Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et"

Transkript

1 Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Prolog Leadership Pipeline har fået vind i sejlene som koncept, teori og tænkning bl.a. ved at tilbyde en beskrivelse af hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier, der skal til for at løse ledelsesopga- ven for ledere på hvert enkelt ledelsesniveau. De centrale spørgsmål her er: Hvad er det jeg skal lykkes med i min lederrolle? Hvad forstår jeg som min opgave? Hvordan udvikler jeg de arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter, der skal til, for at jeg kan lykkes? I en dansk kontekst har vi som forskere og konsulenter arbejdet med at tilpasse den originale, klas- siske Leadership Pipeline- model til en dansk offentlig sektor. Vi har endvidere arbejdet med at vide- reudvikle en praksis i det konk- rete arbejde med organisationer, hvor kommunikation og dialog står helt centralt i det fortløbende arbejde med at producere ledelseskvalitet. Vi ser denne lokale tilpas- ning som afgørende for at realisere potentialerne i Leadership Pipeline- modellen og undgå en ræk- ke faldgruber, der ligger i at hoppe med på en af tidens modebølger med en vis So Ein Ding - mentalitet. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et Hvordan. I diskussionen af hvordan man kan arbejde med Pipeline- modellen lokalt, er det vores ambition at inspirere til, hvordan konsulenter og ledere kan tænke nuanceret om, hvad det er for en vare, vi henholdsvis sælger eller køber, når ydelsen hedder Leadership Pipeline. I en teoretisk og forskningsbaseret kontekst kan vi parallelt hertil spørge, hvad det er for et genstandsfelt, vi stude- rer, når vi beskæftiger os med Leadership Pipeline som vinkel på ledelse. Artiklens ambition er at udvide et fokus for de organisatoriske rammer og det, som man i en given organisation vælger at formulere af ledelsesgrundlag og ledelseskompetencer (dvs. det at definere indholdet af hvad en leder på hvert niveau skal mestre for at lykkes) i også at inkludere et skarpere blik for hvilke dialog- og kommunikationsprocesser, der samtidig skal opbygges i organisationskultu- ren for rent faktisk at lykkes med den konstante produktion af rette ledelse på rette tid og sted. Det er nemlig langt lettere sagt end gjort. 1

2 Hvad skal forstås med Leadership Pipeline? Pipeline betyder som bekendt rørsystem og metaforen skal forstås som en forsyningskilde. Tager man metaforen alvorligt vil det centrale spørgsmål være: Hvordan er organisationen forsynet med ledelse? Hvilken infrastruktur og hvilke støttesystemer skal vi udvikle for at producere den bedst mulige ledelseskvalitet? I en skandinavisk tradition er det dog et forsyningssystem, som løber begge veje. Hermed menes, at det at skabe gode ledere skal ses som et fælles organisatorisk ansvar, hvor alle kan være med til at både afklare og understøtte alle niveauer i at lykkes med hver deres kerne- opgave fra medarbejder til topchef. Oprindeligt blev begrebet udviklet af Walt Mahler, Steve Drotter og Ram Charan i General Electric i 1980 erne og 90 erne (se Mahler (1986); og endeligt formidlet i 2001 i Charan, Drotter & Noel (2001). Deres bog The Leadership Pipeline How to build the leadership powered company inde- holdt - ligesom de fleste amerikanske ledelsesbøger - ikke den store forskning til systematisk at un- derbygge deres påstande. Traditionen tro lod de succeserne tale for sig selv ved at referere til, hvordan Leadership Pipeline- principperne blev efterlevet af en lang række af verdens mest aner- kendte globale koncerner som fx General Electric, HP, Microsoft og Bank of America. På den hjemlige bane fungerede bogen hurtigt som inspiration for større koncerner som Mærsk, Nordea, DONG og Vestas. Tænkningen har dog levet et relativt stille liv i den offentlige sektor her- hjemme i Danmark. To af artiklens forfattere påbegyndte et kvalitativt forskningsprojekt, der un- dersøgte, om Leadership Pipeline- teoriens beskrivelse af færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier kan overføres til en dansk offentlig sektorkontekst. Resultaterne heraf er formidlet i bogen Leader- ship Pipeline i den Offentlige Sektor (Dahl & Molly- Søholm 2012) og en række artikler. Med afsæt i et andet begreb, som har vundet indpas, nemlig sammenhængskraft, kan man sige, at Leadership Pipeline handler om at finde svar på spørgsmålet: Hvordan kan man udvikle og under- støtte en fælles ledelseskæde, hvor ledelsen på alle niveauer bidrager til kerneopgaven - uden at overtage opgaven eller begrænse råderummet? Hvordan understøtter ledere og organisationen bredt set den mest effektive ledelsesudvikling på de enkelte ledelsesniveauer? Dette leder os frem til artiklens definition af Leadership Pipeline: Ud fra forskningsprojektets empiri og en række opgaver med at tilpasse Leadership Pipeline- logikkerne til lokale organisatoriske kon- tekst vil vi definere Leadership Pipeline som en ramme for frem for en metode til at arbejde med at skabe fælles tydelige billeder af hvordan ledelsesopgaven forstås, og hvordan organisatio- ner kan arbejde med produktion af ledelse. I vores læsning trækker Leadership Pipeline på en bred tradition inden for organisations- og ledel- sesteori. Ligeledes kan Leadership Pipeline- logikkerne indarbejdes på mange forskellige måder og kan i princippet kombineres med en række øvrige tilgange og koncepter for ledelse. Det afgørende 2

3 er dog, at organisationen sikrer, at et fælles og præcist sprog om ledelse strømmer igennem de for- skellige samtaler og praksisser, hvorigennem ledelse udvikles. Denne kontinuitet i sproget om ledel- se er vigtigt for at skabe en rød tråd i udformningen af den samlede værdikæde for ledelse med de forskellige støtteaktiviteter. I det følgende vil vi fremhæve de væsentligste hovedpointer i Leadership Pipeline- teorien. Hovedpointe 1: Rette ledelse på rette niveau Leadership Pipeline fokuserer på, hvordan god ledelse må defineres forskelligt på forskellige ni- veauer. Teoriens nok mest væsentlige bidrag er således at understrege vigtigheden af rette ledelse på rette niveau ved at beskrive, hvad der skal til for at løse ledelsesopgaven for ledere på hvert en- kelt ledelsesniveau. Beskrivelsen er opdelt i: arbejdsværdier (det man er drevet af og værdsætter) prioriteter (det man skal opprioritere sin tid til) færdigheder (det der skal mestres i praksis) Arbejdsværdier defineres som What people believe is important and so becomes the focus of their work (Charan 2001, p8). Prioriteter defineres som Time applications new time frames that govern how one works (ibid.). Færdigheder defineres som The new capabilities required to execu- te new responsibilities (ibid). Bogen The Leadership Pipeline fremstiller en samlet teori om for- skellige profiler på seks lederniveauer og beskriver, hvilke færdigheder, arbejdsværdier og prior- iteter, der fundamentalt skal til for at løse ledelsesopgaven på de respektive niveauer. I forbindelse med forskningsprojektet om offentlig Leadership Pipeline har det været en udtalt ambition at over- sætte Leadership Pipeline fra en privat til en offentlig sektor og dermed at bidrage med svar på, hvad der er af særlige karakteristika, der kendetegner offentlig ledelse. De seks niveauer, som pas- ser til meget store globale virksomheder, hvor Leadership Pipeline tog sit udspring, er i tilpasningen til en dansk offentlig sektor reduceret til fire ledelsesniveauer. Disse er: topledelse funktionsledelse ledelse af ledere ledelse af medarbejdere Derudover har vi fundet det relevant at udvide med medarbejderniveauet for dermed at stille skarpt på en række generiske færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter, der lader til at være gæl- 3

4 dende på tværs af fagligheder og funktioner i den offentlige sektor. Senere i artiklen beskriver vi otte kompetencefelter, som vi har fundet som generiske beskrivelser af profiler på de respektive niveauer. Leadership Pipeline tilbyder et budskab, som ellers glimrer ved sit fravær i størstedelen af ledelses- litteraturen, nemlig budskabet om forskellighed i ledelsesopgaven er på forskellige niveauer i orga- nisationen. Vi har erfaret gennem både forskningsprojektet og en række konsulentopgaver at der ligger en værdi i, at organisationer bliver mere klare i mælet om, hvad de har af forventninger til hinanden mellem niveauerne. Med et mere nuanceret og fælles sprog om, hvordan ledelsesopga- ven og forventninger til hinanden differentierer sig, oplever vi, at snitflader og komplekse krav bli- ver lettere at håndtere. Denne pointe flugter med en central konklusion fra den såkaldte Q12 Metaanalyse, forestået af Gallup (Harter, Smith & Hayes, 2002). Undersøgelsen fokuserede på sammenhængen mellem høj score på forskellige parametre og high- performance team. Ved at studere et meget stort materiale fra over svar i medarbejderundersøgeler påviser undersøgelsen nogle fællestræk, der karak- teriserer organisationer, der både er mere produktive, fastholder kunderne og medarbejdere og har en højere score på engagement. Ét af de 12 spørgsmål, der er afgørende at få en score på, er: Jeg ved, hvad der forventes af mig. Hovedpointe 2: Ethvert skift i ledelsesniveau er en transition En direkte afledt pointe bliver, at hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, der ikke kan løses ved at gøre mere af det samme, som gjorde lederen succesrig på det niveau han/hun kommer fra. Pointen er, at ledere ofte fejler ved forfremmelser, fordi de fortsætter med at gøre det, der sikrede dem succes på et lavere ledelsesniveau. Titlen What got you here won t get you there (Goldsmith and Reiter, 2007) er sigende for under- stregningen af, at det radikalt nye i ledelsesopgaven på hvert niveau. Dette leder os over i et andet og måske lige så væsentlig bidrag fra Pipeline- modellen, nemlig ideen om transitionerne mellem organisatoriske ledelsesniveauer. Rødderne til dette begreb om transitioner kan spores tilbage til Walter Mahlers udvikling af Critical Career Crossroads. Transitioner beskrives af Freedman (1998) Pathways and Crossroads som udfordring, der handler om tillæring, aflæring og fastholdelse af de rette kompetencer for at få suc- ces på et nyt ledelsesniveau. Freedmans budskab er, at hvert skift i organisatorisk position repræ- senterer en skillevej (crossroad), hvor lederen skal mestre en tredobbelt udfordring for adaptivt at kunne tilpasse sig den nye stilling: give slip på, tilføje og bevare dele af sin adfærd. Han peger også på, at transitioner indebærer midlertidige kompetence- og identitetstab. Uden klar støtte fra andre 4

5 omkring én, er der stor risiko for tilbagefald i vaner og handlemønstre, som man tidligere har ople- vet succes med. Billedet af pipeline som et rørsystem peger på, at det mest sårbare og kritiske sted er der, hvor rør- systemet vender eller ved overgangen fra ét niveau til det næste. Hvis der ikke er en støtteaktivi- tet til at hjælpe til en smidig omstilling kan der opstå en jammed eller clogged pipeline. Når man bevæger sig opad i organisationen, skal man gennem en række passager, som illustreret nedenfor: Ledelsesudvikling bliver i den henseende ikke et spørgsmål om at hælde flere værktøjer ned i værk- tøjskassen, men i langt højere grad et spørgsmål om at arbejde med vaner og motivation i form af arbejdsværdier ( work values ) i et spændingsfelt og en dobbelthed mellem kontinuitet og brud/diskontinuitet. Overgangene mellem hvert niveau er vanskelige, og folk snubler ofte. Et klassisk problem er, når en nyligt forfremmet har for svært ved at omstille sig acceptere de krav, der følger med ledelsespositi- onen. Konsekvensen af dette er i nogle tilfælde, at medarbejdere, der bliver ledere, fortsætter med at gøre arbejdet selv - frem for at lykkes gennem andre. 5

6 Derailment Når transitioner mislykkes Lad os kigge på et eksempel: En dygtig medarbejder lad os kalde hende Lise - er for nyligt blevet forfremmet til leder. Lise blev spottet af sin leder som et ledertalent, da hun blot havde været ansat et par måneder. Lise var en udpræget selvstarter, der ikke sad og ventede på, at nogen skulle for- tælle hende, hvad der skulle gøres. Med sin dybe faglighed som springbræt hoppede hun selv ud i udfordringerne og påtog sig en række udviklingsopgaver på eget initiativ. Lise var fagligt fyrtårn og nød også blandt kolleger stor anerkendelse for sin faglige ekspertise og samarbejdsevner. Få måne- der inde i stillingen som teamleder kokser det for Lise. Hun går ellers til opgaven med krum hals. Der er utroligt mange nye faglige detaljer, hun må sætte sig ind i. For at vinde medarbejdernes fag- lige respekt påtager Lise sig de allermest krævende opgaver, som enheden får ind. En omorganise- ring og en ny strategi gør, at der kommer en række medarbejdere til fra en anden enhed. Lise ka- ster alle døgnets timer ind i arbejdet og får alligevel modvind fra sine sideordnede og overordnede. En del af de gamle medarbejdere er demotiverede over at skulle deles om opgaverne med nye kol- leger. Hertil kommer en del fnidder i krogene mellem forskellige grupperinger af medarbejdere. Samtidig kræver lederteamet mere af Lise, end hun føler, hun kan nå i en presset hverdag. Møder, koordinering og administration fylder meget for Lise. Lises chef får en klage fra en gruppe af hendes medarbejdere samme dag, som Lise melder sig syg med stress efter et besøg hos sin læge. Lises ledelsesadfærd illustrerer, at hun tumler med et klassisk transitionsproblem, nemlig det at skifte grundværdi fra, at hun som medarbejder værdsætter og motiveres af selv at lykkes med de faglige opgaver, til at hun nu som leder af medarbejdere skal værdsætte og motiveres af at lykkes gennem andre. Et par symptomer: hun har for travlt med de faglige opgaver til at kunne være tilgængelig for sine medar- bej- dere hun udvikler ikke sine medarbejdere fagligt til den nye organisatoriske kontekst lederteammøderne ses som en mindre vigtig og forstyrrende aktivitet Tilsvarende kan man identificere typiske faldgruber i transitionen fra leder af medarbejdere til leder af ledere. Her skifter opgaven til at hjælpe de underordnede ledere med at lykkes som ledere og skabe et samarbejdende lederteam. Faldgruberne i denne transition er, bl.a., hvis lederen ikke skif- ter fokus og motivation i retning af at arbejde langt mere strategisk, bruge tid på at integrere funk- tioner på tværs og mestre den disciplin, det er, at understøtte ledere i at lykkes med hver deres enhed og som samlet ledelsesgruppe. Lederen må her udvikle nye værdier, prioriteter og færdighe- der igen. Lederen skal udvikle og lede et ledelsesteam, sætte mål for ledelsesarbejdet og give feed- back på ledelsesadfærd. For at understøtte vellykkede transitioner må lederen, som støtter en an- den leder gennem en transition, bygge et coachingforløb op. Coachee tager erfaringer med om, 6

7 hvad der har formet deres arbejdsliv indtil nu i form af en selvfortælling fuld af bestræbelser, successer og bakserier. I samtaleforløbet er det vigtigt at tale bruddene frem, så lederen hjælpes til at forstå det radikalt nye og minimere risikoen for at forsøge at reproducere en succes fra én ledel- sesfunktion i den næste. Der er altid noget nyt at udvikle, og noget vi skal aflære/give slip på. Hovedpointe 3: Ledelsesudvikling er et ledelsesansvar og en central ledelsesopga- ve Hvis vi godtager den strategiske betydning af ledelse, burde det være en absolut prioritet at skabe lige så tydelige og faste forretningsprocesser for det at producere ledelse, som der tydelige pro- cesser er for at producere en organisations kerneydelser. Det store spørgsmål er så, hvordan man skaber en sammenhængende og målrettet kæde af aktiviteter, der producerer ledelse. Hvilke pro- cesser hjælper til at producere ledelseskvalitet? Hvordan hjælper ledelseslagene hinanden til at få et fælles billede af, hvad de skal lykkes med hver især og sammen? De fleste organisationer gør et omfattende arbejde for at understøtte ledelseskvalitet. Ledere ef- teruddannes og coaches af eksterne eller interne konsulenter i vid udstrækning. Ifølge Leadership Pipeline- teorien er en alt for stor del af opgaven med ledelsesudvikling uddelegeret til HR- afdelinger og/eller eksterne uddannelsesudbydere. Organisationen skal i højere grad selv stå for at producere ledelseskvalitet og ledertalenter. Kort sagt: Det er ledere, der skal understøtte og udvikle egne ledere. Lederne på alle niveauer må fortsat arbejde med at udvikle de ledere, der referer til dem, og, når relevant, hjælpe dem til at bevæge sig op i organisationen. Dette indebærer, at en leder i høj grad må kunne indtage rollen som coach og mentor med organisationen som højeste kontekst. For at det ikke bliver tilfældigt, hvad den enkelte leder formår at gøre i forhold til denne udfordring, er der en pointe i, at organisationen udvikler en intern lederuddannelse. Heri ligger en indirekte kritik af den udbredte tendens til, at det meste lederudvikling foregår som eksternt uddannelsesfor- løb (fx diplom og master), idet der gøres for lidt ud af transferproblematikken. Det at bygge en Leadership Pipeline i form af systematisk lederrekruttering, talentudvikling og internt forankrede støtteaktiviteter er et nødvendigt supplement til en mere skolebaseret tilgang. Det handler om at skabe læreprocesser, der knytter sig tæt til en forretningsproces, som igen skal være klart og tydeligt forbundet med strategien og det opgavefelt, der skal varetages. Dette er den måske mindst udfoldede udfordring i den oprindelige Leadership Pipeline- teori. Charan, Drotter & Noel skriver at: 7

8 [...] coaching is a criticial leadership task at every leadership level. [...] don t underestimate how important coaching is to being a good leader. [...] we have gained a greater appreciation for coa- ching as part of a leader s responsibilities (2011: ). Ud fra vores forsknings- og konsulentarbejde kan vi bygge videre på dette og vil hævde, at der - for at lykkes med implementering af Leadership Pipeline- logikkerne - først må arbejdes med at skabe en klar forståelse for, hvad god ledelse er på hvert niveau i organisationen. Dette er i sig selv en kæmpe udfordring, for hvordan forhandler man, hvad god ledelse er? Der findes som bekendt mange hyldemeter om ledelse, så kunsten er at plukke inspiration fra både forskningslitteraturen og samtidig acceptere, at der ikke findes ét universelt svar på, hvad god ledelse er. Der må i ste- det i social interaktion konstrueres en lokal sandhed om, hvad vi netop nu i netop vores organisa- tion vil definere som god ledelse. Vores erfaringer er, at i enhver debat om hvad god ledelse er, udspiller der sig et mylder af indlej- rede erfaringer, teoretiske positioner og lokale præferencer. At bevæge sig fra et sandt multivers af forestillinger omkring god ledelse til et (midlertidigt) univers i form af et kodeks eller ledelses- grundlag er et stort og afgørende skridt i arbejdet med Leadership Pipeline. Dernæst må der bl.a. gennem coaching og mentorskab - skabes en systematisk proces, hvor le- derne arbejder forpligtende med at sikre, at ledelsesniveauet under dem selv agerer i overens- stemmelse hermed. For at dette skal lykkes, skal der arbejdes på at skabe en sammenhængen- de kæde af støtteværktøjer for ledelse. Lad os kort skitsere nogle af de mest udbredte støttestruktu- rer: 1. udvikling af et fælles ledelsesgrundlag 2. lederprofiler præcise forventninger til hvert ledelsesniveau 3. talentprogrammer 4. rekruttering af nye ledere 5. lederuddannelse (internt og eksternt) 6. ledelsesevaluering - fx 360 graders evaluering 7. ledelsesudviklingssamtalen 8. løbende coaching (Ledelsesbaseret coaching) 9. løbende feedback og feedforward Hvis disse typer af støtteaktiviteter skal skabe mest mulig værdi, skal de sikre, dels at A) lederne udvikler deres færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier i forhold til det ledelsesniveau, de befin- der sig på, og dels B) at lederne udmønter deres rolle ift. de aktuelle strategiske udfordringer, som organisationen skal tackle. 8

9 Således har vi fundet, at arbejdet med transitioner og det at udvikle ledere, som kan træde ind en mentorskabsrelation, er afgørende for implementering af Leadership Pipeline. Dette indebærer, at lederne får tilbudt et samtale- og læringsrum, hvor den leder/coach, der indtager en hjælpende rolle, kan kommunikere nuanceret i et spænd mellem definerende kommunikation (at tale TIL lede- ren) og faciliterende kommunikation (at tale MED lederen) gennem brug af spørgsmål og professio- nel lytning. En pointe fra den systemiske tankegang er, at instruktiv interaktion ikke fører til reelle forandringer i systemet. Det er altså ikke nok at få at vide, hvilke færdigheder eller arbejdsværdier og prioriteter, der hører til hvert niveau. For at transitionerne kan lykkes og accelereres, skal der iscenesættes en række dialoger og refleksioner i organisationen. Til dette arbejde kan vi pege på en række generiske spørgsmål, der skal besvares på alle ledelsesni- veauer: hvad er de vigtigste ledelsesmæssige opgaver, som hvert niveau i organisationen skal lykkes med på den korte bane og på den lidt længere bane? hvordan kan vi skabe systematiske processer der sikrer, at hvert vores niveau udvikler de arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter, der skal til for, at de kan lykkes med disse (ledel- ses- ) opgaver? hvad kræver det af mig som leder at understøtte niveauer under mig? hvad er mine egne vigtigste ledelsesmæssige opgaver? hvilke processer og relationer har jeg brug for, for at organisationen kan hjælpe mig til at lykkes? Hvad gør mig til en endnu bedre leder fremover? Hvad er Leadership Pipeline godt for i den offentlige sektor? Nu har vi fremlagt en række hovedpointer fra Leadership Pipeline og dermed i et vist omfang be- svaret spørgsmålet: Hvad er Leadership Pipeline? I det følgende tager vi fat på spørgsmålet: Hvorfor arbejde med Leadership Pipeline? Og her vil vi tilføje: Hvorfor arbejde med Leadership Pipeline i den offentlige sektor? En række effekter af at arbejde med Leadership Pipeline er fælles for såvel private som offentlige organisationer. Så hvordan ser ledelse i det offentlige så anderledes ud en ledelse i private organisationer? Det er efterhånden en banalitet at konstatere, at rigtigt meget le- delsesarbejde handler om at oversætte politisk vedtagne love og reformer til lokale visioner og mål på organisationsniveau det være sig for en hel sektor i en kommune, et afgrænset område eller den enkelte enhed/institution. Ikke desto mindre er denne opgave som oversætter måske mere vigtig end nogensinde med de mange politisk besluttede reformer og ændringer som offentlige 9

10 ledere skal bære igennem. I to forskningsstudier (Rainey & Bozeman (2000) og Boyne (2002)) sammenfattes en del af de empiriske undersøgelser og forsøg på at validere de mest etablerede hypoteser fra det eksisterende teoretiske arbejde om forskellene imellem vilkår for ledelse i offent- lige og private virksomheder. Der tages afsæt i forskningen i vestlige velfærdssystemer. På tværs af vestlige lande, lader der til at være enighed om, at den offentlige sektor har en række særlige ka- rakteristika som skaber en kontekst for udøvelse af ledelse, der er anderledes end konteksten i pri- vate organisationer. Et par enkelte af disse karakteristika, som den teoretiske og empiriske forsk- ning i den offentlige organisations særkende peger på, er: offentlige medarbejdere, ledere og især topledere motiveres mindre af materielle og øko- nomiske incitamenter og mere af jobindhold og den samfundsmæssige betydning af arbej- det en generelt lavere commitment og loyalitet til organisationen som hierarki. Beslutninger diskuteres i langt højere grad ud fra faglige logikker, og der er krav om, at beslutninger be- grundes solidt i en faglig argumentation. politisk styrede organisationer er præget af konkurrerende dagsordener, krydspres og brede forlig. På den baggrund er det i det offentlige endnu større krav til, at ledere skal kunne koble medarbej- dernes faglige stolthed og evne til selvledelse i forbindelse med udførelsen af kerneopgaven med en politisk styring. Lederen skal kunne rammesætte, oversætte og skabe mening i en bevægelse fra lov over strategi og til konkrete udmøntninger i praksis. I forskningsprojektet omkring LP i det of- fentlige har vi identificeret i alt otte kompetencefelter, centrale: 1. faglig ledelse omhandler ledelse af de professionsfaglige aspekter knyttet til organisati- onens kerneopgaver og den politiske ledelse 2. procesledelse omhandler styring og koordinering af tværgående, tværfaglige samar- bejdsprocesser og - projekter med organisationsinterne og eksterne samarbejdspartnere 3. Navigere på den offentlige scene at kunne navigere under bevågenhed fra og i samarbejde med den samlede offentlige sektor, interesseorganisationer, faglige organisati- oner, medier, politiske grupperinger, tænketanke m.m 4. være rollemodel at lederen troværdigt repræsenterer den politisk styrede og demokra- tisk funderede organisations mål og værdier gennem egen personlig adfærd 5. kommunikative kompetencer at kunne rammesætte arbejdet og oversætte beslut- ninger i en politisk styret organisation til de fagprofessionelle logikker og vice versa 10

11 6. strategiarbejde at alle ledelseslag løbende kan udvikle og implementere strategi i den politisk styrede kontekst og i samspil med politikere, organisationen og andre interessenter 7. skabe ledelsesrum at kunne skabe et legitimt og stærkt ledelsesrum med følgeskab til at udøve ledelse imellem den faglige organisation og det politiske niveau 8. politisk tæft - omhandler evnen til konstruktivt at arbejde med et politisk system, der spil- ler efter demokratiets regler for beslutningstagning, som øverste ledelse for en driftsorgani- sation præget af stærke fagprofessioner Disse er generelle ledelseskompetencer i den offentlige sektor. Hvordan de sættes i spil individu- elt og i samarbejde i lederorganisationen afhænger en række lokale kontekstuelle forhold: Aktuel- le fælleskommunale vædier og målsætninger, medarbejderbehov osv. Kompetencerne skal derfor forstås som en ramme, der danner afsæt for skabelse af lokalt fælles sprog om ledelse i takt med le- delsesroller og ansvar udfoldes tæt koblet op på aktuelle udfordringer og strategiske intentioner. Et eksempel herpå kunne være skolereformen. At udarbejde lederprofiler i relation til skolerefor- men ville tage afsæt i reformens indholdstemaer fx skiftet fra undervisningsmål til læringsmål, øget inklusion, uddelegeret faglig ledelse til ressourcepersoner/vejledere og fag- og klasseteam som forum for løbende sparring i didaktiske overvejelser. For hvert tema kan lederne sammen med medarbejderne spørge sig selv, hvordan opgaven forskyder sig i lyset af disse temaer og overord- nede mål. Ved at sætte fokus på forandringerne det, som vi skal forstå som en nødvendig ændring af praksis, skal i fokus. For hvert tema drøftes opgaven i et lærer/pædagog- perspektiv først: Hvad skal vi lykkes med her? Dernæst drøftes ledelsesopgaven i de respektive ledelseslag: For at foran- dringerne skal lykkes, hvad kalder det så på af særlige ledelsespraksis på alle niveauer? Hvilke kom- petencer må vi især dyrke eller udvide. Hvilke rutiner og vaner skal vi udfordre os selv på? Igennem sådanne drøftelser oversættes og konkretiseres reformens og fra politiske sprog til lokalt menings- fulde beskrivelser af forventninger til alle de professionelle aktører i organisationen. Effekter af Leadership Pipeline som taksonomi Som vi har redegjort for i ovenstående er Leadership Pipeline optaget af, hvordan vi kan skabe sy- stematiske strukturer og processer, der varetager lederudvikling og sikrer de rigtige ledelsespræsta- tioner på de enkelte ledelsesniveauer i organisationen. Hvad er Leadership Pipeline godt for i den offentlige sektor? Leadership Pipeline tager afsæt i det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det, jeg skal lykkes med i min lederrolle? Med dette som afsæt har vi oplevet en række centrale gevinster, som ligger i tråd med Charan, Drotter og Noels (2011) påstande om resultaterne af at anvende 11

12 Leadership Pipeline som styrende taksonomi. etablering af et fælles sprog om ledelse løftestang for arbejdet med at skabe et stærkere samspil både horisontalt og vertikalt bedre forventningsafstemning mellem ledelsesniveauerne i forhold til opgaveløsning og an- svar øge den enkelte leders bevidsthed om egen rolle og medansvar for at udvikle egne lede- re/medarbejdere ud fra et strategisk perspektiv. skabe grundlag for en samlet ledelsesmodel, hvorudfra alle organisationens ledelsesaktivite- ter (eks. lederevaluering, lederuddannelse, lederrekruttering og ledertalentudvikling) kan formes, så der er en gennemgående rød tråd, og de fremmer den ledelse, der ønskes rekruttering og hurtigere onboarding af nye ledere Hvis man skulle koble de effekter, vi har oplevet, til en traditionel distinktion mellem orienteringer og relationer (inspireret af Briner, Geddes & Hastings), man som leder må have fokus på, kan de ovenstående effekter nuanceres yderligere. 1.Den første og primære kvalitative forskel, det giver at arbejde med Leadership Pipeline som vi har oplevet det er, at lederne på baggrund af definitionen af ledelsesrollerne styrker identite- ten/selvforståelsen gennem en mere præcis forventningsafstemning om, hvad der er vigtigt at lyk- kes med i jobbet. I de 8 kompetencefelter står det tydeligt, at offentlige ledere har mange interes- senter, som de må medtænke i deres daglige ledelse. Ledere på alle niveauer skal i forskellig grad kunne bygge bro mellem organisationens faglige ekspertise og borgerens behov. Endvidere skal ledere gøre det lettere for organisationen at leve med, at omgivelserne har holdninger og kræver en åbenhed om de forskellige mellemregninger. Det gælder uanset, om vi taler folkeskole, sygehus, socialområdet, beskæftigelse eller andre forvaltningsområder. Det indebærer, at forståelsen og løsningen af opgaverne må tage udgangspunkt i borgerens behov og/eller nogle bredere sam- fundsmæssige behov. Hvad behovene er, er naturligvis en løbende såvel politisk som faglig dis- kussion. Vi kan kalde det bedre ledelse indad og udad, da den handler om oplevelsen af, at man bruger sin begrænsede tid på det som er det vigtigste, og denne prioritering er afstemt med de centrale interessenter. 12

13 2. Dette skaber igen bedre forudsætningerne for samspillet mellem ledelseslagene (fx direktion, chefgruppe, sektionsledere og teamledere). Når det først er blevet mere tydeligt, hvad den enkelte leder skal lykkes med og har som særlig ledelsesopgave, bliver det lettere at modtage og give feed- back og feedforward i det daglige. Vi møder mange organisationer, som er blevet glad for formuler- ingen at gøre hinanden gode. I hvert ledelses team og på tværs i organisationen handler det om at skærpe blikket og evnen til at kunne sammenbinde dét, der foregår i egen afdeling med arbejdet i andre afdelinger. Som det er beskrevet i undersøgelsen fra Væksthus for Ledelse med den sigende titel Ledelse er (også) en holdsport, oplever mange ledere, at de løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam med en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen, hvor man får det bedste ud af de andres styrker, og hvor man ikke blot støtter og supplerer hinanden, men udfordrer også hinanden. Vi har oplevet, at Leadership Pipeline kan bruges som løftestang for arbejdet med at skabe et stærkere og endnu mere velfungerende ledelsesteam, som er i stand til at løse konkrete opgaver i forhold til organisatoriske mål og strategiske udfordringer. Vi kan kalde denne effekt bedre ledelse på tværs. 3. Som mange af de otte beskrevne kompetencer antyder er den lederrolle, der handler om at lede nedad i forhold til egne medarbejdere, stadig vigtig. Som leder har du ansvar for at sikre, at den daglige drift fungerer, sikre motivation af medarbejdere gennem nærværende og anerkendende ledelse, uddelegere arbejdsopgaver, sikre kvalitet i opgaveløsningen, sikre fremdrift i projekter og andre tiltag. At dette kræver fornuftige rammer og et tydeligt råderum, som forhandles opad, un- derstreger pointen om, at der må afstemmes, hvad man har brug for fra sin nærmester leder for at lykkes. Vertikalt må ledere sammen have fokus på samarbejdet om kerneopgaven, tillid, retfærdig- hed (social kapital) tilpasse deres adfærd til forskellige medarbejdere alt efter de forskellige behov og kompetencer. Her tilbyder arbejdet med Leadship Pipeline et fælles sprog for, hvilke færdighe- der der skal opbygges, og hvilke dilemmaer der skal balanceres for at ledelseskæden bedst kan un- derstøtte mening, mål og mestring. Dermed får arbejdet med Leadership Pipeline også en effekten på kvaliteten af ledelse opad og nedad. 4. Én af Leadership Pipeline- principperne går på, at ledelsesudvikling skal være tæt forbundet med strategiimplementering. Strategier handler som regel om, hvad organisationen skal opnå eller have fokus på - i relation til omverdenen i form af borgere/brugere nu og fremadrettet. Når en stra- tegi udvikles kigger lederen i krystalkuglen med et outside- in - perspektiv: Hvad kalder omverden på, og hvad vil vi respondere på? Når strategierne udmøntes kan det ikke meningsfuldt ske uden, at lederen løbende akkumulerer viden og læring om, hvordan organisationens handlinger opleves af brugerne, og hvad der skal justeres taktisk og operationelt. At løfte evnen til at lede fremad og tilbage bliver således også et mere eller mindre direkte udbytte af at arbejde med Leadership Pipe- line. 13

14 Samlet oplever vi et stort udbytte og potentiale i at arbejde ud fra Leadership Pipeline som takso- nomi til at løfte ledelseskvalitet og skabe præcis forventningsafstemning. Implementering af Leadership Pipeline opmærksomheder fra et postmoderne perspektiv Undervejs har vi berørt, hvordan Leadership Pipeline bliver en integreret praksis bl.a. ved at beto- ne, at ansvaret for at udvikle ledelse skal ses som en ledelsesopgave. Vi vil her afrundingsvis pege på nogle principielle overvejelser om, hvordan Leadership Pipeline kan implementeres på en me- ningsfuld måde. Dermed også antydet at man kan angribe arbejdet med Leadership Pipeline i prak- sis på mange forskellige måder, som ikke nødvendigvis er lige hensigtsmæssige. Leadership Pipeline kan ligesom enhver anden teori, når den skal omsættes i praksis trækkes, twistes og strækkes på måder, så den udfoldes forskelligt, afhængig af hvilke andre teoretiske briller man som leder, kon- sulent (eller forsker) betragter organisationer (og verden) med. Vi håber, med de opmærksomheder vi skitserer her, at bidrage til, at ledere og konsulenter rustes til imødegå en mulig kritik af Leader- ship Pipeline, som ikke havende en tilstrækkelig sensitivitet overfor den kompleksitet, dynamik og grad af distribueret ledelse, som mange moderne organisationer er kendetegnet ved. Vores afsæt er, at Leadership Pipeline både kan forstås som både moderne og postmoderne på samme tid. Eller mere præcist: Med et vist fokus på en skarp normativ optegning af organisationens hierarki og de ansvarsområder og kompetencer, de enkelte lederniveauer må besidde, kan Leader- ship Pipeline i udgangspunktet anskues som lån fra en moderne tænkning. Hvis man som vi selv hælder kraftigt til vælger at anlægge et socialkonstruktivistisk perspektiv på organisationer, bliver den sproglige og sociale samskabelse af virkeligheder gennem en strøm af samtaler en afgørende ressource. Vores pointe her er ikke, at socialkonstruktivisme er det eneste rigtige! Men det er en væsentlig pointe, at det ikke er lige meget, hvilket epistemologisk grundlag vi tager fat på Leadership Pipeline- arbejdet ud fra. Tag bare et begreb som kompetence. I mange organisationer tales der om kom- petencer, som noget helt håndgribeligt. Der tales om, at vi kan afdække dem, måle dem eller be- skrive det i præcise termer. Det antyder en forestilling om, at kompetencerne er placeret i individet. Heroverfor kan man i et socialkonstruktionistisk perspektiv se ganske anderledes på kompetencer som noget, der er indlejret i kontekster, relationer og historier. Kompetencer anskues her som uad- skillelige fra en leders eller medarbejders professionelle identitet, som igen samkonstrueres løben- de i de relationer, som han/hun er indlejret i. I et socialkonstruktivistisk perspektiv ses ledelseskvalitet som en funktion af det samlede ledelsessy- stem et fælles ansvar i den samlede organisation. Succes eller fiasko bliver dermed i mindre grad et 14

15 individuelt anliggende og det bliver meningsløst at betragte, vurdere og udvikle ledere løsrevet fra den ledelseskæde, som de arbejder i. Vi er nødt til hele tiden at have blik for, hvordan den enkelte leder former ledelsessystemet og samtidig også selv bliver defineret og formet af det. Det at arbej- de med udvikling på ét lederniveau bliver indirekte også udvikling af øvrige lederniveauer. I sidste ende opløses grænserne mellem ledelses- og organisationsudvikling. Ultimativt ønsker vi, når vi inviteres ind i organisationer, med Leadership Pipeline som skelet, at understøtte udviklingen af en lærende kultur, hvor alle værdsætter og prioriterer at bruge tid og energi på at gøre hinanden gode og sikre rette ledelse på rette niveau eller den ledelseskvalitet som er den rigtige i den konkrete kontekst. Herigennem bliver det centrale spørgsmål: Hvordan kommunikerer jeg med andre over, under og ved siden af mig, så vi har et fælles og koordineret billede af, hvad vi hver især skal lykkes med? Vi er optagede af, at lederen flytter fokus fra spørgsmålet om at have det rigtige værktøj og de rigtige metoder til en stadig mere relationel responsiv indstilling til både sig selv og sine omgivel- ser med et vedvarende blik på organisationens kerneydelser. Derfor ligger der en vis dybde i fra- sen om at gøre hinanden gode. Det er ikke blot en intention, man som leder trækker frem overfor enkeltpersoner, men snarere en fælles organisatoriske ambition om at tage vare på at opbygge og vedligeholde en lærende kultur. For at opbygge en fælles kapacitet i organisationen til vedvarende at lære og spille hinanden gode, er de nødvendige færdigheder i bl.a. coaching, feedback og feed- forward. Afrunding Hvis man kaster sig ud i at bruge Leadership Pipeline inden for en postmoderne organisationstænk- ning, må man minde sig selv og hinanden om, at svarene på, hvad god ledelse er, hele tiden må ud- fordres, og at svarene ikke i sig selv kan sikre, at organisationen lykkes. Dette kræver et skarpt blik for processerne, hvorigennem vi båder skaber midlertidige svar og samtidig må være uærbødige over for disse svar. De er netop ikke sandheder med stort S, men lokalt forhandlede og kulturelt farvede koordinerede ideer. Ethvert svar på, hvad der er god ledelse (hvad enten det er formuleret som ledelsesgrundlag, kodeks for god ledelse, kompetencer eller lignende), skal derfor ikke bremse, men netop stimulere og understøtte en fortsat undersøgende dialog om, hvordan god ledelse også kan tage sig ud - og ikke mindst om hvordan vi samlet i organisationen skaber vellykket lederskab og følgeskab. Det at beskrive god ledelse på forskellige niveauer kan på den ene side være nyttigt måske endda nødvendigt - for at få et fælles billede af, hvad der opfattes som kvalitet i ledelse. Det- te giver igen et godt grundlag for at forme jobprofiler, rekruttering af nye ledertalenter, ledelsesud- vikling, mentorordninger, ledelsesevaluering. På den anden side må man fra et socialkonstruktivi- stisk og postmoderne perspektiv betragte enhver beskrivelse af god ledelse som et udtryk for en 15

16 midlertidig afklaring, der er genstand for kontinuerlig forandring og revision. Dette rykker ved forestillingen om, at arbejdet med Leadership Pipeline har som primær opgave at sikre, at organisationen får nogle svar på, hvad der på hvert ledelsesniveau skal kendetegne god ledelse, og hvad man skal kunne for at lykkes. Det er nyttigt og et skridt på vejen, men ganske en- kelt ikke nok at skabe disse klarheder i form af beskrivelser af færdigheder, arbejdsværdier og prio- riteter, som offentlige ledere skal mestre. At nå frem til formuleringen af disse kompetencer kan betragtes som at plante et flag i produktionens domæne. Parallelt til en distinktion mellem strategi- udvikling og strategiimplementering er der en verden til forskel mellem det at hhv. afklare/beskrive lederprofiler og skabe de processer, hvor profilerne går fra at være en ydre abstraktion til at blive en meningsfuld og integreret del af organisationens løbende samtaler. Litteratur: Ledelse er (også) en holdsport publikation fra Væksthus for Ledelse Charan, R., Drotter, S., & Noel, J. (2001) The Leadership Pipeline: How to build the leadership- powered company. San Francisco, CA: Jossey- Bass Dahl, K. og Molly- Søholm, T. (2012) Leadership Pipeline i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag Dahl, K. og Molly- Søholm, T. (2012) Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offent- lige sektor Dahl, K. og Molly- Søholm, T. (2012) God ledelse afhænger af hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Freedman, A. (1998) Pathways and crossroads to institutional leadership. Consulting Psychology Journal, 50, Goldsmith, M., & Reiter, M. (2007) What Got You Here Won t Get You There, New York, Hyperion Kaiser, Robert B. (2011) The Leadership Pipeline: Fad, Fashion, or Empirical Fact? An Introduction to the Special Issue In: The Psychologist- Manager Journal, 14:

17 17

Leadership&Pipeline&som&skelet&for&produktion& af&ledelseskvalitet&og&sammenhængskraft& & & Prolog&

Leadership&Pipeline&som&skelet&for&produktion& af&ledelseskvalitet&og&sammenhængskraft& & & Prolog& LeadershipPipelinesomskeletforproduktion afledelseskvalitetogsammenhængskraft Prolog LeadershipPipelineharfåetvindisejlenesomkoncept,teoriogtænkning bl.a.vedattilbydeen beskrivelseafhvilkefærdigheder,prioriteterogarbejdsværdier,derskaltilforatløseledelsesopga?

Læs mere

03Leadership Pipeline

03Leadership Pipeline 03Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Kristian Dahl Studielektor AAU, cand. psych., Erhvervspsykolog, Kd@ilosi.dk. Thorkil Molly-Søholm Studielektor

Læs mere

Lederprofilerne beskriver 3 faktorer, som hver især - og sammen - spiller en rolle i lederens muligheder for at lykkes:

Lederprofilerne beskriver 3 faktorer, som hver især - og sammen - spiller en rolle i lederens muligheder for at lykkes: Leadership Pipeline - om praksiserfaringer med udvikling af lederprofiler Ønsket om at kunne forsyne organisationen med god ledelse til rette tid, præger i høj grad tankegodset bag Leadership Pipeline,

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Leadership pipeline coaching

Leadership pipeline coaching Leadership pipeline coaching Af Kim Martin Nielsen og Tobias Dam Hede Ledere i transitioner stoler på de færdigheder og strategier, der virkede for dem tidligere. Det er en fejltagelse. Watkins 2009: 48

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelse af ledergrupper en særlig ledelsesdisciplin

Ledelse af ledergrupper en særlig ledelsesdisciplin Ledelse af ledergrupper en særlig ledelsesdisciplin De seneste år har mange organisationer fået øjnene op for vigtigheden af at have velfungerende ledergrupper fra top til bund. Samtidig oplever vi ofte,

Læs mere

Offentlig ledelse på alle niveauer. Leadership Pipeline af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm

Offentlig ledelse på alle niveauer. Leadership Pipeline af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm Offentlig ledelse på alle niveauer Leadership Pipeline af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm Forskningsprojektet i DK Artiklen: Målgruppen er den offentlige sektor En forskningsbaseret og praktisk gennemprøvet

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Studielektor i ledelse, Institut for kommunikation og psykologi. Cand. Psych. Kd@lead.eu 28742220. Stifter af LEAD Enter Next Level www.lead.

Studielektor i ledelse, Institut for kommunikation og psykologi. Cand. Psych. Kd@lead.eu 28742220. Stifter af LEAD Enter Next Level www.lead. Kristian Dahl Studielektor i ledelse, Institut for kommunikation og psykologi. Cand. Psych. Kd@lead.eu 28742220 Stifter af LEAD Enter Next Level www.lead.eu Forskningsprojektet Leadership Pipeline i den

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

HR 98 netværksmøde i KL

HR 98 netværksmøde i KL HR 98 netværksmøde i KL 24 august 2017 [Initialer] J.nr. [Indsæt J.nr.] Allan Søgaard Larsen, Emma Winther og Birgit Lise Andersen deltog på netværksmødet med oplæg og i debat med HR-chefer fra 78 af landets

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende

Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Ledelsesevalueringer opleves ikke altid som et nyttigt redskab af hverken den enkelte leder eller organisationen

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet &

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S. Cand.psych Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune

Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen og personale-chefgruppen, at Magistraten godkender Oplæg

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Den 28. september 2010 Århus Kommune

Den 28. september 2010 Århus Kommune Notat Emne Til Kopi til Generisk model for vurdering af referenceforhold Den 28. september 2010 Århus Kommune Hensigtserklæring fra budgetforlig som baggrund for vurderingen af generelle referenceforhold

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og tvj@ramboll.com Per Møller Janniche prmj@rambol.com VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Effektive ledergrupper

Effektive ledergrupper Effektive ledergrupper Kort præsentation af Claus Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling indenfor ledelses- og organisationspsykologi, dels som lektor og professor ansat på Aalborg

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Inspiration til samtalen

Inspiration til samtalen Inspiration til samtalen MUS 2015 Dette materiale er inspiration til MUS-samtalen mellem medarbejder og chef. Følgende indgår i materialet: Samtalen Inspirationsspørgsmål Kompetencehjulet KL's otte kompetencer

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde. ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.dk Mobil 40147871 ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabsloven: Forebyggelse af brand ved

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere