Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 MEDLEMSGODER 2010

2

3 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4 GAVER...5 JUBILÆUMSGRATIALE...5 KIROPRAKTOR, TERAPEUT, PSYKOLOG M.V. - HJÆLP TIL...6 KRITISK SYGDOMSFORSIKRING...6 LOMMEPENGE TIL MEDLEMMERNES BØRN...6 LYSTBÅD...7 MULTIMEDIEBESKATNING...7 STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE...7 SOCIALE ARRANGEMENTER...9 TILSKUD...9 UDDANNELSE...10 VALGKAMP - BIDRAG HERTIL...11 Redaktionen er afsluttet den 17. december

4

5 Revisionsinstituttet I I januar 2010 FORORD Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring udbetalinger fra fagforbund/fagforeninger til medlemmerne samt ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere i foreningerne. Vi får mange spørgsmål om, hvorvidt udbetalingerne er skattepligtige for medlemmerne og oplysningspligtige for fagforbundene/fagforeningerne. Denne pjece henvender sig kun til fagforbund/fagforeninger med udbetalinger til medlemmerne samt ulønnede bestyrelsesmedlemmer/medhjælpere. Vi kan i øvrigt henvise til vores pjecer Personalegoder og Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Såfremt det måtte ønskes, kan flere eksemplarer bestilles på INDLEDNING Beskatningen af uddelinger til medlemmer m.fl. foretages som udgangspunkt med hjemmel i Ligningslovens 13 og Statsskattelovens

6 Revisionsinstituttet I I januar 2010 ALKOHOLAFVÆNNING Fagforeninger kan yde hjælp til alkoholafvænning til deres medlemmer uden skattemæssige konsekvenser for disse. Der skelnes ikke mellem kontingentbetalende og ikke-kontingentbetalende medlemmer. En alkoholafvænningsordning, der tilbydes medlemmerne, skal derfor tilbydes alle medlemmer. Hvis fagforeningens tilbud består i en forsikringsordning, vil præmieindbetaling for det pågældende medlem også være uden skattemæssige konsekvenser for medlemmet. Det er dog et krav, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medlemmet har behov for behandling. Det er ikke en betingelse for skattefrihed, at den praktiserende læge har henvist til en bestemt behandling. Ovenstående gør sig ligeledes gældende for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere, der som led i en aftale om personligt arbejde får hjælp til alkoholafvænning. BEGRAVELSESHJÆLP Skatteministeriet var for år tilbage af den opfattelse, at begravelseshjælp udbetalt fra en begravelseskasse var skattepligtig for modtageren. Denne opfattelse blev ændret ved Skattedepartementets meddelelse af 23. november 1991, hvorefter begravelseshjælp udbetalt fra en begravelseskasse ikke er skattepligtig for modtageren. Der er således hverken skatte- eller oplysningspligt af sådanne udbetalinger fra begravelseskasser. FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til valgte bestyrelsesmedlemmer eller medhjælpere omfattes efter praksis ikke af den lempeligere beskatning i Ligningslovens 7U. Der skal således indeholdes AM-bidrag og A-skat af de udbetalte fratrædelsesgodtgørelser uden hensyntagen til det skattefrie bundfradrag i Ligningslovens 7U. 2

7 Revisionsinstituttet I I januar 2010 FRI BIL Medlemmer af faglige sammenslutninger Da Ligningslovens 16 som omtalt i indledningen ikke finder anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse af bilen. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af bilen, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Oplysnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Foreningen skal dog indsende lønoplysningsseddel afmærket med et kryds i rubrikken Naturalieydelser (rubrik 40) samt anføre arten af naturalieydelse i rubrikken Yderligere oplysninger (rubrik 67). Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Ligningslovens 16 finder anvendelse for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere. Den skattepligtige værdi opgøres som 25% af beregningsgrundlaget op til kr og 20% af resten. Beregningsgrundlaget skal mindst udgøre kr I det 4. og de efterfølgende indkomstår nedsættes det beregningsgrundlag, værdien beregnes af, til 75 pct. af nyvognsprisen, dog mindst kr For biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, regnet fra datoen for første indregistrering, er bilens værdi købsprisen inkl. eventuelle udgifter til istandsættelse, som arbejdsgiveren afholder samt leveringsomkostninger og udgifter til normalt udstyr og tilbehør, der skulle være betalt registreringsafgift af, hvis det havde været installeret i en ny bil. Fra 1. januar 2010 skal den skattepligtige værdi forhøjes med et miljøtillæg svarende til enten den årlige ejerafgift eller vægtafgift. Rent praktisk fordeles udgiften til enten ejerafgiften eller vægtafgiften over årets 12 måneder. Værdien af fri bil skal lønoplyses i rubrik 19, som tillige indgår i rubrik 13. 3

8 Revisionsinstituttet I I januar 2010 FRI BOLIG - SOMMER Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed o. lign.). Da Ligningslovens 16 som omtalt i indledningen ikke finder anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse af sommerboligen. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af sommerboligen, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Hvis en arbejdsgiver har væsentlig økonomisk indflydelse på en forening, der udlejer sommerhuse, kan det komme på tale at anvende procentreglerne i Ligningslovens 16, stk. 5. Efter omstændighederne kan skattemyndighederne betragte foreningen som usynlig og en omgåelse for, at medlemmerne kan undgå at skulle beskattes efter procentreglerne. Oplysnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Sammenslutningen skal dog indsende lønoplysningsseddel afmærket med et kryds i rubrikken Naturalieydelser (rubrik 40) samt anføre arten af naturalieydelse i rubrikken Yderligere oplysninger (rubrik 67). Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere For ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere finder Ligningslovens 16 anvendelse ved beskatningen af fri sommerbolig. Fri sommerbolig i ugerne værdiansættes til 0,5% af sommerboligens ejendomsværdi. For de øvrige uger er satsen 0,25%. En eventuel egenbetaling fragår i beskatningsgrundlaget. Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i Danmark beskattes som B-indkomst og skal lønoplyses af foreningen i rubrikken Værdi af sommerbolig her i landet (rubrik 51). Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i udlandet beskattes ligeledes som B-indkomst. Foreningen skal dog kun lønoplyse med et kryds i rubrikken Fri sommerbolig i udlandet (rubrik 62), hvorefter bestyrelsesmedlemmet/medhjælperen selv skal selvangive værdien, som er markedsværdien heraf. 4

9 Revisionsinstituttet I I januar 2010 GAVER Medlemmer Gaver udbetalt af en fagforening til medlemmerne er skattepligtig B-indkomst for modtagerne. Fagforeningen skal oplyse beløbet som B-indkomst. Er gaven f.eks. en julekurv til fagforeningens pensionister, skal værdien af denne oplyses som B-indkomst i felt 38 med en specificering af arten (julekurv). Det er efterfølgende op til ligningsmyndighederne, om værdien af julekurven skal beskattes. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Som hovedregel er gaver i form af kontanter eller gavekort skattepligtig A-indkomst, hvoraf der skal tilbageholdes såvel A-skat og AM-bidrag (oplysningspligt), hvorimod tinggaver er skattepligtig B-indkomst (ikke oplysningspligt). Jule- og nytårsgaver i anden form end kontanter beskattes dog ikke, såfremt værdien heraf ikke udgør mere end kr Lejlighedsgaver såvel i som uden for et ansættelsesforhold af traditionelt præg såsom fødselsdags-, bryllups- og sølvbryllupsgaver o.lign. beskattes efter praksis ikke, såfremt der er tale om gaver af mindre omfang. Ved vurdering af om en gave kan betragtes som en gave af mindre omfang, henses til værdien af den ydede gave fra den enkelte gaveyder samt det naturlige gaveværdiniveau til den enkelte lejlighed (f.eks. fødselsdag). JUBILÆUMSGRATIALE Som nævnt ovenfor under fratrædelsesgodtgørelse kan ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere ikke anvende de lempeligere beskatningsregler ved jubilæumsgratialer. Udbetaling af jubilæumsgratiale til et bestyrelsesmedlem er derfor, uanset om bestyrelsesmedlemmet er lønnet eller ulønnet, at betragte som skattepligtig A-indkomst med tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag til følge. 5

10 Revisionsinstituttet I I januar 2010 KIROPRAKTOR, TERAPEUT, PSYKOLOG M.V. - HJÆLP TIL Det er vor opfattelse, at hjælp til kiropraktor, psykolog m.v. fra foreningen til medlemmer er at betragte som skattepligtig B-indkomst, såfremt foreningen refunderer medlemmernes udgift hertil efter regning. Ydelsen vil skulle lønoplyses i rubrik 38 (B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag). Såfremt foreningen vælger at ansætte en socialrådgiver, kiropraktor m.v., som er til rådighed for alle foreningens medlemmer, er ydelsen efter vor opfattelse derimod ikke at betragte som skattepligtig for medlemmet, da ydelsen er stillet til rådighed for alle medlemmer. Vi er bekendt med, at skattemyndighederne kan have den opfattelse, at medlemmet skal beskattes, selvom det er foreningen, som har afholdt udgiften og valgt behandler. KRITISK SYGDOMSFORSIKRING Betaler foreningen for præmien, vil medlemmet være skattepligtig heraf, da der efter vor opfattelse er tale om betaling af en privat udgift. Foreningen vil være oplysningspligtig af beløbet i rubrik 38 som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Betaler den forsikrede selv præmien, vil der følgelig ikke være skattepligtig for denne. LOMMEPENGE TIL MEDLEMMERNES BØRN SKAT har på en konkret forespørgsel udtalt, at udbetalte lommepenge til medlemmernes børn skal beskattes hos medlemmerne, jfr. Ligningslovens 13. Der skal således ikke ske beskatning hos modtagerne/børnene af lommepengene. Fagforeningen har oplysningspligt som B-indkomst (rubrik 38) af den foretagne udbetaling, jfr. Skattekontrollovens 7B. 6

11 Revisionsinstituttet I I januar 2010 LYSTBÅD Lystbåd dækker over alle både, der kan anvendes i fritidsøjemed. Da Ligningslovens 16 som omtalt i indledningen ikke finder anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af lystbåd, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Oplysnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Sammenslutningen skal dog indsende lønoplysningsseddel afmærket med et kryds i rubrikken Naturalieydelser (rubrik 40) samt anføre arten af naturalieydelse i rubrikken Yderligere oplysninger (rubrik 67). MULTIMEDIEBESKATNING Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Multimedier stillet til rådighed for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere skal ikke beskattes efter reglerne om multimediebeskatning. Ved multimedier forstås telefon, internet samt pc er. Det er dog en betingelse at multimedierne har betydning for udførelsen af det ulønnede hverv. Det skal bemærkes, at Ligningsrådet har udtalt at faglige sammenslutninger, der beskattes efter Fondsbeskatningsloven, ikke er omfattet af ovennævnte, hvorfor der som udgangspunkt skal ske beskatning. STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE Ved foretagelse af forretningsrejser og studierejser m.v. opstår spørgsmålet om, hvorvidt medlemmer, bestyrelsesmedlemmer o lign. skal beskattes heraf. Som udgangspunkt gælder, at medlemmer og bestyrelsesmedlemmer m.v., der foretager en rejse på vegne af foreningen og betalt af foreningen, ikke er skattepligtig heraf, såfremt der er tale om egentlig forretningsrejse. 7

12 Revisionsinstituttet I I januar 2010 Skattefriheden gør sig ligeledes gældende for studierejser af generel karakter, hvis formål primært tilgodeser foreningens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi denne indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes rejsedeltageren af den private del af rejsen. Skattemyndighederne har dog ændret holdning, således at selv om et kursus afholdes på et almindeligt turiststed i udlandet, kan kursets indhold sagtens være fagligt begrundet. Efter praksis anvendes begrebet et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt ved vurdering af, om beskatning af privat del skal finde sted. Værdiansættelse af den skattepligtige private andel For bestyrelsesmedlemmer m.v. sker værdiansættelse og beskatningen med udgangspunkt i godets (den private del) faktiske kostpris jfr. Statsskatteloven 4, litra c. Den skattepligtige værdi er at betragte som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Foreningen har ikke oplysningspligt, men lønmodtageren har selvangivelsespligt. Invitationsrejser (f.eks. betalt af deltagerens fagforening o.lign.) Såfremt fagforeninger eller lignende tilbyder rejser til deres medlemmer, uden at der er tale om et ansættelsesforhold til foreningen, vil beskatning ikke ske med udgangspunkt i markedsværdien, men derimod ud fra et skøn, som bygger på praksis vedrørende gevinstrejser, hvor rejsens skattemæssige værdi efter praksis ansættes til 50% af rejseudgifterne. Den skattemæssige værdi skal selvangives af medlemmet som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Hvis rejsen anses for en udlodning fra fagforeningen, har fagforeningen oplysningspligt som B-indkomst uden AM-bidrag - ellers ingen oplysningspligt. Kombinationsrejser Hvor en forretningsrejse kombineres med ferie, f.eks. en forretningsrejse til Rom efterfulgt af ferie samme sted, skal der ske beskatning af ferierejsens værdi efter samme regelsæt som nævnt ovenfor vedrørende bestyrelsesmedlemmer m.v. 8

13 Revisionsinstituttet I I januar 2010 SOCIALE ARRANGEMENTER Med hensyn til andre sociale arrangementer må man se på, om arrangementet er åbent for alle medlemmer, samt om arrangementet kan henføres til foreningens vedtægter og formål. Specielt foreningens sociale formålsparagraf. Det er vor opfattelse, at såfremt arrangementet falder ind under foreningens vedtægter og formål, vil der ikke kunne statueres skattepligt for de deltagende medlemmer. Et arrangement, som efter vor opfattelse som regel falder ind under foreningens formålsparagraf, er en juletræsfest for medlemmerne og deres børn. Det er således foreningens vedtægter og formål, der må afgøre, om der er tale om arrangementer i en selskabelig forening, hvortil medlemmerne ikke har fradragsret for kontingentet, eller om der er tale om en faglig sammenslutning, der afholder et arrangement til opfyldelse af foreningens formål. TILSKUD Efter Statsskattelovens 4 skal alle indtægter såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er principielt uden betydning, om indtægten er resultatet af en positiv indkomstbestræbelse eller en uventet erhvervelse f.eks. i form af tilskud, gevinst og gave m.v., og om indtægten er i form af penge eller andre økonomiske værdier. Hvis foreninger yder tilskud til medlemmers private udgifter, er betalingen at betragte som skattepligtig B-indkomst for medlemmet, og foreningen har oplysningspligt (rubrik 38). Direkte tilskud Såfremt foreningen yder direkte tilskud til eller for et medlem, er betalingen som omtalt ovenfor skattepligtigt. Af eksempler herpå kan bl.a. nævnes betaling til motionscenter eller teater for et medlem. Indirekte tilskud Hvis foreningen derimod yder indirekte tilskud (betaler et beløb til et motionscenter eller teater) mod, at deres medlemmer får rabat i motionscenteret/teateret, uden at foreningen har viden om, hvilke og hvor mange medlemmer, der rent faktisk benytter sig af tilbudet, opretholdes oplysningspligten naturligvis ikke. 9

14 Revisionsinstituttet I I januar 2010 Hvorvidt skattepligten for de medlemmer, som benytter sig af tilbudet opretholdes, og derved skal angives på selvangivelsen, er et ligningsmæssigt spørgsmål. Det er dog vor opfattelse, at skattepligt i en sådan situation ikke vil blive statueret, medmindre der er tale om væsentlige besparelser for medlemmet. UDDANNELSE Hvem er omfattet Personer, der modtager uddannelsesydelser fra arbejdsformidlingskontorer, a-kasse eller fagforening, herunder ledige Elever, der modtager uddannelsesydelser direkte fra AER Personer, der som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, modtager personalegoder Medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer Ovenstående betyder, at der vil være skattefrihed for betalte ydelser til kurser, hjælp til påbegyndelse af uddannelse eller omskoling, som fagforening eller arbejdsformidlingen tilbyder for at hjælpe et afskediget medlem eller et medlem, som skal omskoles. Hvilke uddannelser og kurser Der er tale om et bredt udsnit af uddannelser og kurser inden for alle typer af såvel grund-, efterog videreuddannelser, og skattefriheden omfatter bl.a. ydelser i forbindelse med: Ungdomsuddannelser, f.eks. erhvervsuddannelser Korte og mellemlange uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser, der erhverves på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner Alle typer af efter- og videreuddannelser, som erhverves i tilknytning hertil Alle typer af kurser og uddannelser, som udbydes i AMU-regi Hvilke ydelser er skattefri Skole- eller deltagerbetaling Dækning af udgifter til bøger og materialer, som er relevante for uddannelsen eller kurset Godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder med de satser, der kan udbetales i forbindelse med tjenesterejser. For logi er satsen p.t. kr. 195,00 pr. døgn og for kost og småfornødenheder kr. 455,00 pr. døgn. Foreningen kan i stedet skattefrit dække udgifterne efter regning i uddannelses- eller kursusperioden 10

15 Revisionsinstituttet I I januar 2010 Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller på egen motorcykel, såfremt godtgørelsen ikke overstiger kr. 1,90 pr. km (2010). Foreningen kan også her i stedet skattefrit dække de faktiske udgifter til anden befordring Oplysningspligt Skattefrie godtgørelser til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder samt befordringsgodtgørelser skal oplyses i felt 48 på oplysningssedlen. VALGKAMP - BIDRAG HERTIL En fagforenings bidrag til valgkamp kan gives i form af en artikel, hvor en eller flere kandidater profileres eller en annonce, hvor alene en kandidat profileres. Desuden kan der gives kontante bidrag. Faglige eller andre oplysende eller orienterende artikler i fagblade, som ikke direkte har til formål at profilere enkeltkandidater i forbindelse med et valg, er ikke skattepligtig for de(n) pågældende. En støtteannonce i enten fagblade eller f.eks. dagspressen vil være skattepligtig indkomst for den pågældende. Værdien af annoncen fastsættes af de lokale skattemyndigheder. Et kontant bidrag til en kandidat er skattepligtig indkomst for kandidaten. Gives det kontante bidrag til partiet, sker der ingen beskatning. For ingen af de ydede bidrag har fagforeningen oplysningspligt. 11

16 København Skagensgade Tåstrup T: mail: Odense Magnoliavej 12 B 5250 Odense SV T: mail: Århus Stenvej Højbjerg T: mail:

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/ MEDLEMSGODER 2013 1 INDHOLD Forord... 4 INdledNINg... 5 NYe AdMINIsTrATIVe BØder... 6 BeHANdlINg For MIsBrUg... 6 BegrAVelsesHJÆlP... 7 erstatninger... 7 FrATrÆdelsesgodTgØrelse/-gAVer... 8 FrI BIl...

Læs mere

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INDLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE BØDER... 6 BEHANDLING FOR MISBRUG... 6 BEGRAVELSESHJÆLP... 7 ERSTATNINGER... 7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE... 8 FRI BIL... 8 FRI BOLIG SOMMER...

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Medlemsgoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Indhold. Transportgodtgørelse til medlemmer Uddannelse Valgkamp bidrag hertil... 16

Indhold. Transportgodtgørelse til medlemmer Uddannelse Valgkamp bidrag hertil... 16 Medlemsgoder 2019 Indhold Forord.... 3 Indledning... 4 Administrative bøder.... 4 Behandling for misbrug.... 5 Begravelseshjælp.... 6 Erstatning.... 6 Fratrædelsesgodtgørelse/-gaver... 6 Fri bolig sommer....

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010 Personalegoder 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...2 BAGATELGRÆNSE...3 KONTANTLØNNEDGANG...3 FLYTTEUDGIFTER...5 FORSIKRINGER...5 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...6 FRI BIL...7 FRI BOLIG - HELÅR...10

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Velkommen til Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Fodbold- eller håndboldklubbens skattemæssige status Skal en amatøridrætsforening aflevere selvangivelse og betale skat

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Kan du bruge SKAT til at fastholde medarbejdere. Torben Carstensen, Økonomikonsulent

Kan du bruge SKAT til at fastholde medarbejdere. Torben Carstensen, Økonomikonsulent Kan du bruge SKAT til at fastholde medarbejdere Torben Carstensen, Økonomikonsulent Personalegoder Betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel ydet af en arbejdsgiver Naturalier (ting) Sparet privatforbrug

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2019 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat I denne guide kan du læse om regler for

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2019 Tax 1 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018

Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Beierholms Faglige Dage 2018 Spor 1 for bogholdere og

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR - 1 Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM2017.488.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved kendelsen ref. i SKM2017.488.LSR, at bidrag til førelse af en folketingskandidats

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Måltider på arbejdspladsen

Måltider på arbejdspladsen - 1 Måltider på arbejdspladsen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) På mange arbejdspladser har de ansatte adgang til en frokostordning. I nogle tilfælde betaler medarbejderne fuld pris for maden.

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

1. Indkomst som lønmodtager

1. Indkomst som lønmodtager 1.1. Generelt 1.1.1. Personskatteloven oversigt 1: Skattepligtig indkomst 2: Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst 3: Personlig indkomst Alle indkomster der ikke er kapitalindkomst

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Personalegoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 22-03-2018 EMN-2018-00002 Nanna Skau Fischer Danske Regioners regler for honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet - 1 Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatteregler

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere