Revisionsinstruks. for. Foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstruks. for. Foreninger"

Transkript

1 Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015

2 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold til kap. 8, 29 stk. 4. i Folkeoplysningsloven, kan Kommunalbestyrelsen beslutte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision, herunder om foreningens regnskab skal revideres af en valgt revisor eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved en registreret eller en statsautoriseret revisor. I henhold til de retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, er det fastlagt, at foreninger som udgangspunkt kan lade deres regnskaber revidere af folkevalgte revisorer. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget kræver, at en forening aflægger regnskab, der er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, vil det blive oplyst samtidig med bevillingen af tilskud. 1 Revisionens omfang Revisionen omfatter foreningens tilskudsregnskab efter lovens kap. 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede kontingentbetaling ved deltagelse i aktiviteten efter kap Revisionsplan Revisionen tilrettelægges af revisor under hensyn til reglerne i denne instruks og foreningens administrative struktur og forretningsgang, herunder den interne kontrol, der måtte eksistere i foreningen. Revisionen skal udføres ved stikprøvekontrol. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Ved revisionen efterprøver revisor: Om foreningens dispositioner er i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen, Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer (bilag 1) og foreningens vedtægter. Her

3 henvises også til Vejledning om tilskuds- og ikke tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler (bilag 2). Om foreningen har overholdt de tilskudsbetingelser, som loven giver mulighed for og som Kultur- og Fritidsudvalget har fastsat inden for lovens rammer. Om de registrerede aktive, passive og tilskudsberettigede medlemmer har betalt det kontingent, som er fastlagt på den årlige generalforsamling Om de eksisterende forretningsgange indebærer en betryggende intern kontrol. Om foreningens bogføring for f.eks. skat og moms er i overensstemmelse med reglerne. Tjeklisten til brug for den folkevalgte revisor gennemgang, vedlægges som bilag 3. 3 Revisionspåtegning Revisor skal ved sin påtegning tilkendegive, om den gennemførte revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger, og om hvorvidt de modtagne offentlige tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Hvis revisor bliver opmærksom på forhold, som ikke er i overensstemmelse med grundlaget for modtagelse af offentlige tilskud, skal dette anføres ved påtegning af årsregnskabet. 4 Fremsendelse af regnskab Foreningens tilskudsregnskab skal jf. Folkeoplysningsloven underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og skal sendes til Kultur, Natur og Fritid, Toften 6, 6880 Tarm inden 1. april. Instruksen træder i kraft den 1. januar 2009, dvs. fra og med 2008-regnskaberne. Instruksen omfatter de foreninger, der får udbetalt tilskud i form af lokaletilskud, medlemstilskud m. v. i henhold til Folkeoplysningsloven. Godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 24. november 2008 Kristian Ahle formand

4 Bilag 1 Støtteguide for Foreninger. Se opdateret guide på hjemmesiden

5 Bilag 2 VEJLEDNING LOKALETILSKUD TIL EGNE OG LEJEDE LOKALER I henhold til Folkeoplysningsloven er det alene udgifter i forbindelse med lokalerne/bygningen, der er tilskudsberettiget, og ikke løsøre m.v. Tilskudsberettigede udgifter Prioritetsgæld, dvs. tinglyste lån på bygningen: Renteudgifter, administrationsbidrag Ikke-tilskudsberettigede udgifter Prioritetsgæld: Afdrag, gebyr, stempeludgifter, depositum, morarenter samt øvrige udgifter ved låneoptagelse/omlægning. Lejeudgifter: Årlig leje, jfr. lejekontrakt, til lokaler hvor der er aktivitet. Den tilskudsberettigede lejeudgift kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt. Lejeudgifter: Lejeudgift til garage, redskabsrum m. v. Skatter og afgifter: Ejendomsskatter, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vandafgift, spildevandsafgift, renovation, evt. oliefyrsabonnement, slamsugning. Skatter og afgifter: Telefonabonnement, TV-licens. Forsikringer: Bygningsforsikring (brand og tyveri, glas, kummeforsikring) for egne bygninger. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for rengøringspersonale. Ordinær vedligeholdelse: El-pærer, maling, pensler, tapet, småting købt i byggemarked og selv sat op, nøgler/låsesystemer, ildslukkere m. v. Almindelige reparationer af yderdøre, loft, vægge, vinduer, gulv, komfur, håndvask, toilet. Forsikringer: Løsøreforsikring (inventar, EDB-udstyr, maskiner m. v.), erhvervsforsikring, øvrig ansvarsforsikring/arbejdsskadeforsikring. Ordinær vedligeholdelse: Det bliver f. eks. til ekstraordinær vedligeholdelse når gulvbelægning udskiftes, døre og vinduer udskiftes, fast inventar udskiftes, fyr udskiftes, vægge flyttes eller der laves ny eller ekstraisolering. Der kan alene være tale om udskiftning af eksisterende inventar og ikke en udvidelse i forhold til ansøgningstidspunktet. Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter skal søges særskilt sammen med ansøgning om lokaleudgifter for det kommende år.

6 Opvarmning og belysning: Forbrugsafgifter (vand, el og varme). Opvarmning og belysning: Rengøring og fornødent tilsyn: Gulvspand, klude, koste, støvsugerposer, wc-rens, skraldeposer, affaldsvogn samt midler til rengøringen. Endvidere lønudgift, som kan dokumenteres i form af lønindberetning til SKAT. Leje af måtter. Vinduesvask ved firma. Lønudgifter/honorar til ekstraordinært tilsyn med lokaliteter udenfor dagtimerne, lovpligtige eller af sikkerhedsmæssige årsager. Tilsyn skal kunne dokumenteres. Rengøring og fornødent tilsyn: Håndsæbe, toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, håndklæder, servietter, duftblokke, vaskepulver, kaffefiltre, opvaskebaljer, plastbægre m.v. Lønudgifter/honorarer (eller dele af lønudgifter) til trænere, ledere, ansatte i klubhuse eller administratorer i foreninger. Øvrige bemærkninger: Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer. Og heller ikke til stalde for så vidt angår rideklubber. Ved krav om ændringer i installationer, lovliggørelse af forhold m. m., skal der altid søges som ekstraordinær vedligehold. Nogle foreninger har helt specielle forhold (evt. opbevaring af våben eller ekstraordinært kostbart materiale). Udgifter til dette skal søges om fornødent tilsyn. Dette gælder også oprettelse og drift af alarmsystemer. Husk altid, at indtægter ved udlejning, fremleje og bortforpagtning skal modregnes ved driften af lokalerne. Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej Ringkøbing Fritidskonsulent Tlf Økonomikonsulent Tlf Senest revideret 24. juli 2015

7 Bilag 3 Revisor skal kontrollere, at Aktivitetstilskud Aldersfordelingen/medlemssammensætningen er afstemt med medlemslister m. v. Medlemskontingent pr. medlem/aldersgruppe er kontrolleret i forhold til foreningens beslutning om kontingentstørrelse, samt til konkrete kontingentindbetalinger. Samlet kontingent er afstemt med faktiske indbetalinger og medlemslister. Antallet af indendørs og udendørsmedlemmer stemmer overens med medlemslisterne.

8 Udgifter er afstemt med bilag Lokaletilskud Udgifterne vedrørende tilskudsberettigede lokaler er i overensstemmelse med tilsagn, herunder eventuel fordeling af udgifter mellem tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler. Der er korrekt periodisering af udgifterne. Eventuelle lejeindtægter er fratrukket udgifterne. Der er foretaget fradrag for entregivende aktiviteter. Udgifter til almindelig vedligeholdelse er tilskudsberettigede. Generelt Regnskabsbilag er originale, ægte og kvitterede (betalte), samt at disse er stilet/adresseret til foreningen. Udgifterne vedrører det pågældende regnskabsår. Udgifterne vedrører foreningens normale drift. Afgivne oplysninger er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Ringkøbing-Skjern Kommunes regelsæt. Regnskabet inden indsendelse til kommunen er underskrevet af hele bestyrelsen.

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere