Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 MEDLEMSGODER 2010

2

3 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4 GAVER...5 JUBILÆUMSGRATIALE...5 KIROPRAKTOR, TERAPEUT, PSYKOLOG M.V. - HJÆLP TIL...6 KRITISK SYGDOMSFORSIKRING...6 LOMMEPENGE TIL MEDLEMMERNES BØRN...6 LYSTBÅD...7 MULTIMEDIEBESKATNING...7 STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE...7 SOCIALE ARRANGEMENTER...9 TILSKUD...9 UDDANNELSE...10 VALGKAMP - BIDRAG HERTIL...11 Redaktionen er afsluttet den 17. december

4

5 Revisionsinstituttet I I januar 2010 FORORD Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring udbetalinger fra fagforbund/fagforeninger til medlemmerne samt ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere i foreningerne. Vi får mange spørgsmål om, hvorvidt udbetalingerne er skattepligtige for medlemmerne og oplysningspligtige for fagforbundene/fagforeningerne. Denne pjece henvender sig kun til fagforbund/fagforeninger med udbetalinger til medlemmerne samt ulønnede bestyrelsesmedlemmer/medhjælpere. Vi kan i øvrigt henvise til vores pjecer Personalegoder og Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Såfremt det måtte ønskes, kan flere eksemplarer bestilles på INDLEDNING Beskatningen af uddelinger til medlemmer m.fl. foretages som udgangspunkt med hjemmel i Ligningslovens 13 og Statsskattelovens

6 Revisionsinstituttet I I januar 2010 ALKOHOLAFVÆNNING Fagforeninger kan yde hjælp til alkoholafvænning til deres medlemmer uden skattemæssige konsekvenser for disse. Der skelnes ikke mellem kontingentbetalende og ikke-kontingentbetalende medlemmer. En alkoholafvænningsordning, der tilbydes medlemmerne, skal derfor tilbydes alle medlemmer. Hvis fagforeningens tilbud består i en forsikringsordning, vil præmieindbetaling for det pågældende medlem også være uden skattemæssige konsekvenser for medlemmet. Det er dog et krav, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medlemmet har behov for behandling. Det er ikke en betingelse for skattefrihed, at den praktiserende læge har henvist til en bestemt behandling. Ovenstående gør sig ligeledes gældende for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere, der som led i en aftale om personligt arbejde får hjælp til alkoholafvænning. BEGRAVELSESHJÆLP Skatteministeriet var for år tilbage af den opfattelse, at begravelseshjælp udbetalt fra en begravelseskasse var skattepligtig for modtageren. Denne opfattelse blev ændret ved Skattedepartementets meddelelse af 23. november 1991, hvorefter begravelseshjælp udbetalt fra en begravelseskasse ikke er skattepligtig for modtageren. Der er således hverken skatte- eller oplysningspligt af sådanne udbetalinger fra begravelseskasser. FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til valgte bestyrelsesmedlemmer eller medhjælpere omfattes efter praksis ikke af den lempeligere beskatning i Ligningslovens 7U. Der skal således indeholdes AM-bidrag og A-skat af de udbetalte fratrædelsesgodtgørelser uden hensyntagen til det skattefrie bundfradrag i Ligningslovens 7U. 2

7 Revisionsinstituttet I I januar 2010 FRI BIL Medlemmer af faglige sammenslutninger Da Ligningslovens 16 som omtalt i indledningen ikke finder anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse af bilen. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af bilen, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Oplysnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Foreningen skal dog indsende lønoplysningsseddel afmærket med et kryds i rubrikken Naturalieydelser (rubrik 40) samt anføre arten af naturalieydelse i rubrikken Yderligere oplysninger (rubrik 67). Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Ligningslovens 16 finder anvendelse for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere. Den skattepligtige værdi opgøres som 25% af beregningsgrundlaget op til kr og 20% af resten. Beregningsgrundlaget skal mindst udgøre kr I det 4. og de efterfølgende indkomstår nedsættes det beregningsgrundlag, værdien beregnes af, til 75 pct. af nyvognsprisen, dog mindst kr For biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, regnet fra datoen for første indregistrering, er bilens værdi købsprisen inkl. eventuelle udgifter til istandsættelse, som arbejdsgiveren afholder samt leveringsomkostninger og udgifter til normalt udstyr og tilbehør, der skulle være betalt registreringsafgift af, hvis det havde været installeret i en ny bil. Fra 1. januar 2010 skal den skattepligtige værdi forhøjes med et miljøtillæg svarende til enten den årlige ejerafgift eller vægtafgift. Rent praktisk fordeles udgiften til enten ejerafgiften eller vægtafgiften over årets 12 måneder. Værdien af fri bil skal lønoplyses i rubrik 19, som tillige indgår i rubrik 13. 3

8 Revisionsinstituttet I I januar 2010 FRI BOLIG - SOMMER Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed o. lign.). Da Ligningslovens 16 som omtalt i indledningen ikke finder anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse af sommerboligen. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af sommerboligen, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Hvis en arbejdsgiver har væsentlig økonomisk indflydelse på en forening, der udlejer sommerhuse, kan det komme på tale at anvende procentreglerne i Ligningslovens 16, stk. 5. Efter omstændighederne kan skattemyndighederne betragte foreningen som usynlig og en omgåelse for, at medlemmerne kan undgå at skulle beskattes efter procentreglerne. Oplysnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Sammenslutningen skal dog indsende lønoplysningsseddel afmærket med et kryds i rubrikken Naturalieydelser (rubrik 40) samt anføre arten af naturalieydelse i rubrikken Yderligere oplysninger (rubrik 67). Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere For ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere finder Ligningslovens 16 anvendelse ved beskatningen af fri sommerbolig. Fri sommerbolig i ugerne værdiansættes til 0,5% af sommerboligens ejendomsværdi. For de øvrige uger er satsen 0,25%. En eventuel egenbetaling fragår i beskatningsgrundlaget. Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i Danmark beskattes som B-indkomst og skal lønoplyses af foreningen i rubrikken Værdi af sommerbolig her i landet (rubrik 51). Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i udlandet beskattes ligeledes som B-indkomst. Foreningen skal dog kun lønoplyse med et kryds i rubrikken Fri sommerbolig i udlandet (rubrik 62), hvorefter bestyrelsesmedlemmet/medhjælperen selv skal selvangive værdien, som er markedsværdien heraf. 4

9 Revisionsinstituttet I I januar 2010 GAVER Medlemmer Gaver udbetalt af en fagforening til medlemmerne er skattepligtig B-indkomst for modtagerne. Fagforeningen skal oplyse beløbet som B-indkomst. Er gaven f.eks. en julekurv til fagforeningens pensionister, skal værdien af denne oplyses som B-indkomst i felt 38 med en specificering af arten (julekurv). Det er efterfølgende op til ligningsmyndighederne, om værdien af julekurven skal beskattes. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Som hovedregel er gaver i form af kontanter eller gavekort skattepligtig A-indkomst, hvoraf der skal tilbageholdes såvel A-skat og AM-bidrag (oplysningspligt), hvorimod tinggaver er skattepligtig B-indkomst (ikke oplysningspligt). Jule- og nytårsgaver i anden form end kontanter beskattes dog ikke, såfremt værdien heraf ikke udgør mere end kr Lejlighedsgaver såvel i som uden for et ansættelsesforhold af traditionelt præg såsom fødselsdags-, bryllups- og sølvbryllupsgaver o.lign. beskattes efter praksis ikke, såfremt der er tale om gaver af mindre omfang. Ved vurdering af om en gave kan betragtes som en gave af mindre omfang, henses til værdien af den ydede gave fra den enkelte gaveyder samt det naturlige gaveværdiniveau til den enkelte lejlighed (f.eks. fødselsdag). JUBILÆUMSGRATIALE Som nævnt ovenfor under fratrædelsesgodtgørelse kan ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere ikke anvende de lempeligere beskatningsregler ved jubilæumsgratialer. Udbetaling af jubilæumsgratiale til et bestyrelsesmedlem er derfor, uanset om bestyrelsesmedlemmet er lønnet eller ulønnet, at betragte som skattepligtig A-indkomst med tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag til følge. 5

10 Revisionsinstituttet I I januar 2010 KIROPRAKTOR, TERAPEUT, PSYKOLOG M.V. - HJÆLP TIL Det er vor opfattelse, at hjælp til kiropraktor, psykolog m.v. fra foreningen til medlemmer er at betragte som skattepligtig B-indkomst, såfremt foreningen refunderer medlemmernes udgift hertil efter regning. Ydelsen vil skulle lønoplyses i rubrik 38 (B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag). Såfremt foreningen vælger at ansætte en socialrådgiver, kiropraktor m.v., som er til rådighed for alle foreningens medlemmer, er ydelsen efter vor opfattelse derimod ikke at betragte som skattepligtig for medlemmet, da ydelsen er stillet til rådighed for alle medlemmer. Vi er bekendt med, at skattemyndighederne kan have den opfattelse, at medlemmet skal beskattes, selvom det er foreningen, som har afholdt udgiften og valgt behandler. KRITISK SYGDOMSFORSIKRING Betaler foreningen for præmien, vil medlemmet være skattepligtig heraf, da der efter vor opfattelse er tale om betaling af en privat udgift. Foreningen vil være oplysningspligtig af beløbet i rubrik 38 som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Betaler den forsikrede selv præmien, vil der følgelig ikke være skattepligtig for denne. LOMMEPENGE TIL MEDLEMMERNES BØRN SKAT har på en konkret forespørgsel udtalt, at udbetalte lommepenge til medlemmernes børn skal beskattes hos medlemmerne, jfr. Ligningslovens 13. Der skal således ikke ske beskatning hos modtagerne/børnene af lommepengene. Fagforeningen har oplysningspligt som B-indkomst (rubrik 38) af den foretagne udbetaling, jfr. Skattekontrollovens 7B. 6

11 Revisionsinstituttet I I januar 2010 LYSTBÅD Lystbåd dækker over alle både, der kan anvendes i fritidsøjemed. Da Ligningslovens 16 som omtalt i indledningen ikke finder anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af lystbåd, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Oplysnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Sammenslutningen skal dog indsende lønoplysningsseddel afmærket med et kryds i rubrikken Naturalieydelser (rubrik 40) samt anføre arten af naturalieydelse i rubrikken Yderligere oplysninger (rubrik 67). MULTIMEDIEBESKATNING Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Multimedier stillet til rådighed for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere skal ikke beskattes efter reglerne om multimediebeskatning. Ved multimedier forstås telefon, internet samt pc er. Det er dog en betingelse at multimedierne har betydning for udførelsen af det ulønnede hverv. Det skal bemærkes, at Ligningsrådet har udtalt at faglige sammenslutninger, der beskattes efter Fondsbeskatningsloven, ikke er omfattet af ovennævnte, hvorfor der som udgangspunkt skal ske beskatning. STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE Ved foretagelse af forretningsrejser og studierejser m.v. opstår spørgsmålet om, hvorvidt medlemmer, bestyrelsesmedlemmer o lign. skal beskattes heraf. Som udgangspunkt gælder, at medlemmer og bestyrelsesmedlemmer m.v., der foretager en rejse på vegne af foreningen og betalt af foreningen, ikke er skattepligtig heraf, såfremt der er tale om egentlig forretningsrejse. 7

12 Revisionsinstituttet I I januar 2010 Skattefriheden gør sig ligeledes gældende for studierejser af generel karakter, hvis formål primært tilgodeser foreningens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi denne indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes rejsedeltageren af den private del af rejsen. Skattemyndighederne har dog ændret holdning, således at selv om et kursus afholdes på et almindeligt turiststed i udlandet, kan kursets indhold sagtens være fagligt begrundet. Efter praksis anvendes begrebet et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt ved vurdering af, om beskatning af privat del skal finde sted. Værdiansættelse af den skattepligtige private andel For bestyrelsesmedlemmer m.v. sker værdiansættelse og beskatningen med udgangspunkt i godets (den private del) faktiske kostpris jfr. Statsskatteloven 4, litra c. Den skattepligtige værdi er at betragte som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Foreningen har ikke oplysningspligt, men lønmodtageren har selvangivelsespligt. Invitationsrejser (f.eks. betalt af deltagerens fagforening o.lign.) Såfremt fagforeninger eller lignende tilbyder rejser til deres medlemmer, uden at der er tale om et ansættelsesforhold til foreningen, vil beskatning ikke ske med udgangspunkt i markedsværdien, men derimod ud fra et skøn, som bygger på praksis vedrørende gevinstrejser, hvor rejsens skattemæssige værdi efter praksis ansættes til 50% af rejseudgifterne. Den skattemæssige værdi skal selvangives af medlemmet som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Hvis rejsen anses for en udlodning fra fagforeningen, har fagforeningen oplysningspligt som B-indkomst uden AM-bidrag - ellers ingen oplysningspligt. Kombinationsrejser Hvor en forretningsrejse kombineres med ferie, f.eks. en forretningsrejse til Rom efterfulgt af ferie samme sted, skal der ske beskatning af ferierejsens værdi efter samme regelsæt som nævnt ovenfor vedrørende bestyrelsesmedlemmer m.v. 8

13 Revisionsinstituttet I I januar 2010 SOCIALE ARRANGEMENTER Med hensyn til andre sociale arrangementer må man se på, om arrangementet er åbent for alle medlemmer, samt om arrangementet kan henføres til foreningens vedtægter og formål. Specielt foreningens sociale formålsparagraf. Det er vor opfattelse, at såfremt arrangementet falder ind under foreningens vedtægter og formål, vil der ikke kunne statueres skattepligt for de deltagende medlemmer. Et arrangement, som efter vor opfattelse som regel falder ind under foreningens formålsparagraf, er en juletræsfest for medlemmerne og deres børn. Det er således foreningens vedtægter og formål, der må afgøre, om der er tale om arrangementer i en selskabelig forening, hvortil medlemmerne ikke har fradragsret for kontingentet, eller om der er tale om en faglig sammenslutning, der afholder et arrangement til opfyldelse af foreningens formål. TILSKUD Efter Statsskattelovens 4 skal alle indtægter såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er principielt uden betydning, om indtægten er resultatet af en positiv indkomstbestræbelse eller en uventet erhvervelse f.eks. i form af tilskud, gevinst og gave m.v., og om indtægten er i form af penge eller andre økonomiske værdier. Hvis foreninger yder tilskud til medlemmers private udgifter, er betalingen at betragte som skattepligtig B-indkomst for medlemmet, og foreningen har oplysningspligt (rubrik 38). Direkte tilskud Såfremt foreningen yder direkte tilskud til eller for et medlem, er betalingen som omtalt ovenfor skattepligtigt. Af eksempler herpå kan bl.a. nævnes betaling til motionscenter eller teater for et medlem. Indirekte tilskud Hvis foreningen derimod yder indirekte tilskud (betaler et beløb til et motionscenter eller teater) mod, at deres medlemmer får rabat i motionscenteret/teateret, uden at foreningen har viden om, hvilke og hvor mange medlemmer, der rent faktisk benytter sig af tilbudet, opretholdes oplysningspligten naturligvis ikke. 9

14 Revisionsinstituttet I I januar 2010 Hvorvidt skattepligten for de medlemmer, som benytter sig af tilbudet opretholdes, og derved skal angives på selvangivelsen, er et ligningsmæssigt spørgsmål. Det er dog vor opfattelse, at skattepligt i en sådan situation ikke vil blive statueret, medmindre der er tale om væsentlige besparelser for medlemmet. UDDANNELSE Hvem er omfattet Personer, der modtager uddannelsesydelser fra arbejdsformidlingskontorer, a-kasse eller fagforening, herunder ledige Elever, der modtager uddannelsesydelser direkte fra AER Personer, der som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, modtager personalegoder Medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer Ovenstående betyder, at der vil være skattefrihed for betalte ydelser til kurser, hjælp til påbegyndelse af uddannelse eller omskoling, som fagforening eller arbejdsformidlingen tilbyder for at hjælpe et afskediget medlem eller et medlem, som skal omskoles. Hvilke uddannelser og kurser Der er tale om et bredt udsnit af uddannelser og kurser inden for alle typer af såvel grund-, efterog videreuddannelser, og skattefriheden omfatter bl.a. ydelser i forbindelse med: Ungdomsuddannelser, f.eks. erhvervsuddannelser Korte og mellemlange uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser, der erhverves på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner Alle typer af efter- og videreuddannelser, som erhverves i tilknytning hertil Alle typer af kurser og uddannelser, som udbydes i AMU-regi Hvilke ydelser er skattefri Skole- eller deltagerbetaling Dækning af udgifter til bøger og materialer, som er relevante for uddannelsen eller kurset Godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder med de satser, der kan udbetales i forbindelse med tjenesterejser. For logi er satsen p.t. kr. 195,00 pr. døgn og for kost og småfornødenheder kr. 455,00 pr. døgn. Foreningen kan i stedet skattefrit dække udgifterne efter regning i uddannelses- eller kursusperioden 10

15 Revisionsinstituttet I I januar 2010 Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller på egen motorcykel, såfremt godtgørelsen ikke overstiger kr. 1,90 pr. km (2010). Foreningen kan også her i stedet skattefrit dække de faktiske udgifter til anden befordring Oplysningspligt Skattefrie godtgørelser til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder samt befordringsgodtgørelser skal oplyses i felt 48 på oplysningssedlen. VALGKAMP - BIDRAG HERTIL En fagforenings bidrag til valgkamp kan gives i form af en artikel, hvor en eller flere kandidater profileres eller en annonce, hvor alene en kandidat profileres. Desuden kan der gives kontante bidrag. Faglige eller andre oplysende eller orienterende artikler i fagblade, som ikke direkte har til formål at profilere enkeltkandidater i forbindelse med et valg, er ikke skattepligtig for de(n) pågældende. En støtteannonce i enten fagblade eller f.eks. dagspressen vil være skattepligtig indkomst for den pågældende. Værdien af annoncen fastsættes af de lokale skattemyndigheder. Et kontant bidrag til en kandidat er skattepligtig indkomst for kandidaten. Gives det kontante bidrag til partiet, sker der ingen beskatning. For ingen af de ydede bidrag har fagforeningen oplysningspligt. 11

16 København Skagensgade Tåstrup T: mail: Odense Magnoliavej 12 B 5250 Odense SV T: mail: Århus Stenvej Højbjerg T: mail:

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere