Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 30

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Lærkehøj Lindevangs Alle Frederiksberg Tlf.: Hjemmeside: (forsorgshjem/herberg) 18 til 67 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, hjemløshed) 18 til 67 år (hjemløshed, alkoholmisbrug) 18 til 67 år (hjemløshed, misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler) 18 til 67 år (hjemløshed, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis) 18 til 67 år (hjemløshed, misbrug af opioider) Pladser i alt: 40 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Martin Rasmussen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 30

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd godkender Lærkehøj som generelt egnet til at drive herberg efter 110. Dette efter lov om socialtilsyn. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 30

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Eksempler på opholdsplaner CV og straffeattest på forstander Opgørelse over vold og trusler Opgørelse over sygefravær Kopi af brandsyn Kontrolrapport fra fødevarestyrelsen Besøgsrapport fra arbejdstilsynet Sygefraværspolitik Driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune Publikation Akut boliger for unge hjemløse Virksomhedsplan 2014 Tidligere tilsynsrapport Interview med 2 borgere Interview med forstander og daglig leder Interview med 3 medarbejdere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 30

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Lindevangs Alle 009, 2000 Frederiksberg : Lindevangs Alle 009, 2000 Frederiksberg Martin Rasmussen Mitra Vatandoust Afdelinger Hjemløsning Herberget Lærkehøj Akutboliger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 30

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 30

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsyn Syds vurdering at Lærkehøjs personale forsøger at motivere og støtte borgerne til beskæftigelse/aktivitet, i den udstrækning den enkelte borger har kompetencer og ressourcer hertil, men på grund af massive misbrugsproblematikker hos mange af borgerne, er det meget få der er i beskæftigelse eller aktivitet. Lærkehøj er i gang med et projekt, der skal kunne tilbyde meningsfyldt aktivitet til de borgere der kan motiveres hertil, og forsøger at delagtiggøre borgerne i daglig oprydning og rengøring Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Lærkehøjs personale forsøger at motivere borgerne til beskæftigelse/aktivitet, men på grund af misbrugsproblematikker hos borgerne, er det meget få der er i beskæftigelse eller aktivitet. Lærkehøj er i gang med et projekt, der skal kunne tilbyde meningsfyldt aktivitet til de borgere der kan motiveres hertil, og forsøger at delagtiggøre borgerne i daglig oprydning og rengøring. Side 7 af 30

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 2 (i lav grad Lærkehøj er et 110 tilbud, og er således ikke et behandlingstilbud med pædagogiske planer/udviklingsplaner for de borgere der benytter sig af tilbuddet. Personalet prøver at motivere borgerne til beskæftigelse/aktivitet, og der er ganske få af der benytter sig af aktivitetstilbud og meget få der er i en eller anden form for beskæftigelse.. Det er meget få af de indskrevne borgere der er i beskæftigelse, og nogle få benytter sig af aktivitetstilbud ude af huset, ligesom nogle få af de indskrevne borgere deltager i nogle af de daglige pligter såsom oprydning, rengøring m.m. og borgerne tilbydes så f. eks. et gratis måltid mad for at deltage. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at medarbejderne på Lærkehøj i deres pædagogiske indsats arbejder på at støtte op om og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er fokus på relationsarbejdet, men de misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger der er hos de fleste af borgerne, vanskeliggør dette arbejde. Personalet har fokus på, og støtter op om, at borgerne får etableret, eller genetableret, kontakt til såvel familie som netværk. Side 8 af 30

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Medarbejderne på Lærkehøj arbejder i deres pædagogiske indsats på at støtte op om og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er fokus på relationsarbejdet, men de misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger der er hos de fleste af borgerne vanskeliggør dette arbejde. Personalet har fokus på, og støtter op om, at borgerne får etableret, eller genetableret, kontakt til såvel familie som netværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad 3 (i middel grad Indikator 02.c: Borgerne har med 3 (i middel Det er op til hver enkelt borger på Lærkehøj, om de ønsker at medvirke til at opstille mål for deres ophold, og således også i forhold til mål for sociale kompetencer og selvstændighed, og personalet opfordrer til at borgerne får lavet en opholdsplan med mål. Der følges op på eventuelle mål i det omfang borgeren kan/vil medvirke hertil, men misbruget fylder meget for den enkelte, og det er derfor begrænset i hvilket omfang borgeren har ressourcer til at medvirke til at opstille langsigtede mål. I det omfang borgeren har ressourcer til det, følges der op på opstillede mål. Noget opfølgning sker i forbindelse med, at der bliver etableret et egentligt møde, anden opfølgning tages i en sofa, på en trappeopgang eller hvor det nu lige er muligt at få borgeren i tale. Nogle af borgerne på Lærkehøj har gode sociale relationer til de andre beboere i huset, mens andre, på grund af psykiatriske problemstillinger, nærmest isolerer sig på deres værelser, og kun indgår i samspil i meget begrænset omfang.. Personalet forsøger, at skabe aktiviteter således, at borgerne får mulighed for at indgå i sociale relationer. Lærkehøj er meget præget af, at klientellet er misbrugere, hvoraf mange af dem også har svære psykiatriske problemstillinger, hvilket kan vanskeliggøre det at arbejde med sociale relationer., men der bliver bestemt skabt relationer i huset. Nogle af borgerne på Lærkehøj, ca. 25 %, har kontakt til såvel familie som netværk, i det omfang Side 9 af 30

10 udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse grad deres ressourcer tillader det. Lærkehøj arbejder en del med at skabe eller genskabe kontakt til f.eks. familiemedlemmer, som borgeren måske ikke har haft kontakt til i flere år. På grund af miljøet på Lærkehøj, synes personalet ikke det er hensigtsmæssigt, at eventuelt samvær med familie og netværk, hvor der er mindreårige børn, finder sted i huset, og opfordrer derfor altid borgerne til, at dyrke dette samvær et andet sted. Det kan f. eks være Tivoli, Zoo osv. Det er ikke tilladt at have overnattende gæster på Lærkehøj, hvilket i høj grad skyldes, at man ikke ønsker pusheraktivitet på stedet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Socialtilsyn Syd vurderer, at Lærkehøj arbejder ud fra en faglig tilgang, der er relevant i forhold til tilbuddets beskrevne målgruppe. Der arbejdes systematisk med fokus på relationsarbejde og motiverende tilgang. Resultatdokumentation i forhold til opnåelse af de opstillede mål for den enkelte borger, fremgår af dennes opholdsplan, og der findes ikke en samlet oversigt i forhold til resultatdokumentation. Ud fra interview med borgere, medarbejdere og ledelse er det Socialtilsyn Syds vurdering, at borgerne inddrages i det omfang der er muligt med baggrund i den enkelte borgers ressourcer og kompetencer. Beboerrådet på Lærkehøj inddrages også i daglig drift, i det omfang det giver mening. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at borgerne bliver set, hørt og anerkendt, ligesom tilsynet under rundvisningen observerede er etisk og ligeværdig Side 10 af 30

11 tilgang til borgerne. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har fokus på at støtte op om, at borgerne får adgang til relevante sundhedsydelser, ligesom der er stor bevågenhed i forhold til at tilbyde boregerne mulighed for deltagelse i motionsaktiviteter som f. eks. svømmehal, sportshal osv. Lærkehøj har ligeledes særlig fokus på at borgerne tilbydes god og ernæringsrigtig kost. Der har i flere år ikke været foretaget magtanvendelser på tilbuddet, og det er Socialtilsyn Syds vurdering, at personalet har en konfliktnedtrappende tilgang til borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Lærkehøjs målgruppe er hjemløse og den primære opgave er at yde omsorg. Derudover arbejder Lærkehøj systematisk med motiverende tilgang og relationsarbejde i forhold til den enkelte borger. Der er tilgængelighed i personalegruppen, og borgerne giver udtryk for, at de får den hjælp og støtte de har behov for. De faglige metoder og tilgange drøftes kontinuereligt på personalemøder, og der er fokus på om der er en effekt af arbejdet, eller om der er behov for at ændre og justere. Side 11 af 30

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad 3 (i middel grad Lærkehøj arbejder med individuel tilgang til den enkelte borger, og der arbejdes relationspædagogisk, da relationen er nødvendig for at komme tæt på borgeren. og dermed få dem til at åbne sig i forhold til, at Lærkehøj kan medvirke til at borgeren får løst nogle af sine problemer. Lærkehøj arbejder med at motivere borgerne til videreudvikling, og det er et vanskeligt arbejde på grund af de massive problemer de fleste af de hjemløse har. Den primære opgave for Lærkehøj er at give omsorg og støtte, til de borgere der frekventerer tilbuddet Lærkehøj er et 110 tilbud og der udarbejdes derfor ikke egentlige behandlingsplaner på borgerne, da opholdet som oftest er af kortere varighed. Der tages derfor udgangspunkt i de handleplaner der ligger fra kommunerne i forhold til målarbejde, og opnåelse af disse mål kan ses i borgerens journal. Borgerne tilbydes at få oprettet en opholdsplan, og de der ønsker at medvirke, har også mål og resultater beskrevet i denne plan. Personalet gennemgår disse planer på personalemøder i forhold til målopfyldelse og til udarbejdelse af nye mål. Dette sker i samarbejde med den enkelte borger. På personalemødet danner planerne også baggrund for faglige diskussioner, der evt. kan føre til ændret pædagogisk praksis eller tilgang. Det er langt fra alle borgere der frekventerer Lærkehøj der har en 141 handleplan, og dermed mål for deres ophold. Kommunerne er opmærksomme på dette, og ofte blive handleplanen lavet i et samarbejde mellem Lærkehøj og kommunen. Lærkehøj har i samarbejde med Frederiksberg Kommune indgået en fokusaftale, hvor der er fokus på at dokumentere resultater, og det er et område der arbejdes meget med i øjeblikket, da resultatdokumentation er et krav fra flere forskellige instanser. For de borgere der har mål i deres 141 handleplan, vil resultatet af målopfyldelse kunne ses ud af Side 12 af 30

13 disse, ligesom det vil fremgå af borgernes opholdsplaner. Der findes ikke en samlet resultatoversigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Borgerne inddrages i det omfang det er muligt ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer. Borgeren er altid medindraget i forbindelse med udarbejdelse af opholdsplan og mål i forbindelse hermed. Lærkehøj arbejder med en høj etik i forhold til borgerne, og borgerne giver udtryk for at de får de bliver inddraget i eget liv og at intet foregår henover hovederne på dem. Der er beboerråd på Lærkehøj, og dette råd inddrages og høres også i forhold til Lærkehøjs daglige drift, i det omfang det giver mening. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Såvel ledelse som medarbejdere giver udtryk for, at borgerne på Lærkehøj inddrages i det omfang det er muligt i forhold til den enkelte boregers ressourcer og kompetencer. Borgerne bliver set, hørt og anerkendt, og Lærkehøj arbejder med en høj etik i arbejdet med borgerne. Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov De interviewede borgere oplyser, at personalet har en pæn omgangstone i forhold til borgerne, hvilket man bestemt ikke kan sige når det drejer sig om omgangstonen borgerne imellem. Borgerne føler sig lyttet til og taget alvorligt af personalet, og personalet er altid tilgængeligt. "Vi får den hjælp vi skal have, og vi går meget sjældent forgæves til personalet" Det er borgerenes eget liv, og der tages meget sjældent beslutninger hen over hovedet på dem. Borgerne inddrages med største selvfølgelighed i de beslutninger der vedrører dem selv. Der er beboerråd på Lærkehøj, hvor det er borgerne selv der dagsordensætter og styrer mødet, og personalet støtter op i det omfang borgerne ønsker det. På grund af borgernes psykiske habitus er det ofte vanskeligt, at få beboerrådet til at fungere ordentligt, og ind imellem bliver møderne ikke til noget, da der ikke dukker nogle borgere op. Derfor har Lærkehøj, som motivationsfremmende foranstaltning, tilbudt et gratis måltid mad til de borgere der deltog i beboerrådsmødet, og dette har Side 13 af 30

14 bevirket at flere mødte op. Beboerrådet inddrages i Lærkehøjs daglige drift i den udstrækning det giver mening og er hensigtsmæssigt. Derudover er beboerrådet med til at arrangere aktiviteter såsom overlevelsesture, ture i svømmehal m.m. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Generelt er sundhedstilstanden hos de borgere der frekventerer Lærkehøj rigtig dårlig, hvorfor Lærkehøj har øget fokus på såvel kost som motion. Medarbejderne forsøger at motivere borgerne til at deltage i fysiske aktiviteter i svømmehal, sportshal eller i Lærkehøjs eget motionsrum. Lærkehøj har en køkkenmedarbejder der har fokus på ernæringsrigtig kost, og der tages hensyn til, at en del af borgerne har meget dårligt tandsæt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser De interviewede borgere fortæller, at Lærkehøj er herbergernes D'Angleterre, og de fysiske rammer er betydeligt bedre end på andre herberger. Her er der eget værelse med bad og toilet, om end værelserne godt kunne have været en smule større. De gode fysiske rammer er med til at man trives på Lærkehøj, da der her er mulighed for at gå ind til sig selv og lukke døren. Personale og ledelse oplyser, at borgerne kommer igen og igen til Lærkehøj, hvilket indikerer, at det er et sted borgerne trives, da de ellers ville henvende sig på andre herberger. Der er meget lidt hærværk på Lærkehøj i forhold til andre herberger, og boregerne er opmærksomme på, at der bliver passet godt på de fysiske rammer. Borgerne på Lærkehøj får støtte fra personalet i forhold til at opsøge relevante sundhedsydelser i det etablerede system, og borgerne tilbydes også ledsagelse, hvis de har behov for det. Der er fast tilknyttet sygeplejerske på Lærkehøj. Hun tager sig af behandling af sår og andet sundhedsfagligt arbejde, og hun hjælper borgerne med at bestille tid hos relevante behandlere. Personalet er meget opmærksomme på borgernes fysiske tilstand. Side 14 af 30

15 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Lærkehøj tilbyder borgerne deltagelse i motion i form af fysisk aktivitet i idrætshal hver fredag, ligesom der jævnligt arrangeres ture i svømmehal. Medarbejderne forsøger at motivere borgerne til at dyrke motion, og dette lykkes ind imellem. Lærkehøj har et motionsrum som p.t ikke er i anvendelse, da det bruges som depot i forbindelse med renovering af lokaler, men motionsrummet vil blive etableret igen efter endt renovering. Lærkehøj har øget fokus på ernæringsrigtig kost, og der er mulighed for at købe 3 daglige måltider. I kostplanlægningen bliver der også taget hensyn til borgernes dårlige sundhedstilstand, således har flere borgere ingen eller kun få tænder, hvorfor det er vigtigt der også tilbydes mad til de personer der har dette problem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Der er ikke magtanvendelser på Lærkehøj Personalet på Lærkehøj har en konfliktnedtrappende tilgang til borgerne, hvis disse bliver truende eller udadreagerende, og i eskalerende tilfælde tilkaldes politiet. Selvom der ikke forekommer magtanvendelser på stedet, er det alligevel et emne der jævnligt bringes op på personalemøde og i andre faglige fora. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Der er ikke magtanvendelser på Lærkehøj. Personalet er meget opmærksomme på at konfliktnedtrappe, når der er optræk til konflikt, og er der borgere der bliver truende og udadreagerende tilkaldes politiet. Da der ikke er magtanvendelser på Lærkehøj, er der ikke noget at dokumentere og følge op på i forhold til disse. Har der været konflikter, der har givet anledning til at politiet blev tilkaldt, gennemgås disse episoder, med henblik på om der kunne være handlet anderledes i den konkrete situation. Magtanvendelse er jævnligt punkt på dagsordenen ved personalemøder, og alle medarbejdere er Side 15 af 30

16 bekendt med lovgivning og procedure i forhold til magtanvendelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Lærkehøj er et forholdsvis råt miljø, der er meget præget af misbrug og svære psykiatriske problemstillinger. Der er jævnligt uoverensstemmelser borgerne imellem på Lærkehøj, og i de situationer forsøger personalet at konfliktmægle mellem de involverede parter. Arbejdet med at skabe gode sociale relationer imellem borgerne på Lærkehøj er også med til at mindske antallet af overgreb borgerne imellem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 3 (i middel grad Lærkehøj er et forholdsvis råt miljø, der er meget præget af misbrug og svære psykiatriske problemstillinger. Der er jævnligt uoverensstemmelser borgerne imellem på Lærkehøj, og i de situationer forsøger personalet at konfliktmægle mellem de involverede parter. Arbejdet med at skabe gode sociale relationer imellem borgerne på Lærkehøj er også med til at mindske antallet af overgreb borgerne imellem. Lærkehøj har procedurer for aktion i forbindelse med overgreb, og disse procedurer er kendt af medarbejderne. Alle medarbejdere har førstehjælpskursus, og der er bestemt procedurer i forbindelse med dødsfald. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en velkvalificeret ledelse, der er i besiddelse af relevante faglige og ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer i forhold til arbejdet med målgruppen. Side 16 af 30

17 Via interview med medarbejdere og ledelse, fik Socialtilsyn Syd oplyst, at medarbejderne tilbydes ekstern supervision hver 6. uge og at ledelsen modtager supervision i fornødent omfang Lærkehøj har en faglig bredt sammensat bestyrelse, der mødes 4 gange om året. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at såvel personalegennemstrømning som sygefravær er forholdsmæssigt højt sammenlignet med andre sociale tilbud, og hvorvidt dette også gør sig gældende i forhold til sammenligning med andre tilbud af samme type vides ikke, da der ikke findes dokumentation herfor. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Lærkehøjs ledelse består af forstander ( der også er forstander på herberget Lindevangen, der ligger i nabohuset) samt en daglig leder, der begge har relevant faglig uddannelse. Forstanderen har været ansat som forstander i 20 år, og har taget Frederiksberg Kommunes et årige lederuddannelse, ligesom han har gennemgået diverse relevante leder- og faglige kurser. Derudover har han vedligeholdt sine kompetencer ved deltagelse i relevante kurser, seminarer og temadage. Medarbejderne får ekstern faglig supervision hver 6. uge, og ledelse får ekstern supervision i det omfang der er behov. Lærkehøj har en faglig bredt sammensat bestyrelse, der mødes 4 gange om året. Side 17 af 30

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Ledelsen består af forstander og daglig leder, der begge har relevant faglig grunduddannelse. Forstanderen har været leder af Lærkehøj siden det blev etableret, og er også forstander på Lindevangen der er beliggende i bygningen ved siden af Lærkehøj. Begge steder er herberg. Forstanderen har været ansat på stedet i 20 år, og har gennemgået den 1 årige videregående uddannelse for socialpædagoger ved den Sociale Højskole og Frederiksberg Kommunes etårige lederuddannelse. Har derudover deltaget i diverse lederkurser gennem årene, ligesom han har vedligeholdt sin faglighed gennem deltagelse i diverse kurser, temadage og seminarer. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Lærkehøj har en faglig bredt sammensat bestyrelse, der mødes 4 gange om året. Der er, udover information fra ledelsen, også faglige diskussioner i bestyrelsen, og dette er med til at optimere og styrke Lærkehøj. Medarbejderne får faglig supervision hver 6. uge af ekstern supervisor, og ledelse får ekstern supervision i det omfang der er behov. Derudover er der daglig faglig sparring i forbindelse med overlap mellem de forskellige teams, og ledelsen står til rådighed for sparring, hvis en medarbejder ønsker det. Personalemøderne er også et forum hvor der foregår sparring og diskussion af faglige problemstillinger og temaer. Lærkehøj har en faglig bredt sammensat bestyrelse, der mødes 4 gange om året. Der er, udover information fra ledelsen, også faglige diskussioner i bestyrelsen, og dette er med til at optimere og styrke Lærkehøj. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Den tværfagligt sammensatte medarbejdergruppe sikrer, at der er relevante kompetencer tilstede på Lærkehøj, og borgerne på udtrykte stor tilfredshed med personalet. Såvel personalegennemstrømning som sygefravær er forholdsmæssigt højt sammenlignet med andre sociale Side 18 af 30

19 botilbud, men hvorvidt det gør sig gældende i forhold til andre herbergvides ikke, da der ikke er sket en sammenligning på dette område. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 3 (i middel grad På Lærkehøj er der ansat både pædagoger, socialrådgivere og sygeplejerske og de tilbyder støtte til borgerne ud fra hver deres faglighed. Lærkehøj må siges at besidde de relevante kompetencer til målgruppen, og de borgere tilsynet talte med ved besøget, gav udtryk for, at der var stor tilgængelighed i hele personalegruppen, og at borgerne fik den hjælp og støtte de havde behov for. På grund af det barske arbejdsmiljø der er på Lærkehøj, er der som følge heraf også en del personalegennemstrømning. Nogle få medarbejdere har som Søren været med fra starten. På grund af det barske arbejdsmiljø er der forholdsvis mange sygemeldinger på Lærkehøj, men hvorvidt det er over gennemsnittet i forhold til andre herberger vides ikke, da der ikke er sket en sammenligning på dette område. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en velkvalificeret medarbejderstab, bestående af en bredt tværfagligt sammensat personalegruppe med forskellige videns- og erfaringsområder. Medarbejderne arbejder systematisk med udgangspunkt i tilbuddets værdier og faglige tilgange, hvilket tilsynet Side 19 af 30

20 observerede under rundvisningen på tilbuddet, hvor medarbejderne havde en ligeværdig og etisk omgangstone i forhold til borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejdergruppen på Lærkehøj er tværfagligt sammensat med forskellig videns- og erfaringsområder, og samlet set er der relevante kompetencer tilstede på Lærkehøj. Medarbejderne er bekendt med tilbuddets faglige tilgange og metoder, og der arbejdes kontinuerligt med at videreudvikle og justere på dette område, i takt med at der sker nye udfordringer i målgruppen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Den samlede medarbejdergruppe på Lærkehøj er bekendt med de faglige tilgange og metoder der benyttes i huset. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med forskellig videns- og erfaringsområder, og samlet set er der relevante kompetencer tilstede på Lærkehøj. Ved nyansættelser er der fokus på, at kommende medarbejdere har relevant uddannelse og erfaring, og gerne også kendskab til målgruppen. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Lærkehøj får flere og flere borgere med psykiatriske problemstillinger, og dette er de ikke helt gearet til, hvorfor der er øget fokus på at øge kompetenceniveauet indenfor dette felt, både i form af efteruddannelse i den eksisterende personalegruppe og i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. Socialtilsyn Syds observationer i forbindelse med besøget på Lærkehøj viste, at der var et adækvat og respektfuldt samspil mellem borgere og medarbejdere, og der var en rummelig, varm og imødekommende atmosfære. De interviewede borgere gav udtryk for at de bliver behandlet respektfuldt af personalet, og at den Side 20 af 30

21 Tema Gns. bedømmelse tværfagligt sammensatte personalegruppe gør, at der er de kompetencer tilstede på Lærkehøj som borgerne har brug for. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,3 Der er tale om en selvejende institution, som i væsentlig grad er understøttet af Frederiksberg Kommune, og hvor samtlige pladser er til rådighed for kommunen. Tilbuddet har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, hvorfor det generelt må formodes, at kommunen, så længe der er en gældende driftsoverenskomst, vil understøtte tilbuddet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Der er tale om en selvejende institution, som i væsentlig grad er understøttet af Frederiksberg Kommune, og hvor samtlige pladser er til rådighed for kommunen. Indikator 11.b I forhold til indikator 11.b. er tilsynet enigt i, at der for nuværende ikke er behov for væsentlige investeringer. Indikator 11.c: Som følge af, at der i den aflagte årsrapport ikke er opgjort en egenkapital, er det ikke muligt at bedømme bæredygtigheden i forhold hertil. I kraft af, at der er tale om et kommunalt-lignende tilbud vurderes det dog, at kommunen i vid udstrækning vil Side 21 af 30

22 understøtte bostedet økonomisk, hvorved tilbuddets økonomi vurderes at være bæredygtig. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad Der er afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for 2013, og der er således ingen bemærkninger til regnskabet. Det er oplyst, at tilbuddet ikke har planlagt større investeringer i nær fremtid. Der er tale om en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. I den aflagte årsrapport for 2013 er der ikke opgjort en egenkapital (over-/underskud afregnes til Frederiksberg Kommune). Som følge heraf er det ikke muligt at opgøre en soliditetsgrad, og derfor ej heller muligt at afgive en bedømmelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i Efter det oplyste vurderes det, at der er afsat tilstrækkelige midler til kurser/uddannelse. Tilbuddet har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, hvorfor det generelt må formodes, at kommunen, Side 22 af 30

23 forhold til prisen og tilbuddets målgruppe så længe der er en gældende driftsoverenskomst, vil understøtte tilbuddet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer I budget 2014 er der afsat kr. til kursus og uddannelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Med de foreliggende oplysninger er det ikke muligt for nuværende at konkludere på kriterium 13. Det forventes, at indikatoren kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse I den aflagte årsrapport for 2013 er der ikke beregnet nøgletal, hvorfor det ikke er muligt at afgive bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Det er Socialtilsyn Syds vurdering at de fysiske rammer er særdeles velegnet til formålet. Tilbuddet er bygget til og indrettet som herberg, hvorfor Side 23 af 30

24 de fysiske ramme er tilpasset målgruppen, og dermed skal understøtte borgernes trivsel. Tilbuddet er indrettet med enkeltværelser, der har eget bad og toilet, hvilket borgerne udtrykker stor tilfredshed med, da denne indretning er med til at sikre, at det er muligt at have en smule privatliv. Der er gode lyse fælleslokaler, hvor der er mulighed for aktiviteter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Lærkehøj er bygget til og indrettet som herberg, hvorfor de fysiske ramme er tilpasset målgruppen, og dermed skal understøtte borgernes trivsel. Lærkehøj er indrettet med enkeltværelser, der har eget bad og toilet, hvilket borgerne udtrykker stor tilfredshed med, da denne indretning er med til at sikre, at det er muligt at have en smule privatliv. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov De borgere Socialtilsyn Syd talte med under tilsynet, gav alle udtryk for at de fysiske rammer på Lærkehøj er særdeles gode. Der er værelse med eget bad og toilet, hvilket alle borgerne sætter stor pris på. Dog synes borgerne at værelserne er lidt for små. I forhold til udendørsarealerne ønskede de interviewede borgere, at der var mulighed for at benytte den have der ligger lige bagved Lærkehøj, men denne bruges til medfølgende børn på Lindevangen, der ligger i bygningen ved siden af. De hjemløse kalder Lærkehøj for herbergenes D'Angleterre. Lærkehøj er bygget og indrettet som herberg, hvorfor de fysiske rammer er tilpasset målgruppen. Der er enkeltværelser med bad og toilet, og der er fælleslokaler til såvel spisning som aktivitet og ophold. Der er indrettet sundhedsklinik i huset, og borgeren gør flittigt brug af den hjælp de kan få af Side 24 af 30

25 sygeplejersken. Side 25 af 30

26 Side 26 af 30

27 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Bestyrelsesformand: Kirsten Lund Larsen, formand for bestyrelsen, udpeget af KFUKs Sociale Arbejde Ansat som national chef i Red Barnet fra marts 2014, ansvarlig for Red Barnets lokale og sociale arbejde i Danmark Generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark fra Konsulent indenfor kommunikations og udviklingsbistand Planlægningschef og vicegeneralsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Regional repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp i det sydlige Afrika, udstationeret i Harare Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, suppleret med master i Communication for Development fra Malmö Högskola 2001 Engageret på frivillig basis i Brønshøj kirkes menighedsråd siden 2004, fra 2008 som næstformand Næstformand: Merete Dige Bestyrelsesmedlem: Cecilie Vestergaard Raaberg, f Uddannelse: Cand.theol. Arbejde: Teologisk medarbejder og ledelsessekretær hos Bibelselskabet. Hjælpepræst i Sankt Jakobs Kirke Andre bestyrelsesposter: Tidligere bestyrelsesformand for Kammerkoret Broccoli og Side 27 af 30

28 tidligere bestyrelsesmedlem i Musikaftenskolen MUA Andet relevant info: Tidligere ansat i Mariakirken, Istedgade Bestyrelsesmedlem: Karin Garde Valgt ind i 2010 Kompetencer: Speciallæge i psykiatri 1975, Overlæge ved Sct.Hans Hospital fra 1983 til 2013 Leder af hospitalets museum fra Aktiv i diverse frivillige organisationer indenfor psykiatrien fx afstigmatisering og i som er en forening der genopretter havefunktionen på hospitalet for at fremme aktivering af de ofte meget langvarigt indlagte patienter. Foredragsvirksomhed og undervisning af kolleger og i pårørendeorganisationer. Side 28 af 30

29 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad - Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger - Lønomkostninger, fast personale - Omkostninger, særlig ekspertise - Omkostninger, kompetenceudvikling - Omkostninger, leder - Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Personaleomsætning 8,34 Sygefravær 38,62 Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 110. Afdeling: Herberget Lærkehøj Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold 1.434,00 Tilbudstype: 110. Afdeling: Akutboliger Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold 695,00 Side 29 af 30

30 Side 30 af 30

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkehøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkehøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkehøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere