Indstik til selvangivelsen for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstik til selvangivelsen for 2010"

Transkript

1 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2 Befordringsfradrag 2.3. Erhvervsmæssige rejser 3. Kontingenter til A-kasse og fagforeninger 4 Andre fradrag 5 Restskat

2 2 Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Årsopgørelsen ligger allerede i Skattemappen for dem, hvor SKAT skulle have samtlige oplysninger. Hvis man har ændringer til den, kan de indtastes indtil 1. maj Hvis man har valgt at få årsopgørelsen sendt ud på papir, vil man få den i april måned. Hvis man har en udvidet selvangivelse, kan man også nu indtaste beløbene til SKAT. I så fald kan man se sin årsopgørelse med det samme. Hvis selvangivelsen sendes til SKAT i papirform, skal det ske senest den 3. juli Uanset hvor tidligt selvangivelsen indsendes, kan man først forvente at få årsopgørelsen efter den 3. juli Hvis du har udenlandsk indkomst, skal du bruge den udvidede selvangivelse og blanket Den udvidede selvangivelse Fristen for den udvidede selvangivelse er senest den 3. juli Denne frist gælder også for ægtefællen. Hvis du er bogførings- og regnskabspligtig skal der udarbejdes et skatteregnskab, der opfylder betingelserne i mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal som udgangspunkt ikke indsendes. Det skal dog indsendes, hvis SKAT senere beder om det. Jo før du indsender selvangivelsen, jo før vil årsopgørelsen være klar, og dermed vil også eventuel overskydende skat blive udbetalt. Det kan anbefales at kontakte en revisor hvis du er omfattet af ordningen med den udvidede selvangivelse. Skattemappen finder du på Man kan vælge tast-selv eller Nem ID. Du bør kontrollere de tal, SKAT har fået indberettet. Endvidere skal du indtaste de tal, SKAT ikke automatisk får. Der kan være tale om følgende tal: Rubrik Tekst 15 Anden personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag 19 Modtaget underholdsbidrag 20 Anden personlig indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af 24 Bidrag og præmie til privattegnet livsvarige pensionsordninger 25 Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010 omfattet af overgangsreglerne for ratepension og ophørende livrente 27 Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto 29 Øvrige fradrag i den personlige indkomst 35 Over- /underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed 36 Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed 37 Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen 39 Anden kapitalindkomst, herunder avancer af obligationer og finansielle kontrakter. Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot 44 Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut samt af pantebreve, der ikke er i depot 51 Befordringsfradrag (kørselsfradrag) 53 Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejse, højst kr.) 54 Ansattes årlige betaling vedr. PCordning (højst kr.) 56 Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle, børnebidrag og aftægtsforpligtigelse 57 Fradragsberettiget indskud på etableringskonto 58 Øvrige lønmodtagerudgifter (udover kr.) Man kan ikke selv indberette udbytte af danske aktier og gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser. I stedet kan man selv indberette oplysninger om købssummer og

3 3 købstidspunkter for aktier og investeringsbeviser i TastSelv, så beregner SKAT de skattepligtige fortjenester og tab. --o-- Nedenfor skal vi fremhæve de forhold, der kan have særlig interesse for forbundets medlemmer. 1. Indtægter 1.1 Legater Skattepligtige legater Legater, man søger om, er som hovedregel skattepligtige Skattefri legater Enkelte legater i form af særlige hæderspriser er direkte undtaget fra beskatning. Der er tale om priser, der gives af offentlige midler, legater, kulturelle fonde og lignende, samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet. Det er en betingelse, at prisen har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er endvidere en betingelse, at der ikke kan ansøges om prisen og at den kun gives én gang til den enkelte Delvis skattepligtige legater Nogle legater beskattes kun, hvis de overstiger kr. Legater, der gives som engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lignende her i Danmark eller udlandet skal kun beskattes, legatet er på mere end kr. Beløb herudover medregnes kun med 85%. Det er en betingelse, at legatbeløbet har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det må altså ikke gives for et bestemt værk. Fonde, der uddeler legater, skal ikke nødvendigvis være almennyttig, hvorimod et legat fra en forening kun er omfattet, hvis foreningen har et almennyttigt formål. Legater beskattes normalt i det indkomstår, hvor modtageren får besked om tildelingen. Der betales ikke AM-bidrag af legater Studierejselegater Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser til udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri, når de dækker følgende udgifter: Sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet i udlandet Sædvanlige udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet og Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende betaling til studiestedet Skattefriheden er betinget af, at der er tale om en studierejse og ikke en almindelig turistrejse. Det primære formål med rejsen skal være uddannelse eller studie af individuelt bestemte emner. Et legat til eksempelvis undervisningsgebyr til en udenlandsk teaterskole, filmskole, individuel undervisning og lignende er et studierejselegat. For sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet kan man bruge standardsatserne eller de faktiske udgifter se afsnittet om diæter. Standardsatserne til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Vær opmærksom på, at SKAT kan indkalde regnskab og dokumentation for udgifter i forbindelse med rejselegat det kan derfor anbefales, at der udarbejdes en oversigt/opstilling over modtagne legater og afholdte udgifter, som på forlangende skal indsendes til SKAT. 1.2 Royalty Der betales ikke AM-bidrag af royalty. Royalty er betaling for immaterielle rettigheder som f.eks. genudsendelseshonorarer og udbetalinger fra Filmex og Gramex.

4 4 Hvis royaltyen er oparbejdet og modtaget som en del af selvstændig erhvervsvirksomhed, skal beløbet med i virksomhedens regnskab og så skal der betales AM-bidrag heraf. 1.3 Multimedieskatten Beskatning af fri telefon afløses af en multimediebeskatning for både lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende. Fremover skal man, såfremt man fra sin arbejdsgiver/virksomhed har et eller flere multimedier stillet til rådighed beskattes af kr. Det er rådigheden der beskattes uanset om multimediet anvendes/må anvendes privat. Som nævnt gælder reglerne også for selvstændigt erhvervsdrivende. Til gengæld for beskatning af de kr., kan samtlige udgifter til multimedier indgå i regnskabet (fradrages/afskrives). Er man ikke selvstændig erhvervsdrivende, og stiller ens arbejdsgiver ikke multimedier til rådighed så skal reglerne ikke anvendes. Om fradrag i disse tilfælde, se herom under fradrag. 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag - rubrik 58 Udgifter, der direkte vedrører indtægt som lønmodtager eller i form af honorarer, kan fratrækkes med den del, der overstiger kr. Da SKAT ofte sætter fokus på lønmodtagerfradraget, bør du sikre dig, at der foreligger dokumentation for udgifterne og deres sammenhæng med indtægtserhvervelsen. Dette kan bedst sikres ved, at bilagene indeholder oplysninger om navn, specifikation af udgiftens art, ligesom du skal anføre, hvilken relation udgiften har til arbejdet.. Det er derfor altid en fordel, hvis man kan aftale med arbejdsgiveren, at han/hun dækker alle udgifter, der er forbundet med arbejdet. Forbundets medlemmer har typisk følgende udgifter: Stemmetræning, telefon, noder, dvd, cd'er, teater- og biografbilletter samt sminke og kostumer. Det er vigtigt, at man kan dokumentere, at de enkelte konkrete udgifter er afholdt af arbejdsmæssige årsager. Det kan således anbefales, at man tager fotos af f.eks. en speciel frisure eller kjole i en konkret forestilling, at man kan påvise, at en cd eller dvd er brugt til indstudering af en konkret rolle m.v. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at få godkendt fradrag for dansetræning, frisør og teater- og biografbilletter. Det kan anbefales, at man gemmer bilag for private udgifter til sminke, biograf- og teaterbilletter mv., idet det kan være lettere at få fradrag for de erhvervsmæssige udgifter, når SKAT kan konstatere, at man rent faktisk har haft private udgifter af samme art. 2.2 Befordringsfradrag rubrik 51 Det er altid en god ide, at gemme dokumentation for adresse og afstand for de enkelte arbejdspladser, ligesom det er en god ide at gemme kontrakter og kalenderregistreringer Befordring mellem hjem og arbejdssted Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for 2010: For de første 24 km pr. dag er der ikke noget fradrag. 2,00 kr. pr. km for km pr. dag 1,00 kr. pr. km for den befordring, der overstiger 100 km pr. dag (2,00 kr. pr. km for pendlere fra udkantskommuner, se nedenfor). Hvis man ikke kører frem og tilbage samme dag, er det kun 24 km af den samlede kørsel - bopæl arbejdsplads tur/retur, der ikke giver fradrag.

5 5 Man kan fratrække befordringsfradrag, hvis kørslen ikke opfylder betingelserne for kørselsfradrag i afsnit og får kørselsgodtgørelse af arbejdsgiver. Befordringsfradraget kan beregnes for den normale afstand ved kørsel i bil. Den normale transportvej er defineret som den strækning, der skal tilbagelægges med bil under hensyntagen til de geografiske forhold, det tidsmæssige forbrug og en økonomisk rimelighed. Hvis man bor i en af de såkaldte udkantskommuner, beregnes fradraget for befordring over 100 km også med 2,00 kr. Udkantskommuner i 2009: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø Ekstra fradrag ved passage af Storebælts- og Øresundsforbindelserne Hvis man kører med tog over Storebælt, får man et ekstra fradrag på 15 kr. pr. rejse. Hvis man kører i bil eller på motorcykel er fradrag på 90 kr. pr. rejse. For kørsel over Øresundsbroen er fradraget 8 kr. pr. tur med tog eller bus og 50 kr. pr. tur i bil eller på motorcykel. Man skal kunne dokumentere udgifterne i form af kvitteringer for betalt billet eller broafgift Befordring ved foresyngning, audition og kurser Freelancekunstnere kan få fradrag for rejser til at deltage i ansættelsesprøver på et fremmed teater eller koncertsted. Det gælder, selvom man ikke får opgaven. Der kan henvises til Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1995, nr Erhvervsmæssige befordringsudgifter Erhvervsmæssig befordring er: Befordring mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver Befordring inden for samme arbejdsplads Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Det er navnlig første og sidste bullit, der er interessant for kunstnere. Det er en betingelse, at kørslen foregår i egen bil. Al anden befordring anses skattemæssigt for at være privat. Der er tale om en ren godtgørelsesordning, når man får sin erhvervsmæssige kørsel betalt af sin arbejdsgiver. Lønmodtagere som har erhvervsmæssig kørsel men som ikke får udbetalt kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan kun fratrække kørslen efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde, se pkt Hvis man er lønmodtager er det altid en fordel at få udbetalt den maksimale skattefrie kørselsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver. Den skattefri kørselsgodtgørelse for 2010 Årlig kørsel pr. arbejdsgiver km. 3,56 kr. pr. km Over km Cykel eller EU-knallert Maksimal skattefri kørselsgodtgørelse 1,90 kr. pr. km 0,48 kr. pr. km Honorarmodtagers befordring Som honorarmodtager kan man ikke få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Derimod kan man fratrække kørslen efter de høje

6 6 kilometersatser, se pkt eller man kan fratrække de faktiske dokumenterede udgifter. Det er også en mulighed, at den der betaler honoraret dækker de faktiske udgifter for eksempel fly- eller togbillet. Det er en betingelse, at kørslen foregår i egen bil, hvis man vil have fradrag for satserne i ovenstående skema Erhvervsmæssige rejser rubrik 58 Rejser, der betales af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtige, når der er tale om en egentlig forretningsrejse, dvs. at rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet indeholder et turistmæssigt islæt, er værdien af den private del af rejsen skattepligtig. Skattefri rejsegodtgørelse Rejsegodtgørelse kan udbetales uden beskatning, når det skal dække merudgifter til fortæring, logi mv. under en rejse i arbejdsgiverens interesse. Hvis skattefri rejsegodtgørelse ikke er udbetalt eller er udbetalt med et mindre beløb end satserne - Differencefradrag Hvis du selv dækker rejse og opholdsudgifter, og hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke har fundet sted, eller udbetaling er sket med et lavere beløb end de gældende satser, kan du uden dokumentation foretage fradrag for differencen mellem, hvad der kunne have været udbetalt, og hvad der faktisk er udbetalt. Fradraget er betinget af, at du kan dokumentere det faktiske antal rejsetimer og rejsedage med overnatning, hvorimod udgifterne ikke skal dokumenteres. I det følgende beskrives reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse de samme regler skal være opfyldt, for at der kan indrømmes fradrag for den manglende modtagelse af godtgørelse (differencefradrag). Definition af "rejse" i skattemæssig sammenhæng Man er på rejse, når man på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted og på grund af arbejdets karakter, ikke har mulighed for at overnatte hjemme. Der er to situationer, hvor en lønmodtager kan anses for at være på rejse, nemlig: når en arbejdsgiver beder dig om midlertidigt at arbejde et andet sted end din sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med en turné. når man midlertidigt søger ansættelse på et arbejdssted, der ligger så langt fra din sædvanlige bopæl, at du ikke kan tage hjem og overnatte efter endt arbejdsdag. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man bor i Aalborg og har søgt og fået engagement i København. I den første situation er det arbejdsgiveren, der beder den ansatte om at arbejde et andet sted. I den anden situation har man selv valgt at arbejde på et midlertidigt arbejdssted meget langt fra sin sædvanlige bopæl. Rejsen skal have en varighed på mindst 24 timer. Der kan således ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse for én-dagsrejser. Midlertidigt arbejde/rejse Kostgodtgørelse Du kan få udbetalt skattefri diæter efter satserne for kost og småfornødenheder, når du er på rejse. Du anses for at være på rejse, når du er udsendt af din arbejdsgiver eller ansat "mid-

7 7 lertidigt" på samme arbejdssted i indtil 12 måneder. En ny 12 måneders periode kan begynde, når du skifter arbejdssted. Et arbejdsstedsskifte kan fx være: når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til et nyt arbejdssted mindst otte km fra det tidligere arbejdssted tilbagevenden til et midlertidigt arbejdssted, såfremt der er forløbet 40 arbejdsdage, siden man sidst var på det midlertidige arbejdssted Herefter kan der alene foretages fradrag for dokumenterede udgifter til kost og småfornødenheder. Logigodtgørelse Ved brug af standardsatsen for logi og faktiske dokumenterede omkostninger til både kost og logi er det ikke nøjagtigt fastsat, hvor lang tid man kan være på rejse uden at overskride midlertidighedsbetingelsen. Ved ophold på mere end 12 måneder samme sted vil der være øget krav til bevisbyrden for, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. De gældende satser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er vist nedenfor Rejser med overnatning Satser pr. døgn Satser til dækning af udgifter til kost Til dækning af småfornødenheder Ved rejse i Danmark og i udlandet 455,00 kr. og 18,96 kr. pr. time for tilsluttende rejsedag. Ved rejse i Danmark eller i udlandet kan der udbetales 25 % af den skattefri godtgørelse af udgifter til kost (113,75 kr.), når arbejdsgiveren dækker den ansattes rejseudgifter efter regning. Rejsegodtgørelse kan bl.a. ikke udbetales i følgende tilfælde når rejsen ikke overstiger 24 timer rejser uden overnatning hvis arbejdsgiveren har dækket udgifterne efter regning hvis den godtgørelse, der udbetales, overstiger satserne, medmindre arbejdsgiveren har indberettet det overskydende beløb som A-indkomst. hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn 25 %-fradrag Hvis arbejdsgiveren dækker dine rejseudgifter efter regning, kan du foretage fradrag til småfornødenheder med 25 % af standardsatsen for kostudgifter. De 25 % af satsen beregnes for den samlede rejse inkl. evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. Fradrag for dokumenterede udgifter Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke har fundet sted, kan dokumenterede rejseudgifter fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Er de dokumenterede rejseudgifter større end den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse, kan du foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de dokumenterede, faktiske rejseudgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. Logi kr. 195,00 kr. pr. overnatning.

8 8 Opgørelse af fradrag Eksempel Bopæl i København - Engagement i Århus (2 uger fra 8-23/2) og Randers (3 dage) Ophold i Randers ( ) Diæter/kost (3 døgn a 455 kr.) kr. - dækket af arbejdsgiver 0 kr kr. Ophold i Århus ( ) Logi (12 døgn a 195 kr.) kr. -dækket af arbejdsgiver 0 kr kr. Diæter/kost (12 døgn a 455 kr.) kr. -Dækket af arbejdsgiver (12 døgn a 120 kr.) kr kr. Øvrige fradrag Evt. teaterbilletter (husk dokumentation) Evt. kostume (Husk dokumentation) I alt -bundgrænse øvrige lønmodtagerudgifter Fradrag i alt * 610 kr kr kr kr kr kr. * Dette beløb fratrækkes på selvangivelsen under Øvrige lønmodtagerfradrag Dokumentation Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Der skal således føres kontrol med: Modtagerens navn, adresse og CVR.nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål De anvendte satser Beregning af godtgørelsen Ved befordringsgodtgørelse at der anvendes egen bil (ægtefælles og samlevers bil anses for egen bil) Foretages denne kontrol ikke, er modtageren skattepligtig af godtgørelsen. Der kan højst fratrækkes kr. om året som rejseudgifter. Dette gælder både fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter. Loftet gælder også selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at fradrage standardsatserne, mens den selvstændiges faktiske udgifter til rejse fortsat kan fradrages som driftsomkostninger i virksomheden. Loftet berører ikke arbejdsgivers mulighed for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse eller dække lønmodtagerens udgifter efter regning. 3 Kontingenter til A-kasse og fagforeninger Udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag og fagforeningsbidrag kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag. Faglige foreninger skal hvert år indberette de betalte kontingenter til SKAT. Det indberettede beløb er fortrykt på årsopgørelsen. Der er kun fradraget, når foreningen indberetter beløbet. 4 Andre fradrag 4.1 Underholdsbidrag er fradragsberettigede, når det er forfaldent og betalt. 4.2 Gaver til almen velgørende eller almennyttige foreninger mv. kan fratrækkes. Det er en betingelse for fradrag, at der er givet mindst 500 kr. til den enkelte forening. De første 500 kr. af det samlede gavebeløb kan ikke fratrækkes, og der kan højst fratrækkes kr. Det er en betingelse for fradrag, at foreningen indberetter betalingen. 4.3 Pensionsordninger Fra og med indkomståret 2010 er der indført et loft over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på i alt kr. årligt. Dette gælder både

9 9 private ordninger og arbejdsgiveradministreret ordninger. Selvstændige erhvervsdrivende har til og med 2014 fortsat mulighed for at indskyde op til 30 % af årets overskud, selvom dette overstiger kr. 5 Restskat Hvis man betaler senest 1/ Betales restskatten inden 1/ skal der betales en rente på 4,2 % p.a. Renten beregnes fra 1. januar og til den dag, skatten betales. Eksempel 1 Restskat på betales 1/ Der skal betales renter for 91 dage (fra 1. januar til 1. april) kr. x 4,2 procent x 91 dage = 157,06 kr. 365 dage Hvis man ikke betaler restskatten frivilligt, bliver restskat op til kr. indregnet i forskudsskatten for 2012 med et procenttillæg på 6,2%. Den del, der overstiger kr., vil blive opkrævet i 3 rater, som skal betales senest den 20. i september, oktober og november 2011 sammen med et procenttillæg på 6,2 %. Man kan se på forskudsopgørelsen for 2010, om der er restskat for 2009, som er indregnet i forskudsskatten for Afslutning Vi har forsøgt at vise de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for Beskrivelsen er ikke fuldstændig, og har man særlige forhold, anbefales det at henvende sig til egen revisor. Skatteafdelingen København den 9. marts 2011 R s Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V Hvis man betaler efter 1/ Er restskatten ikke indbetalt inden 1/ vil der blive beregnet et restskattetillæg på 6,2 %. Eksempel 2 Restskatten på kr. betales efter 1. juli 2011 Disclaimer: Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. Der skal betales et fast procenttillæg kr. x 6,2 procent = 930 kr. Da rentetillæggene ikke kan fratrækkes, vil det i mange tilfælde være fordelagtigt at indbetale restskatten hurtigst muligt og i hvert fald inden 1/7 2011, da der indtil denne dato er tale om en dag til dag rente.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere