Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade København K. Advokatfirmaets j.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144"

Transkript

1 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade København K B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach på vegne af Karsten Kjær klaget til Byfornyelsesnævnet for Region Midtjylland over He r- ning Kommunes afgørelse af 8. august 2011 om byforn y- else af området kaldt Den Glemte Gade, Bethaniagade 5, 7400 Herning. Det er advokatfirmaets opfattelse, at Herning Kommunes afgørelse er ugyldig, idet kommunen ikke har hjemmel i 39 til at træffe afgørelsen, ligesom advokatfirmaet mener, at Herning Kommunes afgørelse er i strid med en for området gældende deklaration og i ø v- rigt i strid med en af Herning Kommune meddelt begu n- stigende forvaltningsakt. Til støtte for påstanden har advokatfirmaet navnlig gjort gældende, at der ikke er tale om en egentlig friarealfo r- bedring, idet der ikke skabets et forbedret friareal, at projektet strider mod deklarationen lyst på ejendommen, samt at Herning Kommune har tilkendegivet, at projektet kun ville blive gennemført hvis der var enighed om det blandt ejerne. Sagsfremstilling: Advokatfirmaet har i klagen til byfornyelsesnævnet blandt andet anført, at det følger af byfornyelseslovens 39, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilvej e- bringelse af fælles friarealer m.v., når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer og si k- ring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / 2 1 S A G S B E H A N D L E R : M K L A A R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Advokatfirmaet anfører videre, at der ved fælles friarealer og fælles lokaler forstås rekreative arealer, nærlegepla d- ser m.v., ligesom der samtidig med beslutningen om tilv e-

2 jebringelse af fælles friarealer m.v. skal udarbejdes e n plan for vedligeholdelse og drift af friarealet. Det er efter advokatfirmaets opfattelse, et overordnet fo r- mål med byfornyelseslovens 39, at medvirke til etabl e- ring af rekreative områder. Det er således en forudsætning i lovens 39, at de projekter der gennemføres har til fo r- mål at etablere eksempelvis et rekreativt område for b e- boerne, og ikke at vedligeholde en eksisterende gård. Det omhandlede projekt er ikke et forbedret friareal med nye faciliteter og grønt miljø. Der er efter advokatfirmaets o p- fattelse snarere tale om etablering af en parkeringsplads end forbedring og genskabelse af en historisk gård. Vedrørende den tinglyste deklaration anfører advokatfi r- maet, at tilstandsservitutter skal sikre at en bestemt ti l- stand på den tjenende ejendom o pretholdes. En tilstandsservitut giver den berettigede ret til at kræve, at ejeren af den tjenende ejendom opretholder servitutten. Deklarati o- nen angiver, at der skal være permanent fælles privat gårdsplads, en tinglysning af offentlig færdselsret er s å- ledes ikke forenelig med den tinglyste deklaration. En tinglysning af offentlig færdselsret vil endvidere stride mod deklarationen, idet den vil indskrænke parcelejernes anvendelse af gården til fællesareal. Advokatfirmaet anfører endelig, at Herning Kommun e har tilkendegivet, at projektet ikke ville blive gennemført, hvis der ikke var enighed blandt ejerne. Beslutningen om byfornyelse er vedtaget af byplanudva l- get i Herning Kommune på møde den 8. august 2011 og meddelt ejere og lejere ved brev af 22. augu st Følgende fremgår blandt andet af dette brev: I henh old til by fo rnyelse slov ens 42 b ek endtgø res herm ed at Byplanud valg et på ud valgsmø d et d en 8. august 2011 har e n- d eligt ved t aget by fo rn yel sesp ro je kt et Den gl emte gade idet, d er i lighed med d et oprindelige fo rslag s kal indgå 5 t ræer i gård miljøet. Historik Den 1. juli 2010 ble v d er hold t informat ionsmø d e ved r. friar e- al fo rb ed ring i Den glem t e gade. På mødet blev d er fremlagt et fo rsla g t il proj ekt s kitse for om rådet med ny belægning, b e- plantning og belysnin g. På byplanudvalgsmødet d en 11. o kt ob er 2011 bl ev By fo rn ye l- sesb eslutningen Den gl emte gade fo reløbi g v e d t aget. Pr o- jekt fo rsla get har været i høring hos ej er e o g lej ere fra d en 28. fe bruar 2011 til den 4. a pril S I D E 2

3 I høringsp eri od en indkom i alt 5 bemærkninger /in d sigelser fr a eje re og lejer e. De r e r a fh oldt individuelle møder med grundeje rne i feb r u- ar/mart s 2011 samt bor germøde for e je re o g lejere i høring s- peri od en. På disse møder, har d er gen er elt været opba kning t il pro je kt et. Den 2. maj 2011 var B y fornyelsesb eslutningen Den gl emte gade på d ags ord en t il e ndelig v ed t agelse. Byplan udvalget b e- slutted e her at op stille e n rækk e forudsætninge r, som e je rne i Den glemte gade skulle t i lslutte sig, inden udvalge t ville end e- ligt ved t age bes lutnin gen. De r bl ev d e r for udsendt brev t il g rundeje rne, hvor d e blev o r i- enteret om beslutnin gen og b ed t om at fremsende skri ft lig t i l- slutning til pr oj ekt et. Af d e i alt 7 grundeje re (e kskl. H erning K ommune) t ilslutted e 3 grundej er e sig o g 2 g rundejer e t ilslut t ed e sig med for b e- hold. På d en bagg rund beslutted e Byplanudvalget d en 20. juni 2011 at endelig ved t age By fo r nyelsesb eslutning Den g lemte gade, idet - At d er sker en just erin g a f pr oje kt et s primære el e- menter be plantning, be lægning og b elysning i samarbe jde med ej ern e, inden fo r rammerne a f d e ove rord ned e principper, - At ej ern e indkaldes t il d ialogmøde om pr oj ekt e t med henblik på, at d er opnås eni ghed om en ge n- nem fø rli g plan for om rådet, d er skal kunne ge n- nem fø r es i 2011, - At så fremt d er ikke kan opnås en igh ed om planen, søges b evillin gen o ve r fø r t t il and re proj ekt e r i B y- midten i På d en bagg rund har d er været a fh oldt d ialogmøde med d e berø rt e grundej er e o g pr oje kt et er t il ret t et, inden fo r pr oj ek t- forsla get s ov er ord ned e principp er, ud fra d e ø nsker, d er fr emkom i hørings pe riod en, o g s om blev frem sag på mødet. E ft er fø lgende er grundej erne bl ev et bed t om skr i ft lig t ilslu t- ning t il p r o je kt et s genn e m fø rel se. En en kelt grun d ejer ha r i k- ke t il sluttet si g p ro je kt e t s g ennem fø relse m ed pr oje kt et s n u- værende fo rm. De ø vri ge grundej ere har t ilsluttet sig p ro je k- t et. St atus på t ilslutningern e fra grundej erne b lev behandlet på byplanud valgsmø d et d en 8. august 2011, hvo r ud valget end e- ligt ved t og pr oj ekt et, ua g t et at én grundej er i kk e h ar t ilsluttet sig. S I D E 3

4 Realiserin g a f pr oj ekt På baggrund a f udvalgs b eslutningen d en 8. au gust 2011 uda r- bejd es der nu hoved pr oj e kt og udbudsmateriale. Realiserin g a f pr oj ekt et l ø ber fra ultimo se pt embe r 2011 t il u l- t imo nov embe r Herning Kommune har blandt andet udtalt vedrørende hjemmelsspørgsmålet: - At det for alle parter har været meget væsentligt at bevare så mange p-pladser som muligt. Herning Kommune har søgt at imødekomme dette ønske i videst muligt omfang. Byfornyelseslove n tillader eksisterende p-pladser bevaret. - At nogle af parkeringspladserne kunne have v æ- ret sløjfet og erstattet af græs eller andet rekr e- ativt indhold, der var blot ingen af interesse n- terne i området, der havde ønsket dette. - At projektet forbedrer kvaliteten af gården. Før gennemførelsen af projektet fremstod gården som et meget slidt, meget lidt vedligeholdt og meget u-inspirerende miljø. - At kommunen gennem hele tilblivelsesproced u- ren har søgt at tilpasse projektet, så det var til størst nytte for alle. Dette har medført, at der skulle laves adskillige kompromisser, men det er kommunens vurdering, at der er tale om en sa m- let betydelig forbedring af hele gårdmiljøet. - At den omhandlede trappe ikke bliver genetabl e- ret. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er tale om en egentlig friarealforbedring, l i- gesom det forhold, at kommunen tidligere m u- ligvis har tilkendegivet et ønske om at geneta b- lere trappen, ikke betyder, at det nuværende projekt ikke skulle kunne gennemføres. Til klagepunktet vedrørende deklaration har Herning Kommune blandt andet anført: - At formålet med deklarationen efter kommunens vurdering har været, at sikre ejendommene o m- kring gårdspladsen en gårdsplads. - At sikre mulighed for udstykning - At sikre indkørsel fra Skolevej og Bethani agade samt at undgå hegning. - Det er kommunens opfattelse, at friarealforbe d- ringen respekterer deklarationen. Det pågælde n- de areal skal fortsat tjene som fælles gårdsplads for de omkringliggende ejendomme, samt at der ikke kan bebygges på det omhandlende ar eal. S I D E 4

5 For så vidt angår klagen over, at kommunens beslutning er i strid med en meddelt begunstigende forvaltningsakt, bemærker Herning Kommune: - At det viste sig, at det ikke var muligt at opnå 100 % enighed om alle detaljer i projektet, ua g- tet alle ønskede et projekt. Dog er det lykkedes at opnå udtrykkeligt tilsagn til projektet fra alle ejere i området bortset fra klager. - At kommunen oprindeligt troede, det var en fo r- udsætning i byfornyelsesloven, at der var eni g- hed om et givent projekt. Først senere ble v forvaltningen opmærksomme på, at dette ikke er en forudsætning for gennemførelse af et byfornye l- sesprojekt. Af det vedlagte forslag til byfornyelsesbeslutning, vedt a- get af Herning Byråd den 11. oktober 2010 fremgår blandt andet følgende: 1. Red egø r els e Indtrykket a f om rådet i dag er et br og et billed e s åvel arkitek - t onisk s om funkt i onelt. Området indeholder både boli ge r, bu - t ikke r/erhverv, restauration mm. Fl er e bygnin ge r samt belæg - ning og inventar fr emstår ned slidt. Gård en indbyd er ikk e t il ophold o g bru ge s ov erv ej ende t il par - kerin g og genn emgan g til og fr a gå gaden. MÅLSÆT NING Hensigt en med by fo rnyel sen er at s kabe et indbyd ende, g rø nt og intimt rum i bymidten, d er li gestill er alle rum met s bruger e og skaber muli ghed for o phold og pauser i sammenhæng med d et omkrin gliggende han d elsliv. PROJEKT Ideen med pro jekt et er primært at fo rs kø nne ru mmet, s kabe sammenhæng og rammer fo r liv o g oph old samtidig med, at d e mange fo rsk elli ge interess er i om rådet tilgod es es. Intentionen er at gi ve rummet sin eg en kara kt er samtidig med, at d et indgår i en større sammenhæng o g t ilpasse s t a n- kern e i S por Hernin g. Midlerne t il fo rskø nnel se n a f rummet anvendes pr imært t il b e- lægning, beplantning og belysning. S I D E 5

6 De g rø nne væ gg e e r et v æsentligt el ement i pr oj ekt et, d e r vi l blive arb ejd et med i d en videre pr oces i samarbejd e med d e berø rt e grundejer e. De suden lægg er pr oj ekt et op t il mindre t ra fikal e ændringer, s å d et på sigt vil være muligt at und gå affald shånd t e - ring/r enovation og anden tung tra fi k i Sk olegade. Park erin gs fo rholden e fo r blive r i princippet uændred e og pr o - jekt et indeh older samm e antal p -pladser s om i dag. De r fo ret a ges ikke e gen t lige n ed rivninger i fo rb indelse med pro je kt et, ud ove r fj ern else a f eventuel le s ekun d ære skure, hegn mv. eft e r a ft al e m ed grundej ern e. GÅR DLAUGS DEKLAR AT ION Friareal for bed rin gen vil blive si kr et ved, at d er t inglyse s en d eklaration på d e berø rt e ej endomme. Dekla rationen vil inde - holde be stemmelser om arealernes anvendelse og om d en fr emtidige d ri ft, ren - o g ved ligeh oldelse a f anlæ g get. P rivate arealer, s om i fø l ge d ekla rationen fr emover få r status som fæl - lesareal, vil stadig t ilhøre d e re sp ekt ive e jendom me. Der yd es d er for in gen er statning fo r areal erne. BESLUTNING Kommunens beslut nin g g iver muligh ed for at få forb ed ret fri - arealerne i området b y rummet på en ø kon omi sk fo rd ela g- t ig måde, idet omkostnin gern e ved by fo rnye lse sbe slutningen s gennem fø r else finansi ere s a f d et o ffentli ge, hvor St aten og Herning K ommune deler udgi ft ern e (50% - 50% fi nansierin g). 2. Be stemmelser Beslutnin gsd okum ent I henhold t il l ov be kendtgø relse n r. 132 a f 5. fe bruar 2010, Lov om by forn yel se o g udvikling a f by er, fastsættes herved fø l g ende bestemmel se r for d e i 1 nævnt e ejendomme, Den glemte gade. 1. B YFO RN YE LSENS AFG RÆNSNING S I D E 6

7 By fo rnyel se sområdet a fgr ænses, j f. k ort bil a g 1, af Sk ol egade, Bred gade, Rådhusgå rd en og B et haniagade. Området om fatter fø l g ende ej endomme: Herning By grunde mart.n r.: 658b, 658c, 658d, 659a, 660, 662, 663, 664, dele a f 669a, Samt alle parcell er d e r e ft er d en 1. s ept em be r 2010 udstyk - kes fra ov en nævnte ej en d omme inden fo r by fo rnyelse sbe slut - ningens område. 2 NEDRIVNINGER De r fo ret a ges ikke e gen t lige n ed rivninger i fo rb indelse med fria real fo rb ed ringen ud o ver fj ern else a f e ventuell e se kundære skure, hegn m.v. 3 FRIARE ALE R Gennem fø rel sen vil s ke på bagg rund a f By fo rnyelsesl ov ens 39. Når B yrådet har god kendt planen udarbej d er Herning Kommune et h oved p ro je kt. Når pro je kt et e r gen nem fø rt, vil d er blive t ingl yst d ekla r ation om d ri ft og ved ligeholdelse a f arealerne j f. Byforn yel ses loven s 43. E ft er be stemmelsern e s k al arealer drive s a f et gårdlaug. Fællesarealerne kan i kk e ned lægges eller ændres uden Her - ning Kommunes tilladelse. 4 RETSVIRKNINGER Når by forn yelses beslutni ngen er endeli gt ved t age t af By rådet og e je re o g lejer e e r underr et t et h erom, har d en i henhold t il By fo rnyel se slov ens 45 følgende ret s virkninger : Byrådet kan fo rlange, at private b ygnin ge r, d er s kal ned rives fo r at gennem fø re fria re albeslutningen, helt ell e r d elvis skal a fstås m od e rstatning. S kure, hegn og li gnende gård an lægst ilbehør, d er må fj ernes som l ed i friareal fo rbed ri ngen, anses d og for e rstattet gennem finansierings støtten t il d et nye fri - areal. Byfornyelsesbeslutningen blev endeligt vedtaget på by - planudvalgsmøde den 20. juni Byfornyelsesnævnet foretog den 25. juni 2012 besigtige l- se af Bethaniagade 5. Ved besigtigelsen mødte Kristian Kjær Hansen for klager. Følgende fremgår af besigtige l- sesnotat: S I D E 7

8 Kommunen oplyse r, at den har indskærpet, at d er ikke s kal være park erin g i smø gen, at kommunen har lav et e t privat fæ l- les friareal, d er e r fæll es bru g t il arealet. De r er lavet et d ri ft slaug ( gård laug) fo r syd og et fo r nord. Kommunen opl ys er, at i ndkø rslen er k ommunens jord, og at d er er tale om o ffentlige park eringsplader i gå rd en. Kommunen fr emviste bi ll ed er a f d en gamle gade som d en så ud for et år sid en. Kom munen opl yst e, at d en havd e lavet as - falterin g, bel ysning o g b eplantning. K ommunen h avd e søgt at imødekomme alle ej ere o g lej ere s ø nsker. Der e r ændret steen i belægning en ved ud gangen t il gågad en a f hensy n t il affald s- håndteringen. Man har fj ernet en t ra ppe fr a en a f smøgerne. De r er sål ed es kø rs elsmu lighed herigennem. Blive r d er fo r i n- t ens kø rs el, v il kommunen opstill e en a fs pærrin g. Kommunen har for søgt a t lave en fælles a ff aldsl ø sning, men d er er end nu ikke enigh e d herom. No rd og syd gård lauget d ri - ver sål ed es hver d er es a ffaldshåndtering. Kommun en arbe jd er fo rt sat på en samlet løsn ing. Retsgrundlag: Byfornyelseslovens 39 og 40 er sålydende: 39. Kommunalbestyr el sen k an fo r fl er e ej endomme t ræ ffe beslut ning om t ilveje brin gels e a f fælles fria reale r og fæll esl o- kaler i friareal et, herund er for e jend omme, d er i kke ind eho l- d er beb oel se, når d et e r nødvendigt for at t ilve jeb ringe t i l- fr ed sstillende oph oldsare aler samt s ikrin g a f ved ligeh oldelse og d ri ft a f sådanne areal er. Be slutningen e ft er 1. pkt. kan o m- fatte ned rivnin g a f beby g gelse. St k.2. Beslutnin g om et a blerin g a f fæll es fria real er o g fælle s- lokaler fo r fl ere ej endom me e ft er stk. 1 kan kun i be grænset om fan g om fatte ej en d om me op fø rt e ft er 1. januar 1950 samt ejendomme indeholdende boli ge r, h vort il d er er med d elt t i l- sagn om o ffentlig støtte e ft er by gg estøtte -, ko llegi estøtte-, boli gby gg eri -, ældreb olig - eller almen boli glovgi vn ingen, eller som er god k endt e ft e r 67, st k. 1, nr. 8, i d en t i d ligere gæ l- d ende lov om boligby gg e ri, j f. lov be kendtgø relse nr. 663 a f 8. august 2002, s om ændret ved lov n r. 406 a f 28. m aj Beslutningen kan o m fatte fø l gende fo ranstal t ninger : 1)Ryd ningsarb ejd er, h er under ned rivning a f sku r e o g hegn, opb ryd ning a f udtjen t e belægnin ger m.v. samt e f - t erre paration, s om e r en d irekt e fø l ge a f d en fo r et agne ry d- ning. R yd ningsa rb ejd ern es nødvendige om fan g a fgø r es a f kommunalbe styr elsen eft er en konkr et vurd e ring. S I D E 8

9 2)B esk ed ne bygnin gsa rbe jd er i form a f udbed ring a f by gnin gsd ele, som grænser d irekt e op t il d et fælles fria rea la nlæg. B ygningsarb ejd e rnes nødven d ige om fang a fgø r es a f kommunalb e- styrel sen e ft e r en kon kr et vurd ering. Udgi ft e rne t il d isse a r- bejd er må ikk e ove rstige t ilskuddet opg jort e ft er 4 7, stk. 1, nr. 2. Der kan ikke yd es støtte e ft er 47 t il bygni ngsarb ejd e r- ne, så fr emt d er yd es an d en o ffe ntlig støtte t il d e samme a r- bejd er. 3)Anlæ g og møblerin g a f d et fæll es fr iareal, heru nder et abl e- ring a f fæll esl okaler inden for d et rammeb eløb, d er op g ø res e ft er 47, stk. 1, nr. 3. 4)Etablering a f et a ffaldssort erin gss ystem, som er i ove ren s- stemmelse med k ommunens planlægnin g a f a ffaldsbort s ka ffe l- se. Udgi ft er t il a ffaldss ort er ings system, herund er et abl erin g a f mobilsu ganlæg, a fhold es a f tilskud eft e r 47, s t k. 1, nr Kommunalbest y rels en kan i samarb ejd e med eje re, l ej e- re o g andelshave re udarbejd e fo rsla g om fæl les fria realer o g fælleslokaler på eje rnes v egne. St k.2. Kommunalbe styr el sen har pligt t il skri ft ligt at orientere eje rne a f o g andel shaver e og l ej erne i d e b erø rt e ejendomm e om indholdet a f pro je kt fo rslaget. St k.3. Kommunalbe styr el sens o rientering s kal indeholde o p- lysning om regl ern e i st k. 4 og 42. St k.4. Ejerne, andelsha v ere og l eje rne kan inden fo r en a f kommunalbe styr elsen fast sat fri st sk ri ft l igt fr em sætte inds i- gelser m od pr oj ekt fo rsla get el ler d ele h era f samt fremkomme med ændrings forsla g til pro je kt fors laget. 42. Eft er udløbet af d en fri st, d er er fa stsat i med fø r a f 41, stk. 4, kan kommuna lbestyrelsen ved t age fo r s laget. Kommunalbestyr elsen underr et t er e jer e, andelshavere og l eje re i d e berø rt e e jendomme om fo rslaget s v ed t agelse o g t idsfr i- sterne fo r a rb ejd ern es ge nnem fø r else. St k.2. Kommunalbestyr el sen kan e ft e r a ft ale ov erl ade genne m- fø rel se a f arbe jd erne t il eje rne, h er under m ed d ele t ilsagn om støtte eft er det t e kapitel. Byfornyelsesnævnets begrundelse og resultat: Byfornyelsesloven bestemmer i 39, at kommunalbest y- relsen for flere ejendomme kan træffe beslutning om tilv e- jebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friare a- let, herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboe l- se, når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredssti l- lende opholdsarealer samt sikring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. Beslutningen efter 1. pkt. kan omfatte nedrivning af bebyggelse. Efter 40 kan beslutningen omfatte rydningsarbejder, beskedne bygningsa r- bejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af et affaldssorteringssystem. S I D E 9

10 Byfornyelsesnævnet finder, at der i byfornyelseslovens 39, jf. 40, er hjemmel til den af Herning Kommune tru f- ne byfornyelsesbeslutning. Byfornyelsesnævnet har herved lagt vægt på, at projektet indebærer ændret belægning, beplantning og belysning, og at formål er at skabe et in d- bydende grønt rum i midtbyen. Byfornyelsesnævnet finder endvidere ikke, at byfornye l- sesbeslutningen er i strid med den omhandlede deklarat i- on. Byfornyelsesnævnet finder således, at gårdspladsen fortsat er et fællesareal. Byfornyelsesnævnet finder endelig ikke, at afgørelsen er ugyldig som følge af, at der ikke er 100 % enighed om b e- slutningen blandt ejerne. Byfornyelsesloven stiller ikke krav om, at der skal være enighed bland ejere / lejere om byfornyelsesbeslutningen, for at beslutningen kan vedt a- ges, jf. 41. Byfornyelsesnævnet stadfæster Herning Kommunes afg ø- relse af 8. august 2011, for så vidt den er påklaget. Klagevejledning: Byfornyelsesnævnets afgørelse kan efter lovens 92 af parterne, herunder kommunalbestyrelsen, indbringes for boligretten efter reglerne i lov om leje. Afgørelser efter 49, 74, stk. 1, og 83, stk. 1 og 2, samt afgørelser e f- ter bestemmelser fastsat i medfør af 100 kan kun in d- bringes, hvis afgørelsen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemme l- se. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter, at underre t- ning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Indbringelse af nævnets afgørelse for boligretten efter 92 ikke har opsættende virkning, medmindre boligretten efter begæring af klageren eller af kommunalbe styrelsen træffer bestemmelse derom Med venlig hilsen Jytte Munkholm Hansen formand S I D E 10

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 07-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. A har den 5. december 2010 rettet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 A har den 31. august 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune 08-0 9-2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune Du har ved mail af 13. september 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styre l- seslovens

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende svømmebad i Randers Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 29. juni 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

FORSLAG TIL BYFORNYELSESBESLUTNING

FORSLAG TIL BYFORNYELSESBESLUTNING GÅRDFORBEDRING KARRÉ 217 KARREEN NØRREGADE SJÆLLANDSGADE ANHOLTSGADE NORSGADE Sjællandsgade Anholtsgade Nørregade Norsgade FORSLAG TIL BYFORNYELSESBESLUTNING Århus kommune Magistratens 2. Afd. Januar 2004

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende klage over venteliste

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende klage over venteliste Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende klage over venteliste A og B har den 6. april 2011 på vegne af deres søn, C, rettet henvendelse til Statsfo

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2011060161B

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2011060161B Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2011060161B TV/MIDTVEST bragte den 5. april 2011 på sin hjemmeside en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Odder Kommunalbestyrelse Rådhusgade 3 8300 Odder

Odder Kommunalbestyrelse Rådhusgade 3 8300 Odder Odder Kommunalbestyrelse Rådhusgade 3 8300 Odder 0 8-07- 2 0 1 1 Vedr. Odder Kommunes afslag på lokaletilskud til Odder Frimenigheds Børne - og Ungdomsforening og foreningen Rock Solid Odder T I L S Y

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Tordenskjoldsgade, Trøjborgvej, Ivar Huitfeldts Gade og Niels Juels Gade

Tordenskjoldsgade, Trøjborgvej, Ivar Huitfeldts Gade og Niels Juels Gade Trøjborgvej FÆLLES FRIAREAL KARRE 331 KARREEN: Tordenskjoldsgade, Trøjborgvej, Ivar Huitfeldts Gade og Niels Juels Gade 1502a 65 58A 1513 Niels Juels Gade 19 58 1512 9 57 55 10 1509s 53 1511 10e 1510g

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Københavns Kommune Att. Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuspladsen 1 1550 København V

Københavns Kommune Att. Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuspladsen 1 1550 København V Københavns Kommune Att. Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuspladsen 1 1550 København V 11-04- 2 0 1 4 T i l s y n e t Københavns Kommunes tilskud til ombygning af haller, der skal anvendes til afholdelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen.

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen. 01728.02.Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02 Fredningen vedrører: Vognsild Kirke Domme fa ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 12. juli 2012 i sagen om Fanø Kommune og delegation af myndighedskompetence til Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: 26-09- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har den 20. august 2012 indsendt j e- res klage over kommunens afgørelse om befordring af jeres 2 skolesøgende

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Beslutning. Dovregade karréen. Sundholmsvej 77-79, Dovregade 2-6, Romsdalsgade 6-10, Kurlandsgade 30-32

Beslutning. Dovregade karréen. Sundholmsvej 77-79, Dovregade 2-6, Romsdalsgade 6-10, Kurlandsgade 30-32 Beslutning FÆLLES GÅRDHAVE Bilag 3 Dovregade karréen Sundholmsvej 77-79, Dovregade 2-6, Romsdalsgade 6-10, Kurlandsgade 30-32 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Assens Kommune og delegat i- on af myndighedskompetence.

Læs mere

Vedrørende lukning af børnehaven Højvang

Vedrørende lukning af børnehaven Højvang 14-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende lukning af børnehaven Højvang Du har den 15. marts 2010 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann:

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt som e-post 0 7-11- 2014 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune Du har den

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87.

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Godkendt af byrådet den 17 maj 1988 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lokalplantillæggets

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de:

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de: Statsforvaltningens udtalelse af 8. november 2012 til en kommune: 08-11- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har ved brev af 29. oktober 2012 søgt Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale ti l- syn, om dispensation

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Jægerspris kommune Lokalplan nr 15 Boligområde i Jægerspris, Bakkegården

Jægerspris kommune Lokalplan nr 15 Boligområde i Jægerspris, Bakkegården Jægerspris kommune Lokalplan nr 15 Boligområde i Jægerspris, Bakkegården Jæg e r sp r is kommune LOKALPLAN NR. 15 for et boligområde i Jægerspris, Bakkegården Hæftet omfatter: a) RedegØrelse for lokalplanens

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere