Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer i forbindelse med lederskifte, kultursammenlægning osv. Ligesom vi lige nu, står overfor store udfordringer, i forbindelse med faldende børnetal i Ebeltoft og deraf følgende opsigelser. Vi er lige nu i gang med en proces omkring at implementere forskellige pædagogiske redskaber. De forskellige arbejdsredskaber implementeres ud fra tanken om at komme omkring det hele barn. Læreplanerne er en beskrivelse af det pædagogiske arbejde, der reelt foregår i Hyrdebakken, men det er samtidig også et ideal. Et ideal forstået på den måde, at vi har en kultur i huset, læreplanerne er en del af denne kultur. I kulturen kommer og går mange forskellige medarbejdere f.eks. studerende, nyansatte, inklusionsmedarbejdere, personer i jobtræning osv, for hvem den pædagogiske grundkultur, og dermed også læreplanerne, er noget nyt et slags ideal. Det er ledelsens og de forskellige fast forankrede medarbejderes opgave at vise vejen frem den fælles pædagogiske kurs/kultur. Alle medarbejdere i Hyrdebakken er en del af arbejdet med læreplanerne. Det vil sige, at alle er med til at forankre de pædagogiske redskaber i dagligdagen. Arbejdsredskaber, der sikrer vi kommer omkring hele barnet og dermed læreplanerne. Det er en lang proces i konstant bevægelse og forandring. Lige nu befinder vi os der i forløbet, hvor medarbejderne er gået i gang med at forankre arbejdet med handlingsplaner en måde, hvorpå vi kan dokumentere det pædagogiske arbejde og sikre os, at det forholder sig til læreplanerne/det hele barn. Handlingsplanerne er altså en garant for, at vi har fokus på at læreplanerne er implementeret i dagligdagen. (Mere herom senere.) Vi vil løbende ændre i læreplanerne, så de stemmer overens med de forandringer, der sker i Hyrdebakken. Derfor har vi pædagogiske arbejdsredskaber, handlingsplaner og læreplaner på p- møderne, når det er relevant. Den pædagogfaglige leder er ansvarlig for at opsamle og nedskrive ændringer. Med afsæt i en kort beskrivelse af vores børne- og læringssyn, gennemgår vi, hvordan vi arbejder med de pædagogiske læreplaner. Vi beskriver, hvordan vi anvender læreplanerne som et pædagogisk redskab. Der vil være en gennemgang af de seks læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

2 Temaerne gennemgås ud fra, hvordan vi tager højde for, at det enkelte tema i indretningen af Hyrdebakken, det vil sige børnemiljøet løbende beskrives. Herefter beskrives, hvordan det enkelte tema er integreret i vores dagligdag, og derudover kommer vi omkring de pædagogiske arbejdsredskaber, vi anvender i forhold til nogle temaer. Herefter kommer et afsnit om, hvordan vi arbejder målrettet i forhold til udsatte børn/børn med særlige behov. Hensyn til Børnemiljø er løbende beskrevet i læreplanerne bl.a. i forhold til indretning. Næste skridt i forhold til børnemiljø bliver at beskrive, hvordan vi arbejder med det ud fra et børneperspektiv. Men en ting ad gange. God læselyst! Børne- og læringssyn: Det enkelte barn er unikt. Der er forskel på, hvad børn har brug for, men alle børn har værdi. Børn har forskellige egenskaber og ressourcer og har derfor også brug for at blive mødt på forskellige vis. Børn har brug for at indgå i relation med andre børn og voksne. I relationerne kan der både menneskeligt og pædagogisk set gøres en forskel, så barnet trives og udvikler sig positivt. Barnet har brug for et tilhørsforhold, en kendt struktur og nogle kendte rammer for at have en base af tryghed, som giver trivsel, og som er udgangspunkt for nysgerrighed og udfoldelse. Børn har brug for tydelige voksne/rollemodeller, der via egen adfærd inspirerer og vejleder børnene til både at være en del af et større fællesskab, samt til selv at tage aktiv del i livet. Børn skal lære at lære! Der er forskel på, hvordan det enkelte barn lærer, og hvad det har brug for at lære. Nogle har brug for fred og ro, andre for fysisk aktivitet. Nogle har i særlig grad brug for at styrke deres motorik, mens andre har brug for at øve sig i sociale færdigheder. Der skal være rum til forskellighed i dagligdagen, så alles behov tilgodeses. Et barn skal have mulighed for at lære og tilegne viden ved at udforske og eksperimentere. Dels alene og dels sammen med andre. Barnet kan således drage erfaringer, som er vigtige for den videre læring. Ligesom alle små succeser giver mod på at lære endnu mere. Barnet skal hver dag mødes af engagerede og nærværende voksne, og det er essentielt for et barns udvikling og læring at være i et inspirerende miljø, som indbyder til aktivitet og udfoldelse. Læring opstår bedst når både børn og voksne brænder!

3 Læreplaner som arbejdsredskab: I Hyrdebakken er de pædagogiske arbejdsredskaber forankret i dagligdagen. Det gør sig også gældende for de pædagogiske læreplaner, som vi betragter som et pædagogisk redskab. Et redskab, der er med til at sikre, at vi hele tiden reflekterer over og evaluerer vores egen praksis. I forbindelse med planlægning af daglige aktiviteter og projekter skal vi i år arbejde med handlingsplaner. Læreplanerne er en integreret del af handlingsplanerne, således at vi på systematisk vis hele tiden sikrer os at holde fokus. (Se handlingsplan bilag 1.) Handlingsplanerne fortæller bl.a. om målgruppen for aktiviteten/projektet, hvad deres behov er, hvad indeholder aktiviteten, hvordan udføres den i praksis, hvilke dele af læreplanstemaerne kommer vi omkring i aktiviteten/projektet, hvordan evalueres der på det, og hvordan dokumenteres det? Ofte er flere læreplanstemaer i spil i samme aktivitet/projektet, det fremgår af handlingsplanen. Ligesom det også fremgår, hvis der i aktiviteten/projektet er særligt fokus på et af temaerne. Handlingsplanerne og læreplanerne er ligeledes gode redskaber i forhold til at synliggøre og dokumentere det pædagogiske arbejde for forældrene. I dagligdagen og i forbindelse med projekter gør vi meget ud af at formidle før under og efter forløb. Både skriftligt og ved hjælp af fotos, udstillinger osv. Ligeledes inddrages forældrene i at evaluere læreplanerne som minimum hvert andet år i forældrebestyrelsen. Er der behov for ændringer vil det ske i forlængelse heraf. Læreplanstemaerne: Samlet set repræsenterer de seks læreplanstemaer et hele. Det vil sige, de repræsenterer hovedtrækkene i det, et barn skal lære for at udvikle sig til at blive et helt menneske. Ligesom hvert tema kan dække over uanede punkter, hvor starter og hvor slutter Et barns alsidige personlige udvikling f.eks.? Der er uanede muligheder og nedenstående gennemgang af læreplanstemaerne skal ses i lyset af det. Barnets alsidige personlige udvikling: For os er målet med at arbejde med barnets alsidige personlighed bl.a.: At barnet lærer at sige til og fra. At barnet opnår et nuanceret kendskab til sig selv. At barnet lærer at håndtere forskellige følelser. At barnet lærer at udfolde sig. At barnet udvikler et positivt selvbillede. At barnet styrkes i at følge egne idéer og tanker. I Hyrdebakken tager vi højde for barnets alsidige personlige udvikling ved at indrette huset i funktioner, så det enkelte barn har mulighed for at udvikle sig som et helt menneske. Ligeledes kan barnet styrke netop de dele af sin personlighed, som det har behov for. Hyrdebakken er derfor

4 indrettet med motorikrum (delfinerne), værksted, fællesrum, legerum (skovmus) og vuggestue med stort fællesrum, og bevægelsesrum. Uderummet/legepladsen er indrettet med grundelementer som sandkasse, gynger, bålplads, kuperet terræn, legehuse osv, sådan at der hver dag er mulighed for at skabe aktiviteter, der tilgodeser det enkelte barns behov. I dagligdagen har barnet mulighed for fordybelse og møder hver dag nærværende voksne, der brænder for deres arbejde. De voksne skal guide, støtte og vejlede barnet, så det udvikler sig som et helt menneske. Det vil sige at har barnet svært ved at vælge det, det har brug for sit næste udviklingstrin, så hjælper de voksne. For at komme omkring alle de ting et barn har brug for, for at udvikle sin alsidige personlighed, anvender vi Alle med som pædagogisk redskab. Her fremgår det tydeligt, hvis der er områder, hvor barnet har brug for en særlig hjælp og støtte. (Se Alle med bilag 2). Vi har stort fokus på børns relationer, til hinanden og til de voksne. I forhold til at udvikle det enkelte barn arbejde vi meget med relationer mellem den voksne og barnet. Dette ud fra en ressourceorienteret tankegang, hvor den voksne er ansvarlig for relationen. Skal en relation forandres, er det altså den voksne, der kan gøre dette ved at ændre sin praksis i forhold til barnet. Som redskab anvender vi derfor en relationstest, der er med til at synliggøre, hvordan relationen er mellem det enkelte barn og de voksne/medarbejderne. (Se relationstest bilag 3.) Sociale kompetencer: For os er målet med at arbejde med barnets sociale kompetencer bl.a.: At barnet danner nære relationer til andre børn og voksne. At barnet oplever sig som en del af et fællesskab. At barnet lærer at stole på egne kompetencer i samværet med andre. At barnet lærer at tage hensyn til andre. At barnet lærer at give og at modtage. At barnet lærer at sige til og fra. I indretningen af Hyrdebakken tager vi højde for barnets sociale kompetencer på forskellig vis. Der er primært store rum i Hyrdebakken, men med forskellig afskærmning kan vi skabe små rum, så børnene har mulighed for at lege sammen både i større grupper og samtidig har mulighed for at fordybe sig i små grupper og små legemiljøer. F.eks. indrettes nogle store rum, så børn i små grupper kan fordybe sig i f.eks. dukkekrog, med biler på biltæpper, med riddere i ridderborg osv. I dagligdagen er børnene inddelt i aldersintegrerede grupper, så de oplever at have et tilhørsforhold til andre børn. Til hver af disse grupper er tilknyttet faste voksne. Børnene deltager i mange aktiviteter på tværs af grupperne både til daglig og i forbindelse med forskellige projekter. Når børn leger, er deres sociale kompetencer hele tiden i spil og ofte kan der være brug for voksnes hjælp til at løse konflikter, forstå hinanden eller til at videreudvikle lege osv. De voksne i

5 Hyrdebakken er meget synlige i dagligdagen blandt børnene for netop at kunne hjælpe børnene i forskellige relationer. Sprog: For os er målet med at arbejde med barnets sprog bl.a.: At barnet stifter bekendtskab med talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. At barnet tilegner sig et godt ordforråd. At barnet begyndende forstår begreber. At barnet lærer om nuancer i sproget. At barnet lærer at løse konflikter med sprog At barnet lærer at udtrykke sig i forhold til konteksten. I indretningen af Hyrdebakken tager vi højde for sprog ved at give børnene mulighed for fordybelse. Her er bøger, spil, legetøj og holder samlinger, der giver det enkelte barn mulighed for at øve og udforske sproget alene og sammen med voksne. I dagligdagen arbejder vi hele tiden med sprog. Vi taler, synger, læser m.m. både til samling i leg osv. Vi har mange projekter med sprog som fokus og de børn, der har brug for det tilbydes en særlig hjælp i forhold til at tilegne sig sproglige kompetencer. Når børn leger, opstår konflikter, det er godt, for det er udviklende! Børn har dog brug for voksenhjælp til at lære at bruge sproget til at løse konflikter. I Hyrdebakken arbejder vi meget bevidst med at lære børn at udtrykke sig med sproget. Eks.: Ja, Henrik blev vred på dig, for du tog hans skovl Prøv at spørge ham Må jeg låne skovlen, når du er færdig med den? og Henrik, du slog Jesper, fordi han tog din skovl. Sig STOP! til ham en anden gang Vi arbejder meget systematisk i forhold til børns sprog, og vi anvender det pædagogiske redskab Tras (Se Tras bilag 4) i forhold til de børn, der har sproglige problemstillinger. Det hjælper med at få overblik over, hvilke dele af sproget problemstillingerne knytter sig til. Hver mandag og onsdag formiddag arbejder en pædagog målrettet med de to-sprogedebørn individuelt og i små grupper. Krop og bevægelse: For os er målet med at arbejde med barnet i forhold til krop og bevægelse bl.a.: At barnet tilegner sig gode motoriske færdigheder. Det er så utrolig vigtigt for al anden læring og udvikling at barnets grundmotorik er i orden. At barnet opnår en god udholdenhed.

6 At barnet udforsker kroppens muligheder og begrænsninger. I indretningen af Hyrdebakken tager vi højde for krop og bevægelse både udenfor (se ovenfor) og i institutionens motorikrum. Her har det enkelte barn mulighed for at få lige netop den motoriske udfordring, som han/hun har brug for. Rummet er indrettet med madrasser, bolde, evighedskarruseller, gynger osv. Rummet skal indbyde til masser af leg og fysisk udfoldelse, der tager udgangspunkt i børnenes behov. Det kan både være børnenes egne idéer og leg, men det kan også være voksenstyrede aktiviteter. I dagligdagen arbejder vi med krop og bevægelse hele tiden. Vi danser, hopper, løber, kravler klatrer osv. Når vi leger, når vi holder samling mm. Både ude og inde. Vi laver mange små projekter i løbet af året, hvor krop og bevægelse er i fokus. Det kan f.eks. være små hold med børn, der har brug for at få stimuleret specifikke dele af deres grundmotorik. Eller det kan være en hjemmegruppe på tur til hallen, i skoven, op og ned ad bakker osv. En god motorik er afgørende for at et barn kan trives og udvikles på andre områder. Grundmotorik er for børn, hvad rødder er for at træ! F.eks. har børn med sproglige problemstillinger ofte brug for at der, udover sproglig stimuli, arbejdes med barnets grundmotorik f.eks. balancen. Derfor arbejder vi meget systematisk i forhold til at sikre, at alle børn får den motoriske stimuli, de har brug for. Hertil anvender vi Trasmo, et pædagogisk arbejdsredskab, der giver et godt overblik over, hvad barnets problemstillinger består af. (Se trasmo bilag 5) Natur og naturfænomener: For os er målet med at arbejde med barnet i forhold til natur og naturfænomener bl.a.: At barnet begyndende forstår verden og den natur de lever i, er en del af og har ansvar for. At barnet får mange naturoplevelser. At barnet sanser og oplever naturen på alle årstider og i al slags vejr. At barnet begyndende lærer om tal, modsætninger, rækkefølger mm. At barnet leger og eksperimenterer i naturen. At barnet lærer at respektere og føle ansvar i forhold til naturen. I indretningen af Hyrdebakken tager vi højde for natur og naturfænomener ved bl.a. at indrette uderummet/legepladsen, så det inspirerer børnene til at lege og eksperimentere i naturen. Uderummet/legepladsen er indrettet, så der er mulighed for at arbejde med forskellige af naturens materialer, ved borde, på højen, i bålhuet osv. Mange steder kan skabes rum til masser af oplevelser og leg alt efter, hvad børn og voksne har brug for og lyst til. En dag er vi i gang med en finde

7 bænkebiddere, regnorme, edderkopper, snegle mm., som vi undersøger nærmere, læser om osv. En tidlig morgen går vi ud og laver bål. Alt i alt et udemiljø med mange muligheder. I dagligdagen er natur og naturfænomener konstant i spil. Vi bruger mange forskellige temaer i forhold til natur og naturfænomener, når vi holder samling, læser, leger osv. Det kan være om alt lige fra dyr til årstider, et barn der spørger om, hvornår han eller hun skal hentes, som lægger op til en snak omkring tid osv. Mange projekter tager i årets løb udgangspunkt i natur og naturfænomener. Det kan f.eks. være i forhold til udeliv, ture i skoven, ud når det regner, sner osv. Kulturelle udtryksformer: For os er målet med at arbejde med barnet i forhold til kulturelle udtryksformer bl.a.: At barnet lærer om egen og andres kultur. At barnet får inspiration til at skabe. At barnet lærer om forskellige udtryksformer. At barnet opfordres til og skaber interesse og nysgerrighed for selv at skabe. At barnet lærer om verdens mangfoldighed. At barnet lærer om forskellige materialer og redskaber. I indretningen af Hyrdebakken tager vi højde for kulturelle udtryksformer bl.a. ved at indrette en del af legerummet(skovmusene) som et værksted. Her har børnene hver dag har mulighed for at udfolde sig kreativt og via nysgerrighed og interesse opleve selv at være skabende. Det er ligeledes vigtigt at de andre rum i huset lægger op til at børnene kan udfolde sig kreativt. Derfor tænker vi meget over indretning, at børnene kan nå ting, at møbler og legeredskaber mm. er hensigtsmæssigt placeret osv. Det er samtidig vigtigt at børn og voksne rydder op efter endt leg, at der bliver luftet ud osv. for at opretholde et godt arbejdsmiljø for børn og voksne. I aftale med de voksne har børnene altid mulighed for at læse og tegne inde og ude, når vejret tillader det. I dagligdagen arbejder vi hele tiden med videreformidling af kultur. Det handler bl.a. om måden vi er sammen på. Alt fra de helt små ting så som at sige godmorgen og farvel, at rydde op efter sig selv og at vi generelt har en kultur, hvor vi interesserer os for hinanden og for vores omgivelser. De voksne har et særligt ansvar som rollemodeller, der skal gå foran. Børnene er et spejl på, hvordan de voksne forholder sig! Vi har mærkedage og traditioner. Vi fejrer fødselsdage. Holder forældre- og bedsteforældrearrangementer, holder sommerfest mm. Vi har traditioner omkring højtiderne jul, påske, pinse mm., hvor vi også inddrager børnene, og fortæller om baggrunden for at fejre det.

8 Til samling formidles fra både egen og andre kulturer. Det kan være f.eks. via fortælling, drama, værkstedsarbejde osv. Vi lægger stor vægt på at tage udgangspunkt i det, der rør sig hos børnene og samtidig at inspirere og udfordre til at lære nyt. Børn med særlige behov/udsatte børn. I Hyrdebakken arbejder vi med det hele menneske! Det vil sige at det enkelte barn hjælpes videre i sin udvikling ud fra, hvad han eller hun har brug for. Der kan være en som har store sproglige og motoriske vanskeligheder, som derfor modtager en særlig støtte i forhold til det. Der kan være et barn som er særligt sensitiv og har brug for at blive mødt netop i forhold til det. Sådan har alle børn nogle behov, som er særlige. Nogle børn er derudover særligt udsatte og har været udsat for omsorgssvigt og kan som følge heraf i større eller mindre grad være traumatiserede. Det gør naturligvis en forskel bl.a. i forhold til samarbejde med forældre og andre faggrupper. Ligeledes kræver det medarbejdere med stor menneskelig erfaring, stor rummelighed og egen indsigt. At rumme børn som har særlige behov og derudover er f.eks. omsorgssvigtede kræver en særlig menneskelig og pædagogisk ballast hos den voksne for at kunne forblive i balance i mødet med f.eks. børn der reagerer udad. Generelt og i forhold til det pædagogiske arbejde med udsatte børn og børn med særlige behov arbejder vi hele tiden med at dygtiggøre os ud fra en anerkendende og mentaliserende tilgang, der bl.a. handler om at have opmærksomhed på barnets og egne mentale tilstande, følelser, behov og tanker. (Se f.eks. Mentalisering i mødet med udsatte børn af Janne Østergaard Hagelquist, Hans Reitzels forlag 2012.) Mål: At vi hele tiden i vores pædagogiske arbejde har øje for de børn, der er særligt udsatte og har særlige behov. At vi ud fra en ressourcetænkning styrker børnenes stærke sider samt støtte og stimulerer de områder, hvor barnet har brug for særlig hjælp At de voksne hele tiden motiverer barnet ud fra barnets ressourcer og kompetencer ved at være en tydelig, ansvarlig og rummelig voksen. At udsatte børn og børn med særlige behov får den rette hjælp og støtte hver dag. Under aktiviteterne med børnene er det de voksnes ansvar at være opmærksomme på det enkelte barn. Den voksne har et særligt fokus på udsatte børn og børn med særlige behov. Forældrene er via forældresamtaler og den daglige kommunikation inddraget på den måde, så de ved, hvad vi laver i forhold til netop deres barn, og hvad de selv kan gøre for at støtte op om barnets udvikling. I arbejdet med udsatte børn med særlige behov arbejder vi med de tidligere nævnte pædagogiske arbejdsredskaber ( Allemed, Tras, Trasmo.) ud fra hvad der giver mening for det enkelte barn. I forhold til udsatte børn med særlige behov har vi et skærpet

9 fokus. Oplever vi et barn har brug for særlig hjælp starter vi som udgangspunkt med at inddrage forældre og andre relevante fagpersoner ligesom vi fra dag et har en skærpet opmærksomhed i det daglige pædagogiske arbejde. I forhold til at gøre en forskel for denne målgruppe, er det vigtigt at den pædagogiske indsats sker med det samme, når behovet opstår. Udgangspunktet for arbejdet med barnet er det, som barnet er god til. Aktiviteterne planlægges i mindre eller større grupper, alt afhængig af hvad barnet har brug for. Særligt vigtigt for barnet er det at få opbygget gode relationer til andre børn og voksne. En god relation til voksne er udgangspunkt for at hjælpe barnet videre i sin udvikling. Lige så stille arbejdes der f.eks. hen imod at stille relevante krav og øge motivationen for at prøve selv.

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Æblehuset s bevægelsespolitik

Æblehuset s bevægelsespolitik s s Hovedformål: I ønsker vi at gøre bevægelse til en integreret del af børn og voksnes dagligdag. Det skal være et tilbud som en aktivitet på lige fod med de andre tilbud som gives i både inde og ude.

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden Bevægelsespolitik i Børnehuset Gravhunden 0 Visioner og mål for politikken Som beskrevet i vores virksomhedsplan og pædagogiske læreplan handler kerneydelsen i Gravhunden om at skabe et udviklende børnemiljø

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR 2015 De 6 temaer indenfor de pædagogiske læreplaner er en del af den daglige pædagogiske praksis. Vi arbejder i dybden

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv.

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv. LEGEN. Legen er barnets allervigtigste aktivitet. Gennem legen lærer barnet virkeligheden at kende. Ikke bare om de genstande der omgiver det, men også om de menneskelige relationer, der eksisterer. Vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Læreplaner. i Vuggestuen i Dalby Børnehuse 2011. Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår. Gammelt kinesisk ordsprog

Læreplaner. i Vuggestuen i Dalby Børnehuse 2011. Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår. Gammelt kinesisk ordsprog Læreplaner i Vuggestuen i Dalby Børnehuse 2011 Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår Gammelt kinesisk ordsprog De 6 temaer Teksten i kursiv er taget fra Socialministeriets

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere