Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning"

Transkript

1 Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten på 55,6. Det andet modul,, havde 16 tilmeldte, hvoraf 7 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten på dette modul 43,8. Sat i forhold til den gennemsnitlige svarprocent på masteruddannelserne (51,2), ser vi, at svarprocenten på er lidt højere end gennemsnittet, mens den på er noget lavere. Tabel 11.1 Svarprocent, Vejledning Besvarelser Tilmeldte Svarprocent ,6% ,8% ,2% Som det fremgår af tabellens nederste række er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige af de moduler, der i efteråret 2008 blev udbudt på masteruddannelserne. Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Hvor der senere refereres til Vejledning, menes der masteruddannelsen i Vejledning og dermed summen af den undervisning og de moduler, der i efteråret 2008 blev udbudt på denne uddannelse: og. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i undervisningen, undervisningsforløbets kontinuitet og progression, underviserens brug af Blackboard og vejledningens gavn i forhold til eksamen. Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 26,7% 60,0% 13,3% 0,0% 100,0% % 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% ,3% 51,0% 13,3% 8,4% 100,0% De studerendes tilfredshed med den service, Studie*Service har ydet, er lidt forskellig på de to moduler. På svarer de studerende nogenlunde ligesom gennemsnittet af masterstuderende; over halvdelen af de studerende (60 %) er i nogen tilfredse, mens en fjerdedel (26,7 %) i høj er

2 tilfredse. På er de studerende i endnu højere tilfredse med den service Studie*Service har ydet i forbindelse med modulet. Her er halvdelen af de studerende (50 %) i høj tilfredse med servicen, mens en tredjedel (33,3 %) i nogen er tilfredse. Modsat de generelle tal for masteruddannelserne, er der ingen på Vejledning, der slet ikke er tilfredse med den service, Studie*Service har ydet. Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 14,3% 14,3% 0,0% 100,0% ,4% 41,2% 7,4% 0,0% 100,0% På har de studerende delt sig op i to; den ene halvdel (50 %) mener, at der i høj har været en god dialog mellem de studerende og underviserne, mens den anden halvdel (50 %) mener, at der i nogen har været en god dialog. Denne fordeling ligger fint i tråd med de masterstuderendes generelle vurdering af dialogen mellem studerende og undervisere. På er de studerende endnu mere positive i deres vurdering af dialogen mellem studerende og undervisere. Her mener 71,4 % af de studerende, at dialogen i høj har været god. I alt mener kun en enkelt studerende på Vejledningsuddannelsen, at dialogen mellem studerende og undervisere i mindre har været god. Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 40,0% 53,3% 6,7% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,8% 49,3% 8,9% 0,0% 100,0% Cirka 40 % af de studerende på begge moduler mener i høj, at stoffet er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. Derudover mener 53,3 % og 42,9 % af de studerende på henholdsvis og, at stoffet i nogen er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. En enkelt studerende på hvert af modulerne mener, at stoffet kun i mindre er formidlet på en sådan måde. I alt er der et meget fint sammenfald mellem vurderingerne af formidlingen af stoffet i, i og på masteruddannelserne samlet.

3 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - foredrag, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,3% 57,1% 28,6% 0,0% 100,0% ,3% 47,6% 21,1% 2,0% 100,0% De studerende på de to moduler har oplevet en af variation og dynamik lidt forskelligt i forløbene. På har langt de fleste af de studerende enten oplevet, at de forskellige undervisningselementer enten i høj (42,9 %) eller i nogen (42,9 %) har skabt variation og dynamik. På Vejledning i praksis har over halvdelen af de studerende (57,1 %) oplevet, at de forskellige undervisningselementer i nogen har skabt variation og dynamik, mens kun 14,3 % af de studerende i høj har oplevet dette. Ingen af de studerende på de to moduler har dog oplevet, at de forskellige elementer i undervisningen (i form af foredrag, gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner) slet ikke har skabt variation og dynamik i forløbet. Tabel Kontinuitet og progression Har der været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet? I høj 40,0% 53,3% 6,7% 0,0% 100,0% ,3% 71,4% 14,3% 0,0% 100,0% ,2% 47,0% 18,8% 2,0% 100,0% Flest studerende på Vejledning mener, at der har været nogenlunde kontinuitet og progression i undervisningsforløbet. Således mener 53,5 % af de studerende på og 71,4 % af de studerende på, at der i nogen har været kontinuitet og progression i forløbet. På mener yderligere 40 % af de studerende, og på 14,3 % af de studerende, at der i høj har været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet. Tabel Undervisernes brug af Blackboard Har underviserne brugt Blackboard i forbindelse med modulet? I høj 40,0% 33,3% 26,7% 0,0% 100,0% % 85,7% 14,3% 0% 100,0% ,0% 44,0% 16,0% 2,0% 100,0%

4 På ser vi med hensyn til undervisernes brug af Blackboard et nogenlunde sammenfald med den generelle tendens på masteruddannelserne: 40 % af de studerende på dette modul mener, at underviserne i høj har brugt Blackboard i forbindelse med modulet, 33,3 % mener, at de har gjort det i nogen, mens de resterende 26,7 % af de studerende mener, at det kun har været tilfældet i mindre. På ser billedet lidt anderledes ud: Her mener ingen af de studerende, at underviserne bruger Blackboard i høj. Til gengæld mener hele 85,7 % af de studerende på dette modul, at underviserne i nogen bruger Blackboard, mens de resterende 14,3 % af de studerende mener, at dette kun sker i mindre. Tabel Vejledning i forhold til eksamen Har vejledningen forberedt dig til eksamen? I høj 13,3% 66,7% 13,3% 6,7% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,9% 49,6% 17,1% 5,4% 100,0% På mener to ud af tre studerende (66,7 %), at vejledningen i nogen har forberedt dem til eksamen. De øvrige studerende på dette modul er dog langt fra enige; to studerende (13,3 %) mener, at vejledningen i høj har forberedt dem til eksamen, to studerende (13,3 %) mener, at vejledningen i mindre har forberedt dem, mens en enkelt studerende (6,7 %) slet ikke mener, at vejledningen har forberedt vedkommende. På mener lige mange studerende, at vejledningen i høj (42,9 %) og i nogen (42,9 %) har forberedt dem til eksamen. De resterende 14,3 % mener, at vejledningen kun i mindre har forberedt til eksamen. Deltagelse og engagement Dette afsnit har til formål at give indsigt i de studerendes egen indsats i forbindelse med modulerne og. De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen indsats i forhold til følgende aspekter af undervisningen: Forberedelse til undervisningen, aktivitet i forbindelse med foredrag/gruppearbejde/plenumdiskussioner, studiegruppearbejde, aktivitet på Blackboard og brug af øvrige faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.). Tabel Indsats i forhold til forberedelse til undervisning - forberedelse til undervisningen Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 53,3% 40,0% 6,7% 0,0% 100,0% ,0% 57,1% 42,9% 0% 100,0% ,5% 65,1% 13,4% 0,0% 100,0% På ingen af de to moduler svarer de studerendes forberedelsesniveau i forhold til undervisningen til det generelle forberedelsesniveau for de masterstuderende. På har mere end halvdelen af de studerende (53,3 %) været meget aktive med undervisningsforberedelse, mens yderligere 40 % af de

5 studerende har været aktive. De resterende 6,7 % af de studerende har dog været mindre aktive i forbindelse med forberedelse til undervisningen. På har ingen af de studerende været meget aktive. 57,1 % af de studerende på dette modul har været aktive, mens de øvrige 42,9 % af de studerende har været mindre aktive. Set i forhold til de studerendes generelle aktivitets i forbindelse med forberedelse til undervisningen, har de studerende på ikke været så aktive, mens de studerende på har været mere aktive end gennemsnittet af de masterstuderende. Tabel Aktivitet i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner - aktivitet ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 53,3% 46,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% ,1% 52,0% 14,9% 0,0% 100,0% De studerende er på begge moduler delt i to, når det kommer til hvor aktive de har været ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner. På er de studerende nogenlunde ligeligt fordelt mellem at have været meget aktive (53,3 %) og aktive (46,7 %). På er de studerende delt mellem enten at have været aktive (71,4 %) eller mindre aktive (28,6 %). Dermed har de studerende på været mere aktive end de studerende på Vejledning i praksis ved de forskellige aktiviteter. I forhold til de masterstuderendes generelle aktivitetsniveau i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner kan vi konstatere, at de studerende på har været mere aktive end gennemsnittet, mens de studerende på har været mindre aktive. Tabel Aktivitet i studiegruppe - studiegruppearbejdet Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 21,4% 35,7% 0,0% 42,9% 100,0% % 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% ,9% 38,8% 26,5% 21,8% 100,0% Med hensyn til hvor aktive de studerende på Vejledning har været i studiegruppearbejde, er der stor variation. På har 21,4 % af de studerende være meget aktive 35, 7% af de studerende har været aktive mens 42,9 % af de studerende slet ikke har været aktive i studiegruppearbejde. På har de studerende fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem at have været aktive (28,6 %), mindre aktive (28,6 %) og slet ikke at have været aktive (42,9 %) i studiegruppearbejde. Sat i forhold til gennemsnittet for de masterstuderende, kan vi genkende den store diversitet inden for de studerendes af aktivitet i studiegruppearbejdet. Dog er der dobbelt så mange på Vejledning, der ikke er aktive i studiegruppearbejde som på masteruddannelserne generelt (21,8 %).

6 Tabel Aktivitet på Blackboard - aktivitet på Blackboard Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 6,7% 40,0% 33,3% 20,0% 100,0% ,0% 42,9% 14,3% 42,9% 100,0% ,5% 41,5% 34,7% 16,3% 100,0% Antallet af studerende på Vejledning, der enten er meget aktive eller aktive på Blackboard stemmer nogenlunde overens med gennemsnittet for de masterstuderende. Lige omkring halvdelen af de studerende falder inden for disse to kategorier. De anden halvdel af de studerende falder dog forskelligt ud på henholdsvis og. På er 33,3 % af de studerende mindre aktive på Blackboard, mens 20 % er ikke aktive. På derimod er 14 % af de studerende mindre aktive, mens hele 43 % af de studerende slet ikke er aktive på Blackboard. Antallet af ikke aktive studerende på er ikke blot højere end det samme tal for det er også markant højere set i forhold til gennemsnittet af ikke aktive masterstuderende (16,3 %). Tabel Brug af øvrige faciliteter - øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.) Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 0,0% 33,3% 40,0% 26,7% 100,0% % 14,3% 57,1% 28,6% 100% ,7% 35,6% 34,2% 25,5% 100,0% I forhold til de studerendes brug af øvrige faciliteter i form af bibliotek, åbne forelæsninger, m.v. er der et relativt stort sammenfald mellem de studerende på og gennemsnittet for de masterstuderende. På er 33,3 % af de studerende aktive og 40 % er mindre aktive i forbindelse med de øvrige faciliteter. De øvrige 26,7 % af de studerende på dette modul bruger slet ikke de øvrige faciliteter. På er brugen af de øvrige faciliteter mindre endnu. Her har kun 14,3 % af de studerende en aktiv brug, 57,1 % af de studerende en mindre aktiv brug og 28,6 % ingen brug af de øvrige faciliteter. Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner, er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens temaer/fokus, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og sværhedsen af undervisningsmaterialet.

7 Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 35,7% 50,0% 14,3% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0% 0% 100% ,2% 50,0% 13,7% 2,1% 100,0% De studerendes vurdering af, hvorvidt modulets mål er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde, falder på fint sammen med den generelle vurdering af dette på tværs af masteruddannelserne. Således mener 35,7 % af de studerende på, at målene i høj er formidlet på en tydelig og forståelig måde, 50 % af de studerende mener, at det er sket i nogen, mens de resterende 14,3 % af de studerende kun mener, at det er sket i mindre. På har de studerende i højere fundet, at modulets mål er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde: Her mener 42,9 % af de studerende, at målene i høj er formidlet på en tydelig og forståelig måde, mens de øvrige 57,1 % af de studerende mener, at dette i nogen er sket. Tabel Undervisningens temaer og fokus Har undervisningens temaer og fokus været relateret til modulets mål? I høj 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 45,2% 11,0% 0,0% 100,0% Næsten tre ud af fire studerende (71,4 %) på mener, at undervisningens temaer og fokus i nogen har været relateret til modulets mål. Den øvrige fjerdedel af de studerende (28,6 %) på mener, at temaer og fokus i høj har været relateret til modulets mål. På Vejledning i praksis er de studerende også delt mellem disse to svarmuligheder. Her mener 57,1 % af de studerende, at undervisningens temaer og fokus i nogen har været relateret til modulets mål, mens 42,9 % af de studerende mener, at dette i høj har været tilfældet. Tabel Undervisningens faglige niveau Har undervisningens faglige niveau været passende? I høj 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,0% 42,2% 8,8% 0,0% 100,0%

8 De studerendes vurdering af undervisningens faglige niveau ligger både på og Vejledning i praksis meget fint i tråd med den generelle vurdering af masterundervisningens faglige niveau. På mener halvdelen af de studerende (50 %), at undervisningens faglige niveau i høj har været på et passende niveau, mens den anden halvdel af de studerende (50 %) mener, at det i nogen har været på et passende niveau. På mener 42,9 % af de studerende, at det faglige niveau i høj har været passende, mens endnu 42,9 % mener, at det i nogen har været passende. De resterende 14,3 % af de studerende mener, at det faglige niveau i undervisningen i mindre har været passende. Tabel Omfanget af anbefalet litteratur I høj Har omfanget af anbefalet litteratur til de enkelte undervisningsgange været passende? 7,1% 57,1% 35,7% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,6% 50,3% 10,7% 1,3% 100,0% De studerende på de to modul har forskellige holdninger til, hvorvidt omfanget af anbefalet litteratur til hver enkelt undervisningsgang har været passende. På mener flest studerende (57,1 %), at omfanget i nogen har været passende, mens 35,7 % af de studerende kun i mindre mener, at omfanget har været passende. De resterende 7,1 % af de studerende på mener til gengæld, at omfanget af anbefalet litteratur per undervisningsgang i høj har været passende. På mener lige mange studerende henholdsvis, at omfanget af anbefalet litteratur i høj (42,9 %) og i nogen (42,9 %) har været passende. De resterende 14,3 % af de studerende på dette modul mener kun, at omfanget af den anbefalede litteratur i mindre har været passende. Tabel Undervisningsmaterialets sværheds Har undervisningsmaterialet haft en passende sværheds? I høj 42,9% 50,0% 0,0% 7,1% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 43,0% 6,7% 2,0% 100,0% Med hensyn til i hvor høj de studerende mener, at undervisningsmaterialet har haft en passende sværheds, er der nogenlunde sammenfald mellem de studerende på, de studerende og de masterstuderende generelt. På har 42,9 % af de studerende fundet, at sværhedsen af undervisningsmaterialet i høj har været passende, mens 50 % af de studerende har fundet, at sværhedsen i nogen har været passende. De resterende 7,1 % af de studerende mener dog slet ikke, at sværhedsen har været passende. Også på har 42,9 % af de studerende fundet, at sværhedsen af undervisningsmaterialet i høj har været passende. De øvrige 57,1 % af de studerende på dette modul har fundet, at sværhedsen i nogen har været passende.

9 Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres udbytte at modulet. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i modulets studieordning og mål, om udbyttet af modulet har været som forventet, om undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, om de er blevet i stand til at arbejde inden for fagområdet, om undervisningen har kvalificeret dem i forhold til eksamen og det videre studieforløb, om undervisningen har forberedt dem til eksamen, om eksamen har givet et reelt billede af deres kompetencer, om de har forberedt sig til eksamen og om de har fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning. Tabel Kendskab til modulets studieordning og mål Har du læst studieordningen og sat dig ind i målene med modulet? I høj 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 71,4% 14,3% 0,0% 100,0% ,5% 38,5% 2,0% 0,0% 100,0% Kendskabet til studieordningen og målene med modulet blandt de studerende på stemmer overens med det gennemsnitlige kendskab til disse blandt de masterstuderende. Således har 57,1 % af de studerende på i høj læst studieordningen og sat sig ind i målene med modulet. De øvrige 42,9 % af de studerende har i nogen gjort dette. På har kun 14,3 % af de studerende i høj læst studieordningen og sat sig ind i målene med modulet. Til gengæld har hele 71,4 % af de studerende i nogen sat sig ind i disse rammer for modulet, mens de resterende 14,3 % af de studerende har gjort dette i mindre. Tabel Udbytte af modulet i relation til studieordningen Har dit udbytte af modulet været som forventet - set i relation til studieordningen? I høj 21,4% 57,1% 21,4% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,7% 49,7% 13,6% 0,0% 100,0% De studerende på har ikke fået helt så stort et udbytte som forventet, set i forhold til både og de masterstuderende generelt. Således har 21,4 % af de studerende i høj fået det forventede udbytte af modulet, mens 57,1 % af de studerende i nogen har fået det forventede udbytte. 21,4 % af de studerende har kun i mindre fået det forventede udbytte ud af. På har 42,9 % af de studerende i høj fået det forventede udbytte af modulet, set i relation til studieordningen. Yderligere 42,9 % af de studerende har i nogen fået det forventede udbytte ud af modulet, mens de resterende 14,3 % af de studerende kun i mindre har fået det forventede udbytte af modulet.

10 Tabel Nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 37,7% 6,2% 0,0% 100,0% Næsten tre ud af fire studerende (71,4 %) af de studerende på føler, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. De øvrige 28,6 % af de studerende på modulet føler, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de nu ser disse nye perspektiver. I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne kan vi se, at de studerende på i højere føler, at undervisningen har bidraget til, at de ser nye perspektiver i modulets fagområde. På føler 42,9 % af de studerende, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde, mens de øvrige 57,1 % af de studerende føler, at dette i nogen er tilfældet. Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 100,0% ,6% 57,1% 14,3% 0,0% 100,0% ,3% 53,7% 12,9% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (57,1 %) på mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. Yderligere 28,6 % af de studerende mener, at undervisningen i nogen har bidraget på denne måde, mens de sidste 14,3 % kun i mindre mener, at den har bidraget på denne måde. På Vejledning i praksis mener 28,6 % af de studerende, at undervisningen i høj har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. Yderligere 57,1 % af de studerende mener, at undervisningen i nogen har bidraget på denne måde, mens de resterende 14,3 % af de studerende mener, at dette kun i mindre er tilfældet. Set i forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne føler de studerende på i højere, at undervisningen har bidraget til, at den studerendes evner til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet.

11 Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 47,3% 8,9% 0,7% 100,0% Alle studerende på og mener, at den undervisning, de har modtaget i efteråret 2008, enten i høj eller i nogen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. På fordeler det sig således, at 71,4 % af de studerende mener, at undervisningen i høj har kvalificeret til det videre studieforløb, mens de øvrige 28,6 % af de studerende mener, at dette i nogen er tilfældet. På mener 42,9 % af de studerende, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, mens de øvrige 57,1 % af de studerende mener, at undervisningen i nogen har kvalificeret til det videre studieforløb. Tabel Har undervisningen forberedt til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 14,3% 64,3% 14,3% 7,1% 100,0% ,3% 28,6% 42,9% 14,3% 100,0% ,0% 52,4% 24,5% 4,1% 100,0% Lige mange af de studerende (14,3 %) på de to moduler har følt, at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen. Dertil kommer, for s vedkommende, at 64,3 % af de studerende i nogen føler, at undervisningen har forberedt dem til eksamen, 14,3 % føler, at undervisningen i mindre har forberedt til eksamen og 7,1 % føler, at undervisningen slet ikke har forberedt til eksamen. På føler 28,6 % af de studerende, at undervisningen i nogen har forberedt dem til eksamen, 42,9 % føler, at undervisningen i mindre har forberedt til eksamen og 14,3 % føler, at undervisningen slet ikke har forberedt til eksamen. Tabel Giver eksamen et reelt billede af kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 100,0% ,0% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% ,0% 51,0% 22,0% 3,0% 100,0%

12 De fleste studerende (83,3 %) på mener, at eksamensformen i nogen har givet et reelt billede af deres kunnen. De resterende 16,7 % af de studerende på dette modul mener, at eksamensformen i mindre. På ser det anderledes ud. Her mener 25 % af de studerende, at eksamensformen i høj giver et reelt billede af de studerendes kunnen, 37,5 % mener, at dette i nogen er tilfældet, mens de resterende 37,5 % mener, at det kun i mindre er tilfældet. Dermed er der cirka lige mange studerende på og masteruddannelserne generelt, der mener, at eksamensformen i høj afspejler den enkeltes kunnen. Det skal dog tilføjes, at kun 8 ud af 27 tilmeldte på har besvaret dette spørgsmål. Tabel Forberedelse til eksamen Har du forberedt dig til eksamen? I høj 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% ,7% 29,3% 3,0% 1,0% 100,0% Alle studerende (100 %) på har i høj forberedt sig til eksamen i modulet. På har de studerendes indsats i forhold til eksamensforberedelse være mere varierende: 50 % af de studerende har i høj forberedt sig, 33,3 % af de studerende har i nogen forberedt sig, mens de resterende 16,7 % kun i mindre har forberedt sig til eksamen. Sætter vi dette i relation til de masterstuderendes generelle af forberedelse til eksamen, ser vi, at de studerende på i langt højere end gennemsnittet forbereder sig til eksamen, mens de studerende på forbereder sig lidt mindre end gennemsnittet. Det skal dog tilføjes, at kun 8 ud af 27 tilmeldte på har besvaret dette spørgsmål. Tabel Udbytte af undervisning i akademisk læsning/skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning? I høj 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 53,2% 25,5% 4,3% 100,0% På Vejledning har syv studerende fulgt undervisningen i akademisk læsning/skrivning (jf. Tabel 1.5). Dette stemmer fint overens med, at der på denne uddannelse er syv studerende, der har besvaret spørgsmål angående udbyttet af denne undervisning. Som det fremgår af besvarelserne, har de studerende på Vejledning fået et større udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning end gennemsnittet af de masterstuderende. På modulet har 33,3 % af de studerende i høj fået udbytte af at følge denne undervisning, mens de øvrige 66,7 % af de studerende i nogen har fået udbytte af den. Den ene studerende (100 %) på, der har fulgt undervisningen i akademisk læsning/skrivning, har i nogen fået udbytte af undervisningen.

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 Udsendt til 32 respondenter (11 sociologi + 21 HUM) Svar: 10 respondenter (9 Fuldført og 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Anders Petersen Hvilken uddannelse

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i?

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i? 5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i? Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Er

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 1 19.06.2018/Pia

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 Udsendt til 16 respondenter Svar: 9 respondenter (8 fuldført + 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Trine Lund Thomsen Har du afleveret eksamensopgave? Ja 9 100,0%

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Evaluering modulet Personligt Udviklingsforløb (PUF)

Evaluering modulet Personligt Udviklingsforløb (PUF) Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Personligt Udviklingsforløb (PUF), E : Distributionsmail sendt til 41 respondenter : Rykkermail sendt til 35 respondenter

Personligt Udviklingsforløb (PUF), E : Distributionsmail sendt til 41 respondenter : Rykkermail sendt til 35 respondenter Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Evaluering, Strategisk HRM E14

Evaluering, Strategisk HRM E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema LFG, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema LFG, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema PUF, Hold 1, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema PUF, Hold 1, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema PUF, Hold 1, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evaluering, Ledelse af professionelle vidensorganisationer E14

Evaluering, Ledelse af professionelle vidensorganisationer E14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 3 [TARGET_GROUP] 3 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modulet Evaluering, E13

Modulet Evaluering, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 5 [TARGET_GROUP] 5 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Læringsmålsætninger

Læs mere

Fagevaluering 2013) Ansvarlig for evaluering: Inger Just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Fagevaluering 2013) Ansvarlig for evaluering: Inger Just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2013 Fagevaluering modul 3 Hold A12 (juni 2013) Ansvarlig for evaluering: Inger Just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 1 Indholdsfortegnelse Samlet status...

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere