Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 35

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskab Ålunden Ålunden Grenaa Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) Pladser i alt: 10 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Trine Kjærgaard Birkemose (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bofællesskabet Ålunden og Mellemgården yder støtte jf. 85 til borgere i boliger oprettet efter ABL 105, stk. 2. Målgruppen er bedrefungerende voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det er socialtilsynets vurdering, at Ålunden og Mellemgården har et klart formuleret formål og målgruppe. Tilbuddet arbejder systematisk med handleplaner, mål/delmål og opfølgning på baggrund af en relationspædagogisk tilgang med vægt på inddragelse og selvbestemmelse. Socialtilsynet kan ikke identificere bestemte metoder eller metodebevidsthed Side 2 af 35

3 i indsatsen. Tilbuddet dokumenterer resultater i forhold til de enkelte beboere samt i forhold til de kommunale handleplaner. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne på Åunden og Mellemgården i høj grad anerkendes og respekteres samt støttes i at leve deres liv på egne betingelser med den støtte, de selv ønsker. Tilbuddet har fokus på beboernes sundhed og trivsel, bl.a. ved at give tilbud og muligheder for bevægelse og ved at rådgive om sund kost. Tilbuddets ikke konfronterende tilgang forebygger magtanvendelse og overgreb. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder med at udvide voldspolitikken til at omfatte seksuelle overgreb samt overgreb mellem beboere og fra medarbejder mod beboer. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes deltagelse i beskæftigelsestilbud, praktikker eller andet, som også understøtter beboernes inklusion uanset, at de alle er førtidspensionister og ikke kan opnå uddannelse og beskæftigelse på almindelige vilkår. Tilbuddet samarbejder tæt med dagtilbuddet samt med øvrige parter. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i udpræget grad ønsker at understøtte beboernes ret og muligheder for at leve et selvstændigt liv med sociale relationer, aktiviteter og kontakt med familie og netværk. Tilbuddet opstiller mål i samarbejde med beboerne med henblik på, at beboerne kan arbejde med personlig udvikling og opnå deres drømme og ønsker. Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Ålunden er meget velegnede og imødekommer beboernes behov. Bofællesskabet er beliggende centralt i byen, tæt på bymidte, havnemiljø osv. Beboerne kan være i egne boliger eller opsøge samvær med de andre beboere på fællesarealerne. Fælles stue og køkken er indrettet med fokus på fællesskabet, fx med en meget stor sofa, og beboerne har indrettet egne lejligheder, som de selv ønsker det. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen af tilbuddet er kompetent og træffer de nødvendige beslutninger om fx tilpasning af ressourcer og organisering af medarbejdernes indsats. Ledelsen inddrager medarbejderne og uddelegerer opgaver og ansvar. Sygefraværet er lavt. Det er socialtilsynets anbefaling, at ledelsen med fordel kan sætte fokus på den faglige sparring og udvikling, herunder afklare aftalerne vedr. ekstern supervision. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilbuddet har relevante formelle kompetencer i form af Side 3 af 35

4 pædagogisk/ergoterapeutisk uddannelse samt at de har erfaring med målgruppen og med den faglige, relationspædagogiske tilgang. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet overvejer, hvordan beboernes behov for sundhedsfaglige ydelser kan imødekommes. Overordnet vurderer socialtilsynet, at kommunale og regionale tilbud har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette gælder også for Ålunden og Mellemgården. Det er socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet har fokus på at afsætte midler til faglig udvikling og supervision. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Evt. opmærksomhedspunkter er beskrevet i den samlede vurdering. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema Et eksempel på en kommunal 141 plan Pædagogiske helhedsplaner på alle beboere Opgørelse over fraflyttede beboere CV og straffeattest for afdelingsleder Opgørelse over sygefravær Opgørelse over medarbejdere samt nyansatte/fratrådte Opgørelse over vikarforbrug Værdigrundlag for Ålunden og Mellemgården Rapporter fra anmeldt og uanmeldt tilsyn i 2013 Side 4 af 35

5 Observation Interview Socialtilsynet fik en rundvisning i botilbuddet Ålunden samt i det tidligere aktivitetstilbud. Endvidere så socialtilsynet Mellemgården, som udgør en afdeling af aktivitetstilbuddet Nærheden og tillige rummer en beboer. Leder Dick Rønde Medarbejdere: Heidi, pædagog Marianne, ikke uddannet Tommy, pædagog Interviewkilder Socialtilsynet talte med to beboere samt med to pårørende Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 35

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Camilla Rebekka Rask Trine Kjærgaard Birkemose Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Ålunden og Mellemgården er bofællesskaber, hvor beboerne får støtte efter 85 i Lov om social Service. På Mellemgården bor der kun en borger, som skal flytte, når der fundet et egnet alternativ. Medarbejdergruppen yder støtte til beboerne begge steder samt til eksterne borgere, som ikke er omfattet af socialtilsynet. Side 6 af 35

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 35

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes deltagelse i beskæftigelsestilbud, praktikker eller andet, som også understøtter beboernes inklusion uanset, at de alle er førtidspensionister og ikke kan opnå uddannelse og beskæftigelse på almindelige vilkår. Tilbuddet samarbejder tæt med dagtilbuddet samt med øvrige parter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboerne i at udnytte deres potentialer, bl.a. ved et tæt samarbejde mellem dag og døgntilbud og ved at arbejde målrettet. Side 8 af 35

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Det er socialtilsynets vurdering, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad, da der er pædagogiske helhedsplaner for alle beboere, som indeholder mål for dagtilbud/beskæftigelse. Ledelsen fortæller, at beboerne har et dagtilbud efter aftale med sagsbehandleren. Målene for dagbeskæftigelse opstilles på de årlige handleplansmøder, hvor sagsbehandleren deltager sammen med medarbejdere fra både døgn og dagsiden samt beboeren og evt. pårørende. Af de fremsendte pædagogiske helhedsplaner fremgår, at der i alle planer er et afsnit: "beskæftigelse, dagtilbud, arbejde". Der er opstillet mål og succeskriterier, og der er fulgt op ved handleplansmøde. Det fremgår også, at beboerne har en kontaktperson på både dag og døgnside, som er med til at udarbejde planen. Da alle beboere på Ålunden og Mellemgården har et beskæftigelsestilbud, vurderes indikatoren at være opfyldt i meget høj grad. Lederen fortæller, at alle ti beboere har et beskæftigelsestilbud. 9 beboere har et dagtilbud på aktivitetscentret Nærheden og en beboer er i beskyttet beskæftigelse i en privat virksomhed. Beboerne er alle førtidspensionister og kunne vælge dagtilbud og beskæftigelse fra. Det at beboerne er i dagtilbud understøtter deres generelle trivsel og opfylder et behov for indhold i dagligdagen. Beboerne får gennem aktiviteterne også en fornemmelse for fx årstidernes skiften. Beboerne kan tjene ekstra lommepenge. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed 4,7 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i udpræget Side 9 af 35

10 og relationer grad ønsker at understøtte beboernes ret og muligheder for at leve et selvstændigt liv med sociale relationer, aktiviteter og kontakt med familie og netværk. Tilbuddet opstiller mål i samarbejde med beboerne med henblik på, at beboerne kan arbejde med personlig udvikling og opnå deres drømme og ønsker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har særlig stor opmærksomhed på at styrke beboernes muligheder for at leve et selvstændigt liv samt understøtter udvikling af sociale kompetencer, der kan understøtte størst mulig selvstændighed. Side 10 af 35

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Det fremgår af både interview og de pædagogiske helhedsplaner at der er opstillet konkrete mål, og indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad. Lederen fortæller, at tilbuddet hele tiden er opmærksomme på, at understøtte udvikling af beboernes selvstændighed og sociale kompetencer. Beboerne på Ålunden har "lov" til at være sig selv, fx cykler en beboer rundt på egen hånd, uanset at han ikke er helt trafiksikker og ikke vil køre med cykelhjelm. Andre borgere i byen tager passende hensyn til ham, og tilbuddet forsøger at lære ham strategier for fx at køre ind til siden, og har monteret sidespejl på cyklen, så han kan se trafik, der kommer bagfra. Medarbejderne fortæller at de understøtter beboernes selvstændighed fx i forhold til økonomi. Medarbejderne kan sidde ved siden af, når beboerne fx går på Netbank med deres NemID, og fx hjælpe med at lægge et budget eller etablere en opsparing, så beboeren kan opnå noget af det han/hun vil. Af de fremsendte pædagogiske helhedsplaner fremgår, at tilbuddet opsætter mål for at øge beboernes sociale kompetencer og selvstændighed. Fx er der mål for at vedligeholde en god hygiejne, så beboerne ikke afvises af andre mennesker eller for støtte til fritidsaktiviteter, fx svømning, så beboeren kan opbygge relationer til andre. Beboerne fortæller, at de bestemmer alt selv. Den ene går til gymnastik. Den anden beboer efterlyser mere fodbold på stedet og vil gerne være træner. En af beboerne fortæller, at han selv kan rejse på besøg hos sin kæreste og familie. Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad, da beboerne er aktive og deltagende udenfor tilbuddet, særligt i aktiviteter med andre borgere med lignende udfordringer. Side 11 af 35

12 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad Ledelsen fortæller, at de understøtter beboernes deltagelse i al det sociale liv, de overhovedet kan komme i tanke om, herunder lokale begivenheder som "fut i havnemiljøet", Open by night, biograf ture, bowling osv. Ved etablering af tilbuddet var der en vis modstand fra naboerne, men beboerne er nu en integreret del af lokalsamfundet. Tilbuddet samarbejder bl.a. med en lokal idrætsforening om at iværksætte initiativer fx folkedans, og beboerne kan deltage i vandaerobic.tilbuddet samarbejder også med en aftenskole om undervisning, fx er der et band, hvor også udviklingshæmmede fra andre botilbud deltager. Tilbuddet har etableret "Madammeklubben", hvor kvinderne i tilbuddet kan have et fællesskab med andre udviklingshæmmede. Klubben holder til i tilbuddets aktivitetshus, som også benyttes af andre foreninger i byen, fx holder AA møder i huset. Medarbejderne bekræfter at de understøtter beboernes deltagelse i forskellige aktiviteter. Det er socialtilsynets vurdering, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad, da beboere og pårørende fortæller om en tæt kontakt, samt at tilbuddet samarbejder med og inddrager de pårørende efter beboernes ønsker og samtykke. Ledelsen fortæller, at beboernes pårørende er velkomne på alle tider af døgnet til en snak. Såfremt der opstår frustration over et eller andet, tager leder og medarbejdere det seriøst og forsøger at hjælpe. Leder og medarbejdere er opmærksomme på ikke at handle uden beboernes samtykke - deres selvbestemmelsesret er ukrænkelig. Dette meldes klart ud til de pårørende. En af beboerne fortæller, at hendes mor bor tæt på og ofte kommer på besøg. De pårørende fortæller, at de samarbejder med tilbuddet både på deres initiativ og på medarbejdernes. Der er en årlig grilfest, hvor også de eksterne borgere, der får bostøtte deltager. De pårørende bor tæt på og besøger ofte beboerne, ligesom beboerne kan cykle på besøg hos forældrene. Det er begge pårørendes opfattelse, at beboerne opfatter Ålunden som deres hjem. Side 12 af 35

13 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Det er socialtilsynets vurdering, at Ålunden og Mellemgården har et klart formuleret formål og målgruppe. Tilbuddet arbejder systematisk med handleplaner, mål/delmål og opfølgning på baggrund af en relationspædagogisk tilgang med vægt på inddragelse og selvbestemmelse. Socialtilsynet kan ikke identificere bestemte metoder eller metodebevidsthed i indsatsen. Tilbuddet dokumenterer resultater i forhold til de enkelte beboere samt i forhold til de kommunale handleplaner. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne på Åunden og Mellemgården i høj grad anerkendes og respekteres samt støttes i at leve deres liv på egne betingelser med den støtte de selv ønsker. Tilbuddet har fokus på beboernes sundhed og trivsel, bl.a. ved at give tilbud og muligheder for bevægelse og ved at rådgive om sund kost. Tilbuddets ikke konfronterende tilgang forebygger magtanvendelse og overgreb; således har der senest været en magtanvendelse i december 2012 og en indberetning af vold det seneste år. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder med at udvide voldspolitikken til at omfatte seksuelle overgreb samt overgreb mellem beboere og fra medarbejder mod beboer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 13 af 35

14 Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar formulering af målgruppe og formål samt arbejder systematisk med pædagogiske helhedsplaner, målformulering og opfølgning. Den faglige tilgang er relationspædagogisk, men der er ikke klart formulerede metoder. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar formulering af målgruppe og formål samt anvender en relationspædagogisk tilgang med vægt på inddragelse og selvbestemmelse. Socialtilsynet kan ikke identificere egentlige metoder eller metodebevidsthed. Indikatoren vurderes opfyldt i middel grad. Lederen beskriver målgruppen som værende borgere med udviklingshæmning, der er mobile og kan være i dagtilbud/beskæftigelse. De er aktive, ønsker selvbestemmelse og kan arbejdes med pædagogisk. Beboerne kan have specielle adfærdsmønstre, fx OCD lignende adfærdsmønstre, men der er ikke beboere med psykiatriske diagnoser. Beboere, der bliver mere plejekrævende, visiteres i samarbejde med kommune og pårørende til et mere omfattende tilbud. Der er en beboer, som på sigt måske kan fraflytte tilbuddet til et mindre indgribende tilbud, mens de øvrige beboere vurderes at have et varigt og evt. større støttebehov. Det er tilbuddets målsætning, at støtte beboerne til mest mulig selvhjulpenhed. Tilbuddet har for nylig arbejdet med værdigrundlag og har i den forbindelse erstattet hjælp med støtte fordi, hjælp er en mere passiv ydelse og støtte er mere aktivt inddragende. Tilbuddet skelner mellem sympati og empati og vil gerne gøre op med, at det er synd for beboerne, og i stedet støtte dem i, at være de Side 14 af 35

15 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad mennesker de er. Den faglige og metodiske tilgang tager afsæt i relationspædagogik. Inddragelse, dialog og humor er vigtigt i indsatsen. Medarbejderne inviterer til samvær med beboerne om daglige opgaver; madlavning, rengøring osv., og der er hele tiden fokus på interaktionen; at aktiviteterne sker på beboernes præmisser. Medarbejderne er ikke konfronterende i deres tilgang, men kan være vedholdende hvis en beboer fx trænger til et bad eller lejligheden til at blive gjort rent. Medarbejderne er uddannet i at lave udviklingsbeskrivelser. Medarbejderne fortæller ligeledes at de arbejder relationspædagogisk med fokus på at møde beboerne positivt og anerkendende og være nysgerrige på deres potentialer. Ved nye beboere skal der skabes tryghed og relation før medarbejderne kan arbejde udviklingsorienteret. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med konkrete og klare mål for beboerne samt bruger planerne til brug for drøftelse, læring og forbedring af indsatsen. Gennem opfølgning dokumenteres resultater for den enkelte beboer. Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad. Leder og medarbejdere fortæller, at tilbuddet arbejder efter 141 planerne, som er lavet i samarbejde med kommunen. Tilbuddet kalder den pædagogiske helhedsplan for 141 plan, men der er også en kommunal 141 handleplan. Hver beboer har to kontaktpersoner, som bl.a. er ansvarlige for at udarbejde planerne. Planerne gennemgås på personalemøderne med henblik på at koordinere indsatsen og sikre en ensartet tilgang blandt alle medarbejdere. Beboerne er med i udarbejdelsen af helhedsplanen gennem samtaler med kontaktpersonerne og deltagelse i mødet. Lederen fortæller at dokumentation for positive resultater bl.a. fremgår af beboernes dialog med sagsbehandleren på mødet. Ledelsen er ved at undersøge mulighed for at anvende metoden OCN - Open College Network. Dokumenter: Den pædagogiske helhedsplan er bygget op omkring faste punkter: 1) personlige oplysninger, 2) siden sidst, 3)fysisk udvikling, 4) psykisk og social udvikling, 5) fritid, 6) fremtid, håb Side 15 af 35

16 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad og drømme og 6) beskæftigelse, dagtilbud, arbejde. Under hvert af punkterne 3-6 er der beskrevet, hvad der er arbejdet med siden sidst, hvilke nye pædagogiske tiltag der skal arbejdes med, samt hvilke succeskriterier, der er. (OCN er en metode til at give papir på det vi lærer udenfor skolen. Det kan være læring fra virksomhedspraktik, kurser, daghøjskoler, produktionsskoler, jobtræning, ungdomsskoler, STU og mange andre steder. OCN-metoden handler om at dokumentere sin læring i små skridt. Og dermed få et læringsbevis, som samler de dokumenterede færdigheder og kompetencer. - fra OCN Danmarks hjemmeside) Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en fast struktur for samarbejdet med myndighedsafdelingen som sikrer, at tilbuddet arbejder efter de fastsatte mål samt at der følges op. Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad. Lederen fortæller, at der er et godt samarbejde med myndighedsafdelingen i kommunen. Der er hyppig kontakt med sagsbehandlerne, og indsatsen justeres løbende. To beboere kommer fra andre kommuner, og hvis sagsbehandleren ikke deltager i handleplansmødet, sender tilbuddet helhedsplanen til dem. Medarbejderne fortæller, at når der flytter nye beboere ind laves en forventningsafklaring mellem beboerens ønsker og forventninger til tilbuddet og hvad tilbuddet kan tilbyde. Dette danner grundlag for de følgende helhedsplaner. 4 uger før handleplansmøderne/helhedsmøderne mødes kontaktpersonerne med beboeren og drøfter, hvad der skal stå i planen det næste år. Af en kommunal handleplan jf. 141 og en pædagogisk helhedsplan fremgår, at der er sammenhæng mellem målene i de to planer, samt at der følges op på målopfyldelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 16 af 35

17 Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes medinddragelse og indflydelse gennem medarbejdernes bevidste fokus på at understøtte beboerne i deres ønsker. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne på Ålunden og Mellemgården i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt og understøttet i deres ret til at være dem de er. Datagrundlag Ledelse og medarbejdere fortæller at de har erstattet hjælp med støtte, for at understøtte at det er beboerne, der bestemmer hvad de ønsker støtte til, og ikke medarbejderne der definerer, hvad de skal have hjælp til. Medarbejderne fortæller, at de har fokus på at de ikke pådutter beboerne deres værdier og normer, men at de støtter beboerne i deres ønsker. En af de pårørende udtrykker, at sønnen får frihed til at være den han er, fx at han spise hvor han ønsker det, i fællesskabet eller i sin bolig. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i høj grad har indflydelse på beslutninger, uanset at inddragelsen ikke er formaliseret. Lederen fortæller at den individuelle inddragelse ikke er lagt i faste rammer i form af fx ugentlige samtaler, men finder sted når den enkelte har behov og der er mulighed for det, fx hvis en beboer skal have støtte til at forstå et brev. Der er ikke formaliserede beboermøder, med beboere og medarbejderne mødes hver morgen og aften. Der er fælles morgenmad hver dag med brunch i weekenderne. Side 17 af 35

18 I følge medarbejderne er beboerne med i hele processen vedr. deres pædagogiske plan og de deltager på møderne. Beboerne udtrykker at de bestemmer selv og deltager i møderne med kommunen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved at have fokus på kost og bevægelse og fx ledsage beboerne til læge. Der er ikke ansat socialfagligt personale i tilbuddet, som derfor henter bistand fra hjemmeplejen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad 4 (i høj grad Det er socialtilsynets vurdering, på baggrund af det samlede tilsynsbesøg, herunder samtaler med beboere og pårørende, at beboerne i høj grad trives i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne i tilbuddet i høj grad har adgang til relevante sundhedsydelser, mens tilbuddet ikke selv har sundhedsfagligt uddannede medarbejdere. Lederen fortæller at beboerne i tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser gennem deres egen læge. Beboerne støttes til selv at tage vare på fx lægeaftaler, mens medarbejderne ledsager dem, når de ikke selv kan. En beboer er midlertidigt i aflastning på et plejecenter, fordi hun har et sår, som kræver daglig sundhedsfaglig pleje. Der er ikke ansat sundhedsfagligt personale på tilbuddet. En pårørende nævner, at det er besværligt at medarbejderne ikke kan give injektioner, fx af insulin. Det betyder at beboere med det behov, skal have etableret hjælp fra den lokale hjemmepleje, når beboerne fx er på ferietur. Det fremgår af de pædagogiske helhedsplaner, at der er fokus på beboernes behov for sundhedsydelser i form af undersøgelser, tilpasning af høre apparater mv. Side 18 af 35

19 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at beboerne har muligheder for daglig motion og sund kost. Indikatoren vurderes opfyldt i middel grad. Lederen fortæller at tilbuddet søger at understøtte at beboerne har muligheder for at bevæge sig i det daglige. Tilbuddet har kanoer og vandcykler, der er daglige gåture og beboerne cykler eller går i videst muligt omfang til fx dagtilbuddet. Der er daglig morgenmad og aftensmad - som beboerne selv bestemmer, hvad skal være. I dagtilbuddet, hvor beboerne spiser frokost, laves fedtfattig mad. Medarbejderne fortæller at de støtter beboerne til at tage sunde valg, men at de ikke kan bestemme hvad beboerne køber og spiser. Medarbejderne guider beboerne ved indkøbsture til fx at vælge nøglehulsmærkede varer eller sukkerfri sodavand. Nogle beboere ønsker selv at have et mål om fx at tabe sig, hvilket medarbejderne støtter dem i. En beboer med diabetes har tabt sig 10 kg over to år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet gennem sin pædagogiske tilgang forebygger magtanvendelser - således har der ikke være nogen siden december 2012 Side 19 af 35

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 1 (i meget lav grad Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ikke konfronterende og relationspædagogiske tilgang i høj gradforebygger at der forekommer magtanvendelser Lederen fortæller, at den seneste magtanvendelse fandt sted i december 2012 under en julefrokost, hvor en medarbejder fastholdt en beboer, der var beruset. Myndighedsafdelingen kendte magtanvendelsen ikke tilladt og ønsker i stedet, at tilbuddet tilkalder politiet i situationer, hvor beboere er truende. Der har ikke været situationer siden, hvor det har været nødvendigt. Lederen vurderer at medarbejdernes anerkendende og ikke - konfronterende tilgang forebygger at uoverensstemmelser eskalerer. Medarbejderne fortæller at relationspædagogikken, hvor de søger at finde forhandlingsløsninger sammen med beboerne, sammen med at der er så få regler som muligt, forebygger konflikter og magtanvendelser. Indikatoren er udenfor bedømmelse, da der ikke har været en magtanvendelse og dermed ingen opfølgning siden december 2012 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger overgreb bl.a. gennem en ikke konfronterende tilgang samt ved en voldspolitik. Tilbuddet kan arbejde med at udbygge voldspolitikken til at omfatte seksuelle overgreb og overgreb mellem beboere eller fra medarbejdere mod beboere. Side 20 af 35

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad 3 (i middel grad Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ikke-konfronterende og relationspædagogiske tilgang forebygger at der forekommer vold og trusler, og der er opmærksomhed på beboernes seksualitet. Indikatoren vurderes opfyldt i middel grad. Lederen fortæller at tilbuddet har en voldspolitik fælles med dagtilbuddet og Bostøtten. Politikken omhandler vold og trusler mod medarbejdere fra beboere eller andre. Politikken omfatter ikke overgreb beboere imellem eller fra medarbejder mod beboer. Vold og trusler forebygges gennem den nære relation og en ikke-konfronterende tilgang. Lederen fortæller at der aktuelt er en beboer, som har været udsat for overgreb i sin barndom, og tilbuddet arbejder på at etablere psykologhjælp. Generelt er der opmærksomhed på beboernes seksualitet. Der kan hentes bistand fra en af kommunens seksualvejledere. I nogle tilfælde kan stor seksuel optagethed være tegn på andre behov, der ikke dækkes. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en politik for forebyggelse af vold og overgreb fra beboere eller andre modmedarbejderne, mens der ikke er en seksualpolitik eller procedurer for forebyggelse af overgreb fra medarbejder mod beboer eller beboere imellem. Indikatoren vurderes opfyldt i middel grad. Lederen fortæller, at tilfælde af vold fra beboer mod medarbejder registreres. Episoderne drøftes på personalemøder, på LMU, ved individuelle samtaler og der kan indkaldes krisehjælp og evt. anmeldes som arbejdsskade. Der har været en indberetning i løbet af det sidste år. Tilbuddets voldspolitik definerer bl.a. hvad der opfattes som vold og trusler og angiver konkrete forebyggende handlinger, fx at den pædagogiske praksis skal være genstand for kontinuerlige Side 21 af 35

22 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse drøftelser på P-møder og teammøder. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen af tilbuddet er kompetent og træffer de nødvendige beslutninger om fx tilpasning af ressourcer og organisering af medarbejdernes indsats. Ledelsen inddrager medarbejderne og uddelegerer opgaver og ansvar. Sygefraværet er lavt. Det er socialtilsynets anbefaling, at ledelsen med fordel kan sætte fokus på den faglige sparring og udvikling, herunder afklare aftalerne vedr. ekstern supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen af Ålunden og Mellemgården er kompetent, herunder at lederen uddelegerer ansvar og opgaver til medarbejderne og samtidig træffer de store beslutninger, fx i den nuværende omstillingsperiode. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at ledelsen med fordel kan sætte fokus på den faglige sparring og udvikling, herunder ekstern supervision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 22 af 35

23 Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad Det er socialtilsynets vurdering, at lederen af Ålunden og Mellemgården besidder relevante reelle og formelle kompetencer i forhold til at lede tilbuddet, herunder dels at uddelegere opgaver og ansvar og dels at håndtere ressourcetilpasningen med vægt på højt informationsniveau. Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad. Lederen fortæller, at hans ledelsesmæssige tilgang er uddelegering af ansvar og opgaver mod forventning om, at de bliver løst. I den aktuelle situation med personalemæssige ressourcetilpasninger er lederen mere tydelig og rammesættende. Lederen samarbejder med en konsulent om at skabe retning for indsatsen med udgangspunkt i de tildelte ressourcer. Lederen lægger vægt på at informere medarbejderne. Da lederen er leder af flere tilbud, er han ikke hver dag på Ålunden og Mellemgården, men bestræber sig på, at være tilgængelig på telefon og mail. Lederen deltager på skift på personalemøderne om onsdagen og ved et fælles møde en gang om måneden. Medarbejderne fortæller at de har en flad struktur med høj grad af selvbestemmelse, hvor lederen uddelegerer ansvar og samtidig træffer de store beslutninger. Ledelsen giver plads til "prøvehandlinger", dvs. det er tilladt at begå fejl, men ikke at gentage dem. Medarbejderne vurderer at lederen er god til at give informationer, samt til at "læse" medarbejderne og reagere, såfremt nogle har brug for ekstra støtte/opmærksomhed. Medarbejderne fortæller at lederen har haft mange opgaver siden sin tiltræden. De vil gerne fremadrettet have mere fokus på trivsel og faglig udvikling og forventer, at lederen vil dagsordensætte dette. Dokumenter: Af lederens CV fremgår at han har en baggrund i det private erhvervsliv og i flyvevåbnet, inden han uddanner sig til pædagog. Lederen har siden 2004 været ansat som leder i den nuværende organisation, og blev fra 2012 leder af Ålunden og Mellemgården, Aktivitetstilbuddet Nærheden og et bostøttekorps. Lederen er ved at tage en diplomuddannelse i ledelse. Indikator 08.b: Tilbuddet 2 (i lav grad Medarbejdere og leder giver forskellige oplysninger vedr. omfang og aftaler om ekstern supervision. Side 23 af 35

24 benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Det er socialtilsynets vurdering, at indikatoren er opfyldt i lav grad, samt at lederen kan tage initiativ til en forventningsafklaring mellem leder og medarbejdere med henblik på klare aftaler om supervision. Lederen fortæller at tilbuddet aktuelt har et forløb med en ekstern konsulent om fastsættelse at tilbuddets "retning", vision, mission og værdier. Forløbet indebærer temadage for alle medarbejdere. Medarbejdergruppen på Mellemgården, som sammenlægges med medarbejdergruppen på Ålunden, er midt i et supervisionsforløb over 6 gange etableret med henblik på at arbejde med interne samarbejdsrelationer. Det forventes at den samlede medarbejdergruppe fortsætter med supervisionen. Lederen udtaler at medarbejderne kan vælge at have faglig og opgaveorienteret supervision. Medarbejdere vurderer at der knap er tid og rum til interne faglige drøftelser og sparring, og de efterlyser et fast supervisionsforløb med fokus på den faglige udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, herunder at ledelsen foretager de nødvendige ressourcetilpasninger, og inddrager medarbejderne i vurdering af opgaverne; skal, kan og vil. Der har været medarbejderudskiftning som følge af tilpasningerne, mens sygefraværet er lavt. Side 24 af 35

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne på Ålunden og Mellemgården i høj grad har tilstrækkeligt kontakt med medarbejderne, og at tilbuddet trods besparelser og omlægning af arbejdstider fortsat kan imødekomme beboernes behov. Lederen fortæller, at tilbuddet er i færd med en omlægning af medarbejdergrupperne og tilpasning af ressourcerne. Der har hidtil været en personalegruppe på Ålunden og en personalegruppe på Mellemgården. Imidlertid er alle beboere pånær en fraflyttet Mellemgården og denne beboer forventes at flytte, når der er fundet et velegnet sted til vedkommende. Fremadrettet er det hensigten at medarbejderne skal arbejde i to grupper: en gruppe skal møde ind om morgenen og støtte beboerne til at komme op og på arbejde og derefter skal medarbejderne udføre de eksterne bostøtteopgaver. Den anden medarbejdergruppe skal møde ind fra middagstid og fremefter, når beboerne begynder at komme hjem igen. I følge lederen har tilbuddet været overnormeret i en periode, hvilket har givet økonomisk underskud. Ledelse og medarbejderne er i en proces med at definere skal, kan og vil opgaver. Det er lederens vurdering, at medarbejderne har tilstrækkelig tid til beboerne. Ansigt til ansigt tid er svært at gøre op, da indsatsen tilpasses beboernes aktuelle behov, således at en beboer kan have meget A til A tid en uge og mindre en anden uge. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige 3 (i middel grad Beboerne tilsynet talte med, synes de får støtte til det de ønsker, og de pårørende udtrykker tilfredshed med medarbejdernes indsats. Indikatoren vurderes at være opfyldt i middel grad, da der har været en del ophør af medarbejdere pga. ressourcetilpasninger. Side 25 af 35

26 arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Lederen fortæller at tilpasningen af ressourcer har medført at 3 medarbejdere er ophørt pga. alder, omplacering og en er afskediget. De 5 medarbejdere fra Mellemgården og medarbejderne fra Ålunden bliver en personalegruppe, der skal arbejde i to hold. Der er i alt 9 medarbejdere. Der er ansat en ny medarbejder det seneste år. Det er socialtilsynets vurdering, at sygefraværet blandt medarbejderne i høj grad ikke er på højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. lederen fortæller at sygefraværet generelt set er meget lavt. I år har der været en langtidssygemelding, som påvirker det samlede fravær. Tilbuddet har fremsendt en opgørelse over medarbejdernes sygefravær fra 1.1. til , hvoraf fremgår at 4 medarbejdere har haft mellem 2 og 4 dages sygefravær og en enkelt en længere sygemelding. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilbuddet har relevante formelle kompetencer i form af pædagogisk/ergoterapeutisk uddannelse samt at de har erfaring med målgruppen og med den faglige, relationspædagogiske tilgang. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet sætter fokus på den interne faglige udvikling og supervision samt evt. overvejer hvordan beboernes behov for sundhedsfaglige ydelser kan imødekommes. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilbuddet har relevante formelle kompetencer i form af Side 26 af 35

27 medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder pædagogisk/ergoterapeutisk uddannelse samt at de har erfaring med målgruppen og med den faglige, relationspædagogiske tilgang. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet sætter fokus på den interne faglige udvikling og supervision samt evt. overvejer hvordan beboernes behov for sundhedsfaglige ydelser kan imødekommes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Ålunden og Mellemgården i høj grad har relevante uddannelser og erfaringer. Medarbejderne har erfaring med tilbuddets faglige tilgang, relationspædagogik, mens metodebevidstheden ikke er så synlig. Der er ikke medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer. Lederen fortæller at medarbejderne på Ålunden er uddannede pædagoger, en er ergoterapeut og to er omsorgsmedhjælpere. Der er ikke ansat medarbejdere med andre sundhedsfaglige uddannelse, fx social- og sundhedsassistenter. I følge lederens vurdering er der ikke behov for dette på nuværende tidspunkt, men det kunne blive relevant i fremtiden i takt med at beboerne ældes. I tilfælde af beboere, som har brug for sundhedsfaglige ydelser, fx injektioner, samarbejdes med hjemmeplejen. Der har været kurser i udviklingsbeskrivelser, medicinhåndtering og "Babysimulator" - en metode hvor unge brugere kan afprøve deres forældreevne. Medarbejderne på Ålunden og Mellemgården deltager i kommunens kompetenceudviklings. og jobrotationsprojekt for henholdsvis pædagoger og andre medarbejdergrupper. For ikke pædagogiske uddannede medarbejdere sættes fokus på udvikling af medarbejdernes faglige og organisatoriske kompetencer, fx er nogen af temaerne brugerinddragelse i praksis, anerkendende kommunikation, konflikthåndtering, selvledelse og formidling, kommunikations i teams, dokumentation og evaluering Side 27 af 35

28 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad samt implementering af handleplaner i det uddannelsesforløb de deltager i. Uddannelsen er sammensat af AMU uddannelserne, afvikles i Grenå og strækker sig over 3 måneder. For pædagogernes vedkommende gennemgår de to moduler på den pædagogiske diplomuddannelse. Moduler er henholdsvis Pædagogik og relationsarbejde og Nedsat funktionsevne og inklusion. Uddannelserne afvikles af VIA University College. Medarbejderne fortæller at de føler sig klædt på til at imødekomme beboernes forskellige behov. I forbindelse med beboere med helt særlige behov har der været tanker om at inddrage VISO, men dette er ikke blevet effektueret. Medarbejderne ønsker mere fokus på den interne faglige udvikling og fast supervision med en ekstern supervisor. En pårørende efterlyser sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejderne til fx at give injektioner, da det er omstændeligt at skaffe dette når beboeren fx er på ferieture. Det er socialtilsynets vurdering, at det i høj grad er afspejlet i medarbejdernes samspil med beboerne, at de har relevante kompetencer samt at ledelsen har opmærksomhed på dette. Lederen fortæller, at han har fokus på om medarbejderne er autentiske i deres tilgang til beboerne og ikke møder dem med facader eller skjulte bagtanker. Medarbejderne skal være fagligt dygtige og arbejde understøttende i forhold til beboernes behov og ønsker. Lederen vil håndtere det såfremt beboere udtrykker utilfredshed med medarbejderne. Under tilsynsbesøget observeres en ligefrem omgangstone mellem beboere og medarbejdere. Som bekskrevet under kriterierne 6 og 7 har medarbejderne en ikke konfronterende tilgang, som forebygger magtanvendelse og vold og trusler. Beboerne fortæller at de får støtte til fx indkøb og rengøring samt at medarbejderne er rigtig flinke. Side 28 af 35

29 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 1,7 Overordnet vurderer socialtilsynet, at kommunale og regionale tilbud har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Dette gælder også for Ålunden og Mellemgården. Det er socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet har fokus på at afsætte midler til faglig udvikling og supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Side 29 af 35

30 Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Tilbud: Bofællesskab Ålunden 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet, dog således at det anbefales at have opmærksomhed på den faglige udvikling og supervision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi i middel grad giver mulighed for at opretholde den faglige udvikling, og der er ikke planer om andre større ændringer. Lederen fortæller, at den generelle ressourcetildeling i kommunen er kr. pr medarbejder om året til kurser. På Ålunden og Mellemgården er der i indeværende år afsat ekstra midler til bl.a. afholdelse af temadage vedr. værdigrundlag, mission og vision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Side 30 af 35

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Ålunden er meget velegnede og imødekommer beboernes behov. Bofællesskabet er beliggende centralt i byen, tæt på bymidte, havnemiljø osv. Beboerne kan være i egne boliger eller opsøge samvær med de andre beboere på fællesarealerne. Fælles stue og køkken er indrettet med fokus på fællesskabet, fx med en meget stor sofa, og beboerne har indrettet egne lejligheder, som de selv ønsker det. Beboeren på Mellemgården stortrives i følge ledelse og medarbejdere ved at bo uden naboer tæt på. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Ålunden understøtter beboernes udvikling og trivsel. Beboerne kan være i egne boliger eller opsøge fællesskabet i fællesarealerne. Beboeren på Mellemgården stortrives i følge ledelse og medarbejdere ved at bo uden naboer tæt på. Side 31 af 35

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere