LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET"

Transkript

1 LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET 1

2 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV I Humlehuset får børn med særlige behov mere opmærksomhed i det daglige end de øvrige børn. Vi prioriterer, at der er plads til børn med særlige behov, uanset om det er et konkret handicap eller blot er en kompetence, som er svagt udviklet. Vi forstår børn med særlige behov, som børn der af forskellige årsager og i forskellig grad lever med eller bliver udsat for familiemæssige, sociale, psykiske, fysiske og sansemæssige belastninger. Mange forhold kan gøre et barn sårbart. Det kan være alt fra sygdom eller dødsfald i familien og over til, at man bliver storebror/søster. Med den brede definition har vi mange børn, der i kortere eller længere perioder er sårbare og reagerer uvanligt udadvendt eller indadvendt, og dermed har krav på mere opmærksomhed. Barnet har brug for særlig støtte og omsorg for at kunne udvikle sig og trives. Alle børn kan komme i en periode, hvor de har et særligt behov. Vi informerer løbende hinanden om de børn, der for en periode har særlige behov og giver/får relevante iagttagelser fra kollegaerne. Det foregår på gruppemøder, mandagsmøder eller afdelingsmøder. Det er her, vi kan spørge ind til hinandens praksis og få idéer til, at lave handleplan for den enkelte. Når vi observerer, at et barn har et særligt behov, indkalder vi forældrene til en samtale. Vi holder et SAL møde, hvor pædagogerne vurderer, hvilke tiltag de umiddelbart kan tage, for at give barnet mere opmærksomhed i forhold til barnets problemstilling. Det kan for eksempel betyde, at vi bevidst deler børnene op i mindre grupper. Det er vigtigt for os, at vi og forældrene er enige om, at den indsats, som vi kan yde, er tilstrækkelig i forhold til barnets behov. Er dette ikke tilfældet, tager vi initiativ til at afdække hvilke andre mere optimale tilbud, der kan være for barnet og familien. PERSONLIG KOMPETENCE I Humlehuset opfatter vi begrebet barnets alsidige personlige udvikling, som den dannelsesproces der sker, når et barn med et personligt potentiale møder andre mennesker, som påvirker barnet og bidrager til, at barnet får livserfaring. En alsidig personlig udvikling forudsætter, at samværet og samspillet med omverdenen er mangfoldigt og anerkender og involverer barnet i processen. Vi inddeler temaet i tre områder, som vi sætter følgende mål for: Mål for barnets identitets dannelse: Barnet skal kende egne grænser og turde sige fra Barnet skal have mulighed for at udvikle sig med egne udtryksformer Barnet skal kende sin familie og sine rødder Mål for barnets følelsesmæssige udvikling: Barnet skal kende og kunne give udtryk for sine følelser Barnet skal kunne genkende forskellige følelser hos andre og udvise empati Barnet skal opnå en begyndende selvregulering Barnet skal føle sig set, respekteret og værdsat 2

3 Mål for barnet som medkonstruktør: Barnet skal turde afprøve egne ideer! Barnet skal se sig selv som medspiller i den gruppe det befinder sig i Barnet skal øve sig i at blive selvhjulpen I vuggestuen giver vi plads til det enkelte barn, følger dets initiativer og anerkender dets bidrag til fællesskabet. F.eks. når vi laver rytmik, bidrager børnene med ideer til sanglege, som alle deltager i. Eller når et barn siger: Du kan ikke fange mig, og vi efterfølgende leger fangeleg. I dagligdagen oplever barnet at føle sig som en del af gruppen. Fx til samling hvor vi tæller børnene og de voksne og taler om, hvem der mangler. De voksne styrer samtalen, og barnet opfordres til at dele oplevelser, historier og synspunkter med gruppen. F.eks. Hvad laver julemanden, når det ikke er jul længere? Vuggestuen har sangbøger/sangkufferter og børnene skiftes til at vælge sangene i samlingen. Vi samtaler dagligt om forskellige følelser ud fra opståede situationer, højtlæsningsbøger, fotos af ansigtsudtryk m.m. med det formål, at barnet lærer sine egne og andres følelser at kende. Barnet støttes i at sætte grænser og sige fra både verbalt og nonverbalt, idet vi guider og vejleder barnet i samspillet med andre, hvis der fx opstår en konflikt. I vuggestuen øver vi børnenes selvhjulpenhed, når barnet skal have sit tøj af og på, legetøjet på stuen skal ryddes op, bordet skal dækkes, mad og drikke skal hældes op eller når konflikter skal løses. I børnehaven er det at udvise ansvarlighed et godt eksempel på børnenes personlige kompetencer. Det kan være at tage ansvar for husets ting, så børnene f.eks. ikke tegner andre steder end på papir. Det kan være, at være med til at rydde op, når børnene har leget færdigt. Til samling kan der aftales, at børnene skal have en legetøjsdag, hvor børnene kan have deres eget legetøj med. En del af det er, at man selv kan holde styr på sit legetøj. Det vil sige, at det er barnets eget ansvar, at det ikke bliver væk. Det kan også være, at tage vare på hinanden, at hjælpe eller hente hjælp, når nogen er kede af det eller har slået sig. Til samling sker det også, at børnene selv kommer med gode ideer til hvad man kan lave. Man kan tale sig frem til, at det faktisk kan lade sig gøre, og man nogle gange får et helt projekt ud af det. Barnet føler sig set, hørt og taget alvorligt. I Humlehuset har vi fokus på de små ting i hverdagen, som ofte er det der, hvor barnets personlige kompetencer udvikles. Fx når et barn har lært selv at lyne sin jakke og dermed kan hjælpe de andre med at lyne deres. Eller når en pige sidder og tegner stjerner på et papir, og pigen ved siden af godt kunne tænke sig at lære det, hvorefter den første viser og forklarer teknikken. Oplevelser som disse understøtter barnets selvværd og empati. Samtidig understøttes børnenes evne til at iagttage deres omverden og gøre brug af andres styrker. Vi arbejder med følelser både i børnenes leg og konfliktsituationer og ligeledes ved at tale om emnet til samling. Vi sætter ord på, hvad der kan gøre én glad/ked af det/bange m.m., hvordan man ser ud, når man føler sådan, og hvis man fx er ked af det, taler vi om, hvordan man kan blive glad igen. Vi taler om, at det er okay at have disse følelser, og børnene trænes i at aflæse dem hos andre. 3

4 SOCIAL KOMPETENCE Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre mennesker f.eks. i familien, institutionen, fodboldklubben og ved mødet med andre kulturer. Vi inddeler temaet i tre områder, som vi sætter følgende mål for: Mål for barnets udvikling af empati: Barnet skal lære at aflæse andres følelsesmæssige udtryk Barnet skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både andre børn og voksne Mål for barnets evne til at knytte sig til andre: Barnet kan danne relationer med andre børn og voksne Barnet indgår i forpligtende gruppesammenhænge Mål for barnets sociale færdigheder: Barnet kan rumme andres holdninger og behov Barnet kan sætte grænser for sig selv Barnet bliver i stand til at løse egne, mindre konflikter I vuggestuen skaber vi sammenhæng mellem hjem og institution, ved at hvert barn har en Familie snegl med billeder af sin familie, som vi kan kigge på og tale om. Når vi spiser madpakker, giver det en naturlig anledning til at tale om familien; hvem har smurt madpakken, osv. Vi træner barnet i at vente på tur og dele med andre, når det fx vasker hænder, spiser, spiller vendespil eller gynger. Barnet øver sig i at etablere begyndende venskaber - primært på eget initiativ men også med hjælp og støtte fra de voksne. Barnet opfordres til at hjælpe med at trøste, hvis nogen græder og vi bemærker verbalt, når nogle er syge/fraværende. Vi opfordrer børnene til selv at løse mindre konflikter og vejleder dem i at lære at sige fra. Vi anerkender, når børnene selv tager initiativ til at trøste og hjælpe andre børn. I børnehaven er det primært i legen, at børnene øver sig i de sociale spilleregler. Det er her, de lærer at forhandle og aftale reglerne for, hvordan legen skal være. Det er her, de lærer at nedtone deres egne behov og tage hensyn til de andre børn. Når de spiller spil lærer de både at vente på tur og at nogen kan være længere tid om den samme ting end dem selv. Den daglige samling bruger vi til flere ting. Det er blandt andet her, at børnene lærer at lytte til hinanden. Når et af børnene fortæller om en oplevelse, fastholder vi, at de andre tier stille og lytter. Ligeledes skal børnene tie og lytte, når de voksne har en besked, som alle skal høre. Samlingen bruges således også til at udveksle informationer. Når børnene arbejder med projekter, bruges samlingen til at tale om og lave aftaler vedrørende projekterne. Vi støtter børnene i at øve sig i at samarbejde i alle mulige hverdagssituationer. Det gælder, når flyverdragten skal lynes, eller når de små knapper på malerskjorten skal knappes bagpå. Måske kan en kammerat nå det, man ikke selv kan og især, når der skal bygges tårne, er man afhængig af en god kammerat til at række klodserne op, når man står på en skammel. Vi lærer børnene at trøste hinanden, hvis nogen er blevet kede af det. Hvis et barn spørger os om hjælp til et eller andet, opfordrer vi ofte børnene til at bruge hinanden i stedet, således at de får øje på hinandens kompetencer. 4

5 SPROG Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Sproglige færdigheder er indgangsdøren til verden og en forudsætning for lærerige dialoger og løsninger af problemer. Der findes mange forskellige sprog eksempelvis talesprog, skriftsprog, kropssprog, tegnsprog og billedsprog. Vi bestræber os på at være opmærksomme på børnenes alsidige måder at udtrykke sig på. Vi inddeler temaet i to områder, som vi sætter følgende mål for: Mål for barnets kommunikation og kontakt til omverdenen: Barnet skal støttes i at kommunikere nuanceret Barnet skal opnå en sprogforståelse, som sætter det i stand til at modtage såvel kollektive som individuelle informationer Barnet skal lære at bruge sproget til problemløsning Mål for barnets sproglige kreativitet: Barnet skal opfordres til at eksperimentere med forskellige udtryksformer Barnet skal støttes i at udvikle sit ordforråd og begreber via historiefortælling. Barnet skal støttes i at udvikle dets nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder tal og bogstaver I Humlehuset anser vi sproglig stimulering som en vigtig del af den daglige pædagogik. Sproget er redskabet til at lære omgivelserne og sig selv at kende. Sproget har betydning for børnenes tænkning, læring og læseforståelse. Sproget medvirker til at udvikle rollelegen og giver børnene mulighed for i samværet med andre at udtrykke sig. Hensigten er med afsæt i det enkelte barns forudsætninger, at bidrage til at alle børn har et sprog ved skolestart, som gør dem i stand til at forstå og reflektere over ord og begreber, de vil møde. Sproglig kompetence udvikles bl.a. ved, at personalet er bevidst om at den største del af sprogstimuleringen foregår gennem den daglige kontakt. Børnene skal have god tid til at fortælle om egne oplevelser. Personalet skal være gode lyttere så børnene får tid til at udtrykke sig. Personalet skal være opmærksom på at bruge mange ord i hverdagen og på den måde både give børnene en forståelse og viden som udvikler deres sprog. I vuggestuen arbejder vi målrettet med sproget. Som udgangspunkt italesætter vi alt, hvad vi gør, og vi læser højt for børnene, kigger på billeder og snakker om disse. Vi har et boghjørne, hvor vi kan sidde og læse sammen med børnene, eller skaber læsemiljøer f.eks. på et tæppe ude i haven. Vi taler med børnene, så de lærer nye begreber og øger deres ordforråd. Vi lærer dem at sætte ord på deres behov, følelser og meninger. Vi synger meget med børnene. Sangene er let genkendelige og oftest fulgt af tilhørende fagter. Det samme gælder for rim og remser, som vi læser højt. Ved måltiderne taler vi om det, som børnene eller de voksne har lyst til at tale om, fx hvad børnene har lavet i weekenden, eller hvor mælken kommer fra. Børnene lærer at lytte til og følge små instruktioner; f.eks. at sætte sin madpakke over på rullebordet, når de er færdige med at spise. I vuggestuen opfordrer vi barnet til at bruge sproget til at kommunikere med andre og til at etablere kontakt til andre børn og voksne. Kontakten med de andre børn udvikler sig mest i leg med hinanden. Vi vejleder børnene til at bruge talesprog i stedet for at slå eller skrige, hvis der er noget, som ikke passer barnet. I børnehaven arbejder vi med at udvikle den sproglige kompetence på mange måder. Vi bruger sproget kreativt, når vi fortæller hinanden om oplevelser vi har haft, børn som voksne. 5

6 Når børnene fortæller i en samling, øver de sig i at tale i en større forsamling. Vi bruger også samlingen til at øve at modtage og efterleve en kollektiv besked. Herudover læser vi bøger højt, vi synger og laver sanglege og øver rim og remser alt sammen med det formål at nuancere sproget. Vi hjælper børnene med at få sat ord på følelser og lærer dem at bruge sproget til at trøste og løse konflikter med. Vi har Trin for Trin som er et værktøj pædagogen kan anvende til at lære børnene at sætte ord på deres følelser. Dette værktøj anvendes i samlingsstunden for de ældste børnehavebørn efter behov. Hvis vi er i tvivl om barnets sproglige formåen/udvikling, tilbydes børn mellem 2,10 og 3,4 år en sprogvurdering. Formålet er både at finde ud af, om barnet har de sproglige redskaber, det har brug for som 3-årig, og at give en tidlig indsats til de børn, der har behov for det. I forhold til skriftsproget har vi forskellige spil, som understøtter denne interesse. I perioder forefindes alfabetet på stuerne, som planche eller som bogstaver som kan lægges i rækkefølge. Skilte med børnenes navne hænger i garderoben. Børnene øver sig i at skrive deres eget navn og evt. navne på deres venner og familie. KROP OG BEVÆGELSE I Humlehuset opfatter vi krop og bevægelse, som en vigtig forudsætning for barnets generelle udvikling. Vi inddeler temaet i fire områder, som vi sætter følgende mål for: Mål for barnets brug af sanserne: Barnet skal blive i stand til at kende og bruge dets sanser Mål for barnets kropsbevidsthed: Barnet skal opnå kendskab til og accept af dets egen krop Barnet skal kunne aflæse eget og andres kropssprog Barnet skal have kendskab til sund kost Mål for barnets sundhed: Barnet skal kende til personlig hygiejne og alm. renlighed Barnet skal opleve værdi i at udfordre egen fysisk formåen Mål for barnets motoriske færdigheder: Barnet skal udfordres i varierende bevægelsesmiljøer Barnet skal støttes i en aktiv livsstil I vuggestuen indretter vi os, så rummet dagligt udfordrer barnets sanser og motorik. Vi tumler med barnet på madrassen. Vi støtter det i at kravle, løbe, hoppe, springe, danse osv. En dag om ugen laver vi rytmik. I haven tumler, cykler, gynger, løber og klatrer barnet ligeså vel som det går på line. Vi sørger for aktiviteter, som styrker og udfordrer barnets grovmotoriske udvikling. Vi bruger kun klapvogne til de helt små børn. Vi prioriterer korte ture i nærmiljøet, således at børnene vænnes til at gå. Herved påbegynder vi trafiktræning i det små. 6

7 Barnet støttes i sin finmotoriske udvikling ved at lime, male, tegne og klippe, lave puslespil o.l. Det, selv at lære at tage tøj og hjemmesko af og på, er eksempler på færdigheder, der kræver øvelse. Ved måltiderne støttes børnene i at spise selv og hælde vand/mælk op. Vi øver personlig hygiejne og renlighed, når vi vasker hænder og tørrer mund/næse. Derudover træner vi brug af toilettet, så dette bliver en naturlig del af barnets hverdag. Vi integrerer kropsbegreberne i hverdagen ved at benævne dem; fx hvis barnet slår sig, kan det fortælle, hvor det gør ondt. Vi læser bøger og synger sange med fagter om kroppen. I børnehaven laver vi rytmik, hvor vi har fokus på musik og bevægelse. Vi løber en tur i skoven og mærker vores hjerte hamre og sveden pible frem. Vi balancerer med risposer og leger med faldskærm. I haven kan børnene klatre i træer, cykle og balancere på træstammer. På boldbanen spiller vi fodbold. Vi lærer børnene at mærke efter de signaler kroppen afgiver, når man henholdsvis fryser og sveder. Vi vejleder børnene, når de slås; de har brug for hjælp til at sortere, hvad der kan lade sig gøre på tv, og hvad der går i den virkelige verden. Vi taler om at bruge kræfterne til at kæmpe frem for at slås. Vi taler med børnene om kroppens mange dele. Vi har spil som gør det muligt at undersøge, hvad en blodåre er, hvor maden forsvinder hen når man synker den osv. Vi arbejder med de mange sanser fx ved at sætte farvet papir i vinduet der pirrer synet, eller ved at lave mad sammen og servere både syrlige, søde og salte ting. Vi har en kostpolitik, som understøtter en række gode kostværdier, vi taler naturligt om hvad der er sundt for kroppen. Vi opfordrer derfor til slikfrie fødselsdage. Vi er meget opmærksomme på renligheden og vasker hænder inden hvert måltid og efter toiletbesøg. Vi tager på udflugter ud af huset, hvor målet kan være skoven, mosen, søen, etc.. Her er der mulighed for at løbe langt og mærke pulsen og udfordre sig selv ved at klatre i de meget høje træer eller gå på line over en tørlagt å. NATUR OG NATURFÆNOMENER Naturen giver børnene vigtige erfaringer og nyttig viden om den verden, vi lever i. Ved at færdes, opleve og eksperimentere i naturen får børnene en naturfaglig viden, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar om naturen og dens fænomener. Herved dannes grundlaget for både interesse, respekt og ansvarlighed for vores natur og miljø. Vi inddeler temaet i to områder, som vi sætter følgende mål for: Mål for barnets kendskab til naturen: Barnet skal have mulighed for at få førstehåndsindtryk af dyr, planter og naturmaterialer. Barnet skal have erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge vedr. naturen og naturfænomener Barnet støttes i at undre sig, stille spørgsmål og søge svar på naturfænomener og tekniske sammenhænge Barnet skal inddrages i naturvidenskabelige aktiviteter Barnet skal opleve glæde ved at færdes i naturen uanset årstid og vejr. Mål for barnets respekt for naturen 7

8 Barnet skal støttes i at vise respekt og ansvar for naturen Barnet skal have viden om grønt miljø I vuggestuen følger vi med i, hvordan naturen skifter ved de forskellige årstider. Børnene er ude i al slags vejr og mærker både regn, kulde og solskin. Vi har en stor vidunderlig have og arrangerer ture i nærmiljøet, hvor der er rig mulighed for at studere forskellige planter og små dyr. Nogle ture bliver meget korte, fordi en regnorm eller bænkebidder er kommet frem af deres skjul. I vuggestuen lærer vi børnene begyndende respekt for naturen. Børnene kan godt lide at kigge på og undersøge insekter, men det er ikke i orden at rive benene af edderkopper eller træde på bænkebiderne. I børnehaven bygger vi videre på børnenes naturlige interesse for naturen. Børnene udforsker haven, skovbunden, søen eller mosen, og vi hjælper dem med at finde svar på de spørgsmål, som deres leg i naturen, rejser. Årstiderne og vejret er en vigtig faktor i et børnehavebarns liv. Så vi følger med i temperatur, nedbør og solskin både for at lære noget om årstiderne, men også fordi det bidrager til at børnene får forståelse for hvilken påklædning, som er nødvendig. KULTUR OG KULTURELLE UDTRYKSFORMER Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Ved at give børnene et bredt spekter af kulturelle oplevelser får de et nuanceret billede af den verden, de er en del af. Ud fra oplevelserne kan de definere og erkende deres eget ståsted, egen kulturarv og udviklingsmuligheder. Vi inddeler temaet i tre områder, som vi sætter følgende mål for: Mål for barnets oplevelser af dansk kultur og andre kulturer: Barnet skal møde voksne, som aktivt formidler danske traditioner og kultur og støtter børnene i at være deltagende Barnet skal have mulighed for at opleve forskellige kulturelle udtryksformer og arrangementer Barnet skal introduceres til andre kulturer Mål for barnets egen afprøvning af kulturelle udtryksformer: Barnet skal opleve forskellige kulturelle udtryksformer og afprøve og udforske disse igennem aktiviteter, i og uden for institutionen Mål for barnets udvikling af egen kreativitet: Barnet skal have adgang til materialer og teknikker, der understøtter fantasien og bidrager til barnets egne skabende aktiviteter Barnet skal have mulighed for at finde ro og tid til fordybelse i kreative processer I Humlehuset har hver måned et overordnet tema, som danner rammen for de traditioner, vi har i huset. Temaerne er vinter, fastelavn, teater, påske, forår, Sct. Hans, sommer, sommerfest, cirkus, efterår, lys og mørke, jul. Til jul får vi besøg af julemanden og vi holder julefrokost for alle børn og voksne i Humlebien. Til fastelavn er alle udklædte. Til Sct. Hans får vi besøg af en heks, som har chokoladefrøer med fra mosen. Vi holder sommerfest den sidste 8

9 søndag i august hvert år med faste aktiviteter i haven etc. Forud for hver begivenhed foregår der en masse forberedelser og aktiviteter. Vi fejrer selvfølgelig også Humlehusets og børnenes fødselsdage. Vi lærer børnene kø- og vente på tur kultur, når der f.eks. skal vaskes hænder eller når man vil have en gyngetur på legepladsen. Børnene lærer, at den voksne ikke altid kender svaret på et spørgsmål, og at man ved fælles hjælp kan finde svar. I vor kultur støttes barnet i at handle i forhold til egen nysgerrighed og videbegær. I vuggestuen bliver barnet fra starten taget med i en sanselig verden af former, farver og materialer. Vi lægger vægt på det kreative værksted som en god tumleplads for det nysgerrige og videbegærlige barn. Vi lader dem få fingre og fødder smurt ind i maling, vi leger med modellervoks og kartoffelmel. Vi lader dem eksperimentere med lim og knitrende, kulørt karamelpapir eller naturmaterialer fra haven eller skoven. Vi går i teateret sammen med vuggestuer i nærmiljøet og vi får teaterforestilling ud til os. I børnehaven har vi et stort værksted. Her finder børnene farver, forskellige typer maling, tegnepapir, silke-papir, lim, tape, kapsler, fjer, kulblyanter, tuscher, m.m. Alt sammen materialer som de kan bruge til udfoldelse af deres kreativitet og fantasi. Vi laver nogle gange små teaterforestillinger selv, går i teateret og vi får teatre udefra til at komme til os. I børnehaven arbejder vi gerne projekt- eller emneorienteret og tager oftest udgangspunkt i, hvad der optager børnene. Hvis det i forbindelse med et projekt er oplagt at tage på et museumsbesøg eller på biblioteket, så gør vi det. I nogle tilfælde er det de voksne som bestemmer emnet. Vi øver desuden altid trafik med børnene, når vi færdes udenfor institutionen. DOKUMENTATION Vi bruger dokumentation for at synliggøre vores praksis og de pædagogiske processer. Vi bruger den til bedre at forstå, hvordan børnene lærer, oplever, forstår og fortolker deres verden. Dokumentation bruges også til at synliggøre den pædagogiske praksis overfor forældrene, og giver forældrene øget indsigt i og forståelse for deres barns hverdag. En dokumentation lavet af en voksen vil typisk foregå på Børnelynet i form af skriftlig fortælling, evt. understøttet af billeddokumentation. Det kan også være udstilling af børnenes værker. Overalt i Humlehuset ses tydelige spor af hvad børnene er optaget af, og hvordan de på forskellig vis har udtrykt deres interesse. 9

10 10

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige:

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige: Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: Kravler op og ned af stole/borde osv. Spiser selv: bruger kniv, gaffel, fingre, drikker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når:

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når: Barnets alsidige personlige udvikling - børnene gennem forståelse og respekt for - den voksne sætter ord på børnenes følelser hinandens forskelligheder lærer egne og og handlinger i leg og konflikter andres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere