjælp og boligsikring. 12

14 Finansieringsselskaber # Kontantlån 37% 52% 57% Kreditkøb 16% 21% 32% Kontokort 63% 19% 29% Kreditkort 41% 14% 23% Billån 5% 11% 10% Andet 5% 6% 4% SMS-lån 6% 4% 3% Billeasing 3% 3% 2% 0% 40% 60% (186) 2012 (206) 2013 (418) Andre kreditorer # Venner/familie/bekendte 50% 41% 42% Telefon/internet/ TV 30% 34% 27% El/vand/varme 30% 38% 23% Husleje 18% 22% Andet 24% 21% "Rockerlån" 0% 2% 1% 0% 40% 60% (98) 2012 (131) 2013 (318) I 2013 oplyste 418 borgere, at de havde 668 gældsposter til finansieringsselskaber, der fordelte sig på typer som angivet i figuren. Desuden har 239 borgere i 2013 oplyst, at de ikke havde gæld til disse. Et finansieringsselskab defineres ved alene at yde lån og ikke yde andre former for bankforretninger. Andet er f.eks. leasingaf andet end biler samt tab på anparter. Kommentar: Det er sørgeligt at konstatere, at mange borgere har gæld til et eller flere finansieringsselskaber, der er kendetegnet ved produkter med meget høje renter og en barsk gebyrpolitik. I 2013 oplyste 318 borgere, at de havde 433 gældsposter til andre kreditorer, der fordelte sig på typer, som angivet i figuren. Desuden har 306 borgere i 2013 oplyst, at de ikke havde gæld til andre kreditorer. Andet er f.eks. brændstof, håndværkere og advokat. Kommentar: Det er foruroligende, at over en femtedel af borgerne opgiver at have huslejegæld, da en eventuel udsættelse af boligen kun forstærker den socialt belastede situation. Realkreditinstitutter # Boliglån (med afdrag) Boliglån (afdragsfrit) Andet 13% 9% 19% 32% 45% 45% 45% 47% 41% I 2013 oplyste 215 borgere, at de havde 226 gældsposter til realkreditinstitutter, der fordelte sig på typer som angivet i figuren. Desuden har 376 borgere i 2013 oplyst, at de ikke havde gæld til realkreditinstitutter. Lån i friværdi 3% 1% 15% 0% 40% 60% (75) 2012 (97) 2013 (215) Andet er f.eks. gæld opstået grundet tvangsauktion 13

15 Gældens størrelse ## 12,4% 14,1% 13,1% 14,1% 10% 10,2% 7,1% 6,7% 5,7% 6,0% 5% 4,1% 4,1% 1,5% 1,1% 0% 2013 (1428) - Bemærk spring i interval - Højeste gæld i 2013 var 25 mio. kr. - Gældens størrelse er først systematisk indsamlet per 1/ Derfor er der ingen tal for tidligere år. - Data indsamles ved at borgeren i forbindelse med den skriftlige elektroniske ansøgning angiver gældens størrelse. Ved screening af om borgeren er kvalificeret til rådgivning spørger en frivillig ind til, om tallet fortsat er korrekt. For borgere, der modtager rådgivning som omfatter opgørelse af gælden er det tallet fra sidstnævnte, som bruges i opgørelsen ovenfor og altså ikke tallet, som borgeren angav på ansøgningstidspunktet. Knap halvdelen af borgerne har en samlet gæld på mindre end kr borgere har ansøgt om gældsrådgivning trods en gæld på mindre end kr For personer på overførselsindkomster kan en sådan gæld blive velfærdstruende. De borgere, som har en gæld på over en million, er typisk familier, som har gennemgået en tvangsauktion, eller som tidligere har drevet selvstændig virksomhed. 14

16 Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? # I 2013 har rådgiverne for 625 borgersager oplyst, at borgerne til sammen havde 934 udløsende årsager til betalingsproblemer. I figuren nedenfor er vist top-9 årsagerne. Arbejdsløshed Sygdom Skilsmisse Anden årsag Optagelse af nye lån til forbrug Lønnedgang Underskud/konkurs med privat virksomhed Restskat Øgede faste udgifter (andet end låneudgifter) 4% 5% 1% 3% 3% 31% 33% 25% 25% 28% 23% 24% 26% 13% 14% 16% 17% 13% 8% 8% 11% 8% 11% 9% 9% 38% 0% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% (338) 2012 (383) 2013 (625) Øvrige årsager til hvad der fik bægeret til at flyde over var i 2013: Tab på investeringer o.lign: 3 %, Øgede renteudgifter på gamle boliglån: 2 %, Øgede renteudgifter på gamle forbrugslån: 2 %, Træk på eksisterende kassekredit: 1 % samt Ludomani: 1 %. Anden årsag er f.eks. hussalg med underskud, kriminalitet og dødsfald af forsørger. Som det fremgår af ovenstående, er det også i 2013 en social begivenhed: Arbejdsløshed, sygdom og/eller skilsmisse der i altovervejende grad var den udløsende årsag til betalingsproblemet. Hvilket altså var grunden til, at borgeren søgte gældsrådgivning. 15

17 Hvilke konsekvenser har borgernes gældsproblemer haft? # I 2013 har rådgiverne for 333 borgersager oplyst 566 konsekvenser som følge af gældsproblemerne, således som angivet i figuren: Opgivet at tage styringen med økonomien 33% 42% 48% Stressrelaterede symptomer 24% 25% 27% Fogedsag 17% 25% 21% Depression 18% 18% 15% Andet 13% 13% 13% Sygdom 10% 15% 13% Tvangsauktion 7% 12% 11% Arbejdsløshed 4% 11% 11% Skilsmisse/opløsning af parforhold 7% 8% 8% Udsættelse af lejebolig 2% 2% 2% 0% 10% 30% 40% 50% (328) 2012 (333) 2013 (583) Andet er f.eks. lønindeholdelse, lavt rådighedsbeløb og dårlig samvittighed. Også i 2013 har borgernes gældsproblemer medført en række andre konsekvenser for borgerne, således at det ikke kun er den aktuelle gældssituation, som forhindrer borgeren i at komme videre. Næsten halvdelen af borgerne angiver, at gældssituationen medførte, at de i øvrigt mistede styringen af deres økonomi. Sygdom, stress og depression er fortsat nogle af de konsekvenser, som rigtig mange borgere angiver at have oplevet. De fleste borgere angiver mere end én konsekvens, og det samlede billede er, at mange oplever en kædereaktion af konsekvenser, når først gælden bliver for stor. 16

18 Borgernes vurdering af rådgivningen De næste tre figurer baserer sig på borgernes evaluering af rådgivningen umiddelbart efter endt rådgivning. Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det personlige plan? # 100% 75% 50% 25% 0% 92% 91% 90% 88% 83% 85% Det har været en stor lettelse at få taget hul på problemerne Jeg er blevet mere motiveret til at tage styringen med min økonomi 43% 41% 52% Jeg har fået mere overskud til at søge arbejde eller til at håndtere mit nuværende arbejde (309) 2012 (264) 2013 (291) Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det økonomiske plan? # 100% 9% 9% 6% 12% 10% 15% 19% 16% 17% 13% 15% 15% 24% 31% 17% 22% 15% 79% 77% 85% 58% 53% 63% 70% 63% 70% 0% (309) snnn snaa Jeg har fået overblik over min Jeg har lettere ved at få min Jeg har en plan for, hvordan snik snik økonomiske situation snak snik økonomi til at hænge sammen jeg får betalt min gæld ud Enig Uenig Kan/vil ikke oplyse (309) 2012 (264) 2013 (291) Borgernes evaluering af selve rådgivningen # 100% 75% 50% 25% 0% 93% 96% 97% 89% 92% 94% 90% 95% 94% Jeg var tilfreds med rådgivningen Jeg fik svar på alle mine spørgsmål Der var tid nok til, at jeg kunne få den rådgivning, jeg havde brug for (309) 2012 (264) 2013 (291) Borgernes vurdering af rådgivningen er fortsat meget positiv. Det angives fra et meget stort flertal, at man både i de konkrete økonomiske forhold, men også på et mere personligt plan, har fået et stort udbytte af rådgivningen. Samtidig er det positivt, at stadig flere borgere angiver at have fået mere overskud til at søge arbejde eller håndtere deres nuværende arbejde. Næsten alle borgere har udtrykt stor tilfredshed med selve rådgivningen. Også blandt de supplerende bemærkninger, som en del borgere har tilføjet, finder vi stort set kun positive tilbagemeldinger. Selv om Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning som udgangspunkt har til formål at bistå borgerne med at løse nogle konkrete gældsproblemer, er det glædeligt at se, at borgerne også på det mere menneskelige og følelsesmæssige plan føler sig godt modtaget. Det er et gennemgående tema i mange af kommentarerne, at borgeren for første gang oplever, at blive mødt med forståelse og indsigt i en fordomsfri atmosfære. 17

19 Konklusion Formålet for Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er at afhjælpe gældsproblemer blandt udsatte borgere i en kombination af lav indkomst, høj gæld og lavt rådighedsbeløb. Gennem screening af borgerne sikrede vi, at borgerne havde høj gæld. Rapporten viser, at rådgivningen også i 2013 blev givet til udsatte borgere og dermed den rigtige målgruppe idet forsørgelsesgrundlaget for 56 % af de rådgivne var overførselsindkomst. at lønmodtagerne (35 %), der modtog rådgivning, tilhørte en lavindkomstgruppe. En social begivenhed f.eks. arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse er ofte den udløsende årsag til borgernes betalingsproblemer. Gældsproblemerne fører ofte andre problemer med sig, såsom stress, depression og anden sygdom, ligesom borgerne også opgiver at styre den daglige økonomi. Kvinder er overrepræsenteret i rådgivningen og mere end 2/3 af de rådgivne er enlige, mange med børn. Næsten borgere har afsluttet deres rådgivningsforløb i 2013, hvilket er en stigning på 68 % i forhold til Kun ved en øgning af antallet af frivillige, så der nu er ca. 150 frivillige rådgivere, er det lykkedes at holde ventelisten nede. Stor tilfredshed med rådgivingen er borgernes tilbagemeldinger. Således var hele 97 % af borgerne tilfredse med den rådgivning, som de har modtaget i Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. 18

20 Tre Cases: Kvinde midt 20 erne, par midt i 40 erne og mand midt i 60 erne Var bange for postkassen kvinde midt i 20 erne Camilla vidste næsten ikke noget om økonomi, da hun blev 18 år. Det var ikke rigtig noget, man talte om hjemme hos hende. Alligevel begyndte hun at låne penge, med det samme hun blev myndig. Hun lånte penge i banken og tog SU-lån. Det var awesome, som hun siger. Hun tænkte ikke over fremtiden, for livet var jo fedt. I dag er Camilla 27 år og kan dårligt nok huske, hvad alle de lånte penge gik til. Hun kan huske, at hun købte telefoner. At hun fik en ny hvert halve år. Nogle gange hver tredje måned. Resten af pengene forsvandt bare. Det gjorde gælden og rykkerne ikke. Det kom så vidt, at Camilla var bange for at åbne sin postkasse. Det eneste der lå i den, var alligevel regninger og rykkere. Camilla siger selv, at hun fuldstændigt havde mistet overblikket, og at alt var kaos. Midt i kaos droppede Camilla ud af sin uddannelse, og hun er nu på kontanthjælp. Hun skylder stadigvæk penge til SU-styrelsen og sin bank. Ud over disse gamle lån har hun også fået en skattegæld. Camilla kom via sin sagsbehandler i kontakt med Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Der er stadigvæk lang vej igen, før hun er gældfri, og de beslutninger, hun tog for otte år siden, da alting var awesome, påvirker stadigvæk hendes liv negativt. Men Camilla håber og tror nu på, at hun en dag kan opfylde sin drøm om at komme ud af RKI-registeret og købe sin egen lejlighed. Drømmehuset som gik på tvangsauktion par midt i 40 erne Susanne og Henrik købte i midten af 00 erne deres drømmehus, som de havde sparet sammen til i mange år. Da finanskrisen ramte Danmark, blev Henrik fyret fra sit arbejde, og Susannes pædagogløn kunne ikke betale alle de faste udgifter. Susanne og Henrik sparede hvor de kunne, men kassekreditten blev bare større og større. Til sidst måtte parret smide håndklædet i ringen, og ringe til kreditforeningen og banken og forklare deres situation. Kreditforeningen og banken var enige om, at Susanne og Henrik skulle prøve at få solgt huset. Men lige meget hvor mange kr., som de satte huset ned med, var der ingen interesserede købere. Deres drømmehus gik på tvangsauktion, og parret måtte leve med en gæld på mere end kr. Susanne og Henrik henvendte sig til Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, da tvangsauktionen var opgjort. De stod nu med en stor gæld, som de umuligt ville kunne betale tilbage. Gældsrådgivningen tog kontakt til kreditorerne for at indgå fornuftige afdragsordninger, som parret havde mulighed for at betale. De håber begge, at de en dag kan komme videre uden den store gæld fra tvangsauktionen og overvejer om et par år at søge gældssanering. Gammel gæld med de stigende omkostninger mand midt 60 erne Erik havde taget mange lån i slutningen af 90 erne og i starten af 00 erne. Han kunne ikke huske, hvad præcis pengene var blevet brugt til, men han havde i hvert fald fået et nyt tv. Erik betalte sporadisk på lånene i løbet af 00 erne, men mistede mere og mere overblikket over de forskellige kreditorer, og syntes også, at kreditorerne blev ved med at skifte navn. Da han gik på efterløn i midten af 00 erne, blev det endnu sværere at betale. Hans manglende betalinger betød, at nogle af kreditorerne sendte sagen videre til inkasso, og Erik endte som dårlig betaler i RKI. Inden Erik søgte hjælp hos Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, fik han det psykisk dårligt hver gang der kom endnu et rykkerbrev ind af døren, og kunne ikke overskue at tage telefonen af frygt for, at det var et inkassofirma, som ringede igen. Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning kontaktede alle kreditorer og fik et overblik over hvilken gæld, der var blevet forældet, og hvad Erik præcist skyldte. Med hjælp fra to frivillige rådgivere fik Erik afbetalingsaftaler med alle sine kreditorer, og nogle af dem gik med til akkordaftaler. 19

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere I N K A S S O Tør grinet af professionelle dårlige betalere Med BERG BasisInkasso kan vi tilbyde effektiv og billig inkasso Verden er ikke længere, hvad den har været. Antallet af dårlige betalere stiger,

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Initiativer for gældsatte Maj 2011 Initiativer for gældsatte Maj 2011 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere