Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015"

Transkript

1 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af sociale ydelser til personer, der er udrejst til Syrien. Det var ombudsmandens opfattelse, at ministeriets begrundelse for afgørelsen langtfra levede op til de krav, der følger af forvaltningslovens 24 og praksis på området: Det fremgik ingen steder hverken af selve afgørelsen eller den medfølgende aktliste hvilke dokumenter der var undtaget fra aktindsigt, og efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven de enkelte dokumenter var tilbageholdt. Det fremgik heller ikke, om der indgik oplysninger, som var ekstraheringspligtige, men som alligevel ikke var udleveret fordi de allerede var offentligt tilgængelige eller udleveret via andre dokumenter. 27. april 2015 Forvaltningsret Ombudsmanden overvejede, om begrundelsen var for mangelfuld til, at han kunne undersøge sagen, men fandt dog, at oplysningerne fra ministeriet gav tilstrækkeligt grundlag for en undersøgelse. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Beskæftigelsesministeriet havde undtaget en række dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter, og lovens 24, stk. 1, om ministerbetjeningsdokumenter. Dog mente ombudsmanden, at to af de undtagne dokumenter indeholdt flere oplysninger om sagens faktiske grundlag, end ministeriet havde antaget, og at de derfor burde være ekstraheret efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Ombudsmanden henstillede til Beskæftigelsesministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i de undtagne oplysninger. Beskæftigelsesministeriet genoptog herefter sagen og gav aktindsigt i overensstemmelse med det, som ombudsmanden havde anført. Ministeriet tog desuden ombudsmandens kritik af begrundelsen til efterretning. (Sag nr. 15/00348)

2 Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse Min undersøgelse af sagen drejer sig om Beskæftigelsesministeriets afgørelse af 19. januar 2015 om delvist afslag på aktindsigt i oplysninger, der har tilknytning til problemstillingen om personer, der er udrejst til Syrien samtidig med, at de har modtaget sociale ydelser i Danmark. På grundlag af min gennemgang af sagen har jeg fundet anledning til først at forholde mig til ministeriets begrundelse for afgørelsen, jf. pkt. 1 nedenfor. Under pkt. 2 forholder jeg mig til selve afgørelsen. 1. Beskæftigelsesministeriets begrundelse for afgørelsen af 19. januar Hvad fremgår af ministeriets begrundelse for afgørelsen? Jeg må af Beskæftigelsesministeriets afgørelse forstå, at ministeriet identificerede i alt otte sager, som ministeriet anså for omfattet af din aktindsigtsanmodning. I sidste del af afgørelsen har ministeriet oplistet sagerne med angivelse af en overskrift og har herudover angivet, hvilke dokumenter i de enkelte sager der er givet aktindsigt i. I én sag er der slet ikke givet indsigt, i fem sager er der givet indsigt i et enkelt dokument, i én sag er der givet indsigt i en ekstrakt af et notat, og endelig er der i én sag givet indsigt i ekstrakter af tre notater. Ministeriet har undtaget langt den største del af dokumenterne i de otte sager fra aktindsigt. Som begrundelse har ministeriet indledningsvis i afgørelsen under ét skrevet følgende: Indledningsvis bemærkes, at akterne på nedennævnte sager enten er interne arbejdsdokumenter i Beskæftigelsesministeriet eller korrespondance, der er udvekslet med styrelser eller andre ministerier på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og dokumenterne er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 og 2, og 24, stk. 1, nr. 1 og 2. Herfra gælder den undtagelse, jf. lovens 24, stk. 2, sammenholdt med 28, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for 2/24

3 sagen, og oplysninger om eksterne faglige vurderinger, er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler. Der er dog ikke pligt til ekstrahering i det omfang, oplysningerne fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. lovens 28, stk. 2, nr. 2 og 3. Ekstraheringspligten efter 29 (interne faglige vurderinger) er ikke relevant i denne sag, dels fordi pligten ikke gælder for dokumenter, der er udfærdiget før 1. januar 2014, jf. overgangsbestemmelsen i lovens 42, stk. 9, 2. pkt., dels fordi der ikke er tale om oplysninger i sager om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el. lign. I de dokumentlister (aktlister) fra sagerne, som du har fået udleveret, er det ikke ud for de enkelte dokumenter angivet, efter hvilken bestemmelse i offentlighedsloven dokumenterne er undtaget Hvilke krav kan stilles til en begrundelse for et afslag på aktindsigt? En skriftlig afgørelse, der ikke fuldt ud giver parten medhold, skal ledsages af en begrundelse. Det følger af 22 i forvaltningsloven (senest lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014). Begrundelseskravet gælder således bl.a., hvis en myndighed meddeler helt eller delvist afslag på aktindsigt. Om begrundelsens nærmere indhold bestemmer forvaltningslovens 24, at den skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter, og ved skønsmæssige afgørelser en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende ved skønsudøvelsen. Om fornødent skal begrundelsen desuden indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Mere overordnet er hensigten, at begrundelsen skal fremstå som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Dette bl.a. med henblik på at give parten grundlag for at kontrollere, om afgørelsen er korrekt, eller om der er anledning til at klage over den. Begrundelseskravet er bl.a. beskrevet i Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 591 ff., se særligt s. 622 ff., og i Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., Forvaltningsret (2002), 2. udgave, s. 551 ff. I sager, hvor der gives helt eller delvist afslag på aktindsigt, indebærer begrundelseskravet bl.a., at det tydeligt skal fremgå af afgørelsen, at der er tilbageholdt dokumenter/oplysninger, ligesom det skal fremgå, efter hvilken bestemmelse i offentlighedsloven de enkelte dokumenter/oplysninger er undta- 3/24

4 get. Dette kan f.eks. ske ved, at myndigheden på de aktlister, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten, ud for hvert dokument angiver den eller de relevante undtagelsesbestemmelser. Det vil således ikke være i overensstemmelse med begrundelseskravet blot mere generelt at anføre, at en række dokumenter/oplysninger er undtaget efter forskellige bestemmelser i offentlighedsloven, hvis ikke det specifikt for det enkelte dokument fremgår, med hvilken hjemmel dokumentet (eller en del af dokumentet) er tilbageholdt. Jeg henviser bl.a. til Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 485, og til beretningen for 2009, sag nr Se endvidere Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s Lever begrundelsen op til kravene? Beskæftigelsesministeriet har i afgørelsen under ét henvist til, at akterne i de sager, som var relevante for din anmodning, enten er interne arbejdsdokumenter eller dokumenter, som er udvekslet med styrelser eller andre ministerier på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Ministeriet har på den baggrund konstateret, at dokumenterne som udgangspunkt ikke var omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 og 2, og 24, stk. 1, nr. 1 og 2. I forlængelse heraf har ministeriet redegjort for indholdet af offentlighedslovens 28 og 29 om ekstrahering. Omtalen af bestemmelserne om ekstrahering fremstår generel og uden kobling til den konkrete sag. Ministeriets omtale i afgørelsen af de otte sager, som ministeriet anså for omfattet af din anmodning, indeholder ingen oplysninger om sagernes nærmere indhold, herunder hvilke typer af dokumenter der indgår i sagerne, og heller ikke nogen henvisning til, efter hvilke bestemmelser dokumenterne i de enkelte sager er undtaget. Det fremgår heller ikke af afgørelsen, i hvilke dokumenter ministeriet har ment, at der var ekstraheringspligtige oplysninger, men hvor der alligevel ikke er foretaget ekstrahering, fordi oplysningerne enten fremgår af andre dokumenter, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten ( 28, stk. 2, nr. 2), eller er offentligt tilgængelige ( 28, stk. 2, nr. 3). Ministeriet anfører heller ikke, hvor oplysninger, som i medfør af 28, stk. 2, nr. 3, ikke er undergivet ekstraheringspligt, kan findes. Jeg bemærker, at det i tilknytning til sagen er oplyst, at der i denne sag indgår materiale til ministeren til brug for mundtlig besvarelse af to folketingsspørgsmål, og at optagelser fra besvarelsen kan findes på Folketingets hjemmeside. Det fremgår imidlertid ikke, om ministeriets henvisning til oplys- 4/24

5 ningerne på Folketingets hjemmeside skyldes, at der i sagens dokumenter indgår ekstraheringspligtige oplysninger, som er offentligt tilgængelige (på det pågældende sted på Folketingets hjemmeside), og som dermed ikke er omfattet af retten til aktindsigt, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Dette har jeg ud fra de oplysninger, som jeg i øvrigt har modtaget i sagen dog lagt til grund i forbindelse med min undersøgelse af sagen. Jeg henviser til mine bemærkninger under pkt De nævnte oplysninger kan heller ikke udledes af de aktlister, som du fik udleveret i forbindelse med aktindsigten. Det er således bl.a. ikke muligt at se af aktlisterne, efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven de enkelte dokumenter er tilbageholdt, og heller ikke, om der i dokumenterne indgår oplysninger, som i udgangspunktet var ekstraheringspligtige, men som efter lovens 28, stk. 2, nr. 2 eller 3, alligevel kunne undtages. Samlet set er det min opfattelse, at ministeriets begrundelse for afgørelsen på flere punkter er utilstrækkelig og langtfra opfylder de krav, der følger af forvaltningslovens 24 og praksis på området, jf. pkt Det mener jeg er beklageligt. Jeg har gjort Beskæftigelsesministeriet bekendt med min opfattelse, men foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende spørgsmålet. Jeg har overvejet, om ministeriets begrundelse er så mangelfuld, at det forhindrer en forsvarlig prøvelse af sagen. Da ministeriet i sin udtalelse til mig har uddybet grundlaget for den trufne afgørelse (og herunder bl.a. har redegjort nærmere for karakteren og indholdet af de undtagne dokumenter), og da ministeriet over for mig på hvert enkelt af de undtagne dokumenter har markeret, med hvilken hjemmel undtagelsen er sket, mener jeg imidlertid, at jeg har tilstrækkeligt grundlag for at undersøge sagen. Jeg vil derfor i det følgende tage stilling til indholdet af ministeriets afgørelse. 2. Indholdet af ministeriets afgørelse 2.1. Dokumenter undtaget efter offentlighedslovens 23 Ministeriet har som nævnt undtaget en række dokumenter på grundlag af 23, stk. 1, nr. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013). Bestemmelsen lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 5/24

6 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, Jeg har gennemgået de dokumenter, som Beskæftigelsesministeriet har undtaget som interne efter 23, stk. 1, nr. 1. De pågældende dokumenter omfatter -korrespondance mellem ministeriets ansatte og forelæggelsessider til ministeren. Jeg er enig med ministeriet i, at der er tale om interne dokumenter, der ikke ses at være afgivet til udenforstående. Dokumenterne kan derfor som udgangspunkt undtages fra aktindsigt efter 23, stk. 1, nr Dokumenter undtaget efter offentlighedslovens 24 Ministeriet har dernæst undtaget en større mængde dokumenter fra aktindsigt efter lovens 24. Af bestemmelsen fremgår følgende: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. Anvendelsesområdet for bestemmelsen er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser): Til 24 Bestemmelsen i stk. 1 har ( ) i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og 6/24

7 oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. ( ) Bestemmelsen i stk. 1 skal fortolkes og anvendes restriktivt, og i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen finder således anvendelse, hvor udvekslingen sker i forbindelse med det, der kan betegnes den politiske ministerbetjening. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til 7/24

8 besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Retsvirkningen af, at et internt dokument eller en intern oplysning anses for omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at dokumentet eller oplysningen ikke i forbindelse med afgivelsen til en anden forvaltningsmyndighed mister sin interne karakter. Dokumenter eller oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, kan således ikke anses for afgivet til udenforstående. Ved udførelsen af opgaver i forbindelse med ministerbetjening kan f.eks. et ministeriums departement og en underordnet styrelse i princippet anses som en (funktionel) enhed. Bestemmelsen i stk. 3, der har karakter af en undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1, undtager generelt en række forskellige sags- og opgavetyper fra stk. 1 s anvendelsesområde. Bestemmelsen fastslår, at stk. 1 ikke gælder i forhold til interne dokumenter og oplysninger, der udveksles i forbindelse med sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, sager om indgåelse af kontraktforhold samt i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver, selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v. Heller ikke de tilfælde, hvor der udveksles dokumenter eller oplysninger i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver, finder stk. 1 anvendelse, jf. stk. 3, nr. 3. Dette udtryk omfatter ikke de tilfælde, hvor et ministerium anmoder en underordnet forvaltningsmyndighed (typisk en styrelse eller et direktorat) om en nærmere redegørelse om en sag, der f.eks. har været genstand for politisk bevågenhed (en politisk sag ). De dokumenter og oplysninger, der i den forbindelse udarbejdes og udveksles mellem ministeriet og den underordnede forvaltningsmyndighed, vil således kunne være omfattet af stk. 1, i det omfang denne udveksling sker som led i ministerbetjening. Som det fremgår, er formålet med bestemmelsen at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen indebærer således en udvidelse af beskyttelsen af den 8/24

9 interne og politiske beslutningsproces i forhold til bestemmelsen i 23, stk. 1, nr. 1. Jeg har gennemgået de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter 24, stk. 1. Dokumenterne omfatter s udvekslet mellem Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt s udvekslet mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet og mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Udvekslingen af de pågældende s har fundet sted til brug for beskæftigelsesministerens besvarelse af en række folketingsspørgsmål om problemstillingen vedrørende personer, der er udrejst til Syrien, samtidig med at de har modtaget sociale ydelser i Danmark, og i forbindelse med løbende orientering af ministeren om forhold i tilknytning til denne problemstilling. Endvidere omfatter materialet bl.a. s udvekslet med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i forbindelse med dette ministeriums besvarelse af et folketingsspørgsmål om samme emne (sagen med j.nr ) og til brug for et notat bestilt af justitsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (indgår i sagen med j.nr ). Efter min gennemgang af materialet kan jeg ikke kritisere, at Beskæftigelsesministeriet anså de pågældende dokumenter for undtaget fra aktindsigt i medfør af 24, stk. 1, nr. 1, jf. de citerede forarbejder til bestemmelsen. Jeg er således enig med ministeriet i, at dokumenterne er udvekslet som led i embedsværkets politiske betjening af beskæftigelsesministeren og for en mindre dels vedkommende i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets bidrag til den politiske betjening af andre ministre. Jeg er dermed også enig med ministeriet i, at dokumenterne ikke er udvekslet i forbindelse med ministeriets udførelse af kontrol- og tilsynsopgaver i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (eller anden underordnet myndighed), jf. offentlighedslovens 24, stk. 3, nr. 3, eller i øvrigt i tilknytning til de typer af opgaver, der er nævnt i 24, stk. 3 (konkrete afgørelsessager og sager om indgåelse af kontraktforhold). Det er på den baggrund min opfattelse, at de pågældende dokumenter som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt i medfør af lovens 24, stk Ekstrahering Retsgrundlag Offentlighedslovens 28 lyder således: 9/24

10 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår således bl.a. af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013: Til 28 Bestemmelsen i stk. 1, der fastsætter den såkaldte ekstraheringspligt, viderefører med visse redaktionelle og sproglige ændringer den gældende lovs 11, stk. 1. Der henvises herom til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ik- 10/24

11 ke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, fastslår, at myndighederne m.v. ikke er forpligtede til at foretage ekstrahering efter stk. 1, hvis de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten. Denne adgang til at undlade at foretage ekstrahering følger allerede af gældende ret, og bestemmelsen er således udtryk for en lovfæstelse af denne tilstand. Endvidere fastslår bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, at der ikke skal foretages ekstrahering, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige. Herved tænkes der navnlig på, at de pågældende oplysninger er tilgængelige for offentligheden via internettet. I sådanne tilfælde kan den aktindsigtssøgende således henvises til, at oplysningerne kan findes på internettet, f.eks. myndighedens hjemmeside. Som det fremgår, tilsigtes der med bestemmelsen i 28 med visse sproglige og redaktionelle ændringer en videreførelse af bestemmelsen i den tidligere offentlighedslovs 11, stk. 1. I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 556 ff., fremgår bl.a. følgende om denne bestemmelse: Nærmere om udtrykket faktiske omstændigheder Ekstraheringspligten efter 11, stk. 1, gælder i lighed med notatpligten efter lovens 6, stk. 1, for oplysninger om faktiske omstændigheder. I bemærkningerne til bestemmelsen i 11, stk. 1, anføres blot følgende om dette udtryk, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp. 225: Ekstraheringspligten omfatter ikke blot oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som myndighederne har været forpligtet til at gøre notat om efter lovforslagets 6, men også oplysninger, som myndighederne har tilført sagen fra sine interne arbejdsdokumenter i andre sager eller fra registre og lignende. Med hensyn til det nærmere indhold af udtrykket faktiske omstændigheder kan der på denne baggrund henvises til følgende beskrivelse i bemærkningerne til 6, stk. 1, om notatpligt, Folketingstidende , tillæg A, sp. 217: 11/24

12 Efter den gældende lov omfatter notatpligten faktiske oplysninger. Efter forslaget omfatter notatpligten oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder. Ændringen betyder, at notatpligtens udstrækning ikke i første række er afhængig af, om en oplysning efter sit indhold må karakteriseres som faktisk eller ej, men i højere grad beror på, hvilken funktion oplysningen har i myndighedens sagsbehandling. Afgørende for, om en oplysning skal noteres ned, er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Notatpligten vil således også kunne omfatte oplysninger, der indeholder en subjektivt præget stillingtagen til et forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Tilkendegivelse af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse vil derimod ikke, lige så lidt som efter den gældende lov, være omfattet af notatpligten. Det samme gælder oplysninger, der isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som f.eks. indholdet af gældende ret. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en oplysning om faktiske omstændigheder, beror således ikke alene på oplysningens indhold, men også på oplysningens funktion i den konkrete sag. Oplysninger, som indeholder en mere subjektivt præget stillingtagen, vil dermed kunne være omfattet af ekstraheringspligten i 11, hvis oplysningerne bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt har til formål at skabe klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder. Om den nærmere udstrækning af ekstraheringspligten kan der i øvrigt henvises til kapitel 13, pkt. 3.2 ovenfor, hvor der er givet en nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved udtrykket faktiske omstændigheder i forhold til notatpligten. I overensstemmelse med det, som er anført det nævnte sted, bemærkes dog, at ekstraheringspligten i første række vil omfatte egentlige faktuelle oplysninger, dvs. oplysninger om gjorte iagttagelser, resultatet af foretagne målinger og andre undersøgelser, fastslåede oplysninger om økonomiske forhold, f.eks. størrelsen af skattepligtig indkomst og lignende samt modtagelse af oplysninger vedrørende et bestemt hændelsesforløb. Derimod vil interne vurderinger dvs. udtalelser eller vurderinger, der foretages af forvaltningsmyndighedens eget personale mv. ikke være omfattet af ekstraheringspligten, jf. bl.a. FOB 2004, side 98. I overensstemmelse hermed har ombudsmanden i FOB 1995, side 305 udtalt, at [d]e beregninger der foretages i et ministeriums departement eller generaldirektorat på baggrund af allerede foreliggende og offentligt tilgænge- 12/24

13 ligt materiale, og uden at ministeriet ved besigtigelser mv. tilfører nye iagttagelser, vil efter min opfattelse være undtaget fra aktindsigt [ ]. Jeg mener ikke at pligten til ekstrahering kan udstrækkes til disse skrivebordsberegninger. Som anført gælder ekstraheringspligten efter 28, stk. 1, 1. pkt. ud over egentlige faktuelle oplysninger for oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Omvendt falder interne og eksterne faglige vurderinger samt myndighedens tilkendegivelse af standpunkter, argumenter og vurderinger mv. uden for ekstraheringspligten. Jeg henviser også til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 484 f., hvor sidstnævnte nærmere er uddybet således: Ekstraheringspligten efter 28, stk. 1, 1. pkt., omfatter heller ikke myndighedens egne (interne) tilkendegivelser, vurderinger, udtalelser, standpunkter eller argumenter med hensyn til en sags afgørelse (f.eks. argumenter for og imod om, hvorvidt en tilladelse bør imødekommes). I forlængelse heraf bemærkes, at ekstraheringspligten ikke omfatter forslag, anbefalinger eller indstilling om, hvilken løsning, der i en konkret sammenhæng bør vælges, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter interne politiske og strategiske vurderinger og udtalelser Min vurdering Beskæftigelsesministeriet har i medfør af 28, stk. 1, 1. pkt., udleveret uddrag af fire notater, som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen) i samarbejde med ministeriet til brug for løbende orientering af ministeren om sagsforholdet. Jeg har gennemgået de fire notater i deres helhed og skal i den anledning bemærke følgende: I notaterne redegøres for PETs henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om problemstillingen vedrørende personer, der er udrejst til Syrien, samtidig med at de (angiveligt) har modtaget sociale ydelser, og de tiltag, som i den anledning er blevet iværksat eller planlægges iværksat. I notaterne omtales også myndighedernes interne overvejelser og vurderinger om forhold i tilknytning til sagen. Det er min opfattelse, at både notatet af 16. juni 2014 og notatet af 1. oktober 2014 indeholder flere ekstraheringspligtige oplysninger end dem, som ministeriet har udleveret. 13/24

14 Som eksempel kan nævnes de oplysninger, der refererer et møde, som har været afholdt om sagen, og resultatet af dette møde (notat af 1. oktober 2014, s. 2, 2. og 3. afsnit). Jeg mener, at der her er tale om oplysninger om sagens faktiske grundlag, og at oplysningerne er relevante for sagen. Oplysningerne burde således være udleveret efter 28, stk. 1, 1. pkt. Også oplysningerne om et konkret tiltag, som styrelsen har iværksat i forhold til PET (notat af 16. juni 2014, s. 2, 3. afsnit, 1. pkt.), må efter min opfattelse karakteriseres som relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag. Det gælder i hvert fald de oplysninger, der fremgår af sætningens første led (frem til det første komma). Jeg mener endvidere, at der er grundlag for at overveje, om det sidste afsnit på s. 1 i notatet af 16. juni 2014 burde være udleveret. Grunden er følgende: I afsnittet beskrives nogle allerede iværksatte tiltag vedrørende behandlingen af sagerne herunder tiltag, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har iværksat over for kommuner og a-kasser, dvs. de myndigheder, der skal træffe afgørelse i sagerne. Desuden omtales sidst i afsnittet nogle konkrete anbefalinger om tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen, som styrelsen er fremkommet med over for de pågældende myndigheder. Der er således ikke tale om anbefalinger om, hvordan sagen skal håndteres i ministeriet, men om en beskrivelse af anbefalinger, som styrelsen allerede er fremkommet med over for andre myndigheder, og som må antages at indgå i grundlaget for, hvordan disse myndigheder håndterer sagerne. Se i den forbindelse også den sag, som er udtaget til Folketingets Ombudsmands beretning for 2014 som nr På den baggrund mener jeg, at oplysningerne om disse anbefalinger og de oplysninger, der gengiver de iværksatte tiltag på området, er oplysninger om sagens faktiske grundlag. Efter min opfattelse må oplysningerne også anses for relevante for sagen, og de burde derfor være udleveret i medfør af 28, stk. 1, 1. pkt. De sidstnævnte oplysninger indgår også i notatet af 1. oktober Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse, og jeg har henstillet til ministeriet at genoptage sagen og på baggrund af det, som jeg har anført træffe en ny afgørelse om aktindsigt i forhold til de undtagne oplysninger i notaterne af 16. juni og 1. oktober Jeg har ikke i den forbindelse taget stilling til, om oplysningerne eventuelt måtte kunne undtages fra aktindsigt i medfør af andre undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. 14/24

15 Om de øvrige undtagne dokumenter bemærker jeg følgende: Som anført af ministeriet gælder ekstraheringspligten ikke, i det omfang oplysningerne fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2 og 3. Ministeriet har på dette grundlag markeret på en række dokumenter, at de indeholder oplysninger omfattet af 28, stk. 1, 1. pkt., men samtidig henvist til, at der i medfør af 28, stk. 2, nr. 2 og 3, ikke er foretaget udlevering heraf. Med forbehold for den usikkerhed, der følger af pkt. 1 ovenfor om begrundelsen for Beskæftigelsesministeriets afgørelse, er jeg enig med ministeriet i, at ministeriet af de nævnte grunde ikke var forpligtet til at ekstrahere oplysninger fra de pågældende dokumenter. Jeg skal dog bemærke, at der efter min opfattelse i flere af sagens dokumenter end markeret af ministeriet indgår oplysninger om sagens faktiske grundlag omfattet af 28, stk. 1, 1. pkt. Det gælder bl.a. dokumentet journaliseret som akt nr. 45 på sagen med j.nr Der er tale om en vedhæftet et notat om sagsforholdet udarbejdet af Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med bidrag fra Beskæftigelsesministeriet. Da oplysningerne i notatet imidlertid fremgår af andre dokumenter, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten, var der ikke pligt til at foretage ekstrahering, jf. 28, stk. 2, nr. 2, og jeg foretager mig derfor ikke videre i den anledning. Som et tilsvarende eksempel kan nævnes dokumentet journaliseret som akt nr. 16 på sagen med j.nr I sagen med j.nr indgår en række dokumenter, som er udarbejdet til ministeren til brug for mundtlig besvarelse af to 20-spørgsmål (Spørgsmål nr. S 383 og 388). Også disse dokumenter indeholder efter min opfattelse oplysninger om sagens faktiske grundlag, som var relevante for sagen og dermed ekstraheringspligtige. Ministeriet har ikke i tilknytning til de nævnte dokumenter angivet, at de indeholder ekstraheringspligtige oplysninger. Se bl.a. dokumenterne journaliseret som akt nr. 33, 34, 35 og 44. I afgørelsen af 19. januar 2015 har ministeriet dog henvist til, at optagelser fra besvarelsen af de to spørgsmål kan findes på Folketingets hjemmeside. Jeg forstår umiddelbart ministeriet således, at ministeriet ikke har ment sig forpligtet til at foretage ekstrahering i de dokumenter, der danner grundlag for 15/24

16 ministerens mundtlige besvarelse af spørgsmålene, og at dette skyldes, at oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Jeg bemærker, at oplysningerne fremgår af ministerens tale, som findes både i skriftlig form og i en lydoptagelse på Folketingets hjemmeside. Da oplysningerne således er offentligt tilgængelige, var ministeriet ikke forpligtet til at foretage ekstrahering, jf. 28, stk. 2, nr. 3, og jeg foretager mig derfor ikke videre i den anledning. Efter min gennemgang af sagen er jeg i øvrigt enig med ministeriet i, at der ikke indgår eksterne faglige vurderinger i de undtagne dokumenter, og at bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, 2. pkt., derfor ikke er relevant. Endvidere er jeg enig med ministeriet i, at bestemmelsen i offentlighedslovens 29 om ekstrahering af interne faglige vurderinger i endelig form ikke finder anvendelse i sagen, allerede fordi der ikke er tale om en sag om et fremsat lovforslag, eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. Da sagen ikke angår politiske initiativer af den nævnte karakter, er bestemmelsen ikke relevant Meroffentlighed Offentlighedslovens 14 lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Af bestemmelsens forarbejder fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013): Meroffentlighedsprincippet Til 14 I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til 16/24

17 styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes overfor eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. Beskæftigelsesministeriet skrev således i sin afgørelse af 19. januar 2015: For så vidt angår spørgsmålet om meroffentlighed jf. offentlighedslovens 14, har ministeriet overvejet, om de i afgørelsen undtagne dokumenter, bør udleveres ud fra et princip om meroffentlighed. Ministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. Det kan oplyses om begrundelsen, at ministeriet har foretaget en afvejning mellem de beskyttelsesinteresser, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, og 24, stk. 1, over for den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at Deres anmodning om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har således overvejet, om der var grundlag for at udlevere de dokumenter og dele af dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt, efter princippet om meroffentlighed. Ministeriet har efter en afvejning af på den ene side hensynet til den interne og politiske beslutningsproces, som bestemmelserne i 23, stk. 1, og 24, stk. 1, tager sigte på at beskytte, og på den anden side hensynet til den interesse, som du som journalist må antages at have i, at anmodningen imødekommes, ikke fundet grundlag for at give meraktindsigt. Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter kan jeg ikke kritisere, at Beskæftigelsesministeriet ikke har fundet grundlag for at give dig meraktindsigt. 3. Henstilling Jeg har henstillet til Beskæftigelsesministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om ekstrahering efter bestem- 17/24

18 melsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, i notaterne af 16. juni og 1. oktober Jeg har bedt ministeriet om at underrette mig om ministeriets nye afgørelse, men foretager mig i øvrigt ikke mere i sagen. * * * I fortsættelse af min udtalelse genoptog Beskæftigelsesministeriet sagen og gav klageren, journalist A, aktindsigt i en række yderligere afsnit i notaterne af 16. juni 2014 og 1. november 2014 i overensstemmelse med de synspunkter, som jeg havde anført under pkt i min udtalelse. Ministeriet oplyste samtidig over for mig, at ministeriet havde taget min kritik af ministeriets begrundelse til efterretning. De yderligere afsnit, som A med Beskæftigelsesministeriets nye afgørelse fik aktindsigt i, har følgende indhold: For at sikre, at der følges hurtigt op på oplysningerne, har STAR ved oversendelsen anmodet både kommuner og a-kasser om en konkret tilbagemelding på, hvad der sker i hver enkelt sag. STAR har herudover telefonisk rettet henvendelse til alle de kommuner og a-kasser, der er videresendt oplysninger til, for tæt at følge den videre sagsbehandling og udfaldet af sagerne. STAR har i den forbindelse anbefalet både a-kasser og kommuner at foretage en såkaldt straks-høring, når oplysningerne fra PET er modtaget fra styrelsen. STAR har videre anbefalet a-kasser og kommuner at gøre brug af alle de muligheder, de har for at indhente oplysninger til sagerne, herunder bl.a. om bankoplysninger (fx vedr. hævninger og indsættelser i udlandet). Bedre grundlag at træffe afgørelse ud fra STAR har rettet henvendelse til PET med henblik på afholdelse af et snarligt møde, hvor de oplysninger, som oversendes til STAR fra PET, skal drøftes nærmere. Bedre grundlag at træffe afgørelse ud fra STAR afholdt den 24. juni 2014 et møde med PET for at undersøge, om de oplysninger, der er blevet oversendt fra PET, kunne understøttes yderligere i form af eventuel dokumentation, som PET kunne være i besiddelse af. PET oplyste, at de på nuværende tidspunkt ikke var i besiddelse af oplysninger, der egnede sig til udlevering, men at de, hvis de kom i besiddelse af oplysninger, der egnede sig til udlevering, var positivt indstillet over for at udlevere dem. 18/24

19 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Den 2. december 2014 bad du Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg skal venligst bede om aktindsigt i alle oplysninger, der vedrører denne sag: Ministeriet orienterede dig ved s af 11. december og 19. december 2014 om ministeriets forventede sagsbehandlingstid. I den sidstnævnte oplyste ministeriet, at ministeriet forventede at træffe afgørelse senest den 16. januar Den 10. januar 2015 klagede du til mig over ministeriets sagsbehandlingstid. Ved brev af 20. januar 2015 meddelte jeg dig, at jeg havde besluttet ikke at indlede en ombudsmandsundersøgelse af sagsbehandlingstiden, idet jeg lagde vægt på, at Beskæftigelsesministeriet den 19. januar 2015 havde truffet afgørelse i sagen. Ministeriets afgørelse var sålydende: Indledningsvis bemærkes, at akterne på nedennævnte sager enten er interne arbejdsdokumenter i Beskæftigelsesministeriet eller korrespondance, der er udvekslet med styrelser eller andre ministerier på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og dokumenterne er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 og 2, og 24, stk. 1, nr. 1 og 2. Herfra gælder den undtagelse, jf. lovens 24, stk. 2, sammenholdt med 28, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, og oplysninger om eksterne faglige vurderinger, er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler. Der er dog ikke pligt til ekstrahering i det omfang, oplysningerne fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. lovens 28, stk. 2, nr. 2 og 3. Ekstraheringspligten efter 29 (interne faglige vurderinger) er ikke relevant i denne sag, dels fordi pligten ikke gælder for dokumenter, der er udfærdiget før 1. januar 2014, jf. overgangsbestemmelsen i lovens 42, stk. 9, 2. pkt., dels fordi der ikke er tale om oplysninger i sager om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el. lign. 19/24

20 BILAG SAGSFREMSTILLING På denne baggrund træffer Beskæftigelsesministeriet følgende afgørelse om aktindsigt: (REU alm. del spm. 800) Der vedlægges en dokumentliste. Endvidere vedlægges det svar fra beskæftigelsesministeren, som er sendt til Retsudvalget den 23. maj (For god ordens skyld bemærkes, at spørgsmålet i svaret også fejlagtigt er benævnt Spørgsmål nr. 284) (REU alm. del spm. 878) Der vedlægges en dokumentliste. Endvidere vedlægges det svar fra beskæftigelsesministeren, som er sendt til Retsudvalget den 9. september (REU alm. del spm. 1083) Der vedlægges en dokumentliste. Endvidere vedlægges det svar fra beskæftigelsesministeren, som er sendt til Retsudvalget den 19. september (Orientering om PET-oplysninger vedr. personer, som har været udrejst til Syrien) Der vedlægges en dokumentliste. Endvidere vedlægges ekstrakt af notat af 11. november 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (REU alm. del spm. 706) Der vedlægges en dokumentliste. Endvidere vedlægges det svar fra beskæftigelsesministeren, som er sendt til Retsudvalget den 8. april (Orientering til ministeren om PET-underretninger til STAR) Der vedlægges en dokumentliste. Endvidere vedlægges ekstrakt af orienteringer til ministeren af henholdsvis 26. maj 2014, 16. juni 2014 og 1. oktober I sagen indgår desuden materiale til ministeren til brug for mundtlig besvarelse af Spørgsmål nr. S 383 og 388 ( 20-spørgsmål til mundtlig be- 20/24

21 BILAG SAGSFREMSTILLING svarelse den 3. december 2014). Spørgsmålene vedlægges. Optagelser fra besvarelsen kan findes på Folketingets hjemmeside (Bidrag til MBLIS til besvarelse til af spørgsmål 606 (UUI alm. del) Der vedlægges en dokumentliste. Der er ikke ekstraheret fra sagen, idet der efter ministeriets opfattelse ikke er oplysninger omfattet af ekstraheringspligten. Det bemærkes, at ministeriets endelige bidrag til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (MBLIS) til brug for besvarelsen af det pågældende spørgsmål indgår i sagen , jf. nedenfor (Opdaterede tal til om PET-sager til brug for MBLIS FT besvarelse samt evt. presse i JM) Der vedlægges dokumentliste. Endvidere vedlægges Beskæftigelsesministeriets bidrag til MBLIS til brug for besvarelse af spørgsmål 606 fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI). --- For så vidt angår spørgsmålet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, har ministeriet overvejet, om de i afgørelsen undtagne dokumenter, bør udleveres ud fra et princip om meroffentlighed. Ministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. Det kan oplyses om begrundelsen, at ministeriet har foretaget en afvejning mellem de beskyttelsesinteresser, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, og 24, stk. 1, over for den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at Deres anmodning om aktindsigt imødekommes. Ved af 20. januar 2015 klagede du til mig over ministeriets afgørelse. Du skrev bl.a. således: Det fremgår af afgørelsen, at en række dokumenter ikke udleveres jævnfør paragraf 23 og 24 i offentlighedsloven. Det er ikke min opfattelse, at i hvert fald paragraf 24 kan anvendes her, idet den tager sigte på at beskytte den politiske beslutningsprocesʼ. Det er min opfattelse her, at ministeren alene har ageret som forvaltningschef, idet der er tale om ikke politisk idéudvikling, men alene at ministeren/departementet har modtaget indberetninger fra Arbejdsmarkedssty- 21/24

22 BILAG SAGSFREMSTILLING relsen. Det fremgår af Jon Andersen, side 205, midtfor, at beskyttelsen mod aktindsigt gælder dog ikke i forbindelse med betjeningen af ministeren i dennes egenskab af forvaltningschef. Det fremgår således, at stk. 1 ikke gælder i sager, der vedrører for eksempel sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse eller i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- og tilsynsopgaver. Ved brev af 27. januar 2015 bad jeg ministeriet om en udtalelse i anledning af din klage. Jeg bad herunder ministeriet om at forholde sig til det, som du havde anført i klagen. Jeg modtog ministeriets udtalelse og sagens akter med brev af 20. februar Af udtalelsen fremgik bl.a. følgende: Ved modtagelsen af anmodningen den 2. december 2014 oprettede ministeriet sag nr vedrørende anmodningen. Sagens akter samt dokumentliste er vedlagt. Ministeriet identificerede herefter en række sager, der indeholder dokumenter, der må anses for omfattet af anmodningen. Der henvises til sagsoversigten i afgørelsen. Samtlige dokumenter, der er omfattet af anmodningen, er vedlagt i sagsorden, sammen med sagernes dokumentlister. Det fremgår af påtegninger på dokumenterne, hvilke dokumenter, der er givet aktindsigt i. Samtlige de omfattede sagers dokumentlister er fremsendt til A sammen med de pågældende dokumenter. På dokumenterne er ligeledes hvor relevant anført med hvilken hjemmel i offentlighedsloven, der er sket undtagelse af dokumentet. Endelig fremgår det af dokumenterne, om der er sket ekstrahering og i givet fald efter hvilken bestemmelse i offentlighedsloven. Ministeriet har undtaget dokumenter i deres helhed med henvisning til enten, at der er tale om dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, eller, at der er tale om dokumenter, der er udvekslet med styrelser eller andre ministerier på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning eller bistand, jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2. Ministeriet har ikke undtaget oplysninger i dokumenterne efter i offentlighedsloven. 22/24

23 BILAG SAGSFREMSTILLING Ministeriet har ekstraheret fra de undtagne dokumenter, således at der er meddelt oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, jf. offentlighedslovens 24, stk. 2, sammenholdt med 28. I det omfang, oplysningerne fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten eller oplysningerne er offentligt tilgængelige, er der ikke sket ekstrahering, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2 og 3. Ekstraheringspligten efter offentlighedslovens 29 om interne faglige vurderinger i endelig form, har ikke været relevant i sagen, jf. nærmere om begrundelsen herfor i afgørelsen af 19. januar Ligeledes har ekstraheringspligten efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 2. pkt., om eksterne faglige vurderinger, ikke været relevant, da der ikke har foreligget sådanne i de undtagne dokumenter. Særligt om anvendelsen af offentlighedslovens 24, stk. 1 I anledning af det af A anførte om, at det er hans opfattelse, at beskæftigelsesministeren i denne sag alene har ageret som forvaltningschef, skal ministeriet bemærke, at de dokumenter, der er undtaget med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2, er dokumenter, der indeholder dels bidrag til besvarelse af en række folketingsspørgsmål, og dels orienteringer til ministeren om sagsforholdet. Dokumenterne er tilgået Beskæftigelsesministeriets departement fra henholdsvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til brug for dette ministeriums besvarelse af et folketingsspørgsmål. Sagerne er oprettet i forlængelse af, at ministeriet den 29. april 2013 modtog et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg, hvorefter ministeriet indhentede oplysninger fra STAR til brug for beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmålet. Ministeriet modtog efterfølgende yderligere folketingsspørgsmål om samme emne. Ministeriet har ligeledes indhentet bidrag til besvarelse af disse, ligesom ministeren løbende har modtaget orienteringer om sagen. Dokumenterne er således tilgået ministeriet på grund af sagens politiske indhold og politiske interesse, og der er ikke tale om, at dokumenterne er udvekslet i forbindelse med ministerens udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver, jf. offentlighedslovens 24, stk. 3, nr. 3. Ministeriet skal om den nærmere forståelse af bestemmelsen henvise til bemærkningerne til forslaget til offentlighedsloven, hvori blandt andet er anført følgende vedrørende forslaget til 24, stk. 3, nr. 3: 23/24

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere