Indstik til selvangivelsen for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstik til selvangivelsen for 2010"

Transkript

1 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2 Befordringsfradrag 2.3. Erhvervsmæssige rejser 3. Kontingenter til A-kasse og fagforeninger 4 Andre fradrag 5 Restskat

2 2 Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Årsopgørelsen ligger allerede i Skattemappen for dem, hvor SKAT skulle have samtlige oplysninger. Hvis man har ændringer til den, kan de indtastes indtil 1. maj Hvis man har valgt at få årsopgørelsen sendt ud på papir, vil man få den i april måned. Hvis man har en udvidet selvangivelse, kan man også nu indtaste beløbene til SKAT. I så fald kan man se sin årsopgørelse med det samme. Hvis selvangivelsen sendes til SKAT i papirform, skal det ske senest den 3. juli Uanset hvor tidligt selvangivelsen indsendes, kan man først forvente at få årsopgørelsen efter den 3. juli Hvis du har udenlandsk indkomst, skal du bruge den udvidede selvangivelse og blanket Den udvidede selvangivelse Fristen for den udvidede selvangivelse er senest den 3. juli Denne frist gælder også for ægtefællen. Hvis du er bogførings- og regnskabspligtig skal der udarbejdes et skatteregnskab, der opfylder betingelserne i mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal som udgangspunkt ikke indsendes. Det skal dog indsendes, hvis SKAT senere beder om det. Jo før du indsender selvangivelsen, jo før vil årsopgørelsen være klar, og dermed vil også eventuel overskydende skat blive udbetalt. Det kan anbefales at kontakte en revisor hvis du er omfattet af ordningen med den udvidede selvangivelse. Skattemappen finder du på Man kan vælge tast-selv eller Nem ID. Du bør kontrollere de tal, SKAT har fået indberettet. Endvidere skal du indtaste de tal, SKAT ikke automatisk får. Der kan være tale om følgende tal: Rubrik Tekst 15 Anden personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag 19 Modtaget underholdsbidrag 20 Anden personlig indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af 24 Bidrag og præmie til privattegnet livsvarige pensionsordninger 25 Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010 omfattet af overgangsreglerne for ratepension og ophørende livrente 27 Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto 29 Øvrige fradrag i den personlige indkomst 35 Over- /underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed 36 Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed 37 Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen 39 Anden kapitalindkomst, herunder avancer af obligationer og finansielle kontrakter. Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot 44 Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut samt af pantebreve, der ikke er i depot 51 Befordringsfradrag (kørselsfradrag) 53 Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejse, højst kr.) 54 Ansattes årlige betaling vedr. PCordning (højst kr.) 56 Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle, børnebidrag og aftægtsforpligtigelse 57 Fradragsberettiget indskud på etableringskonto 58 Øvrige lønmodtagerudgifter (udover kr.) Man kan ikke selv indberette udbytte af danske aktier og gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser. I stedet kan man selv indberette oplysninger om købssummer og

3 3 købstidspunkter for aktier og investeringsbeviser i TastSelv, så beregner SKAT de skattepligtige fortjenester og tab. --o-- Nedenfor skal vi fremhæve de forhold, der kan have særlig interesse for forbundets medlemmer. 1. Indtægter 1.1 Legater Skattepligtige legater Legater, man søger om, er som hovedregel skattepligtige Skattefri legater Enkelte legater i form af særlige hæderspriser er direkte undtaget fra beskatning. Der er tale om priser, der gives af offentlige midler, legater, kulturelle fonde og lignende, samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet. Det er en betingelse, at prisen har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er endvidere en betingelse, at der ikke kan ansøges om prisen og at den kun gives én gang til den enkelte Delvis skattepligtige legater Nogle legater beskattes kun, hvis de overstiger kr. Legater, der gives som engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lignende her i Danmark eller udlandet skal kun beskattes, legatet er på mere end kr. Beløb herudover medregnes kun med 85%. Det er en betingelse, at legatbeløbet har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det må altså ikke gives for et bestemt værk. Fonde, der uddeler legater, skal ikke nødvendigvis være almennyttig, hvorimod et legat fra en forening kun er omfattet, hvis foreningen har et almennyttigt formål. Legater beskattes normalt i det indkomstår, hvor modtageren får besked om tildelingen. Der betales ikke AM-bidrag af legater Studierejselegater Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser til udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri, når de dækker følgende udgifter: Sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet i udlandet Sædvanlige udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet og Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende betaling til studiestedet Skattefriheden er betinget af, at der er tale om en studierejse og ikke en almindelig turistrejse. Det primære formål med rejsen skal være uddannelse eller studie af individuelt bestemte emner. Et legat til eksempelvis undervisningsgebyr til en udenlandsk teaterskole, filmskole, individuel undervisning og lignende er et studierejselegat. For sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet kan man bruge standardsatserne eller de faktiske udgifter se afsnittet om diæter. Standardsatserne til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Vær opmærksom på, at SKAT kan indkalde regnskab og dokumentation for udgifter i forbindelse med rejselegat det kan derfor anbefales, at der udarbejdes en oversigt/opstilling over modtagne legater og afholdte udgifter, som på forlangende skal indsendes til SKAT. 1.2 Royalty Der betales ikke AM-bidrag af royalty. Royalty er betaling for immaterielle rettigheder som f.eks. genudsendelseshonorarer og udbetalinger fra Filmex og Gramex.

4 4 Hvis royaltyen er oparbejdet og modtaget som en del af selvstændig erhvervsvirksomhed, skal beløbet med i virksomhedens regnskab og så skal der betales AM-bidrag heraf. 1.3 Multimedieskatten Beskatning af fri telefon afløses af en multimediebeskatning for både lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende. Fremover skal man, såfremt man fra sin arbejdsgiver/virksomhed har et eller flere multimedier stillet til rådighed beskattes af kr. Det er rådigheden der beskattes uanset om multimediet anvendes/må anvendes privat. Som nævnt gælder reglerne også for selvstændigt erhvervsdrivende. Til gengæld for beskatning af de kr., kan samtlige udgifter til multimedier indgå i regnskabet (fradrages/afskrives). Er man ikke selvstændig erhvervsdrivende, og stiller ens arbejdsgiver ikke multimedier til rådighed så skal reglerne ikke anvendes. Om fradrag i disse tilfælde, se herom under fradrag. 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag - rubrik 58 Udgifter, der direkte vedrører indtægt som lønmodtager eller i form af honorarer, kan fratrækkes med den del, der overstiger kr. Da SKAT ofte sætter fokus på lønmodtagerfradraget, bør du sikre dig, at der foreligger dokumentation for udgifterne og deres sammenhæng med indtægtserhvervelsen. Dette kan bedst sikres ved, at bilagene indeholder oplysninger om navn, specifikation af udgiftens art, ligesom du skal anføre, hvilken relation udgiften har til arbejdet.. Det er derfor altid en fordel, hvis man kan aftale med arbejdsgiveren, at han/hun dækker alle udgifter, der er forbundet med arbejdet. Forbundets medlemmer har typisk følgende udgifter: Stemmetræning, telefon, noder, dvd, cd'er, teater- og biografbilletter samt sminke og kostumer. Det er vigtigt, at man kan dokumentere, at de enkelte konkrete udgifter er afholdt af arbejdsmæssige årsager. Det kan således anbefales, at man tager fotos af f.eks. en speciel frisure eller kjole i en konkret forestilling, at man kan påvise, at en cd eller dvd er brugt til indstudering af en konkret rolle m.v. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at få godkendt fradrag for dansetræning, frisør og teater- og biografbilletter. Det kan anbefales, at man gemmer bilag for private udgifter til sminke, biograf- og teaterbilletter mv., idet det kan være lettere at få fradrag for de erhvervsmæssige udgifter, når SKAT kan konstatere, at man rent faktisk har haft private udgifter af samme art. 2.2 Befordringsfradrag rubrik 51 Det er altid en god ide, at gemme dokumentation for adresse og afstand for de enkelte arbejdspladser, ligesom det er en god ide at gemme kontrakter og kalenderregistreringer Befordring mellem hjem og arbejdssted Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for 2010: For de første 24 km pr. dag er der ikke noget fradrag. 2,00 kr. pr. km for km pr. dag 1,00 kr. pr. km for den befordring, der overstiger 100 km pr. dag (2,00 kr. pr. km for pendlere fra udkantskommuner, se nedenfor). Hvis man ikke kører frem og tilbage samme dag, er det kun 24 km af den samlede kørsel - bopæl arbejdsplads tur/retur, der ikke giver fradrag.

5 5 Man kan fratrække befordringsfradrag, hvis kørslen ikke opfylder betingelserne for kørselsfradrag i afsnit og får kørselsgodtgørelse af arbejdsgiver. Befordringsfradraget kan beregnes for den normale afstand ved kørsel i bil. Den normale transportvej er defineret som den strækning, der skal tilbagelægges med bil under hensyntagen til de geografiske forhold, det tidsmæssige forbrug og en økonomisk rimelighed. Hvis man bor i en af de såkaldte udkantskommuner, beregnes fradraget for befordring over 100 km også med 2,00 kr. Udkantskommuner i 2009: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø Ekstra fradrag ved passage af Storebælts- og Øresundsforbindelserne Hvis man kører med tog over Storebælt, får man et ekstra fradrag på 15 kr. pr. rejse. Hvis man kører i bil eller på motorcykel er fradrag på 90 kr. pr. rejse. For kørsel over Øresundsbroen er fradraget 8 kr. pr. tur med tog eller bus og 50 kr. pr. tur i bil eller på motorcykel. Man skal kunne dokumentere udgifterne i form af kvitteringer for betalt billet eller broafgift Befordring ved foresyngning, audition og kurser Freelancekunstnere kan få fradrag for rejser til at deltage i ansættelsesprøver på et fremmed teater eller koncertsted. Det gælder, selvom man ikke får opgaven. Der kan henvises til Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1995, nr Erhvervsmæssige befordringsudgifter Erhvervsmæssig befordring er: Befordring mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver Befordring inden for samme arbejdsplads Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Det er navnlig første og sidste bullit, der er interessant for kunstnere. Det er en betingelse, at kørslen foregår i egen bil. Al anden befordring anses skattemæssigt for at være privat. Der er tale om en ren godtgørelsesordning, når man får sin erhvervsmæssige kørsel betalt af sin arbejdsgiver. Lønmodtagere som har erhvervsmæssig kørsel men som ikke får udbetalt kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan kun fratrække kørslen efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde, se pkt Hvis man er lønmodtager er det altid en fordel at få udbetalt den maksimale skattefrie kørselsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver. Den skattefri kørselsgodtgørelse for 2010 Årlig kørsel pr. arbejdsgiver km. 3,56 kr. pr. km Over km Cykel eller EU-knallert Maksimal skattefri kørselsgodtgørelse 1,90 kr. pr. km 0,48 kr. pr. km Honorarmodtagers befordring Som honorarmodtager kan man ikke få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Derimod kan man fratrække kørslen efter de høje

6 6 kilometersatser, se pkt eller man kan fratrække de faktiske dokumenterede udgifter. Det er også en mulighed, at den der betaler honoraret dækker de faktiske udgifter for eksempel fly- eller togbillet. Det er en betingelse, at kørslen foregår i egen bil, hvis man vil have fradrag for satserne i ovenstående skema Erhvervsmæssige rejser rubrik 58 Rejser, der betales af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtige, når der er tale om en egentlig forretningsrejse, dvs. at rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet indeholder et turistmæssigt islæt, er værdien af den private del af rejsen skattepligtig. Skattefri rejsegodtgørelse Rejsegodtgørelse kan udbetales uden beskatning, når det skal dække merudgifter til fortæring, logi mv. under en rejse i arbejdsgiverens interesse. Hvis skattefri rejsegodtgørelse ikke er udbetalt eller er udbetalt med et mindre beløb end satserne - Differencefradrag Hvis du selv dækker rejse og opholdsudgifter, og hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke har fundet sted, eller udbetaling er sket med et lavere beløb end de gældende satser, kan du uden dokumentation foretage fradrag for differencen mellem, hvad der kunne have været udbetalt, og hvad der faktisk er udbetalt. Fradraget er betinget af, at du kan dokumentere det faktiske antal rejsetimer og rejsedage med overnatning, hvorimod udgifterne ikke skal dokumenteres. I det følgende beskrives reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse de samme regler skal være opfyldt, for at der kan indrømmes fradrag for den manglende modtagelse af godtgørelse (differencefradrag). Definition af "rejse" i skattemæssig sammenhæng Man er på rejse, når man på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted og på grund af arbejdets karakter, ikke har mulighed for at overnatte hjemme. Der er to situationer, hvor en lønmodtager kan anses for at være på rejse, nemlig: når en arbejdsgiver beder dig om midlertidigt at arbejde et andet sted end din sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med en turné. når man midlertidigt søger ansættelse på et arbejdssted, der ligger så langt fra din sædvanlige bopæl, at du ikke kan tage hjem og overnatte efter endt arbejdsdag. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man bor i Aalborg og har søgt og fået engagement i København. I den første situation er det arbejdsgiveren, der beder den ansatte om at arbejde et andet sted. I den anden situation har man selv valgt at arbejde på et midlertidigt arbejdssted meget langt fra sin sædvanlige bopæl. Rejsen skal have en varighed på mindst 24 timer. Der kan således ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse for én-dagsrejser. Midlertidigt arbejde/rejse Kostgodtgørelse Du kan få udbetalt skattefri diæter efter satserne for kost og småfornødenheder, når du er på rejse. Du anses for at være på rejse, når du er udsendt af din arbejdsgiver eller ansat "mid-

7 7 lertidigt" på samme arbejdssted i indtil 12 måneder. En ny 12 måneders periode kan begynde, når du skifter arbejdssted. Et arbejdsstedsskifte kan fx være: når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til et nyt arbejdssted mindst otte km fra det tidligere arbejdssted tilbagevenden til et midlertidigt arbejdssted, såfremt der er forløbet 40 arbejdsdage, siden man sidst var på det midlertidige arbejdssted Herefter kan der alene foretages fradrag for dokumenterede udgifter til kost og småfornødenheder. Logigodtgørelse Ved brug af standardsatsen for logi og faktiske dokumenterede omkostninger til både kost og logi er det ikke nøjagtigt fastsat, hvor lang tid man kan være på rejse uden at overskride midlertidighedsbetingelsen. Ved ophold på mere end 12 måneder samme sted vil der være øget krav til bevisbyrden for, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. De gældende satser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er vist nedenfor Rejser med overnatning Satser pr. døgn Satser til dækning af udgifter til kost Til dækning af småfornødenheder Ved rejse i Danmark og i udlandet 455,00 kr. og 18,96 kr. pr. time for tilsluttende rejsedag. Ved rejse i Danmark eller i udlandet kan der udbetales 25 % af den skattefri godtgørelse af udgifter til kost (113,75 kr.), når arbejdsgiveren dækker den ansattes rejseudgifter efter regning. Rejsegodtgørelse kan bl.a. ikke udbetales i følgende tilfælde når rejsen ikke overstiger 24 timer rejser uden overnatning hvis arbejdsgiveren har dækket udgifterne efter regning hvis den godtgørelse, der udbetales, overstiger satserne, medmindre arbejdsgiveren har indberettet det overskydende beløb som A-indkomst. hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn 25 %-fradrag Hvis arbejdsgiveren dækker dine rejseudgifter efter regning, kan du foretage fradrag til småfornødenheder med 25 % af standardsatsen for kostudgifter. De 25 % af satsen beregnes for den samlede rejse inkl. evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. Fradrag for dokumenterede udgifter Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke har fundet sted, kan dokumenterede rejseudgifter fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Er de dokumenterede rejseudgifter større end den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse, kan du foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de dokumenterede, faktiske rejseudgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. Logi kr. 195,00 kr. pr. overnatning.

8 8 Opgørelse af fradrag Eksempel Bopæl i København - Engagement i Århus (2 uger fra 8-23/2) og Randers (3 dage) Ophold i Randers ( ) Diæter/kost (3 døgn a 455 kr.) kr. - dækket af arbejdsgiver 0 kr kr. Ophold i Århus ( ) Logi (12 døgn a 195 kr.) kr. -dækket af arbejdsgiver 0 kr kr. Diæter/kost (12 døgn a 455 kr.) kr. -Dækket af arbejdsgiver (12 døgn a 120 kr.) kr kr. Øvrige fradrag Evt. teaterbilletter (husk dokumentation) Evt. kostume (Husk dokumentation) I alt -bundgrænse øvrige lønmodtagerudgifter Fradrag i alt * 610 kr kr kr kr kr kr. * Dette beløb fratrækkes på selvangivelsen under Øvrige lønmodtagerfradrag Dokumentation Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Der skal således føres kontrol med: Modtagerens navn, adresse og CVR.nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål De anvendte satser Beregning af godtgørelsen Ved befordringsgodtgørelse at der anvendes egen bil (ægtefælles og samlevers bil anses for egen bil) Foretages denne kontrol ikke, er modtageren skattepligtig af godtgørelsen. Der kan højst fratrækkes kr. om året som rejseudgifter. Dette gælder både fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter. Loftet gælder også selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at fradrage standardsatserne, mens den selvstændiges faktiske udgifter til rejse fortsat kan fradrages som driftsomkostninger i virksomheden. Loftet berører ikke arbejdsgivers mulighed for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse eller dække lønmodtagerens udgifter efter regning. 3 Kontingenter til A-kasse og fagforeninger Udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag og fagforeningsbidrag kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag. Faglige foreninger skal hvert år indberette de betalte kontingenter til SKAT. Det indberettede beløb er fortrykt på årsopgørelsen. Der er kun fradraget, når foreningen indberetter beløbet. 4 Andre fradrag 4.1 Underholdsbidrag er fradragsberettigede, når det er forfaldent og betalt. 4.2 Gaver til almen velgørende eller almennyttige foreninger mv. kan fratrækkes. Det er en betingelse for fradrag, at der er givet mindst 500 kr. til den enkelte forening. De første 500 kr. af det samlede gavebeløb kan ikke fratrækkes, og der kan højst fratrækkes kr. Det er en betingelse for fradrag, at foreningen indberetter betalingen. 4.3 Pensionsordninger Fra og med indkomståret 2010 er der indført et loft over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på i alt kr. årligt. Dette gælder både

9 9 private ordninger og arbejdsgiveradministreret ordninger. Selvstændige erhvervsdrivende har til og med 2014 fortsat mulighed for at indskyde op til 30 % af årets overskud, selvom dette overstiger kr. 5 Restskat Hvis man betaler senest 1/ Betales restskatten inden 1/ skal der betales en rente på 4,2 % p.a. Renten beregnes fra 1. januar og til den dag, skatten betales. Eksempel 1 Restskat på betales 1/ Der skal betales renter for 91 dage (fra 1. januar til 1. april) kr. x 4,2 procent x 91 dage = 157,06 kr. 365 dage Hvis man ikke betaler restskatten frivilligt, bliver restskat op til kr. indregnet i forskudsskatten for 2012 med et procenttillæg på 6,2%. Den del, der overstiger kr., vil blive opkrævet i 3 rater, som skal betales senest den 20. i september, oktober og november 2011 sammen med et procenttillæg på 6,2 %. Man kan se på forskudsopgørelsen for 2010, om der er restskat for 2009, som er indregnet i forskudsskatten for Afslutning Vi har forsøgt at vise de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for Beskrivelsen er ikke fuldstændig, og har man særlige forhold, anbefales det at henvende sig til egen revisor. Skatteafdelingen København den 9. marts 2011 R s Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V Hvis man betaler efter 1/ Er restskatten ikke indbetalt inden 1/ vil der blive beregnet et restskattetillæg på 6,2 %. Eksempel 2 Restskatten på kr. betales efter 1. juli 2011 Disclaimer: Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. Der skal betales et fast procenttillæg kr. x 6,2 procent = 930 kr. Da rentetillæggene ikke kan fratrækkes, vil det i mange tilfælde være fordelagtigt at indbetale restskatten hurtigst muligt og i hvert fald inden 1/7 2011, da der indtil denne dato er tale om en dag til dag rente.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2019 Tax 1 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forskudsregistrering & rejse reglerne. Program. Forskudsregistrering. Rejse reglerne. Selvangivelsen Ligningslovens 9A 04.

Forskudsregistrering & rejse reglerne. Program. Forskudsregistrering. Rejse reglerne. Selvangivelsen Ligningslovens 9A 04. Program Forskudsregistrering 04.063 Rejse reglerne Ligningslovens 9A Selvangivelsen 04.069 Side 1 / 32 30-05-2013 Forskudsregistrering Indsendelse af Blanket 04.063 2012 Forskudsregistrering Afdeling for

Læs mere

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Velkommen til Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Fodbold- eller håndboldklubbens skattemæssige status Skal en amatøridrætsforening aflevere selvangivelse og betale skat

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 9. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel

Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel Udover at alle ansatte skal opleve at blive behandlet ordentligt ved godtgørelse af udgifter til erhvervsmæssig kørsel,

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

10 måder at snyde SKAT

10 måder at snyde SKAT 10 måder at snyde SKAT - Helt lovligt Fradragsguiden til freelancere, håndværkere og andre selvstændige, som vil spare tusindvis af kroner årligt billy 10 måder at snyde SKAT - Helt lovligt Fradragsguiden

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere