Boligområdet Holmebakken i Hinnerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområdet Holmebakken i Hinnerup"

Transkript

1 Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 09 for Favrskov Kommune Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag februar 2012

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst otte uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Kultur Skovvej Hinnerup favrskov.dk Dette forslag er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Kultur i samarbejde med Orbicon A/S. Februar Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Indledning

3 INDHOLD Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning 7 Kommuneplanen 7 Anden planlægning 8 Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. 10 Landbrugsloven 10 Vandforsyning 10 Kloakforsyning 10 Overfl adevand 10 Varmeforsyning 10 Serviceforsyning 10 Jordforurening 10 Museumsloven 11 Vandindvindingsinteresser 11 Trafi k og trafi kstøj 11 Miljøvurdering 11 Tilladelser fra andre myndigheder 12 Servitutter 12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 12Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr Lokalplanens formål 14 Lokalplanens område og zonestatus 14 Områdets anvendelse 14 Udstykning 15 Veje, stier og parkering 15 Tekniske anlæg 16 Bebyggelsens omfang og placering 17 Bebyggelsens udseende 18 Ubebyggede arealer og beplantning 19 Miljøforhold 20 Grundejerforening 20 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 21 Servitutter 21 Lokalplanens retsvirkninger 21 Vedtagelsespåtegning 22 Kortbilag 1 - Matrikelkort 23 Kortbilag 2 - Lokalplankort 24 Kortbilag 3 - Vejledende illustrationsplan 25 Bilag 4 - Servitutliste 26 Bilag 5 - Strategisk miljøvurdering 27 Favrskov Kommune, Kommuneplantillæg 46 Indhold Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 3

4 Boligområdet set fra havesiden 4 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Redegørelse

5 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Denne lokalplan gælder for et nyt boligområde i det nordøstlige Hinnerup. Lokalplanens område grænser mod nord op til et planlagt nyt boligområde på Dalvænget, mod øst til en planlagt golfbane, mod syd til et engareal, og mod vest til et eksisterende boligområde. Lokalplanområdet, der samlet er på ca. 3,2 ha, er ved planens udarbejdelse privat ejet bortset fra Nørregade, der er kommunal vej. Området er beliggende i landzone og en del af landbrugsejendommen matr. nr. 7h er ubebygget. Lokalplanområdet set fra nord LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Favrskov Kommune har ifølge Kommuneplan 09 mulighed for udlæg af enkelte nye byudviklingsområder i sårbare områder med særlige drikkevandsinteresser. Muligheden er dog betinget af, at byudviklingen sker på særlige vilkår, der sikrer grundvandet mod forurening. Målet med det nye boligområde er derfor, at det fremstår som et eksempelprojekt for fremsynet byudvikling med vidtgående hensyn til grundvandet. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens nordligste rammeområde til boligformål i Hinnerup By, og den nye bebyggelse skal danne rammerne for en sammenhængende og klar afgrænsning af Hinnerup mod nordøst under hensyntagen til den visuelle åbenhed af ådalen mod Haar By. Med udarbejdelse af lokalplanen sikres endvidere vejadgangen mod syd gennem etablering af en rundkørsel. Rundkørslen vil medvirke til en nedsættelse af farten og dermed øge trafi ksikkerheden i forbindelse med passagen under jernbanen. De primære formål med lokalplanen er således: at at at at at at fastsætte bestemmelser for et nyt boligområde, herunder fastsætte bestemmelser om byggeriets omfang fastsætte bestemmelser om byggeriets ydre fremtræden fastsætte bestemmelser for et grundvandsvenligt byudviklingsområde sikre vejadgang sikre fælles opholdsarealer Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 5

6 LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse og bebyggelse Lokalplanen skaber mulighed for, at der kan udstykkes 27 sokkelgrunde på et areal, der omfatter ca. 2.2 ha. På hver sokkelgrund kan opføres en bolig i to etager. Boligernes størrelser varierende mellem m 2. Boligerne opføres på en skråning i det højtbeliggende, kuperede morænelandskab, faldende ned mod Lilleådalen. Det er hensigten med lokalplanens bestemmelser at skabe en attraktiv, ny bebyggelse, der kan tilpasse sig landskabskarakteren i området og fremstå som byafrunding af Hinnerup Nord. De enkelte sokkelgrundhuse er fortrinsvis bygget sammen to og to med en lille forskydning til optagelse af terrænfaldet mellem de sammenhængende boliger såvel som mellem dobbeltboligerne. Lokalplanen skal være med til at sikre, at bebyggelsen indpasses i det eksisterende terræn med en nænsom landskabsbearbejdning. Lokalplanområdet deles op i 2 delområder kaldet I og II. Delområde I fastlægges til åben-lav boligbebyggelse, sokkelgrundhuse med tilhørende fælles friarealer, stier og veje. Delområde II fastlægges til åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg. Hvor det naturlige terrænfald gør det muligt, kan boligerne opføres i 2 etager på den lavest liggende del af grunden. Vej- sti og parkeringsforhold Adgang til området skal ske fra Nørregade via ny rundkørsel, placeret på Nørregade og matr. nr. 7au, til en intern boligvej. Rundkørslen betales af bygherre indenfor byggemodningsprojektet og optages som offentlig vej. Der etableres midlertidig arbejdsplads inden for lokalplanområdet i forbindelse med anlæggelse af rundkørslen. Ny intern adgangsvej anlægges ligeledes indenfor byggemodningsprojektet. Adgangsvejen nedklassifi ceres og udlægges som privat fællesvej, mens adgangsvejen til regnvandsbassin optages som offentlig vej. Der udlægges parkeringspladser, svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Heraf anlægges 1 p-plads pr. bolig, integreret i bygningskroppen. Modsat boligerne udlægges de fornødne p-pladser som længdeparkering. Se principsnit i boligvej jf Endvidere udlægges der areal til stiforbindelse internt i lokalplanområdet i tilknytning til den nordligt beliggende sti. Langs boligerne reserveres areal til rabat / sti. Ubebyggede arealer og beplantning Opholdsarealer til sokkelgrund-bebyggelsen sikres gennem udlæg af fælles friarealer uden for selve sokkelgrundene, tilgrænsende det eksisterende landbrugsområde med den planlagte golfbane mod øst. Lokalplanen indeholder bestemmelser om udlæg af fælles friarealer med karakter af naturområde og et lavt plejeniveau. De fælles friarealer er tilstø- 6 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Redegørelse

7 dende et større område, udlagt til rekreativ formål, golfbane, og knytter an hertil, visuelt såvel som fysisk. Langs boligernes haveside bearbejdes terrænet som en ca. 5 m bred fl ade, der afvandes væk fra husene. Det øvrige terræn reguleres i en blød og naturlig form, der skaber sammenhæng med det omkringliggende terræn. Langs boligvejen skal der etableres et beplantningsbælte af fritstående træer, bestående af egnstypiske arter. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for hele lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal stiftes senest, når halvdelen af boligerne er opført, eller når Favrskov Kommune ønsker det. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde 2.BO.3 i Kommuneplan 09. Området er udlagt til boligbebyggelse og fællesanlæg, med undtagelse af lokalplanens sydligste område, der ikke er rammelagt. Følgende rammebestemmelser er gældende: Områdets anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv. Bebyggelsesprocent: Max. 30 Etageantal: 2 etager Bygningshøjde: Max. 8,5 m. Zonestatus: Landzone Endvidere er lokalplanområdet omfattet af generel ramme 1. Grundvandsvenlig byudvikling (kaldet GB-områder) og generel ramme 2. Støj. Endelig beskrives, at der bebyggelsens omfang og placering ved lokalplanlægning skal vurderes i forhold til sikkerhedszoner til planlagt golfprojekt. Vurdering af bebyggelsens omfang og placering viser, at lokalplanområdet er beliggende udenfor en udslagsvinkel på 15 grader i forhold til det nærmest beliggende teested på den planlagte golfbane øst for lokalplanområdet. Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområdet. Kommuneplantillæg nr. 8 Lokalplanen er i overensstemmelse med teksten i kommuneplanens rammer, men lokalplanens områdeafgrænsning er ikke sammenfaldende med afgrænsningen af rammeområde 2.BO.3, der ikke indeholder det sydligste areal med rundkørsel og adgangsvej. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger arealreservation og principskitse for rundkørsel. Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 justeres rammeområdet svarende til lokalplanens afgrænsning mod syd. Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 7

8 Anden planlægning Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger indenfor et område, der i Vandplan , Randers Fjord, er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser og ligeledes udpeget som indsatsområde med hensyn til beskyttelse af grundvandet. Området er benævnt Indsatsområde Truelsbjerg, og der foreligger en vedtaget indsatsplan for området til sikring af drikkevandsinteresserne. Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til lov om vandforsyning. Af indsatsplanen fremgår, at det er aftalt at inddrage hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med byudvikling. I Kommuneplan 09 er dette hensyn indarbejdet for lokalplanområdet. Ifølge Kommuneplan 09 ligger lokalplanområdet i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfra den fremtidige drikkevandsforsyning skal baseres. Området skal derfor i særlige grad beskyttes mod forurening. I forbindelse med byggeri og disponering af fælles friarealer i disse områder skal der stilles særlige betingelser. Lokalplanen indeholder bl.a. følgende virkemidler til beskyttelse af grundvandet: Områder udlagt til boligformål må kun omfatte boliger udstykket på sokkelgrunde. Ubebyggede arealer udlægges og drives som samlede friarealer med lavt plejeniveau, til ophold og leg eller til vej og parkering fælles for området. Boligveje og parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkelig sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til eksisterende regnvandsbassin, så der ikke sker nedsivning af forurenet overfl adevand i området. Spildevand fra området skal ledes til renseanlæg. Udstykkeren vil i forbindelse med salg af grunde i området betinge i skødet på de enkelte grunde, at der ikke må anvendes pesticider. Ved overdragelse af fælles friarealer og private fællesveje og -stier til grundejerforeningen, vil der tilsvarende blive sikret forbud mod brug af pesticider på disse arealer. Natur og landskab En mindre del af det sydlige område er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen. Efter Naturbeskyttelseslovens 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet, inden for en afstand af 150 m fra vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Den principielle bebyggelsesplan, som angivet på kortbilag 3, tager hensyn til åbeskyttelseslinjen, og der er intet sammenfald mellem bygningerne og beskyttelseslinjen. Den principielle vejføring via ny rundkørsel vil komme til at ligge ca. 90 meter fra tættest beliggende vandløbskant, hvorfor der skal opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16. Ved forudgående høring har Favrskov Kommunes Natur- og Miljøafdeling meddelt, at dispensation fra åbeskyttelseslinjen kan forventes meddelt. 8 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Redegørelse

9 Geologi Projektområdet ligger inden for de i kommuneplanen udpegede områder af særlig geologisk interesse. Området Lilleådalen er en markant smeltevandsdal. I henhold til Kommuneplan 09 så skal landskabsformer og blottede profi ler med videre, som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, søges bevaret og beskyttet. Endvidere skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås i områder af særlig geologisk interesse. Geologisk interessante profi ler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt. En inddragelse af arealet til vej vurderes dog ikke at medføre en væsentlig negativ visuel påvirkning af områdets landskabselementer, ligesom nye bebyggelser skal tilpasses det eksisterende terræn. Områder af særlig landskabelig interesse Lokalplanområdet er beliggende inden for områder af særlig landskabelig interesse. I henhold til retningslinjerne i Kommuneplan 09 skal inddragelse af arealer til formål, der har en negativ påvirkning af landskabets kvaliteter, så vidt muligt undgås. Endvidere skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Her skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. I disse områder skal byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås. Værdifulde kulturmiljøer Projektområdet ligger uden for de i kommuneplanen udpegede værdifulde kulturmiljøer. Fredninger og kulturarvsarealer og fredede bygninger Der ligger ingen fredninger eller kulturarvsarealer inden for lokalplanområdet. Nordvest for området er udpeget et kulturarvsareal. Lokalplanområdet vurderes ikke til at påvirke kulturarvsarealet, der i øvrigt er ved at blive bebygget, i negativ retning. Fredede gravhøje og beskyttede sten- og jorddiger Der ligger ingen fredede gravhøje eller beskyttelseslinjer for disse inden for lokalplanområdet. Der er heller ikke sten- og jorddiger beliggende indenfor eller umiddelbart op til lokalplanområdet. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 09. Internationale naturbeskyttelsesområder Lokalplanen ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde vurderes at være uvæsentlig eller af underordnet betydning, dels pga. lokalplanens indhold og dels pga. stor afstand fra lokalplansområdet til det nærmeste naturbeskyttelsesområde. Generel beskyttelse af visse arter Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har ikke kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter indenfor lokalplanområdet. På baggrund heraf vurderes det, at lokalplanen ikke får nogen indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 9

10 Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter indenfor lokalplanområdet. Landbrugsloven Matr.nr. 7h og 7 au er omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten forudsættes inden realiseringen af lokalplanen ophævet på den del af matriklerne, der ligger inden for lokalplanafgrænsningen. Vandforsyning Vandforsyning sker fra Hinnerup Vandværk I/S. Kloakforsyning Kloakforsyningen sker efter gældende vedtægt. Oplysning kan fås ved henvendelse til Favrskov Forsyning A/S. Overfladevand Regnvand skal afl edes til eksisterende regnvandsbassin sydøst for lokalplanens område. Varmeforsyning Lokalplanområdet skal i henhold til kommunens Varmeplan tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningsselskabets til enhver tid gældende betingelser. Tilslutningspligten er dog betinget af, at byrådet efterfølgende godkender et projektforslag efter varmeforsyningsloven, og at der kan opnås forsyning fra anlægget ved byggeriets ibrugtagning. For enfamiliehuse, der opfylder klassifi kationskravene for lavenergihuse, har kommunen dog pligt til at dispensere fra tilslutningspligten, jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 17, stk. 3. Serviceforsyning Lokalplanområdet hører under skoledistriktet for Haldum-Hinnerup Skole, hvortil hører daginstitutioner, idrætsanlæg og rekreative områder. De nærmeste indkøbsmuligheder fi ndes i Hinnerup Midtby. Jordforurening I lokalplanområdet er der pr. 30. november 2011 ingen kortlagte arealer i henhold til lov om forurenet jord. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af områdeklassifi ceringen (arealer, der kan være lettere forurenede). Ved byrådets vedtagelse af lokalplanen overgår lokalplanområdet fra landzone til byzone. Favrskov Kommune har vurderet, at lokalplanområdet fortsat ikke skal være omfattet af områdeklassifi ceringen, idet lokalplanområdet overvejende kan karakteriseres som tidligere landbrugsareal uden kendte kilder til jordforurening. Efter planens vedtagelse vil Favrskov Kommunes hjemmeside blive ajourført i overensstemmelse hermed, jf. Favrskov Kommunes Regulativ for områdeklassifi cering af lettere forurenede arealer. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. 10 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

11 Museumsloven Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden forudgående ori entering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Der er foretaget en indledende screening af Moesgård Museum, hvori det fremgår, at der ikke er kendte kulturhistoriske fund fra området. For at sikre, at bygherre ved et jordarbejde ikke standses af arkæologiske fund, der er beskyttet af Museumslovens 27, anbefaler Moesgård Museum, at man forud for jordarbejdet foretager en arkæologiske prøveudgravning af arealet. Vandindvindingsinteresser Området har status som OSD-område, Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Der må derfor ikke anvendes sprøjtemidler eller forekomme anden form for forurening i området, der kan bevirke nedsivning til grundvandet. Beboerne bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer, såsom opløsningsmidler, olie- og benzinprodukter. Disse produkter er meget mobile i jord og udgør selv i relativt små mængder en væsentlig forureningsrisiko. Udstykkeren vil i forbindelse med salg af grunde i området betinge i skødet på de enkelte grunde, at der ikke må anvendes pesticider. Ved overdragelse af fælles friarealer og private fællesveje og -stier til grundejerforeningen, vil der tilsvarende blive sikret forbud mod brug af pesticider på disse arealer. Trafik og trafikstøj Støj fra vejtrafi k Det skal sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljø sty rel sens til enhver tid gældende grænseværdier for Støj fra vejtrafi k (p.t. vej ledning nr. 4 / 2007). Af vejledningen fremgår, at grænseværdien for trafi kstøj i forhold til boligområder er fastsat til Lden 58, ligesom det indendørs støjniveau ikke må overstige Lden 33 i sove- og opholdsrum. Støj fra jernbane Det skal ligeledes sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for Støj og vibrationer fra jernbaner (p.t. vejledning nr. 1/1997). Beregninger, udarbejdet af Niras konkluderer, at støjbelastningen på alle udendørsopholdsarealer ligger under Lden 64 db(a), og at støjen på alle facaderne overholder de vejledende grænseværdier. Endvidere konkluderes, at der ikke vil være vibrationer over grænseværdien. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen, efter lovens 3 bilag 2, er der udarbejdet en egentlig miljøvurdering til belysning af de miljømæssige konsekvenser af lokalplanens gennemførelse. Miljørapporten er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget, og i miljørapporten lægges der vægt på følgende temaer: - grundvand Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 11

12 - natur - støj - landskab I miljørapporten redegøres for planens påvirkning af ovennævnte forhold. Nærværende lokalplan tager højde for de temaer, der er vurderet i miljørapporten. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Landbrugspligt Der er landbrugspligt på en del af matriklerne inden for lokalplanområdet. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med områdets udstykning. Fredning Danmarks Naturfredningsforening har rejst en fredningssag for et område, beliggende øst for lokalplanområdet. Rammeområdet til ny boligbebyggelse er ikke omfattet af fredningen, men arealet med den nødvendige vejadgang til området er omfattet heraf. Det er en forudsætning for realisering af den planlagte vej / rundkørsel, at området ikke omfattes af en fredning. Fredningssagen er ved lokalplanens udarbejdelse endnu ikke afsluttet. Fredningsnævnet afviste i 2011 at frede området, men denne afgørelse er anket til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening i januar Skulle det vise sig, at området bliver omfattet af en fredning, vil det bero på en forhandling med fredningsmyndighederne, om den planlagte vej / rundkørsel kan realiserers. SERVITUTTER Servitutredegørelse se bilag 4. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokal pla nens Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

13 Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 13

14 FAVRSKOV KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 337 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er: at skabe mulighed for etablering af et nyt boligområde som en del af byafrundingen i Hinnerup Nord, at placering og udformning af ny bebyggelse og ubebyggede områder skal ske under hensyn til at sikre grundvandet, at fastlægge en grøn struktur for området, at sikre, at udstykning og bebyggelse tilpasses terrænet, at fastlægge beliggenhed og retningslinjer for brugen af fælles friarealer, at udlægge arealer til rundkørsel, boligvej og sti, at sikre adgang til offentlige anlæg, regnvandsbassiner, at sikre, at lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter matrikelnumrene 7h, 7g, 7cp og del af matrikelnummmer 7au, Hår By, Haldum, samt alle parceller, der efter den udstykkes herfra, og som berøres af lokalplanen. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2, lokalplankortet. Der er landbrugspligt på matr. nr. 7h og 7 au, Hår By, Haldum. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. 2.3 Området opdeles i delområderne I og II, som vist på matrikelkortet kortbilag 1 og lokalplankortet kortbilag Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanes endelige vedtagelse. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Sokkeludstykning. Udstykning hvor skellet placeres umiddelbart op ad den eller de planlagte bygninger. 3.1 Delområde I Delområdet må kun anvendes til åben-lav boligområde i form af sokkelgrundhuse med tilhørende fælles friarealer, stier og vejanlæg. 14 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

15 3.2 Delområde II Delområdet anvendes til åben-lav boligbebyggelse og tilknyttede funktioner og fællesanlæg. 3.3 Fællesbestemmelser for delområde I og II Indenfor lokalplanområde I og II kan der drives sådanne former for erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Det er en forudsætning at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - virksomheden efter Favrskov Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan imødekommes på ejendommen, og - virksomheden ikke omfatter detailhandel, herunder salg af dagligvarer og udvalgsvarer. 3.4 Inden for lokalplanområdet kan der indpasses de tekniske anlæg (energi, vand, tele, o.lign.) som er nødvendige for at sikre områdets forsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 Delområde I kan udstykkes til højst 27 sokkelgrunde og til fælles friarealer. 4.2 Delområde II kan udstykkes til parceller til enfamiliehuse. Grunde skal udstykkes med en størrelse på mindst 700 m 2. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nørregade via ny rundkørsel placeret på Nørregade og matr. nr. 7 au. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en principiel beliggenhed som vist på kortbilag 2, lokalplankortet. 5.3 Adgangsvej A-A og rundkørsel udlægges i en bredde af 10 meter og anlægges med 6 m kørebane. Den resterende del af vejudlægget reserveres til rabat, sti og udlæg til længdeparkering. Adgangsvej til regnvands- Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 15

16 bassiner C-C udlægges i en bredde på 4,0 m. Adgangsvej A-A udlægges som privat fællesvej Adgangsvej C-C udlægges som offentlig vej. Rundkørsel B udlægges som offentlig vej. Principsnit i boligvej 5.4 Ved boligvejens afslutning skal der etableres en vendeplads, som udlægges med en længde og bredde på ca. 22x14 meter. 5.5 Hver ejendom forsynes med en tilkørsel i en bredde af 6 m. Tilkørslen skal udføres i samme type belægning som indkørsel og skal udføres med samme hældning som rabatarealet. 5.6 Vejarealer, vendeplads og parkeringsanlæg skal udføres med fast belægning og tilstrækkelige sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til eksisterende regnvandsbassin, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. 5.7 Belægningsmaterialer skal godkendes af Favrskov Kommune under hensyn til pesticidfri vedligeholdelse. 5.8 Stier Der anlægges stier mellem vej A-A og Møllebakken, mellem vej A-A og Dalvænget og mellem vej A-A og vej C-C, i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne skal så vidt muligt følge det naturlige terræn. 5.9 Parkering Indenfor delområde I udlægges 2 p-pladser og anlægges 1 p-plads pr. bolig. Den ene P-plads skal anlægges på egen grund se 7.2. Den anden P-plads udlægges som længdeparkering på vej A-A. Langtidsparkering er parkering udover et døgn Langtidsparkering af lastbiler og større varevogne med en totalvægt på over kg, eller en højde over 2,20 meter, samt af campingvogne og lystbåde er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal 16 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

17 fremføres som jordkabler. 6.2 Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen for Favrskov Kommune. Der skal derfor udarbejdes og vedtages et tillæg til spildevandsplanen. Regn- og overfl adevand fra f. eks. veje, tagfl ader, befæstede opholdsarealer o. lign. skal ledes til eksisterende regnvandsbassin, beliggende sydøst for lokalplans område. 6.3 Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leveringsbetingelser fra de pågældende selskaber. 6.4 Lokalplanområdet forsynes med kollektiv varmeforsyning. 6.5 Nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningsselskabets til enhver tid gældende betingelser. Tilslutningspligten er dog betinget af, at kommunalbestyrelsen efterfølgende godkender et projektforslag efter varmeforsyningsloven, og at der kan opnås forsyning fra anlægget ved byggeriets ibrugtagning. 6.6 Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. Dog må eventuelle paraboler anbringes max. 1 m over terræn. 6.7 Der må ikke etableres tagvindmøller eller minimøller. 6.8 Der kan opsættes/indpasses anlæg til vedvarende energi, fx solcelleanlæg. Der skal dog sikres en god harmoni i forhold til omgivelserne eller bygningen, som anlæggt opsættes på - se desuden BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Delområde I Der må opføres højst 27 boliger udstykket på sokkelgrunde. Bebyggelsen skal placeres efter principperne vist på kortbilag 3: Principiel bebyggelsesplan, dvs. placeres som fritliggende huse eller som dobbelthuse langs østsiden af vej A-A. 7.2 Størrelsen på den enkelte sokkelgrund må ikke overstige 200 m 2, inklusive parkering og terrasse. 7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter og 2 etager. 7.4 Terrænet må reguleres indtil +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, eller i forhold til et inden for området fastsat niveauplan. Dette Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 17

18 gælder dog ikke for anlæg af adgangsvejen samt dertilhørende nødvendige skråningsanlæg - se dog 9.2. Øvrig terrænregulering må kun ske med tilladelse fra bygningsmyndigheden. 7.5 Bebyggelse skal tilpasses terræn, således at terrænforskelle optages i bygningen / bebyggelsen, jf Bebyggelse kan således udformes med kælder og/eller fritlagt underetage, forskudte etager eller niveauspring. 7.6 Favrskov Kommune fastlægger, i forbindelse med byggetilladelse, et niveauplan i forhold til det byggemodnede terræn. Niveauplanet fastlægges som udgangspunkt ved den byggemodnede terrænkote i diagonalskæringspunktet for linjerne mellem hushjørnerne. Ved større terrænforskelle mellem hushjørnerne fastlægges to eller fl ere niveauplaner. Niveauplanerne er gældende for det bebyggede areal. Ved øvrige terrænregulering af den enkelte grund henvises til 9.1. Forinden en byggetilladelse kan udstedes, skal der foreligge en godkendt terrænreguleringsplan for bebyggede og ubebyggede arealer. 7.7 Delområde II Bebyggelsesprocenten må ikke overstige De fælles friarealer samt beplantningsbælte indgår ikke som en del af beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten. 7.9 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter og 2 etager. 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE For delområde I gælder: 8.1 Tage Der må ikke anvendes blanke og refl ekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. 8.2 Tage skal være ensfarvede og tagbeklædning skal udføres med enten zink, sort tagpap, træspån eller naturskifer. Taghældningen skal være mellem 0-20 grader. Alternativt kan tage, der udføres som grønne tage, beklædes med mossedum eller lignende. 8.3 Facader Bygningsfacader skal fremstå i tegl og glas. Mindre bygningsdele kan beklædes med andet materiale såsom træbeklædning, facadeplader eller lign. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/3 af det samlede facadeudtryk. 18 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

19 8.4 Generelt Der må ikke anvendes byggematerialer, der kan afgive grundvandstruende stoffer. 8.5 Hvis der etableres anlæg til udnyttelse af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygningen, indgå som en del af tagfl aden eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Ved opsætning af solenergianlæg på fl ade tage skal disse placeres mindst 1½ meter fra facaden og rage højst 1 meter over tagfl aden. Solenergianlæg skal være udformet med anti-refl eksbehandlet glas, og ejeren skal ved ansøgning om byggetilladelse dokumentere, at det påtænkte anlæg ikke vil være til gene for den omgivende bebyggelse i form af refl ektioner. 8.6 Kommerciel skiltning i området må ikke fi nde sted. Hvis der er behov for skiltning til en virksomhed, som er lovlig jf. 3.3 kan der søges om dispensation. 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Der må ikke uden tilladelse fra Favrskov Kommune foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det byggemodnede terræn på den enkelte grund. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. Terrænreguleringer skal så vidt muligt udformes som naturlige skråninger. Belægningsmaterialer skal godkendes af Favrskov Kommune under hensyn til pesticidfri vedligeholdelse. 9.2 Ved ansøgning om byggetilladelse og ved ansøgning om godkendelse af byggemodningsprojekt skal ansøgningen vedlægges en situations- og koteplan. Planen skal vise de eksisterende og fremtidige terrænkoter på veje, grunde og de relevante koter på byggeriet. 9.3 Udenfor sokkelgrundene udlægges fælles friarealer med mulighed for leg, ophold og rekreation. Områderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, med undtagelse af mindre anlæg i form af legepladser, bålpladser og lignende samt trampestier. 9.4 Beplantning af de fælles friarealer skal ske efter en samlet beplantningsplan under hensyn til områdets landkabelige karakter og sikring af grundvandet. Der kan etableres spredt bevoksning i form af overvejende løvfældende, fritstående træer, trægrupper og krat. Langs adgangsvejen skal etableres et beplantningsbælte. Ny beplantning skal etableres med hjemmehørende og egnstypiske arter. Plantebæltet mellem vej A - A og delområde II er udlagt i en bredde på 7 meter. Beplantningsplanen skal sikre et lavt plejeniveau og godkendes af Favrskov Kommune. 9.5 Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 19

20 Afskærmning foran sokkelgrundboligerne for indblik fra fælles friarealer skal etableres ud fra en samlet plan for bebyggelsen. 10 MILJØFORHOLD 10.1 Det skal sikres, at det udendørs støjniveau, som vejstøj samt støj fra jernbane påfører boligbebyggelsen, ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier Det skal sikres, at det indendørs støjniveau, som vejstøj samt støj fra jernbane påfører boligbebyggelsen, overholder Bygningsreglementets gældende bestemmelser for støjbelastning af beboelses- og opholdsrum Det skal sikres, at bebyggelse til støjfølsomme formål ikke påføres et støj- og vibrationsniveau, der overstiger de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra forbikørende tog Veje og fælles friarealer udformes under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse Bebyggelsen tilsluttes kollektiv varmeforsyning og spildevand ledes til renseanlæg under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes senest, når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal efter krav fra Favrskov Kommune gå sammen med en eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller fl ere selvstændige foreninger Grundejerforeningen har pligt til at modtage skøde på og vedligeholde de i området udlagte fælles friarealer med tilhørende anlæg, og vej- og stiarealer med tilhørende anlæg, vej A-A samt sti jf Grundejerforeningen skal i vedtægter fastsætte nærmere regler for arealernes vedligeholdelse under hensyntagen til beskyttelse af grundvandet og sikring mod brug af pesticider Boligvejen A-A undtaget rundkørsel er klassifi ceret som privat fællesvej 20 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

21 med pligt til, for de adgangsberettigede grundejerforeninger, at afholde udgifter til drift og vedligeholdelse inklusiv gadelys. Omkostningerne til vedligeholdelse og drift fordeles efter antal boliger i grundejerforeningen Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningerne, har udstykker pligten til at vedligeholde. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 12.1 Før ny bebyggelse inden for delområde I kan tages i brug skal parkeringspladser jf. kravet i 5.9 være opfyldt. Hvis en del af parkeringspladserne anlægges som fælles pladser skal disse ligeledes være etableret inden ibrugtagning af bebyggelsen Før ny bebyggelse inden for delområde I kan tages i brug skal beplantninger jf. kravet i 9.4 være opfyldt Landbrugspligten forudsættes ophævet på den del af matriklerne, der ligger inden for lokalplanens afgrænsning, inden realisering af lokalplanen Erhvervsformål, der falder udenfor 3.3, skal være ophørt, inden realisering af lokalplanen Før ny bebyggelse kan tages i brug skal den tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 13 SERVITUTTER 13.1 Oversigt over gældende servitutter fremgår af Bilag 4 Servitutredegørelse. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 21

22 14.2 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er i henhold til 24 i Lov om planlægning således foreløbig vedtaget af Favrskov Byråd den 28. februar Nils Borring borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør Lokalplanen er offentliggjort som forslag i perioden fra den 7. marts til den 2. maj Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bestemmelser

23 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT NORD SIGNATUR: Lokalplangrænse FAVRSKOV KOMMUNE Lokalplan 337 Matrikelkort Mål: 1:2.000 Dato: Februar 2012 Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 23

24 KORTBILAG 2 - LOKALPLANKORT NORD SIGNATUR: A II Lokalplangrænse Områdegrænse Vej A-A Område nr. Sti - principiel Rundkørsel B FAVRSKOV KOMMUNE Lokalplan 337 Lokalplankort Mål: 1:2.000 Dato: Februar Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bilag

25 KORTBILAG 3 - PRINCIPIEL BEBYGGELSESPLAN NORD 7h 3-26,00 ps 4-23,51 ps Møllebakken Nørregade 1-26,61 vs Møllevangen SIGNATUR: Boliger Beplantningsbælte FAVRSKOV KOMMUNE Lokalplan 337 Principiel bebyggelsesplan Mål: 1:2.000 Dato: Februar 2012 Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 25

26 BILAG 4 - SERVITUTLISTE NORD 26 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bilag

27 BILAG 5 - STRATEGISK MILJØVURDERING NORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1.1 Lovgrundlag 1.2 Beslutning om miljøvurdering 1.3 Relevante alternativer til planforslaget 1.4 Lokalplanforslagets sammenhæng til andre planer 2 Ikke teknisk resume 3 Miljøvurdering 3.1 Biologisk mangfoldighed, fl ora og fauna 3.2 Landskab, kulturarv, og arkæologisk arv 3.3 Grundvand og overfl adevand 3.4 Støj fra jernbanen 4 Alternativer 5 Eventuelle mangler og usikkerheder 6 Kumulative effekter 7 Overvågning 8 Sammenfattende redegørelse 9 Konklusion 10 Referencer 11 Screening 12 Scoping Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 27

28 NORD 1 INDLEDNING Denne miljørapport udgør den lovpligtige miljøvurdering af forslag til lokalplan 337 for et boligområde ved Nørregade i Hinnerup. 1.1 Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når en offentlig myndighed tilvejebringer planer og programmer inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, som fastlægger rammerne for den fremtidige arealanvendelse til projekter, som er omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4. For planer og programmer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i vedtagne planer eller programmer, gælder, at disse kun omfattes af kravet om miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indfl ydelse miljøet. Projektets påvirkning af natur-, miljø- og planforhold er screenet og scopet (se afsnit 11 og 12). I afsnit 3 er de væsentligste forhold, der er fremkommet i forbindelse med scopingprocessen, beskrevet og vurderet. 1.2 Beslutning om miljøvurdering Favrskov Kommune har ved screening vurderet at Lokalplan nr. 337, der fastlægger rammerne for det fremtidige boligområde Holmebakken i Hinnerup, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Forinden denne afgørelse blev truffet, har kommunen foretaget en høring af berørte myndigheder. 1.3 Relevante alternativer til planforslaget Der er ikke fundet relevante alternativer til den bebyggelse, som fastlægges i forslag til lokalplan 337. Et 0-alternativ vil være at videreføre den eksisterende arealanvendelse med jordbrugsmæssig drift (juletræer), hvilket ikke vil bidrage til at nedbringe efterspørgslen på boliger i Hinnerup-området, ligesom det vil opretholde den nuværende miljøpåvirkning af området. 1.4 Lokalplanforslagets sammenhæng til andre planer Forslag til lokalplan 337 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 09 /1/. Lokalplanen forventes ikke i væsentlig grad at påvirke øvrige planer, ud over at der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Ligeledes vurderes lokalplanen ikke at have særlig betydning for gennemførslen af andre planer. Lokalplanens sydligste hjørne berøres af område, hvor en fredningssag som ved lokalplanens udarbejdelse ikke er afsluttet. 2 IKKE TEKNISK RESUME De miljøforhold der er vurderet at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, på naboer og på de kommende beboere inden for lokalområdet er: Grundvandsforhold Togstøj Med de forebyggende foranstaltninger, der er opstillet som krav til lokalplanområdet, vil en ny bebyggelse i området ikke udgøre en væsentlig 28 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bilag

29 trussel mod grundvandet. Foretagne undersøgelser og beregninger viser, at støj fra togtrafi k overholder vejledende støjkrav fra Miljøstyrelsen. 3 MILJØVURDERING De berørte områder vurderes primært at være kommuneplantillæggets område samt de nære omgivelser. 3.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Natura 2000 Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Natura 2000 er en samlebetegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Projektområdet er beliggende mere end 10 km fra det nærmeste Natura 2000 område (Habitatområde H229, Bjerre Skov og Haslund Skov ). Projektet vurderes ikke at påvirke habitatområdet eller andre internationale naturbeskyttelsesområder eller arter beskyttet under EU s Habitatdirektiv /2/. Projektområdet er beliggende i opland til meget sårbart Natura 2000 område. Denne klassifi cering anvendes sammen med kvælstofreduktionspotentialet til fastlæggelse af nitratklasser i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Klassifi ceringen kan få indvirkning på krav til miljøvenlig/sprøjte- og gødningsfri zone. Naturbeskyttelsesområder Projektet kommer ikke til at berøre nogen af de naturtyper, som er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3, der ligger umiddelbart uden for projektområdet. Hverken engarealerne, moserne eller søen, der ligger sydøst for projektområdet, vurderes at blive påvirket af projektet. Adgangsvejen, der skal betjene området, vil dog skulle anlægges inden for det potentielle naturområde på matr. nr. 7au. I henhold til retningslinjerne i kommuneplanen skal inddragelse af arealer i de potentielle naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet, så vidt muligt undgås. Det vurderes at adgangsvejen, med dens begrænsede arealreservation inden for det potentielle naturområde, ikke forringer naturindholdet i væsentlig grad. Økologiske forbindelser Der er registreret en økologisk forbindelse på matr. 7au i den sydlige del af lokalplanområdet, der berøres af det planlagte vejanlæg. Det berørte areal udgør dog kun en meget lille del af den samlede økologiske forbindelse. Inddragelse af arealet til vejanlæg vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af områdets fauna, og dennes mulighed for at vandre mellem kommunens øvrige biotoper. Åbeskyttelseslinje Lokalplanområdets sydlige del, hvor adgangsvejen er planlagt, er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen til Lilleå. Den planlagte bebyggelse ligger dog uden for den påkrævede beskyttelseszone på 150 m fra vandløbet. Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og NORD Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup 29

30 NORD dyreliv. Der er indenfor beskyttelseslinjen tale om et generelt forbud mod at placere bebyggelse, og der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. Anlæggelse af vejanlægget inden for åbeskyttelseslinjen kræver en dispensation fra kommunen. En inddragelse af arealet til vejanlæg vurderes dog ikke at medføre en væsentlig negativ visuel påvirkning af områdets landskabselementer eller at påvirke områdets plante- og dyreliv. 3.2 Landskab, kulturarv, og arkæologisk arv Geologi og landskab Projektområdet ligger delvist inden for de i kommuneplanen udpegede områder af særlig geologisk og landskabsmæssig interesse. Det udpegede værdifulde geologiske område Lilleådalen er en markant smeltevandsdal dannet under sidste istid /3/. I henhold til Kommuneplan 09 skal landskabsformer og blottede geologiske profi ler med videre, som særlig tydeligt afspejler landskabets kvaliteter, opbygning og de geologiske processer, søges bevaret og beskyttet. Endvidere skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås i områder af særlig geologisk og landskabsmæssig interesse. Geologisk interessante profi ler, der afdækkes ved råstofgravning bør søges friholdt. Den planlagte bebyggelse ligger i udkanten af det geologiske interesseområde og vil med den planlagte arkitektur og udformning udgøre en naturlig byafrunding. Inddragelse af arealet til vejanlæg og bebyggelse vurderes derfor ikke at påvirke det geologiske landskabsindtryk i væsentlig negativ retning. Værdifulde kulturmiljøer Projektområdet ligger uden for de i kommuneplanen udpegede værdifulde kulturmiljøer. Fredninger, kulturarvsarealer og fredede bygninger Der ligger ingen fredninger eller kulturarvsarealer inden for projektområdet /4/. Fredede gravhøje og beskyttede sten- og jorddiger Der ligger ingen fredede gravhøje eller beskyttelseslinjer for disse inden for lokalplanområdet. Der er ligeledes heller ikke sten- og jorddiger beliggende inden for, eller umiddelbart op til lokalplanområdet. 3.3 Grundvand og overfladevand Retningslinjerne i Vandplan for Randers Fjord er gældende for området, og kommuner og andre offentlige myndigheder er forpligtiget til at anvende seneste viden, hvorfor det er drikkevandsinteresser, som fremgår af Miljøportalen /5/ der anvendes. Der skelnes på Miljøportalen mellem 2 områder: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Områder med drikkevandsinteresser (OD) Lokalplanområdet er i henhold til Kommuneplan 09 beliggende inden for nitratfølsomme områder. Dette er i Miljøportalen den 30. november 2011 ændret, så området ikke længere ligger i nitratfølsomt område, idet afstrømningen primært er til Lilleå. Beskyttelse af grundvand og afstrømning til Lilleå er dog fortsat et vigtigt element i lokalplanen. 30 Favrskov Kommune - Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Bilag

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

BOLIGER, FEDDET, BRANDE LOKALPLAN NR. 205

BOLIGER, FEDDET, BRANDE LOKALPLAN NR. 205 BOLIGER, FEDDET, BRANDE LOKALPLAN NR. 205 Titel Boliger, Feddet, Brande Lokalplan nr. 205 Udarbejdet af Landinspektørcentret A/S i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Henvendelse Ikast-Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2005 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev LOKALPLAN NR. 210 Boligområde ved Skovgyden i Aunslev Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Foto kort af lokalplan området 5 Redegørelse 6 Lokalplanens redegørelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 162. Boliger øst for Fynsvej i Båring

FORSLAG LOKALPLAN NR. 162. Boliger øst for Fynsvej i Båring FORSLAG LOKALPLAN NR. 162 Boliger øst for Fynsvej i Båring Juni 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering,

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere