REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER"

Transkript

1

2

3

4

5 REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5

6 6

7 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogle Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har indgået en leasingaftale med Falck om installering og service af en hjertestarter fra februar Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på kr. Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har ligeledes indgået en aftale fra april 2014 om opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på kr. Biler, Hjemmeplejen Pr. 1. april 2015 er der indgået kontrakt på leasing, rengøring, forsikring og service på 8 biler til hjemmeplejen. Leasingkontrakten blev indgået på baggrund af et vundet udbud. Kontrakten er 4-årig og kan opsiges med normale frister af begge parter. Kontrakten andrager en samlet værdi i kontraktperioden på kr. 7

8 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Budget 2015 Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Efterfølgende år Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Biler, Hjemmeplejen I alt I alt 8

9 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrations opgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt kr. og indtægter på i alt kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Administrativ organisation % Særlige formål % Ejendomme og administrationsbyg ninger % Politisk organisation % 1

10 Økonomiudvalget Indledning kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Økonomiudvalg U I Ejendomme og Administrationsbyg- U ninger I Politisk organisation U I Administrativ organisation U I Særlige formål U I Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 2

11 Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Nybyggeri energi optimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand 3

12 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og TÅRNBYFORSYNING Fjernvarme. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

13 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Specifikation kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Andre faste ejendomme I U I Byfornyelse U I Samlet resultat Fælles formål U I Fælles formål U I Beboelse U I Erhvervsejendomme U Administrationsbygninger Specielle bemærkninger Jordforsyning U I Fælles formål Regnskab Budget I Budget 2015 var der ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger, ekstraordinært afsat 15,3 mill. kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme. Lejeindtægten vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på 0,2 mill. kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 5

14 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Faste ejendomme Fælles formål Regnskab Budget Der er afsat en årlig pulje på kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Der er udført elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Der er afsat kr. årligt til opdateringer og licenser Erhvervsejendomme Regnskab Budget Saltværksvej Regnskab Budget Stigningen i udgifterne skyldes et øget elforbrug. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). Faldet i indtægterne skyldes justering af Actioncentrets lejeaftale Andre faste ejendomme Regnskab Budget

15 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Oasen, Værløse Regnskab Budget Ejendommen Oasen udlejes til Frederiksberg Kommune. Udgifterne til skatter og afgifter er fra og med Budget 2016 reguleret i forhold til faktisk forbrug Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på ca kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at lejemålet vedrørende forsyningsselskabernes kontorpavillon ophører pr. 1. maj Administrativ organisation Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Regnskab Budget Stigningen i budgettet skyldes alene en justering af rengøringsbudgettets beløb, da selve normeringen er uændret. 7

16 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 8

17 Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2014 Økonomiudvalget Politisk organisation Budget 2015 Budget Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget Samlet resultat Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn I U I Valg m.v U I Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget Partistøtte udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,75 kr. for

18 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Økonomiudvalget Politisk organisation Fast vederlag Regnskab Budget Regeringen indgik i 2014 en politisk aftale om højere vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet blev for 2015 hævet i henhold til denne aftale Valg m.v. I 2014 blev det besluttet, at forhøje diætbeløbet for de tilforordnede ved valg og afstemninger, svarende til en merudgift på kr. pr. valg Folketingsvalg 0 0 Regnskab Budget Der er i Budget 2019 afsat kr. til afholdelse af Folketingsvalg Kommunalvalg 0 Regnskab Budget I Budget 2017 er der afsat kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, hvoraf der budgetteres med en merudgift på kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag Europaparlamentsvalg 0 0 Regnskab Budget I Budget 2019 er der afsat kr. til afholdelse af Europaparlamentsvalg Seniorrådsvalg Regnskab Budget

19 Økonomiudvalget Politisk organisation Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat kr. til afholdelse af seniorrådsvalg Folkeafstemning Regnskab Budget Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat kr. til afholdelse af folkeafstemning om EU-retsforbehold. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 11

20 Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 12

21 Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2016 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,79 % fra 2015 til 2016, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

22 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specifikation kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget Samlet resultat Parkering I Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner U Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni I U I U I U U I U I Jobcentre U I Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling U Voksen-, ældre U og handicapområdet Det U specialiserede børneområde I

23 1.000 kr. Regnskab 2014 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Specielle bemærkninger Fælles funktioner Økonomiudvalget Administrativ organisation Budget 2015 Budget U U U I Parkering Regnskab Budget Der forventes et øget salg af parkeringstilladelser og Budget 2016 er justeret herefter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelses-ordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løntilskud til forsikrede ledige Regnskab Budget Der er vedtaget ny lov på løntilskudsområdet med virkning fra den 1. januar Den tidligere kvoteordning er afskaffet og der ydes mindre i refusion fra staten. Tidligere nettobudget på 1,9 mill. kr. fastholdes, hvilket betyder, at der er mulighed for at ansætte 18 fuldtidspersoner i løntilskudsjobs. Dog finansieres enkelte løntilskudspersoner via Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcentret giver 107,55 kr. mod tidligere 146,14 kr. pr. time, når kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 15

24 Seniorjob til personer over 55 år Økonomiudvalget Administrativ organisation Seniorjob Regnskab Budget I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 46 personer. I 2017 og frem er der afsat løn til 49, idet det forventes, at der på ny vil blive et øget pres på disse jobs som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på kr. pr. person i seniorjob Beskæftigelsesordninger Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere Regnskab Budget Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2016 sket en opretning af de afsatte udgifter såvel som indtægter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Økonomisk Forvaltning Myndighedsudøvelse Regnskab Budget Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som udfører myndighedsopgaver. Stigningen i budgettet skal ses i sammenhæng med faldet i budgettet under kontoen Økonomisk Forvaltning Øvrig administration. 16

25 Økonomiudvalget Administrativ organisation Økonomisk Forvaltning Øvrig administration Regnskab Budget Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som ikke udfører myndighedsopgaver. Faldet i budgettet skal ses i sammenhæng med stigningen under kontoen Økonomisk Forvaltning Myndighedsudøvelse Økonomisk Forvaltning Fælles formål Regnskab Budget Området indeholder primært budget til diverse personaleforsikringer, svarende til kr. Derudover er der i 2016 bl.a. afsat kr. til kurser og uddannelse, kr. til annoncer samt kr. til aktivitetsrettet transport Økonomi- og Planlægning Regnskab Budget Den store stigning i budgettet fra 2015 til 2016 skyldes at kontoen i 2015 blev brugt til finansiering af budgetforliget. Kontoen blev i 2015 reduceret med 8,4 mill. kr. til finansiering af dette. I Budget 2016 reduceres kontoen med 2,0 mill. kr. for at overholde Økonomiudvalgets samlede ramme. Indtægten vedrører det forpligtende samarbejde med Dragør Kommunalbestyrelsens sekretariat Regnskab Budget På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) Juridisk bistand Kantinedrift Kontingenter til kommunale foreninger Porto

26 Økonomiudvalget Administrativ organisation Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. Budgettet forhøjedes i 2015 på grund af et stigende antal sager, men nedjusteres igen i Budget Budgettet for kantinedrift ligger også under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Kantinen på Rådhuset har været i udbud i 2014 og en ny kontrakt for 4 år blev indgået pr. 1. december I den forbindelse er det fortsat nødvendigt at indkøbe/udskifte en del af inventaret, så kontoen for køb af inventar er øget til kr. Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk, udover for virksomheder, også for borgere, at kunne modtage al post fra det offentlige digitalt. Det betyder en ændring i portoudgiften, som i Budget 2016 nedjusteres med 0,5 mill. kr. Udover ovennævnte konti benyttes området også til betaling af kontingent til Taxinævnet. På baggrund af faldende udgifter nedjusteres budgetbeløbet til kr. i Indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet er fra og med Budget 2016 flyttet til konto hvilket betyder en mindreindtægt på denne konto på kr Indkøb Regnskab Budget Fra Budget 2015 er Indkøbsfunktionen flyttet fra Servicecentret til sit eget område under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Alle udgifter vedrørende indkøbsfunktionen, herunder udgifter til kontorhold, kontormaskiner, abonnementer mv. er dermed flyttet her til Servicecentret Regnskab Budget På dette område konteres indtægter vedrørende gebyrer for bl.a. sygesikringsbevis, billedlegitimationskort og bopælsattester samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Indtægterne er nedjusteret i Budget 2016 på baggrund af tidligere års forbrug Administrationsudgifter overført til forsyningen Regnskab Budget Efter udskillelsen af forsyningsområderne til selvstændige selskaber, betaler Kommunen stadig en mindre del af lønudgifterne. Denne lønudgift tilbagebetales hvert år af TårnbyForsyning A/S. 18

27 Økonomiudvalget Administrativ organisation Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB Regnskab Budget Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Som følge af erhvervsuddannelsesreformen er der sket ændring i fordelingen af teori og praktik, hvilket betyder, at syv ugers teori konverteres til 7 ugers praktik. Dette udløser en mindre refusion fra AUB, som forventes at kunne indeholdes i det afsatte budget. Budget 2016 øges på baggrund af tidligere års forbrug Uddannelse Regnskab Budget Budgettet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: EDB-kurser Interne kurser Særlig uddannelse Videreuddannelse Reservepulje Reservepulje Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. obligatorisk lederuddannelse. Puljen til efter-videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole mv. samt andre efter-videreuddannelsesforløb fortrinsvis med ECTSpoint. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til særlige uddannelsesforløb, der traditionelt er finansieret af denne pulje. Herudover bruges puljen til at finansiere særlige uddannelsesforløb for ledere og forvaltningschefer. Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. 19

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere