RESUMÉ: AN VR :1 - Indsigelse - Brugsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR :1 <w> - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR :1 <w>. Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere brug var erhvervet rettighed til et forveksleligt forretningskendetegn. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 42. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2013, den 24. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra 1:1 Arkitekter ApS v/johan Schlüter Advokatfirma I/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. marts 2012 vedr. VR :1 <w> Fremsat af: 1:1 eentileen v/nicholas Bjørndal Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at indklagede har dokumenteret brug af et med det af sagen omhandlede varemærke forveksleligt forretningskendetegn, og at dette er sket forud for den 6. maj 2008, hvor klager registrerede sit selskabsnavn 1:1 Arkitekter ApS.

2 Ankenævnet har lagt vægt på blandt andet, at indklagede har dokumenteret i hvert fald to erhvervsmæssige arkitektprojekter fra tiden før den 6. maj 2008, og at indklagede i forbindelse med begge disse to projekter har brugt det pågældende forretningskendetegn på en sådan måde, at der er stiftet en rettighed. Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at der er forvekslelighed mellem parternes kendetegn/varemærker. Ankenævnet har lagt vægt på den lydlige og den begrebsmæssige identitet. Det af klager anførte om mærkernes begrænsede særpræg for de relevante tjenesteydelser sammenholdt med forskellene i udformning mv., sidstnævnte dokumenteret af klager ved bilagene N og O, kan ikke føre til et andet resultat. Der henvises i det hele til styrelsens begrundelse i afgørelsen af 5. marts Ankenævnet bemærker, at det af klager anførte om, at indklagede agerer i en forening med visse ideologiske aspekter, og at der endvidere skulle herske uklarhed med hensyn til, hvilke af foreningens medlemmer, der har ydet den rådgivning, som danner grundlag for etableringen af kendetegnsretten, herunder med hensyn til disses ejendomsret til forretningskendetegnet, ikke kan føre til et andet resultat. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 17. september 2009 indsendte Johan Schlüter Advokatfirma I/S på vegne 1:1 Arkitekter ApS ansøgning om registrering af varemærket: 1:1 <w> For: Klasse 37: Byggevirksomhed. Klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed. 2/16

3 Mærket blev registreret den 16. april 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 28. april Den 5. maj 2010 gjorde Nicholas Bjørndal og Frederik Agdrup, begge arkitekter m.a.a., indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke, VR Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsigelsen blev begrundet med, at der gennem tidligere brug var erhvervet en rettighed til et forveksleligt forretningskendetegn. I den forbindelse henviste indsiger til den begæring om administrativ ophævelse, som indsiger fremsatte mod indehavers figurmærke, VR , den 20. januar Der blev indsendt materiale til dokumentation for brug med breve af den 20. januar 2010, den 12. april 2010 samt den 7. og 10. januar Nicholas Bjørndal og Frederik Agdrup driver virksomhed i fællesskab. Frederik Agdrup har givet samtykke til Nicholas Bjørndal til at påberåbe sig forretningskendetegnet i nærværende indsigelsessag på vegne af begge parter i virksomhedsfællesskabet. I brev af den 15. oktober 2010 kommenterede indehaver det indsendte materiale. Indehaver gjorde endvidere gældende, at indehaver allerede den 6. maj 2008 registrerede virksomhedsnavnet 1:1 Arkitekter ApS, hvorfor indsiger bør dokumentere at have etableret en rettighed før denne dato. Ud fra denne betragtning er det indehavers vurdering, at det indsendte materiale ikke viser, at indsiger forud for indehavers registrering af selskabsnavnet og ansøgning om varemærket, har en varemærkeret, der kolliderer med indehavers varemærke. I breve af den 7. og den 10. januar 2011 fremsatte indsiger sine kommentarer i sagen samt vedlagde yderligere materiale til dokumentation for at have stiftet en rettighed forud for indehavers registrering af selskabsnavn og ansøgning om varemærke. Den 16. maj 2011 og den 18. maj 2011 indsendte indehaver kommentarer til det af indsiger indsendte materiale. Indehaver indsendte i øvrigt bilag til dokumentation for, at indehaver havde ibrugtaget sit varemærke umiddelbart efter registrering af selskabsnavnet og altså inden ansøgning om registrering af dette. Den 5. marts 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog begæringen delvis til følge med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis: 3/16

4 der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre mærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke. 3. Vurdering og konklusion Vurdering af om indsiger har stiftet en kendetegnsret ved ibrugtagning Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers rettigheder til kendetegnene 1:1 samt Eentileen architecture/eentileen arkitektur, som indsiger har stiftet ved brug forud for ansøgningsdatoen for indehavers mærker den 17. september Indehaver gør gældende at have brugt mærket 1:1 Arkitekter allerede ved registreringen af selskabsnavnet den 6. maj 2008, hvorfor indehaver mener, at indsiger bør vise, at der er stiftet en rettighed forud for dette tidspunkt. Det skal herefter afklares, om indsiger ved sin tidligere brug kan forbyde brugen af indehavers registrerede mærke. Hvis indehaver imidlertid kan dokumentere at have en rettighed til mærket, der ligger tidligere end indsigers, kan indsiger ikke forbyde brugen af indehavers mærke, da indehaver i så tilfælde har været først i tid. Indehaver har i kraft af sin CVR-registrering af 1:1 Arkitekter ApS en rettighed til dette navn, som er gældende fra registreringstidspunktet den 6. maj 2008, jf. varemærkelovens 14, nr. 4. Det afgørende er derfor om, og i hvilket omfang, indsiger kan dokumentere at have brugt forretningskendetegnet før tidspunktet for indehavers registrering af selskabsnavnet den 6. maj Til dokumentation for brug af forretningskendetegn har indsiger indsendt følgende materiale (styrelsens egen nummerering): Bilag 1: Artikel fra Home.dk, der omtale arkitektfirmaet Eentileen/1:1 (17. august 2006) Viser brug af forretningkendetegn Eentileen for arkitektvirksomhed Bilag 2: Udskrift fra Netnationen der viser domænenavnsregistrering af den 14. juli 2005 Viser ikke brug af forretningskendetegn i forbindelse med arkitektvirksomhed, da det ikke fremgår hvilke aktiviteter, der foregår på hjemmesiden Bilag 3: Optegnelse af virksomhedsprofiler på Dansk Arkitektur Centers hjemmeside (7. august 2009) Viser brug af logo 1:1 samt Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 4: Udtalelse fra Arash Nourinejad (udtalelse omhandler arbejde for Eentileen arkitektur i periode den 15. marts 2008 til 15. april 2008) Viser at indsiger drev virksomhed i perioden og at navnet på virksomheden var Eentileen arkitektur Bilag 5: Fakturaer udstedt til indsiger fra revisionsfirma (19. august marts 2010) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed Bilag 6: Årsregnskab for 1:1 FAG for faktura fra 26. november 2007 Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture Bilag 7: Årsregnskab for 1:1 FAG for 2008 Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture 4/16

5 Bilag 8: Materiale vedrørende byggeprojekt STORM a: Kvitteringer for ansøgninger om byggetilladelse ( marts 2008) samt Byggetilladelse (9. oktober 2008) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture for arkitektvirksomhed b: Tegninger vedrørende sommerhus (mellem 24. marts 2007 og 18. august 2009) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur og Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed c: Udbudsmateriale (1. september 2009) + entreprenørbeskrivelser (14. august 2009) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture for arkitektvirksomhed d: Tilbud på entreprenørarbejde sendt til indsiger (13. august oktober 2008) Viser brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed e: Fakturaer af 28. februar 2008 og 30. april 2008 Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 9: Liste over deltagere i et indretningsprojekt af en natklub (10. juni 2009) + byggemødereferat i samme projekt (25. juni 2009) Viser brug af Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 10: Materiale vedrørende byggeprojekt i Bagsværd, a: Tegningsliste og tegninger (dateret fra den 14. februar 2008 til den 7. november 2009) b: Ansøgninger om byggetilladelse af 25. februar marts 2009 samt tilhørende korrespondance med By- og Miljøforvaltningen c: Kontrakt af 11. november 2008 d: Overslag af den 9. april 2008 Ovenstående viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur og Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed e: Mailkorrespondance vedr. byggeprojekt i Bagsværd (december 2007) Viser i sammenhæng med øvrige tegninger og fakturaer i relation til samme byggeprojekt, at indsiger arbejdede på projektet allerede i december 2007 Bilag 11: Fakturer til diverse (fra 7. januar marts 2010) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 12: Vedrørende byggeprojekt i Hillerød a: Faktura (1. september 2008) b: Tegninger (28. august 2008) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 13: Fakturaer af den 19 og 29. september 2005 Viser ikke brug af Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture, da mærket ikke ses brugt Bilag 14: Tegninger af orangeri (25. august 2005) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 15: Faktura udstedt til indsiger fra WinZip (12. oktober 2009) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed Bilag 16: Faktura udstedt til indsiger fra RegnbueTryk (20. januar 2010) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed 5/16

6 Bilag 17: Vedtægter for 1:1 (inklusivt regnskab fra 1. oktober 2005) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed Bilag 18: Dokumentation for ejerskab af som har været aktivt siden 14. juni 2005 Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed, da det ikke fremgår hvilke aktiviteter, der foregår på hjemmesiden Hvornår der ved brug er stiftet en ret til et forretningskendetegn, skal afgøres efter de materielle regler herfor, dvs. efter markedsføringslovens 18 og de selskabsretlige regler. Efter en gennemgang af ovenstående materiale er det styrelsens vurdering, at materialet dokumenterer, at indsiger allerede før den 6. maj 2008 i forbindelse med arkitektmæssige ydelser har anvendt forretningskendetegnene 1:1 eentileen architecture og 1:1 eentileen arkitektur i følgende udformninger: Ved denne vurdering har styrelsen lagt vægt på, at der for så vidt angår perioden før den 6. maj 2008 er fremlagt flere fakturaer samt tegninger vedrørende flere projekter. På disse fakturer og tegninger fremgår de ovenstående forretningskendetegn i forbindelse med arkitektvirksomhed. Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at brug i relation til f.eks. design og udarbejdelse af installationer og møbler må anses som værende en del af indsigers overordnede virke som arkitekt. Begrundelsen herfor er, at sådanne ydelser typisk vil falde ind under arkitektfaget, jf. f.eks. definitionen af en arkitekt i Den Danske Ordbog, person der er uddannet på en arkitektskole med speciale i enten bygningsarkitektur, byplanlægning, industrielt design el. møbelkunst. Det er styrelsens vurdering, at det yderligere materiale, der ligger forud for den 6. maj 2008, f.eks. artiklen fra Home.dk, overslag på byggeprojektet i Bagsværd samt udtalelsen fra den tidligere medarbejder, alt sammen understøtter påstanden om, at indsiger har anvendt forretningskendetegnet forud for indehavers registrering af selskabnavnet 1:1 Arkitekter ApS. Styrelsens vurderer yderligere, at det øvrige materiale, der tidsmæssigt ligger efter den 6. maj 2008 bidrager til at vise, at indsiger har erhvervet den pågældende kendetegnsret og at denne fortsat anvendes. Det er således styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer, at indsiger har stiftet en kendetegnsret til og for arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Det er styrelsens vurdering, at denne rettighed er stiftet før den 6. maj Forvekslelighed Da indehavers registrering af selskabsnavnet i CVR-registeret ikke ligger før indsigers stiftelse af den brugsbaserede rettighed, så kan indsiger hindre brugen af indehavers yngre varemærke såfremt dette findes at være forveksleligt med indsigers ibrugtagne rettighed. For at der foreligger forvekslelighed, så skal indehavers mærke og indsigers forretningskendetegn ligne hinanden og de omfattede tjenesteydelser skal være sammenfaldende. 6/16

7 Indehavers mærke: 1:1 Registreret for: Klasse 37: Byggevirksomhed. Klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed. Indsigers forretningskendetegn: Ibrugtaget for: Arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Indehavers mærke består af teksten 1:1. I forbindelse med de omfattede tjenesteydelser har styrelsen vurderet, at denne tekst har det til registrering fornødne særpræg. Indsigers kendetegn består af en sort boks, som indeholder tegnene 1:1 skrevet med hvid skrift. Efter den sorte boks står der eentileen architecture, hvor eentileen står med fed skrift og architecture står med almindelig skrift. I den anden version af indsigers forretningskendetegn står både eentileen og arkitektur med sort fed skrift. Under skriften står indsigers kontaktoplysninger. For de omfattede tjenesteydelser vil ordene architecture og arkitektur være uden særpræg, da disse ord alene angiver arten af de pågældende ydelser. Kontaktoplysningerne vil også være uden særpræg, da disse alene angiver, hvor og hvordan indsiger kan kontaktes. Hverken elementerne architecture/arkitektur eller kontaktoplysningerne i indsigers kendetegn kan derfor ikke tillægges afgørende betydning i vurdering af om tegnene ligner hinanden. De særprægede og dominerende elementer i indsigers forretningskendetegn vil følgelig være den sorte boks med 1:1 skrevet med hvid skrift samt ordelementet eentileen. Indehavers mærke er således fuldstændigt indeholdt i det figurlige element i indsigers kendetegn. Indehavers mærke og det figurlige element i indsigers kendetegn adskiller sig alene ved, at 1:1 i indsigers kendtegn er udformet figurligt i og med, at dette står med fed hvid skrift i en sort boks. Samtidig er indehavers mærke, 1:1, og det særprægede ordelement i indsigers kendetegn, nemlig eentileen, lydligt og begrebsmæssig identisk. Synsmæssigt adskiller elementerne sig dog væsentligt. Ud fra en helhedsvurdering vil den lydlige og begrebsmæssige identitet dog efter styrelsens vurdering opveje de synsmæssige forskelle, hvorfor 1:1 ligner eentileen. Ud fra en helhedsvurdering af indehavers mærke og indsigers kendetegn, så er det styrelsens vurdering, at disse ligner hinanden. Ved denne vurdering har styrelsen særligt lagt vægt på, at indehavers mærke er fuldstændig indeholdt i det figurlige element i indsigers kendetegn samt at indehavers mærke og det særprægede element i indsigers kendetegn er lydligt og begrebsmæssigt identiske. Det er styrelsens vurdering, at der er sammenfald mellem arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter, som indsigers kendetegn er ibrugtaget for og arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser, som omfattet af indehavers registrering. For så vidt angår ydelserne byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, så er det styrelsens vurdering, at der ikke er sammenfald mellem disse og de ydelser som indsiger har stiftet en ret indenfor. 7/16

8 Begrundelsen herfor er, at de ydelser som indsiger har ibrugtaget kendetegnet for, er ydelser som består af selve formgivning i form af f.eks. arkitekttegninger og konsulentydelser i forbindelse hermed. Indsiger har efter styrelsens vurdering imidlertid ikke dokumenteret, at have ibrugtaget kendetegnet for ydelser, der består i at rådgive om og administrere selve byggesagen. Indsiger har endvidere alene dokumenteret at have ibrugtaget kendetegnet for arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Efter styrelsens vurdering har indsiger ikke dokumenteret at have ibrugtaget kendetegnet for ydelser, der består i planlægge og designe uderum, f.eks. landskaber, hvorfor styrelsen heller finder, at der er sammenfald mellem indsigers tjenesteydelser og landskabsarkitektvirksomhed, som omfattet af indehavers registrering. Endelig finder styrelsen ikke, at der er sammenfald mellem de af indsigers ibrugtagne rettighed omfattede tjenesteydelser og byggevirksomhed, som omfattet af indehavers registrering i klasse 37. Begrundelsen herfor er, at indsigers ydelser typisk omfatter ydelser, der går forud for selve byggeriet, nemlig planlægningen, formgivningen osv., hvorimod byggevirksomheden omfatter selve byggeriet af det færdige produkt eller bygning. Der er således forskel på arten af ydelserne, som i øvrigt typisk vil blive udført af forskellige udbydere. Idet styrelsen finder, at der er lighed mellem indehavers mærke og indsiger forretningskendetegn og da der er sammenfald for visse af de omfattede tjenesteydelser i klasse 42, så finder styrelsen, at der for så vidt angår disse tjenesteydelser er risiko forveksling mellem mærket og forretningskendetegnet, herunder at der er risiko for at antage en forbindelse mellem mærket og forretningskendetegnet. Konklusion Styrelsen finder, at indsiger har dokumenteret, at have stiftet en rettighed til forretningskendetegnene og for arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Denne rettighed er stiftet forud for indehavers registrering af selskabsnavnet 1:1 Arkitekter ApS. Da indehavers registrering af selskabsnavnet i CVR-registeret ikke ligger før indsigers stiftelse af den brugsbaserede rettighed, så kan indsiger hindre brugen af indehavers yngre varemærke såfremt dette findes at være forveksleligt med indsigers ibrugtagne rettighed. Idet styrelsen finder, at indehavers mærke og indsigers forretningskendetegn ligner hinanden og da der er sammenfald for visse af de omfattede tjenesteydelser i klasse 42, så finder styrelsen, at der for så vidt angår disse tjenesteydelser er risiko forveksling mellem mærket og forretningskendetegnet, herunder at der er risiko for at antage en forbindelse mellem mærket og forretningskendetegnet. Styrelsen tager derfor indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for: Klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. Registreringen vil herefter omfatte: Klasse 37: Byggevirksomhed. Klasse 42: Byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 23, jf. 15, stk. 4, nr. 2 8/16

9 Denne afgørelse indbragte klager 1:1 Arkitekter ApS v/johan Schlüter Advokatfirma I/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 2. maj 2012 med følgende påstand: På vegne af 1:1 Arkitekter ApS og i medfør af Varemærkelovens 46 skal jeg hermed p å k l a g e Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 5. marts 2012, hvori Styrelsen ophæver foreløbig dansk varemærkeregistrering nr. VR , 1:1 (ord), for følgende ydelser i klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. På klagers vegne nedlægges følgende PÅSTAND: Klagers anmodning om registrering af varemærket 1:1 (ord) i klasse 37 for byggevirksomhed, i klasse 42 for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser og i klasse 44 for landskabsarkitektvirksomhed nyder fremme. ARGUMENTATION: Til støtte for klagers påstand gøres det gældende, at indsiger ikke har dokumenteret en kendetegnsret til 1:1 architecture (i grafisk udformning) og 1:1 arkitektur (i grafisk udformning, erhvervet forud for klagers registrering af selskabsnavnet 1:1 Arkitekter ApS, den 6. maj 2008, og at indsigers kendetegn i øvrigt ikke er forveksleligt med klagers varemærke 1:1 (ord). Klager anmoder om en frist på 2 måneder til indlevering af yderligere argumentation til støtte for klagen Med brev af 7. juni 2012 fremsendte klager 1:1 Arkitekter ApS v/johan Schlüter Advokatfirma I/S uddybet klage. Følgende blev fremført: I forlængelse af mine klageskrivelser af 2. maj d.å., hvor jeg på klagers vegne nedlagde følgende påstande: PÅSTAND i sagen vedr. 1:1 (ord): Klagers anmodning om registrering af varemærket 1:1 (ord) i klasse 37 for byggevirksomhed, i klasse 42 for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser og i klasse 44 for landskabsarkitektvirksomhed nyder fremme. PÅSTAND i sagen vedr. 1:1 arkitekter (ord/figur): 9/16

10 Klagers anmodning om registrering af varemærket 1:1 arkitekter (ord/figur) i klasse 37 for byggevirksomhed, i klasse 42 for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser og i klasse 44 for landskabsarkitektvirksomhed nyder fremme. skal jeg nu uddybe mine anbringender til støtte for påstandene på følgende måde: 1. Klager har den 6. maj 2008 erhvervet eneret til navnet 1:1 Arkitekter for arkitektvirksomhed, dels fordi indehavers selskab blev stiftet med navnet 1:1 Arkitekter, dels fordi indehaver allerede den 17. april 2008 registrerede domænenavnet 1-1arkitekter.dk, og endelig fordi indehaver fra stiftelsestidspunktet den 6. maj 2008 begyndte at yde erhvervsmæssig arkitekt- og byggesagsrådgivning. 2. Skæringstidspunktet for hvornår indsiger/anmoder skal dokumentere erhvervsmæssig eller varemærkemæssig brug af et forveksleligt forretningskendetegn er derfor 6. maj Indsiger/anmoder har ikke dokumenteret en kendetegnsret endsige varemærkeret til eentileen architecture (i grafisk udformning) og eentileen arkitektur (i grafisk udformning), erhvervet forud for klagers registrering af selskabsnavnet 1:1 Arkitekter ApS, den 6. maj 2008, idet a) Det fremlagte materiale ikke viser en tilstrækkelig intensitet i brugen, b) ikke viser en entydig konsekvent brug af et kendetegn og c) ikke dokumenterer, at kendetegnet forud for den 6. maj 2008 var indarbejdet i en sådan grad, som må kræves, når der er tale om en kendetegn med begrænset særpræg. 4. Indsiger/anmoders kendetegn eentileen architecture (i grafisk udformning) og eentileen arkitektur (i grafisk udformning) er i øvrigt ikke forveksleligt med klagers varemærker 1:1 (ord) og 1:1 arkitekter (ord/figur), i det a) Det ikke er anvendt for kolliderende tjenesteydelser b) Mærkernes begrænsede særpræg for de relevante tjenesteydelser sammenholdt med forskellene i udformning mv. betyder, at der ikke er tilstrækkelig mærkelighed til at statuere forvekslelighed, og c) Forvekslelighed med anmoder/indsigers kendetegn i øvrigt ikke har været tilstræbt af klager. Ad 1 og 2: Skæringsdag den 6. maj Jeg henviser til de fremlagte bilag A og B, og til Varemærkestyrelsens afgørelser, der udtaler, at klager i kraft af sin selskabsregistrering den 6. maj 2008 har erhvervet ret til navnet 1:1 Arkitekter i medfør af Varemærkelovens 14, stk. 4, og at det derfor er afgørende for sagernes udfald om, og i hvilket omfang indsiger/anmoder kan dokumentere brug af et forretningskendetegn før denne dato. Det forhold, at indsiger/anmoder i perioden efter den 6. maj 2008 har dokumenteret nogle få tilfælde af relevant erhvervsmæssig brug af de påberåbte kendetegn eentileen Architecture og eentileen Arkitektur, er efter klagers opfattelse uden betydning for, om der forud for den 6. maj 2008 er etableret en kendetegnsret. For det første vedrører hovedparten af den relevante brug, der er dokumenteret, de samme 2 projekter, nemlig hhv. sommerhuset i Kalundborg, og ombygningen i Bagsværd. For det andet fandt meget af denne brug først sted efter den første henvendelse fra klager den 18. september 2009, jf indsiger/anmoders bilag A1, velvidende, at klager mente at have bedre ret til kendetegnet 1:1 for arkitektvirksomhed mv. Der henvises herved eksempelvis til klagers bilag 21, en samling fakturaer udstedt til Nordic Event A/S, og dele af klagers bilag 22, som er en samling af fakturaer til forskellige kunder. Ad 3. Ej dokumentation for erhvervet kendetegnsret. Det følger af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i 10/16

11 erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre mærke, eller evt. tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke. Varemærkestyrelsen har fundet, at indsiger/anmoder forud for klagers stiftelse af selskabet 1:1 Arkitekter ApS den 6. maj 2008 havde erhvervet ret til kendetegnet eentileen Arkitektur eller eentileen Architecture, og at denne ret forhindrer klagers registrering af varemærkerne 1:1 (ord) og 1:1 Arkitekter (ord/figur) for byggevirksomhed i klasse 37, for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser i klasse 42 og for landskabsarkitektvirksomhed i klasse 44. Det er min opfattelse, at den dokumentation for brug af et kendetegn eentileen Arkitektur eller eentileen Architecture, som er fremlagt af indsiger/anmoder, ikke er tilstrækkelig til at statuere, at der er erhvervet en kendetegnsret, endsige varemærkeret forud for den 6. maj 2008 til eentileen Arkitektur eller eentileen Architecture. a) Ikke tilstrækkeligt omfang Indsiger/anmoder har kun fremlagt dokumentation for 2 tilfælde af erhvervsmæssig brug for arkitektvirksomhed af en betegnelse som eentileen arkitektur hhv eentileen architecture forud for indehavers ibrugtagning af varemærkerne 1:1(ord) og 1:1 Arkitekter(ord/figur) og stiftelse af selskabsnavn og domænenavn og for tjenesteydelser, der kolliderer med indehavers, - nemlig rådgivning i forbindelse med opførelse af et sommerhus i Kalundborg for Ane og Morten Storm Ry Nielsen og i forbindelse med ombygning af et hus i Bagsværd, Skovdiget 225 for Robin Madsen. Kalundborg-projektet, Projekt Storm Styrelsen har fundet, at 2 fakturaer dateret hhv. den 28. februar og den 30. april 2008 af Styrelsen omtalt som en del af bilag 8, men af klager først nummereret som bilag 12, dokumenterer, at indsiger/anmoder før den 6. maj 2008 anvendte kendetegnet eentileen Architecture for arkitektvirksomhed. Det medgives, at det leverede arbejde vedrører arkitektvirksomhed, og at det tilsyneladende er leveret før den 6. maj Den usikkerhed, der er om fakturaernes oprindelige datering, jf de første udaterede eksemplarer og de håndskrevne rettelser på de efterfølgende daterede bilag, må dog komme indsiger/anmoder bevismæssigt til skade. Også det forhold, at det fakturerede arbejde tilsyneladende er leveret af 1:1 Fag, svækker den påståede kendetegnsret. jf i øvrigt nærmere herom nedenfor under b). De øvrige bilag, der vedrører Kalundborg-projektet og som viser brug af eentileen Architecture eller eentileen Arkitektur er alle dateret efter skæringsdagen, hvorfor der må ses bort fra dem. Bagsværd-projektet, Skovdiget Kun overslaget af 9. april 2008 af klager nummeret som bilag 16, og mail-korrespondancen med ejeren i december 2007, viser nogen form for erhvervsmæssig brug af et forretningskendetegn. I mailkorrespondancen er brugen end ikke identisk med det som der i dag kræves eneret til, fordi eentileen er skrevet som 1 til 1. Denne manglende konsekvens i brugen af kendetegnet reducerer bevisværdien af det fremlagte materiale. Under alle omstændigheder er den meget beskedne brug af et kendetegn forud for den 6. maj 2008 langt fra tilstrækkelig til at statuere en kendetegnsret, der kan udgøre en hindring efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr.2. Styrelsen har endvidere ved sin vurdering lagt vægt på en udtalelse fra en medarbejder om at have været ansat på det såkaldte Bagsværd-projekt i en periode på en måned i marts/april Bilagene D1 og D2 dokumenterer dog ikke i sig selv, at der er sket varemærkemæssig brug af eentileen architecture eller af eentileen arkitektur under den i øvrigt ganske korte ansættelse. 11/16

12 b) ikke konsekvent og entydig brug af et kendetegn De fakturaer og andre brevkopier der er fremlagt, viser ikke en konsekvent og entydig brug af et forretningskendetegn. I en række tilfælde er der på breve og fakturaer anvendt et logo eentileen Architecture, mens fx fakturaen efter sit indhold er udstedt af en anden, se fx bilag 22. I andre tilfælde er anvendt et logo eentileen Arkitektur, se fx bilag 17. Det medgives, at kendetegnet eentileen Architecture er påtrykt 2 fakturaer styrelsens bilag 8, men det bemærkes, at det fakturerede arbejde tilsyneladende er leveret af Frederik Agdrup 1:1 Fag, under cvr.nr , jf bilag D. Betalingen er også sket til denne virksomhedsudøvers konto, jf. indsiger/anmoders bilag H2a og H3a. c) ikke indarbejdet Når der som i denne sag er tale om et forretningskendetegn med et forholdsvis begrænset særpræg for de ydelser, som kendetegnet anvendes for, jf nærmere herom nedenfor under 4b), må der stilles krav om en vis indarbejdelse af kendetegnet i markedet for at eneret kan være opnået. De 2 tilfælde af anvendelse af et i øvrigt ikke helt entydigt kendetegn før den 6. maj 2008, er ikke tilstrækkelige til at en sådan indarbejdelse har fundet sted. Ad 4: Kendetegnet er ikke forveksleligt med klagers varemærker For at indsiger/anmoder kan forhindre klagers registrering af de pågældende varemærker kræves det i henhold til Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, at varemærket er forveksleligt med indsiger/anmoders kendetegn. De forskelle der er både med hensyn til hvilke tjenesteydelser, kendetegnet er anvendt til, og de forskelle der er i udformningen af varemærkerne, gør, at mærkerne efter klagers opfattelse ikke er forvekslelige. a) ikke kolliderende tjenesteydelser Selvom de 2 byggeprojekter hhv. sommerhuset i Kalundborg og Skovbrynet i Bagsværd indeholder elementer af klassisk arkitekt-virksomhed, taler meget af det øvrige fremlagte materiale for, at den dominerende del af den virksomhed, der udøves af indsiger/anmoder under de påberåbte forretningskendetegn, ikke er arkitektvirksomhed, og at indsiger/anmoders virksomhed i øvrigt næppe har det erhvervsmæssige indhold, som må kræves for at kendetegnet kan forhindre en varemærkeregistrering. Der henvises herved til bilag B1, vedtægter for Foreningen eentileen. Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at udøve arkitektur ud fra grundlæggernes idealer, og at det hovedsagelig skal ske i form af ideologiske forskningsprojekter. Foreningens arbejde henregnes til en af følgende underafdelinger: Forskning, byggeri, rum eller action. Det fremgår endvidere, at udførelse og udarbejdelse af et projekt påhviler den enkeltes moms registrering og forsikring. De fremhævede forhold understreger, at den virksomhed, der er udøvet i foreningens regi, ikke er varemærkemæssig brug i varemærkelovens forstand, da foreningens formål ikke har et entydigt erhvervsmæssigt sigte. Dette understreges af, at arbejde med et projekt sker i det enkelte medlems navn mht. moms og forsikring. Foreningen er stiftet af 4 personer, Henrik Andersen, Nicholas Bjørndal, Martin Holm-Jensen og Frederik Agdrup. Det er imidlertid kun 2 af medlemmerne, der har nedlagt indsigelse hvv. indledt ophævelsessag mod indehavers varemærkeregistreringer. Det fremgår da af de fremlagte fakturaer, at de er udstedt af en af de 2 følgende virksomheder: cvr Nicholas eentileen Nicholas Poul Bjørndal, jf cvr. udskrift bilag C, eller af cvr :1 Fag v/fredrik Agdrup, bilag D og det følger af det øvrige materiale, at den rådgivning, der er ydet, er ydet af en af disse 2 virksomheder. 12/16

13 Det er på den baggrund temmelig uklart, hvem der har ydet den rådgivning, som hævdes at være varemærkemæssig brug, og om og i hvilket omfang de pågældende har en ejendomsret til de hævdede varemærker, som de har påberåbt sig. Endvidere viser flere af de bilag, der er fremlagt af indsiger/anmoder, at eentileen Architecture eller eentileen Arkitektur er anvendt også for andre typer rådgivning/serviceydelser end sådanne som kolliderer med indehavers mærke, se fx mit bilag 22, som er en samling fakturaer vedr. forskellige installationer mv. som næppe kan henregnes til arkitektvirksomhed eller tilstødende tjenesteydelser. b) ej mærkelighed p.gr.a. ringe særpræg Elementerne Arkitekter, Architecture eller Arkitektur har næppe særpræg for de relevante tjenesteydelser. Elementerne 1:1, eentileen har kun begrænset særpræg for tjenesteydelserne, da de kan angive noget om størrelsesforholdet på de tegninger, som udgør en væsentlig del af arkitektvirksomhed. Derfor er beskyttelsesomfanget tilsvarende snævert, hvilket betyder, at indsiger/anmoder, selv hvis Styrelsen måtte lægge til grund, at de har erhvervet en eneret af et nærmere bestemt indhold, ikke kan forhindre, at indehaver benytter de registrerede varemærker 1:1 og 1:1 Arkitekter. Den grafiske udformning af kendetegnene er endvidere så forskellig, at der næppe er risiko for forveksling mellem indehavers mærker på den ene side og indsiger/anmoders mærker på den anden side. Hvor indsiger/anmoders mærke blot er en positiv/negativ gengivelse af 1:1, indeholder klagers ord/figur mærke et logo, som har vundet priser for udformningen, og som indeholder et skjult A for arkitektvirksomhed. Der fremlægges til dokumentation som bilag N print fra reklamebureauet Scandinavian Design Lab, som har designet logoet, og som bilag O print fra Creative Circle, der dokumenterer en af de priser, som logoet har vundet. c) Forvekslelighed ikke tilstræbt. Det følger af domspraksis, jf således U V (Læssøe Uld Design), at man ved vurdering af forvekslingsrisikoen må lade indgå med en vis vægt, om den der hævdes at krænke en ibrugtaget rettighed, har haft til hensigt at snylte på denne rettighed eller på anden måde udnytte muligheden for at de 2 kendetegn bliver forvekslet. Fremkomsten af bilag A1, min skrivelse af 18. september 2009, dokumenterer til fulde, at en sådan forveksling ikke har været tilstræbt. Tværtimod har klager indtil dette tidspunkt været helt uvidende om, at indsiger/anmoder drev virksomhed under navnet eentileen. Sammenfatning Sammenfattende er det min opfattelse, at indsiger/anmoder ikke har dokumenteret en ved ibrugtagning forud for klagers selskabsnavnstiftelse, domænenavnsstiftelse og faktiske brug erhvervet eneret til et entydigt kendetegn eller varemærke for nogle nærmere angivne tjenesteydelser, som kan føre til, at klagers varemærker 1:1 (ord) og 1:1 Arkitekter (ord/figur) ikke kan opretholdes for samtlige de ansøgte tjenesteydelser. For at statuere kendetegnsmæssig brug skal der således være tale om brug af mere end rent ad hocmæssig eller enkeltstående karakter, og brugen skal være ganske konsekvent både i sit udtryk og mht hvem der bruger kendetegnet. De ganske få bilag, der er dateret før det relevante tidspunkt, hhv. 2 fakturaer fra 2005, bilag 24, en faktura fra 2007, bilag 8, og nogle bygningstegninger fra 2007, bilag 11 vedrørende et sommerhus, er langt fra tilstrækkelige til at dokumentere en sådan entydig, konsekvent, erhvervsmæssig brug. 13/16

14 Hertil kommer, at det forretningskendetegn, der hævdes at være brugt, ikke har været brugt i den samme konstante udformning, og at den brug, der er dokumenteret vedr. forskellige kendetegn har været afbrudt i lange perioder. Da indsiger/anmoder derfor ikke forud for klagers ibrugtagning og ansøgning om registrering har haft en kendetegnsret eller varemærkeret for tjenesteydelser, der kolliderer med klagers varemærker, skal ophævelses- hhv. afvisningsbegæringen ikke tages til følge. Der henvises i øvrigt til Højesterets dom U.1995/14H, hvormed det blev fastslået, at nogle få enkeltstående salg af varer under varemærket TORRO ikke var tilstrækkeligt til at stifte varemærkeret ved brug. Særligt om de fremlagte bilag På grund af indsiger/anmoders manglende nummering af de først fremlagte bilag, hersker der nogen uoverenstemmelse de enkelte bilags nummerering og litrering. Jeg systematiserede og nummererede i mit første indlæg til Styrelsen indsiger/anmoders bilag på følgende måde: Bilag 1, udskrift fra Netnationen Bilag 2, udskrift fra DAC Bilag 3, udtalelse fra Arash Nourinejad Bilag 4-6, 3 fakturaer fra et revisionsfirma, udstedt til indsiger/anmoder. Bilag 7-8 årsregnskab for 2007 tilsyneladende for 1:1 FAG med en faktura dateret den 26. november Bilag 9, årsregnskab for 2008 for 1:1 FAG. Bilag 10, udateret ansøgning om byggetilladelse til Kalundborg kommune. Bilag 11, diverse tegninger vedrørende sommerhus i Kalundborg, dateret mellem den 24. marts 2007 og den 18. august Bilag 12, diverse fakturaer udstedt til Ane og Morten Storm Ry Nielsen. Bilag 13, udbudsmateriale vedrørende sommerhus i Kalundborg dateret den 1. september Bilag vedrørende et projekt om en natklub i St. Strandstræde, dateret 14/5 og 10/ Bilag vedrørende et projekt om en ejendom på Skovdiget 225 i Bagsværd. Bilag 21, diverse fakturaer udstedt til Nordic Event A/S, dateret i perioden Bilag 22, diverse fakturaer udstedt til forskellige adressater, dateret i tidsrummet 19/ til 1/ Bilag 23, projektbeskrivelse og en faktura vedr. Slotsgade 32, dateret 1/ Bilag 24, diverse fakturaer udstedt af Nicholas Eentileen til Fanny Ink, dateret 15/1 til 26/ Bilag 25, 2 fakturaer dateret hhv. den 19. og den 29. september 2005 udstedt af Frederik 1:1. Bilag 26, faktura udstedt den 7. januar 2008 af Nicholas Eentileen. Bilag 27: faktura af 7. januar 2008 til Arkitekturministeriet. Bilag G7: faktura af 25. april 2008 til Robin Madsen. Bilag 28: faktura af 25. juni 2008 til 1:1 Fag v/frederik Agdrup. Bilag 29: tegning af 14. februar 2008 vedr. Skovdiget 225. Bilag H1: mail af 7. april 2008 fra indsiger til Morten Ry. Disse bilag har Styrelsen delvis omlitreret på følgende måde: Bilag 1, Artikel fra Home.dk. OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget! Bilag 2,udskrift fra Netnationen Bilag 3, udskrift fra DAC Bilag 4, Udtalelse fra Arash Nourinejad Bilag 5, fakturaer fra et revisionsfirma, udstedt til indsiger/anmoder. Bilag 6 årsregnskab for 2007 for 1:1 FAG + faktura. 14/16

15 Bilag 7, årsregnskab for 2008 for 1:1 FAG. Bilag 8, sagsmateriale vedr. sommerhus i Kalundborg, herunder Kvittering for ansøgning om byggetilladelse til Kalundborg kommune. diverse tegninger vedrørende sommerhus i Kalundborg, dateret mellem den 24. marts 2007 og den 18. august diverse fakturaer udstedt til Ane og Morten Storm Ry Nielsen. udbudsmateriale vedrørende sommerhus i Kalundborg dateret den 1. september 2009, tilbud på entreprenørarbejde. Bilag 9, vedrørende et projekt om en natklub i St. Strandstræde, Bilag 10, sagsmateriale vedrørende et projekt om en ejendom på Skovdiget 225 i Bagsværd, herunder Tegninger, prisoverslag, mailkorrespondance med bygherre Bilag 11 diverse fakturaer Bilag 12, sagsmateriale vedr. Slotsgade 32, Bilag 13, fakturaer af 19. og 29. september OBS! Disse bilag har klager ikke modtaget Bilag 14, Tegninger af orangeri. OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget! Bilag 15, faktura udstedt til indsiger/anmoder fra WinZip. OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget. Bilag 16, Faktura udstedet til indsiger fra RegnbueTryk, OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget. Bilag 17, Vedtægter for 1:1 Bilag 18, Dokumentation for ejerskab af eentileen.dk Endvidere har indsiger/anmoder med sit andet indlæg fremlagt yderligere nogle bilag, nu nummereret og litreret af indsiger/anmoder på følgende måde: Bilag A1: Skrivelse af 18. september 2009 fra klagers advokat Bilag B1: Vedtægter for 1:1. Bilag B2: print fra indsigers tekstbehandlingsprogram. Bilag C1: print fra www. dk. Hostmaster A/S vedrørende registrering af domænenavnet eentileen.dk. Bilag C2: erklæring af 7. januar 2011 fra Martin Holm-Jensen. Bilag D1: print fra indsigers tekstbehandlingsprogram. Bilag D2: erklæring af 5. januar 2011 fra Arasj Nourinejad. Bilag E1: Kvitteringsbrev af 6. marts Bilag G1: mailkorrespondance 11. december 2007 med Robin Madsen. Bilag G2: ditto Bilag G3- G6: tegninger vedrørende Skovdiget 225, dateret 14. februar Bilag H2: faktura af 30. april 2008, rettet til 28. februar 2008 til Ane og Morten Storm Ry Nielsen. Bilag H2a: posteringsoversigt dateret den 31. marts Bilag H3: faktura af 30. april 2008 til Ane og Morten Storm ry Nielsen. Bilag H3a: posteringsoversigt af 6. maj Bilag H3b: mail af 30. april 2008 til Morten og Ane Ry. Endelig har klager fremlagt følgende bilag: Bilag A, udskrift fra CVR vedrørende 1:1 Arkitekter ApS Bilag B, udskrift fra dk.hostmaster vedrørende domænenavnet 1-1arkitekter.dk Bilag C, udskrift fra CVR vedrørende Nicholas eentileen Micholas Poul Bjørndal Bilag D, Udskrift fra CVR vedrørende 1:1 Fag v/frederik Agdrup Bilag E, faktura af 14. maj 2008 fra klager til WR Entreprise A/S Bilag F, faktura af 14. maj 2008 fra klager til WR Entreprise A/S Bilag G, faktura af 14. maj 2008 fra klager til Niels K Thygesen Bilag H, faktura af 14. maj 2008 fra klager til Arkitema 15/16

16 Bilag I, faktura af 14. maj 2008 fra klager til Sophienberg Ejendomsudvikling A/S Bilag J, faktura af 20. maj 2008 fra klager til Sophienberg Ejendomsudvikling A/S Bilag K, faktura af 28. maj 2008 fra klager til WR Entreprise A/S Bilag L, mail af 1. juli 2008 fra klager til Alcon Bilag M, mail af 1. juli 2008 til Felix Thrams Nye bilag i forbindelse med klagen: Bilag N, print fra reklamebureauet Scandinavian Design Lab Bilag O, print fra Creative Circle I mail af 6. august 2012 har indklagede 1:1 eentileen v/nicholas Bjørndal kommenteret klagen således: På baggrund af vores telfonsamtale idag sender jeg hermed skriftlig meddelse. Vi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere og henviser til allerede indsendt materiale. Vores advokat Hans Kristian Von Kappelgaard repræsenterer ikke længeres sagen, og har p.g.a misforståelse har bedt om forlængelse af fristen for indsendelse af yderligere materiale. Da vi ønsker sagen behandlet hurtigst muligt ønsker vi ikke forlængelse af denne frist Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 16. august 2012 følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 7. august 2012 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelserne af 5. marts 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes Med mail af 29. august 2012 fremsendte indklagede 1:1 eentileen v/nicholas Bjørndal følgende kommentarer: Jvf vores telefonsamtale, meddeles hermed at jeg ikke har yderligere indlæg som kommentar til Patent og Varemærkestyrelsens høringssvar Klager har ikke kommenteret yderligere. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 24. januar /16

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 3. maj 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Dana Invest ApS og Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere