IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE"

Transkript

1 / /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME AFGØRELSE BAGGRUND MYNDIGHEDEN OG VIRKSOMHEDEN Furesø Kommune Irma SAGSFORLØBET LEJEMÅLET Arealet Kontraktens parter Jordlejekontrakten Eksempel på beregning af jordleje Omsætningen for Irma i Værløse Bymidte Opgørelse af betalt leje for arealet Bemærkninger til kontrakten mv Furesø kommunes bemærkninger til kontrakten Baggrunden for kontrakten Lejens størrelse Opsigelse af lejemålet Lejens størrelse i forhold til markedslejen Lejemålets placering VURDERINGSRAPPORT Forudsætninger for syns- og skønsvurderingen Lejemålets beliggenhed Kontraktens løbetid Beregningsgrundlaget for jordlejen i kontraktens Begrænsning af jordlejen i kontraktens Vurderingsmændenes samlede vurdering af jordlejekontrakten STATSFORVALTNINGENS VURDERING AF OM STØTTEN ER LOVLIG I HENHOLD TIL OFFENTLIG REGULERING HØRINGSSVAR Furesø kommunes bemærkninger til udkast til afgørelse Coop s bemærkninger til udkast til afgørelse Coop s pligt til at drive dagligvarebutik Ricisi vedrørende jordbundsforhold Manglende opgørelse af støttebeløbet...36

3 9.2.4 Berettigede forventninger VURDERING EFTER 11 A Rådets kompetence efter 11 a Bemærkninger til overgangsbestemmelsen Samhandelspåvirkning Konkurrenceforvridende støtte efter 11 a Offentlige midler Støtte Irma-grundens beliggenhed og sammenlignelighed med andre jordlejemål Lejevilkårene for Irma Værløse sammenholdt med markedsvilkårene i Konklusion vedrørende støtte Til fordel for Bestemte former Erhvervsvirksomhed Konkurrenceforvridende Lovlig i henhold til offentlig regulering Konklusion konkurrenceforvridende støtte efter 11 a Samlet konklusion AFGØRELSE... 58

4 1 RESUME 1 Denne sag drejer sig om, hvorvidt Værløse kommune (nu Furesø kommune) har ydet offentlig støtte til Irma i strid med konkurrencelovens 11 a ved at have udlejet et areal til Irma på vilkår, der var mere fordelagtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på markedet i Vilkårene indebar, at Irma i perioden (dog bortset fra 1991) reelt ikke betalte leje for lejemålet. 2 Sagen udspringer af medieomtale i sommeren 2010, herunder et indslag i TV2 Lorry. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen valgte på baggrund af medieomtalen at indlede en undersøgelse af lejeforholdet, idet en oplysning om, at Irma reelt ikke betalte leje, gav styrelsen en formodning om, at der muligvis kunne være tale om konkurrenceforvridende støtte. 3 Det pågældende lejemål er beliggende i Værløse Bymidte på adressen Bymidten , 3500 Værløse (matrikelnr. 1di, Lille Værløse). 4 Irma er en erhvervsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består af dagligvaresalg. I januar 1979 indgik Værløse kommune kontrakt med Irma om udlejning af arealet. Kommunen forlagde kontrakten for Tilsynsrådet for Københavns Amt. I 1980 gav Tilsynsrådet sit samtykke til, at kommunen udlejede arealet på de i kontrakten indeholdte vilkår. 5 Irma har opført en bygning på arealet, og Irma har siden 1979 drevet en dagligvarebutik i bygningen. 6 Lejekontrakten er uopsigelig frem til 2025, dvs. i 46 år. 7 Irma betalte en reduceret leje i en 4 årig indkøringsperiode. De første 24 måneder nedsattes lejen således med 50 pct. og i de næste 24 måneder med 25 pct. 8 Kontraktens 9 indeholder en bestemmelse, der fra og med 1. januar 1987 begrænser den årlige leje, og giver Irma mulighed for at få tilbagebetalt eventuelt for meget betalt leje efter udløbet af hvert kalenderår. Afhængig af blandt andet størrelsen af Irma s årlige bruttoomsætning kan der efter omstændighederne ske tilbagebetaling af hele den for samme kalenderår betalte lejeafgift, således at Irma det pågældende år ender med at betale 0 kr. i jordleje. 9 Irma har i hele perioden fra med undtagelse af et år (1991) kunnet begære at få jordlejen nedsat til 0 kr., hvilket først Værløse kommune og derefter Furesø kommune har imødekommet. I 1991 endte Irma med at beta 1

5 le [XX] kr. i jordleje. Herved har Irma hvert år sparet et beløb på mellem [XX] kr. (1987) og [XX] kr. (2010), som er det beløb, lejen efter kontraktens 8 ville have udgjort, hvis der ikke havde været mulighed for lejenedsættelse. 10 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har rettet henvendelse til Furesø kommune med anmodning om bemærkninger til sagen. Furesø kommune redegjorde for baggrunden for lejekontrakten og oplyste, at Værløse kommune på aftaletidspunktet vurderede, at kontrakten var lovlig, samt at den ifølge kommunen ufordelagtige placering af arealet og lejekontraktens vilkår opvejede hinanden, således at Irma ikke fik en komparativ fordel i forhold til de øvrige virksomheder af samme karakter. Efterfølgende er området omkring Irma udbygget, og Furesø kommune mener nu, at lejekontrakten kan være konkurrenceforvridende. 11 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har indhentet en uafhængig vurdering af, om arealet har været udlejet til Irma på vilkår, der var mere fordelagtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på markedet i Den uafhængige vurdering er foretaget af to vurderingsmænd, der er udpeget på baggrund af en indstilling fra Dansk Ejendomsmæglerforening. 12 Vurderingsmændene har vurderet, at der ikke var noget usædvanligt i: en jordlejekontrakt på 46 år, en reduktion af lejen i en indkøringsperiode på 4 år, lejebetaling fastsat som en fast procentdel af omsætningen. 13 Vurderingsmændene udtalte dog samtidig: at Irma s beliggenhed i Værløse i 1979 ikke var mere afsides end i så mange andre byer med samme bystruktur som Værløse. at i de jordlejekontrakter, som de havde gennemgået, var de ikke stødt på, at man ved beregningen af jordlejen tog hensyn til: a) af lejer betalte skatter og afgifter vedrørende bygninger og jord, b) et fast årligt forrentningsbeløb vedrørende de af lejer opførte bygninger, og c) et fast årligt afskrivningsbeløb vedrørende de af lejer opførte bygninger, at det var usædvanligt, at parterne allerede i 1979 aftalte vilkår for en begrænsning af lejen fra 1987 og frem, uden at Værløse kommune på 2

6 et senere tidspunkt i lejeforløbet ville have ret til at regulere lejen i opadgående retning, hvis f.eks. udviklingen i Værløse Bymidte gav anledning til det. Efter vurderingsmændenes opfattelse burde der således i kontraktens 9, som indeholder muligheden for at begrænse lejen, have været indbygget en mulighed for at tage stilling til lejebetalingen hvert 5. år efter Samlet set vurderer vurderingsmændene, at jordlejekontrakten har givet Irma bedre vilkår, end der generelt blev anvendt på markedet i Styrelsen har indhentet en udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden om, hvorvidt Værløse kommunes støtte til Irma var lovlig i henhold til offentlig regulering. 16 Statsforvaltningen Hovedstaden har bl.a. henvist til, at en kommune ikke må indgå lejeaftaler på hasard betonede vilkår eller vilkår, der er uigennemskuelige. Styrelsen har på grundlag heraf fortolket udtalelsen således, at kommunen efter Statsforvaltningens vurdering ikke haft hjemmel til at give Irma støtten. 17 Styrelsen har endvidere gjort Statsforvaltningen bekendt med, at det daværende Tilsynsråd for Københavns Amt i 1980 gav sit samtykke til kommunens indgåelse af kontrakten. Statsforvaltningen har dog fastholdt sin tidligere udtalelse om, at kommunen ikke var berettiget til at yde støtte til Irma, og at kommunen var forpligtet til at udleje ejendommen til markedsprisen. I den forbindelse har Statsforvaltningen lagt vægt på, at det ikke fremgik af Tilsynsrådets samtykke til indgåelse af lejeaftalen, at der blev givet samtykke til, at kommunen ydede støtte til Irma i forbindelse med lejeaftalen. 18 Styrelsen finder, at det i denne sag er særligt problematisk, at man i en kontrakt med en varighed på 46 år ikke giver udlejer mulighed for at regulere lejen eller genforhandle bestemmelser om begrænsning af lejen (kontraktens 9). 19 Styrelsen vurderer, at Irma s jordlejekontrakt med Furesø kommune er indgået på vilkår, der var mere fordelagtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på markedet i 1979, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens 11 a. Det skyldes, at støtten udgør en økonomisk fordel ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for en bestemt erhvervsvirksomhed. De mere fordelagtige vilkår har endvidere haft til formål eller følge at forvride konkurrencen, ligesom vilkårene ikke har været lovlige i henhold til offentlig regulering. 3

7 20 Der udstedes i sagen ikke påbud om ophør og/eller tilbagebetaling af støtte, idet beslutningen om at tildele støtten blev truffet før lovens ikrafttræden ( 11 a er indført ved lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af konkurrenceloven). 21 I forbindelse med høringen har Coop bl.a. anført, at styrelsen konkluderer, at der er tildelt statsstøtte, uden at det opgøres, hvor stor støtten har været. Coop har desuden henvist til, at Coop havde en berettiget forventning om, at ordningen var lovlig i henhold til offentlig regulering. 22 Det er efter styrelsens vurdering i denne sag ikke nødvendigt at fastsætte markedslejen og støttebeløbet, idet der ikke udstedes påbud om ophør og tilbagebetaling af støtte. Da Coop igennem en længere årrække ingen jordleje har betalt, er der under alle omstændigheder tale om en leje på så lavt et niveau, at den kan anses for ulovlig støtte. Det ville desuden være vanskeligt at opgøre markedslejen i den foreliggende sag, idet der ville skulle udføres en kontrafaktisk analyse for en periode på 24 år (siden 1987, hvor kontraktens 9 fik virkning). 23 Der er heller ikke behov for at tage stilling til spørgsmålet om berettigede forventninger i den foreliggende sag, idet dette spørgsmål alene vil kunne tænkes at have betydning for styrelsens vurdering, hvis der blev udstedt påbud om tilbagebetaling af et støttebeløb. 24 Coop har videre anført, at styrelsen og vurderingsmændene ikke forholder sig til, at Coop har en pligt til at drive dagligvarebutik i 46 år. I den forbindelse har Coop påpeget, at der ikke har været mulighed for at genforhandle kontrakten. 25 Styrelsen har inddraget betydningen af pligten til at opføre bygninger, der skal anvendes til supermarked, i sin helhedsvurdering af sagen. Dertil kommer, at styrelsen særskilt har bedt vurderingsmændene tage hensyn til, at lejeren havde en pligt til at opføre en bygning, der skulle anvendes til supermarked. Endelig bad styrelsen vurderingsmændene om at foretage en samlet vurdering af jordlejekontrakten. 26 I øvrigt finder styrelsen ikke, at begrænsningen af jordlejen i kontraktens 9 nødvendigvis afspejler eventuelle meromkostninger, som muligvis måtte blive påført lejer igennem forpligtelsen til at opføre og drive dagligvarebutik på arealet. I de første to år efter bygningens opførelse i 1979 blev der givet et nedslag i den i 8 fastsatte leje på 50 pct. (svarende til ca. [XX] kr. årligt), og i de efterfølgende to år var nedslaget på 25 pct. (svarende til ca. [XX] kr. årligt). Fra blev der slet ikke givet noget nedslag. Siden 1987 og frem til 2010 (med undtagelse af et enkelt år) er der imidlertid pga. kontraktens 9 givet et årligt nedslag i jordlejebetalingen i størrelsesordenen 100 pct. (svarende til mellem [XX] [XX] kr. årligt.). Dette betyder, at nedslaget i lejen og 4

8 dermed støtten bliver væsentligt højere otte år efter, at kontrakten trådte i kraft, og mange år frem, hvorimod det mest naturlige må være, at den høje støtte ligger tidligt og ikke senere i forløbet. 27 Dertil kommer, at der i 9 indgår et fast årligt forrentnings og afskrivningsbeløb (finansieringsomkostningen), som beregnes med udgangspunkt i en kalkulationsrente på [XX] pct. og afskrivninger på [XX] pct. af den skønnede opførelsesværdi for den bygning, som Irma har opført. Den høje kalkulationsrente på [XX] pct. og det deraf følgende høje forrentningsbeløb har i høj grad medvirket til at begrænse den årlige jordleje, så Irma reelt ikke har betalt jordleje siden 1987 på nær i et år (1991). 28 Med hensyn til muligheden for at genforhandle kontrakten har Furesø kommune oplyst, at kommunen i 1989 tog kontakt til Irma med henblik på genforhandling af kontrakten. Årsagen hertil var, at det var blevet klart for kommunen, at virkningen af jordlejekontraktens 8 og 9 pga. den faktiske udvikling i Irma s omsætning blev, at Irma reelt ikke betalte jordleje. Kommunens henvendelse førte imidlertid ikke til en ændring af kontrakten. 29 Samlet konkluderer styrelsen, at Irma s jordlejekontrakt med Furesø kommune er indgået på vilkår, der var mere fordelagtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på markedet i 1979, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens 11 a. Det skyldes, at støtten udgør en økonomisk fordel ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for en bestemt erhvervsvirksomhed. De mere fordelagtige vilkår har endvidere haft til formål eller følge at forvride konkurrencen, ligesom vilkårene ikke har været lovlige i henhold til offentlig regulering. 5

9 2 AFGØRELSE 30 Det meddeles Furesø (tidligere Værløse) kommune og Irma at kommunen har tildelt Irma offentlig konkurrenceforvridende støtte, jf. konkurrencelovens 11 a, ved at udleje et areal i Værløse Bymidte til Irma på vilkår, der var mere fordelagtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på markedet i 1979, hvor kontrakten blev indgået. 6

10 3 BAGGRUND 31 Sagen vedrører Furesø (tidligere Værløse) kommunes jordlejekontrakt med Irma vedrørende et areal på adressen Bymidten 114, 3500 Værløse, der herefter er benævnt lejemålet. 32 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen blev gennem medierne primo juni 2010 bekendt med Værløse (nu Furesø) kommunes jordlejekontrakt med Irma i Værløse Bymidte. En række butiksindehavere i Værløse Bymidte udtrykte i et indslag i TV2 Lorry utilfredshed med jordlejekontrakten, der efter deres opfattelse sikrer, at Irma ikke betaler leje for den grund, hvorpå butikken ligger 1. Der er dog ingen af butiksindehaverne i Værløse, som har klaget til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. I forbindelse med omtalen af jordlejekontrakten i TV2 Lorry, udleverede tv stationen en kopi af jordlejekontrakten til styrelsen. 33 På baggrund af bl.a. debatten i TV2 Lorry s indslag valgte Konkurrence og Forbrugerstyrelsen at indlede en undersøgelse af, om Irma lejer grunden af Furesø kommune på vilkår, der indebærer konkurrenceforvridende offentlig støtte efter konkurrencelovens 11 a. 1 Indslag i TV Lorry om Furesø kommunes kontrakt med Irma a/s i Værløse Bymidte. 7

11 4 MYNDIGHEDEN OG VIRKSOMHEDEN 4.1 FURESØ KOMMUNE 34 Den relevante myndighed er Furesø kommune, tidligere Værløse kommune, der er udlejer af lejemålet. 35 Furesø kommune ligger i Nordsjælland ca. 20 km nord for København med nærliggende motorvej og gode offentlige transportmuligheder. Kommunen har ca indbyggere. 4.2 IRMA 36 Irma indgik kontrakt med Værløse kommune i 1979 om leje af lejemålet. Irma har opført en bygning på arealet, og Irma har siden 1979 drevet en dagligvarebutik i bygningen på det af lejemålet omfattede areal. 37 Irma er et datterselskab af Coop Danmark A/S, der er ejet af FDB, som er en andelsforening med 1,7 mio. medlemmer. Coop Danmark A/S driver i øvrigt supermarkedskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen samt Nettorvet. Udover Irma ejer Coop Danmark A/S også datterselskabet Fakta A/S. 38 Irma har over 80 fysiske butikker, hvoraf de fleste ligger på Sjælland og primært i hovedstadsområdet, mens Irma kun har få fysiske butikker på Fyn og i Jylland. I 2010 opkøbte Irma virksomheden Torvet.dk, der drev et supermarked på nettet. Senere samme år lancerede Irma netsupermarkedet Irmatorvet. 8

12 5 SAGSFORLØBET 39 Som første led i Konkurrence og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af sagen rettede styrelsen henvendelse til Furesø kommune med henblik på besvarelse af en række spørgsmål vedrørende lejemålet. I efteråret 2010 indhentede styrelsen videre en række supplerende oplysninger fra Furesø kommune for yderligere at oplyse sagen. 40 Den 4. marts 2011 kontaktede styrelsen Statsforvaltningen Hovedstaden for at få oplyst, hvorvidt en eventuel støtte var lovlig i henhold til offentlig regulering. 41 Statsforvaltningen Hovedstaden svarede den 24. marts 2011 på styrelsens henvendelse efter først at have hørt kommunen herom. Det fremgik bl.a. af statsforvaltningens svar: at dispositioner over kommunens faste ejendomme ikke var reguleret i den skrevne lovgivning ved jordlejekontraktens indgåelse i 1979, og at en kommune ifølge de kommunalretlige grundsætninger, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, ikke kan yde støtte til en privat erhvervsvirksomhed, hvorfor en kommune skal udleje en grund til markedsprisen og Statsforvaltningen skriver senere i brevet, at: en kommune må dog ikke indgå lejeaftaler på hasard betonede vilkår eller vilkår, der er uigennemskuelige. 42 Styrelsen udarbejdede derefter et spørgetema, som blev forelagt for Dansk Ejendomsmæglerforenings responsumudvalg. Spørgetemaet refererede de væsentligste faktuelle forhold vedrørende lejemålet og kontraktens vilkår. Fra styrelsens side var formålet med at forelægge spørgetemaet for udvalget at få en udtalelse om, hvorvidt kontraktens vilkår var mere fordelagtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på markedet i Spørgetemaet blev sendt i høring hos hhv. Furesø kommune og Coop, inden det blev sendt til Dansk Ejendomsmæglerforenings responsumudvalg. 44 Furesø kommune meddelte i maj 2011, at kommunen ikke havde bemærkninger til spørgeteamet, hvorimod Coop den 12. maj 2011 afgav bemærkninger. Coop s bemærkninger indeholdt ikke ændringsforslag til spørgetemaet, men uddybede Coop s opfattelse af baggrunden for, at kontrakten ser ud, som den gør. Disse bemærkninger er gengivet nedenfor under afsnit

13 45 Den 26. maj 2011 blev spørgetemaet sendt til Dansk Ejendomsmæglerforenings responsumudvalg med henblik på en udtalelse fra udvalget. 46 Ved brev af 8. juni 2011 udtalte Dansk Ejendomsmæglerforenings responsumudvalg, at: "Udvalget kan ikke besvare henvendelsen, da udvalget ikke har kunnet påvise kutymer, sædvaner og fast praksis vedrørende en lejekontrakt indgået i 1979 om udleje af et jordstykke til bygning på lejet grund". 47 Styrelsen sendte den 30. maj 2011 en meddelelse om konkurrenceretlige betænkeligheder (MOB) til Furesø kommune og Coop. 48 Furesø kommune meddelte den 8. juni 2011, at kommunen ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. 49 Ved brev af den 7. juli 2011 afgav Coop en række bemærkninger til styrelsens meddelelse om betænkeligheder. Disse bemærkninger er gengivet i afsnit nedenfor. 50 I lyset af svaret af 8. juni 2011 fra Dansk Ejendomsmæglerforenings responsumudvalg anmodede styrelsen den 17. juni 2011 Dansk Ejendomsmæglerforening om at anbefale en syns og skønsmand, der kunne besvare spørgetemaet angående kontraktens vilkår. 51 Dansk Ejendomsmæglerforening anbefalede derefter to ejendomsmæglere til at foretage en fælles vurdering. 52 Styrelsen rettede henvendelse til de to ejendomsmæglere, der begge erklærede at være habile i sagen. Derefter tjekkede styrelsen med hhv. Furesø kommune og Coop, om de havde indvendinger imod de to udpegede vurderingsmænd. Dette var ikke tilfældet, hvorefter styrelsen den 23. august 2011 indgik en kontrakt med de to vurderingsmænd om opgaven. 53 Vurderingsmændenes opgave gik ud på at vurdere, om kontraktens vilkår var almindelige på tidspunktet for kontraktens indgåelse under hensyntagen til lejers forpligtelser. 54 Til brug for vurderingen sendte styrelsen vurderingsmændene et vurderingstema inklusiv lejekontrakten og diverse bilag. Vurderingstemaet udgjordes af ovennævnte spørgetema. I brevet til vurderingsmændene med dette materiale orienterede styrelsen samtidig vurderingsmændene om, at kommunen ingen bemærkninger havde haft til spørgetemaet, der nu udgjorde vurderingstemaet. Styrelsen citerede desuden Coop s bemærkninger af 12. maj 2011 om, hvad der efter Coop s opfattelse var baggrunden for kontrakten. Endvide 10

14 re gengav styrelsen en bemærkning fra Coop om, at Irma i henhold til 4 i bilaget til kontrakten havde påtaget sig en risiko i forhold til bundforholdene på grunden I forbindelse med, at Coop s advokat i august 2011 meddelte, at Coop ikke havde indvendinger mod de to vurderingsmænd, bad advokaten om at få vurderingstemaet at se. Vurderingstemaet blev derfor den 24. august 2011 sendt til Coop s advokat. Advokaten sendte herefter den 1. september 2011 få yderligere kommentarer, som styrelsen gengav overfor vurderingsmændene ved mail af 6. september Coop s ene kommentar angik en formulering i vurderingstemaet om beliggenheden af arealet, hvor advokaten anførte, at den i for høj grad udtrykte styrelsens foreløbige vurdering og burde fremstå mere objektiv. Styrelsen gengav denne kommentar overfor vurderingsmændene. 57 Coop s øvrige kommentarer gik ud på, (1) at mere af kontraktens 5 burde citeres i vurderingstemaet og (2) at 4 i kontraktens bilag vedrørende bundforholdene også burde citeres. 58 Styrelsen har ikke indarbejdet mere citat af kontraktens 5 og 4 i kontraktens bilag i vurderingstemaet, fordi kontrakten i sin fulde ordlyd var vedlagt vurderingstemaet. 59 Med henblik på at oplyse sagen yderligere har Konkurrence og Forbrugerstyrelsen endvidere den 2. september 2011 anmodet Furesø kommune om at oplyse, om der (1) blev foretaget et udbud i forbindelse med udlejning af arealet eller om (2) kontraktens lejevilkår blev fastlagt på baggrund af en uafhængig vurdering. Da Furesø kommune den 9. september 2011 svarede på disse spørgsmål, fremkom kommunen samtidig med supplerende oplysninger om, at Tilsynsrådet for Københavns Amt i 1980 havde givet sit samtykke til, at Værløse kommune udlejede arealet på de i kontrakten indeholdte vilkår. 60 Styrelsen gjorde derfor den 14. september 2011 Statsforvaltningen bekendt med, at det daværende Tilsynsråd for Københavns Amt i 1980 gav sit samtykke til kommunens indgåelse af kontrakten. I den forbindelse bad styrelsen Statsforvaltningen Hovedstaden om at tage stilling til, om dette gav Statsforvaltningen anledning til at ændre sin tidligere udtalelse af 24. marts Statsforvaltningen meddelte den 13. oktober 2011, at Statsforvaltningen fastholdt sin tidligere udtalelse om, at kommunen ikke var berettiget til at yde 2 Denne bemærkning fremgik af Coop s svar af 7. juli 2011 på styrelsens meddelelse om betænkeligheder. 11

15 støtte til Irma, og at kommunen var forpligtet til at udleje ejendommen til markedsprisen. Statsforvaltningen lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke fremgik af Tilsynsrådets samtykke til indgåelse af lejeaftalen, at der blev givet samtykke til, at kommunen ydede støtte til Irma i forbindelse med lejeaftalen. 62 Vurderingsmændene fremsendte den 20. september 2011 deres vurdering. Det fremgår af vurderingsrapporten, at jordlejekontrakten som helhed betragtet har givet Irma bedre vilkår, end der generelt blev anvendt på markedet i Den 14. oktober 2011 blev et udkast til rådsnotat sendt i høring hos Furesø kommune og Coop. 64 Furesø kommune og Coop fremsendte begge høringssvar til udkastet den 10. november Furesø kommune har ved brev af 14. november 2011 oplyst, at kommunen (dengang Værløse kommune) i 1989 tog kontakt til Irma med henblik på genforhandling af kontrakten. 66 Coop anmodede i forbindelse med deres høringssvar om et møde med styrelsen om sagen og høringssvaret. Dette møde fandt sted den 17. november

16 6 LEJEMÅLET 6.1 AREALET 67 Lejemålet er beliggende i Værløse Bymidte på adressen Værløse Bymidte , 3500 Værløse (matr. nr. 1 di Lille Værløse) i Furesø kommune. Lejemålet omfatter et grundareal på ca m 2. Lejemålet omfatter ikke nogen bygninger. 68 Irma har opført en bygning på arealet, der består af én erhvervsejerlejlighed og tre ejerlejligheder til beboelse. Bygningen har et samlet erhvervsareal på 1394 m 2 og et samlet boligareal på 324 m Da kontrakten blev indgået i 1979, var der i Værløse en S togsstation 4 minutters gang (0,3 km) fra arealet samt adgang til parkeringsplads bag Irmabutikken via Stiager og Hareskovvej. I 1979 var der indenfor en radius på m fra Bymidten i Værløse og dermed Irmabutikken butikker, boliger, børneinstitutioner, skoler og offentlige institutioner. 6.2 KONTRAKTENS PARTER 70 Jordlejekontrakten ( kontrakten ) blev indgået mellem Værløse kommune (nu Furesø kommune) og Irma med virkning fra den 31. januar JORDLEJEKONTRAKTEN 71 Kontrakten regulerer bl.a. vilkårene for Irma s leje af arealet og indeholder følgende bestemmelser, der har betydning for sagen. 72 Lejemålet har en løbetid på minimum 46 år, jf. kontraktens 2: 2. Varighed: Lejemålet begynder den og vedvarer indtil det med et års varsel fra en af siderne opsiges til ophør en 1. oktober. Lejemålet kan dog tidligst opsiges til ophør den 1. oktober Er lejemålet 3 Jf. Bilag til vedtægterne for ejerforeningen matrikelnummer. 1di, Lille Værløse by, Værløse. 4 Irma indgår i dag i en ejerforening, som er den nuværende lejer af lejemålet og har været det siden Baggrunden herfor er jordlejekontraktens 6, som giver Irma (lejeren) ret til at opdele 1. sal af den bygning, som Irma havde pligt til at bygge på grunden, i ejerlejligheder til beboelsesformål, jf. Furesø kommunes brev af 31. august Irma benyttede sig af denne rettighed og stiftede den 15. november 1979 ejerforeningen matr. nr. 1di, Lille Værløse by, Værløse, på adressen Bymidten 114 og 116 A, B og C, 3500 Værløse. (Det bemærkes, at matrikelnummeret i den forbindelse blev ændret fra nr. 1 a, Lille Værløse til nr. 1di, Lille Værløse). Ejerforeningen bestod af én erhvervsejerlejlighed og tre ejerlejligheder til beboelse. De tre ejerlejligheder til beboelse ovenpå Irma butikken blev senere solgt af Irma til private ejere. Vedtægterne for ejerforeningen blev godkendt af kommunen den 22. september 1980, jf. mail af 1. september 2011 fra Furesø kommune. Ifølge oplysninger fra Furesø kommune er jordlejekontraktens parter således nu ejerforeningen (Irma og ejerne af de tre private ejerlejligheder) og Furesø kommune. Furesø kommune har endvidere oplyst, at kommunen opkræver jordlejen hos Irma, og at Irma derefter opkræver jordleje for de private beboelseslejligheder på 1. sal, jf. Furesø kommunes mail af 20. september

17 ikke opsagt til dette tidspunkt kan det derefter opsiges til ophør den 1. oktober år 2030 og derefter med 5 års mellemrum. 73 Ifølge kontraktens 3 og kontraktens bilag 2 forpligter Irma (lejeren) sig til at opføre bygninger på arealet til anvendelse som supermarked. 74 Vilkårene om, hvad der skal ske med bygningerne efter en eventuel opsigelse af lejemålet, fremgår af kontraktens 4. Kontraktens 5 vedrører afståelse af lejemålet. Disse vilkår har følgende ordlyd (uddrag): 4. Bygningernes overtagelse efter opsigelse: [.] [..] [..] 5. Afståelse af lejemålet: [.] [ ] [ ] [ ] [..] 75 Beregningsgrundlaget for jordlejen fremgår af kontraktens 8 og 9. Disse bestemmelser har følgende ordlyd (uddrag): 8. Leje m.v.: Den årlige lejeafgift udgør [XX] kr. Denne leje er baseret på etagearealet i bebyggelsen, jfr. Bygningsreglement , og er fordelt således: Kælder: 45 kr/m2 etageareal, i alt 90 m2, kr. [XX] Stueetage: 190 kr/m2 etageareal, i alt 1185 m2, kr.. [XX] 1. sal: 90 kr/m2 etageareal, ialt 382 m2, kr. [XX] 14

18 Lejen løber fra overtagelsesdagen. Lejen erlægges foreløbig med det i stk. 1 angivne beløb, men opgøres med tilbagevirkende kraft efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse på basis af en beregning af etagearealet. I de første 24 måneder nedsættes lejen med 50% og i de næste 24 måneder med 25%. Den årlige leje reguleres hvert år pr. 1. januar, første gang den 1. januar 1982 proportionalt med stigninger eller fald i det af Danmarks Statistik beregnede indeks vedrørende forbrugerpriser (1964 = 100). [ ] [ ] 9. Begrænsning af lejen: Fra og med 1. januar 1987 kan den årlige leje for etagearealer i kælder og stueetage uanset 8 ikke overstige et beløb, der beregnes på følgende måde: a. Til forrentning af Lejerens investering i bygningerne beregnes [XX]% af investeringen og til afskrivning [XX]% af investeringen, i alt [XX]% af investeringen, der bindende aftales til [XX] kr., eller et forretnings og afskrivningsbeløb på årligt i alt [XX] kr. b. De for kalenderåret udskrevne skatter og afgifter, som det efter loven og nærværende overenskomst påhviler Lejeren at betale vedrørende bygninger og jord, og som ikke hviler på Lejerens forbrug af vand, el, varme etc. c. Den for samme kalenderår beregnede lejeafgift ifølge 8. d. Summen af de i punkt a c nævnte beløb må maksimalt udgøre [XX]% af bruttoomsætningen i samme kalenderår. Overskrides denne grænse reduceres lejen med et så stort beløb, at summen udgør [XX]% af bruttoomsætningen, idet lejen dog ikke kan udgøre mindre end 0 kr. e. Ved bruttoomsætningen forstås det totale beløb af salg af varer og tjenesteydelser, der er foretaget i eller fra bygningerne på det lejede areal, inklusive telefon og postordrer, uanset af hvem salget er foretaget og omfattende såvel kontant som kreditsalg. Bruttoomsætningen beregnes exclusive merværdiafgift (moms) eller eventuel anden omsætningsafgift lagt direkte på den samlede omsætning, ligesom rene pengetransaktioner, såsom indløsning af pant, gavekort og checks samt erstatninger ikke medregnes i omsætningen. 15

19 f. Begæring om nedsættelse af areallejen fremsættes efter udløbet af det pågældende kalenderår, og senest den 1. april. Begæringen skal være ledsaget af den fornødne dokumentation for beregningen, der skal være attesteret af Lejerens statsautoriserede revisor. Kommunen kan forlange sådan yderligere oplysning og dokumentation, som er nødvendig for vurderingen af opgørelsens rigtighed. g. Det for kalenderåret for meget erlagte lejebeløb tilbagebetales senest 14 dage efter, at alle de fornødne oplysninger er meddelt Kommunen. 76 Kontraktens 9 indeholder således en bestemmelse, der fra og med 1. januar 1987 begrænser den årlige leje, og giver Irma (lejeren) mulighed for at få tilbagebetalt eventuelt for meget betalt leje efter udløbet af hvert kalenderår. 77 Det fremgår af 9, at lejen, jf. 8, kan blive reduceret. Det fremgår således af 9 d, at følgende tre faktorer tilsammen højest må udgøre [XX] pct. af bruttoomsætningen i samme kalenderår: a) et (fast) årligt forrentnings og afskrivningsbeløb vedrørende de af lejeren opførte bygninger, jf. 9 a b) de skatter og afgifter vedrørende bygninger og jord, som lejeren har betalt i kalenderåret, jf. 9 b c) den for samme kalenderår beregnede lejeafgift ifølge jordlejekontraktens 8 5, jf. 9 c 78 Dette betyder, at hvis summen af disse tre faktorer overstiger [XX] pct. af bruttoomsætningen, vil kommunen reducere Irma s leje efter 8, således at den samlede sum af de tre faktorer bringes ned til [XX] pct. af bruttoomsætningen. Det fremgår dog også af 9 d, sidste led, at lejen efter 8 aldrig kan udgøre mindre end 0 kr. I tilfælde, hvor faktor a) og faktor b) alene eller tilsammen giver mere end [XX] pct. af bruttoomsætningen, vil lejen efter 8 altså blive nedsat til 0 kr. 79 Afhængig af blandt andet størrelsen af Irma s årlige bruttoomsætning kan der således efter omstændighederne ske tilbagebetaling af hele den for samme kalenderår betalte lejeafgift, således den jordleje, som Irma skal betale efter 8 i det pågældende år ender med at være 0 kr., jf. 9 d. 5 Den årlige lejeafgift er ifølge 8 baseret på etagearealet i bebyggelsen. Det bemærkes, at det ifølge kommunen kun er Irma, der er omfattet af den omsætningsbaserede lejeberegning i kontraktens 9, hvorfor det kun er jordlejeandelen for kælder og stueetage, der tilbagebetales til Irma. 1. sals bidrag til jordlejen indgår således ikke i opgørelsen af Irma s omsætningsbestemte leje. 16

20 80 Kontrakten indeholder videre en bestemmelse i 17 om tilsynsmyndighedens godkendelse, hvoraf følger, at: 17. Godkendelse: Værløse Kommune forbeholder sig tilsynsmyndighedens godkendelse af overenskomsten. 81 Endelig indeholder bilag 2 til jordlejekontrakten en bestemmelse (bilagets 4) om ansvar for jordbundsforhold. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 4. Jordbund: De lejede arealer overtages som de er og forefindes og uden ansvar for Kommunen for bundforholdene, herunder grundens bæreevne, jordens beskaffenhed eller andet. Det bemærkes, at der i området findes arealer på opfyldt grund, og at Rasmussen og Schiøtz A/S på sit areal har konstateret blød jord. 6.4 EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF JORDLEJE 82 Af jordlejekontraktens 9 d. fremgår, at summen af (a) forrentnings og afskrivningsbeløbet, (b) skatte og afgiftsbeløbet og (c) den beregnede lejeafgift maksimalt må udgøre (d) [XX] pct. af Irma butikkens bruttoomsætning i det pågældende år. 83 Det fremgår videre af 9 d., at såfremt summen af (a), (b) og (c) overstiger (d), får lejeren (Irma) nedsat lejen med differencen mellem de to beløb. Lejen kan dog ikke udgøre mindre end 0 kr., hvilket i praksis betyder, at Irma maksimalt kan få tilbagebetalt et beløb svarende til (c), dvs. den beregnede lejeafgift for det pågældende år. Eksempel 1 Beregningen af for meget betalt jordleje kan illustreres ved følgende regneeksempel, hvor summen af (a), (b) og (c) er større end (d). Styrelsen har udarbejdet eksemplet ud fra kommunens beregning af jordlejen for 2008: (a) forrentning og afskrivning (b) skatter og afgifter [XX] [XX] 17

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere