Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S"

Transkript

1 Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/ /TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i det følgende Nordic Capital VII) overtagelse af 50,09 pct. af aktierne i EDB Gruppen A/S (i det følgende EDB Gruppen) via det 100 pct. indirekte ejede selskab Cidron IT A/S (i det følgende Cidron IT). Endelig anmeldelse er indgivet ved brev af 16. juli 2008 fra Accura Advokataktieselskab ved advokat Jesper Fabricius på vegne af parterne. 1. Baggrund Nordic Capital VII har den 7. juli 2008 indgået en betinget købsaftale med IBM Danmark A/S om køb af 50,09 pct. af aktierne i EDB Gruppen. Efter aftalens indgåelse har Nordic Capital VII fremsat et offentligt købstilbud med henblik på at erhverve mere end 90 pct. af aktierne i EDB Gruppen, således at der kan gennemføres en tvangsindløsning af de resterende aktionærer. Nordic Capital VII vil efter en tvangsindløsning erhverve den fulde aktiekapital i EDB Gruppen. Formelt er det selskabet Cidron IT, der står som køber af aktierne. Cidron IT er dog 100 pct. indirekte ejet af Nordic Capital VII og er alene etableret med henblik på at erhverve aktierne i EDB Gruppen. Købsaftalen mellem Cidron IT og IBM Danmark A/S samt det offentlige købstilbud er betingede af konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen. Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 8. juli 2008, at den havde modtaget anmeldelse af fusionen og opfordrede tredjeparter til at komme med bemærkninger til fusionen senest fredag den 18. juli 2008 kl. 12. Der er ikke indkommet kommentarer fra aktører i markedet efter offentliggørelsen af anmeldelsen. 1.1 Fusionsparterne Som nævnt er det Cidron IT, der formelt står som køber af aktierne i EDB Gruppen. Cidron IT er dog 100 pct. indirekte ejet af Nordic Capital VII, og i det følgende vil det derfor være Nordic Capital VII, der refereres som erhverver ved den konkurrencemæssige bedømmelse af fusionen. Nordic Capital VII Nordic Capital VII er ligesom de øvrige Nordic Capital fonde aktiv på markedet for private equity investeringer i store og mellemstore virksomheder, fortrinsvis i det nordiske område. Nordic Capitals porteføljevirksomheder er aktive inden for en lang række forskellige markedsområder.

2 Før erhvervelsen af EDB Gruppen har Nordic Capital erhvervet 84,4 pct. af aktierne i den svenske IT-virksomhed Aditro Group AB (i det følgende Aditro). Aditro og EDB Gruppen er de eneste af virksomhederne i Nordic Capitals portefølje, der er aktive inden for IT markedet. Nordic Capital har siden 1989 bestået af syv private equity fonde. De to første fonde er dog opløst i dag, og Nordic Capital Fond III ejer kun en minoritetsandel af et enkelt selskab. Nordic Capital fondene havde i 2007 en omsætning i Danmark på [x] kr.[1] Cidron IT Cidron IT er 100 pct. indirekte ejet af Nordic Capital VII og er etableret til lejligheden med henblik på at erhverve aktierne i EDB Gruppen. Cidron IT har endnu ikke erhvervet ejerandele i nogen virksomheder. Aditro Aditro er leverandør af IT-baserede outsourcing-løsninger, rådgivning vedrørende forretningsprocesser og IT-løsninger til forbedring af forretningsprocesser. Aditros kerneydelser består i forbedring af forretningsmetoder inden for områderne Custormer Service, Logistics, Document Automation, Financial Administration og HR Management. Aditro er herunder bl.a. aktiv på ERP-software markedet på områderne Financial Management Systems og Human Resources. Aditro købte i 2007 Tradimus Holding AB og Personc Group Oy og har integreret de to koncerner. Aditro har ansatte i syv lande men er primært aktiv i Sverige, Finland og Danmark. EDB Gruppen EDB Gruppen er inden fusionen for 50,09 pct. vedkommende kontrolleret af IBM Danmark A/S. Selskabet er noteret på OMX Nordic Exchange. Virksomheden blev oprettet i 1977 og har hovedkontor i Herning. EDB Gruppen har ca. 900 ansatte. EDB Gruppen leverer IT-løsninger og konsulentydelser til små og mellemstore virksomheder på det skandinaviske marked. Grundstammen i produktporteføljen er de administrative virksomhedssystemer også kendt som ERP-systemer. EDB Gruppen leverer også løsninger inden for e-business, Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Business Intelligence (BI), portaler, elektronisk dokumenthåndtering samt infrastrukturløsninger og infrastrukturprodukter. EDB Gruppen tilbyder både udvikling af specielle IT-løsninger og managementydelser som forandrings- og projektledelse, forretnings- og organisationsudvikling. EDB Gruppen havde i 2007 en koncernomsætning i Danmark på 815,748 mio. kr. 2. Markedsbeskrivelse Anmelder har anført, at EDB Gruppen er aktiv på følgende markeder:

3 1. Markedet for generelle IT tjenesteydelser 2. Markedet for salg af Enterprise Allocation Software (EAS) 3. Markedet for salg af hardware Anmelder har derfor anført, at disse tre markeder er relevante markeder ved vurderingen af fusionen. Konkurrencestyrelsen er enig i denne inddeling, der også er i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens samt Kommissionens gældende praksis. 2.1 Markedet for generelle IT tjenesteydelser Kommissionen har i en række sager overvejet en yderligere opdeling af markedet for generelle IT tjenesteydelser i følgende segmenter: i) Hardware-vedligeholdelse, ii) software-vedligeholdelse og support, iii) konsulentydelser, iv) udvikling og integration, v) IT-management service, vi) business management service og vii) uddannelse og undervisning.[2] Det er endvidere blevet overvejet, om markedet i stedet skulle opdeles efter kundesegmenter. Konkurrencestyrelsen har i sin praksis ligeledes overvejet, om markedet for generelle IT tjenesteydelser skulle deles yderligere op. Konkurrencestyrelsen vil dog i denne sag undlade en yderligere opdeling, da det ikke vil ændre den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det er anmelders opfattelse, at det relevante geografiske marked for generelle IT tjenesteydelser er globalt, alternativt at det som minimum omfatter hele EØS-området. I tidligere afgørelser har Kommissionen ladet den geografiske markedsafgrænsning stå åben. I en tidligere fusionssag[3] har Konkurrencestyrelsen dog anvendt en national markedsafgrænsning. Konkurrencestyrelsen vil i denne sag lade den geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke har betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. 2.2 Markedet for salg af Enterprise Allocation Software (EAS) Kommissionen har beskæftiget sig med det overordnede EAS[4] marked bl.a. i Oracle/Peoplesoft fusionssagen.[5] Her vurderede Kommissionen, at EAS kan opdeles i forskellige markeder: Financial Management Systems (FMS), Enterprise Project Management (EPM) og Human Resources (HR). Kommissionen lod dog stå åbent, i hvilken grad EAS skulle opdeles yderligere, fx efter funktion eller kundestørrelse. Konkurrencestyrelsen har ligeledes i vurderingen af samarbejdet mellem KMD og SAP undladt at foretage en yderligere opdeling af EAS markedet, da det ikke havde betydning for vurderingen. I denne sag vil Konkurrencestyrelsen også undlade en yderligere opdeling, da det ikke vil ændre den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. I Oracle/Peoplesoft sagen fandt Kommissionen, at markedet for avancerede (high function) HR og FMS løsninger var globalt. Kommissionen fandt dog også, at markedet for HR og FMS løsninger til små og mellemstore virksomheder var mere regionalt. Kommissionen lod dog den geografiske afgræsning af markedet for HR og FMS løsninger til små og mellemstore virksomheder stå åbent. Konkurrencestyrelsen har i sagen om samarbejde mellem KMD og SAP fundet, at upstream

4 markedet for EAS var globalt, mens downstream markedet kunne afgrænses til Danmark. Der var dog i den sag tale om it-løsninger til den kommunale sektor, hvorfor downstream markedet var anderledes end i denne fusionssag. Konkurrencestyrelsen vil i denne sag lade den geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke har betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. 2.3 Markedet for salg af hardware Anmelder har anført, at markedet for salg af hardware udgør et samlet marked, og der ikke er behov for eller anledning til at opdele markedet yderligere. Konkurrencestyrelsen har i sagen om Ementor ASA s overtagelse af Atea Holding AB overvejet, om markedet for salg af hardware skulle deles op efter kundernes størrelse, idet handelsmønstrene og konkurrencevilkårene varierer. Det blev ligeledes overvejet at opdele markedet efter hovedproduktgrupper. En yderligere opdeling blev dog udeladt, da det ikke ændrede den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Konkurrencestyrelsen vil også i denne sag undlade en yderligere opdeling af markedet for salg af hardware, da det ikke vil ændre den konkurrencemæssige vurdering af Nordic Capital VII s overtagelse af EDB Gruppen. Aditro er endvidere ikke aktiv for så vidt angår salg af hardware. Angående den geografiske afgrænsning af markedet for salg af hardware er anmelder af den opfattelse, at markedet er globalt eller i hvert fald omfatter EØS-området. Det er anført, at en række vigtige aktører på markedet er internationale aktører, som er aktive i en række lande, og der foregår en udbredt handel på tværs af landegrænser og parallelimport m.v. Konkurrencestyrelsen vil dog i denne sag lade den geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke har betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. 3. Vurdering Ved den anmeldte fusion overtager Nordic Capital VII minimum 50,09 pct. af aktierne i EDB Gruppen og erhverver derved kontrol over EDB Gruppen, hvorfor det kan konkluderes, at der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Idet de i fusionen deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på over 3,8 mia. kr., ligesom begge deltagere har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 300 mio. kr., kan det endvidere konkluderes, at overdragelsen er omfattet af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i de ved anmeldelsen meddelte oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. Hverken Nordic Capital VII eller Cidron IT har nogen omsætning af produkter eller tjenesteydelser på de markeder, der er relevante for fusionen. Den konkurrencemæssige vurdering består således i en vurdering af de overlap, som EDB Gruppen og Aditro Gruppen har på de relevante markeder. I den forbindelse skal det nævnes, at der er tale om et horisontalt overlap. EDB Gruppen og Aditro agerer kun på samme led i distributionskæden.

5 3.1 Markedet for salg af hardware Med hensyn til markedet for salg af hardware er Aditro ikke aktiv på dette marked. Allerede derfor kan det konstateres, at den effektive konkurrence på dette marked ikke bliver hæmmet betydeligt som følge af skabelsen eller styrelsen af en dominerende stilling. Dette understøttes endvidere af, at EDB Gruppens markedsandel på det samlede hardware marked i Danmark kun udgør ca. [0-10] pct. Såfremt markedet geografisk skulle defineres bredere vil EDB Gruppens markedsandel være mindre. EDB Gruppens markedsandel er beregnet ud fra selskabets interne regnskaber samt tal for det samlede salg af hardware i Danmark opgjort af det engelske analysefirma International Data Corporation (IDC). Selv hvis man sætter EDB Gruppens samlede hardware salg i forhold til det delsegment i IDC s opgørelse, som omfatter omsætningen af servere m.v. i Danmark, vil EDB Gruppens markedsandel kun udgøre ca. [0-10] pct. Fusionen vil derfor ikke hæmme konkurrencen på markedet for salg af hardware, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. 3.2 Markedet for generelle IT tjenesteydelser og markedet for salg af EAS I det følgende beskrives EDB Gruppens og Aditros stilling på markederne for generelle IT tjenesteydelser og salg af EAS såfremt det geografiske marked blev afgrænset til Danmark henholdsvis Norden. Danmark som geografisk marked Markedsandele på markedet for generelle IT tjenesteydelser er bl.a. beregnet ud fra interne regnskabstal fra EDB Gruppen og Aditro. På markedet for salg af EAS er markedsandele beregnet ved hjælp af samlede omsætningstal for ERP markedet opgjort af IDC. Markedsandele for 2007 er i enkelte tilfælde skønnet ud fra tal fra Det vurderes dog, at denne usikkerhed i opgørelsen ikke får nogen betydning for konklusionen. I tabel 1 er anført de beregnede markedsandele for EDB Gruppen og Aditro samt den kombinerede markedsandel. Tabel 1: Omsætning og markedsandele i Danmark (2007) Generelle IT tjenesteydelser Salg af EAS Mio. USD Markedsandel (pct.) Mio. EUR Markedsandel (pct.) Totalt salg i Danmark ,88 EDB Gruppen [x] [0-10] [x] [0-10] Aditro [x] [0-10] [x] [0-10] Kombineret [x] [0-10] [x] [0-10] Note 1: Tallet er for 2006, hvilket alt andet lige medfører, at virksomhedernes markedsandel bliver overvurderet, da markedets totale salg er steget i 2007.

6 Såfremt markedet blev afgrænset geografisk til Danmark, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Dertil er fusionsparternes markedsandele for små. På et dansk marked er Aditro endvidere en meget lille aktør, og parternes samlede markedsandel er således kun marginalt højere end markedsandelen for EDB Gruppen alene. Det er endvidere Konkurrencestyrelsens vurdering, at der på de angivne markeder er en række andre aktører, der er mindst lige så store som EDB Gruppen og Aditro tilsammen. Konkurrencestyrelsen har desuden i en anden sag[6] foretaget en nærmere markedsundersøgelse, der viste, at markederne ikke er præget af eneforhandler- og eneleverandøraftaler. De øvrige aktører på markederne vil således kunne lægge et tilstrækkeligt pres på EDB Gruppen og Aditro. Såfremt markedet for generelle IT tjenesteydelser blev yderligere delt op i de undersegmenter, som konsulentfirmaet Gartner Group anvender, vil det ikke ændre på Konkurrencestyrelsens vurdering af fusionens betydning på et dansk marked. Ifølge de af anmelder indsendte oplysninger fremgår det, at den største markedsandel for EDB Gruppen inden for de enkelte undersegmenter er opgjort til [0-10] pct. i undersegmentet IT-management. Aditros markedsandel på dette undersegment er så lille, at Aditro ikke fremgår af anmelders oplysninger. På de enkelte undersegmenter vil konkurrencen således heller ikke blive hæmmet betydeligt, herunder ved skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, såfremt markedet geografisk blev afgrænset til Danmark. Vurderingen af fusionen er endvidere den samme, selv om markedet for salg af EAS i Danmark blev opdelt i undersegmenterne Financial Management Systems (FMS), Enterprise Project Management (EPM) og Human Resources (HR), hvilket blev nævnt som en mulighed under punkt 2.2. EDB Gruppens salg fordeler sig ifølge anmelders oplysninger med ca. [x] pct. på FMS, [x] pct. på EPM og [x] pct. på HR. Aditros aktiviteter fordeler sig i overvejende grad på HR segmentet og i mindre grad på FMS segmentet. Hovedparten af parternes omsætning fordeler sig således på forskellige segmenter inden for EAS markedet. IDC har i sin rapport om EAS markedet opgjort EDB Gruppens markedsandel til at være [0-10] pct. i Danmark, hvilket er højere end den beregnede markedsandel i tabel 1. Men selv med en markedsandel på [0-10] pct. bliver der ikke skabt eller styrket en dominerede stilling. Norden som geografisk marked Hvis det geografiske marked i stedet blev afgrænset til Norden, er det også Konkurrencestyrelsens vurdering, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Også på et nordisk marked er fusionsparternes markedsandele for små til at fusionen hæmmer konkurrencen, jf. tabel 2. Tabel 2: Omsætning og markedsandele i Norden (2007) Generelle IT tjenesteydelser Salg af EAS Mio. USD Markedsandel (pct.) Mio. EUR Markedsandel (pct.) Totalt salg i Norden EDB Gruppen [x] [0-10] [x] [0-10] Aditro [x] [0-10] [x] [0-10] Kombineret [x] [0-10] [x] [0-10]

7 Note 1: Tallet er for 2006, hvilket alt andet lige medfører, at virksomhedernes markedsandel bliver overvurderet, da markedets totale salg er steget i EDB Gruppen og Aditro har endelig så små markedsandele på et samlet europæisk marked, at en opgørelse ikke er relevant for Konkurrencestyrelsens vurdering af fusionen. 3.3 Accessoriske aftaler Der er ikke indgået aftaler mellem sælger (IBM Danmark) og Nordic Capital VII med tilknytning til fusionen udover aktieoverdragelsesaftalen. Der er mellem IBM Danmark og EDB Gruppen indgået en række aftaler om forretningsforholdet mellem de to virksomheder, herunder om EDB Gruppens forhold som distributør af IBM Danmarks produkter. Det er oplyst, at aftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår. [x] Det vurderes ikke, at aftalerne mellem EDB Gruppen og IBM Danmark har betydning for vurderingen af fusionen. Såvel Aditro som EDB Gruppen har sædvanlige forhandlerkontrakter med tredjepart software producenter om brug af disse selskabers software i de IT-løsninger, som tilbydes af parterne. Det vurderes dog ikke, at disse forhandlerkontrakter er problematiske i relation til den konkurrencemæssige vurdering af fusionen, i det omfang aftalerne i øvrigt måtte være accessoriske. 4. Konklusion Som det fremgår af EDB Gruppens og Aditros markedsandele jf. tabel 1 og 2 samt det ovenfor beskrevne i øvrigt, er der intet, der indikerer, at Nordic Capital VII s overtagelse af EDB Gruppen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Gennemføres fusionen, skønnes parterne ikke at få en markedsandel på et dansk marked på over [0-10] pct. og på et nordisk marked over [0-10] pct. Sådanne markedsandele skaber ikke en dominerende stilling. Især ikke når der tages hensyn til, at der er andre mindst lige så store aktører på de relevante markeder. 5. Afgørelse På baggrund af det ovenfor anførte kan det samlet konkluderes, at Nordic Capital VII s overtagelse af EDB Gruppen via selskabet Cidron IT ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Det meddeles derfor parterne, at Nordic Capital VII s erhvervelse af minimum 50,09 pct. af aktierne i EDB Gruppen, hvorved der erhverves kontrol over EDB Gruppen, udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. lovens 12a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og at Konkurrencestyrelsen kan godkende fusionen i henhold til konkurrencelovens 12c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. [1] Beregnet som omsætningen i de selskaber, som indgår i Nordic Capital fondenes portefølje. For enkelte selskaber er der tale om tal fra 2006.

8 [2] Bl.a. i sag nr. COMP/M.4871 KPN/Getronics. [3] Ementors overtagelse af Atea [4] Betegnelserne EAS og ERP benyttes lidt forskelligt og ofte med et vist overlap. [5] Sag nr. COMP/M.3216 Oracle/Peoplesoft. [6] Ementors overtagelse af Atea

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere