Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade København K. Advokatfirmaets j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144"

Transkript

1 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade København K B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach på vegne af Karsten Kjær klaget til Byfornyelsesnævnet for Region Midtjylland over He r- ning Kommunes afgørelse af 8. august 2011 om byforn y- else af området kaldt Den Glemte Gade, Bethaniagade 5, 7400 Herning. Det er advokatfirmaets opfattelse, at Herning Kommunes afgørelse er ugyldig, idet kommunen ikke har hjemmel i 39 til at træffe afgørelsen, ligesom advokatfirmaet mener, at Herning Kommunes afgørelse er i strid med en for området gældende deklaration og i ø v- rigt i strid med en af Herning Kommune meddelt begu n- stigende forvaltningsakt. Til støtte for påstanden har advokatfirmaet navnlig gjort gældende, at der ikke er tale om en egentlig friarealfo r- bedring, idet der ikke skabets et forbedret friareal, at projektet strider mod deklarationen lyst på ejendommen, samt at Herning Kommune har tilkendegivet, at projektet kun ville blive gennemført hvis der var enighed om det blandt ejerne. Sagsfremstilling: Advokatfirmaet har i klagen til byfornyelsesnævnet blandt andet anført, at det følger af byfornyelseslovens 39, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilvej e- bringelse af fælles friarealer m.v., når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer og si k- ring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / 2 1 S A G S B E H A N D L E R : M K L A A R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Advokatfirmaet anfører videre, at der ved fælles friarealer og fælles lokaler forstås rekreative arealer, nærlegepla d- ser m.v., ligesom der samtidig med beslutningen om tilv e-

2 jebringelse af fælles friarealer m.v. skal udarbejdes e n plan for vedligeholdelse og drift af friarealet. Det er efter advokatfirmaets opfattelse, et overordnet fo r- mål med byfornyelseslovens 39, at medvirke til etabl e- ring af rekreative områder. Det er således en forudsætning i lovens 39, at de projekter der gennemføres har til fo r- mål at etablere eksempelvis et rekreativt område for b e- boerne, og ikke at vedligeholde en eksisterende gård. Det omhandlede projekt er ikke et forbedret friareal med nye faciliteter og grønt miljø. Der er efter advokatfirmaets o p- fattelse snarere tale om etablering af en parkeringsplads end forbedring og genskabelse af en historisk gård. Vedrørende den tinglyste deklaration anfører advokatfi r- maet, at tilstandsservitutter skal sikre at en bestemt ti l- stand på den tjenende ejendom o pretholdes. En tilstandsservitut giver den berettigede ret til at kræve, at ejeren af den tjenende ejendom opretholder servitutten. Deklarati o- nen angiver, at der skal være permanent fælles privat gårdsplads, en tinglysning af offentlig færdselsret er s å- ledes ikke forenelig med den tinglyste deklaration. En tinglysning af offentlig færdselsret vil endvidere stride mod deklarationen, idet den vil indskrænke parcelejernes anvendelse af gården til fællesareal. Advokatfirmaet anfører endelig, at Herning Kommun e har tilkendegivet, at projektet ikke ville blive gennemført, hvis der ikke var enighed blandt ejerne. Beslutningen om byfornyelse er vedtaget af byplanudva l- get i Herning Kommune på møde den 8. august 2011 og meddelt ejere og lejere ved brev af 22. augu st Følgende fremgår blandt andet af dette brev: I henh old til by fo rnyelse slov ens 42 b ek endtgø res herm ed at Byplanud valg et på ud valgsmø d et d en 8. august 2011 har e n- d eligt ved t aget by fo rn yel sesp ro je kt et Den gl emte gade idet, d er i lighed med d et oprindelige fo rslag s kal indgå 5 t ræer i gård miljøet. Historik Den 1. juli 2010 ble v d er hold t informat ionsmø d e ved r. friar e- al fo rb ed ring i Den glem t e gade. På mødet blev d er fremlagt et fo rsla g t il proj ekt s kitse for om rådet med ny belægning, b e- plantning og belysnin g. På byplanudvalgsmødet d en 11. o kt ob er 2011 bl ev By fo rn ye l- sesb eslutningen Den gl emte gade fo reløbi g v e d t aget. Pr o- jekt fo rsla get har været i høring hos ej er e o g lej ere fra d en 28. fe bruar 2011 til den 4. a pril S I D E 2

3 I høringsp eri od en indkom i alt 5 bemærkninger /in d sigelser fr a eje re og lejer e. De r e r a fh oldt individuelle møder med grundeje rne i feb r u- ar/mart s 2011 samt bor germøde for e je re o g lejere i høring s- peri od en. På disse møder, har d er gen er elt været opba kning t il pro je kt et. Den 2. maj 2011 var B y fornyelsesb eslutningen Den gl emte gade på d ags ord en t il e ndelig v ed t agelse. Byplan udvalget b e- slutted e her at op stille e n rækk e forudsætninge r, som e je rne i Den glemte gade skulle t i lslutte sig, inden udvalge t ville end e- ligt ved t age bes lutnin gen. De r bl ev d e r for udsendt brev t il g rundeje rne, hvor d e blev o r i- enteret om beslutnin gen og b ed t om at fremsende skri ft lig t i l- slutning til pr oj ekt et. Af d e i alt 7 grundeje re (e kskl. H erning K ommune) t ilslutted e 3 grundej er e sig o g 2 g rundejer e t ilslut t ed e sig med for b e- hold. På d en bagg rund beslutted e Byplanudvalget d en 20. juni 2011 at endelig ved t age By fo r nyelsesb eslutning Den g lemte gade, idet - At d er sker en just erin g a f pr oje kt et s primære el e- menter be plantning, be lægning og b elysning i samarbe jde med ej ern e, inden fo r rammerne a f d e ove rord ned e principper, - At ej ern e indkaldes t il d ialogmøde om pr oj ekt e t med henblik på, at d er opnås eni ghed om en ge n- nem fø rli g plan for om rådet, d er skal kunne ge n- nem fø r es i 2011, - At så fremt d er ikke kan opnås en igh ed om planen, søges b evillin gen o ve r fø r t t il and re proj ekt e r i B y- midten i På d en bagg rund har d er været a fh oldt d ialogmøde med d e berø rt e grundej er e o g pr oje kt et er t il ret t et, inden fo r pr oj ek t- forsla get s ov er ord ned e principp er, ud fra d e ø nsker, d er fr emkom i hørings pe riod en, o g s om blev frem sag på mødet. E ft er fø lgende er grundej erne bl ev et bed t om skr i ft lig t ilslu t- ning t il p r o je kt et s genn e m fø rel se. En en kelt grun d ejer ha r i k- ke t il sluttet si g p ro je kt e t s g ennem fø relse m ed pr oje kt et s n u- værende fo rm. De ø vri ge grundej ere har t ilsluttet sig p ro je k- t et. St atus på t ilslutningern e fra grundej erne b lev behandlet på byplanud valgsmø d et d en 8. august 2011, hvo r ud valget end e- ligt ved t og pr oj ekt et, ua g t et at én grundej er i kk e h ar t ilsluttet sig. S I D E 3

4 Realiserin g a f pr oj ekt På baggrund a f udvalgs b eslutningen d en 8. au gust 2011 uda r- bejd es der nu hoved pr oj e kt og udbudsmateriale. Realiserin g a f pr oj ekt et l ø ber fra ultimo se pt embe r 2011 t il u l- t imo nov embe r Herning Kommune har blandt andet udtalt vedrørende hjemmelsspørgsmålet: - At det for alle parter har været meget væsentligt at bevare så mange p-pladser som muligt. Herning Kommune har søgt at imødekomme dette ønske i videst muligt omfang. Byfornyelseslove n tillader eksisterende p-pladser bevaret. - At nogle af parkeringspladserne kunne have v æ- ret sløjfet og erstattet af græs eller andet rekr e- ativt indhold, der var blot ingen af interesse n- terne i området, der havde ønsket dette. - At projektet forbedrer kvaliteten af gården. Før gennemførelsen af projektet fremstod gården som et meget slidt, meget lidt vedligeholdt og meget u-inspirerende miljø. - At kommunen gennem hele tilblivelsesproced u- ren har søgt at tilpasse projektet, så det var til størst nytte for alle. Dette har medført, at der skulle laves adskillige kompromisser, men det er kommunens vurdering, at der er tale om en sa m- let betydelig forbedring af hele gårdmiljøet. - At den omhandlede trappe ikke bliver genetabl e- ret. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er tale om en egentlig friarealforbedring, l i- gesom det forhold, at kommunen tidligere m u- ligvis har tilkendegivet et ønske om at geneta b- lere trappen, ikke betyder, at det nuværende projekt ikke skulle kunne gennemføres. Til klagepunktet vedrørende deklaration har Herning Kommune blandt andet anført: - At formålet med deklarationen efter kommunens vurdering har været, at sikre ejendommene o m- kring gårdspladsen en gårdsplads. - At sikre mulighed for udstykning - At sikre indkørsel fra Skolevej og Bethani agade samt at undgå hegning. - Det er kommunens opfattelse, at friarealforbe d- ringen respekterer deklarationen. Det pågælde n- de areal skal fortsat tjene som fælles gårdsplads for de omkringliggende ejendomme, samt at der ikke kan bebygges på det omhandlende ar eal. S I D E 4

5 For så vidt angår klagen over, at kommunens beslutning er i strid med en meddelt begunstigende forvaltningsakt, bemærker Herning Kommune: - At det viste sig, at det ikke var muligt at opnå 100 % enighed om alle detaljer i projektet, ua g- tet alle ønskede et projekt. Dog er det lykkedes at opnå udtrykkeligt tilsagn til projektet fra alle ejere i området bortset fra klager. - At kommunen oprindeligt troede, det var en fo r- udsætning i byfornyelsesloven, at der var eni g- hed om et givent projekt. Først senere ble v forvaltningen opmærksomme på, at dette ikke er en forudsætning for gennemførelse af et byfornye l- sesprojekt. Af det vedlagte forslag til byfornyelsesbeslutning, vedt a- get af Herning Byråd den 11. oktober 2010 fremgår blandt andet følgende: 1. Red egø r els e Indtrykket a f om rådet i dag er et br og et billed e s åvel arkitek - t onisk s om funkt i onelt. Området indeholder både boli ge r, bu - t ikke r/erhverv, restauration mm. Fl er e bygnin ge r samt belæg - ning og inventar fr emstår ned slidt. Gård en indbyd er ikk e t il ophold o g bru ge s ov erv ej ende t il par - kerin g og genn emgan g til og fr a gå gaden. MÅLSÆT NING Hensigt en med by fo rnyel sen er at s kabe et indbyd ende, g rø nt og intimt rum i bymidten, d er li gestill er alle rum met s bruger e og skaber muli ghed for o phold og pauser i sammenhæng med d et omkrin gliggende han d elsliv. PROJEKT Ideen med pro jekt et er primært at fo rs kø nne ru mmet, s kabe sammenhæng og rammer fo r liv o g oph old samtidig med, at d e mange fo rsk elli ge interess er i om rådet tilgod es es. Intentionen er at gi ve rummet sin eg en kara kt er samtidig med, at d et indgår i en større sammenhæng o g t ilpasse s t a n- kern e i S por Hernin g. Midlerne t il fo rskø nnel se n a f rummet anvendes pr imært t il b e- lægning, beplantning og belysning. S I D E 5

6 De g rø nne væ gg e e r et v æsentligt el ement i pr oj ekt et, d e r vi l blive arb ejd et med i d en videre pr oces i samarbejd e med d e berø rt e grundejer e. De suden lægg er pr oj ekt et op t il mindre t ra fikal e ændringer, s å d et på sigt vil være muligt at und gå affald shånd t e - ring/r enovation og anden tung tra fi k i Sk olegade. Park erin gs fo rholden e fo r blive r i princippet uændred e og pr o - jekt et indeh older samm e antal p -pladser s om i dag. De r fo ret a ges ikke e gen t lige n ed rivninger i fo rb indelse med pro je kt et, ud ove r fj ern else a f eventuel le s ekun d ære skure, hegn mv. eft e r a ft al e m ed grundej ern e. GÅR DLAUGS DEKLAR AT ION Friareal for bed rin gen vil blive si kr et ved, at d er t inglyse s en d eklaration på d e berø rt e ej endomme. Dekla rationen vil inde - holde be stemmelser om arealernes anvendelse og om d en fr emtidige d ri ft, ren - o g ved ligeh oldelse a f anlæ g get. P rivate arealer, s om i fø l ge d ekla rationen fr emover få r status som fæl - lesareal, vil stadig t ilhøre d e re sp ekt ive e jendom me. Der yd es d er for in gen er statning fo r areal erne. BESLUTNING Kommunens beslut nin g g iver muligh ed for at få forb ed ret fri - arealerne i området b y rummet på en ø kon omi sk fo rd ela g- t ig måde, idet omkostnin gern e ved by fo rnye lse sbe slutningen s gennem fø r else finansi ere s a f d et o ffentli ge, hvor St aten og Herning K ommune deler udgi ft ern e (50% - 50% fi nansierin g). 2. Be stemmelser Beslutnin gsd okum ent I henhold t il l ov be kendtgø relse n r. 132 a f 5. fe bruar 2010, Lov om by forn yel se o g udvikling a f by er, fastsættes herved fø l g ende bestemmel se r for d e i 1 nævnt e ejendomme, Den glemte gade. 1. B YFO RN YE LSENS AFG RÆNSNING S I D E 6

7 By fo rnyel se sområdet a fgr ænses, j f. k ort bil a g 1, af Sk ol egade, Bred gade, Rådhusgå rd en og B et haniagade. Området om fatter fø l g ende ej endomme: Herning By grunde mart.n r.: 658b, 658c, 658d, 659a, 660, 662, 663, 664, dele a f 669a, Samt alle parcell er d e r e ft er d en 1. s ept em be r 2010 udstyk - kes fra ov en nævnte ej en d omme inden fo r by fo rnyelse sbe slut - ningens område. 2 NEDRIVNINGER De r fo ret a ges ikke e gen t lige n ed rivninger i fo rb indelse med fria real fo rb ed ringen ud o ver fj ern else a f e ventuell e se kundære skure, hegn m.v. 3 FRIARE ALE R Gennem fø rel sen vil s ke på bagg rund a f By fo rnyelsesl ov ens 39. Når B yrådet har god kendt planen udarbej d er Herning Kommune et h oved p ro je kt. Når pro je kt et e r gen nem fø rt, vil d er blive t ingl yst d ekla r ation om d ri ft og ved ligeholdelse a f arealerne j f. Byforn yel ses loven s 43. E ft er be stemmelsern e s k al arealer drive s a f et gårdlaug. Fællesarealerne kan i kk e ned lægges eller ændres uden Her - ning Kommunes tilladelse. 4 RETSVIRKNINGER Når by forn yelses beslutni ngen er endeli gt ved t age t af By rådet og e je re o g lejer e e r underr et t et h erom, har d en i henhold t il By fo rnyel se slov ens 45 følgende ret s virkninger : Byrådet kan fo rlange, at private b ygnin ge r, d er s kal ned rives fo r at gennem fø re fria re albeslutningen, helt ell e r d elvis skal a fstås m od e rstatning. S kure, hegn og li gnende gård an lægst ilbehør, d er må fj ernes som l ed i friareal fo rbed ri ngen, anses d og for e rstattet gennem finansierings støtten t il d et nye fri - areal. Byfornyelsesbeslutningen blev endeligt vedtaget på by - planudvalgsmøde den 20. juni Byfornyelsesnævnet foretog den 25. juni 2012 besigtige l- se af Bethaniagade 5. Ved besigtigelsen mødte Kristian Kjær Hansen for klager. Følgende fremgår af besigtige l- sesnotat: S I D E 7

8 Kommunen oplyse r, at den har indskærpet, at d er ikke s kal være park erin g i smø gen, at kommunen har lav et e t privat fæ l- les friareal, d er e r fæll es bru g t il arealet. De r er lavet et d ri ft slaug ( gård laug) fo r syd og et fo r nord. Kommunen opl ys er, at i ndkø rslen er k ommunens jord, og at d er er tale om o ffentlige park eringsplader i gå rd en. Kommunen fr emviste bi ll ed er a f d en gamle gade som d en så ud for et år sid en. Kom munen opl yst e, at d en havd e lavet as - falterin g, bel ysning o g b eplantning. K ommunen h avd e søgt at imødekomme alle ej ere o g lej ere s ø nsker. Der e r ændret steen i belægning en ved ud gangen t il gågad en a f hensy n t il affald s- håndteringen. Man har fj ernet en t ra ppe fr a en a f smøgerne. De r er sål ed es kø rs elsmu lighed herigennem. Blive r d er fo r i n- t ens kø rs el, v il kommunen opstill e en a fs pærrin g. Kommunen har for søgt a t lave en fælles a ff aldsl ø sning, men d er er end nu ikke enigh e d herom. No rd og syd gård lauget d ri - ver sål ed es hver d er es a ffaldshåndtering. Kommun en arbe jd er fo rt sat på en samlet løsn ing. Retsgrundlag: Byfornyelseslovens 39 og 40 er sålydende: 39. Kommunalbestyr el sen k an fo r fl er e ej endomme t ræ ffe beslut ning om t ilveje brin gels e a f fælles fria reale r og fæll esl o- kaler i friareal et, herund er for e jend omme, d er i kke ind eho l- d er beb oel se, når d et e r nødvendigt for at t ilve jeb ringe t i l- fr ed sstillende oph oldsare aler samt s ikrin g a f ved ligeh oldelse og d ri ft a f sådanne areal er. Be slutningen e ft er 1. pkt. kan o m- fatte ned rivnin g a f beby g gelse. St k.2. Beslutnin g om et a blerin g a f fæll es fria real er o g fælle s- lokaler fo r fl ere ej endom me e ft er stk. 1 kan kun i be grænset om fan g om fatte ej en d om me op fø rt e ft er 1. januar 1950 samt ejendomme indeholdende boli ge r, h vort il d er er med d elt t i l- sagn om o ffentlig støtte e ft er by gg estøtte -, ko llegi estøtte-, boli gby gg eri -, ældreb olig - eller almen boli glovgi vn ingen, eller som er god k endt e ft e r 67, st k. 1, nr. 8, i d en t i d ligere gæ l- d ende lov om boligby gg e ri, j f. lov be kendtgø relse nr. 663 a f 8. august 2002, s om ændret ved lov n r. 406 a f 28. m aj Beslutningen kan o m fatte fø l gende fo ranstal t ninger : 1)Ryd ningsarb ejd er, h er under ned rivning a f sku r e o g hegn, opb ryd ning a f udtjen t e belægnin ger m.v. samt e f - t erre paration, s om e r en d irekt e fø l ge a f d en fo r et agne ry d- ning. R yd ningsa rb ejd ern es nødvendige om fan g a fgø r es a f kommunalbe styr elsen eft er en konkr et vurd e ring. S I D E 8

9 2)B esk ed ne bygnin gsa rbe jd er i form a f udbed ring a f by gnin gsd ele, som grænser d irekt e op t il d et fælles fria rea la nlæg. B ygningsarb ejd e rnes nødven d ige om fang a fgø r es a f kommunalb e- styrel sen e ft e r en kon kr et vurd ering. Udgi ft e rne t il d isse a r- bejd er må ikk e ove rstige t ilskuddet opg jort e ft er 4 7, stk. 1, nr. 2. Der kan ikke yd es støtte e ft er 47 t il bygni ngsarb ejd e r- ne, så fr emt d er yd es an d en o ffe ntlig støtte t il d e samme a r- bejd er. 3)Anlæ g og møblerin g a f d et fæll es fr iareal, heru nder et abl e- ring a f fæll esl okaler inden for d et rammeb eløb, d er op g ø res e ft er 47, stk. 1, nr. 3. 4)Etablering a f et a ffaldssort erin gss ystem, som er i ove ren s- stemmelse med k ommunens planlægnin g a f a ffaldsbort s ka ffe l- se. Udgi ft er t il a ffaldss ort er ings system, herund er et abl erin g a f mobilsu ganlæg, a fhold es a f tilskud eft e r 47, s t k. 1, nr Kommunalbest y rels en kan i samarb ejd e med eje re, l ej e- re o g andelshave re udarbejd e fo rsla g om fæl les fria realer o g fælleslokaler på eje rnes v egne. St k.2. Kommunalbe styr el sen har pligt t il skri ft ligt at orientere eje rne a f o g andel shaver e og l ej erne i d e b erø rt e ejendomm e om indholdet a f pro je kt fo rslaget. St k.3. Kommunalbe styr el sens o rientering s kal indeholde o p- lysning om regl ern e i st k. 4 og 42. St k.4. Ejerne, andelsha v ere og l eje rne kan inden fo r en a f kommunalbe styr elsen fast sat fri st sk ri ft l igt fr em sætte inds i- gelser m od pr oj ekt fo rsla get el ler d ele h era f samt fremkomme med ændrings forsla g til pro je kt fors laget. 42. Eft er udløbet af d en fri st, d er er fa stsat i med fø r a f 41, stk. 4, kan kommuna lbestyrelsen ved t age fo r s laget. Kommunalbestyr elsen underr et t er e jer e, andelshavere og l eje re i d e berø rt e e jendomme om fo rslaget s v ed t agelse o g t idsfr i- sterne fo r a rb ejd ern es ge nnem fø r else. St k.2. Kommunalbestyr el sen kan e ft e r a ft ale ov erl ade genne m- fø rel se a f arbe jd erne t il eje rne, h er under m ed d ele t ilsagn om støtte eft er det t e kapitel. Byfornyelsesnævnets begrundelse og resultat: Byfornyelsesloven bestemmer i 39, at kommunalbest y- relsen for flere ejendomme kan træffe beslutning om tilv e- jebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friare a- let, herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboe l- se, når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredssti l- lende opholdsarealer samt sikring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. Beslutningen efter 1. pkt. kan omfatte nedrivning af bebyggelse. Efter 40 kan beslutningen omfatte rydningsarbejder, beskedne bygningsa r- bejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af et affaldssorteringssystem. S I D E 9

10 Byfornyelsesnævnet finder, at der i byfornyelseslovens 39, jf. 40, er hjemmel til den af Herning Kommune tru f- ne byfornyelsesbeslutning. Byfornyelsesnævnet har herved lagt vægt på, at projektet indebærer ændret belægning, beplantning og belysning, og at formål er at skabe et in d- bydende grønt rum i midtbyen. Byfornyelsesnævnet finder endvidere ikke, at byfornye l- sesbeslutningen er i strid med den omhandlede deklarat i- on. Byfornyelsesnævnet finder således, at gårdspladsen fortsat er et fællesareal. Byfornyelsesnævnet finder endelig ikke, at afgørelsen er ugyldig som følge af, at der ikke er 100 % enighed om b e- slutningen blandt ejerne. Byfornyelsesloven stiller ikke krav om, at der skal være enighed bland ejere / lejere om byfornyelsesbeslutningen, for at beslutningen kan vedt a- ges, jf. 41. Byfornyelsesnævnet stadfæster Herning Kommunes afg ø- relse af 8. august 2011, for så vidt den er påklaget. Klagevejledning: Byfornyelsesnævnets afgørelse kan efter lovens 92 af parterne, herunder kommunalbestyrelsen, indbringes for boligretten efter reglerne i lov om leje. Afgørelser efter 49, 74, stk. 1, og 83, stk. 1 og 2, samt afgørelser e f- ter bestemmelser fastsat i medfør af 100 kan kun in d- bringes, hvis afgørelsen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemme l- se. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter, at underre t- ning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Indbringelse af nævnets afgørelse for boligretten efter 92 ikke har opsættende virkning, medmindre boligretten efter begæring af klageren eller af kommunalbe styrelsen træffer bestemmelse derom Med venlig hilsen Jytte Munkholm Hansen formand S I D E 10

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Erhvervsbeskyttelse Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Det juridiske fakultet, 10. semester af Camilla Duhn Clausen Vejleder: Louise Faber Side

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann 2 9-0 4-2 0 0 9 Deres j.nr.: 750794 Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere