SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune"

Transkript

1 SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 28

2 Indhold. Årsrapport 28 Forord s. 3 Daglige arbejdsforhold og logistik s. 4 Logistik s. 4 Dagligt arbejde s. 4 Regionstilknytning s. 4 Fast ekstern mødestruktur s. 4 Intern mødestruktur s. 4 Kontaktskabelse og samarbejde s. 5 Specielle forhold for de enkelte byområder s. 5 Dokumentation og kvalitetssikring s. 8 Patienter s. 9 Nytilkomne og gamle patienter 28. s. 9 Køns - og aldersfordeling s. 9 Indskrivningsfordeling i løbet af året s. 12 Hvor kommer patienterne fra? s. 14 Henvisnings og behandlingsdata s. 24 Indskrivningsfordeling i løbet af året s. 24 Hvem har henvist patienter til SundhedsTeam s. 25 Responstid efter henvisning s. 28 Responstid fra behandlingsbeslutning til behandlingens udførelse s. 31 Henvisningsårsager s. 33 Indskrivningsdiagnoser s. 34 Kontakt med egen læge s. 36 Medicin udleveret af SundhedsTeam s. 38 Samtykke til kontakt med sundhedsvæsenet etc. s. 39 Journaludfyldelse s. 41 Blodprøver s. 45 Blodprøvetagning s. 45 Generelle betragtninger vedr. smitteopsporing for hepatitis og HIV s. 48 Vaccinationer s. 48 Vurdering af smittestatus s. 49 Smittescreening s. 51 Hepatitis C s. 51 Hepatitis B s. 52 Hepatitis A s. 53 HIV s. 53 Andre blodprøver s. 53 Alkohol- og stofmisbrug s. 54 Opgørelse af misbrug og journaliseringsproblemer s. 54 Misbrugsprofil 28 s. 55 Boligforhold s. 56 Generelle forhold s. 56 ETHOS s. 58 Patienter indskrevet i 25 7 og behandlet i 28 s. 62 Samlede population 25-7 sammenlignet med den behandlede andel s. 62 Kønsfordeling s. 62 Nationalitet s. 64 Behandlingsprofil s. 65 Afslutning s. 67 Fokusområderne for 28. nåede vi det vi skulle? s. 67 Fokusområder i 29 s. 68 Bilag s. 69 Bilag 1. ETHOS s. 69 Bilag 2. Hepatitis C smittede s. 7 Bilag 3. Hepatitis B smittede s. 71 2

3 Forord til årsrapport 28 8% of something is better than 1% of nothing Alex Wodak, 27 Årsrapporten 28 er svært forsinket på grund af SundhedsTeams involvering i Sundhedsrummet på Vesterbro og de opgaver og det tidsforbrug det har medført. Men data er samlet og beskrevet så med Wodak s ord, udsendes i år en mindre udgave mens det materiale som næsten er klar kan udsendes i næste årsrapport som alligevel er nært forestående. SundhedsTeams årsrapporter har indtil videre indeholdt en gennemgribende bearbejdning af patientdata, en teoretisk del som omhandler behandling og administrative elementer samt forskellige projekter, fokusområder eller opgaver som SundhedsTeam har haft i årets løb. Endelig er der en sygeplejefaglig del som blandt andet omfatter detaljerede cases. Ud over de vanlige case-beskrivelser er der gennemført interview og livshistoriefortælling med 3 tidligere SundhedsTeampatienter som har gennemført behandling for alkoholmisbrug, undersøgelse og opfølgning af sundhedstilstand for 6 Grønlandske kvinder som gennemgik alkoholbehandling i 28, D-vitaminprojekt, afsnit om compliance ved behandling i nærmiljøet. Disse afsnit vil alle indgå i årsrapporten for 29. Året 28 var meget præget af sygeplejerskekonflikten som satte arbejdet effektiv i stå i næsten 2 måneder midt på året. De patienter der var indskrevet ved konfliktens start blev passet af undertegnede, men der blev i 2 måneder ikke indskrevet patienter, ligesom de efterfølgende måneder var præget af en mindre indskrivning end vanligt. Den mindre indskrivning i forhold til 27 som er på ca. 25 patienter, kan stort set tilskrives konflikten. SundhedsTeam har siden sin start været udgående. Den til tider lidt teoretiske skelnen mellem udgående og opsøgende arbejde er at udgående arbejde sker målrettet til enkeltborgere, og opsøgende arbejde er uspecifikt overfor grupper af borgere. Opsøgende psykoseteams er et klassisk eksempel på udgående arbejde. Københavns Kommunes gadeplansindsats er opsøgende, henvendt til hjemløse på gaden. SundhedsTeam var oprindeligt ment som et udgående team der fungerer på anmodning, men der er i perioder behov for den direkte og uspecifikke indsats, blandt andet overfor de drikkegrupper der befinder sig i city. Denne uspecifikke indsats medfører så siden hen en mere målrettet opsøgende indsats overfor den enkelte. 28 var året der var præget af store interne arbejdsopgaver for SundhedsTeam, men også året hvor den sundhedsfaglige indsats fik et løft med 5 nye sygeplejersker i Sundhedsrummet på Halmtorvet. Medarbejderne i Sundhedsrum er blandt andet en del af det landsdækkende projekt Sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, som er en opfølger til Sundhedsprojektet. SundhedsTeam og Sundhedsrummet er altså to varianter af den sundhedsfaglige indsats der er udløst af Sundhedsprojektet og derfor naturlige kolleger. Begge er da også forankret i Center for opsøgende indsats på Sundholm, og SundhedsTeam har forpligtet sig på at supporte Sundhedsrummet i den 3 årige projektperiode. Den lægelige dækning er den samme i begge teams, og der er mulighed for direkte overføring af patienter og deling af patientopgaver mellem de to teams, så behandlingen varetages mest optimalt. Henrik Thiesen Afdelingslæge, leder af SundhedsTeam Sundholm den 11/8 29 3

4 Daglige arbejdsforhold og logistik Logistik. De logistiske forhold er uændrede. Samarbejdet med Sundhedsrummet giver mulighed for patientsamtaler der ligesom patientundersøgelser kan foretages der. SundhedsTeams medarbejderstab er uændret og der er ikke forventning om personaleudskiftninger. Regionstilknytning De 4 SundhedsTeamsygeplejersker var ved teamstart i 25 fordelt på 4 byområder, der fulgte inddelingen af den daværende gadeplansindsats. Omstruktureringen af hjemløseområdet har medført at bydelsinddelingen ikke mere er relevant. Den enkelte sygeplejerske har dog stadig et kontaktnet og individuel arbejdsform som gør at en vis del af regionsopdelingen består. Opgavefordeling er dog i højere grad end tidligere bestemt af den enkelte sygeplejerskes arbejdsmængde end tidligere. Ekstern mødestruktur Den faste eksterne mødestruktur er stort set uændret for 28. året var til gengæld præget af en hel del mødeaktivitet hen mod opstarten af Sundhedsrummet, og der blev i den anledning lagt mange læge og sygeplejersketimer i den praktiske forberedelse. Efter ansættelsen af medarbejdere har SundhedsTeam generelt stået til rådighed med praktisk hjælp, og det har været nødvendigt at afsætte mange lægetimer til møder og almindeligt dagligt arbejde. Der var i slutningen af året forsøg med forskellige modeller og der er i starten af 29 fundet en model hvor der er mulighed for konferering pr. telefon / sms i klinikkens åbningstid samt 2 ugentlige lægetider a 3½ time. Der er i realiteten tale om at 2-3 % af lægetiden går fra SundhedsTeam til Sundhedsrummet og den er i første omgang taget fra det skriftlige og administrative arbejde, hvilket i længden er uholdbart. Det har derfor også været nødvendigt nøje at trimme deltagelse i mødeaktivitet omkring Sundhedsrummet, en mødeaktivitet der i perioder har været meget stor. Intern mødestruktur Den interne mødestruktur er uændret med fast ugentligt personalemøde og fast ekstern supervision, hvor vi har fastholdt samarbejdet med den samme supervisor som tidligere år. 4

5 Kontaktskabelse og samarbejde Den kontaktskabende indsats overfor sundhedsvæsenet fik et løft i slutningen af året. Informationsmateriale er samlet i en mappe som udleveres til forskellige afdelinger i forbindelse med personalemøder. Der er gennemført en række møder og udlevering af materiale, men processen blev kun lige netop påbegyndt i 27 og kan derfor ikke evalueres for nuværende. Der har været en stigende interesse fra de formaliserede sundhedsuddannelser og SundhedsTeams sygeplejersker har haft en del foredragsvirksomhed ligesom der har været uddannelsesforløb af kortere varighed for sygeplejestuderende. Generelt er samarbejdet og kontakten med de samarbejdspartnere vi allerede har skabt kontakt med blevet konsolideret og udbygget, mens samarbejdet med sundhedsvæsenet er under opbygning. Specielle forhold for de enkelte byområder I årsrapporten for 26 er forholdende i de enkelte byområder, som vi så dem, beskrevet. Bydelsarbejdet er brudt en del op, men der er stadig særpræg som kendetegner de enkelte bydele Indre by Alkoholiske drikkegrupper Yngre (25-3 årige) med alkohol- og periodisk kokainmisbrug Udenlandske især europæiske uden opholdstilladelse Forholdene er stort set uændrede idet bykernen tiltrækker de samme grupper som tidligere. Der er stadig en blandet gruppe af kommunale og frivillige organisationer som opsøger hjemløse og misbrugere på gaden, men der har ikke udkrystalliseret sig noget samarbejde. SundhedsTeamsygeplejerskerne har derfor opstartet ugentligt opsøgende arbejde og kontaktskabelse med drikkegrupper på Kultorvet, Strøget og Rådhuspladsen. I forhold til de udenlandske hjemløse er der ikke nogen afklaret situation, hvilket heller ikke ville være forventeligt. Det er ikke lykkes at skabe kontakt til ret mange af de østeuropæere fra nye EU-lande der befinder sig i det Københavnske gadebillede. Deres sundhedsbehov er anderledes end for gennemsnittet af SundhedsTeams patienter, og det har da også vist sig at enkelte har fundet frem til Sundhedsrummet med mindre, akutte, problemstillinger. Der er dog ikke tale om mange personer. Skal vi videre i forhold til disse grupper, er der behov for tolkebistand og det er i fokus for os, at der ikke er alvorligt syge mennesker på gaden i København uanset nationalitet. Kontakt til hjemlandenes sundhedssektorer er en opgave der tegner sig i fremtiden, specielt med hensyn til psykisk syge som har behov for indlæggelser. 5

6 Nord Alkoholikere med og uden egen bolig Marginaliserede unge (18-25 årige) Marginaliserede stofmisbrugere, med og uden egen bolig Konflikten mellem Gaderummet 1 og Københavns Kommune er nogenlunde afklaret efter en overgangsperiode med det såkaldte Nødrum som aflastede behovet fra Gaderummet. Gaderummets lokaler er genåbnet og renovering pågår. Fokus for de genåbnede lokaler er anderledes og vi ser som konsekvens af dette at nogle af de unge voksne som vi tidligere har skabt kontakt til ikke opsøger os mere. Der er derfor behov for en revurdering af vores indsats i 29. Det er uhyre vigtigt at vi udbygger kontakten med de udsatte unge i begyndelsen af 2- erne, for vi ser her de personer som ellers vil tilhøre kernegruppen af svært marginaliserede hjemløse om 1-15 år. På grund af de multiple og eksperimenterende misbrug i kombination med psykiske problemer der kendetegner denne gruppe, er det svært at skaffe plads i behandlingssystemet, hvilket gør at vi stort set ikke kan finde samarbejdspartnere til en udvidet, langvarig behandling. Indre Vesterbro Stof- og alkoholmisbrug FOKUS: Grønlandske borgere Det fokus på de grønlandske borgere er udbygget. Der er en integreret indsats omkring pensionatslejligheder der i udstrakt grad rummer Grønlandske borgere med alkoholmisbrug. Samarbejdet med Sundhedsrummet er opstartet og under udbygning. Ydre Vesterbro Psykisk syge med og uden misbrug og uden kontakt med indre Vesterbro Alkoholiske drikkegrupper med egen bolig Samarbejdet i området er fastholdt og udbygget. Der er ikke umiddelbart nogen basis for at trække medarbejdere fra Sundhedsrummet til dette område. Enghave/Valby Alkoholiske drikkegrupper med egen bolig Alkohol og psykisk sygdom Få store aktører Udenlandske især yngre afrikanske (25-3 år) Skæve boliger Kollegiet Gl. Køge Landevej er her fortsat den helt store samarbejdspartner. Alle SundhedsTeamsygeplejersker deltager i arbejdet med beboere på kollegiet og der er flere kontakter ugentlig. Alle SundhedsTeamsygeplejersker har deres næsten-daglige gang på Kollegiet. Der er ingen særlige kontakter til socialcentrene i området. 1 6

7 Amager Grønlandske og somaliske borgere Psykisk syge og bosteder for psykisk syge Alkoholmisbrug Skæve boliger Kontakten med væresteder og institutioner på Amager inklusive Christianshavn og Christiania er fortsat en solid del af SundhedsTeams arbejde. Samarbejdet med Kirkens Korshærs Varmestue Fedtekælderen er en krumtap i arbejdet på Christianshavn og nærliggende områder. Herfra- og videre (HOV) på Christiania er fra årsskiftet en del af Center for opsøgende indsats og samarbejdet med Sundhedshuset er uændret positivt. Senest er der indledt samarbejde med det kommunale projekt 'Udsatte-team, Christiania' og der er startet en mere opsøgende indsats på de ydre områder af Christiania hvor der er nogle steder er et meget stort alkoholmisbrug. Sydhavnen Grønlændere Alkohol, psykisk syge Skæve boliger Små aktører Samarbejdet er stadig uden nogen særlig kontinuitet. Der har været lidt flere kontakter til personer i de skæve boliger på grund af en medarbejders indsats. Generelt er arbejdet i de forskellige bydele ikke nævneværdigt ændret bortset fra Sundhedsrummets åbning ved årets slutning og problemerne omkring Gaderummet der udløste en usikker situation for de unge der benyttede tilbuddet. Den uafklarede situation for de unge som, hvis der ikke gives nye tilbud vil danne grundstammen i de kommende årtiers gadehjemløse og herbergsbeboere, er uheldig og ulykkelig for de involverede. 7

8 Dokumentation og kvalitetssikring Som gennemgået i årsrapport for 27 benytter vi i stor grad gennembrudsmodellen til at sikre kvaliteten i arbejdet. Vi afprøver konstant nye behandlingsmetoder og vurderer deres plads i forhold til vores patientgruppe, og det er derfor vigtigt at vi med jævne mellemrum vurderer om vi gennemfører behandling på den bedste måde, og om dokumentationen kan hjælpe med til at behandlingen bliver bedre. Det vigtige er her at dokumentationen er afledt af behandlingen og ikke at behandlingen er afledt af dokumentationskrav. Det sidste medfører blot dokumentation, som ikke har indflydelse på den daglige praksis. Behandling skal helst have en basis i evidens, men ofte er evidensen ikke til stede for vores patientgruppe, og selvom der er evidens for delelementer, er det ikke sikkert at det i sammenhængen også medfører den bedst mulige behandling. Vi skal derfor observere vores daglige praksis og holde den op mod den viden der eksisterer, men samtidig være indstillet på at skifte retning, hvis der er elementer som ikke fungerer. Hvis dokumentationskravet og måden er fastlagt fra begyndelsen og ikke i konstant udveksling med den daglige praksis, er det svært at opdage om det man foretager sig har mening i den setting man er i. Dokumentation som ikke er i udveksling med en daglig praksis som igen afsøger nye muligheder, er bagud-skuende og ikke i stand til at opdage fejl eller dysfunktioner i den evidens som foreligger. Resultatet bliver et rigidt system som er i en konstant cirkelbevægelse, hvor dokumentation skabes, fordi der er evidens for at dokumentation virker. I disse år er der stor diskussion om berettigelsen af dokumentation og hvor meget den skal omfatte. Det er vores erfaring at selv en omfattende dokumentation kan opfattes som forholdsvis enkel, hvis den blot er i samklang med praksis og at praksis har indflydelse på dokumentationen. Det kræver derfor et vedvarende arbejde at holde dokumentation mod praksis, og at sørge for at det materiale der bruges til dokumentation hele tiden understøtter praksis og ændres i takt med praksis Når man arbejder med komplekse problemstillinger som er under påvirkning af mange faktorer, er det er nok ikke muligt at undgå fejl, med mindre der skabes et helt digitaliseret mobilt system som konstant overvåger, hvor man er i behandlingsforløbene. Et helt dækkende papirsystem vil kræve uforholdsmæssigt meget registrering og åbning af journaler for at fungere, men vi arbejder i 29 frem mod et fleksibelt system der når et langt stykke af vejen mod at ville kunne opfange vedvarende fejl. Dette arbejde pågår til stadighed, og især sygeplejerske Lone Dams arbejde har ført os en hel del videre de seneste år. En gennemgribende gennemgang af journalisering og kvalitetssikring gemmes til årsrapport for 29. 8

9 Patienter Nytilkomne og gamle patienter 28. Antallet af indskrivninger var i % af indskrivninger i 26 som var vores første hele funktionsår. Indskrivningerne i 28 er som tidligere omtalt ramt af sygeplejerskestrejken og ligger som følge deraf på 76 % af indskrivningerne i 27, men lidt højere end i 26. Tidligere årsrapporter har gennemgået de patienter der er indskrevet i det år som rapporten omhandler, men som noget nyt er der i år en gennemgang af de patienter der er indskrevet før 28, men som stadig modtager behandling. Disse patienter er som man vil se en smule ældre end gennemsnittet, og med en behandlingsprofil der er markant anderledes og som belyser en meget stor del af SundhedsTeams arbejde, nemlig det langvarige systematiske arbejde for en grundlæggende bedre helbredstilstand for vores patienter. Køns - og aldersfordeling. Den stabile køns - og aldersfordeling fra tidligere år gælder også 28. Kønsfordelingen er ca. 8 % mænd og 2 % kvinder og det er sammenligneligt med fordelingen i tilsvarende teams i udlandet. 9 Mænd Kvinder Procent Kønsfordeling blandt indskrevne i SundhedsTeams funktionstid. 9

10 Aldersfordelingen har ligeledes holdt sig nogenlunde uændret som det fremgår af nedenstående. Køn Antal i alt 18 Gennemsnitsalder Spændvidde Kvinder 23 (21 %) Mænd 85 (79 %) 41, Køns- og aldersfordeling for patienter indskrevet i Aldersfordeling for mænd indskrevet i 28 1

11 Aldersfordeling for kvinder indskrevet i Antal Alder Aldersfordeling for alle indskrevet i

12 april Køn Antal i alt 429 Gennemsnitsalder Spændvidde Kvinder 86 (2,5%) 4, Mænd 334 (79,5%) 42, Køns- og aldersfordeling for totale patientindtag - indskrevet i Indskrivningsfordeling i løbet af året Fordelingen af indskrivninger viste sig ved første optælling i 27 at fordele sig jævnt ud over året. Der var ikke som forventet en større nedgang i ferie-månederne eller andre gentagne cykliske variationer, bortset fra et måske mindre indtag i juli. Indskrivningerne i 28 bærer tydeligt præg af sygeplejerskekonflikten og da den ydermere endte op til sommerferieperioden gav det fornemmelse af nedsat aktivitet i adskillige måneder efter konfliktens ophør. Ser man på opgørelsen synes det dog som om der er en kompensatorisk stigning i indskrivninger lige efter konflikten. Den kompensatoriske stigning er dog ikke nok til at indhente det samme patientantal som i 27. Der er et tab på 11 patienter pr. konfliktmåned men aktiviteten i de øvrige måneder er stort set som i % af årets indskrevne januar februar marts maj juni juli august september oktober november december Indskrivninger 28, fordelt på måned. 12

13 Procent af indskrevne januar februar marts april maj juni juli august oktober september november december Indskrivninger 25-28, fordelt på måned. 13

14 Hvor kommer patienterne fra? Etnicitets- og nationalitetsforholdene for ser således ud: Antal mænd Antal kvinder Totale antal Procent 28 Dansk Dansk/anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt I alt Nationalitetsforhold, kønsfordelt, 28 og 27 For årene 25-8 som helhed er trenden slående hvad angår faldet i andelen af etnisk danske i forhold til andelen af etnisk Grønlandske. Det skyldes hovedsagelig en meget større indskrivning af Grønlandske kvinder. National fordeling % National fordeling 28 % Dansk 54,9 41 Dansk/anden herkomst 3,1 5 Færøerne,3 2 Grønland 18,5 24 Nordiske 8,8 9 Gamle EU-lande 5,3 5 Østeuropa, incl. nye EU 1,6 7 Mellemøsten 2,2 1 Afrika 3,8 5 Øvrige verden,9 2 Ukendt,6 14

15 Fordelingen af indskrevne mænd holder sig nogenlunde uændret fra år til år som det fremgår af næste tabel. Der er en stigning i antallet af mænd fra de gamle Østbloklande som har fået lettere adgang til Danmark efter EU Udvidelsen, men antallet er stadig lille. Andelen af Grønlandske mænd er steget fra 27 til 28, mens antallet er stabilt Dansk Dansk/anden herkomst Færøerne 1 2 Grønlandsk Nordiske Øvrige EU Østeuropa 4 7 Mellemøsten Afrika Øvrige verden 3 2 Ukendt 1 1 Total Udvikling i den numeriske nationalt-etniske fordeling af mandeindskrivninger

16 Antal Dansk Afrika Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, mænd. Antal fordelt på indskrivningsår 6 5 Procent af alle mænd Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, mænd. Procent fordelt på indskrivningsår 16

17 For kvinderne er den store variation fra 27 til 28 at der er en klar fremgang i kontakten til Grønlandske kvinder. Der er stort set tale om en fordobling af antallet af Grønlandske kvinder hvert andet år. I 27 blev indskrevet 12 kvinder á dansk afstamning, mens der i 28 blev indskrevet 3, hvilket er en fjerdedel af indskrivningen de foregående år. Den øgede andel af Grønlandske kvinder er forventet på grund af et stort forarbejde med det Grønlandske netværk, mens den meget lave indskrivning af Danske kvinder er noget overraskende. Der er ikke blot tale om en mindre andel som følge af en øget Grønlandsk indskrivning, men om et markant fald Dansk Dansk/anden herkomst 1 2 Færøerne Grønlandsk Nordiske Øvrige EU 1 1 Østeuropa incl. nye EU-lande 1 1 Mellemøsten Afrika Øvrige verden Ukendt Total Udvikling i den numeriske nationalt-etniske fordeling af kvindeindskrivninger

18 Antal Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønlandsk Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, kvinder. Antal fordelt på indskrivningsår Procent Dansk Afrika Dansk / anden herkomst Færøerne Grønlandsk Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa Mellemøsten Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, kvinder. Procent fordelt på indskrivningsår 18

19 Procent Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling af mænd + kvinder. Antal Antal Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling af mænd + kvinder. Procent 28 19

20 Antal Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling af mænd og kvinder. Antal Procent Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Dansk Ukendt National/etnisk fordeling af mænd og kvinder. Procent af de enkelte køn

21 3 25 Antal Dansk Dansk/anden herkomst færøerne Grønlandsk Nordiske EU Østeuropa Mellemøsten Afrika Øvrige verden Ukendt Total National/etnisk fordeling af kvinder fordelt på årene Antal Dansk Dansk/anden herk... Grønland Færøerne Nordiske Øvrige EU Østeuropa Mellemøsten Afrika Øvrige verden Ukendt Total National/etnisk fordeling af mænd fordelt på årene

22 6 Porcentuel nationalitet, mænd Dansk / anden herkomst Nordiske Gamle EU-lande Mellemøsten Øvrige Verden Østeuropa incl. nye EU lande Grønland Færøerne Dansk Afrika Ukendt Procentuel fordeling af alle indskrevne mænd Procentuel nationalitet, kvinder Dansk / anden herkomst Dansk Nordiske Grønlandsk Færøerne Afrika Mellemøsten Østeuropa Ukendt Øvrige Verden Gamle EU-lande Procentuel fordeling af alle indskrevne kvinder

23 Den etnisk-nationale sammensætning er som vist ovenfor. De store grupper er: For mændene: Danske, Grønlandske og nordiske. For kvinderne: Danske og Grønlandske. Denne udvikling ser ud til at holde for mændene, mens der for kvinderne er en stigende andel Grønlandske, som kan forventes at stige yderligere. 23

24 Henvisnings og behandlingsdata Indskrivningsfordeling i løbet af året I 27 gennemgik vi henvisningsmønstret for de enkelte måneder, og der syntes ikke at være noget specielt mønster i antallet af indskrivninger. Med konflikten i 1. halvår er der naturligvis en dyk i indskrivninger, men den øvrige del af året har fluktuationer som det er set tidligere % af årets indskrevne januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Henviste i % af totale antal indskrivninger 28, fordelt på måned Procent af indskrevne januar februar marts april maj juni juli august oktober september november december Henviste i % fordelt på måned for alle patienter

25 april % af årets indskrevne januar februar marts maj juni juli august oktober september december november Henviste fordelt på årene 26, 27 og 28 Hvem har henvist patienter til SundhedsTeam? Trenden som har været fremherskende gennem alle årene, fortsætter i 28. Langt den største del af henvisningerne kommer fra private institutioner. 37 forskellige henvisere (hvor selvhenvendelse regnes for én type) har henvist i 28, men Gaderummet, Kollegiet, Gammel Køge Landevej og grønlandsmedarbejdere står for langt den overvejende del af henvisningerne. Det gode samarbejde med Kollegiet har udviklet sig over de seneste 3 år, og har ført til en god faglig udvikling for SundhedsTeam, da vi har kunnet arbejde målrettet med skadesreducerende tiltag overfor alkoholmisbrugere, og i nogle tilfælde også kunnet arbejde hen imod alkoholfrihed. Andelen af henvisere fra de kommunale herberger og væresteder er uændret omkring 1 %, og dette har ikke ændret sig ligesom henvisninger fra hospitalsvæsenet er faldet, selvom vi har haft fokus på akutafdelingerne siden SundhedsTeams start. Medarbejdere fra de akutte afdelinger deltager i de halvårlige temadage, og der er på alle disse møder en livlig diskussion om patienter som man mener, ville være oplagte at henvise til SundhedsTeam, men realiteten er, at der ikke er stigende men derimod faldende antal henvisninger. I seneste årsrapport for 27 er nævnt at vi arbejder på at få en systematisk model for afdelingernes henvisninger, og dette arbejde er indledt i efteråret 28. En foreløbig evaluering vil foreligge i næste årsrapport. 25

26 Henvisere Antal % Private organisationer og væresteder 62 57,4 Gadeplansindsats 5 4,6 Offentlige væresteder og herberger: 11 1,2 Andre offentlige gadeplansmedarbejdere 1 9,3 Kommunale sygeplejeklinikker / Falck 3 2,8 Hospitaler 2 1,9 Selvhenvender 8 7,4 Sagsbehandler 2 1,9 Andre brugere af SundhedsTeam / pårørende 5 4,6 Fra smitteopsporingsprojekt, I alt 18 1 Antal og procendel af henviste fra forskellige samarbejdspartnere Antal Gadeplansindsats Hospitaler Selvhenvender Sagsbehandler Andre brugere af S T Priv. Org./væresteder Andre off.gadepl.medarb. Off.værest./herberger Komm.sygeplejeklinikker Smitteopsporingsprojekter Antallet af henviste fra forskellige samarbejdspartnere 28 Forskydningerne i henvisningsmønstret er vist i de næste figurer og der er ikke nyt og uventet at finde her. Den kraftige stigning vi tidligere har set i antallet af selvhenvendere er igen nede på niveauet for 26, men alle, undtagen 1, er til gengæld indskrevet i andet halvår af 28, så måske er den faldende års-tendens en umiddelbar effekt af konflikten. 26

27 26 (%) 27 (%) 28 (%) Private organisationer og væresteder 39,6 42,3 57,4 Gadeplansindsats 13,2 4,2 4,6 Offentlige væresteder og herberger: 14,3 1,6 1,2 Andre offentlige gadeplansmedarbejdere 12,1 12,7 9,3 Kommunale sygeplejeklinikker / Falck 3,3 7,7 2,8 Hospitaler 3,3 2,1 1,9 Selvhenvender 7,7 14,8 7,4 Sagsbehandler 1,1 1,4 1,9 Andre brugere af SundhedsTeam 2,2 4,2 4,6 Fra smitteopsporingsprojekt 3,3 I alt Procentuelle fordeling af henviste Procent Gadeplansindsats Priv. Org./væresteder Off.værest./herberger Komm.sygeplejeklinikker Andre off.gadepl.medarb. Hospitaler Selvhenvender Sagsbehandler Andre brugere af S T Smitteopsporingsprojekter Procentuel fordeling af henviste 28 27

28 Responstid efter henvisning. Mindst 8 % af brugerne skal kontaktes indenfor 7 dage efter henvisning til teamet for at SundhedsTeam opfylder de givne kvalitetsmål. For første halvår 28, som blandt andet omfattede sygeplejerskekonflikten, så vi at responstiden var steget markant fra 1,2 til 3,3 døgn med en nogenlunde uændret spændvidde. Der var endvidere færre end vi havde set i 27, der blev opsøgt indenfor det første døgn. For året som helhed er denne situation bedret, med en responstid på 2,9 dag og 95 % er set indenfor 7 dage. Gennemsnit (dage) 2,9 Spændvidde (dage) - 35 Andel der er kontaktet indenfor 7 dage 93,5 % Responstid for kontakt, ekstreme varianter på henholdsvis 26 og 35 dage giver dog en lille skævvridning. Fjernes disse er gennemsnittet 2,4 dag for responstid på henvendelser. Gennemsnit (dage) 2,4 Spændvidde (dage) - 13 Andel der er kontaktet indenfor 7 dage 95,3 % Responstid uden de 2 ekstremvarianter på henholdsvis 26 og 35 dage. Responsmønstret for 28 og 27 fremgår af de følgende grafer, og som det ses er der en forskydning mod responstider på 2 til 5 dage, mens respons den samme dag er faldet med 2%. Vi diskuterede de ændrede responstider efter halvårsdata fra første halvår 28, og den umiddelbare konklusion var at det skyldes den større andel af patienter vi ser fra blandt andet Kollegiet på Gammel Køge Landevej. Der er for de patienter vi ser derfra den fordel at boligen er kendt og patienterne som oftest ikke har akutte behov, men at der som oftest reageres tidligere med bekymring fra medarbejderne, og at der derfor bedre kan planlægges med første kontakt når man alligevel skal besøge andre patienter. Da vi kræver at patienten er informeret og har accepteret at møde os, kan der efter den første henvendelse også være tale om at medarbejderen skal tilbage og informere. En længere responstid for nogle patienter er derfor ikke nødvendigvist negativt, men udtryk for en større grad af planlægning, der også giver sig udtryk i det videre forløb, som det vises nedenfor. 28

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2007 Indhold Årsrapport 2007 Forord s. 5 Generel del Daglige arbejdsforhold og logistik s.

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2006 Forord Med nogen forsinkelse præsenteres årsrapport for SundhedsTeam 2006. årsagen til

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune - Årsrapport 2005

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune - Årsrapport 2005 SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune - Årsrapport 2005 Forord Efter en periode med projektbaserede forsøg baseret på opsøgende arbejde udenfor

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Antal henvendelser per kvartal

Antal henvendelser per kvartal Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt.

Læs mere