Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten"

Transkript

1 Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten

2

3 Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen. Det forpligter. For dette værdifulde arbejde modtager du et bestyrelseshonorar. På de følgende sider finder du praktisk information om, hvordan du kan optimere udbyttet af dit bestyrelseshonorar. Du kan læse om, hvordan de forskellige vederlagstyper beskattes samt den momsmæssige behandling heraf. Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, hvor det er muligt let og hurtigt at slå den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige bestyrelseshonorarer op. Håndbogen kan ikke erstatte konkret rådgivning. Hvis du har et specifikt spørgsmål, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos os. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

4

5 Indholdsfortegnelse Bestyrelsesmedlemmer bosat i Danmark Bestyrelseshonorar og indeholdelsesforpligtelse Bestyrelseshonorar som virksomhedsindkomst Bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmer valgt ind i udenlandske bestyrelser Konsekvenser af forkert udbetaling til selskab Indberetningspligt Fradragsret i virksomheden Honoraret tilfalder andre end bestyrelsesmedlemmet Momsmæssig behandling af honoraret Rejser Rejser betalt af offentlige midler Personalearrangementer Skattefri godtgørelser Rejsegodtgørelser Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse og firmabil Befordringsgodtgørelse - kørsel mellem to virksomhedsadresser Personalegoder til bestyrelsesmedlemmer Avis Bredbånd Feriepenge Hjemmekontor Hjemme-pc Jubilæumsgratialer/-gaver Jule- og lejlighedsgaver mv Pensionsordning Produktkøb Sundhedsbehandling, alkohol- og rygeafvænning Telefon, herunder mobiltelefon Uddannelses- og kursusudgifter Aktieløn (ligningslovens 28) Bestyrelsesmedlemmer bosat i udlandet Bestyrelseshonorar samt beskatning af bestyrelseshonorar Social sikring Bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i skattefri foreninger mv Udbetaling af vederlag Ulønnede medhjælpere/bestyrelsesmedlemmer mv

6 Bestyrelsesmedlemmer bosat i Danmark

7 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 7 Bestyrelsesmedlemmer bosat i Danmark Bestyrelseshonorar og indeholdelsesforpligtelse Bestyrelseshonorar anses for at være personlig indkomst. Dette betyder, at der som udgangspunkt indeholdes A- skat og AM-bidrag ved udbetaling af bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmet. Det gælder, uanset om betalingen sker fra aktie- eller anpartsselskaber, foreninger, private eller fra offentlige institutioner. Det har ingen betydning, om bestyrelseshvervet er af erhvervsmæssig eller privat karakter, eller om personen fx er valgt på en generalforsamling. Der findes enkelte undtagelser fra indeholdelsespligten Foreninger skal ikke indeholde A-skat og AM-bidrag, når foreningen som led i sin skattefri virksomhed udbetaler bestyrelseshonorar, der årligt ikke overstiger kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem. Derimod skal bestyrelsesmedlemmet betale skatten samt AM-bidrag via årsopgørelsen. Bestyrelseshonorar som virksomhedsindkomst I helt enkeltstående tilfælde accepteres det, at udbetalingen af bestyrelseshonorar foretages uden indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Når bestyrelsesmedlemmet anses som selvstændigt erhvervsdrivende i relation til bestyrelsesarbejdet, så kan udbetalinger foretages uden skattetræk og eventuelt til bestyrelsesmedlemmets selskab. For at den udbetalende virksomhed kan være sikret mod at hæfte over for SKAT for manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag, bør den udbetalende virksomhed foretage en egentlig undersøgelse af, om det pågældende bestyrelsesmedlem kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende med bestyrelsesarbejdet. De seneste år har SKAT offentliggjort en række afgørelser, der relativt klart fastslår, at bestyrelsesarbejde med nogle få undtagelser altid er personlig indkomst. Kun i forhold til advokater samt for konsulenter, hvor bestyrelsesarbejdet er en integreret del og et udslag af konsulentarbejdet, anerkendes det, at bestyrelsesarbejdet er selvstændig virksomhed. I tvivlstilfælde kan SKAT anmodes om bindende svar. Der gælder en formodning om, at indkomst, som fremtræder som selskabsindkomst, skatteretligt skal accepteres som sådan, og at indgåede aftaler som udgangspunkt må respekteres af SKAT. Som udgangspunkt accepteres bestyrelsesindkomst kun som selskabsindkomst, såfremt bestyrelsesarbejdet kan anses som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomhed. Det er med andre ord kun i tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet utvivlsomt kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende med bestyrelsesarbejde, at personen kan vælge at lade indkomsten indgå i et selskab. Bestyrelseshonorar udbetalt til advokater kan på den måde anses for at være selskabsindkomst i tilfælde, hvor

8 8 Bestyrelsesmedlemmer - en guide advokaten driver virksomhed i selskabsform. Det er dog en betingelse, at det mellem advokaten, selskabet og de øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonoraret skal tilfalde selskabet. Bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmer valgt ind i udenlandske bestyrelser Hvis bestyrelsesmedlemmet oppebærer bestyrelseshonorar fra et selskab beliggende i udlandet, skal honoraret som hovedregel beskattes i det land, selskabet er beliggende i. Dette fremgår af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med forskellige lande. Herudover skal honoraret medregnes i den danske indkomstopgørelse, hvorefter der lempes for dobbeltbeskatning. I langt de fleste situationer nedsættes den danske skat med den skat, der er betalt i udbetalerlandet. Dette betyder, at der skal betales skat op til et dansk skatteniveau, blot fordelt på skat i 2 lande. Henset til reglerne om social sikring i EF-forordning 883/04 bør det samtidigt undersøges, om udgifterne til sociale bidrag af bestyrelseshonoraret kan spares i udbetalerlandet. I relation til reglerne om social sikring anses bestyrelseshonorarer i visse lande for at være indkomst som selvstændig erhvervsdrivende. Dette betyder, at hvis bestyrelsesmedlemmet tillige er selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, vil den pågældende oppebære indkomst som selvstændig erhvervsdrivende i 2 lande, herunder bopælslandet. Ifølge EF-forordningen kan den pågældende være omfattet af social sikring i Danmark, hvorefter der som udgangspunkt ikke skal betales yderligere bidrag i udbetalerlandet. Hvis bestyrelsesmedlemmet er lønmodtager i Danmark vil den pågældende oppebære lønindtægt i Danmark samt indtægt ved selvstændig virksomhed i udlandet (bestyrelseshonorar). I denne situation vil bestyrelsesmedlemmet også være omfattet af den sociale lovgivning i Danmark, idet det er lønmodtagerlandet, der er afgørende for, hvilket lands sociale lovgivning, der er gældende. Hvis der allerede er betalt sociale bidrag af lønindkomsten (ATP, AES osv.), skal der ikke indbetales yderligere. Bestyrelsesmedlemmet skal sende en anmodning (blanket A 1) om dansk social sikring til Pensionsstyrelsen. Konsekvenser af forkert udbetaling til selskab Det kan have store skattemæssige konsekvenser at udbetale bestyrelseshonorar til et selskab, hvis SKAT ikke mener, at selskabet er rette indkomstmodtager til beløbet. Der vil således opstå en dobbeltbeskatningssituation, hvor der først sker beskatning hos bestyrelsesmedlemmet personligt og dernæst beskatning i selskabet som tilskud. Samtidig har det i praksis vist sig nærmest umuligt at få SKAT til at acceptere, at dispositionen omgøres.

9 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 9 Indberetningspligt Bestyrelseshonorar er som udgangspunkt A-indkomst, og derfor vil udbetalinger også som altovervejende udgangspunkt skulle indberettes til SKAT. Er honorarudbetaleren nogenlunde sikker på, at bestyrelsesmedlemmet er selvstændigt erhvervsdrivende, eller udbetales honoraret til et selskab, og er fakturaen inkl. moms, så er der ikke indberetningspligt. Fakturaer fra advokatfirmaer eller rådgivere, der leverer bestyrelsesarbejdet, vil ofte være med moms. Er fakturaen derimod uden moms, skal der indberettes til SKAT. Det skyldes, at oplysningspligten omfatter alle former for honorarer mv., der efter momsloven ikke skal belægges med moms. Omfattet af oplysningspligten er: 1. Ydelser, der i henhold til momsloven er undtaget fra momspligten. 2. Vederlag for normalt momsbelagte ydelser, hvor regning er udskrevet uden moms, fordi ydelsen er leveret af en person, der ikke er momspligtig som følge af, at den pågældendes erhvervsmæssige omsætning ikke overstiger kr. årligt. Fradragsret i virksomheden De beløb, der kan fratrækkes som bestyrelseshonorarer, skal stå i et rimeligt forhold til det med bestyrelseshvervet forbundne arbejde og ansvar.

10 10 Bestyrelsesmedlemmer - en guide Der er dog intet til hinder for, at formanden for bestyrelsen i et selskab modtager et større honorar end de øvrige medlemmer. Det er det samlede vederlag, som den pågældende modtager fra selskabet, der er afgørende for, om SKAT statuerer maskeret udbytte. Honoraret tilfalder andre end bestyrelsesmedlemmet I tilfælde, hvor det følger direkte af ansættelsesforholdet, at den ansatte er forpligtet til som led i arbejdet at varetage bestyrelseshverv efter arbejdsgiverens anvisning, og hvor det endvidere direkte er aftalt, at den ansatte ikke har ret til vederlag, vil udbetalingen af bestyrelseshonorarer til bestyrelsesmedlemmets arbejdsgiver ikke få skattemæssige konsekvenser for det pågældende bestyrelsesmedlem. Tilsvarende har honorarudbetaleren ikke pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag. I tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet efter at have erhvervet ret til bestyrelseshonoraret, har givet afkald på dette til arbejdsgiveren eller andre, vil honorarudbetaleren derimod være forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag. Momsmæssig behandling af honoraret I henhold til SKATs praksis anses advokaters bestyrelseshonorar for momspligtigt, uanset at bestyrelseshonoraret tilfalder advokatselskabet. Det samme gælder professionelle rådgivere. Det er den skattemæssige vurdering af indkomsten, der ligger til grund for, om et bestyrelseshonorar skal anses som et personligt vederlag eller som erhvervsmæssig indkomst. Dermed er det også den skattemæssige vurdering, der vil danne grundlag for, om et bestyrelseshonorar momsmæssigt kan anses som selvstændig økonomisk virksomhed og dermed være momspligtigt. Bestyrelseshonorarer anses som udgangspunkt som vederlag for personligt arbejde. Bestyrelseshonorarer anses dog for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når indtægten indgår i et interessentskab, der driver sådan virksomhed, eller når sådanne indtægter i øvrigt er et naturligt led i erhvervsvirksomheden. For advokater indgår sådanne bestyrelseshonorarer derfor i virksomhedens indkomst. Honoraret er derfor momspligtigt i disse situationer. Landsskatteretten har dog i en sag overfor et fagforbund fastslået, at der ikke skal betales moms af bestyrelseshonorar, som indbetales til fagforbundet i stedet for direkte til det pågældende bestyrelsesmedlem. I henhold til aktieselskabslovens 52, stk. 1 er det alene fysiske personer, som kan være medlemmer af en selskabsbestyrelse. Rejser Hvis det forretningsmæssige formål med rejsen ikke har underordnet betydning i forhold til det selskabelige,

11 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 11 vil beskatning af bestyrelsesmedlemmer normalt ikke komme på tale. Ægtefællers deltagelse i rejser kan ofte i sig selv være udslagsgivende for, at rejsen ikke anses som erhvervsmæssigt begrundet. Efter praksis tillægger skattemyndighederne indholdet af rejseprogrammet stor vægt - herunder en ægtefælles deltagelse i diverse forretningsrelaterede aktiviteter. Et program med et væsentligt turistmæssigt islæt kombineret med ægtefællens deltagelse kan således ofte være ødelæggende for den forretningsmæssige begrundelse i relation til studierejser. Rejser betalt af offentlige midler Der findes kun meget sparsom praksis vedrørende beskatning af værdien af rejser betalt af offentlige instanser. Personalearrangementer Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i personalearrangementer udløser normalt ikke beskatning. Skattefri godtgørelser Der kan udbetales skattefri godtgørelser til både lønnede og ulønnede medlemmer eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Rejsegodtgørelser Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer mv. kan dækkes skattefrit på to måder: 1. enten ved at dække udgifterne efter regning - altså ved at refundere faktiske hotel- og restaurationsregninger mv. 2. eller ved at udbetale diæter. Diæter kan udbetales skattefrit, hvis bestyrelsesmedlemmet og virksomheden opfylder de betingelser, som Landsretten har i en dom fra slutningen af 90 erne truffet afgørelse vedrørende et medlem af forretningsudvalget for et delvist offentligt ejet kraftværk af værdien af en studierejse til USA. Af rejseprogrammet fremgik, at rejsens turistmæssige islæt havde været temmelig fremtrædende. Landsretten nåede frem til, at der havde været tale om en studierejse af generel karakter med et betydeligt turistmæssigt islæt. Forretningsudvalgsmedlemmet blev skattepligtig af hele rejsens værdi, der udmåltes som en forholdsmæssig del af de afholdte udgifter til det samlede rejsearrangement. Landsretten henviste endvidere til forretningsudvalgsmedlemmets position og indflydelse som medlem af kraftværkets bestyrelse, hvilket formentlig skal forstås således, at den pågældende selv havde indflydelse på beslutningen om rejsen og dennes nærmere indhold.

12 12 Bestyrelsesmedlemmer - en guide skattemyndighederne har opstillet, og som forklares nærmere i det følgende. Opfyldes betingelserne ikke, skal der betales skat af diæterne på samme måde som af løn. Det bemærkes, at udbetaling af rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer alene omfatter godtgørelse for rejser vedrørende opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem. Det er en betingelse for at udbetale skattefri diæter, at bestyrelsesmedlemmet rent faktisk er på rejse. Ifølge loven er der tale om en rejse, når personen på grund af afstand en mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Dette kræver typisk, at bestyrelsesmedlemmet maksimalt har mulighed for at være på bopælen i 11 timer, hvis overnatning skal ske på hjemmeadressen. Samtidig er det en betingelse for at modtage skattefri diæter til dækning af udgifter til fortæring og logi, at rejsens varighed overstiger 24 timer. Der er således ikke mulighed for at få skattefri diæter til dækning af fortæringsudgifter mv. ved éndagsrejser, hvor rejsen ikke er forbundet med overnatning. Er der tale om en rejse uden overnatning eller under 24 timers varighed, kan bestyrelsesmedlemmet dog altid få dækket sine udgifter efter regning. Satserne for rejsegodtgørelser, der kan udbetales skattefrit ved rejse i Danmark og i udlandet, er følgende for 2013 Kost og småfornødenheder pr. døgn: 455 kr. + pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag (1/24 af satsen). Diætsatserne for udgifter til kost og småfornødenheder reduceres med henholdsvis 15 %, 30 % og 30 % for fri morgenmad, fri frokost og fri middag. Til logi kan udbetales 195 kr. pr. døgn. Afholdes bestyrelsesmedlemmets rejseudgifter efter regning, kan der udbetales et skattefrit beløb på indtil 25 % af kostsatsen pr. døgn - hvilket i 2013 svarer til 113,75 kr. Den udbetalende virksomhed mv. har pligt til at kontrollere, om bestyrelsesmedlemmet er berettiget til at modtage skattefri diæter, og det er virksomheden, der skal sikre, at de anvendte satser også er korrekte. Bilag vedrørende udbetaling af diæter skal indeholde følgende: Modtagerens navn, adresse og cpr-nr. Rejsens erhvervsmæssige formål

13 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 13 Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål De anvendte satser Beregning af godtgørelsen. Manglende kontrol og bogføring kan få konsekvenser for både bestyrelsesmedlemmet og virksomheden. Foreligger der ikke dokumentation for, at rejseafregningen er foretaget korrekt, skal hele godtgørelsen medregnes til den skattepligtige indkomst. For den udbetalende virksomhed vil en uberettiget udbetaling af skattefrie diæter kunne medføre strafansvar, og virksomheden kan evt. hæfte for den manglende A-skat mv. Der skal foretages indberetning til SKAT med beløbsangivelser vedrørende udbetalte diæter/logisatser - uanset at rejsegodtgørelserne er skattefrie for modtageren. Befordringsgodtgørelse Både lønnede og ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter de regler, der gælder for lønmodtagere. Skattefri befordringsgodtgørelse kan kun udbetales, når kørslen foretages i egen bil. Ægtefælles og samlevers bil betragtes som egen bil, dog skal samlevende have fælles økonomi. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis virksomheden allerede på anden måde har betalt for kørslen. Dette kan være tilfældet, hvis virksomheden har stillet firmabil til rådighed eller har betalt et frikort til offentlig befordring. Der findes enkelte undtagelser. Fx kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til et bestyrelsesmedlem med firmabil, hvis det kan dokumenteres, at kørslen er foretaget i en anden bil end firmabilen - fx hvis firmabilen er på værksted. Skattefri befordringsgodtgørelse kan kun udbetales for erhvervsmæssig kørsel, som defineres således: Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder Befordring mellem arbejdspladser Befordring inden for samme arbejdsplads. Bestyrelsesmedlemmer er således omfattet af 60-dages reglen, og man skal derfor være opmærksom på, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Foreninger kan ligeledes udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere, der hjælper til som led i foreningens skattefri virksomhed. Disse udbetalinger er ikke omfattet af 60-dages reglen.

14 14 Bestyrelsesmedlemmer - en guide Bilag for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse skal indeholde følgende oplysninger: Modtagerens navn, adresse og cpr-nr. Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometre De anvendte satser Beregning af godtgørelsen. Manglende kontrol og bogføring kan få konsekvenser for både bestyrelsesmedlemmet og virksomheden. Kan det således ikke dokumenteres, at en godtgørelse kan udbetales skattefrit, skal hele godtgørelsen medregnes til den skattepligtige indkomst. For virksomheden vil en uberettiget udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse kunne medføre strafansvar, ligesom arbejdsgiveren hæfter for den manglende A-skat mv. Hvis godtgørelsen udbetales med en højere takst end den af Skatterådet fastsatte, eller virksomheden ikke har ført fornøden kontrol, beskattes hele godtgørelsesbeløbet. Virksomheden skal foretage indberetning med beløbsangivelser vedrørende udbetalte skattefri befordringsgodtgørelser - uanset at pengene er skattefri for modtageren. For 2013 gælder følgende satser for kørsel i egen bil eller på motorcykel: Indtil km/år: 3,82 kr./km Ud over km/år: 2,13 kr./km km-grænsen gælder kun for den enkelte virksomhed, hvorfra der udbetales godtgørelser. Har bestyrelsesmedlemmet flere bestyrelsesposter gælder således en km-grænse for hver virksomhed. Befordringsgodtgørelse og firmabil Skattefri befordringsgodtgørelse kan som nævnt ovenfor kun udbetales, når kørslen foretages i egen bil. Bestyrelsesmedlemmer med firmabil kan således ikke modtage skattefri befordringsgodtgørelse, uanset at firmabilen ikke er stillet til rådighed af den udbetalende virksomhed. En undtagelse herfra er dog de tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet betaler den arbejdsgiver/virksomhed, som har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den kørsel, som personen har foretaget for den anden virksomhed, der ikke har stillet bilen til rådighed.

15 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 15 Befordringsgodtgørelse - kørsel mellem to virksomhedsadresser Eksempel En person kører 92 km fra bopælen i Slagelse til en arbejdsgiver i København og herfra 85 km til en anden virksomhed i Næstved, hvor personen er bestyrelsesmedlem. Befordringen mellem bopæl og København samt mellem København og Næstved er erhvervsmæssig i de første 60 arbejdsdage på de pågældende arbejdspladser. Strækningen mellem København og Næstved kan dog højst medregnes med 36 km, som er det antal kilometre, der er mellem bopæl og Næstved. Desuden kan de 36 km hjem til Slagelse fra virksomheden i Næstved medregnes i de første 60 arbejds-/mødedage på virksomheden i Næstved.

16 16 Bestyrelsesmedlemmer - en guide Personalegoder til bestyrelsesmedlemmer Reglerne om beskatning af personalegoder for lønmodtagere findes i ligningslovens 16. Goderne kan være alt lige fra egentlige naturalier, sparet privatforbrug og adgang til at benytte arbejdsgiverens ejendele. Reglerne i ligningsloven 16 omfatter også personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser. Som hovedregel fastsættes det skattepligtige beløb på grundlag af markedsværdien. Det vil sige, at den skattemæssige værdi udgøres af det beløb, som det må antages at koste den ansatte/bestyrelsesmedlemmet at erhverve henholdsvis leje et tilsvarende gode. Den ansattes/bestyrelsesmedlemmets egenbetaling med beskattede midler til arbejdsgiveren inden indkomstårets udløb fratrækkes i den skattepligtige værdi. I det følgende gennemgås den skattemæssige behandling af de mest almindelige personalegoder, som bestyrelsesmedlemmer typisk kan nyde godt af, samt de personalegoder, hvor beskatningen for bestyrelsesmedlemmer adskiller sig fra, hvad der er gældende for lønmodtagere. Avis Virksomhedens betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er skattepligtigt. Aviser, der leveres på arbejdspladsen til anvendelse der, skal ikke beskattes. Hvis bestyrelsesmedlemmets husstand selv betaler for en avis, er yderligere abonnementer som hovedregel skattefrie, hvis de betales af virksomheden. Er avisen i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet, kan avisen medregnes ved opgørelsen af værdi af personalegoder omfattet af bagatelgrænsen, som er på kr. i Bredbånd Arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse (fx internet) til bestyrelsesmedlemmer beskattes ikke, hvis bestyrelsesmedlemmet via forbindelsen har adgang til virksomhedens netværk. Det er en forudsætning for skattefritagelsen, at bestyrelsesmedlemmet har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som i virksomheden. Hvis der ikke er adgang til virksomhedens netværk, beskattes bestyrelsesmedlemmet som af fri telefon. Der sker kun beskatning af fri telefon, uanset at medarbejderen både har frit internet og fri telefon. Feriepenge Der skal beregnes feriepenge af vederlag til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. For professionelle bestyrelsesmedlemmer samt for direktører indvalgt i selskabets bestyrelse er der aftalefrihed. Hjemmekontor Når virksomheden stiller kontorstol, bord, lampe mv. til rådighed for bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med en hjemmearbejdsplads kan det i visse tilfælde komme på

17 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 17 tale, at den private benyttelse er omfattet af bagatelgrænsen på kr. i Det er formentlig en betingelse for at undgå beskatning, at inventar i såvel fremtonings- som indretningsmæssig henseende svarer til det inventar, som virksomheden stiller til rådighed på arbejdspladsen. Hjemme-pc Fra 2012 beskattes en hjemme-pc ikke, hvis den er stillet til rådighed til brug for arbejdet. Dette gælder også pc er stillet til rådighed for bestyrelsesmedlemmer. Ifølge SKATs praksis skal der ikke meget til for at opfylde kravet om arbejdsmæssigt behov. Reglerne omfatter både stationære og bærbare pc er. Endvidere omfattes sædvanligt tilbehør til arbejdsmæssig brug af pc en. Ved sædvanligt udstyr forstås almindeligt forekommende tilbehør såsom skærm, softwareprogrammer, printer mv. af almindelig størrelse og standard. Skattefritagelsen for pc-ordninger gælder kun i de tilfælde, hvor pc en ikke er finansieret ved lønomlægning (bruttotræk). Jubilæumsgratialer/-gaver For gaver eller gratialer fra arbejdsgiveren i anledning af den ansattes eller virksomhedens jubilæum findes en skattefri bundgrænse på kr. Bestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet af disse regler. Jule- og lejlighedsgaver mv. Bestyrelsesmedlemmer omfattes af reglerne, der gælder gaver fra arbejdsgiveren til de ansatte. Efter denne praksis beskattes goder herunder julegaver i form af naturalier kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere overstiger den særlige bagatelgrænse på kr. Hvis grænsen på de kr. overskrides, beskattes hele værdien og ikke blot den overskydende del. Julegaver i form af naturalier beskattes dog ikke, uanset overskridelse af den nævnte grænse på kr., så længe værdien af julegaven ikke overstiger 700 kr. Når bestyrelsesmedlemmet skal opgøre den samlede værdi af de modtagne personalegoder, skal værdien af julegaven fra arbejdsgiveren altså medregnes, men der skal ikke betales skat af julegaven, selv om den samlede værdi af personalegoderne kommer over de kr. Efter almindelig praksis sker der ikke beskatning af egentlige lejlighedsgaver, hvilket vil sige gaver, der ydes i anledning af runde fødselsdage, bryllup, sølvbryllup og lignende. En forudsætning for skattefriheden er dog, at gaveniveauet holder sig inden for, hvad der må anses for almindeligt på området. Denne praksis om lejlighedsgaver omfatter også gaver til virksomhedens bestyrelsesmedlemmer. Pensionsordning En arbejdsgiverordning er en pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Det vil sige, at arbejdstageren skal modtage vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Som arbejdstagere anses

18 18 Bestyrelsesmedlemmer - en guide således ikke medlemmer af bestyrelser, udvalg og lign. Dette betyder, at der ikke kan foretages indbetalinger til en arbejdsgiverordning med bortseelsesret for bestyrelsesmedlemmer. Produktkøb Hvis en medarbejder får rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren mv. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal der alene ske beskatning, hvis rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver. Tilsvarende gælder for virksomhedens bestyrelsesmedlemmer. Sundhedsbehandling, alkohol- og rygeafvænning Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning. Det er en forudsætning for skattefriheden, at udgifterne afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere, og at der er indhentet en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen. Hvis der er indført en sundhedsordning for virksomhedens medarbejdere, kan sundhedsordningen tillige omfatte virksomhedens bestyrelsesmedlemmer. Telefon, herunder mobiltelefon Medarbejdere - herunder bestyrelsesmedlemmer - der helt eller delvist vederlagsfrit får stillet telefon til rådighed af sin arbejdsgiver for privat benyttelse (fri telefon), beskattes af et beløb på kr. årligt (2013-sats). For ægtefæller gives skatterabat, så det skattepligtige beløb på kr. reduceres med 25 % for begge ægtefæller, når begge beskattes. Det betyder, at hver ægtefælle får reduceret den skattepligtige værdi med 625 kr. og dermed beskattes af kr. årligt, hvis begge ægtefæller er skattepligtige af fri telefon i hele indkomståret. Det er en betingelse for at opnå nedsættelse, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af fri telefon udgør kr. (2013-niveau). Værdi af fri telefon er A-indkomst, og der skal således løbende foretages beskatning af 208,33 kr. hver måned. Der skal ligeledes indeholdes AM-bidrag. Det er ikke muligt at modregne egne telefonudgifter i værdien af fri telefon. Det er heller ikke muligt at fratrække eventuelle betalinger til arbejdsgiveren for rådigheden over en telefon. Ved en fri telefon forstås fastnet- eller mobiltelefon. Begrebet telefon omfatter også små håndholdte computere, såsom PDA er, smartphones og lignende. Fri telefon omfatter både de tilfælde, hvor telefonen er oprettet i arbejdsgiverens navn, og hvor arbejdsgiveren fuldstændigt, eller op til et bestemt beløb, betaler eller refunderer medarbejderens telefonudgifter eller en procentdel heraf.

19 Bestyrelsesmedlemmer - en guide 19 Fri telefon dækker både oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen samt sædvanlige telefonserviceydelser såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis nummer-funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet, men derimod ikke for fx indsamlingsbidrag eller andre private udgifter, der opkræves over telefonregningen. Herudover er selve telefonapparatet omfattet - hvad enten det drejer sig om en fastnettelefon eller en mobiltelefon, der er stillet til rådighed til privat benyttelse. Uddannelses- og kursusudgifter Virksomhedens betaling af uddannelsesudgifter - herunder transport og anvendelse af bøger - beskattes ikke. Det gælder, uanset om der er tale om grund-, efter- eller videreuddannelse. Ved afståelse sker beskatningen på grundlag af købe-/tegningsrettens værdi på afståelsestidspunktet og med fradrag af det beløb, som bestyrelsesmedlemmet eventuelt har betalt for at erhverve retten. Ved udnyttelse opgøres den skattepligtige værdi som forskellen mellem de omhandlede aktiers handelsværdi på udnyttelsestidspunktet og den kursværdi, som modtageren har erhvervet aktierne til. Beskatningen sker som personlig indkomst, og der betales AM-bidrag. Beskatningen sker således med op til ca. 56 %. Hvis de tildelte købe-/tegningsretter udløber uden at være udnyttet, bortfalder enhver beskatning af købe-/ tegningsretterne. Selskabet har fradragsret for udgifterne til ordningen. Eneste krav er, at uddannelsen eller kurset ikke er af privat karakter for medarbejderen. Loven omfatter også virksomhedens bestyrelsesmedlemmer. Deltagelse i kurser er ligeledes skattefrit, når det sker på virksomhedens foranledning og med henblik på arbejdet i dennes tjeneste. Aktieløn (ligningslovens 28) Køberetter og tegningsretter omfattet af ligningslovens 28 kan tilbydes individuelt og beskattes hos bestyrelsesmedlemmet på det tidspunkt, hvor købe- eller tegningsretten udnyttes eller sælges videre.

20 Bestyrelsesmedlemmer bosat i udlandet

BESTYRELSESMEDLEMMER - EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN 1 BESTYRELSESMEDLEMMER EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN

BESTYRELSESMEDLEMMER - EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN 1 BESTYRELSESMEDLEMMER EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN BESTYRELSESMEDLEMMER - EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN 1 BESTYRELSESMEDLEMMER EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN FORORD Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet - 1 Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatteregler

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

BESTYRELSESMEDLEMMER Juli 2016 2

BESTYRELSESMEDLEMMER Juli 2016 2 BESTYRELSESMEDLEMMER Juli 2016 2 EN GUIDE TIL AT OPTIMERE SKATTEN FORORD Fra din plads i bestyrelsen er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Det forpligter. Du har afgørende indflydelse på både

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere