REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER"

Transkript

1

2

3

4

5 REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5

6 6

7 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogle Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har indgået en leasingaftale med Falck om installering og service af en hjertestarter fra februar Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på kr. Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har ligeledes indgået en aftale fra april 2014 om opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på kr. Biler, Hjemmeplejen Pr. 1. april 2015 er der indgået kontrakt på leasing, rengøring, forsikring og service på 8 biler til hjemmeplejen. Leasingkontrakten blev indgået på baggrund af et vundet udbud. Kontrakten er 4-årig og kan opsiges med normale frister af begge parter. Kontrakten andrager en samlet værdi i kontraktperioden på kr. 7

8 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Budget 2015 Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Efterfølgende år Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Biler, Hjemmeplejen I alt I alt 8

9 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrations opgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt kr. og indtægter på i alt kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Administrativ organisation % Særlige formål % Ejendomme og administrationsbyg ninger % Politisk organisation % 1

10 Økonomiudvalget Indledning kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Økonomiudvalg U I Ejendomme og Administrationsbyg- U ninger I Politisk organisation U I Administrativ organisation U I Særlige formål U I Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 2

11 Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Nybyggeri energi optimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand 3

12 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og TÅRNBYFORSYNING Fjernvarme. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

13 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Specifikation kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Andre faste ejendomme I U I Byfornyelse U I Samlet resultat Fælles formål U I Fælles formål U I Beboelse U I Erhvervsejendomme U Administrationsbygninger Specielle bemærkninger Jordforsyning U I Fælles formål Regnskab Budget I Budget 2015 var der ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger, ekstraordinært afsat 15,3 mill. kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme. Lejeindtægten vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på 0,2 mill. kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 5

14 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Faste ejendomme Fælles formål Regnskab Budget Der er afsat en årlig pulje på kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Der er udført elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Der er afsat kr. årligt til opdateringer og licenser Erhvervsejendomme Regnskab Budget Saltværksvej Regnskab Budget Stigningen i udgifterne skyldes et øget elforbrug. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). Faldet i indtægterne skyldes justering af Actioncentrets lejeaftale Andre faste ejendomme Regnskab Budget

15 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Oasen, Værløse Regnskab Budget Ejendommen Oasen udlejes til Frederiksberg Kommune. Udgifterne til skatter og afgifter er fra og med Budget 2016 reguleret i forhold til faktisk forbrug Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på ca kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at lejemålet vedrørende forsyningsselskabernes kontorpavillon ophører pr. 1. maj Administrativ organisation Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Regnskab Budget Stigningen i budgettet skyldes alene en justering af rengøringsbudgettets beløb, da selve normeringen er uændret. 7

16 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 8

17 Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2014 Økonomiudvalget Politisk organisation Budget 2015 Budget Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget Samlet resultat Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn I U I Valg m.v U I Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget Partistøtte udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,75 kr. for

18 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Økonomiudvalget Politisk organisation Fast vederlag Regnskab Budget Regeringen indgik i 2014 en politisk aftale om højere vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet blev for 2015 hævet i henhold til denne aftale Valg m.v. I 2014 blev det besluttet, at forhøje diætbeløbet for de tilforordnede ved valg og afstemninger, svarende til en merudgift på kr. pr. valg Folketingsvalg 0 0 Regnskab Budget Der er i Budget 2019 afsat kr. til afholdelse af Folketingsvalg Kommunalvalg 0 Regnskab Budget I Budget 2017 er der afsat kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, hvoraf der budgetteres med en merudgift på kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag Europaparlamentsvalg 0 0 Regnskab Budget I Budget 2019 er der afsat kr. til afholdelse af Europaparlamentsvalg Seniorrådsvalg Regnskab Budget

19 Økonomiudvalget Politisk organisation Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat kr. til afholdelse af seniorrådsvalg Folkeafstemning Regnskab Budget Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat kr. til afholdelse af folkeafstemning om EU-retsforbehold. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 11

20 Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 12

21 Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2016 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,79 % fra 2015 til 2016, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

22 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specifikation kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget Samlet resultat Parkering I Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner U Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni I U I U I U U I U I Jobcentre U I Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling U Voksen-, ældre U og handicapområdet Det U specialiserede børneområde I

23 1.000 kr. Regnskab 2014 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Specielle bemærkninger Fælles funktioner Økonomiudvalget Administrativ organisation Budget 2015 Budget U U U I Parkering Regnskab Budget Der forventes et øget salg af parkeringstilladelser og Budget 2016 er justeret herefter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelses-ordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løntilskud til forsikrede ledige Regnskab Budget Der er vedtaget ny lov på løntilskudsområdet med virkning fra den 1. januar Den tidligere kvoteordning er afskaffet og der ydes mindre i refusion fra staten. Tidligere nettobudget på 1,9 mill. kr. fastholdes, hvilket betyder, at der er mulighed for at ansætte 18 fuldtidspersoner i løntilskudsjobs. Dog finansieres enkelte løntilskudspersoner via Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcentret giver 107,55 kr. mod tidligere 146,14 kr. pr. time, når kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 15

24 Seniorjob til personer over 55 år Økonomiudvalget Administrativ organisation Seniorjob Regnskab Budget I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 46 personer. I 2017 og frem er der afsat løn til 49, idet det forventes, at der på ny vil blive et øget pres på disse jobs som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på kr. pr. person i seniorjob Beskæftigelsesordninger Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere Regnskab Budget Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2016 sket en opretning af de afsatte udgifter såvel som indtægter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Økonomisk Forvaltning Myndighedsudøvelse Regnskab Budget Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som udfører myndighedsopgaver. Stigningen i budgettet skal ses i sammenhæng med faldet i budgettet under kontoen Økonomisk Forvaltning Øvrig administration. 16

25 Økonomiudvalget Administrativ organisation Økonomisk Forvaltning Øvrig administration Regnskab Budget Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som ikke udfører myndighedsopgaver. Faldet i budgettet skal ses i sammenhæng med stigningen under kontoen Økonomisk Forvaltning Myndighedsudøvelse Økonomisk Forvaltning Fælles formål Regnskab Budget Området indeholder primært budget til diverse personaleforsikringer, svarende til kr. Derudover er der i 2016 bl.a. afsat kr. til kurser og uddannelse, kr. til annoncer samt kr. til aktivitetsrettet transport Økonomi- og Planlægning Regnskab Budget Den store stigning i budgettet fra 2015 til 2016 skyldes at kontoen i 2015 blev brugt til finansiering af budgetforliget. Kontoen blev i 2015 reduceret med 8,4 mill. kr. til finansiering af dette. I Budget 2016 reduceres kontoen med 2,0 mill. kr. for at overholde Økonomiudvalgets samlede ramme. Indtægten vedrører det forpligtende samarbejde med Dragør Kommunalbestyrelsens sekretariat Regnskab Budget På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) Juridisk bistand Kantinedrift Kontingenter til kommunale foreninger Porto

26 Økonomiudvalget Administrativ organisation Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. Budgettet forhøjedes i 2015 på grund af et stigende antal sager, men nedjusteres igen i Budget Budgettet for kantinedrift ligger også under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Kantinen på Rådhuset har været i udbud i 2014 og en ny kontrakt for 4 år blev indgået pr. 1. december I den forbindelse er det fortsat nødvendigt at indkøbe/udskifte en del af inventaret, så kontoen for køb af inventar er øget til kr. Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk, udover for virksomheder, også for borgere, at kunne modtage al post fra det offentlige digitalt. Det betyder en ændring i portoudgiften, som i Budget 2016 nedjusteres med 0,5 mill. kr. Udover ovennævnte konti benyttes området også til betaling af kontingent til Taxinævnet. På baggrund af faldende udgifter nedjusteres budgetbeløbet til kr. i Indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet er fra og med Budget 2016 flyttet til konto hvilket betyder en mindreindtægt på denne konto på kr Indkøb Regnskab Budget Fra Budget 2015 er Indkøbsfunktionen flyttet fra Servicecentret til sit eget område under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Alle udgifter vedrørende indkøbsfunktionen, herunder udgifter til kontorhold, kontormaskiner, abonnementer mv. er dermed flyttet her til Servicecentret Regnskab Budget På dette område konteres indtægter vedrørende gebyrer for bl.a. sygesikringsbevis, billedlegitimationskort og bopælsattester samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Indtægterne er nedjusteret i Budget 2016 på baggrund af tidligere års forbrug Administrationsudgifter overført til forsyningen Regnskab Budget Efter udskillelsen af forsyningsområderne til selvstændige selskaber, betaler Kommunen stadig en mindre del af lønudgifterne. Denne lønudgift tilbagebetales hvert år af TårnbyForsyning A/S. 18

27 Økonomiudvalget Administrativ organisation Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB Regnskab Budget Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Som følge af erhvervsuddannelsesreformen er der sket ændring i fordelingen af teori og praktik, hvilket betyder, at syv ugers teori konverteres til 7 ugers praktik. Dette udløser en mindre refusion fra AUB, som forventes at kunne indeholdes i det afsatte budget. Budget 2016 øges på baggrund af tidligere års forbrug Uddannelse Regnskab Budget Budgettet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: EDB-kurser Interne kurser Særlig uddannelse Videreuddannelse Reservepulje Reservepulje Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. obligatorisk lederuddannelse. Puljen til efter-videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole mv. samt andre efter-videreuddannelsesforløb fortrinsvis med ECTSpoint. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til særlige uddannelsesforløb, der traditionelt er finansieret af denne pulje. Herudover bruges puljen til at finansiere særlige uddannelsesforløb for ledere og forvaltningschefer. Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. 19

Budgetsammendrag 2016 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2016 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2016 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2016-2019 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer Budgetforslaget for 2015 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 21. marts

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetsammendrag 2014 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2014-2017 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2014 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2014-2017 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2014 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2014-2017 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2014-2017 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer Budgetforslaget for 2014 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 22. marts

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer forslaget for 2017 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 17. marts 2016.

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1 Indholdsfortegnelse sammendrag 2017 på hovedkonti 1 sammendrag 2017-2020 på hovedkonti (nettotal)

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere