Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade København K. Advokatfirmaets j.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144"

Transkript

1 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade København K B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach på vegne af Karsten Kjær klaget til Byfornyelsesnævnet for Region Midtjylland over He r- ning Kommunes afgørelse af 8. august 2011 om byforn y- else af området kaldt Den Glemte Gade, Bethaniagade 5, 7400 Herning. Det er advokatfirmaets opfattelse, at Herning Kommunes afgørelse er ugyldig, idet kommunen ikke har hjemmel i 39 til at træffe afgørelsen, ligesom advokatfirmaet mener, at Herning Kommunes afgørelse er i strid med en for området gældende deklaration og i ø v- rigt i strid med en af Herning Kommune meddelt begu n- stigende forvaltningsakt. Til støtte for påstanden har advokatfirmaet navnlig gjort gældende, at der ikke er tale om en egentlig friarealfo r- bedring, idet der ikke skabets et forbedret friareal, at projektet strider mod deklarationen lyst på ejendommen, samt at Herning Kommune har tilkendegivet, at projektet kun ville blive gennemført hvis der var enighed om det blandt ejerne. Sagsfremstilling: Advokatfirmaet har i klagen til byfornyelsesnævnet blandt andet anført, at det følger af byfornyelseslovens 39, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilvej e- bringelse af fælles friarealer m.v., når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer og si k- ring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / 2 1 S A G S B E H A N D L E R : M K L A A R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Advokatfirmaet anfører videre, at der ved fælles friarealer og fælles lokaler forstås rekreative arealer, nærlegepla d- ser m.v., ligesom der samtidig med beslutningen om tilv e-

2 jebringelse af fælles friarealer m.v. skal udarbejdes e n plan for vedligeholdelse og drift af friarealet. Det er efter advokatfirmaets opfattelse, et overordnet fo r- mål med byfornyelseslovens 39, at medvirke til etabl e- ring af rekreative områder. Det er således en forudsætning i lovens 39, at de projekter der gennemføres har til fo r- mål at etablere eksempelvis et rekreativt område for b e- boerne, og ikke at vedligeholde en eksisterende gård. Det omhandlede projekt er ikke et forbedret friareal med nye faciliteter og grønt miljø. Der er efter advokatfirmaets o p- fattelse snarere tale om etablering af en parkeringsplads end forbedring og genskabelse af en historisk gård. Vedrørende den tinglyste deklaration anfører advokatfi r- maet, at tilstandsservitutter skal sikre at en bestemt ti l- stand på den tjenende ejendom o pretholdes. En tilstandsservitut giver den berettigede ret til at kræve, at ejeren af den tjenende ejendom opretholder servitutten. Deklarati o- nen angiver, at der skal være permanent fælles privat gårdsplads, en tinglysning af offentlig færdselsret er s å- ledes ikke forenelig med den tinglyste deklaration. En tinglysning af offentlig færdselsret vil endvidere stride mod deklarationen, idet den vil indskrænke parcelejernes anvendelse af gården til fællesareal. Advokatfirmaet anfører endelig, at Herning Kommun e har tilkendegivet, at projektet ikke ville blive gennemført, hvis der ikke var enighed blandt ejerne. Beslutningen om byfornyelse er vedtaget af byplanudva l- get i Herning Kommune på møde den 8. august 2011 og meddelt ejere og lejere ved brev af 22. augu st Følgende fremgår blandt andet af dette brev: I henh old til by fo rnyelse slov ens 42 b ek endtgø res herm ed at Byplanud valg et på ud valgsmø d et d en 8. august 2011 har e n- d eligt ved t aget by fo rn yel sesp ro je kt et Den gl emte gade idet, d er i lighed med d et oprindelige fo rslag s kal indgå 5 t ræer i gård miljøet. Historik Den 1. juli 2010 ble v d er hold t informat ionsmø d e ved r. friar e- al fo rb ed ring i Den glem t e gade. På mødet blev d er fremlagt et fo rsla g t il proj ekt s kitse for om rådet med ny belægning, b e- plantning og belysnin g. På byplanudvalgsmødet d en 11. o kt ob er 2011 bl ev By fo rn ye l- sesb eslutningen Den gl emte gade fo reløbi g v e d t aget. Pr o- jekt fo rsla get har været i høring hos ej er e o g lej ere fra d en 28. fe bruar 2011 til den 4. a pril S I D E 2

3 I høringsp eri od en indkom i alt 5 bemærkninger /in d sigelser fr a eje re og lejer e. De r e r a fh oldt individuelle møder med grundeje rne i feb r u- ar/mart s 2011 samt bor germøde for e je re o g lejere i høring s- peri od en. På disse møder, har d er gen er elt været opba kning t il pro je kt et. Den 2. maj 2011 var B y fornyelsesb eslutningen Den gl emte gade på d ags ord en t il e ndelig v ed t agelse. Byplan udvalget b e- slutted e her at op stille e n rækk e forudsætninge r, som e je rne i Den glemte gade skulle t i lslutte sig, inden udvalge t ville end e- ligt ved t age bes lutnin gen. De r bl ev d e r for udsendt brev t il g rundeje rne, hvor d e blev o r i- enteret om beslutnin gen og b ed t om at fremsende skri ft lig t i l- slutning til pr oj ekt et. Af d e i alt 7 grundeje re (e kskl. H erning K ommune) t ilslutted e 3 grundej er e sig o g 2 g rundejer e t ilslut t ed e sig med for b e- hold. På d en bagg rund beslutted e Byplanudvalget d en 20. juni 2011 at endelig ved t age By fo r nyelsesb eslutning Den g lemte gade, idet - At d er sker en just erin g a f pr oje kt et s primære el e- menter be plantning, be lægning og b elysning i samarbe jde med ej ern e, inden fo r rammerne a f d e ove rord ned e principper, - At ej ern e indkaldes t il d ialogmøde om pr oj ekt e t med henblik på, at d er opnås eni ghed om en ge n- nem fø rli g plan for om rådet, d er skal kunne ge n- nem fø r es i 2011, - At så fremt d er ikke kan opnås en igh ed om planen, søges b evillin gen o ve r fø r t t il and re proj ekt e r i B y- midten i På d en bagg rund har d er været a fh oldt d ialogmøde med d e berø rt e grundej er e o g pr oje kt et er t il ret t et, inden fo r pr oj ek t- forsla get s ov er ord ned e principp er, ud fra d e ø nsker, d er fr emkom i hørings pe riod en, o g s om blev frem sag på mødet. E ft er fø lgende er grundej erne bl ev et bed t om skr i ft lig t ilslu t- ning t il p r o je kt et s genn e m fø rel se. En en kelt grun d ejer ha r i k- ke t il sluttet si g p ro je kt e t s g ennem fø relse m ed pr oje kt et s n u- værende fo rm. De ø vri ge grundej ere har t ilsluttet sig p ro je k- t et. St atus på t ilslutningern e fra grundej erne b lev behandlet på byplanud valgsmø d et d en 8. august 2011, hvo r ud valget end e- ligt ved t og pr oj ekt et, ua g t et at én grundej er i kk e h ar t ilsluttet sig. S I D E 3

4 Realiserin g a f pr oj ekt På baggrund a f udvalgs b eslutningen d en 8. au gust 2011 uda r- bejd es der nu hoved pr oj e kt og udbudsmateriale. Realiserin g a f pr oj ekt et l ø ber fra ultimo se pt embe r 2011 t il u l- t imo nov embe r Herning Kommune har blandt andet udtalt vedrørende hjemmelsspørgsmålet: - At det for alle parter har været meget væsentligt at bevare så mange p-pladser som muligt. Herning Kommune har søgt at imødekomme dette ønske i videst muligt omfang. Byfornyelseslove n tillader eksisterende p-pladser bevaret. - At nogle af parkeringspladserne kunne have v æ- ret sløjfet og erstattet af græs eller andet rekr e- ativt indhold, der var blot ingen af interesse n- terne i området, der havde ønsket dette. - At projektet forbedrer kvaliteten af gården. Før gennemførelsen af projektet fremstod gården som et meget slidt, meget lidt vedligeholdt og meget u-inspirerende miljø. - At kommunen gennem hele tilblivelsesproced u- ren har søgt at tilpasse projektet, så det var til størst nytte for alle. Dette har medført, at der skulle laves adskillige kompromisser, men det er kommunens vurdering, at der er tale om en sa m- let betydelig forbedring af hele gårdmiljøet. - At den omhandlede trappe ikke bliver genetabl e- ret. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er tale om en egentlig friarealforbedring, l i- gesom det forhold, at kommunen tidligere m u- ligvis har tilkendegivet et ønske om at geneta b- lere trappen, ikke betyder, at det nuværende projekt ikke skulle kunne gennemføres. Til klagepunktet vedrørende deklaration har Herning Kommune blandt andet anført: - At formålet med deklarationen efter kommunens vurdering har været, at sikre ejendommene o m- kring gårdspladsen en gårdsplads. - At sikre mulighed for udstykning - At sikre indkørsel fra Skolevej og Bethani agade samt at undgå hegning. - Det er kommunens opfattelse, at friarealforbe d- ringen respekterer deklarationen. Det pågælde n- de areal skal fortsat tjene som fælles gårdsplads for de omkringliggende ejendomme, samt at der ikke kan bebygges på det omhandlende ar eal. S I D E 4

5 For så vidt angår klagen over, at kommunens beslutning er i strid med en meddelt begunstigende forvaltningsakt, bemærker Herning Kommune: - At det viste sig, at det ikke var muligt at opnå 100 % enighed om alle detaljer i projektet, ua g- tet alle ønskede et projekt. Dog er det lykkedes at opnå udtrykkeligt tilsagn til projektet fra alle ejere i området bortset fra klager. - At kommunen oprindeligt troede, det var en fo r- udsætning i byfornyelsesloven, at der var eni g- hed om et givent projekt. Først senere ble v forvaltningen opmærksomme på, at dette ikke er en forudsætning for gennemførelse af et byfornye l- sesprojekt. Af det vedlagte forslag til byfornyelsesbeslutning, vedt a- get af Herning Byråd den 11. oktober 2010 fremgår blandt andet følgende: 1. Red egø r els e Indtrykket a f om rådet i dag er et br og et billed e s åvel arkitek - t onisk s om funkt i onelt. Området indeholder både boli ge r, bu - t ikke r/erhverv, restauration mm. Fl er e bygnin ge r samt belæg - ning og inventar fr emstår ned slidt. Gård en indbyd er ikk e t il ophold o g bru ge s ov erv ej ende t il par - kerin g og genn emgan g til og fr a gå gaden. MÅLSÆT NING Hensigt en med by fo rnyel sen er at s kabe et indbyd ende, g rø nt og intimt rum i bymidten, d er li gestill er alle rum met s bruger e og skaber muli ghed for o phold og pauser i sammenhæng med d et omkrin gliggende han d elsliv. PROJEKT Ideen med pro jekt et er primært at fo rs kø nne ru mmet, s kabe sammenhæng og rammer fo r liv o g oph old samtidig med, at d e mange fo rsk elli ge interess er i om rådet tilgod es es. Intentionen er at gi ve rummet sin eg en kara kt er samtidig med, at d et indgår i en større sammenhæng o g t ilpasse s t a n- kern e i S por Hernin g. Midlerne t il fo rskø nnel se n a f rummet anvendes pr imært t il b e- lægning, beplantning og belysning. S I D E 5

6 De g rø nne væ gg e e r et v æsentligt el ement i pr oj ekt et, d e r vi l blive arb ejd et med i d en videre pr oces i samarbejd e med d e berø rt e grundejer e. De suden lægg er pr oj ekt et op t il mindre t ra fikal e ændringer, s å d et på sigt vil være muligt at und gå affald shånd t e - ring/r enovation og anden tung tra fi k i Sk olegade. Park erin gs fo rholden e fo r blive r i princippet uændred e og pr o - jekt et indeh older samm e antal p -pladser s om i dag. De r fo ret a ges ikke e gen t lige n ed rivninger i fo rb indelse med pro je kt et, ud ove r fj ern else a f eventuel le s ekun d ære skure, hegn mv. eft e r a ft al e m ed grundej ern e. GÅR DLAUGS DEKLAR AT ION Friareal for bed rin gen vil blive si kr et ved, at d er t inglyse s en d eklaration på d e berø rt e ej endomme. Dekla rationen vil inde - holde be stemmelser om arealernes anvendelse og om d en fr emtidige d ri ft, ren - o g ved ligeh oldelse a f anlæ g get. P rivate arealer, s om i fø l ge d ekla rationen fr emover få r status som fæl - lesareal, vil stadig t ilhøre d e re sp ekt ive e jendom me. Der yd es d er for in gen er statning fo r areal erne. BESLUTNING Kommunens beslut nin g g iver muligh ed for at få forb ed ret fri - arealerne i området b y rummet på en ø kon omi sk fo rd ela g- t ig måde, idet omkostnin gern e ved by fo rnye lse sbe slutningen s gennem fø r else finansi ere s a f d et o ffentli ge, hvor St aten og Herning K ommune deler udgi ft ern e (50% - 50% fi nansierin g). 2. Be stemmelser Beslutnin gsd okum ent I henhold t il l ov be kendtgø relse n r. 132 a f 5. fe bruar 2010, Lov om by forn yel se o g udvikling a f by er, fastsættes herved fø l g ende bestemmel se r for d e i 1 nævnt e ejendomme, Den glemte gade. 1. B YFO RN YE LSENS AFG RÆNSNING S I D E 6

7 By fo rnyel se sområdet a fgr ænses, j f. k ort bil a g 1, af Sk ol egade, Bred gade, Rådhusgå rd en og B et haniagade. Området om fatter fø l g ende ej endomme: Herning By grunde mart.n r.: 658b, 658c, 658d, 659a, 660, 662, 663, 664, dele a f 669a, Samt alle parcell er d e r e ft er d en 1. s ept em be r 2010 udstyk - kes fra ov en nævnte ej en d omme inden fo r by fo rnyelse sbe slut - ningens område. 2 NEDRIVNINGER De r fo ret a ges ikke e gen t lige n ed rivninger i fo rb indelse med fria real fo rb ed ringen ud o ver fj ern else a f e ventuell e se kundære skure, hegn m.v. 3 FRIARE ALE R Gennem fø rel sen vil s ke på bagg rund a f By fo rnyelsesl ov ens 39. Når B yrådet har god kendt planen udarbej d er Herning Kommune et h oved p ro je kt. Når pro je kt et e r gen nem fø rt, vil d er blive t ingl yst d ekla r ation om d ri ft og ved ligeholdelse a f arealerne j f. Byforn yel ses loven s 43. E ft er be stemmelsern e s k al arealer drive s a f et gårdlaug. Fællesarealerne kan i kk e ned lægges eller ændres uden Her - ning Kommunes tilladelse. 4 RETSVIRKNINGER Når by forn yelses beslutni ngen er endeli gt ved t age t af By rådet og e je re o g lejer e e r underr et t et h erom, har d en i henhold t il By fo rnyel se slov ens 45 følgende ret s virkninger : Byrådet kan fo rlange, at private b ygnin ge r, d er s kal ned rives fo r at gennem fø re fria re albeslutningen, helt ell e r d elvis skal a fstås m od e rstatning. S kure, hegn og li gnende gård an lægst ilbehør, d er må fj ernes som l ed i friareal fo rbed ri ngen, anses d og for e rstattet gennem finansierings støtten t il d et nye fri - areal. Byfornyelsesbeslutningen blev endeligt vedtaget på by - planudvalgsmøde den 20. juni Byfornyelsesnævnet foretog den 25. juni 2012 besigtige l- se af Bethaniagade 5. Ved besigtigelsen mødte Kristian Kjær Hansen for klager. Følgende fremgår af besigtige l- sesnotat: S I D E 7

8 Kommunen oplyse r, at den har indskærpet, at d er ikke s kal være park erin g i smø gen, at kommunen har lav et e t privat fæ l- les friareal, d er e r fæll es bru g t il arealet. De r er lavet et d ri ft slaug ( gård laug) fo r syd og et fo r nord. Kommunen opl ys er, at i ndkø rslen er k ommunens jord, og at d er er tale om o ffentlige park eringsplader i gå rd en. Kommunen fr emviste bi ll ed er a f d en gamle gade som d en så ud for et år sid en. Kom munen opl yst e, at d en havd e lavet as - falterin g, bel ysning o g b eplantning. K ommunen h avd e søgt at imødekomme alle ej ere o g lej ere s ø nsker. Der e r ændret steen i belægning en ved ud gangen t il gågad en a f hensy n t il affald s- håndteringen. Man har fj ernet en t ra ppe fr a en a f smøgerne. De r er sål ed es kø rs elsmu lighed herigennem. Blive r d er fo r i n- t ens kø rs el, v il kommunen opstill e en a fs pærrin g. Kommunen har for søgt a t lave en fælles a ff aldsl ø sning, men d er er end nu ikke enigh e d herom. No rd og syd gård lauget d ri - ver sål ed es hver d er es a ffaldshåndtering. Kommun en arbe jd er fo rt sat på en samlet løsn ing. Retsgrundlag: Byfornyelseslovens 39 og 40 er sålydende: 39. Kommunalbestyr el sen k an fo r fl er e ej endomme t ræ ffe beslut ning om t ilveje brin gels e a f fælles fria reale r og fæll esl o- kaler i friareal et, herund er for e jend omme, d er i kke ind eho l- d er beb oel se, når d et e r nødvendigt for at t ilve jeb ringe t i l- fr ed sstillende oph oldsare aler samt s ikrin g a f ved ligeh oldelse og d ri ft a f sådanne areal er. Be slutningen e ft er 1. pkt. kan o m- fatte ned rivnin g a f beby g gelse. St k.2. Beslutnin g om et a blerin g a f fæll es fria real er o g fælle s- lokaler fo r fl ere ej endom me e ft er stk. 1 kan kun i be grænset om fan g om fatte ej en d om me op fø rt e ft er 1. januar 1950 samt ejendomme indeholdende boli ge r, h vort il d er er med d elt t i l- sagn om o ffentlig støtte e ft er by gg estøtte -, ko llegi estøtte-, boli gby gg eri -, ældreb olig - eller almen boli glovgi vn ingen, eller som er god k endt e ft e r 67, st k. 1, nr. 8, i d en t i d ligere gæ l- d ende lov om boligby gg e ri, j f. lov be kendtgø relse nr. 663 a f 8. august 2002, s om ændret ved lov n r. 406 a f 28. m aj Beslutningen kan o m fatte fø l gende fo ranstal t ninger : 1)Ryd ningsarb ejd er, h er under ned rivning a f sku r e o g hegn, opb ryd ning a f udtjen t e belægnin ger m.v. samt e f - t erre paration, s om e r en d irekt e fø l ge a f d en fo r et agne ry d- ning. R yd ningsa rb ejd ern es nødvendige om fan g a fgø r es a f kommunalbe styr elsen eft er en konkr et vurd e ring. S I D E 8

9 2)B esk ed ne bygnin gsa rbe jd er i form a f udbed ring a f by gnin gsd ele, som grænser d irekt e op t il d et fælles fria rea la nlæg. B ygningsarb ejd e rnes nødven d ige om fang a fgø r es a f kommunalb e- styrel sen e ft e r en kon kr et vurd ering. Udgi ft e rne t il d isse a r- bejd er må ikk e ove rstige t ilskuddet opg jort e ft er 4 7, stk. 1, nr. 2. Der kan ikke yd es støtte e ft er 47 t il bygni ngsarb ejd e r- ne, så fr emt d er yd es an d en o ffe ntlig støtte t il d e samme a r- bejd er. 3)Anlæ g og møblerin g a f d et fæll es fr iareal, heru nder et abl e- ring a f fæll esl okaler inden for d et rammeb eløb, d er op g ø res e ft er 47, stk. 1, nr. 3. 4)Etablering a f et a ffaldssort erin gss ystem, som er i ove ren s- stemmelse med k ommunens planlægnin g a f a ffaldsbort s ka ffe l- se. Udgi ft er t il a ffaldss ort er ings system, herund er et abl erin g a f mobilsu ganlæg, a fhold es a f tilskud eft e r 47, s t k. 1, nr Kommunalbest y rels en kan i samarb ejd e med eje re, l ej e- re o g andelshave re udarbejd e fo rsla g om fæl les fria realer o g fælleslokaler på eje rnes v egne. St k.2. Kommunalbe styr el sen har pligt t il skri ft ligt at orientere eje rne a f o g andel shaver e og l ej erne i d e b erø rt e ejendomm e om indholdet a f pro je kt fo rslaget. St k.3. Kommunalbe styr el sens o rientering s kal indeholde o p- lysning om regl ern e i st k. 4 og 42. St k.4. Ejerne, andelsha v ere og l eje rne kan inden fo r en a f kommunalbe styr elsen fast sat fri st sk ri ft l igt fr em sætte inds i- gelser m od pr oj ekt fo rsla get el ler d ele h era f samt fremkomme med ændrings forsla g til pro je kt fors laget. 42. Eft er udløbet af d en fri st, d er er fa stsat i med fø r a f 41, stk. 4, kan kommuna lbestyrelsen ved t age fo r s laget. Kommunalbestyr elsen underr et t er e jer e, andelshavere og l eje re i d e berø rt e e jendomme om fo rslaget s v ed t agelse o g t idsfr i- sterne fo r a rb ejd ern es ge nnem fø r else. St k.2. Kommunalbestyr el sen kan e ft e r a ft ale ov erl ade genne m- fø rel se a f arbe jd erne t il eje rne, h er under m ed d ele t ilsagn om støtte eft er det t e kapitel. Byfornyelsesnævnets begrundelse og resultat: Byfornyelsesloven bestemmer i 39, at kommunalbest y- relsen for flere ejendomme kan træffe beslutning om tilv e- jebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friare a- let, herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboe l- se, når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredssti l- lende opholdsarealer samt sikring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer. Beslutningen efter 1. pkt. kan omfatte nedrivning af bebyggelse. Efter 40 kan beslutningen omfatte rydningsarbejder, beskedne bygningsa r- bejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af et affaldssorteringssystem. S I D E 9

10 Byfornyelsesnævnet finder, at der i byfornyelseslovens 39, jf. 40, er hjemmel til den af Herning Kommune tru f- ne byfornyelsesbeslutning. Byfornyelsesnævnet har herved lagt vægt på, at projektet indebærer ændret belægning, beplantning og belysning, og at formål er at skabe et in d- bydende grønt rum i midtbyen. Byfornyelsesnævnet finder endvidere ikke, at byfornye l- sesbeslutningen er i strid med den omhandlede deklarat i- on. Byfornyelsesnævnet finder således, at gårdspladsen fortsat er et fællesareal. Byfornyelsesnævnet finder endelig ikke, at afgørelsen er ugyldig som følge af, at der ikke er 100 % enighed om b e- slutningen blandt ejerne. Byfornyelsesloven stiller ikke krav om, at der skal være enighed bland ejere / lejere om byfornyelsesbeslutningen, for at beslutningen kan vedt a- ges, jf. 41. Byfornyelsesnævnet stadfæster Herning Kommunes afg ø- relse af 8. august 2011, for så vidt den er påklaget. Klagevejledning: Byfornyelsesnævnets afgørelse kan efter lovens 92 af parterne, herunder kommunalbestyrelsen, indbringes for boligretten efter reglerne i lov om leje. Afgørelser efter 49, 74, stk. 1, og 83, stk. 1 og 2, samt afgørelser e f- ter bestemmelser fastsat i medfør af 100 kan kun in d- bringes, hvis afgørelsen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemme l- se. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter, at underre t- ning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Indbringelse af nævnets afgørelse for boligretten efter 92 ikke har opsættende virkning, medmindre boligretten efter begæring af klageren eller af kommunalbe styrelsen træffer bestemmelse derom Med venlig hilsen Jytte Munkholm Hansen formand S I D E 10

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende svømmebad i Randers Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 29. juni 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Københavns Kommune Att. Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuspladsen 1 1550 København V

Københavns Kommune Att. Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuspladsen 1 1550 København V Københavns Kommune Att. Borgerrepræsentationens Sekretariat Rådhuspladsen 1 1550 København V 11-04- 2 0 1 4 T i l s y n e t Københavns Kommunes tilskud til ombygning af haller, der skal anvendes til afholdelse

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K 12-07- 2 0 1 3 Att. Advokat Niels Thestrup T i l s y n e t Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Statsforvaltningen henviser til brev af 21. marts

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Allerød Kommune Hævning af en grundejers hus. Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d

Allerød Kommune Hævning af en grundejers hus. Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d Allerød Kommune Hævning af en grundejers hus Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune hverken i miljølovgivningen eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at betale

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere