Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl. Fjernvarmeudbygning i September 2014 Udgivelsesdato : 17. september 2014 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : Thomas Engell, Gladsaxe Fjernvarme : Carsten Monrad, Force Technology A/S : Pia Vendelholt Christensen

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Indledning Ansvarlig for anlægsprojektet Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Forundersøgelser Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 6 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Anlæggets hoveddisposition Forsyningsområde Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Anlægsudgifter Tidsplan for projektets gennemførelse Forhandling med berørte parter Tilknyttet projekt 12 3 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi og miljøforhold Samfundsøkonomisk resultat Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser Energibesparelser 17

3 Side 2 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning Varmeforbrugets udvikling i projektperioden Områdeafgrænsning Øvrige parametre i projektperioden Robusthed på længere sigt Brugerøkonomi Beregningsforudsætninger Større forbrugere Mindre forbrugere (parcel- og rækkehuse m.fl.) 24 BILAG 1 Kortskitse over berørte områder 2 Oversigt over forbrugere 3 Vilkår for tilslutning af parcel- og rækkehuse 4 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 5 Samfundsøkonomiske resultater 6 Selskabsøkonomiske resultater 7 Brugerøkonomiske resultater (større forbrugere) 8 Brugerøkonomiske resultater (mindre forbrugere)

4 Side 3 1 BAGGRUND 1.1 Indledning Dette projektforslag er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr.1184 af 14. december 2011 om varmeforsyning og Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning i Gladsaxe Kommune for boliger, institutioner, erhverv mv. og omfatter områder omkring Søborg Hovedgade samt dele af Gladsaxe Erhvervsområde m.m. Områderne fremgår af oversigtskort i bilag 1.

5 Side Ansvarlig for anlægsprojektet Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Rådhus Allé Søborg Kontaktperson: Jens Lunding Telefon: Fax: E-post: 1.3 Formål Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af dette projektforslag efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler imod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, hvilket indebærer at naturgasforsyning bør ændres til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget er endvidere aktuelt, fordi en del af kunderne har vist interesse for fjernvarme. 1.4 Plangrundlag Områderne er i Gladsaxe kommunes delvarmeplan fra 1982 planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til godkendt projekt. I delvarmeplanen for naturgas kræves der ikke tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg for eksisterende bebyggelse, mens det blev krævet at ny bebyggelse blev tilsluttet naturgasnettet fra 1984/1985. Det er varmeplanens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Derudover forefindes lokalplaner hvori varmeforsyningen indenfor de givne områder er beskrevet. Projektforslaget for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme er gennemført under hensyntagen til den øvrige fysiske planlægning i kommunen. Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Blokvarmecentraler med en indfyret effekt over 250 kw skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Dette er relevant ved større ombygninger eller ved nybyggeri. En stor del af området er underlagt de gamle byplanvedtægter som ikke siger noget om kollektiv opvarmning. De nyere lokalplaner henviser i redegørelsen til varmedelplan 1983 for naturgasforsyning.

6 Side Organisation Bygherre er Gladsaxe Fjernvarme, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for alle tilslutninger. Gladsaxe Fjernvarme etablerer stik til hver matrikel/varmecentral efter aftale med kunderne. 1.6 Forundersøgelser Forundersøgelser Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2008 Forslag til en udbygningsplan for fjernvarme i Gladsaxe. Planen beskriver hvorledes fjernvarme med fordel kan udbygges til at forsyne større varmeforbrugere, virksomheder, boligselskaber, kommunale bygninger m.fl. beliggende i det nuværende naturgasområde. Udbygningsplanen viste en positiv samfundsøkonomi, og derfor er Gladsaxe Fjernvarme blevet pålagt af Byrådet at arbejde videre på at konkretisere og forelægge et projektforslag til politisk behandling. Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2013 en Udbygningsplan for fjernvarme til parcel- og rækkehuse. Udbygningsplanen viste, at en samlet udbygning til alle de udpegede områder ikke var hensigtsmæssig. GF identificerede en første etape med de områder i kommunen, hvor udbygningen kan lade sig gøre uden tab for samfundet, selskabet, og hvor det stadig er en god ide for boligejerne. Dette projektforslag omfatter en del af den samlede planlagte fjernvarmeudbygning til større varmeforbrugere samt til parcel og rækkehuse Arealafståelse og servitut De nye hovedledninger vil hovedsagelig blive placeret i offentligt vejareal. Hvor placeringen af fjernvarmeledninger i vejarealer er forbundet med uforholdsmæssige store gener for borgerne, lægges gadeledningerne i private arealer. Aftaler om ledningsplacering uden for vejareal aftales så vidt muligt ved simple forhandlinger. Hvor der ikke er mulighed for at opnå aftaler om ledningsplacering, kan der eksproprieres areal til ledningsplaceringen. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt med tinglysning af servitutter på ledingsanlæg i private områder, der typisk kun vil omfatte ejendommens egen stikledning. Kun i tilfælde, hvor flere forbrugere påtænkes forsynet ved passage af privat grund, vil Gladsaxe Fjernvarme tinglyse ledninger på ejendommen.

7 Side Myndigheder Forhold til anden lovgivning Der er intet at bemærke Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

8 Side 7 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 2.1 Anlæggets hoveddisposition Projektet omfatter ændring af varmeforsyningsform fra naturgas og gasolie til fjernvarme for områder langs Søborg Hovedgade samt dele af Gladsaxe Erhvervsområde m.m., se kortbilag 1. Som følge af godkendelse af projektforlaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Forsyningsområde Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh (ca. 270 TJ). Varmebehovet hos de største kunder er verificeret ved møder og tekniske gennemgang af kundernes varmesystem. For de øvrige forbrugere opgøres varmebehovet ud fra nøgletal for varmeforbrug til rum opvarmning og opvarmning af varmt brugsvand 1. Gladsaxe Kommune 7. projektforslag for udbygning med fjernvarme Energi- Distrikt 2 Antal BBR Varmebehov kunder [antal] [m 2 ] [MWh/år] [TJ/år] Visse arealer er skønnede 7 Blokvarmecentral Elletoften m.fl Del af Gladsaxe Erhvervsområde & 17 Søborg Hovedgade , 15, 16 Etape 1 af Parcel- og rækkehus & 17 udbygning Samlet 7. projektforslag Der henvises yderligere til disse områder i kundelisten i bilag 2, som indgår i projektets økonomiske analyse. Denne liste indeholder de opvarmede bygninger, som er identificeret i projektområdet. 1 2 Nøgletal for enhedsvarmeforbrug, Varmeplan Danmark bilagsrapport s. 18 (2008) Energidistrikt betegnelser stammer fra kommunens varmeplan fra 1982

9 Side 8 I nedenstående tabel er redegjort for varmebehov og kapacitetsbehov for projektforslagets kunder. Projektforslaget omfatter tilslutning af omkring 125 erhvervs- og større boligkunder til fjernvarme samt parcel- og rækkehuse. Områderne har et forventet samlet varmebehov på ca MWh (ca. 210 TJ). Gladsaxe Kommune 7. projektforslag for fjernvarmeudbygning Energi- Distrikt Kunder I alt Tilslutning varmeforbrug Tilsluttede kunder Års An An behov kunde central [antal] [%] [MWh] [MW] [MW] 7 Varmelauget Elletoften m.fl % 785 0,4 0,3 10 Dele af Gladsaxe Erhvervsområde ENIRO, MT Højgaard m.fl. 16 & 17 Søborg Hovedgade og omkringliggende områder 7, 15, 16 Parcel- og rækkehuse 17 Etape 1 m.m % ,0 4, % ,5 10, % ,1 12,7 Samlet 7. projektforslag ,0 27,5 På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med de distributionsledninger, stikledninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Det er forudsat, at udbygningen af fjernvarmenettet påbegyndes i Det forventes, at når fjernvarmeforsyningen er fuldt udbygget vil der være tilsluttet 75 % af varmegrundlaget for de større kunder. De fleste af de større forbrugere omstilles i løbet af Baggrunden herfor er, at Gladsaxe Fjernvarme tilbyder tilskud til kunder for energibesparelsen ved omstilling til fjernvarme For naturgasforbrugerne og olieforbrugernes vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet løbende over projektperioden. For oliekundernes vedkommende forudsættes det, at der konverteres til naturgas. Det forudsættes at 75 % af parcel- og rækkehuse tilsluttes fjernvarme over en 8 års periode, dog således at der i hvert del-område forudsættes en starttilslutning på 50 %. Gladsaxe Fjernvarme tilbyder parcel- og rækkehuskunder at etablere og drive kundeanlæg mod en årlig ekstra betaling. Ledningstab udgør ca. 8 % af bruttovarmebehovet for den solgte varmemængde, svarende til cirka MWh per år Kapacitet og belastningsforhold Effektbehov ved udbygning hos kunden og på vekslerstationer Hvis alle kunder tilsluttes, er det samlede kapacitetsbehov for området, an kunde, anslået til ca. 33 MW og på vekslerstationen ca. 28 MW 3. 3 Ved en samtidighed på forbrug af fjernvarme på 0,85.

10 Side 9 Tilvæksten i effektbehov kan klares fra de eksisterende CTR vekslerstationer, primært fra Isbanevej (ISW). Den installerede kedelkapacitet er hos de fleste kunder relativ stor i forhold til det årlige varmebehov. Ved dimensionering af fjernvarmevekslerne er benyttelsestiden for alle nye kundeanlæg ca timer. Fjernvarme dimensionering af ledningsanlæg Gladsaxe Fjernvarmes ledningsnet er klassificeret som et varmtvandsanlæg, idet den normale driftstemperatur ikke overstiger 110 o C. Det maksimale driftstryk er ikke over 16 bar. Ledningsnettet etableres i præisolerede fjernvarmerør, enten som enkelt forlagte rør eller som twinrør. I forbindelse med dimensionering af ledningsnettet er der lagt vægt på at minimere varmetab fra det nye fjernvarmenet og optimere nettet hydraulisk Forsyningssikkerhed Området kan forsynes med samme grad af sikkerhed som Gladsaxe Fjernvarmes øvrige kunder. Dette giver en fleksibilitet i forsyningen og en rimelig forsyningssikkerhed således, at der er fuld reserve, hvis hovedledningen skulle være afbrudt en vinterdag. Desuden påtænkes at reservere plads på nogle af de største kedelcentraler i området med henblik på at en reservekapacitet kan udbygges på længere sigt, hvis der bliver behov for det. 2.2 Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed. Der regnes med dimensioneringsdata for varmtvandsnet. Med hensyn til den hydrauliske beregning af kapaciteten i eksisterende ledninger er taget hensyn til de målte værdier for afkølingen hos de eksisterende kunder.

11 Klassificering Enhed Hovedledningsnet Maksimalt tryk [bar] 16 Veksler ved kunder [ja/nej] Ja Maksimal fremløbstemperatur [ o C] 110 Fremløbstemperatur på langt sigt [ o C] 80 Afkøling ved dim af nye ledninger [ o C] 45 Afkøling ved dim af brugerinstallationer [ o C] 45 Designkrav for ny bebyggelse [ o C / o C] 70/30 Temperaturfald over veksler ved dim [ o C] 5 Side Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige indenfor ydermuren med to hovedhaner. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i udvendigt skab med afspærringsventiler. 2.3 Anlægsudgifter Alle anlægsudgifter er opgjort i 2014-priser og er eksklusive moms. Ledningslængder og anvendte enhedspriser for hoved- og fordelingsledninger fremgår af nedenstående tabel. De anvendte priser for ledningsnettet er totalpriser per kanalmeter, det vil sige inklusive delelementer som markedsføring, detailprojektering og delkomponenter som ventiler og brønde. Ledningsdimension Længde [m] Anvendte enhedspriser [kr./kanalmeter] Samlet [1.000 kr.] DN DN DN DN DN DN DN DN DN Anlægsbudget (gadeledninger) Den samlede investering i stikledninger til nye kunder udgør i alt 55 millioner kr. Heraf udgør investering i stikledninger til parcel- og rækkehuskunder cirka 45 millioner kr. Den gennemsnitlige omkostning per parcel- og rækkehusstik udgør kr. hvor det er forudsat at et stik i gennemsnit er 15,5 meter. De samlede investeringer i til gade- og stikledninger udgør ca. 158 millioner kr. Der er ikke medtaget omkostninger til etablering af ekstra forsyningskapacitet på CTR vekslercentraler.

12 Side 11 Ledningsnet investeringer De samlede investeringer i ledningsnet og stikledninger: 169 mio. kr. Etablering af fjernvarmeinstallation hos større kunder De store fjernvarmekunder står selv for alle omkostninger ved at omstille sig til fjernvarme. I disse omkostninger indgår følgende: Nedtagning og bortkørsel af eksisterede kedelanlæg Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvands anlæg. Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering. Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar. Kundeanlæg hos større forbrugere 4 15 mio. kr. Etablering af fjernvarmeinstallation hos parcel- og rækkehuskunder Parcel- og rækkehuse kan vælge mellem selv at afholde udgift til etablering af kundeanlæg, eller lade GF står for etablering og service af standardiserede fjernvarmeunits. I omkostninger til kundeanlæg indgår følgende: Nedtagning og bortkørsel af eksisterede kedelanlæg Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvandsanlæg. Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering. For kunder, der før har anvendt olie indgår udgift til sløjfning af olietank mv. Kundeanlæg, forbrugerejet (2 MW) 4 mio. kr. Kundeanlæg, ejet af GF (13 MW) 34 mio. kr. Det antages at de eventuelle omkostninger der er ved at optimere varmeanlæggets afkøling er påkrævet uanset om kunden omstiller til fjernvarme eller skifter til en kondenserende kedel. Finansiering Der er to parter involveret i at etablere fjernvarmeprojektet; Gladsaxe Kommune v/ Gladsaxe Fjernvarme Ledningsnet Kundeanlæg parcel- og rækkehuse 169 mio. kr. 34 mio. kr. Kunder Større kunder Kundeanlæg 15 mio. kr. Parcel- og rækkehuse Kundeanlæg 4 mio. kr. Samlede investeringer 222 mio. kr. 4 Samlet tilslutningseffekt hos større kunder er 18 MW.

13 Side Tidsplan for projektets gennemførelse Tidsplanen anslås til følgende: Aktivitet Tidspunkt GK: Miljøudvalg 18. september 2014 Høringsperiode Uge 39-42, 2014 GK: behandler indkomne høringssvar og forbereder dagsorden Uge 43-44, 2014 GK: formøder til politisk behandling Uge 45-46, 2014 GK: Miljøudvalg 20. november 2014 GK: Økonomiudvalg og Byråd Uge 49-51, 2014 Klageperiode Uge 2-5, 2015 Anlægget sættes i drift Fra starten af 2015 og frem Det antages at hovedparten af varmegrundlaget i området tilsluttes i 2015 og eventuelt i begyndelsen af Forhandling med berørte parter Der er følgende berørte parter: Kommende fjernvarmekunder Lodsejere HMN Naturgas I/S Kommende fjernvarmekunder og lodsejere Gladsaxe Fjernvarme har haft møder med de største af de nye kunder i den planlagte fjernvarmeudbygning. Der er foretaget en teknisk gennemgang af varmeanlæggene for at undersøge hvilke omkostninger der er ved at omstille til fjernvarme samt for at belyse den brugerøkonomiske fordel. Gladsaxe Fjernvarme har anmodet Gladsaxe Kommune om at høre Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til at føre hovedledning gennem området ved Buddinge Batteri. HMN Naturgas I/S Projektet har været i for-høring hos HMN og gav anledning til følgende bemærkninger: HMN opkræver kompensation i forbindelse med konvertering af kunder fra naturgas- til fjernvarmeforsyning. Kompensationsbeløbet er beregnet til 1.8 million kr. hvis alle naturgaskunder tilsluttes (ved fuld udbygning i 2014 kr.). Betaling af kompensation er indregnet i selskabsøkonomien for projektet svarende til den forventede tilslutning på 75 procent. 2.6 Tilknyttet projekt Der er ingen tilknyttede projekter.

14 Side 13 3 SAMFUNDSØKONOMI 3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra september Diskonteringsrente Der er anvendt 4 % i diskonteringsrente. Der laves følsomhedsanalyse med 3 % i diskonteringsrente. Investering Der regnes i referencescenariet med videreførelse eller etablering af naturgasforsyning. Scrapværdi i 2034 udgør 0 for nyetablerede kedelanlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid, mens der for investeringer undervejs i perioden regnes en scrapværdi svarende til 20 års levetid 5. Scrapværdi for naturgasstikledning i 2034 udgør en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. For investeringen i fordelings- og stikledning i projektscenariet skønnes scrapværdien i 2034 at udgøre en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Omkostninger til frakobling af naturgaskunder der overgår til forsyning med fjernvarme er indregnet i samfundsøkonomien. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er i reference sat til 20 kr./mwh samt 800 kr./installation leveret varme fra kedelanlæg, mens der i projektet regnes med 10 kr./mwh samt 100 kr./installation for leveret fjernvarme. Alle beløb er eksklusiv moms. 6 Energiforsyning I Referencen anvendes udelukkende naturgas eller hvilken anden energiforsyning de potentielle kunder måtte have (elvarme, kaminer etc.). De kunder der i dag måtte bruge olie antages i Reference at omstille til naturgas i starten af projektperioden. I projektscenariet leveres fjernvarmen fra det centrale kraftvarmesystem CTR, og der er i beregningerne anvendt en af CTR og VEKS til planlægningsformål udarbejdet standard brændselsfordeling på forskellige produktionsenheder (kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg og kedelanlæg). Modellen der anvendes er på nuværende tidspunkt den lastfordeling, der hidtil har været konsensus om blandt parter indenfor varmeplanlægning i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og HMN Naturgas I/S (HMN). Miljøomkostninger Markedsprisen på CO 2 er af Energistyrelsen sat til gradvist at stige i perioden år er den periode som Energistyrelsen kræver at man benytter ved analyser af samfunds- og selskabsøkonomi. 6 Der anvendes standardværdier som anvendt i Varmeplan Danmark 2010 og som tidligere har været i høring hos naturgasselskabet i forbindelse med andre projektforslag udarbejdet af Rambøll.

15 Side 14 til 2034; fra 77 til 238 kr./ton, begge i 2011-kr. For at få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,17 tillægges. Omkostningerne til NO x er sat til 49 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspris for både land og by (opgjort i 2011-priser) baseret på estimat af skadesomkostning fra DMU. Omkostningerne til SO 2 /SO 4 er sat til 95 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2011-priser). Omkostningerne til PM2,5 er sat til 111,7 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2011-priser). Der er i dette projektforslag udelukkende regnet med den bymæssige værdisætning. SO 2 /SO 4 og PM2,5-emissionen i referencen er ubetydelig, og SO 2 /SO 4 og PM2,5- emissionen fra de centrale kraftvarmeværker er ikke stor.

16 Side Samfundsøkonomisk resultat Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdi af projektet i 2014 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes mellem de samlede omkostninger ved henholdsvis naturgas og fjernvarmeforsyning. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2014 prisniveau) som følge af fjernvarmeopvarmning i stedet for opvarmning baseret på naturgas eller andre energityper er sammenfattet i nedenstående tabel: Reference Nuværdi Re-investering kedler & gasstik [ mio. kr. ] 40,7 Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 35,9 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 349,6 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 43,4 Total reference [ mio. kr. ] 469,6 Projekt Nuværdi Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ mio. kr. ] - Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 143,3 Investering i spidslastcentraler [ mio. kr. ] - Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 43,3 Afbrydelse af gasstik [ mio. kr. ] 6,5 Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ mio. kr. ] 6,9 Driftsomkostninger - distributionsnet [ mio. kr. ] 8,3 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 9,9 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 180,7 Forvridningstab [ mio. kr. ] 19,5 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 24,2 Total projekt [ mio. kr. ] 442,6 Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 27,1 Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med fjernvarme i stedet for naturgas. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 5.

17 Side 16 Følsomhedsberegninger Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat overfor ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller for skæringsværdi. Det vil sige den værdi ved hvilken projektet er samfundsøkonomisk neutralt. Projektet har en intern rente (diskonteringsrente ved hvilken projektet har en nuværdi på 0) på 5 %. Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i samfundsøkonomi 3 % i samfundsøkonomiskkalkulationsrente + 25 mio. kr. ± 10 % på anlægsinvestering ± 23 mio. kr. ± 10 % på samfundsøkonomiske naturgaspriser ± 29 mio. kr % varmeforbrug - 13 mio. kr. Ved en kalkulationsrente på 4 % giver projektet et samfundsøkonomisk overskud på 27 millioner kr. Skæringsværdier Nedenstående tabel viser projektets skæringsværdier, det vil sige når projektet har en samfundsøkonomisk værdi på 0 kr. ved at ved ændre på centrale beregningsforudsætninger. Parameter Investeringsomkostning i projektet, ændring Lavere varmebehov (fra og med 2014) Skæringsværdi +12 % - 20 % Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold til reference alternativet, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2014). Andre følsomheder Parameter ændring Centralt resultat Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Ingen nettoafgiftsfaktor Lav CO 2 -kvotepris (0 kr. per ton) Høj CO 2 -kvotepris (250 kr. per ton) Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 27 mio. kr. 47 mio. kr. 4 mio. kr. 6 mio. kr. 8 mio. kr. 35 mio. kr. Samfundsøkonomien viser sig således at være robust overfor ændringer i forudsætninger.

18 Side Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser Beregning af CO 2 reduktion beregnes på baggrund af miljødeklarationen for udledning af CO 2 for fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR. Ved brug af CTR s miljødeklaration fra de sidste år vil projektforslaget ved udbygning svarende til tilslutning af 75 procent af varmebehovet i området betyde en reduktion på ca ton CO 2 /år i forhold til hvis varmeforsyningen ikke ændres. Under forudsætning af, at CTR i fremtiden vil kunne købe CO 2 -neutral fjernvarme, forventes udledningen per MWh fjernvarme at være reduceret til 0 i Projektforslaget vil under disse antagelser betyde, at udledningen i 2025 reduceres med ca ton CO 2 /år. Denne opgørelsesmetode ville typisk blive anvendt i et grønt regnskab. 3.4 Energibesparelser Der opnås energibesparelser ved at omstille til fjernvarme. Besparelsen opnås ved at de varmetab der er ved den nuværende kedeldrift (strålings- og røggas) forsvinder ved opvarmningen med fjernvarme. Til gengæld er der et ekstra varmetab fra fjernvarmestik mv. Nogle kunder foretager supplerende tiltag for at optimere varmeanlægget for at udnytte varmen bedre. I forbindelse med projektforslaget er beregnet en energibesparelse i det samlede danske energisystem ud fra Energistyrelsens standardiserede forudsætninger. Energibesparelsen er opgjort i forhold til forsyningsselskabernes energispareforpligtelse på ca MWh ved omstilling til fjernvarme. Til sammenligning udgør Gladsaxe Fjernvarmes årlige energispareforpligtelse MWh i perioden 2013 og 2014; spareforpligtelsen vil dog stige i takt med et øget salg af fjernvarme.

19 Side 18 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 4.1 Selskabsøkonomi Der er gennemført en beregning af selskabsøkonomien for Gladsaxe Fjernvarme ved at udbygge med fjernvarme. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 6. Alle priser er eksklusiv moms. Følgende elementer indgår i den selskabsøkonomiske analyse: Udgifter Køb af varme hos CTR (CTR eftergiver fast betaling i 5 år for varmesalg til nye kunder) 7 Investering i fjernvarmenet (hoved- og stikledninger) Investeringer i brugeranlæg (alene for parcel- og rækkehuse) Marginale drift og vedligehold af fjernvarmenet og brugeranlæg ejet af GF Tilskud til energibesparelser (udbetales kunder der selv investerer i brugeranlæg) Kompensations- og frakoblingsbetaling til HMN Afskrivning / finansieringsomkostninger Indtægter Salg af varme til nye forbrugere (administrationsbidrag, fast og variabelt bidrag) Betaling for vekslerinstallation (parcel- og rækkehuse) Udgifter Køb af varme hos CTR Det forudsættes, at CTR s fjernvarmetakst det kommende år reduceres ca. 10 % i forhold til 2014 til cirka 435 kr. per MWh. Herefter forudsættes fjernvarmetaksten uændret i 2014 prisniveau. 8 Investering i fjernvarmenet For investeringsomfang henvises til afsnit 2.3 Anlægsudgifter. Investering i brugeranlæg Det er forudsat at omkring 90 procent af parcel- og rækkehuskunder gør brug af tilbud om at Gladsaxe Fjernvarme etablerer, ejer og driver vekslerinstallationen. Drift og vedligehold Som en del af fjernvarmeforsyningen står CTR for at pumpe fjernvarmevandet rundt i fjernvarmerørene, hvorfor Gladsaxe Fjernvarme ikke har øgede pumpeudgifter. Der er forudsat øgede vedligeholdelsesomkostninger svarende til 10 kr. per MWh. 7 CTR har besluttet at fastfryse de enkelte kommuners andele af den faste betaling i 5 år. Dermed vil en kommunes faste betaling ikke stige, selvom der tilsluttes nye kunder. For perioden 2010 til 2014 tages udgangspunkt i det gennemsnitlige køb af fjernvarme hos CTR i årene 2006, 2007 og I den efterfølgende 5 års periode fra 2015 til 2019 tages udgangspunkt i køb af fjernvarme hos CTR i årene 2011, 2012 og 2013, og så fremdeles. 8 En række forhold spiller ind på varmeprisens udvikling i de kommende år: Forsyningssikkerhedsafgiften forventes at bortfalde CTR kan købe biomasse baseret fjernvarme fra det nye kraftvarmeanlæg købt af HOFOR Spids- og reservelast produceres i højere grad på billig naturgas frem for som i dag på gasolie

20 Side 19 Tilskud til energibesparelser Gladsaxe Fjernvarme betaler et tilskud for energibesparelse ved omstilling fra olie eller naturgas til fjernvarme på cirka 6 millioner kr. Tilskuddet er med til at reducere kundernes investering i omstilling til fjernvarme og at fremme en hurtig og samfundsøkonomisk fornuftig udbygning. 9 HMN frakoblingsgebyr og kompensationsbetaling GF har indgået en aftale med HMN om at betale afkoblingsgebyrer. HMN opkræver kompensationsbetaling efter jf. satser for kompensationsbetaling i bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014). I selskabsøkonomien er indregnet at GF betaler omkostningerne ved frakobling fra naturgasnettet og kompensationsbetaling til HMN på henholdsvis 6,4 og 1.4 million kr. Afskrivning / finansieringsomkostninger I den selskabsøkonomiske beregning er forudsat at der i de første år anvendes en byggekredit til at finansiere udlæg, og at der herefter optages et fast forrentet lån på 4,5 procent og med en løbetid på 25 år. Indtægter For at beregne de selskabsøkonomiske konsekvenser af projektet er der taget udgangspunkt i en forskel mellem købs- og salgspris på ca. 95 kr. per MWh. Denne forskel i pris mellem køb og salg svarer til forskellen i pris for de nuværende kunder og dækker Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til driftspersonale, vedligehold, afskrivninger og administration. Administrationsbidrag reduceres fra kr. i 2014 til 600 kr. per år eksklusiv moms. Den årlige betaling for at Gladsaxe Fjernvarme etablerer en vekslerinstallation er kr. eksklusiv moms (i faste 2015 kroner). Selskabsøkonomisk resultat Med uændret varmepris vil der opstå et selskabsøkonomisk underskud i 2034 på cirka 12 millioner kr. (finansieret cash flow). Lånet vil være betalt i 2045 og der vil opnås selskabsøkonomisk overskud efter For at opnå at udbygningen hviler-i-sig-selv over perioden, skal Gladsaxe Fjernvarme i gennemsnit over hele perioden hæve varmeprisen for alle kunder med ca. 4 kr. per MWh. 9 Gladsaxe Fjernvarmes økonomiske gevinst reduceres ved at kunderne får en betaling for energibesparelse ved omstilling til fjernvarme. Hvis ikke Gladsaxe Fjernvarme betalte de nye kunder for energibesparelser, ville nutidsværdien umiddelbart vokse med cirka 5 millioner kr., hvis man antog samme tilslutningstakt og varmepris over perioden. Betalingen for energibesparelser er imidlertid nødvendig for at sikre den meget store starttilslutning, som igen er forudsætningen for en sikker projektøkonomi.

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg Fjernvarmeudbygning

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere