Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 31

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Gartnerparken Smallesund Rønne Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 32 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Grube (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bofællesskabet Gartnerparken er et 85 botilbud til voksne mellem år med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, og som har brug for socialpædagogisk/praktisk bistand i hverdagen. Det er socialtilsynets overordnede konklusion, at borgerne i bofællesskabet Gartnerparken trives og modtager den Side 2 af 31

3 hjælp og støtte de har behov for. Tilbuddet fremstår med en klar målgruppebeskrivelse, hvor der arbejdes aktivt for at borgerne er i beskæftigelse og udvikler deres social kompetencer og selvstændighed. Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer og ønsker for eget liv, udarbejdes handleplanerne i samarbejde med borgerne. Det er socialtilsynets konklusion, at den pædagogiske opgave varetages af en ledelse og medarbejdergruppe, som besidder relevante kompetencer, herunder uddannelse, viden og erfaring. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet kan være udfordret af, at enkelte borgere i målgruppen har vanskeligheder relateret til psykiatrien, hvilket ikke altid matcher de kompetencer, som medarbejderne besidder. Ligeledes har Socialtilsynet noteret sig, at borgerne er utrygge om natte efter der ikke mere er nattevagt tilknyttet tilbuddet. I Høringssvar fra leder er Socialtilsynet blevet oplyst, at en borger har været ude for et uheld i tidsperioden, hvor der ikke var personale tilstede og leder derfor har sat fast nattevagt på igen. Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet har en bæredygtigt økonomi, som er med til at sikre kvaliteten i tilbuddet. Generelt har tilbuddet fokus på borgernes individuelle ønsker og behov og socialtilsynets konklusion er, at medarbejdere og ledelse udviser forståelse for den enkelte borgers situation, herunder at det ikke nødvendigvis skal være et mål at alle borgere er i beskæftigelse. Det er endvidere socialtilsynets konklusion, at borgerne sikres indflydelse og medbestemmelse i eget liv i gennem dialog med medarbejderne, samt deltagelse i 141 handleplansmøde og efterfølgende udarbejdelse af handleplanen. Der er fokus på at forhindre magtanvendelser og overgreb, og der foregår en fortløbende refleksion, således at emnet er present for medarbejderne. Endelig er det Socialtilsynet konklusion at de fysiske rammer generelt vurderes relevante for målgruppen og Side 3 af 31

4 understøtter de fleste borgeres behov. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet understøtter leders intention med at får kompetenceudvikle i metoder indenfor psykiatrien og anbefaler, at leder udarbejder en handleplan herfor. Socialtilsynet anbefaler at der udarbejdes procedure for borgere der har overværet eller direkte været involveret i overgreb. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema med link til: Tilsynrapport 2013 Svar til tilsyn 2013 månedslønnede medarbejdere vikar Apv 2013 redegørelse af voldsepisode sygefravær oversigt over uddannelser udannelse efterår 2013 handleplan for to borgere orientering vedr. borger trivselsrapport Side 4 af 31

5 Observation Interview Interviewkilder dagbogsnotater vedr. to borgere Der blev foretaget observation af interaktion mellem borgere - mellem borgere og medarbejdere - mellem medarbejdere. Interview med leder Lonnie Beijer Hald og leder af Stenbanen Tina Holmegård Rasmussen. Interview med medarbejdere fra: Pædagog fra hus 19 Sosuasssistent fra hus 13 Pædagog fra hus 48 PAU fra hus 21 Interview med borgere fra: Borger fra hus 13 borger fra hus 19 Borger fra hus 21 borger fra hus 48. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 31

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Marianne Grube Nina Andreassen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Hvorvidt borgerne trives og modtager den hjælp og støtte de har behov for. Side 6 af 31

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 31

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Det er socialtilsynet vurdering, at Gartnerparken generelt arbejder aktivt på, at borgerne er i beskæftigelsestilbud. Samtidig udviser medarbejderne respekt for, at enkelte borgere ønsker at være hjemmegående. Der er et godt samarbejde melllem tilbuddet, sagbehandler og dagtilbud. Dertil er tilbuddet opsøgende på at finde alternative bekæftigelsestilbud i form af praktikker på private arbejdespladser. Hertil er der et godt lokalt samarbejde. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne er inddraget i beslutninger vedrørende emnet, og at borgernes ønsker respekteres. Socialtilsynet bemærker at medarbejderne til tider oplever, at det kan være svært at fordele ressourcerne mellem de borgere, der selv har valgt at være hjemmegående og de borgere der har hjemmedag. At ledelsen, i samarbejde med medarbejderne, overvejer, hvordan resourcerne kan fordeles, så både de borgere der ikke er i beskæftigelse og de borgere der har hjemmedag, får den nødvendige støtte. Side 8 af 31

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet generelt støtter borgerne i at have et beskæftigelsestilbud. Tilbuddet arbejder aktivt på at finde det rette tilbud til den enkelte borger og er her opsøgende på at finde alternative muligheder i form af private praktikpladser. Det er ligeledes socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet er imødekommende overfor borgere der ikke ønsker et beskæftigelsestilbud, med opmærksomhed på, at borgerne kan skifte mening. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne til tider oplever at det kan være svært at fordele ressourcerne mellem de hjemmegående borgere og de borgere der har hjemmedag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad Det fremgår af de fremsendte handleplaner, at tilbuddet samarbejder med borger og dagtilbud om mål for beskæftigelse. Dette bekræftes gennem interviews med leder, medarbejdere og borgere. Det oplyses, at der samarbejdes med beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene om den løbende opfølgning og at der mindst hver 3. måned følges op på de faglige planer der arbejdes efter. Medarbejderne fortæller, at ikke alle borgere i Gartnerparken ønsker beskæftigelsestilbud. Dette respekteres med opmærksomhed på, at borgerne kan skifte mening. Leder oplyser, at tilbuddet er opmærksom på, at de gængse beskæftigelsestilbud ikke altid er det borgerne ønsker. Man er derfor opsøgende på, at finde alternative muligheder for praktikpladser lokalt til borgerne. Det oplyses endvidere, at samarbejdet omkring dette inkluderer borgernes sagsbehandlere. Jf. indikator 1.0a. er det oplyst at 8 af Gartnerparkens 32 borgere, efter eget ønske, ikke er i beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Nogle borgere har valgt at de ikke længere ønsker beskæftigelseseller aktivitetstilbud, mens andre har svært ved at finde et eksisterende tilbud, der passer til dem. Der arbejdes derfor fra tilbuddets side på at finde alternativer i form af private praktikpladser, samt at motiverer til forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Medarbejderne tilkendegiver, at de selvvalgte "hjemmegående borgere" til tider kan fratage Side 9 af 31

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse ressourcer fra de borgere som har hjemmedag, hvilket medarbejderne oplever er et problem. De borgere socialtilsynet talte med, var alle glade for deres arbejde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder relevant på at styrke borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Det fremgår af de udleverede handleplaner og dagbogsnotater, hvor der er beskrevne mål og status vurdering af indsatsen i relation til emnet. Ledelse og medarbejder redegør relevant for, hvordan de støtter borgerne i at udvikle og fastholde selvstændighed og relationer. Socialtilsynet noterer sig, at borgerne er inddraget via brugerråd, aktivitetsudvalg og husmøder, samt i hvilke pårørendearrangementer, der skal proriteres. Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes i at fastholde kontakt til pårørende og konstatere, at flere pårørende har deres daglige gang i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets generelle bedømmelse, at tilbuddet er med til at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette fremgår dels af det fremsendte materiale, hvor socialtilsynet i handleplaner og dagbogsnotater kan konstatere, at der er opstillet mål og beskrevet indsats for emnet. Dertil redegør ledelse og medarbejder med flere eksempler på, hvordan der i dagligdagen støttes op omkring borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet støtter borgerne i aktiviteter i lokalsamfundet og Side 10 af 31

11 fastholdes af kontakt til pårørende og andet netværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og 4 (i høj grad 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Af det fremsendte materiale fremgår det, at der opstilles mål i relation til borgernes selvstændighed og sociale kompetencer og at disse har afsæt i myndigheds mål. Dertil redegør medarbejderne med flere eksempler på, hvordan der konkret arbejdes med målsætningen. Hver tredje måned følges der op på målene og medarbejderne fortæller, at de benytter visusaliseret materiale til at understøtte indsatsen. Socialtilsynet observerer under rundvisningen, hvordan visualiseret materiale er med til at understøtte borgernes selvstændighed. Socialtilsynet kan konstatere, at der i statusvurderingen er beskrivelser på borgerens progression og fortsatte støtte i relation til emnet. Ligeledes kan socialtilsynet af de fremsendte dagbogsnoter konstatere, at der er beskrivelser i relation til at støtte borgere i at udvikle social kompetencer og selvstændig. Ledelsen fortæller, at tilbuddet prioritere borgernes mulighed for, at deltage de aktiviteter lokalsamfundet tilbyder. Hertil tilpasses rammerne for fællesspisning, således at det understøtter borgernes behov. Ledelsen giver eksempler på sådanne tiltag. Ligeledes støtter tilbuddet borgerne i at fastholde socialrelationer og andet netværk udenfor tilbuddet. Det understreges at gæster er meget velkommen. Socialtilsynet kan konstatere af dagbogsnotaterne, at borgere også har overnattende gæster. Medarbejderne beretter, at der i dagligdagen foregår meget social træning og giver eksempler på hvordan de gennem dialog med borgerne berør fælleskab, omgangsform og grænser. En borger tilkendegiver sin frustration ved at vedkommende kommunikationsredskab ikke forstås af, de andre medborgere ikke kan læse. Ledelse fortæller, at mange af borgere har besøg af pårørende dagligt og det understreges at det er borgernes hjem og at de selv bestemmer hvem de ønsker at få besøg af. Endvidere afholdes der forskellige arrangementer relateret til pårørende. Der har bl.a. været afholdt Side 11 af 31

12 samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse en temadag om selvbestemmelse og medborgerskab for borgere og pårørende. Det oplyses, at arrangementer med pårørende besluttes af borgerne gennem brugerbestyrelse, aktivitetsudvalget, eller separat i husene. Adspurgt til udfordringer omkring pårørende og borgernes selvbestemmelsesret, beretter ledelsen, at når der opstår uenigheder løses dette gennem en åben dialog. Medarbejderne fortæller, at der i enkelte tilfælde har været behov for at inddrage sagbehandler, for at understøtte borgernes selvbestemmelses ret. Medarbejderne fortæller, at der i et af husene er jævnligt fællesspisning med pårørende, hvor de pårørende laver maden. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt arbejder ud fra en referenceramme med afsæt i visualisering og anden understøttende kommunikation, samt neuropædagogik, der tilgodeser målgruppens behov og udvikling. Målgruppen er voksne borgere i alderen 22 til 60 år, med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Enkelte borgere har dobbeltdiagnoser indenfor psykiatrien og socialtilsynet noterer sig, at ledelse og medarbejder efterlyser kompetencer indenfor det psykiatriske vidensfelt. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at myndighedsmål danner afsæt for mål i borgernes pædagogiske plan, dog kan dokumentationen af indsatsens effekt med fordel opkvalificeres. At det i forvejen relevante fokus på kvalitet i handleplan / faglig plan fastholdes, herunder dokumentation af effekten af indsatsen. At leder igangsætter undervisningsforløb indenfor psykiatriske emne. At tilbuddet overvejer om magtanvendelse skal være et fast punkt på personalemødet. At der udarbejdes en procedure for håndtering af borgere, der overvære et overgreb. Side 12 af 31

13 I hverdagen vurderer socialtilsynet, at borgerne har relevant medindflydelse gennem den daglige dialog med medarbejderne, udarbejdelse af handleplaner og de formelle mødefora på tilbuddet. Socialtilsynet anerkender, at visualisering benyttes ved mødevirksomhed. Dertil vurdere socialtilsynet, at der foregår en fortløbende refleksion over de dilemmaer, der opstår mellem begreberne omsorgspligt og selvbestemmelsesret. I relation til borgernes sundhed, herunder fysiske og psykiske trivsel, vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har opmærksomhed på emnet, og at det indgår i handleplans beskrivelserne. Dertil kan det konstateres, at tilbuddet indhenter faglig ekspertise i form af kommunens sygeplejersker. Socialtilsynet har noteret sig, at borgerne er utygge om natte efter der ikke mere er nattevagt på tilbuddet. I leders høringssvar er Socialtilsynet efterfølgende blevet bekendt med, at en borger er faldet og brækket rygge tidligt om morgen, hvor der ikke var personale tilstede. Dette har afstedkommet at tilbuddet har sat nattevagt på, alt for at forbygge tilsvarende uheld og sikre medborgernes tryghed. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har kendskab til procedure og retningslinjer vedrørende magtanvendelse og forholder sig present til emnet via Side 13 af 31

14 fortløbende undervisning fra den pædagogiske konsulent i kommunen. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet vil udarbejde egne interne retningslinjer. Ligeledes er der opmærksomhed på at forebygge overgreb i den konkrete situation, men det konstateres at der ikke er nogen formel procedure for de borgere der overværer eller er udsat for overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet arbejder ud fra en referenceramme som fremmer borgernes udvikling. Dog har Sociakltilsynet i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet mangler kompetencer, herunder tilgange / metoder der tilgodeser borgere med dobbeltdiagnoser indenfor psykiatrien. Det er endvidere socialtilsynet bedømmelse, at myndighedsmål indgår i målsætningen for borgerne, dog er det vanskeligt at aflæse effekten af indsatsen i de udleverede planer. Side 14 af 31

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug 4 (i høj grad 3 (i middel grad Leder oplyser, at der arbejdes med visualisering og anden understøttende kommunikation, samt neuropædagogik, herunder at de fleste borgere er blevet screenet. Dertil benyttes endvidere kognitive metoder. I det fremsendte materiale kan det konstateres, at borgerne tilbydes en struktureret og forudsigelig hverdag. Ledelse tilkendegiver at der i tilbuddet generelt mangler psykiatriske kompetencer, hvorfor leder har planer om at afholde en temadage om emnet, med oplæg af kommunens psykiatriskesygeplejerske. Dette er samstemmende med medarbejdernes oplevelse og ønske. Leder tilkendegiver, at grundet Bornholms størrelse kan det være nødvendigt at tilbuddene tager borgere der ikke altid passer ind i målgruppen, især borgere med dobbeltdiagnoser kan falde mellem handicap og pskykiatiske tilbud. Medarbejderne redegør med flere eksempler, hvordan den neuropædagogiske tilgang hjælper dem med at målrette indsatsen, ligesom kognitive tilgange også kan hjælpe med at fastlægge dagsformen for den enkelte borger. Dog er medarbejderne kritiske overfor at neuropædagogisk screening scorer borgerne som børn, da borgerne, trods lav intelligens, har lang livserfaring samt kan være meget kreative, hvilket scoringen ikke tager højde for. Medarbejderne tilkendegiver, at der arbejdes løsningsfokuseret, hvor fokus er på det der virker. Hertil benyttes jeg - støttende samtale. Jf indikator 02.a. benyttes der endvidere visualisering, samt velfærdteknologi for enkelte borgere. Generelt er velfærdsteknologi noget der medtænkes i hverdage. Det oplyses at kommunikationscenteret i kommunen er behælpelige med råd og vejledning, samt at tilbyde undervisning i brug af it - redskaber. Det fremgår af det fremsendte materiale, at den faglige plan tager afsæt i handleplan fra myndighed. Leder bekræfter at borgernes pædagogiske plan udarbejdes på baggrund af borgerens ønsker og behov. Planen udarbejdes i samarbejde mellem den konkrete borger og kontakpersonen. Leder forklare, at handleplanen udarbejdes af sagsbehandler på baggrund af borgernes ønsker og Side 15 af 31

16 for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad statusbeskrivelsen fra tilbuddet. Handleplanen anvendes som udgangspunkt for den faglige plan der udarbejdes i samarbejde med borgeren. Leder fortæller, at hver enkelt borger gennemgås mindst hver tredje måned og eventuelle ændringer noteres i planen. Socialtilsynet kan, i de fremsendte planer, ikke læse effekten af indsatsen, hvilket leder er enig i. Leder har som fokus fremadrettet, at få mere kvalitet i effektdokumentationen. Medarbejderne fortæller, at der nyligt har været en temadag omhandlende handleplaner og hvordan disse skrives. Det tilføjes at læringen fra temadagen endnu ikke er indarbejdet. Socialtilsynet kan i den faglige plan og statusvurderingen konstatere, at der er beskrivelser af mål som myndighed har opstillet, men en tydelig dokumentation af effekten er ikke synlig, jf indikator 03.b Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets overordnede bedømmelse, at borgerne er medinddraget i beslutninger på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der er opmærksomhed på de borgere som har gavn af visualiseret materiale ved mødevirksomhed, ligesom medarbejderne også har relevant refleksion over de dilemmaer der mellem omsorgspligt og borgernes selvbestemmelses ret. Socialtilsynet noterer sig at alle borgere generelt er tilfredse med den indflydelse de har på hverdage i tilbuddet og eget liv. Socialtilsynet har i sin bedømmelse bemærket at borgerne er utrygge om natte, da der ikke længere er nattevagt på tilbuddet. I det efterfølgende høringssvar fra leder er Socialtilsynet gjort opmærksom på, at en borger er faldet og brækket ryggen en tidlig morgen hvor der ikke var personale tilstede. Side 16 af 31

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Leder tilkendegiver, at borgernes indflydelse, respekt og anerkendelse er værdier der vægtes højt på tilbuddet. Bla. har borgerne faste mødefora så som beboerråd, husmøde og aktivitetsudvalg. Alle mødeaktiviteter har faste dagordner og der skrives referat af medarbejderne. I et hus har nogle borgere behov for visualiserede dagsordener og referater, hvilket leder fortæller at imødekommes. Ledelse nævner, at der kan være dilemmaer i relation til tilbuddets omsorgspligt og borgernes selvbestemmelse ret og giver flere eksempler med borgere der har et større alkoholforbrug, skæve døgrytmer, standar for rengøring, kostvaner samt udfordringer i forståelse af dit og mit. Det tilføjes at i nogle af de nævnte tilfælde,har tilbuddet haft hjælp fra VISO. Medarbejderne fortæller, at de er meget opmærksomme på borgernes signaler, herunder hvad de gør og hvordan de kommunikere. Medarbejderne fortæller samstemmende med ledelsen, at der forekommer dilemmaer i forhold til omsorgspligt, versus borgeres selvbestemmelsesret. Hertil gives flere relevante eksempler. Borgerne fortæller alle direkte adspurgt, at de er tilfredse med den indflydelse de har på hverdagen. De fleste borgere tilføjer, at de også oplever at blive hørt (borgernes ord) og at medarbejderne er opmærksomme og imødekommende. En borger ønsker at fraflytte tilbuddet, da vedkommende ikke oplever sig hørt og har svært ved at kommunikere med de øvrige medborgere. Denne borger har dog en god ven i et andet hus. I den faktuelle høringsproces oplyser leder, at den konkrete borger har et kommunikationsredskab der kan samtale via en talesyntese eller egen stemme, dog ønsker den konkrete borger ikke altid at benytte reskabet. Alle borgere udtrykke, at de er utrygge om natten, fordi der ikke længere er nattevagt på tilbuddet. I hørringssvar fra leder oplyses det at en borger efterfølgende er faldet og brækket sin ryg tidligt om morgene, hvor der ikke var personalen tilstede. Tilbuddet har efterfølgende sat nattevagt på, da den konkrete borger, grundet særlige udfordringer kan få tvagshandlinger om natte og derved øge risikoen for fald igen. Endvidere har uheldet gjort medborgerne meget utrygge om natte irelation til at der skulle ske et uheld igen. Side 17 af 31

18 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Jf. indikator 03.a. og indikator 04.a. har borgerne indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen gennem forskellige mødefora i tilbuddet. Det sker gennem det daglige samarbejde med medarbejderne, udarbejdelse af pædagogisk plan og beboerrådsmøde, samt husmøde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet generelt har relevant opmærksomhed på emnet, samt at der i handleplan, fagligplan og statusvurdering er beskrivelser omkring borgernes fysiske og mentale sundhed. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har de nødvendige kompetencer, for at kunne understøtte borgernes behov. Dertil får tilbuddet råd og vejledning fra sygeplejerske fra kommunen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på 3 (i middel grad 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Jf. indikator 04.a. udtrykker de fleste borgere at de trives i tilbuddet. Ledelse tilkendegiver, at de oplever at borgerne generelt trives godt, og de er opmærksomme på at enkelte borgere ønsker at fraflytte tilbuddet. Endvidere er der også borgere der har begyndende demens og derfor vil få det tiltagende sværere ved at trives i de nuværende rammer. Ledelsen udtrykker ønske om at deltage i visitationen, så den kvalificeres bedre og risikoen for fejlvistering minimeres. Ledelsen oplyser, at der er fokus på borgernes sundhed, hvilket socialtilsynet også kan observere indgår i handleplan og den faglige plan. Ledelsen fortæller, at de arbejder ud fra KRAM faktorerne, ligesom de også har sosuassistenter ansat på tilbuddet. Endvidere har en medarbejder været på kursus i pleje af borgere der har diabetes og dertil får tilbuddet råd og vejledning fra sygeplejerske fra kommunen. Emnet indgår i handleplan, faglig plan og statusvurdering og dertil arbejder tilbuddet ud fra KRAM faktorerne. Side 18 af 31

19 forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forholder sig refleksivt til emnet, med henblik på læring og forebyggende indsats. Socialtilsynet noterer sig, at den pædagogiske konsulent i kommunen fortløbende underviser i magtanvendelsesbegrebet, alt for at det er present for medarbejderne. Endvidere er det et emne der drøftes løbende på personalemøde, dog ikke kontinuerligt. Det er socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne har kendskab til procedure og retningslinjer ved magtanvendelse. Det noteres, at der skal udarbejdes ny procedure efter decentraliseringen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Ledelsen oplyser, at den pædagogiske konsulent i kommunen har undervist i magtanvendelsesbegrebet og gør det fortløbende. Dertil fortæller ledelsen, at emnet drøftes jævnligt på personalemødet og der er en fast procedure og retningslinjer for inberetning. Denne er dog fra det tidligere Rønne botilbud og skal derfor tilrettes lokalt efter decentraliseringen. Ledelsen fortæller, at de sjældent har magtanvendelser og hvis der opstår situationer, tilkaldes politiet. Medarbejderne fortæller samstemmende med ledelsen, at emnet drøftes jævnligt på personalemødet, men ikke er et fast punkt på personalemødet. Jf. indikator 06.a. er der procedure for indberetning. Ledelsen oplyser at der kun har været en magtanvendelse i 2013 og ingen i Når der har været en magtanvendelse drøftes episoden på det næstkommende personalemøde, alt for at sikre en fælles læring og en forbyggende indsats. Medarbejderne oplyser, at de efter magtanvendelse har samtale med de borgere der eventuelt har Side 19 af 31

20 overværet episoden eller være udsat for magtanvendelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger overgreb i den konkrete situation, men der er ingen formelle procedure for borgere der overværet ellers været udsat for overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 3 (i middel grad Ledelsen fortæller, at der indenfor den sidste periode har været flere psykiske overgreb der er relateret til en konkret borger. Der er taget konkrete tiltag på tilbuddet for at forebygge episoderne. Det oplyses, at der ikke er nogle formelle procedure for borgere der er udsat eller overvære et overgreb. Ledelsen forklare, at det håndteres individuelt, hvilket vurderes at give mening da borgerne alle er forskellige. Medarbejderne fortæller, at de i et konkret tilfælde har talt meget med de involverede medborgere og støttet dem med forskellige handlestrategier når der opstår situationer. Jf. indikator 07.a. er der ikke en fast procedure vedrørende overgreb, men episoder ved overgreb deles i personalegruppen, således at alle medarbejdere har kendskab til gængse handlestrategier med henblik på forbyggende indsats. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent leder der varetager den daglige drift relevant. Dertil noterer socialtilsynet, at leder og medarbejder tilbydes ekstern supervision, og at leder derudover har mulighed for faglig sparring i sit ledelses forum, samt ved Side 20 af 31

21 ledelsesmøder i kommunen. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at borgerne mødes af kompetente medarbejdere, og at sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Af det fremsendte materiale fremgår det at sygefraværet er på 5,6 %. I høringssvar fra leder er det oplyst, at sygefraværet fra marts til juli 2014 er på 7,37 %. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelses. Leder besidder ledelsesstrategier, der fordrer en åben samarbejdskultur. Endvidere er det socialtilsynets bedømmelse, at både leder og medarbejder tilbydes supervision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Leder er uddannet pædagog og har diplom i ledelse, samt ledelses erfaring fra tilbuddet Klintebo hvor hun blev leder i Ansat på Gartnerparken fra Leder tilkendegiver, at hendes lederuddannelse har været medvirkende til at hun er blevet bedre til at italesætte når udfordringerne opstår. Leder fortæller, at hun er en tydelig leder, både i forhold til sig selv og hvad hun forventer af sine medarbejdere. Medarbejderne giver udtryk for, at de er glade for deres nye leder. De beskriver leder som faglig kompetent ved at være tydelig, imødekommende, medinddragende og samtidig, at kunne stille krav til medarbejderne med forventning om at det efterleves. Leder oplyser, at hun får supervision af ekstern superviser, har kollegialsparring i sit ledelses forum og endvidere også har mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger på ledermøde i kommunen. Medarbejderne fortæller, at de får faglig supervision af ekstern superviser hver tredje måned og at de har mulighed for individuel supervision ved behov. Side 21 af 31

22 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets drift varetages kompetent. Der er en overvægt af faguddannede medarbejder ansat. Endvidere noterer socialtilsynet sig, at der i relation til nye medarbejdere er udarbejdet tjeklister, der sikrer, at medarbejderne får den nødvendige information om tilbuddets daglige drift og borgernes behov. Socialtilsynets bedømmelser er, at sygefraværet ikke er højere end på sammenliglige arbejdspladser, dog er der periodevist brugt mange vikare. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad 4 (i høj grad Leder oplyser, at fordelingen af medarbejdere på tilbuddet er; En sosu. ass. En sosu. elev To PAU- Ti pædagoger (plus to i projekt). En pædagogmedhjælper. Fastansat vikar. 4-8 tilkaldevikarer. Leder oplyser i denne forbindelse, at deres vikarforbrug i en periode har været relativt højt som følge af konkrete borgere. Med hensyn til introduktion af nye medarbejdere fortæller ledelse, at de har tjeklister der sikre at alle informationer vedrørende tilbuddets drift og borger bliver gennemgået. Leder oplyser personalegennemstrømningen er meget lav, der har været en der er gået på pension, en på efterløn og en medarbejder der er stoppet begrundet samarbejdsvanskeligheder. Side 22 af 31

23 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad I det fremsendte materiale fremgår det, at sygefraværet er på 5,6%. I høringssvar fra leder er det oplyst, at sygefraværet fra marts til juli 2014 er på 7,37 %. Leder fortæller at de har en sygefraværspolitik og at denne fungere efter hensigten. Generelt er det leders oplevelse, at der er god trivsel på tilbuddet med en åben dialog. Af den fremsendte trivselsrapport fremgår det, at der har været mobning og der efterlyses en synlig ledelse. Leder fortæller, at hun ikke i sin korte ansættelse har oplevet mobning blandt personalet og tænke ikke det er et tema længere. Dertil oplyses det, at der i relation til APV fra 2013 er udarbejdet handleplan. Endvidere fortæller leder, at der vil blive arrangeret en temadag omkring anerkendelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt har kompetence til at varetage målgruppens behov, men at tilbuddet med fordel kan opkvalificere med kompetencer indenfor psykiatrien, alt for at sikre alle borgers trivsel. At tilbuddet opkvalificere sig med viden indenfor psykiatrien. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet generelt har de kompetencer som målgruppen har behov for. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på de manglende kompetencer indenfor psykiatrien Socialtilsynet noterer sig og anerkender, at leder fremadrettet vil opkvalificere tilbuddet med kompetencer indenfor psykiatrien. Side 23 af 31

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 4 (i høj grad Leder giver udtryk for, at tilbuddet generelt har de kompetencer målgruppen har behov for, men at det vil være gavnligt med mere viden indenfor psykiatri. Det er leders strategi fremadrettet, at tilbuddet skal opkvalificere med kompetencer indenfor psykiatri, og den jeg - støttende - og løsningsfokuserede samtale. Medarbejderne tilkendegiver, at de generelt har de kompetencer målgruppen har behov for, samt at de generelt har gode muligheder for at få kompetenceudvikling. Leder fortæller, at det er hende meget på sinde, at borgerne mødes etisk korrekt, hvorfor leder fremadrettet vil have fokus tå emnet. I relation til en konkret borger har emnet været drøftet.i Ud fra dagbogsnotaterne fremstår medarbejdernes samspil med borgerne velkvalificerede. Dog kan sprogbruget til tider have karakter af en bedømmende tonen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4 Socialtisynet vurderer, at tilbuddets økonomi fremstår som bæredygtigt og rummer mulighed for faglig udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet bedømmer, at Gartnerparken fremstås som et økonomiske bæredygtigt tilbud. Side 24 af 31

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Indikatoren er ikke aktuel for kommunale tilbud i Socialtilsynet er ikke bekendt med, at tilbuddet har planlagt større investeringer. Socialtilsynet har fået oplyst, at tilbuddet budgetterer med en belægningsprocent på 94,1%. Der er på nuværende tidpsunkt ingen ledige pladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet. Tilbuddet har en budget rammer, som giver leder mulighed for at rekturettere primært faglærte medarejdere. Ligeledes er der afsat økonomiske midler til kompetence udvilking, hvilke socialtilsynet bedømmer sikerer relevant kvalitet for tilbuddets målgruppe. Side 25 af 31

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Socialtilsynets oplysninger vedrørende budget, afspejler tilbuddets målgruppe. Det fremgår af budgettets lønramme, at tilbuddet har mulighed for at ansætte primært faglærte medarbejdere. Ligeledes fremgår det af budgettet, at tilbuddet har afsæt midler til kompetenceudvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Ude fra de oplysninger socialtilynet har modtaget er det socialtilsynets overordnende bedømmelse, at tilbuddets økonomi fremstår som gennemskuelig. Socialtilsynet kan af fremsendte oplysninger ikke læse, hvordan de økonomiske omkostninger der er i forbindelse med personale faciliteret bliver dækket. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Da der er tale om et kommunalt tilbud, er der ikke beregnet nøgletal for Kravet om nøgletal, gælder for budgetåret 2015, og den årsrapport, som der skal afleveres af tilbuddet, 1. maj 2015, for året * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,5 Bofællesskabet har 32 boliger fordelt på 4 huse med 8 lejligheder i hver. Derudover er der i hvert hus en fælles opholdsstue, et fælles spisekøkken, fælles bryggers med vaskemaskine, tørretumbler og tørreskab, samt en atriumgård og flisebelagt terrasse. Side 26 af 31

27 I tilknytning til bofællesskabet, er der endvidere et servicehus, som indeholder kontor, personaletoilet/bad, personalerum, grupperum, café med tekøkken, garderobe og toiletter. Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer generelt er med til at understøttes borgernes trivsel, dog kan nogle borgere være udfordret af, at lejlighederne alle vender ud til fælles arealer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets brug af visualiseret kommunikation på eksempelvis køkkenskuffer og køkkenlåger er med til at sikre borgernes trivsel. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at borgernes trives med de fysiske rammer og har glæde af at tilbuddet er placeret tæt på bymidte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet generelt har fysiske rammer der understøtter borgernes behov. Det er dog Socialtilsynets bedømmelse, at nogle borgere er udfordret af, at alle lejligheder vender ud til fælles arealet og derfor har svært ved at være anonym. Endvidere er det Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets placering i byen gavne borgernes trivsel. Side 27 af 31

28 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad 3 (i middel grad Socialtilsynet observerer relevante rammer for borgerne, hvor borgerne har egen lejlighed med lille køkken, stue og soveafdeling, samt et stort badeværelse. Dertil er der til hver lejlighed egen terrasse. De borgere som socialtilsynet interviewer tilkendegiver, at de er glade for de fysiske rammer, herunder egne lejligheder og fælles stue/ køkken. Alle borgere har haft indfyldelse for indretningen af fælles lokalerne i deres hus og socialtilsynet observerer, at lokalerne er indrettet forskelligt og efter borgernes smag. Medarbejderne tilkendegiver, at borgerne trives med de fysiske rammer men fremhæver at der til tider kan være udfordringer for de borgere der ikke ønsker fællesskabet. Husene er indrettet så alle lejligheder vender ud til fælles arealer / lokale og det kan give nogle borgere udfordringer idet de ønsker mere anonymitet. Socialtilsynet observerer, at der i nogle huse er understøttende visualiserende kommunikation i form af board maker på alle køkkenlåger og skuffer, alt for at sikre borgerne genkendelighed. Ligeledes er der tavler med medarbejderfoto under de forskellige ugedage. I to huse har tilbuddet i køkken / alrum indkøbt cafeborde, da borgerne har behov for at sidde i mindre grupper. For nogle borgere er der også faste pladser. Side 28 af 31

29 Side 29 af 31

30 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 11,11 Sygefravær 16,90 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Side 30 af 31

31 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 641,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Side 31 af 31

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere