Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl. Fjernvarmeudbygning i September 2014 Udgivelsesdato : 17. september 2014 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : Thomas Engell, Gladsaxe Fjernvarme : Carsten Monrad, Force Technology A/S : Pia Vendelholt Christensen

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Indledning Ansvarlig for anlægsprojektet Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Forundersøgelser Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 6 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Anlæggets hoveddisposition Forsyningsområde Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Anlægsudgifter Tidsplan for projektets gennemførelse Forhandling med berørte parter Tilknyttet projekt 12 3 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi og miljøforhold Samfundsøkonomisk resultat Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser Energibesparelser 17

3 Side 2 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning Varmeforbrugets udvikling i projektperioden Områdeafgrænsning Øvrige parametre i projektperioden Robusthed på længere sigt Brugerøkonomi Beregningsforudsætninger Større forbrugere Mindre forbrugere (parcel- og rækkehuse m.fl.) 24 BILAG 1 Kortskitse over berørte områder 2 Oversigt over forbrugere 3 Vilkår for tilslutning af parcel- og rækkehuse 4 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 5 Samfundsøkonomiske resultater 6 Selskabsøkonomiske resultater 7 Brugerøkonomiske resultater (større forbrugere) 8 Brugerøkonomiske resultater (mindre forbrugere)

4 Side 3 1 BAGGRUND 1.1 Indledning Dette projektforslag er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr.1184 af 14. december 2011 om varmeforsyning og Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune for boliger, institutioner, erhverv mv. og omfatter områder omkring Søborg Hovedgade samt dele af Gladsaxe Erhvervsområde m.m. Områderne fremgår af oversigtskort i bilag 1.

5 Side Ansvarlig for anlægsprojektet Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Rådhus Allé Søborg Kontaktperson: Jens Lunding Telefon: Fax: E-post: 1.3 Formål Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af dette projektforslag efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler imod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, hvilket indebærer at naturgasforsyning bør ændres til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget er endvidere aktuelt, fordi en del af kunderne har vist interesse for fjernvarme. 1.4 Plangrundlag Områderne er i Gladsaxe kommunes delvarmeplan fra 1982 planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til godkendt projekt. I delvarmeplanen for naturgas kræves der ikke tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg for eksisterende bebyggelse, mens det blev krævet at ny bebyggelse blev tilsluttet naturgasnettet fra 1984/1985. Det er varmeplanens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Derudover forefindes lokalplaner hvori varmeforsyningen indenfor de givne områder er beskrevet. Projektforslaget for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme er gennemført under hensyntagen til den øvrige fysiske planlægning i kommunen. Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Blokvarmecentraler med en indfyret effekt over 250 kw skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Dette er relevant ved større ombygninger eller ved nybyggeri. En stor del af området er underlagt de gamle byplanvedtægter som ikke siger noget om kollektiv opvarmning. De nyere lokalplaner henviser i redegørelsen til varmedelplan 1983 for naturgasforsyning.

6 Side Organisation Bygherre er Gladsaxe Fjernvarme, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for alle tilslutninger. Gladsaxe Fjernvarme etablerer stik til hver matrikel/varmecentral efter aftale med kunderne. 1.6 Forundersøgelser Forundersøgelser Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2008 Forslag til en udbygningsplan for fjernvarme i Gladsaxe. Planen beskriver hvorledes fjernvarme med fordel kan udbygges til at forsyne større varmeforbrugere, virksomheder, boligselskaber, kommunale bygninger m.fl. beliggende i det nuværende naturgasområde. Udbygningsplanen viste en positiv samfundsøkonomi, og derfor er Gladsaxe Fjernvarme blevet pålagt af Byrådet at arbejde videre på at konkretisere og forelægge et projektforslag til politisk behandling. Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2013 en Udbygningsplan for fjernvarme til parcel- og rækkehuse. Udbygningsplanen viste, at en samlet udbygning til alle de udpegede områder ikke var hensigtsmæssig. GF identificerede en første etape med de områder i kommunen, hvor udbygningen kan lade sig gøre uden tab for samfundet, selskabet, og hvor det stadig er en god ide for boligejerne. Dette projektforslag omfatter en del af den samlede planlagte fjernvarmeudbygning til større varmeforbrugere samt til parcel og rækkehuse Arealafståelse og servitut De nye hovedledninger vil hovedsagelig blive placeret i offentligt vejareal. Hvor placeringen af fjernvarmeledninger i vejarealer er forbundet med uforholdsmæssige store gener for borgerne, lægges gadeledningerne i private arealer. Aftaler om ledningsplacering uden for vejareal aftales så vidt muligt ved simple forhandlinger. Hvor der ikke er mulighed for at opnå aftaler om ledningsplacering, kan der eksproprieres areal til ledningsplaceringen. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt med tinglysning af servitutter på ledingsanlæg i private områder, der typisk kun vil omfatte ejendommens egen stikledning. Kun i tilfælde, hvor flere forbrugere påtænkes forsynet ved passage af privat grund, vil Gladsaxe Fjernvarme tinglyse ledninger på ejendommen.

7 Side Myndigheder Forhold til anden lovgivning Der er intet at bemærke Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

8 Side 7 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 2.1 Anlæggets hoveddisposition Projektet omfatter ændring af varmeforsyningsform fra naturgas og gasolie til fjernvarme for områder langs Søborg Hovedgade samt dele af Gladsaxe Erhvervsområde m.m., se kortbilag 1. Som følge af godkendelse af projektforlaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Forsyningsområde Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh (ca. 270 TJ). Varmebehovet hos de største kunder er verificeret ved møder og tekniske gennemgang af kundernes varmesystem. For de øvrige forbrugere opgøres varmebehovet ud fra nøgletal for varmeforbrug til rum opvarmning og opvarmning af varmt brugsvand 1. Gladsaxe Kommune 7. projektforslag for udbygning med fjernvarme Energi- Distrikt 2 Antal BBR Varmebehov kunder [antal] [m 2 ] [MWh/år] [TJ/år] Visse arealer er skønnede 7 Blokvarmecentral Elletoften m.fl Del af Gladsaxe Erhvervsområde & 17 Søborg Hovedgade , 15, 16 Etape 1 af Parcel- og rækkehus & 17 udbygning Samlet 7. projektforslag Der henvises yderligere til disse områder i kundelisten i bilag 2, som indgår i projektets økonomiske analyse. Denne liste indeholder de opvarmede bygninger, som er identificeret i projektområdet. 1 2 Nøgletal for enhedsvarmeforbrug, Varmeplan Danmark bilagsrapport s. 18 (2008) Energidistrikt betegnelser stammer fra kommunens varmeplan fra 1982

9 Side 8 I nedenstående tabel er redegjort for varmebehov og kapacitetsbehov for projektforslagets kunder. Projektforslaget omfatter tilslutning af omkring 125 erhvervs- og større boligkunder til fjernvarme samt parcel- og rækkehuse. Områderne har et forventet samlet varmebehov på ca MWh (ca. 210 TJ). Gladsaxe Kommune 7. projektforslag for fjernvarmeudbygning Energi- Distrikt Kunder I alt Tilslutning varmeforbrug Tilsluttede kunder Års An An behov kunde central [antal] [%] [MWh] [MW] [MW] 7 Varmelauget Elletoften m.fl % 785 0,4 0,3 10 Dele af Gladsaxe Erhvervsområde ENIRO, MT Højgaard m.fl. 16 & 17 Søborg Hovedgade og omkringliggende områder 7, 15, 16 Parcel- og rækkehuse 17 Etape 1 m.m % ,0 4, % ,5 10, % ,1 12,7 Samlet 7. projektforslag ,0 27,5 På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med de distributionsledninger, stikledninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Det er forudsat, at udbygningen af fjernvarmenettet påbegyndes i Det forventes, at når fjernvarmeforsyningen er fuldt udbygget vil der være tilsluttet 75 % af varmegrundlaget for de større kunder. De fleste af de større forbrugere omstilles i løbet af Baggrunden herfor er, at Gladsaxe Fjernvarme tilbyder tilskud til kunder for energibesparelsen ved omstilling til fjernvarme For naturgasforbrugerne og olieforbrugernes vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet løbende over projektperioden. For oliekundernes vedkommende forudsættes det, at der konverteres til naturgas. Det forudsættes at 75 % af parcel- og rækkehuse tilsluttes fjernvarme over en 8 års periode, dog således at der i hvert del-område forudsættes en starttilslutning på 50 %. Gladsaxe Fjernvarme tilbyder parcel- og rækkehuskunder at etablere og drive kundeanlæg mod en årlig ekstra betaling. Ledningstab udgør ca. 8 % af bruttovarmebehovet for den solgte varmemængde, svarende til cirka MWh per år Kapacitet og belastningsforhold Effektbehov ved udbygning hos kunden og på vekslerstationer Hvis alle kunder tilsluttes, er det samlede kapacitetsbehov for området, an kunde, anslået til ca. 33 MW og på vekslerstationen ca. 28 MW 3. 3 Ved en samtidighed på forbrug af fjernvarme på 0,85.

10 Side 9 Tilvæksten i effektbehov kan klares fra de eksisterende CTR vekslerstationer, primært fra Isbanevej (ISW). Den installerede kedelkapacitet er hos de fleste kunder relativ stor i forhold til det årlige varmebehov. Ved dimensionering af fjernvarmevekslerne er benyttelsestiden for alle nye kundeanlæg ca timer. Fjernvarme dimensionering af ledningsanlæg Gladsaxe Fjernvarmes ledningsnet er klassificeret som et varmtvandsanlæg, idet den normale driftstemperatur ikke overstiger 110 o C. Det maksimale driftstryk er ikke over 16 bar. Ledningsnettet etableres i præisolerede fjernvarmerør, enten som enkelt forlagte rør eller som twinrør. I forbindelse med dimensionering af ledningsnettet er der lagt vægt på at minimere varmetab fra det nye fjernvarmenet og optimere nettet hydraulisk Forsyningssikkerhed Området kan forsynes med samme grad af sikkerhed som Gladsaxe Fjernvarmes øvrige kunder. Dette giver en fleksibilitet i forsyningen og en rimelig forsyningssikkerhed således, at der er fuld reserve, hvis hovedledningen skulle være afbrudt en vinterdag. Desuden påtænkes at reservere plads på nogle af de største kedelcentraler i området med henblik på at en reservekapacitet kan udbygges på længere sigt, hvis der bliver behov for det. 2.2 Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed. Der regnes med dimensioneringsdata for varmtvandsnet. Med hensyn til den hydrauliske beregning af kapaciteten i eksisterende ledninger er taget hensyn til de målte værdier for afkølingen hos de eksisterende kunder.

11 Klassificering Enhed Hovedledningsnet Maksimalt tryk [bar] 16 Veksler ved kunder [ja/nej] Ja Maksimal fremløbstemperatur [ o C] 110 Fremløbstemperatur på langt sigt [ o C] 80 Afkøling ved dim af nye ledninger [ o C] 45 Afkøling ved dim af brugerinstallationer [ o C] 45 Designkrav for ny bebyggelse [ o C / o C] 70/30 Temperaturfald over veksler ved dim [ o C] 5 Side Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige indenfor ydermuren med to hovedhaner. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i udvendigt skab med afspærringsventiler. 2.3 Anlægsudgifter Alle anlægsudgifter er opgjort i 2014-priser og er eksklusive moms. Ledningslængder og anvendte enhedspriser for hoved- og fordelingsledninger fremgår af nedenstående tabel. De anvendte priser for ledningsnettet er totalpriser per kanalmeter, det vil sige inklusive delelementer som markedsføring, detailprojektering og delkomponenter som ventiler og brønde. Ledningsdimension Længde [m] Anvendte enhedspriser [kr./kanalmeter] Samlet [1.000 kr.] DN DN DN DN DN DN DN DN DN Anlægsbudget (gadeledninger) Den samlede investering i stikledninger til nye kunder udgør i alt 55 millioner kr. Heraf udgør investering i stikledninger til parcel- og rækkehuskunder cirka 45 millioner kr. Den gennemsnitlige omkostning per parcel- og rækkehusstik udgør kr. hvor det er forudsat at et stik i gennemsnit er 15,5 meter. De samlede investeringer i til gade- og stikledninger udgør ca. 158 millioner kr. Der er ikke medtaget omkostninger til etablering af ekstra forsyningskapacitet på CTR vekslercentraler.

12 Side 11 Ledningsnet investeringer De samlede investeringer i ledningsnet og stikledninger: 169 mio. kr. Etablering af fjernvarmeinstallation hos større kunder De store fjernvarmekunder står selv for alle omkostninger ved at omstille sig til fjernvarme. I disse omkostninger indgår følgende: Nedtagning og bortkørsel af eksisterede kedelanlæg Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvands anlæg. Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering. Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar. Kundeanlæg hos større forbrugere 4 15 mio. kr. Etablering af fjernvarmeinstallation hos parcel- og rækkehuskunder Parcel- og rækkehuse kan vælge mellem selv at afholde udgift til etablering af kundeanlæg, eller lade GF står for etablering og service af standardiserede fjernvarmeunits. I omkostninger til kundeanlæg indgår følgende: Nedtagning og bortkørsel af eksisterede kedelanlæg Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvandsanlæg. Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering. For kunder, der før har anvendt olie indgår udgift til sløjfning af olietank mv. Kundeanlæg, forbrugerejet (2 MW) 4 mio. kr. Kundeanlæg, ejet af GF (13 MW) 34 mio. kr. Det antages at de eventuelle omkostninger der er ved at optimere varmeanlæggets afkøling er påkrævet uanset om kunden omstiller til fjernvarme eller skifter til en kondenserende kedel. Finansiering Der er to parter involveret i at etablere fjernvarmeprojektet; Gladsaxe Kommune v/ Gladsaxe Fjernvarme Ledningsnet Kundeanlæg parcel- og rækkehuse 169 mio. kr. 34 mio. kr. Kunder Større kunder Kundeanlæg 15 mio. kr. Parcel- og rækkehuse Kundeanlæg 4 mio. kr. Samlede investeringer 222 mio. kr. 4 Samlet tilslutningseffekt hos større kunder er 18 MW.

13 Side Tidsplan for projektets gennemførelse Tidsplanen anslås til følgende: Aktivitet Tidspunkt GK: Miljøudvalg 18. september 2014 Høringsperiode Uge 39-42, 2014 GK: behandler indkomne høringssvar og forbereder dagsorden Uge 43-44, 2014 GK: formøder til politisk behandling Uge 45-46, 2014 GK: Miljøudvalg 20. november 2014 GK: Økonomiudvalg og Byråd Uge 49-51, 2014 Klageperiode Uge 2-5, 2015 Anlægget sættes i drift Fra starten af 2015 og frem Det antages at hovedparten af varmegrundlaget i området tilsluttes i 2015 og eventuelt i begyndelsen af Forhandling med berørte parter Der er følgende berørte parter: Kommende fjernvarmekunder Lodsejere HMN Naturgas I/S Kommende fjernvarmekunder og lodsejere Gladsaxe Fjernvarme har haft møder med de største af de nye kunder i den planlagte fjernvarmeudbygning. Der er foretaget en teknisk gennemgang af varmeanlæggene for at undersøge hvilke omkostninger der er ved at omstille til fjernvarme samt for at belyse den brugerøkonomiske fordel. Gladsaxe Fjernvarme har anmodet Gladsaxe Kommune om at høre Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til at føre hovedledning gennem området ved Buddinge Batteri. HMN Naturgas I/S Projektet har været i for-høring hos HMN og gav anledning til følgende bemærkninger: HMN opkræver kompensation i forbindelse med konvertering af kunder fra naturgas- til fjernvarmeforsyning. Kompensationsbeløbet er beregnet til 1.8 million kr. hvis alle naturgaskunder tilsluttes (ved fuld udbygning i 2014 kr.). Betaling af kompensation er indregnet i selskabsøkonomien for projektet svarende til den forventede tilslutning på 75 procent. 2.6 Tilknyttet projekt Der er ingen tilknyttede projekter.

14 Side 13 3 SAMFUNDSØKONOMI 3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra september Diskonteringsrente Der er anvendt 4 % i diskonteringsrente. Der laves følsomhedsanalyse med 3 % i diskonteringsrente. Investering Der regnes i referencescenariet med videreførelse eller etablering af naturgasforsyning. Scrapværdi i 2034 udgør 0 for nyetablerede kedelanlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid, mens der for investeringer undervejs i perioden regnes en scrapværdi svarende til 20 års levetid 5. Scrapværdi for naturgasstikledning i 2034 udgør en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. For investeringen i fordelings- og stikledning i projektscenariet skønnes scrapværdien i 2034 at udgøre en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Omkostninger til frakobling af naturgaskunder der overgår til forsyning med fjernvarme er indregnet i samfundsøkonomien. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er i reference sat til 20 kr./mwh samt 800 kr./installation leveret varme fra kedelanlæg, mens der i projektet regnes med 10 kr./mwh samt 100 kr./installation for leveret fjernvarme. Alle beløb er eksklusiv moms. 6 Energiforsyning I Referencen anvendes udelukkende naturgas eller hvilken anden energiforsyning de potentielle kunder måtte have (elvarme, kaminer etc.). De kunder der i dag måtte bruge olie antages i Reference at omstille til naturgas i starten af projektperioden. I projektscenariet leveres fjernvarmen fra det centrale kraftvarmesystem CTR, og der er i beregningerne anvendt en af CTR og VEKS til planlægningsformål udarbejdet standard brændselsfordeling på forskellige produktionsenheder (kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg og kedelanlæg). Modellen der anvendes er på nuværende tidspunkt den lastfordeling, der hidtil har været konsensus om blandt parter indenfor varmeplanlægning i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og HMN Naturgas I/S (HMN). Miljøomkostninger Markedsprisen på CO 2 er af Energistyrelsen sat til gradvist at stige i perioden år er den periode som Energistyrelsen kræver at man benytter ved analyser af samfunds- og selskabsøkonomi. 6 Der anvendes standardværdier som anvendt i Varmeplan Danmark 2010 og som tidligere har været i høring hos naturgasselskabet i forbindelse med andre projektforslag udarbejdet af Rambøll.

15 Side 14 til 2034; fra 77 til 238 kr./ton, begge i 2011-kr. For at få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,17 tillægges. Omkostningerne til NO x er sat til 49 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspris for både land og by (opgjort i 2011-priser) baseret på estimat af skadesomkostning fra DMU. Omkostningerne til SO 2 /SO 4 er sat til 95 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2011-priser). Omkostningerne til PM2,5 er sat til 111,7 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2011-priser). Der er i dette projektforslag udelukkende regnet med den bymæssige værdisætning. SO 2 /SO 4 og PM2,5-emissionen i referencen er ubetydelig, og SO 2 /SO 4 og PM2,5- emissionen fra de centrale kraftvarmeværker er ikke stor.

16 Side Samfundsøkonomisk resultat Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdi af projektet i 2014 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes mellem de samlede omkostninger ved henholdsvis naturgas og fjernvarmeforsyning. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2014 prisniveau) som følge af fjernvarmeopvarmning i stedet for opvarmning baseret på naturgas eller andre energityper er sammenfattet i nedenstående tabel: Reference Nuværdi Re-investering kedler & gasstik [ mio. kr. ] 40,7 Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 35,9 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 349,6 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 43,4 Total reference [ mio. kr. ] 469,6 Projekt Nuværdi Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ mio. kr. ] - Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 143,3 Investering i spidslastcentraler [ mio. kr. ] - Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 43,3 Afbrydelse af gasstik [ mio. kr. ] 6,5 Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ mio. kr. ] 6,9 Driftsomkostninger - distributionsnet [ mio. kr. ] 8,3 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 9,9 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 180,7 Forvridningstab [ mio. kr. ] 19,5 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 24,2 Total projekt [ mio. kr. ] 442,6 Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 27,1 Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med fjernvarme i stedet for naturgas. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 5.

17 Side 16 Følsomhedsberegninger Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat overfor ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller for skæringsværdi. Det vil sige den værdi ved hvilken projektet er samfundsøkonomisk neutralt. Projektet har en intern rente (diskonteringsrente ved hvilken projektet har en nuværdi på 0) på 5 %. Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i samfundsøkonomi 3 % i samfundsøkonomiskkalkulationsrente + 25 mio. kr. ± 10 % på anlægsinvestering ± 23 mio. kr. ± 10 % på samfundsøkonomiske naturgaspriser ± 29 mio. kr % varmeforbrug - 13 mio. kr. Ved en kalkulationsrente på 4 % giver projektet et samfundsøkonomisk overskud på 27 millioner kr. Skæringsværdier Nedenstående tabel viser projektets skæringsværdier, det vil sige når projektet har en samfundsøkonomisk værdi på 0 kr. ved at ved ændre på centrale beregningsforudsætninger. Parameter Investeringsomkostning i projektet, ændring Lavere varmebehov (fra og med 2014) Skæringsværdi +12 % - 20 % Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold til reference alternativet, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2014). Andre følsomheder Parameter ændring Centralt resultat Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Ingen nettoafgiftsfaktor Lav CO 2 -kvotepris (0 kr. per ton) Høj CO 2 -kvotepris (250 kr. per ton) Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 27 mio. kr. 47 mio. kr. 4 mio. kr. 6 mio. kr. 8 mio. kr. 35 mio. kr. Samfundsøkonomien viser sig således at være robust overfor ændringer i forudsætninger.

18 Side Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser Beregning af CO 2 reduktion beregnes på baggrund af miljødeklarationen for udledning af CO 2 for fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR. Ved brug af CTR s miljødeklaration fra de sidste år vil projektforslaget ved udbygning svarende til tilslutning af 75 procent af varmebehovet i området betyde en reduktion på ca ton CO 2 /år i forhold til hvis varmeforsyningen ikke ændres. Under forudsætning af, at CTR i fremtiden vil kunne købe CO 2 -neutral fjernvarme, forventes udledningen per MWh fjernvarme at være reduceret til 0 i Projektforslaget vil under disse antagelser betyde, at udledningen i 2025 reduceres med ca ton CO 2 /år. Denne opgørelsesmetode ville typisk blive anvendt i et grønt regnskab. 3.4 Energibesparelser Der opnås energibesparelser ved at omstille til fjernvarme. Besparelsen opnås ved at de varmetab der er ved den nuværende kedeldrift (strålings- og røggas) forsvinder ved opvarmningen med fjernvarme. Til gengæld er der et ekstra varmetab fra fjernvarmestik mv. Nogle kunder foretager supplerende tiltag for at optimere varmeanlægget for at udnytte varmen bedre. I forbindelse med projektforslaget er beregnet en energibesparelse i det samlede danske energisystem ud fra Energistyrelsens standardiserede forudsætninger. Energibesparelsen er opgjort i forhold til forsyningsselskabernes energispareforpligtelse på ca MWh ved omstilling til fjernvarme. Til sammenligning udgør Gladsaxe Fjernvarmes årlige energispareforpligtelse MWh i perioden 2013 og 2014; spareforpligtelsen vil dog stige i takt med et øget salg af fjernvarme.

19 Side 18 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 4.1 Selskabsøkonomi Der er gennemført en beregning af selskabsøkonomien for Gladsaxe Fjernvarme ved at udbygge med fjernvarme. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 6. Alle priser er eksklusiv moms. Følgende elementer indgår i den selskabsøkonomiske analyse: Udgifter Køb af varme hos CTR (CTR eftergiver fast betaling i 5 år for varmesalg til nye kunder) 7 Investering i fjernvarmenet (hoved- og stikledninger) Investeringer i brugeranlæg (alene for parcel- og rækkehuse) Marginale drift og vedligehold af fjernvarmenet og brugeranlæg ejet af GF Tilskud til energibesparelser (udbetales kunder der selv investerer i brugeranlæg) Kompensations- og frakoblingsbetaling til HMN Afskrivning / finansieringsomkostninger Indtægter Salg af varme til nye forbrugere (administrationsbidrag, fast og variabelt bidrag) Betaling for vekslerinstallation (parcel- og rækkehuse) Udgifter Køb af varme hos CTR Det forudsættes, at CTR s fjernvarmetakst det kommende år reduceres ca. 10 % i forhold til 2014 til cirka 435 kr. per MWh. Herefter forudsættes fjernvarmetaksten uændret i 2014 prisniveau. 8 Investering i fjernvarmenet For investeringsomfang henvises til afsnit 2.3 Anlægsudgifter. Investering i brugeranlæg Det er forudsat at omkring 90 procent af parcel- og rækkehuskunder gør brug af tilbud om at Gladsaxe Fjernvarme etablerer, ejer og driver vekslerinstallationen. Drift og vedligehold Som en del af fjernvarmeforsyningen står CTR for at pumpe fjernvarmevandet rundt i fjernvarmerørene, hvorfor Gladsaxe Fjernvarme ikke har øgede pumpeudgifter. Der er forudsat øgede vedligeholdelsesomkostninger svarende til 10 kr. per MWh. 7 CTR har besluttet at fastfryse de enkelte kommuners andele af den faste betaling i 5 år. Dermed vil en kommunes faste betaling ikke stige, selvom der tilsluttes nye kunder. For perioden 2010 til 2014 tages udgangspunkt i det gennemsnitlige køb af fjernvarme hos CTR i årene 2006, 2007 og I den efterfølgende 5 års periode fra 2015 til 2019 tages udgangspunkt i køb af fjernvarme hos CTR i årene 2011, 2012 og 2013, og så fremdeles. 8 En række forhold spiller ind på varmeprisens udvikling i de kommende år: Forsyningssikkerhedsafgiften forventes at bortfalde CTR kan købe biomasse baseret fjernvarme fra det nye kraftvarmeanlæg købt af HOFOR Spids- og reservelast produceres i højere grad på billig naturgas frem for som i dag på gasolie

20 Side 19 Tilskud til energibesparelser Gladsaxe Fjernvarme betaler et tilskud for energibesparelse ved omstilling fra olie eller naturgas til fjernvarme på cirka 6 millioner kr. Tilskuddet er med til at reducere kundernes investering i omstilling til fjernvarme og at fremme en hurtig og samfundsøkonomisk fornuftig udbygning. 9 HMN frakoblingsgebyr og kompensationsbetaling GF har indgået en aftale med HMN om at betale afkoblingsgebyrer. HMN opkræver kompensationsbetaling efter jf. satser for kompensationsbetaling i bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014). I selskabsøkonomien er indregnet at GF betaler omkostningerne ved frakobling fra naturgasnettet og kompensationsbetaling til HMN på henholdsvis 6,4 og 1.4 million kr. Afskrivning / finansieringsomkostninger I den selskabsøkonomiske beregning er forudsat at der i de første år anvendes en byggekredit til at finansiere udlæg, og at der herefter optages et fast forrentet lån på 4,5 procent og med en løbetid på 25 år. Indtægter For at beregne de selskabsøkonomiske konsekvenser af projektet er der taget udgangspunkt i en forskel mellem købs- og salgspris på ca. 95 kr. per MWh. Denne forskel i pris mellem køb og salg svarer til forskellen i pris for de nuværende kunder og dækker Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til driftspersonale, vedligehold, afskrivninger og administration. Administrationsbidrag reduceres fra kr. i 2014 til 600 kr. per år eksklusiv moms. Den årlige betaling for at Gladsaxe Fjernvarme etablerer en vekslerinstallation er kr. eksklusiv moms (i faste 2015 kroner). Selskabsøkonomisk resultat Med uændret varmepris vil der opstå et selskabsøkonomisk underskud i 2034 på cirka 12 millioner kr. (finansieret cash flow). Lånet vil være betalt i 2045 og der vil opnås selskabsøkonomisk overskud efter For at opnå at udbygningen hviler-i-sig-selv over perioden, skal Gladsaxe Fjernvarme i gennemsnit over hele perioden hæve varmeprisen for alle kunder med ca. 4 kr. per MWh. 9 Gladsaxe Fjernvarmes økonomiske gevinst reduceres ved at kunderne får en betaling for energibesparelse ved omstilling til fjernvarme. Hvis ikke Gladsaxe Fjernvarme betalte de nye kunder for energibesparelser, ville nutidsværdien umiddelbart vokse med cirka 5 millioner kr., hvis man antog samme tilslutningstakt og varmepris over perioden. Betalingen for energibesparelser er imidlertid nødvendig for at sikre den meget store starttilslutning, som igen er forudsætningen for en sikker projektøkonomi.

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere