TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009"

Transkript

1 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

2 Juni 2010

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14 Vejcentre,...16 Politikredse...17 Vejtyper...20

4 2

5 3 FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD Notatet indeholder dels en generel beskrivelse af det øjeblikkelige stade i form af figurer, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for året Notatet er udarbejdet i forbindelse med, at oplysningerne for hele året nu er endelige informationer fra politiet. Notatet findes kun i elektronisk form. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Kilde Definitioner Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i vejman.dk s uheldsregister fra politiets uheldsregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt, og lettere tilskadekomst. Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af uheldet. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end 0,50 o/oo eller er skønnet påvirket. Markante ændringer Når der i notatet tales om en markant ændring, afvigelse eller forskel menes der med mindre andet er anført at et antal i det beskrevne år statistisk set afviger fra såvel en prognose baseret på de foregående 10 års tal, som tallet for forrige år. Samtidig kræves, at det aktuelle tal er mindst 10. (Normalt vil der være anvendt et statistisk signifikansniveau på 5 %). I afsnittet generel udvikling er vist en række figurer og hovedtal, som viser den øjeblikkelige udvikling indenfor en række udvalgte områder. I afsnittet tabeller er vist en række hovedoplysninger for det aktuelle år.

6 4

7 5 GENEREL UDVIKLING I det følgende er vist information som generelt beskriver stadet i 2009 i forhold til tidligere år. Der er typisk set på udviklingen i forhold til de seneste 10 år. Faktiske tal for ulykker og tilskadekomster for året 2009 Antal uheld Antal personskader Personskade Materielskade I alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Oversigtstabel. Antal uheld og personskader for årene Samtlige kategorier af uheld og personskader i 2009 er de laveste i den viste periode. Der er markant færre Materielskadeuheld, Personskadeuheld, Uheld i alt, Lettere tilskadekomne og Personskader i alt i forhold til forventet i Største procentuelle forskel til forventningstallet er lettere til skade, som ligger 12 % lavere end forventet.

8 6 Følgende figurer viser den generelle udvikling over de seneste 11 år (aktuelt år og foregående 10 år, som der i det følgende generelt sammenlignes med). På figurerne er 4. kvartal markeret med en rødlig søjle. De øvrige kvartaler er markeret med gyldne søjler. Kurven Udvikling beskriver trenden, hvor der er korrigeret for ekstreme værdier og sæsonvariation. Ulykker med personskade Antal Udvikling Ulykker alene med materiel skade Antal Udvikling Antal dræbte Antal Udvikling Alvorlige personskader Antal Udvikling Lettere personskader Antal Udvikling Alle personskader Antal Udvikling Figur 1. Udvikling i uheld og personskader fra 1999 til 2009 fordelt på kvartaler. Der er i alle figurer, bortset fra materielskadeuheld, et generelt fald gennem årene. I de fleste udviklingskurver er der et dyk omkring kvartal 2001 og et mere markant dyk ved indgangen til 2006.

9 7 Fra 1999 til 2009 ses det største fald for dræbte, som falder med 62 %. Lettere skader falder med 56 % og alvorlige skader falder med 44 %. Personskadeuheld falder med 47 % og materielskadeuheld med 15 %. Uheld med alene materiel skade viser et nogenlunde konstant antal uheld frem til 2007, dog med den samme variation ved årsskiftet 2005/06. Fra 2007 ses også her et pænt fald. For dræbte er der en stagnation i udviklingen fra 1. kvartal 2007 til udgangen af 2008, hvor der for de øvrige grupper er tale om et fald. Faldet for dræbte indtræder først i starten af Pr. 4. kvartal 2009 ses det næstlaveste antal dræbte. Det laveste antal dræbte i de betragtede år ses pr. 1. kvartal Et forhold, der kan skyldes indførelsen af klippekort ½ år tidligere, samt to usædvanlige hårde vintermåneder. Månedsfordeling Opdeles uheld og personskader på måned er der flere markante afvigelser i forhold til de forventede tal. De fremgår af faktaboksen nedenfor. Markant færre personskadeuheld i: August måned November måned Markant færre materielskadeuheld i: August måned November måned December måned Markant færre uheld i alt i: Månederne juni - december Markant færre dræbte i: November måned Markant færre lettere tilskadekomne i: Juli måned November måned Markant færre personskader i alt i: Februar måned August måned Oktober måned November måned Personskader i alt er i 2009 det laveste i de år, der er tilgængelige hos Danmarks Statistik (når der igen ses bort fra krigsårene ). Antallet af dræbte i 2009 er det laveste i 73 år, når der ses bort fra uheldstal under 2. verdenskrig. I figur 3 ses antallet af dræbte fra 1935 og frem. Kun årene 1935 og 1937 har et lavere antal dræbte end 2009.

10 8 Personskader Dræbte og tilskadekomne Figur 2. Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik) Dræbte Dræbte Figur 3. Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik)

11 9 TRANSPORTMIDLER Indeks Knallert 30 Motorcykel Personbil Fodgænger Cykel Knallert Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt 2009 Figur 4. Udvikling i personskader for udvalgte transportmidler. Vist som indeks for summen af de seneste fire kvartaler, år 1999 = 100. I figuren er varebiler, lastbil/bus og øvrige udeladt, da antallet af personskader i disse grupper er relativt lille. Indeks for disse grupper ville derfor kunne variere betydeligt. Figuren viser, at tre af de viste transportmidler skiller sig ud fra de øvrige. Personskader på knallert 30 varierer gennem årene. Antallet toppede ved udgangen af 2002 men er faldet kraftigt fra 3. kvartal 2008 og ligger nu knap 20 under udgangsåret Indeks ligger i 2009 på niveau med motorcykler. Personskader på motorcykel er pr. 4. kvartal under niveauet i udgangsåret. Siden 2005 ses en stigning, som topper med udgangen af 2007 og derefter falder svagt. Denne gruppe er også relativ høj i forhold til de øvrige. Personskader på knallert 45 ligger pr. 4. kvartal 2009 betydeligt lavere end i udgangsåret, knap 70 lavere. Der ses et generelt fald gennem perioden. Der er flere markante afvigelser med færre dræbte eller tilskadekomne end ventet.

12 10 Personskader i alt Dræbte I varebiler, 176 personskader svarende til 23 % lavere end forventet På knallert 30, 656 personskader svarende til 22 % lavere end forventet På cykel, 871 personskader svarende til 8 % lavere end forventet Knallert 30, 12 dræbte svarende til 50 % lavere end forventet Alvorligt tilskadekomne Knallert 30, 394 alvorligt tilkskadekomne svarende til 17 % lavere end forventet Lettere skader Personbil, lettere personskader svarende til 7 % lavere end forventet Varebil, 92 lettere personskader svarende til 36 % lavere end forventet Knallert 30, 250 lettere personskader svarende til 26 % lavere end forventet Lettere skader på knallert 45 ligger med 36 skader i % over det forventede, men antallet er uændret i forhold til 2008.

13 11 UHELDSSITUATIONER Følgende figur viser, hvordan udviklingen i antallet af personskadeuheld har været inden for de 10 hovedsituationer, for året 2009 sammenlignet med de 5 foregående år. Antal ulykker med personskade Hovedsituation Hovedsituationsnumre anvendt i figuren: 0 Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning 1 Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej 2 Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj 3 Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende Figur 5. Antal personskadeuheld fordelt på hovedsituation i 2009 sammenlignet med for de foregående 5 år. Der er markante fald i 5 af de 10 hovedsituationer: Situation 0, eneuheld. Antallet af eneuheld i 2009, 958 er 12 % lavere end forventet. Situation 1, uheld mellem ligeudkørende, samme kurs. Antallet i 2009, 471 er 10 % lavere end forventet. Situation 2, uheld mellem ligeudkørende, modsatte kurs. Antallet i 2009, 347 er 10 % lavere end forventet. Situation 3, uheld med svingning, samme kurs. Antallet i 2009, 411 er 20 % lavere end forventet. Situation 5, krydsuheld uden svingning. Antallet i 2009, 395 er 16 % lavere end forventet.

14 12 En opdeling på partskombination i uheldene viser følgende markante ændringer: Situation 0 Personbil, 620 uheld, 8 % lavere end forventet Situation 1 Personbil lastbil/bus, 30 uheld, 30 % lavere end forventet Personbil cykel, 41 uheld, 33 % lavere end forventet Situation 2 Personbil lastbil/bus, 28 uheld, 38 % lavere end forventet Situation 3 Personbil varebil, 12 uheld, 72 % lavere end forventet Situation 6 Personbil motorcykel, 50 uheld, 100 % højere end forventet ALDER Der er flere markante afvigelser i personskadernes fordeling på aldersgruppe. Markante fald ses for aldersgrupperne: 7 14 år, 242 personskader, 14 % færre end forventet år, 423 personskader, 29 % færre end forventet år, personskader, 6 % færre end forventet. Derudover ses markante fald for følgende kombinationer af aldersgruppe og elementart. Aldersgruppe 7 14 år Knallert 30, 17 personskader i 2009, 39 % lavere end forventet Aldersgruppe år Knallert 30, 192 personskader, 42 % lavere end forventet Aldersgruppe år Personbil, personskader, 8 % lavere end forventet Varebil, 109 personskader, 31 % lavere end forventet Lastbil/bus, 35 personskader, 30 % lavere end forventet Knallert 30, 307 personskader, 16 % lavere end forventet Aldersgruppe Over 64 år Cykel, 102 personskader, 30 % lavere end forventet

15 13 Antal Personskader fordelt på alder lettere alvorlig dræbt >= 90 Alder Figur 6. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder i Aldersfordelingen er vist i figur 6. En gennemgang af tallene viser at: Der er flest dræbte (17) på 18 år. 14 var i personbil, 2 i varebil og 1 på knallert 30. Der er flest alvorligt tilskadekomne (107) på 18 år 63 var i personbil, 6 i varebil, 4 på motorcykel, 4 på knallert 45, 17 på knallert 30, 9 på cykel og 4 fodgængere Der er flest lettere tilskadekomne (131) på 18 år. 104 var i personbil, 1 i varebil, 1 på motorcykel, 1 på knallert 45, 10 på knallert 30, 8 på cykel, 5 fodgængere og 1 i et 3 eller 4-hjulet køretøj under 400 kg. De højeste antal personskader ligger i aldersgruppen år. Det er især blandt knallert 30 og personbiler, at personskaderne forekommer. Hvis man sammenligner med befolkningstallet vil der også komme en top blandt de ældre (>= 70 år).

16 14 SPIRITUSUHELD Der er markant færre person- og materielskadeuheld med sprit i Som en følge heraf ses også markant færre personskader i sprituheld og endvidere markant færre lettere personskader i sprituheld. Markante ændringer fremgår af faktaboksen på næste side. Indeks for året (uheld i år 2004 = 100). Antallet af uheld i år 2004 er vist over søjlerne til venstre med sprit uden sprit med sprit uden sprit Personskade Materiel skade Figur 7. Indeks for trafikuheld med og uden sprit i 2009 sammenlignet med de 5 foregående år. Uheld i 2004 = 100.

17 15 Spiritusuheld Med personskade, i alt 681 personskadeuheld, 10 % lavere end forventet Med personskade og påvirket fører af personbil, 327 personskadeuheld, 16 % lavere end forventet Med personskade og påvirket fører af knallert 30, 181 personskadeuheld, 14 % lavere end forventet Med materielskade, i alt materielskadeuheld, 6 % lavere end forventet Med materielskade og påvirket fører af varebil, 94 materielskadeuheld, 20 % lavere end forventet Personskader i spiritusuheld 862 personskader i alt, 12 % lavere end forventet 472 personskader i uheld med påvirket fører af personbil, 25 % lavere end forventet Alvorligt tilskadekomne i spiritusuheld 192 alvorlige skader i uheld med påvirket fører af personbil, 23 % lavere end forventet Lettere tilskadekomne i spiritusuheld 365 lettere skader i alt, 20 % lavere end forventet 230 lettere skader i uheld med påvirket fører af personbil, 22 % lavere end forventet

18 16 VEJCENTRE Personskadeuheld Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Materielskadeuheld Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Personskader Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Figur 8. Antal uheld og personskader i fordelt på vejcentre.

19 17 I figurerne er vist udviklingen over de seneste 11 år inden for de enkelte vejcenterområder. For personskadeuheld og personskader i alt er der generelt tale om fald gennem perioden for alle vejcentre. Faldet er størst i Hovedstaden. For materielskadeuheld er der også tale om et fald i Hovedstaden, hvorimod antallet ligger nogenlunde konstant for de øvrige vejcentre. Der er markant færre uheld og personskader i flere vejcentre. Markant færre personskadeuheld i vejcenter: Sjælland, 411 personskadeuheld svarende til 20 % lavere end forventet Midt- og Vestjylland, 443 personskadeuheld svarende til 14 % lavere end forventet Markant færre materielskadeuheld i vejcenter: Hovedstaden, materielskadeuheld svarende til 10 % lavere end forventet Syddanmark, materielskadeuheld svarende til 9 % lavere end forventet Nordjylland, 675 materielskadeuheld svarende til 8 % lavere end forventet Markant færre dræbte i vejcenter: Hovedstaden, 43 dræbte svarende til 27 % lavere end forventet Sjælland, 42 dræbte svarende til 31 % lavere end forventet Markant færre tilskadekomne i vejcenter: Sjælland, 500 tilskadekomne svarende til 22 % lavere end forventet Syddanmark, tilskadekomne svarende til 8 % lavere end forventet Midt- og Vestjylland, 542 svarende til 17 % lavere end forventet POLITIKREDSE På grund af store forskelle i antallet af uheld i de enkelte politikredse er der i det følgende vist en indekseret udvikling i antallet af personskader i politikredsene, opdelt efter områderne Jylland, Øerne og Hovedstaden. Der er forskel på udviklingen i de tre områder. Det er bemærkelsesværdig, at indeks for personskader i 2009 er 41 i Hovedstadsområdet, hvor det i Jylland er 59 og på Øerne er 53. Højeste indeks i 2009 (Ekskl. Bornholm med indeks 67) ses i 3 politikredse i Jylland 65 for politikreds Syd- og Sønderjylland 62 for politikreds Østjylland 30 for politikreds Midt- og Vestjylland Laveste indeks i 2009 ses i de tre politikredse i Hovedstadsområdet 39 for politikreds Københavns Vestegn 39 for politikreds København 44 for politikreds Nordsjælland

20 18 Der er flere markante afvigelser i de enkelte politikredse. Markant færre personskadeuheld i politikreds: Midt- og Vestjylland, 564 personskadeuheld svarende til 12 % lavere end forventet Syd- og Sønderjylland, 478 personskadeuheld svarende til 9 % lavere end forventet Markant færre materielskadeuheld i politikreds: Fyn, 866 materielskadeuheld svarende til 8 % lavere end forventet Nordsjælland, 560 materielskadeuheld svarende til 8 % lavere end forventet Markant færre dræbte i politikreds: Sydøstjylland, 31 dræbte svarende til 31 % lavere end forventet Markant færre tilskadekomne i politikreds: Midt- og Vestjylland, 700 tilskadekomne svarende til 15 % lavere end forventet Sydøstjylland, 397 tilskadekomne svarende til 17 % lavere end forventet Syd- og Sønderjylland, 563 tilskadekomne svarende til 9 % lavere end forventet Midt- og Vestsjælland, 273 tilskadekomne svarende til 13 % lavere end forventet Indeks Personskader - Jylland , Nordjyllands Politi 2, Østjyllands Politi 3, Midt- og Vestjyllands Politi 4, Sydøstjyllands Politi 5, Syd- og Sønderjyllands Politi Jylland Figur 9. Personskader i politikredsene, indekseret, 1999=100.

21 19 Indeks Personskader - Øerne , Fyns Politi 7, Sydsjæl. og Lolland-Fl. Politi 8, Midt- og Vestsjællands Politi 12, Bornholms Politi Øerne Indeks Personskader - Hovedstadsområdet , Nordsjællands Politi 10, Københavns Vestegns Politi 11, Københavns Politi Hovedstadsområdet Figur 9 fortsat. Personskader i politikredsene, indekseret, 1999=100. De store variationer for Bornholms Politi skyldes primært, at der er tale om små tal.

22 20 VEJTYPER I 2009 ses markante fald for: Uheld i alt på motorvej, 559 svarende til 12 % lavere end forventet Personskadeuheld på kommuneveje, personskadeuheld svarende til 4 % lavere end forventet Materielskadeuheld, materielskadeuheld svarende til 5 % lavere end forventet Uheld i alt på kommuneveje, uheld i alt svarende til 4 % lavere end forventet Lettere tilskadekomne på kommuneveje, lettere tilskadekomne svarende til 6 % lavere end forventet. Indeks Indekseret udvikling i personskader i de seneste fire kvartaler opdelt efter vejtype Indeks af personskader løbende 4 kvartaler seneste periode: --- Motorvej: 309 personskader --- Motortrafikvej: 67 personskader --- Øvr. Statsvej: 701 personskader --- Kommunevej: personskader kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 1 Motorvej Motortrafikvej Øvr. Statsvej Kommunevej Figur 10. Indeks for personskader pr år opdelt på vejtype, år 1999 = 100. Figuren ovenfor viser udviklingen i personskader opdelt efter vejtype. Der er tale om indeks for summen af løbende 4 kvartaler. I signaturforklaringen er vist antallet ved udgangen af 4. kvartal De to vejtyper med flest personskader, kommunevej (ekskl. motorvej og motortrafikvej) og øvrige statsveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej) viser en næsten identisk udvikling gennem årene og har de største fald gennem årene. For motorveje og motortrafikveje er der på grund af et lavere antal personskader større variation gennem årene. Nyanlæg af motorveje kan forklare, at motorvejsindekset ikke falder i takt med de øvrige statsveje.

23 21 Markante ændringer; Motorvej 559 uheld i alt svarende til 12 % lavere end forventet Øvrige kommuneveje personskadeuheld svarende til 4 % lavere end forventet materielskadeuheld svarende til 5 % lavere end forventet uheld i alt svarende til 4 % lavere end forventet lettere tilskadekomne svarende til 6 % lavere end forventet Bemærk, at der i 2009 er 215 dræbte på øvrige kommuneveje. I 2008 var tallet 304 dræbte på øvrige kommuneveje. Det er et væsentligt fald, selvom det ikke er markant.

24 22

25 23 TABELLER Månedsfordeling Antal uheld personskade materielskade I alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade Hele 2008 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Hele 2009 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Procentvis ændring Hele 2008-Hele % -7% -11% -25% -12% -21% -17% Ved nyt år rettes årssangivelsen her, så slår det igennem i de resterende tabeller Tabel 1. Antal uheld og personskader i 2009 sammenlignet med 2008.

26 24 Varebil Lastbil/ Bus Knallert 45 Knallert 30 Cykel Andet* Personbil Motorcykel Fodgænger Hele 2008 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Hele 2009 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Procentvis ændring Hele Hele Anm. *: Andet inkluderer transportmidler som traktorer, motorredskaber og ryttere Tabel 2. Antal personskader fordelt på transportmiddel i 2009 sammenlignet med 2008.

27 25 Hovedsituation i alt Uheld i alt Uheld med et transportmiddel Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Uheld med to eller flere transportmidler nr. 1 - nr. 2 Personbil - personbil Personbil - varebil Personbil - lastbil/bus Personbil - motorcykel Personbil - knallert Personbil - knallert Personbil - cykel Personbil - fodgænger Personbil - andet Varebil - personbil Varebil - varebil Varebil - lastbil/bus Varebil - motorcykel Varebil - knallert Varebil - knallert Varebil - cykel Varebil - fodgænger Varebil - andet Lastbil/bus - personbil Lastbil/bus - varebil Lastbil/bus - lastbil/bus Lastbil/bus - motorcykel Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - cykel Lastbil/bus - fodgænger Lastbil/bus - andet Hovedsituationsnumre anvendt i tabellen: 0 Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning 1 Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej 2 Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj 3 Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende

28 26 Hovedsituation i alt Motorcykel - personbil Motorcykel - varebil Motorcykel - lastbil/bus Motorcykel - motorcykel Motorcykel - knallert Motorcykel - knallert Motorcykel - cykel Motorcykel - fodgænger Motorcykel - andet Knallert 45 - personbil Knallert 45 - varebil Knallert 45 - lastbil/bus Knallert 45 - motorcykel Knallert 45 - knallert Knallert 45 - knallert Knallert 45 - cykel Knallert 45 - fodgænger Knallert 45 - andet Knallert 30 - personbil Knallert 30 - varebil Knallert 30 - lastbil/bus Knallert 30 - motorcykel Knallert 30 - knallert Knallert 30 - knallert Knallert 30 - cykel Knallert 30 - fodgænger Knallert 30 - andet Cykel - personbil Cykel - varebil Cykel - lastbil/bus Cykel - motorcykel Cykel - knallert Cykel - knallert Cykel - cykel Cykel - fodgænger Cykel - andet Andet - personbil Andet - varebil Andet - lastbil/bus Andet - motorcykel Andet - knallert Andet - knallert Andet - cykel Andet - fodgænger Andet - andet Note: Nr. 1 - nr. 2 refererer til nummereringen for de 2 første elementer i uheldssituationen Tabel 3. Antal personskadeuheld fordelt på transportmiddel og hovedsituation i 2009.

29 27 Heraf i aldersgruppe: I alt 0-2 år 3-6 år 7-14 år år år år år 65 - år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Dræbte i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Alv. tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Flygtet Let tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus MC Knallert Knallert Cykel Andet Fodg Flygtet Note: Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle personer foreligger aldersoplysninger Tabel 4. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter anvendt elementart og alder i 2009.

30 28 Heraf med spirituspåvirket fører af: Lastbil/ bus Knallert 45 Knallert 30 Cykel Andet Personbil Motorcykel Fodgænger Spiritusuheld i alt I alt Varebil Personskade * Materielskade * Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt spiritus påvirkede førere/fodgængere Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader blandt øvrige Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Anm. *: Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme uheld, er summen fordelt på transportmidler ikke lig I alt kolonnen. Note: For personskader er skaderne anbragt under elementarten for højeste promille, og er dermed kun talt en gang Tabel 5. Antal spiritusuheld og personskader i disse i 2009.

31 29 Antal uheld Personskader Vejcenter Personskade Materiel skade Dræbte Tilskade 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Hele landet Til skade Vejcenter 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Østjylland Midtvestjylland Nordjylland Hele landet Øvrige Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt på vejcentre i Antal uheld Personskader Politikreds Personskade Materiel skade Dræbte Tilskade 1 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd- og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og Lolland-Fl Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet Dræbte Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Fodgænger Øvrige Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Personskader fordelt på elementart Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Fodgænger Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Til skade Dræbte Personskader fordelt på elementart Politikreds 1 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd- og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og Lolland-Fl Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet Til skade Tabel 7. Antal uheld og personskader fordelt på politikredse i 2009.

32 30 personskade Antal uheld materielskade I alt Dræbte Antal personskader Alvorligt Lettere tilskade tilskade Hele året 2008 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv - Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje I alt Hele året 2009 i alt Heraf: Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv - Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Procentvis ændring Alle veje Motorvej Motortrafikvej Ramper Mv - Mtv Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje Anm. *: Gruppen dækker ud over til- og frakørselsramper. Rastepladser og lignende sideanlæg ved motorveje indgå under øvrige veje Note: Procenter er ikke beregnet, hvis antallet i et af årene er under 10 Tabel 8. Antal uheld og personskader fordelt på vejtyper 2009 sammenlignet med 2008.

33

34 KØBENHAVN Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Prøvested Teoriprøve Praktisk prøve. Politikreds Kategori Antal aspiranter Dumpeprocent Antal aspiranter Dumpeprocent

Prøvested Teoriprøve Praktisk prøve. Politikreds Kategori Antal aspiranter Dumpeprocent Antal aspiranter Dumpeprocent Køreprøver i 2013 Nordjyllands Politi Østjyllands Politi A 1) 2 0,0 2 0,0 A1 58 13,8 57 14,1 A2 89 19,1 81 18,5 A 382 11,5 385 10,1 B 10.728 24,9 11.931 33,5 C 516 18,4 461 12,4 D 202 18,3 190 17,4 B/E

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne Motorcykelulykker Baggrundsnotat 9% 8% 7% 6% 5% 4% Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere