Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse Børne- og Skoleudvalget Tilbygning til Børnehuset i Allinge Fritids- og Kulturudvalget Renovering af Rønne Svømmehal 600 Fritids- og Kulturudvalget Lukning af Svaneke og Hasle biblioteker 440 Social- og Sundhedsudvalget Indretning af Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af tryghedsalarmer 50 Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af løftepuder til hjemmeplejen 200 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord 700 Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for kommunale bygninger Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen 170 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole Nedrivningspulje Indkøb af 10 nye busser til BAT Nyt gulv i træningshallen 400 Nyt tag på træningshallen 800 Lovpligtig opsætning af rottespær i kommunens bygninger 840 Tagrenovering Paradisbakkeskolen i Nexø Tagrenovering Sagavej 2, Rønne juni 2014 Side 1

2 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse et omfatter indkøb af et antal tablets, der sammen med allerede eksisterende tablets på skolerne indebærer, at alle elever i klasse i Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Kildebakken, Heldagsskolen og Ungdomsskolens afdelinger Dybdal og 10. klasseskolen udstyres med en personlig tablet. Det afsatte beløb til drift er bl.a. afsat til udskiftning af tablets hvert 3. år. Forslaget indebærer, at alle elever på klassetrin tilbydes lige muligheder for at anvende digitale læringsmidler i undervisningen. Den udleverede tablet vil være et personligt værktøj i hele skoletiden og kan anvendes i alle fag og emner, såvel i som udenfor undervisningstiden. Forslaget indgår som en del at IT-strategien på skoleområdet, der er politisk behandlet i foråret Udover anlægsbudgettet vil der være afledte driftsmidler til løbende udskiftning af nedslidte tablets (se nederst i skemaet) Anlæg juni 2014 Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse et omfatter indkøb af et antal tablets, der sammen med allerede eksisterende tablets på skolerne indebærer, at alle elever i klasse i Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Kildebakken, Heldagsskolen og Ungdomsskolens afdelinger Dybdal og 10. klasseskolen udstyres med en personlig tablet. Det afsatte beløb til drift er bl.a. afsat til udskiftning af tablets hvert 3. år. Forslaget indebærer, at alle elever på klassetrin tilbydes lige muligheder for at anvende digitale læringsmidler i undervisningen. Den udleverede tablet vil være et personligt værktøj i hele skoletiden og kan anvendes i alle fag og emner, såvel i som udenfor undervisningstiden. Forslaget indgår som en del at IT-strategien på skoleområdet, der er politisk behandlet i foråret Udover anlægsbudgettet vil der være afledte driftsmidler til løbende udskiftning af nedslidte tablets (se nederst i skemaet) Anlæg juni 2014 Side 3

4 Børne- og Skoleudvalget Tilbygning til Børnehuset i Allinge Som en forudsætning for nedprioriteringsforslaget om sammenlægning af børnehusene i Allinge og Tejn, skal den eksisterende bygning i Allinge udvides med 2 grupperum, toilet og personalefaciliteter. Overslagspris Tilbygning til Allinge Børnehus Forudsætninger: + 24 børnehavebørn + 12 vuggestuebørn + Puslerum/toiletforhold/liggehal til vuggestuen og toiletter til børnehavegruppen. Til(ny)bygning 230 m2 a kr Til(ny)bygning af liggehal på 40 m2 a kr Brandvarslingsanlæg til hele institutionen I alt, før rådgiverhonorar Rådgiverhonorar 10 pct. Flytning af legeredskaber fra Tejn til Allinge + reetablering af legeplads Udgifter i alt ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr. Se beskrivelser i prioriteringsforslag BSU-17 vedrørende fysisk sammenlægning af Allinge-Tejn Børnehus. Anlæg juni 2014 Side 4

5 Fritids- og Kulturudvalget Renovering af Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal trænger til renovering. Især promenadedækkene omkring bassinerne er i meget dårlig stand. En bygningsgennemgang fra oktober 2013 konkluderer, at dækkenes bæreevne indenfor en kort årrække vil være så svækkede, at der må etableres supplerende afstivninger med mindre der gennemføres en gennemgribende renovering. Fritids- og Kulturudvalget har indstillet følgende renoveringsstrategi: Der udskiftes klinker lokalt efterhånden som det viser sig nødvendigt. Der etableres supplerende understøtning under dækket med galvaniserede stålprofiler. Dækket vil have en restlevetid på 5-6 år. Bassinet vil have en restlevetid på år, såfremt den katodiske beskyttelse holdes i drift. Det er vurderet, at dette kan gennemføres for en anlægsudgift på ,- kr.der er dog ikke indhentet konkret tilbud på opgaven endnu. Såfremt bæreevnen i promenadedækkene når et kritisk niveau, vil det betyde en lukning af Rønne Svømmehal. Anlæg juni 2014 Side 5

6 Social- og Sundhedsudvalget Indretning af Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejecenter Fontænehuset forlader sit lejemål på Mariegården og er flyttet ind i det tidligere Svaneke Plejecenter. Bygningerne er indrettet med små stuer og skal ændres for at imødekomme behovene i Fontænehuset. Der skal indrettes Køkken, der kan anvendes som instruktionskøkken og samtidig producere til cafeen. Værkstedfaciliteter, der kan anvendes til arbejdsenhederne værksted, hus og have mv. Cafe, hvor husets medlemmer og medarbejdere kan spise, og hvor der kan afholdes forskellige slags fælles arrangementer. Kontor reception enhed, hvor lejligheden skal gøres til arbejdsplads, med fjernelse af køkken og væggen mellem de 2 værelser væltes. Der skal også retableres en receptions disk. Trænings/aktivitets faciliteter, hvor væggene skal væltes og rummet skal gøres til et stort rum. Combi rum, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage hvis medlemmet har brug for ro, Nada, osv. Undervisnings rum. Nedlæggelse af toiletter og køkkener i lejligheder, hvor det ikke giver mening, der er toilet og køkken. Ændringerne er en forudsætning for den videre drift og udvikling af Fontænehuset, som både aktivitets- og samværstilbud, samt beskæftigelsestilbud. Det har pga. travlhed i Center for Ejendomme og ikke været muligt at få beregnet ændringsønskerne og Fontænehuset er nu flyttet ind i Svaneke Plejecenter. Herved bliver det også lettere at konkretisere ønskerne. Beløbet hviler alene på et umiddelbart skøn fra Center for Ejendomme og. Anlæg juni 2014 Side 6

7 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker. Ejendommen er kommunal ejet, og ligger i henhold til Forsyningsplan i et separat kloakeret område. Der er derfor pligt til at separere regn- og spildevand inde på egen matrikel, og koble det til de dertil indrettede regnvands- og spildevandstik. Fristen for omlægning er allerede overskredet, det har dog ikke endnu været muligt at finde finansiering til det. Ingen Anlæg juni 2014 Side 7

8 Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for kommunale bygninger Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes energimærker for kommunens bygninger i alt ca m². Eksisterende energimærker er delvis udført i 2010 og 2011 og har en gyldighed på 7 år. Det er ligeledes et lovkrav at energimærker skal udarbejdes af et certificeret energimærkningsfirma. Det er nødvendigt, at strække arbejdet over en periode på 4 år, dels for at kunne nå at gennemgå alle bygninger grundigt inden det nuværende energimærke udløber, samt for at have mulighed for at gøre det i et samarbejde, der sikrer kvalitet i produktet og en overlevering af viden til egen organisation. Energimærkningen foreslås udarbejdet i form af et partnerskab med et certificeret energimærkningsfirma, der sikrer et tæt samarbejde mellem den eksterne leverandør og Bygnings- og boliggruppen således, at der opnås synergi i forhold til renoveringsopgaver. Modellen med partnerskab skal sikre at produktet kan bruges videre til den strategiske energiindsats, som en del af arbejdet omkring ejendomsstrategien.alternativt vil energimærkningen kunne udarbejdes og leveres alene af ekstern leverandør, men uden mulighed for at opnå synergieffekterne til brug for det interne arbejde (som nævnt ovenfor). Prisen vil samlet være den samme, men forfalde i 2016/2017. Anlæg juni 2014 Side 8

9 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen Ejendommen i Pedersker Hovedgade 23 Karamellen har tidligere været anvendt som klubhus for ungdomsklub og er efter endt brug sat til salg i Salgsarbejdet er efterfølgende sat i bero pga. olielugt i bygningen og olieforurening på grunden. Flere forskellige ejendomsmæglere har vurderet, at ejendommen ikke kan sælges. Bygningerne anbefales nedrevet og grunden renset. Der i løbet af de sidste år udført flere undersøgelser, som ikke har defineret forureningens endelige omfang. Der er i 2014 udarbejdet supplerende undersøgelser, som har vist, at omfanget af forureningen var mindre end først antaget. Anlægsudgifter til nedrivningen kan ikke medfinansieres fra den statslige nedrivningspuljes midler, da bygningens anvendelse ikke falder i tråd med nedrivningspuljens anvendelsesområde. Tiltagene vil ikke medføre en driftsbesparelse, da der på forhånd ikke er driftsbudget til denne bygning. Anlæg juni 2014 Side 9

10 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Ejendomsservice arbejder på, at støtte borgere i Klemensker om at anvende pavillon, samt grønt areal omkring ejendommen som en aktivitetspark for Bornholm. Dette tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet mod hovedgaden, ved at nedrive øvrige bygninger omkring ungdomsskolen. Disse bygninger står tomme, er i meget dårlig stand og er ikke egnet til salg. Forslaget støtter Kommunalbestyrelsens mål om Et godt og aktivt liv for alle samt Teknik & Miljøudvalgets mål om Borgerinddragelse og partnerskaber i den kommunale drift. Anlægsudgifter til nedrivningen kan ikke medfinansieres med den statslige nedrivningspuljes midler, da tiltaget ikke falder i tråd med nedrivningspuljens anvendelse. Tiltaget vil ikke medføre en driftsbesparelse, da der på forhånd ikke er driftsbudget til disse bygninger. Anlæg juni 2014 Side 10

11 Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole, Bygaden 15, Aakirkeby I forlængelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale bygninger finansieret af den statslige nedrivningspulje i 2012, ansøges der om anlægsbevilling til nedrivning af yderligere bygninger ved den tidligere produktionshøjskole i Aakirkeby, som ikke er omfattet af den statslige nedrivningspulje Ejendommen består af 2 matrikler med et grundareal på m2 og et bygningsdriftsareal på p.t. ca m2. De fleste bygninger er i meget dårlig stand og i stærkt forfald. Grunden er delvis dækket af fredskov. På baggrund af dette har Økonomi og Analyse tidligere vurderet, at ejendommen ikke har nogensalgsværdi.endelig er det Teknik & og Miljøs vurdering, at området ikke er egnet til udvidelse af friluftsfaciliteter, og at området bør ryddes og overgå til selvsået skov. Dette vil sikre de laveste driftsudgifter i fremtiden. Anlægsudgifter til nedrivningen kan ikke medfinansieres med midler fra den statslige nedrivningspulje, da tiltagene ikke falder i tråd med nedrivningspuljens anvendelse. Tiltagene vil ikke medføre en driftsbesparelse, da der på forhånd ikke er driftsbudget til disse bygninger. Anlæg juni 2014 Side 11

12 Nedrivningspulje 2015 Staten stiller en ramme til rådighed til nedrivning af ejendomme, opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning og andre tiltag. Denne pulje kræver en kommunal medfinansiering. Derudover kan der være dele af en ejendom som ikke er dækket af statens pulje, men som ud fra de samlede hensyn kan være hensigtsmæssig at få nedrevet, hvor det er muligt for kommunen at yde et tilskud. Der vil kunne ydes tilskud til bygningsfornyelse herunder nedrivning og opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning. Det vil medvirke til at fjerne en del af bygningsmassen i byer og på landet, der pt står og forfalder. Det vil kunne opgradere bymiljøet og give plads for nye aktiviteter samt fjerne ubeboelige huse på landet. Anlæg juni 2014 Side 12

13 Indkøb af 10 nye busser til BAT BAT fik i juni/juli måned 2012 leveret 12 nye busser efter anlægsbevilling og gennemførelse af udbud til indkøb af busser. De leverede busser har levet op til det forventede både med hensyn til brændstofsøkonomi og driftskvalitet. Derudover er der generelt positive tilbagemeldinger fra kunderne på det serviceløft som investeringen i nyt materiel har afstedkommet. Her skal det særligt bemærkes, at der er trinfri adgang og at antallet af siddepladser er forøget med 18 stk. pr. bus, hvilket har betydet en stor forbedring for mange daglige brugere af den kollektive trafik. Derudover er busserne leveret med en meget omfattende garanti lydende på 24 måneders fuld garanti uden kmbegrænsning samt 36 måneder uden km-begrænsning på motor, gear og bagtøj. Da de leverede busser har kørt mellem 120 og 160 t.km på ca. 11 måneder er det ikke uden betydning at have en sådan garanti, når der kigges på de løbende driftsomkostninger. Med anlægsforslaget kan den resterende del af BAT s busser udskiftes. Den resterende del af BAT s busflåde er omkring15 år gammel og disse busser har nu tilbagelagt mellem 1,2 og 1,6 mio. km. i henholdsvis Aarhus og på Bornholm. Omkostningen til at holde disse busser kørende i drift er stigende og kvalitetsforskellen i forhold til de nyanskaffede busser er særdeles tydelig for både kunder og chauffører. Indkøbskontrakten er lavet som en rammeaftale, hvilken giver BRK/BAT ret til at købe op til 22 busser til en fastsat pris der indekseres med 2 % p.a. frem til og med august Aftalen kan udvides med køb op til 35 busser på samme vilkår. Der skal således ikke gennemføres en ny udbudsforretning ved indkøb af yderligere busser inden medio Den næste leverance på 10 nye busser vil BAT foreslå finansieret efter følgende 60/40 model med en pris pr bus på ca. 1,7 mio. kr. i prisniveau 2014: 10,2 mio. finansieres ved anlægsbevilling fra BRK s anlægsbudget 6,8 mio. finansieres ved reduktion af det årlige driftsbudget for BAT med kr. pr. år i 10 fra budget 2015 Denne model vil sikre, at den kollektive trafik på Bornholm i en længere årrække vil have den primære buspark på Bornholm tidsopdateret, uanset om den kommunale busafdeling ikke drives videre efter en eventuel udbudsrunde i Ved en nedlukning af driftsafdelingen vil samtlige busser således indgå i udbuddet med tvungen overtagelse af de vindende operatører til brug i kontrakterne. Restværdien på busserne vil således tilbageføres til kommunekassen og BAT s driftsbudgetter reguleres i forhold hertil. Samtidig giver en udskiftning af den resterende buspark BAT sikkerhed for, at der ikke opstår ekstraordinære økonomiske udfordringer grundet teknisk forældelse i de kommende år. Anlæg juni 2014 Side 13

14 Nyt gulv i træningshallen Det nuværende gulv i Træningshallen er et støbt gummigulv. Gulvet anslås at være mindst 25 år gammelt. Som følge af ælde, er gulvets overflade flere steder revnet, og enkelte steder er der ligefrem huller i gulvet. Skaderne på gulvet har over de seneste 2-3 år været tiltagende.iflg. foreløbig vurdering fra leverandør, vil der kunne lægges en ny gummimasse ud, oven på den eksisterende, alternativ kan der lægges et kunststof gulv af typen Taraflex, svarende til det gulv der er lagt i Søndermarkshallen. Forslaget blev også fremsat i budget Siden er skaderne på gulvet tiltaget. Det må forventes at gulvet vil være uanvendeligt i løbet af et par år. Anlæg juni 2014 Side 14

15 Nyt tag på træningshallen I 2013 blev taget på den tilstødende Rønne Idrætshal udskiftet. Tagpladerne, som er asbest frie, var på grund af alder mørnet. Det samme er tilfældet med tagpladerne på Træningshallen, hvor der har været vandgennemtrængning ved regn- og tøvejr. Prisoverslaget er baseret på erfaringer fra renovering af taget på Rønne Idrætshal. Det må forventes at vandgennemtrængningen vil tage til i den kommende sæson. Vand på idrætshallens gulv medfører betydelige risici vedr anvendelse af hallen til idrætslige formål. I princippet vil dele af idrætshallen skulle aflukkes for brug. Anlæg juni 2014 Side 15

16 Lovpligtig opsætning af rottespær i kommunens bygninger I henhold til 7 i rottebekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Som det fremgår i Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommunejf.rottebekendtgørelsen 37 stk. 2, skal Kommunalbestyrelsen senestmedio 2015 have opsat rottespærrer på disse steder. Desuden fremgår det irottebekendtgørelsen, at opgaven skal udføres af certificeret virksomhed. ingen Anlæg juni 2014 Side 16

17 Tagrenovering Paradisbakkeskolen i Nexø Pap- og eternittage er nedslidte på bygningerne F1, B og G. Disse tagflader har været utætte flere gange og har været lappet mange steder. Tagrenovering med henblik på at undgå følgeskader i de øvrige bygningsdele, som kan fordyre projektet væsentligt. Anlæg juni 2014 Side 17

18 Tagrenovering Sagavej 2, Rønne Sagahuset anvendes som medborgerhus. Smuldrende eternittag fra 1988 risikerer at blive nedbrudt og bør derfor udskiftes. Tagrenovering inklusive skotrender. Dette med henblik på at undgå følgeskader i de øvrige bygningsdele, som kan fordyre projektet væsentligt. Anlæg juni 2014 Side 18

19 Fritids- og Kulturudvalget Lukning af Svaneke og Hasle biblioteker Flytning af udlånsautomater m.m. ifm. lukning af biblioteker. Overslag over omkostninger ved flytning af udlånsautomater mv. pr. skole (Engangsudgift, anlæg): Rullegitre 10 m a kr. Flytning af udlånsautomat Adgangskontrol I alt anslået pr. skole kr kr kr kr. Anlægsudgift der fratrækkes besparelespotentialet i 2015 ved to skoler: kr. - Anlæg juni 2014 Side 19

20 Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af tryghedsalarmer Anlæg i forbindelse med nedprioriteringsforslag SU-01 - reducering af antallet af medarbejder om natten indenfor pleje i eget hjem. Anskaffelse af tryghedsalarmer á kr. til 5 ruter + 1 reserve henvises til nedprioriteringsforslaget Anlæg juni 2014 Side 20

21 Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af løftepuder til hjemmeplejen Anlægsudgift skal ses i forbindelse med nedprioriteringsforslag SU-02 - reducering af tunge løft i hjemmeplejen. Nedprioriteringsforslaget forudsætter at der anskaffes løftepude til hver location (7 heraf haves 1) og at medarbejderne oplæres til brug af disse 30 min. pr. medarbejder (anslået kr ). Anskaffelse af løftepuder á kr. Der henvises til nedprioriteringsforslaget Anlæg juni 2014 Side 21

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration 0-1.650-4.950-4.950 101 Ansættelse af en driftssupervisor

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere