RESUMÉ: AN VR :1 <w> - Indsigelse - Brugsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR :1 <w> - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR :1 <w>. Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere brug var erhvervet rettighed til et forveksleligt forretningskendetegn. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 42. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2013, den 24. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra 1:1 Arkitekter ApS v/johan Schlüter Advokatfirma I/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. marts 2012 vedr. VR :1 <w> Fremsat af: 1:1 eentileen v/nicholas Bjørndal Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at indklagede har dokumenteret brug af et med det af sagen omhandlede varemærke forveksleligt forretningskendetegn, og at dette er sket forud for den 6. maj 2008, hvor klager registrerede sit selskabsnavn 1:1 Arkitekter ApS.

2 Ankenævnet har lagt vægt på blandt andet, at indklagede har dokumenteret i hvert fald to erhvervsmæssige arkitektprojekter fra tiden før den 6. maj 2008, og at indklagede i forbindelse med begge disse to projekter har brugt det pågældende forretningskendetegn på en sådan måde, at der er stiftet en rettighed. Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at der er forvekslelighed mellem parternes kendetegn/varemærker. Ankenævnet har lagt vægt på den lydlige og den begrebsmæssige identitet. Det af klager anførte om mærkernes begrænsede særpræg for de relevante tjenesteydelser sammenholdt med forskellene i udformning mv., sidstnævnte dokumenteret af klager ved bilagene N og O, kan ikke føre til et andet resultat. Der henvises i det hele til styrelsens begrundelse i afgørelsen af 5. marts Ankenævnet bemærker, at det af klager anførte om, at indklagede agerer i en forening med visse ideologiske aspekter, og at der endvidere skulle herske uklarhed med hensyn til, hvilke af foreningens medlemmer, der har ydet den rådgivning, som danner grundlag for etableringen af kendetegnsretten, herunder med hensyn til disses ejendomsret til forretningskendetegnet, ikke kan føre til et andet resultat. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 17. september 2009 indsendte Johan Schlüter Advokatfirma I/S på vegne 1:1 Arkitekter ApS ansøgning om registrering af varemærket: 1:1 <w> For: Klasse 37: Byggevirksomhed. Klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed. 2/16

3 Mærket blev registreret den 16. april 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 28. april Den 5. maj 2010 gjorde Nicholas Bjørndal og Frederik Agdrup, begge arkitekter m.a.a., indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke, VR Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsigelsen blev begrundet med, at der gennem tidligere brug var erhvervet en rettighed til et forveksleligt forretningskendetegn. I den forbindelse henviste indsiger til den begæring om administrativ ophævelse, som indsiger fremsatte mod indehavers figurmærke, VR , den 20. januar Der blev indsendt materiale til dokumentation for brug med breve af den 20. januar 2010, den 12. april 2010 samt den 7. og 10. januar Nicholas Bjørndal og Frederik Agdrup driver virksomhed i fællesskab. Frederik Agdrup har givet samtykke til Nicholas Bjørndal til at påberåbe sig forretningskendetegnet i nærværende indsigelsessag på vegne af begge parter i virksomhedsfællesskabet. I brev af den 15. oktober 2010 kommenterede indehaver det indsendte materiale. Indehaver gjorde endvidere gældende, at indehaver allerede den 6. maj 2008 registrerede virksomhedsnavnet 1:1 Arkitekter ApS, hvorfor indsiger bør dokumentere at have etableret en rettighed før denne dato. Ud fra denne betragtning er det indehavers vurdering, at det indsendte materiale ikke viser, at indsiger forud for indehavers registrering af selskabsnavnet og ansøgning om varemærket, har en varemærkeret, der kolliderer med indehavers varemærke. I breve af den 7. og den 10. januar 2011 fremsatte indsiger sine kommentarer i sagen samt vedlagde yderligere materiale til dokumentation for at have stiftet en rettighed forud for indehavers registrering af selskabsnavn og ansøgning om varemærke. Den 16. maj 2011 og den 18. maj 2011 indsendte indehaver kommentarer til det af indsiger indsendte materiale. Indehaver indsendte i øvrigt bilag til dokumentation for, at indehaver havde ibrugtaget sit varemærke umiddelbart efter registrering af selskabsnavnet og altså inden ansøgning om registrering af dette. Den 5. marts 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog begæringen delvis til følge med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis: 3/16

4 der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre mærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke. 3. Vurdering og konklusion Vurdering af om indsiger har stiftet en kendetegnsret ved ibrugtagning Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers rettigheder til kendetegnene 1:1 samt Eentileen architecture/eentileen arkitektur, som indsiger har stiftet ved brug forud for ansøgningsdatoen for indehavers mærker den 17. september Indehaver gør gældende at have brugt mærket 1:1 Arkitekter allerede ved registreringen af selskabsnavnet den 6. maj 2008, hvorfor indehaver mener, at indsiger bør vise, at der er stiftet en rettighed forud for dette tidspunkt. Det skal herefter afklares, om indsiger ved sin tidligere brug kan forbyde brugen af indehavers registrerede mærke. Hvis indehaver imidlertid kan dokumentere at have en rettighed til mærket, der ligger tidligere end indsigers, kan indsiger ikke forbyde brugen af indehavers mærke, da indehaver i så tilfælde har været først i tid. Indehaver har i kraft af sin CVR-registrering af 1:1 Arkitekter ApS en rettighed til dette navn, som er gældende fra registreringstidspunktet den 6. maj 2008, jf. varemærkelovens 14, nr. 4. Det afgørende er derfor om, og i hvilket omfang, indsiger kan dokumentere at have brugt forretningskendetegnet før tidspunktet for indehavers registrering af selskabsnavnet den 6. maj Til dokumentation for brug af forretningskendetegn har indsiger indsendt følgende materiale (styrelsens egen nummerering): Bilag 1: Artikel fra Home.dk, der omtale arkitektfirmaet Eentileen/1:1 (17. august 2006) Viser brug af forretningkendetegn Eentileen for arkitektvirksomhed Bilag 2: Udskrift fra Netnationen der viser domænenavnsregistrering af den 14. juli 2005 Viser ikke brug af forretningskendetegn i forbindelse med arkitektvirksomhed, da det ikke fremgår hvilke aktiviteter, der foregår på hjemmesiden Bilag 3: Optegnelse af virksomhedsprofiler på Dansk Arkitektur Centers hjemmeside (7. august 2009) Viser brug af logo 1:1 samt Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 4: Udtalelse fra Arash Nourinejad (udtalelse omhandler arbejde for Eentileen arkitektur i periode den 15. marts 2008 til 15. april 2008) Viser at indsiger drev virksomhed i perioden og at navnet på virksomheden var Eentileen arkitektur Bilag 5: Fakturaer udstedt til indsiger fra revisionsfirma (19. august marts 2010) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed Bilag 6: Årsregnskab for 1:1 FAG for faktura fra 26. november 2007 Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture Bilag 7: Årsregnskab for 1:1 FAG for 2008 Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture 4/16

5 Bilag 8: Materiale vedrørende byggeprojekt STORM a: Kvitteringer for ansøgninger om byggetilladelse ( marts 2008) samt Byggetilladelse (9. oktober 2008) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture for arkitektvirksomhed b: Tegninger vedrørende sommerhus (mellem 24. marts 2007 og 18. august 2009) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur og Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed c: Udbudsmateriale (1. september 2009) + entreprenørbeskrivelser (14. august 2009) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture for arkitektvirksomhed d: Tilbud på entreprenørarbejde sendt til indsiger (13. august oktober 2008) Viser brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed e: Fakturaer af 28. februar 2008 og 30. april 2008 Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 9: Liste over deltagere i et indretningsprojekt af en natklub (10. juni 2009) + byggemødereferat i samme projekt (25. juni 2009) Viser brug af Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 10: Materiale vedrørende byggeprojekt i Bagsværd, a: Tegningsliste og tegninger (dateret fra den 14. februar 2008 til den 7. november 2009) b: Ansøgninger om byggetilladelse af 25. februar marts 2009 samt tilhørende korrespondance med By- og Miljøforvaltningen c: Kontrakt af 11. november 2008 d: Overslag af den 9. april 2008 Ovenstående viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur og Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed e: Mailkorrespondance vedr. byggeprojekt i Bagsværd (december 2007) Viser i sammenhæng med øvrige tegninger og fakturaer i relation til samme byggeprojekt, at indsiger arbejdede på projektet allerede i december 2007 Bilag 11: Fakturer til diverse (fra 7. januar marts 2010) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen architecture i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 12: Vedrørende byggeprojekt i Hillerød a: Faktura (1. september 2008) b: Tegninger (28. august 2008) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 13: Fakturaer af den 19 og 29. september 2005 Viser ikke brug af Eentileen arkitektur eller Eentileen architecture, da mærket ikke ses brugt Bilag 14: Tegninger af orangeri (25. august 2005) Viser brug af logo med 1:1 samt Eentileen arkitektur i forbindelse med arkitektvirksomhed Bilag 15: Faktura udstedt til indsiger fra WinZip (12. oktober 2009) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed Bilag 16: Faktura udstedt til indsiger fra RegnbueTryk (20. januar 2010) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed 5/16

6 Bilag 17: Vedtægter for 1:1 (inklusivt regnskab fra 1. oktober 2005) Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed Bilag 18: Dokumentation for ejerskab af som har været aktivt siden 14. juni 2005 Viser ikke brug af forretningskendetegnene Eentileen arkitektur og Eentileen architecture for arkitektvirksomhed, da det ikke fremgår hvilke aktiviteter, der foregår på hjemmesiden Hvornår der ved brug er stiftet en ret til et forretningskendetegn, skal afgøres efter de materielle regler herfor, dvs. efter markedsføringslovens 18 og de selskabsretlige regler. Efter en gennemgang af ovenstående materiale er det styrelsens vurdering, at materialet dokumenterer, at indsiger allerede før den 6. maj 2008 i forbindelse med arkitektmæssige ydelser har anvendt forretningskendetegnene 1:1 eentileen architecture og 1:1 eentileen arkitektur i følgende udformninger: Ved denne vurdering har styrelsen lagt vægt på, at der for så vidt angår perioden før den 6. maj 2008 er fremlagt flere fakturaer samt tegninger vedrørende flere projekter. På disse fakturer og tegninger fremgår de ovenstående forretningskendetegn i forbindelse med arkitektvirksomhed. Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at brug i relation til f.eks. design og udarbejdelse af installationer og møbler må anses som værende en del af indsigers overordnede virke som arkitekt. Begrundelsen herfor er, at sådanne ydelser typisk vil falde ind under arkitektfaget, jf. f.eks. definitionen af en arkitekt i Den Danske Ordbog, person der er uddannet på en arkitektskole med speciale i enten bygningsarkitektur, byplanlægning, industrielt design el. møbelkunst. Det er styrelsens vurdering, at det yderligere materiale, der ligger forud for den 6. maj 2008, f.eks. artiklen fra Home.dk, overslag på byggeprojektet i Bagsværd samt udtalelsen fra den tidligere medarbejder, alt sammen understøtter påstanden om, at indsiger har anvendt forretningskendetegnet forud for indehavers registrering af selskabnavnet 1:1 Arkitekter ApS. Styrelsens vurderer yderligere, at det øvrige materiale, der tidsmæssigt ligger efter den 6. maj 2008 bidrager til at vise, at indsiger har erhvervet den pågældende kendetegnsret og at denne fortsat anvendes. Det er således styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer, at indsiger har stiftet en kendetegnsret til og for arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Det er styrelsens vurdering, at denne rettighed er stiftet før den 6. maj Forvekslelighed Da indehavers registrering af selskabsnavnet i CVR-registeret ikke ligger før indsigers stiftelse af den brugsbaserede rettighed, så kan indsiger hindre brugen af indehavers yngre varemærke såfremt dette findes at være forveksleligt med indsigers ibrugtagne rettighed. For at der foreligger forvekslelighed, så skal indehavers mærke og indsigers forretningskendetegn ligne hinanden og de omfattede tjenesteydelser skal være sammenfaldende. 6/16

7 Indehavers mærke: 1:1 Registreret for: Klasse 37: Byggevirksomhed. Klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed. Indsigers forretningskendetegn: Ibrugtaget for: Arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Indehavers mærke består af teksten 1:1. I forbindelse med de omfattede tjenesteydelser har styrelsen vurderet, at denne tekst har det til registrering fornødne særpræg. Indsigers kendetegn består af en sort boks, som indeholder tegnene 1:1 skrevet med hvid skrift. Efter den sorte boks står der eentileen architecture, hvor eentileen står med fed skrift og architecture står med almindelig skrift. I den anden version af indsigers forretningskendetegn står både eentileen og arkitektur med sort fed skrift. Under skriften står indsigers kontaktoplysninger. For de omfattede tjenesteydelser vil ordene architecture og arkitektur være uden særpræg, da disse ord alene angiver arten af de pågældende ydelser. Kontaktoplysningerne vil også være uden særpræg, da disse alene angiver, hvor og hvordan indsiger kan kontaktes. Hverken elementerne architecture/arkitektur eller kontaktoplysningerne i indsigers kendetegn kan derfor ikke tillægges afgørende betydning i vurdering af om tegnene ligner hinanden. De særprægede og dominerende elementer i indsigers forretningskendetegn vil følgelig være den sorte boks med 1:1 skrevet med hvid skrift samt ordelementet eentileen. Indehavers mærke er således fuldstændigt indeholdt i det figurlige element i indsigers kendetegn. Indehavers mærke og det figurlige element i indsigers kendetegn adskiller sig alene ved, at 1:1 i indsigers kendtegn er udformet figurligt i og med, at dette står med fed hvid skrift i en sort boks. Samtidig er indehavers mærke, 1:1, og det særprægede ordelement i indsigers kendetegn, nemlig eentileen, lydligt og begrebsmæssig identisk. Synsmæssigt adskiller elementerne sig dog væsentligt. Ud fra en helhedsvurdering vil den lydlige og begrebsmæssige identitet dog efter styrelsens vurdering opveje de synsmæssige forskelle, hvorfor 1:1 ligner eentileen. Ud fra en helhedsvurdering af indehavers mærke og indsigers kendetegn, så er det styrelsens vurdering, at disse ligner hinanden. Ved denne vurdering har styrelsen særligt lagt vægt på, at indehavers mærke er fuldstændig indeholdt i det figurlige element i indsigers kendetegn samt at indehavers mærke og det særprægede element i indsigers kendetegn er lydligt og begrebsmæssigt identiske. Det er styrelsens vurdering, at der er sammenfald mellem arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter, som indsigers kendetegn er ibrugtaget for og arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser, som omfattet af indehavers registrering. For så vidt angår ydelserne byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, så er det styrelsens vurdering, at der ikke er sammenfald mellem disse og de ydelser som indsiger har stiftet en ret indenfor. 7/16

8 Begrundelsen herfor er, at de ydelser som indsiger har ibrugtaget kendetegnet for, er ydelser som består af selve formgivning i form af f.eks. arkitekttegninger og konsulentydelser i forbindelse hermed. Indsiger har efter styrelsens vurdering imidlertid ikke dokumenteret, at have ibrugtaget kendetegnet for ydelser, der består i at rådgive om og administrere selve byggesagen. Indsiger har endvidere alene dokumenteret at have ibrugtaget kendetegnet for arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Efter styrelsens vurdering har indsiger ikke dokumenteret at have ibrugtaget kendetegnet for ydelser, der består i planlægge og designe uderum, f.eks. landskaber, hvorfor styrelsen heller finder, at der er sammenfald mellem indsigers tjenesteydelser og landskabsarkitektvirksomhed, som omfattet af indehavers registrering. Endelig finder styrelsen ikke, at der er sammenfald mellem de af indsigers ibrugtagne rettighed omfattede tjenesteydelser og byggevirksomhed, som omfattet af indehavers registrering i klasse 37. Begrundelsen herfor er, at indsigers ydelser typisk omfatter ydelser, der går forud for selve byggeriet, nemlig planlægningen, formgivningen osv., hvorimod byggevirksomheden omfatter selve byggeriet af det færdige produkt eller bygning. Der er således forskel på arten af ydelserne, som i øvrigt typisk vil blive udført af forskellige udbydere. Idet styrelsen finder, at der er lighed mellem indehavers mærke og indsiger forretningskendetegn og da der er sammenfald for visse af de omfattede tjenesteydelser i klasse 42, så finder styrelsen, at der for så vidt angår disse tjenesteydelser er risiko forveksling mellem mærket og forretningskendetegnet, herunder at der er risiko for at antage en forbindelse mellem mærket og forretningskendetegnet. Konklusion Styrelsen finder, at indsiger har dokumenteret, at have stiftet en rettighed til forretningskendetegnene og for arkitektvirksomhed i forbindelse med planlægning, design og formgivning af bygninger og produkter. Denne rettighed er stiftet forud for indehavers registrering af selskabsnavnet 1:1 Arkitekter ApS. Da indehavers registrering af selskabsnavnet i CVR-registeret ikke ligger før indsigers stiftelse af den brugsbaserede rettighed, så kan indsiger hindre brugen af indehavers yngre varemærke såfremt dette findes at være forveksleligt med indsigers ibrugtagne rettighed. Idet styrelsen finder, at indehavers mærke og indsigers forretningskendetegn ligner hinanden og da der er sammenfald for visse af de omfattede tjenesteydelser i klasse 42, så finder styrelsen, at der for så vidt angår disse tjenesteydelser er risiko forveksling mellem mærket og forretningskendetegnet, herunder at der er risiko for at antage en forbindelse mellem mærket og forretningskendetegnet. Styrelsen tager derfor indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for: Klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. Registreringen vil herefter omfatte: Klasse 37: Byggevirksomhed. Klasse 42: Byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 23, jf. 15, stk. 4, nr. 2 8/16

9 Denne afgørelse indbragte klager 1:1 Arkitekter ApS v/johan Schlüter Advokatfirma I/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 2. maj 2012 med følgende påstand: På vegne af 1:1 Arkitekter ApS og i medfør af Varemærkelovens 46 skal jeg hermed p å k l a g e Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 5. marts 2012, hvori Styrelsen ophæver foreløbig dansk varemærkeregistrering nr. VR , 1:1 (ord), for følgende ydelser i klasse 42: Arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser. På klagers vegne nedlægges følgende PÅSTAND: Klagers anmodning om registrering af varemærket 1:1 (ord) i klasse 37 for byggevirksomhed, i klasse 42 for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser og i klasse 44 for landskabsarkitektvirksomhed nyder fremme. ARGUMENTATION: Til støtte for klagers påstand gøres det gældende, at indsiger ikke har dokumenteret en kendetegnsret til 1:1 architecture (i grafisk udformning) og 1:1 arkitektur (i grafisk udformning, erhvervet forud for klagers registrering af selskabsnavnet 1:1 Arkitekter ApS, den 6. maj 2008, og at indsigers kendetegn i øvrigt ikke er forveksleligt med klagers varemærke 1:1 (ord). Klager anmoder om en frist på 2 måneder til indlevering af yderligere argumentation til støtte for klagen Med brev af 7. juni 2012 fremsendte klager 1:1 Arkitekter ApS v/johan Schlüter Advokatfirma I/S uddybet klage. Følgende blev fremført: I forlængelse af mine klageskrivelser af 2. maj d.å., hvor jeg på klagers vegne nedlagde følgende påstande: PÅSTAND i sagen vedr. 1:1 (ord): Klagers anmodning om registrering af varemærket 1:1 (ord) i klasse 37 for byggevirksomhed, i klasse 42 for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser og i klasse 44 for landskabsarkitektvirksomhed nyder fremme. PÅSTAND i sagen vedr. 1:1 arkitekter (ord/figur): 9/16

10 Klagers anmodning om registrering af varemærket 1:1 arkitekter (ord/figur) i klasse 37 for byggevirksomhed, i klasse 42 for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser og i klasse 44 for landskabsarkitektvirksomhed nyder fremme. skal jeg nu uddybe mine anbringender til støtte for påstandene på følgende måde: 1. Klager har den 6. maj 2008 erhvervet eneret til navnet 1:1 Arkitekter for arkitektvirksomhed, dels fordi indehavers selskab blev stiftet med navnet 1:1 Arkitekter, dels fordi indehaver allerede den 17. april 2008 registrerede domænenavnet 1-1arkitekter.dk, og endelig fordi indehaver fra stiftelsestidspunktet den 6. maj 2008 begyndte at yde erhvervsmæssig arkitekt- og byggesagsrådgivning. 2. Skæringstidspunktet for hvornår indsiger/anmoder skal dokumentere erhvervsmæssig eller varemærkemæssig brug af et forveksleligt forretningskendetegn er derfor 6. maj Indsiger/anmoder har ikke dokumenteret en kendetegnsret endsige varemærkeret til eentileen architecture (i grafisk udformning) og eentileen arkitektur (i grafisk udformning), erhvervet forud for klagers registrering af selskabsnavnet 1:1 Arkitekter ApS, den 6. maj 2008, idet a) Det fremlagte materiale ikke viser en tilstrækkelig intensitet i brugen, b) ikke viser en entydig konsekvent brug af et kendetegn og c) ikke dokumenterer, at kendetegnet forud for den 6. maj 2008 var indarbejdet i en sådan grad, som må kræves, når der er tale om en kendetegn med begrænset særpræg. 4. Indsiger/anmoders kendetegn eentileen architecture (i grafisk udformning) og eentileen arkitektur (i grafisk udformning) er i øvrigt ikke forveksleligt med klagers varemærker 1:1 (ord) og 1:1 arkitekter (ord/figur), i det a) Det ikke er anvendt for kolliderende tjenesteydelser b) Mærkernes begrænsede særpræg for de relevante tjenesteydelser sammenholdt med forskellene i udformning mv. betyder, at der ikke er tilstrækkelig mærkelighed til at statuere forvekslelighed, og c) Forvekslelighed med anmoder/indsigers kendetegn i øvrigt ikke har været tilstræbt af klager. Ad 1 og 2: Skæringsdag den 6. maj Jeg henviser til de fremlagte bilag A og B, og til Varemærkestyrelsens afgørelser, der udtaler, at klager i kraft af sin selskabsregistrering den 6. maj 2008 har erhvervet ret til navnet 1:1 Arkitekter i medfør af Varemærkelovens 14, stk. 4, og at det derfor er afgørende for sagernes udfald om, og i hvilket omfang indsiger/anmoder kan dokumentere brug af et forretningskendetegn før denne dato. Det forhold, at indsiger/anmoder i perioden efter den 6. maj 2008 har dokumenteret nogle få tilfælde af relevant erhvervsmæssig brug af de påberåbte kendetegn eentileen Architecture og eentileen Arkitektur, er efter klagers opfattelse uden betydning for, om der forud for den 6. maj 2008 er etableret en kendetegnsret. For det første vedrører hovedparten af den relevante brug, der er dokumenteret, de samme 2 projekter, nemlig hhv. sommerhuset i Kalundborg, og ombygningen i Bagsværd. For det andet fandt meget af denne brug først sted efter den første henvendelse fra klager den 18. september 2009, jf indsiger/anmoders bilag A1, velvidende, at klager mente at have bedre ret til kendetegnet 1:1 for arkitektvirksomhed mv. Der henvises herved eksempelvis til klagers bilag 21, en samling fakturaer udstedt til Nordic Event A/S, og dele af klagers bilag 22, som er en samling af fakturaer til forskellige kunder. Ad 3. Ej dokumentation for erhvervet kendetegnsret. Det følger af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i 10/16

11 erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre mærke, eller evt. tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke. Varemærkestyrelsen har fundet, at indsiger/anmoder forud for klagers stiftelse af selskabet 1:1 Arkitekter ApS den 6. maj 2008 havde erhvervet ret til kendetegnet eentileen Arkitektur eller eentileen Architecture, og at denne ret forhindrer klagers registrering af varemærkerne 1:1 (ord) og 1:1 Arkitekter (ord/figur) for byggevirksomhed i klasse 37, for arkitektvirksomhed, arkitektonisk rådgivning, byggesagsrådgivning og byggesagsstyring, udarbejdelse af byggeplaner, industrielt design, design og formgivning af bygninger og større bebyggelser i klasse 42 og for landskabsarkitektvirksomhed i klasse 44. Det er min opfattelse, at den dokumentation for brug af et kendetegn eentileen Arkitektur eller eentileen Architecture, som er fremlagt af indsiger/anmoder, ikke er tilstrækkelig til at statuere, at der er erhvervet en kendetegnsret, endsige varemærkeret forud for den 6. maj 2008 til eentileen Arkitektur eller eentileen Architecture. a) Ikke tilstrækkeligt omfang Indsiger/anmoder har kun fremlagt dokumentation for 2 tilfælde af erhvervsmæssig brug for arkitektvirksomhed af en betegnelse som eentileen arkitektur hhv eentileen architecture forud for indehavers ibrugtagning af varemærkerne 1:1(ord) og 1:1 Arkitekter(ord/figur) og stiftelse af selskabsnavn og domænenavn og for tjenesteydelser, der kolliderer med indehavers, - nemlig rådgivning i forbindelse med opførelse af et sommerhus i Kalundborg for Ane og Morten Storm Ry Nielsen og i forbindelse med ombygning af et hus i Bagsværd, Skovdiget 225 for Robin Madsen. Kalundborg-projektet, Projekt Storm Styrelsen har fundet, at 2 fakturaer dateret hhv. den 28. februar og den 30. april 2008 af Styrelsen omtalt som en del af bilag 8, men af klager først nummereret som bilag 12, dokumenterer, at indsiger/anmoder før den 6. maj 2008 anvendte kendetegnet eentileen Architecture for arkitektvirksomhed. Det medgives, at det leverede arbejde vedrører arkitektvirksomhed, og at det tilsyneladende er leveret før den 6. maj Den usikkerhed, der er om fakturaernes oprindelige datering, jf de første udaterede eksemplarer og de håndskrevne rettelser på de efterfølgende daterede bilag, må dog komme indsiger/anmoder bevismæssigt til skade. Også det forhold, at det fakturerede arbejde tilsyneladende er leveret af 1:1 Fag, svækker den påståede kendetegnsret. jf i øvrigt nærmere herom nedenfor under b). De øvrige bilag, der vedrører Kalundborg-projektet og som viser brug af eentileen Architecture eller eentileen Arkitektur er alle dateret efter skæringsdagen, hvorfor der må ses bort fra dem. Bagsværd-projektet, Skovdiget Kun overslaget af 9. april 2008 af klager nummeret som bilag 16, og mail-korrespondancen med ejeren i december 2007, viser nogen form for erhvervsmæssig brug af et forretningskendetegn. I mailkorrespondancen er brugen end ikke identisk med det som der i dag kræves eneret til, fordi eentileen er skrevet som 1 til 1. Denne manglende konsekvens i brugen af kendetegnet reducerer bevisværdien af det fremlagte materiale. Under alle omstændigheder er den meget beskedne brug af et kendetegn forud for den 6. maj 2008 langt fra tilstrækkelig til at statuere en kendetegnsret, der kan udgøre en hindring efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr.2. Styrelsen har endvidere ved sin vurdering lagt vægt på en udtalelse fra en medarbejder om at have været ansat på det såkaldte Bagsværd-projekt i en periode på en måned i marts/april Bilagene D1 og D2 dokumenterer dog ikke i sig selv, at der er sket varemærkemæssig brug af eentileen architecture eller af eentileen arkitektur under den i øvrigt ganske korte ansættelse. 11/16

12 b) ikke konsekvent og entydig brug af et kendetegn De fakturaer og andre brevkopier der er fremlagt, viser ikke en konsekvent og entydig brug af et forretningskendetegn. I en række tilfælde er der på breve og fakturaer anvendt et logo eentileen Architecture, mens fx fakturaen efter sit indhold er udstedt af en anden, se fx bilag 22. I andre tilfælde er anvendt et logo eentileen Arkitektur, se fx bilag 17. Det medgives, at kendetegnet eentileen Architecture er påtrykt 2 fakturaer styrelsens bilag 8, men det bemærkes, at det fakturerede arbejde tilsyneladende er leveret af Frederik Agdrup 1:1 Fag, under cvr.nr , jf bilag D. Betalingen er også sket til denne virksomhedsudøvers konto, jf. indsiger/anmoders bilag H2a og H3a. c) ikke indarbejdet Når der som i denne sag er tale om et forretningskendetegn med et forholdsvis begrænset særpræg for de ydelser, som kendetegnet anvendes for, jf nærmere herom nedenfor under 4b), må der stilles krav om en vis indarbejdelse af kendetegnet i markedet for at eneret kan være opnået. De 2 tilfælde af anvendelse af et i øvrigt ikke helt entydigt kendetegn før den 6. maj 2008, er ikke tilstrækkelige til at en sådan indarbejdelse har fundet sted. Ad 4: Kendetegnet er ikke forveksleligt med klagers varemærker For at indsiger/anmoder kan forhindre klagers registrering af de pågældende varemærker kræves det i henhold til Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, at varemærket er forveksleligt med indsiger/anmoders kendetegn. De forskelle der er både med hensyn til hvilke tjenesteydelser, kendetegnet er anvendt til, og de forskelle der er i udformningen af varemærkerne, gør, at mærkerne efter klagers opfattelse ikke er forvekslelige. a) ikke kolliderende tjenesteydelser Selvom de 2 byggeprojekter hhv. sommerhuset i Kalundborg og Skovbrynet i Bagsværd indeholder elementer af klassisk arkitekt-virksomhed, taler meget af det øvrige fremlagte materiale for, at den dominerende del af den virksomhed, der udøves af indsiger/anmoder under de påberåbte forretningskendetegn, ikke er arkitektvirksomhed, og at indsiger/anmoders virksomhed i øvrigt næppe har det erhvervsmæssige indhold, som må kræves for at kendetegnet kan forhindre en varemærkeregistrering. Der henvises herved til bilag B1, vedtægter for Foreningen eentileen. Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at udøve arkitektur ud fra grundlæggernes idealer, og at det hovedsagelig skal ske i form af ideologiske forskningsprojekter. Foreningens arbejde henregnes til en af følgende underafdelinger: Forskning, byggeri, rum eller action. Det fremgår endvidere, at udførelse og udarbejdelse af et projekt påhviler den enkeltes moms registrering og forsikring. De fremhævede forhold understreger, at den virksomhed, der er udøvet i foreningens regi, ikke er varemærkemæssig brug i varemærkelovens forstand, da foreningens formål ikke har et entydigt erhvervsmæssigt sigte. Dette understreges af, at arbejde med et projekt sker i det enkelte medlems navn mht. moms og forsikring. Foreningen er stiftet af 4 personer, Henrik Andersen, Nicholas Bjørndal, Martin Holm-Jensen og Frederik Agdrup. Det er imidlertid kun 2 af medlemmerne, der har nedlagt indsigelse hvv. indledt ophævelsessag mod indehavers varemærkeregistreringer. Det fremgår da af de fremlagte fakturaer, at de er udstedt af en af de 2 følgende virksomheder: cvr Nicholas eentileen Nicholas Poul Bjørndal, jf cvr. udskrift bilag C, eller af cvr :1 Fag v/fredrik Agdrup, bilag D og det følger af det øvrige materiale, at den rådgivning, der er ydet, er ydet af en af disse 2 virksomheder. 12/16

13 Det er på den baggrund temmelig uklart, hvem der har ydet den rådgivning, som hævdes at være varemærkemæssig brug, og om og i hvilket omfang de pågældende har en ejendomsret til de hævdede varemærker, som de har påberåbt sig. Endvidere viser flere af de bilag, der er fremlagt af indsiger/anmoder, at eentileen Architecture eller eentileen Arkitektur er anvendt også for andre typer rådgivning/serviceydelser end sådanne som kolliderer med indehavers mærke, se fx mit bilag 22, som er en samling fakturaer vedr. forskellige installationer mv. som næppe kan henregnes til arkitektvirksomhed eller tilstødende tjenesteydelser. b) ej mærkelighed p.gr.a. ringe særpræg Elementerne Arkitekter, Architecture eller Arkitektur har næppe særpræg for de relevante tjenesteydelser. Elementerne 1:1, eentileen har kun begrænset særpræg for tjenesteydelserne, da de kan angive noget om størrelsesforholdet på de tegninger, som udgør en væsentlig del af arkitektvirksomhed. Derfor er beskyttelsesomfanget tilsvarende snævert, hvilket betyder, at indsiger/anmoder, selv hvis Styrelsen måtte lægge til grund, at de har erhvervet en eneret af et nærmere bestemt indhold, ikke kan forhindre, at indehaver benytter de registrerede varemærker 1:1 og 1:1 Arkitekter. Den grafiske udformning af kendetegnene er endvidere så forskellig, at der næppe er risiko for forveksling mellem indehavers mærker på den ene side og indsiger/anmoders mærker på den anden side. Hvor indsiger/anmoders mærke blot er en positiv/negativ gengivelse af 1:1, indeholder klagers ord/figur mærke et logo, som har vundet priser for udformningen, og som indeholder et skjult A for arkitektvirksomhed. Der fremlægges til dokumentation som bilag N print fra reklamebureauet Scandinavian Design Lab, som har designet logoet, og som bilag O print fra Creative Circle, der dokumenterer en af de priser, som logoet har vundet. c) Forvekslelighed ikke tilstræbt. Det følger af domspraksis, jf således U V (Læssøe Uld Design), at man ved vurdering af forvekslingsrisikoen må lade indgå med en vis vægt, om den der hævdes at krænke en ibrugtaget rettighed, har haft til hensigt at snylte på denne rettighed eller på anden måde udnytte muligheden for at de 2 kendetegn bliver forvekslet. Fremkomsten af bilag A1, min skrivelse af 18. september 2009, dokumenterer til fulde, at en sådan forveksling ikke har været tilstræbt. Tværtimod har klager indtil dette tidspunkt været helt uvidende om, at indsiger/anmoder drev virksomhed under navnet eentileen. Sammenfatning Sammenfattende er det min opfattelse, at indsiger/anmoder ikke har dokumenteret en ved ibrugtagning forud for klagers selskabsnavnstiftelse, domænenavnsstiftelse og faktiske brug erhvervet eneret til et entydigt kendetegn eller varemærke for nogle nærmere angivne tjenesteydelser, som kan føre til, at klagers varemærker 1:1 (ord) og 1:1 Arkitekter (ord/figur) ikke kan opretholdes for samtlige de ansøgte tjenesteydelser. For at statuere kendetegnsmæssig brug skal der således være tale om brug af mere end rent ad hocmæssig eller enkeltstående karakter, og brugen skal være ganske konsekvent både i sit udtryk og mht hvem der bruger kendetegnet. De ganske få bilag, der er dateret før det relevante tidspunkt, hhv. 2 fakturaer fra 2005, bilag 24, en faktura fra 2007, bilag 8, og nogle bygningstegninger fra 2007, bilag 11 vedrørende et sommerhus, er langt fra tilstrækkelige til at dokumentere en sådan entydig, konsekvent, erhvervsmæssig brug. 13/16

14 Hertil kommer, at det forretningskendetegn, der hævdes at være brugt, ikke har været brugt i den samme konstante udformning, og at den brug, der er dokumenteret vedr. forskellige kendetegn har været afbrudt i lange perioder. Da indsiger/anmoder derfor ikke forud for klagers ibrugtagning og ansøgning om registrering har haft en kendetegnsret eller varemærkeret for tjenesteydelser, der kolliderer med klagers varemærker, skal ophævelses- hhv. afvisningsbegæringen ikke tages til følge. Der henvises i øvrigt til Højesterets dom U.1995/14H, hvormed det blev fastslået, at nogle få enkeltstående salg af varer under varemærket TORRO ikke var tilstrækkeligt til at stifte varemærkeret ved brug. Særligt om de fremlagte bilag På grund af indsiger/anmoders manglende nummering af de først fremlagte bilag, hersker der nogen uoverenstemmelse de enkelte bilags nummerering og litrering. Jeg systematiserede og nummererede i mit første indlæg til Styrelsen indsiger/anmoders bilag på følgende måde: Bilag 1, udskrift fra Netnationen Bilag 2, udskrift fra DAC Bilag 3, udtalelse fra Arash Nourinejad Bilag 4-6, 3 fakturaer fra et revisionsfirma, udstedt til indsiger/anmoder. Bilag 7-8 årsregnskab for 2007 tilsyneladende for 1:1 FAG med en faktura dateret den 26. november Bilag 9, årsregnskab for 2008 for 1:1 FAG. Bilag 10, udateret ansøgning om byggetilladelse til Kalundborg kommune. Bilag 11, diverse tegninger vedrørende sommerhus i Kalundborg, dateret mellem den 24. marts 2007 og den 18. august Bilag 12, diverse fakturaer udstedt til Ane og Morten Storm Ry Nielsen. Bilag 13, udbudsmateriale vedrørende sommerhus i Kalundborg dateret den 1. september Bilag vedrørende et projekt om en natklub i St. Strandstræde, dateret 14/5 og 10/ Bilag vedrørende et projekt om en ejendom på Skovdiget 225 i Bagsværd. Bilag 21, diverse fakturaer udstedt til Nordic Event A/S, dateret i perioden Bilag 22, diverse fakturaer udstedt til forskellige adressater, dateret i tidsrummet 19/ til 1/ Bilag 23, projektbeskrivelse og en faktura vedr. Slotsgade 32, dateret 1/ Bilag 24, diverse fakturaer udstedt af Nicholas Eentileen til Fanny Ink, dateret 15/1 til 26/ Bilag 25, 2 fakturaer dateret hhv. den 19. og den 29. september 2005 udstedt af Frederik 1:1. Bilag 26, faktura udstedt den 7. januar 2008 af Nicholas Eentileen. Bilag 27: faktura af 7. januar 2008 til Arkitekturministeriet. Bilag G7: faktura af 25. april 2008 til Robin Madsen. Bilag 28: faktura af 25. juni 2008 til 1:1 Fag v/frederik Agdrup. Bilag 29: tegning af 14. februar 2008 vedr. Skovdiget 225. Bilag H1: mail af 7. april 2008 fra indsiger til Morten Ry. Disse bilag har Styrelsen delvis omlitreret på følgende måde: Bilag 1, Artikel fra Home.dk. OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget! Bilag 2,udskrift fra Netnationen Bilag 3, udskrift fra DAC Bilag 4, Udtalelse fra Arash Nourinejad Bilag 5, fakturaer fra et revisionsfirma, udstedt til indsiger/anmoder. Bilag 6 årsregnskab for 2007 for 1:1 FAG + faktura. 14/16

15 Bilag 7, årsregnskab for 2008 for 1:1 FAG. Bilag 8, sagsmateriale vedr. sommerhus i Kalundborg, herunder Kvittering for ansøgning om byggetilladelse til Kalundborg kommune. diverse tegninger vedrørende sommerhus i Kalundborg, dateret mellem den 24. marts 2007 og den 18. august diverse fakturaer udstedt til Ane og Morten Storm Ry Nielsen. udbudsmateriale vedrørende sommerhus i Kalundborg dateret den 1. september 2009, tilbud på entreprenørarbejde. Bilag 9, vedrørende et projekt om en natklub i St. Strandstræde, Bilag 10, sagsmateriale vedrørende et projekt om en ejendom på Skovdiget 225 i Bagsværd, herunder Tegninger, prisoverslag, mailkorrespondance med bygherre Bilag 11 diverse fakturaer Bilag 12, sagsmateriale vedr. Slotsgade 32, Bilag 13, fakturaer af 19. og 29. september OBS! Disse bilag har klager ikke modtaget Bilag 14, Tegninger af orangeri. OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget! Bilag 15, faktura udstedt til indsiger/anmoder fra WinZip. OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget. Bilag 16, Faktura udstedet til indsiger fra RegnbueTryk, OBS! Dette bilag har klager ikke modtaget. Bilag 17, Vedtægter for 1:1 Bilag 18, Dokumentation for ejerskab af eentileen.dk Endvidere har indsiger/anmoder med sit andet indlæg fremlagt yderligere nogle bilag, nu nummereret og litreret af indsiger/anmoder på følgende måde: Bilag A1: Skrivelse af 18. september 2009 fra klagers advokat Bilag B1: Vedtægter for 1:1. Bilag B2: print fra indsigers tekstbehandlingsprogram. Bilag C1: print fra www. dk. Hostmaster A/S vedrørende registrering af domænenavnet eentileen.dk. Bilag C2: erklæring af 7. januar 2011 fra Martin Holm-Jensen. Bilag D1: print fra indsigers tekstbehandlingsprogram. Bilag D2: erklæring af 5. januar 2011 fra Arasj Nourinejad. Bilag E1: Kvitteringsbrev af 6. marts Bilag G1: mailkorrespondance 11. december 2007 med Robin Madsen. Bilag G2: ditto Bilag G3- G6: tegninger vedrørende Skovdiget 225, dateret 14. februar Bilag H2: faktura af 30. april 2008, rettet til 28. februar 2008 til Ane og Morten Storm Ry Nielsen. Bilag H2a: posteringsoversigt dateret den 31. marts Bilag H3: faktura af 30. april 2008 til Ane og Morten Storm ry Nielsen. Bilag H3a: posteringsoversigt af 6. maj Bilag H3b: mail af 30. april 2008 til Morten og Ane Ry. Endelig har klager fremlagt følgende bilag: Bilag A, udskrift fra CVR vedrørende 1:1 Arkitekter ApS Bilag B, udskrift fra dk.hostmaster vedrørende domænenavnet 1-1arkitekter.dk Bilag C, udskrift fra CVR vedrørende Nicholas eentileen Micholas Poul Bjørndal Bilag D, Udskrift fra CVR vedrørende 1:1 Fag v/frederik Agdrup Bilag E, faktura af 14. maj 2008 fra klager til WR Entreprise A/S Bilag F, faktura af 14. maj 2008 fra klager til WR Entreprise A/S Bilag G, faktura af 14. maj 2008 fra klager til Niels K Thygesen Bilag H, faktura af 14. maj 2008 fra klager til Arkitema 15/16

16 Bilag I, faktura af 14. maj 2008 fra klager til Sophienberg Ejendomsudvikling A/S Bilag J, faktura af 20. maj 2008 fra klager til Sophienberg Ejendomsudvikling A/S Bilag K, faktura af 28. maj 2008 fra klager til WR Entreprise A/S Bilag L, mail af 1. juli 2008 fra klager til Alcon Bilag M, mail af 1. juli 2008 til Felix Thrams Nye bilag i forbindelse med klagen: Bilag N, print fra reklamebureauet Scandinavian Design Lab Bilag O, print fra Creative Circle I mail af 6. august 2012 har indklagede 1:1 eentileen v/nicholas Bjørndal kommenteret klagen således: På baggrund af vores telfonsamtale idag sender jeg hermed skriftlig meddelse. Vi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere og henviser til allerede indsendt materiale. Vores advokat Hans Kristian Von Kappelgaard repræsenterer ikke længeres sagen, og har p.g.a misforståelse har bedt om forlængelse af fristen for indsendelse af yderligere materiale. Da vi ønsker sagen behandlet hurtigst muligt ønsker vi ikke forlængelse af denne frist Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 16. august 2012 følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 7. august 2012 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelserne af 5. marts 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at de trufne afgørelser stadfæstes Med mail af 29. august 2012 fremsendte indklagede 1:1 eentileen v/nicholas Bjørndal følgende kommentarer: Jvf vores telefonsamtale, meddeles hermed at jeg ikke har yderligere indlæg som kommentar til Patent og Varemærkestyrelsens høringssvar Klager har ikke kommenteret yderligere. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 24. januar /16

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0056 og 2009-0057 Klager: Maria Frederiksen Præstebovej 39 4100 Ringsted Oprindelig klager: C5 Bolig ApS (nu Nordisk Software ApS under konkurs) Smedeland 13, 1.

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Frederikshavn Boligforening [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere