Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 37

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Grundtvigsvej, Granhøjen Blindestræde Holbæk Tlf.: Hjemmeside: (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 60 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum) Pladser i alt: 19 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Henriette Aase Kær Philipsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Grundtvigsvej, Granhøjen er et længerevarende tilbud oprettet efter SL 108 med 19 pladser. Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har brug for varig pleje og omsorg. Borgernes udfordringer kommer til udtryk i form af autismespektrumforstyrrelser og/eller lettere hjerneskade. Alderskriteriet er 18 til 60 år ved indflytning. I udgangspunkt er borgernes oftest under 40 år ved indskrivning. Side 2 af 37

3 Grundtvigsvej, Granhøjen er beliggende dels centralt i Nykøbing Sjælland by og dels lidt uden for Sorø by. I Nykøbing Sjælland udgøres tilbuddet af en ældre villa med plads til 6 borgere. Borgerne har individuelle værelser, fællesfaciliteter og en lukket have. Hertil er der tilknyttet 6 selvstændige lejligheder med moderne indretning. I Sorø udgøres tilbuddet af en villa med plads til 7 borgere. Borgerne har individuelle værelser, fællesfaciliteter samt tilhørende have. Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at Grundtvigsvej, Granhøjen regodkendes efter Lov om socialtilsyn og at tilbuddet lever op til kvaliteten jf. kvalitetsmodellens syv temaer. Socialtilsynet konkluderer, at Grundtvigsvej, Granhøjen er et tilbud med høj faglig kvalitet, hvor borgerne støttes ud fra deres individuelle behov til at leve et liv så selvstændigt som muligt ud fra borgernes egne præmisser. Det er socialtilsynets konklusion, at Grundtvigsvej, Granhøjen har et klart formål med indsatsen og at retningen på den faglige indsats styres af mål, opsat af de visiterende kommune. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne forholder sig til borgerne med respekt og anerkendelse og at tilbuddets anvendelse af en anerkendende, narrativ, systemisk og miljøterapeutisk tilgang understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det er ligeledes socialtilsynets konklusion, at tilbuddets beskrevne metoder og tilgange er at finde som en rød tråd igennem hele tilbuddet. Det er også socialtilsynets konklusion, at tilbuddet med fordel kan overveje reglen om, at borgerne ikke må ryge på egne værelser, set i lyset af borgernes selvbestemmelsesret. Socialtilsynet konkluderer, at Grundtvigsvej, Granhøjen er velorganiseret og kompetent ledet, med ledelsesmæssigt nærvær igennem organisationen. Den samlede medarbejdergruppe har de kompetencer, der er nødvendige for at sikre, at formålet med indsatsen jf. serviceloven realiseres og bidrager til, at borgerne trives. Slutteligt konkluderer socialtilsynet, at de fysiske forhold sætter en god ramme om den pædagogiske indsats og tilbyder borgerne rum til såvel privatliv og fællesskab, om end socialtilsynet vurderer, at størrelsen på nogle værelser, samt det faktum at nogle borgere skal dele toilet og bad, ikke er tidssvarende. Side 3 af 37

4 *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Udleveret på tilsynet: 141 handleplan på borger (Grundtvigsvej) 141 handleplan på borger (Skovperlen) Status på borger (Grundtvigsvej) Status på borger (Skovperlen) Effektmåling på borger (Grundtvigsvej) Effektmåling på borger (Skovperlen) Pædagogiks handleplan på borger (Grundtvigsvej) Samarbejdskontrakt mellem tilbuddet og borger (Grundtvigsvej) Socialtilsynet observerede samspil mellem medarbejdere og borgere på Grundtvigsvej, hvor også en borger fremviste sin lejlighed. Socialtilsynet blev vist rundt i de fysiske rammer på Skovperlen og observerede hvorledes tilbuddet er indrettet. Socialtilsynet fik under tilsynet fremvist eksempler på dokumentation fra henholdsvis Grundtvigsvej og Skovperlen. Vinni Holst, afdelingsleder Grundtvigsvej, uddannet socialpædagog, ansat på tilbuddet i 7 år, har interne ledelseskurser. Gertrud Andersen, Teamleder Grundtvigsvej, systemisk og narrativ terapeut uddannet på tilbuddet, ansat 15 år på tilbuddet, har gennemgået flere forløb på Granhøj også ledelsesmæssigt. Borger, Grundtvigsvej, boet 2,5 år på tilbuddet (og flere år i organisationen) Side 4 af 37

5 Borger, Grundtvigsvej, boet 10 år på tilbuddet (og 20 år i organisationen) Interviewkilder Medarbejder, Grundtvigsvej, uddannet pædagog, ansat på tilbuddet i 6 måneder. Medarbejder, Grundtvigsvej, ufaglært, deltaget i organisationens interne kurser gennem tiden, ansat på tilbuddet i 23 år. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 37

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Blindestræde 1, 4300 Holbæk Frank Lund Pedersen Henriette Aase Kær Philipsen Afdelinger Skovperlen Grundtvigsvej Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om en re-godkendelse af Grundtvigsvej, Granhøjen, hvorfor der vil være fokus på alle 7 temaer i kvalitetsmodellen. Side 6 af 37

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 37

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Overført fra tilsynet d : Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskyttet beskæftigelser eller et aktivitets- og samværstilbud. Det er endvidere tilsynets vurdering, at beskæftigelse eller aktivitetstilbud er individuelt tilrettelagt ud fra hver borgers ressourcer og forudsætning, samt at her sker en kontinuerlig faglig opfølgning, med inddragelse af borgere og ved koordinering mellem koncernens dag- og døgnmedarbejdere med ansvar for støtten til borgerne. Tilsynets vurdering beror på udtalelser fra borgere, ledelse og medarbejdere og som tilsynet konstaterer underbygget ved gennemgang af dokumentation i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter Overført fra tilsynet d : Side 8 af 37

9 borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er tilsynets bedømmelse, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskyttet beskæftigelser eller et aktivitets- og samværstilbud. Det er endvidere tilsynets bedømmelse, at borgerne bidrages reel medindflydelse på indhold og omfang af beskæftigelses eller aktivitetstilbud, ligesom det er tilsynets vurdering, at her er af tilfredshed blandt borgerne med deres respektive beskæftigelses eller aktivitetstilbud. Det er endelig tilsynets bedømmelse, at såvel beskæftigelse som aktivitetstilbud i vid udstrækning er individuelt tilrettelagt og taget udgangspunkt i de enkelte borgeres ressourcer og forudsætninger. Tilsvarende er det tilsynets bedømmelse, at her i samarbejde med borgerne sker en kontinuerlig faglig opfølgning på borgernes profitering af deres beskæftigelses eller aktivitetstilbud. Side 9 af 37

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Overført fra tilsynet d : Ifølge teamleder opsættes her mål og delmål for alle borgeres dagsbeskæftigelse eller aktiviteter. Målene opstilles i et samarbejde mellem borgere, medarbejdere og nærmeste leder/teamleder. Teamleder oplyser endvidere, at ikke alle borgere har modtaget en 141 myndighedshandleplan. Handlekommunernes vurderinger omkring dagsbeskæftigelse eller aktivitet og samværstilbud foreligger derfor ikke for alle borgere i tilbuddet. Derimod er her en internt udarbejdet udviklingsplan for alle borgere i tilbuddet (pædagogiske handleplan), hvor mål og delmål for beskæftigelse fremgår som fast punkt. De borgere tilsynet taler med, giver alle udtryk for af tilfredshed med deres muligheder for beskæftigelse i tilbuddet. Borgerne oplyser endvidere, at de oplever reel medindflydelse på beskæftigelse og daglige aktiviteter. Det fremgår af borgernes beskrivelser af egen beskæftigelse og aktiviteter, at disse er individuelt tilpasset i tid og omfang ud fra borgerens ressourcer og forudsætninger. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Ved gennemgang af dokumentation i tilbuddet fremgår det, at der er taget konkret stilling til mål for borgernes dagbeskæftigelse og aktivitet, samt at status på borgerens udvikling omkring beskæftigelse følges kontinuerligt i et samarbejde mellem medarbejdere i borgernes dagtilbud og medarbejdere i døgntilbuddet. Overført fra tilsynet d : I dette af koncernens tilbud indgår to gange seks døgnpladser fordelt på henholdsvis én adresse med seks døgnpladser og seks selvstændige adresser i umiddelbar nærhed. De seks døgnpladser i umiddelbar nærhed består af selvstændige lejligheder, der er opført i forlængelse af hinanden i ét plan. På dagen for tilsynet er her visiteret borgere til ti af tilbuddets tolv døgnpladser. To af de seks lejligheder i ét plan er lejet ud til borgere, der er tilknyttet koncernen i et andet regi. Samtlige Side 10 af 37

11 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse visiterede borgere i tilbuddet modtager enten beskyttet beskæftigelse eller et aktivets og samværstilbud. Nogle borgere oplyser, at de har skiftet dagsbeskæftigelse mens de har boet i tilbuddet. Borgerne oplyser endvidere, at de dels selv har været inddraget i skiftet og at der ikke har været perioder mellem skift, hvor de har været uden dagsbeskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikrer borgernes mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Tilbuddet arbejder individuelt med borgernes ressourcer og understøtter den enkelte borgers valg og deltagelse i hverdagslivet. Medarbejdernes fokus på borgernes selvstændighed og sociale relationer er således afspejlet i hverdagen på tilbuddet, hvor den pædagogiske tilgang afspejler en hensigt om at borgerne lever så selvstændigt som muligt og hvor borgernes sociale relationer i og uden for tilbuddet styrkes. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet er orienteret mod lokal- og civilsamfundet og deltager her efter borgernes ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i understøtter borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Side 11 af 37

12 borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har stor fokus på de områder, der påvirker borgernes muligheder for at indgå i sociale relationer, eksempelvis angst og tilbuddet arbejder målrettet med at tilbyde borgerne redskaber, så de bedre kan tackle deres situation. Ligeledes er det socialtilsynet bedømmelse, at tilbuddet understøtter borgenes relationer til familie og øvrige netværk og understøtter borgernes mulighed for samvær med disse. Dette er eksempelvis gennem praktisk hjælp til transporten eller til at arrangere en stor fødselsdag. Endeligt bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet har stor fokus på at støtte borgerne til selvhjælp, for således at styrke borgernes selvstændighed. Dette underbygges af borgerne, der udtrykker, at de varetage en lang række af funktioner selvstændigt, hvor medarbejderne er til rådighed efter behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på det materiale, socialtilsynet fik fremvis ved tilsynet. Heri fremgår det, at der er opstillet mål i relation til borgerens selvstændighed og sociale kompetencer og at målene er udarbejdet i samarbejde med borgeren. Dog er målene ikke umiddelbart målbare og uden handlingsanvisninger. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på samstemmende udtalelser fra ledelse, medarbejdere og borgere. Det oplyses, at borgerne hver uge deltager i fællesspisning på et nærliggende tilbud indenfor organisationen, hvor formålet også er at lave netværk med andre borgere i organisationen. Borgeren deltager også, efter interesse, i mande- eller pigegrupper indenfor organisationen. Hertil er der borgere, der deltager i det lokale foreningslivet og tilbuddet arrangerer løbende aktiviteter i nærmiljøet såsom bowling og biografture. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og borgere tilkendegiver, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk i dagligdagen. Side 12 af 37

13 samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Tilbuddet afholder årligt to sociale pårørendearrangementer, sommer- og julefest og tilbyder desuden netværksmøder, hvor den enkelte borger, dennes pårørende samt tilbuddets medarbejdere deltager. Ledelsen tilkendegiver, at flere af borgerne har ældre pårørende, hvorfor tilbuddet tilbyder at hente de pårørende op til et besøg, i tilbuddets egen bus. Borgerne, socialtilsynet talte med, fortæller om at have deres pårørende på besøg, hvor besøgene foregår i tilbuddets fællesstue. Både borgere og ledelse fremhæver dette som en hyggelig og social begivenhed for hele tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og anvender pædagogiske metoder og tilgange, der i forlængelse af tilbuddets målsætning, i understøtter borgernes trivsel og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrer den faglige indsats på baggrund af de mål, de visiterende kommuner opstiller og at tilbuddet i kan dokumenter positive resultater. Socialtilsynet vurder videre, at tilbuddet i mindre grad knytter konkrete handlingsanvisninger til målene og at tilbuddet dermed har et mindre grundlag at evaluere indsatsen på med henblik på læring og justering. Det er dog socialtilsynet vurdering, at tilbuddet uagtet dette, styrer den faglige indsats så den resulterer i udvikling og trivsel for borgerne. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer, om reglerne omkring rygning kan tilrettelægges, så de tilgodeser såvel borgernes sundhed og sikkerhed samt borgerens selvbestemmelsesret. Side 13 af 37

14 Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet overordnet set respekterer borgernes selv- og medbestemmelse. Socialtilsynet vurdere således, at medarbejderen i den daglige praksis har stor fokus på borgernes selvbestemmelsesret og agerer ud fra en respekt for den enkelte borgers grænser, ønsker og behov. Dog vurderer socialtilsynet, at denne ret tilsidesættes i beslutningen om, at borgerne ikke må ryge på deres værelser. Ligeledes bemærker socialtilsynet, at borgerne ikke har indflydelse på, hvor tidlige på året, tilbuddet pynter op til jul. Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet støtter borgerne kontakt til relevante sundhedsydelser og at medarbejderne har fokus på såvel borgernes fysiske som mentale sundhed. Slutteligt vurderer socialtilsynet, at tilbuddet gennem den pædagogiske tilgang forebygger dels magtanvendelser og dels overgreb borgerne imellem, såvel som at medarbejderne er bekendt med proceduren, hvis der skulle opstå en magtanvendelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet styrer sin faglige indsats efter de mål, de visiterende kommuner opstiller. Tilbuddet kan således fremvise resultater på baggrund af disse mål og tilbuddet oplyser, at det er en fast procedure, at fremsende disse tilbagemeldinger til kommunerne. Side 14 af 37

15 resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i mindre grad opstiller konkrete handlingsanvisninger til de opstillede mål, hvorfor socialtilsynet bedømmer, at måleparametrene kan blive utydelige. Ligeledes kan de konkrete metoder til at opnå målene, fremstår utydelige, hvorfor socialtilsynet bedømmer, at det kan blive utydeligt hvilken metode, der skal evalueres på med henblik på at forbedre indsatsen. På Grundtvigsvej er de faglige mål omsat til handlemål i en samarbejdsaftale mellem tilbuddet og borgeren. Denne aftale evalueres hver tredje måned og indeholder i højere grad specifikke handlingsanvisninger. Borgerne, socialtilsynet talte med, omtalte begge denne samarbejdsaftale positivt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 15 af 37

16 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet ser sammenhæng mellem tilbuddets målgruppe, valgte tilgange samt daglige praksis. På Tilbudsportalen beskriver tilbuddet sin målgruppe. Grundtvigsvej er målrettet borgere mellem 18 og 60 år med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Nedsættelsen kan skyldes medført eller erhvervet hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, asperger syndrom mm. Skovperlen er målrettet borgere mellem 18 og 60 år med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Nedsættelsen kan skyldes medført eller erhvervet hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, asperger syndrom, anden virkelighedsopfattelse mm. Ud fra tilbuddets hjemmeside fremgår det, at målsætningen med indsatsen er, at hjælpe borgerne til at leve et så selvstændigt liv som muligt, på borgernes egne præmisser. Tilbuddet beskriver videre at anvende en anerkendende, narrativ, systemisk og miljøterapeutisk tilgang samt systemisk og narrativ terapi. Ledelsen uddyber, at dette indebærer at medarbejderne har fokus på at adskille borgerens sygdom fra borgerens person. Blandt andet taler medarbejderne med borgeren om, hvornår sygdommen styrer borgerens tanker og handlinger og medarbejderne arbejder på at hjælpe borgeren til at skelne, om borgeren i situationen er styret af sin angst, sin bekymring sine stemmer eller lignende. På Tilbudsportalen har tilbuddet ligeledes defineret tilbuddets menneskesyn og målsætning, hvilket socialtilsynet ser afspejlet i dialogen med borgere, medarbejdere og ledelse. Eksempelvis fortæller ledelsen, hvordan tilbuddet har arrangeret ture rundt for at besøge nogle borgeres pårørende samt barndomsmiljø, for at se hvor borgeren for eksempel gik i skole og voksede op. Ledelsen fortæller, at dette har været meget betydningsfuldt for borgerne og for relationsdannelsen, både i forhold til borgere og medarbejdere. Hertil fortæller medarbejderne og giver eksempler på, hvordan al samarbejde borgere og medarbejdere imellem er båret oppe af dialog og konsensus. Indikator 03.b: Tilbuddet 3 (i middel Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på det Side 16 af 37

17 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold grad materiale, socialtilsynet fik fremvis ved tilsynet vedrørende en borger på Grundtvigsvej og en borger på Skovperlen. Heraf fremgår det, tilbuddet i tilrettelægger indsatsen på baggrund af målene fra den visiterende kommune. Kun på Grundtvigsvej er disse mål omsat til mål i en pædagogiske handleplan. Socialtilsynet har vægtet, at for såvel Grundtvigsvej som Skovperlen gælder, at tilbuddet arbejder ud fra overordnede mål, uden konkrete handlingsanvisninger. Ligeledes har socialtilsynet vægtet, at evaluering af indsatsen med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen er uklart for socialtilsynet, idet metodevalget ikke fremgår tydeligt i materialet. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på det materiale, socialtilsynet fik fremvis ved tilsynet vedrørende en borger på Grundtvigsvej og en borger på Skovperlen. Heraf fremgår det, at tilbuddet har udarbejdet og tilsendt respektive kommuner en status på deres borger, hvoraf det fremgår, hvorledes tilbuddet arbejder med borgerens mål samt de resultater, der er opnået. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i nogen grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at medarbejderne i deres daglige praksis har stor fokus på at understøtte borgernes selvbestemmelsesret. Medarbejderen forholder sig rådgivende til borgerne og respekterer den enkelte borgers grænser og valg. Eksempelvis respekterer medarbejderne borgerens ønske om at være sengeliggende i forbindelse med sygdom, selvom medarbejderen mente, borgeren kunne være oppegående. Medarbejderne giver, efter behov, støtte til borgerne til deres økonomi og har formaliseret dette samarbejde i en samarbejdsaftale. Socialtilsynet bedømmer dog, at borgernes indflydelse på tilbuddets hverdag og rytme er begrænset, i det det besluttes uden for tilbuddet, hvornår borgerne skal gå i gang med at fejre julen. Endelig bedømmer socialtilsynet, at borgernes selvbestemmelsesret er tilsidesat i beslutningen om, at Side 17 af 37

18 rygeforbuddet på tilbuddet også omfatter borgernes egen lejligheder, idet disse domæner er at regne for borgernes private hjem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet bedømmer, at borgerne i de fleste forhold bliver hørt, respekteret og anerkendt. Under tilsynsbesøget observerer socialtilsynet en ligeværdig kontakt mellem borger og medarbejder og socialtilsynet vægter medarbejdernes beskrivelse af, hvorledes samarbejdet med borgerne er båret af den enkelte borgers valg, ønsker og behov. Medarbejdere og borgere fortæller om, at den pædagogiske indsats er en gensidig aftale, der er beskrevet i samarbejdsaftalen. Hertil modtager flere borgere frivilligt støtte fra medarbejderne til deres økonomi, hvilket er beskrevet i en samtykkeerklæring. Socialtilsynet foreslår, at samtykkeerklæringen bliver fornyet hver år og at den udarbejdes tidsbestemt med dato og underskrifter. Tilbuddet tilkendegiver, at proceduren, når en borger skal flytte botilbud, er blevet ændret, så borgerens samtykke er medtaget. Tilbuddet sikre sig bekræftelse fra borgernes handlekommuner i forbindelse med interne flytninger. Ledelsen udtrykker, at tilbuddet fortsat har en udfordring med at dokumentere, at borgeren er inddraget. Slutteligt har socialtilsynet vægtet, at ledelse og borgere fortæller, at der på tilbuddet er en generel regel om, at man ikke må ryge indendørs på tilbuddet. Dette omfatter også borgernes egne værelser. Ledelsen uddyber, at reglen er år gammel og sat i værk, da nogle personer havde problemer med astma og for at mindske brandfaren, hvis en borger skulle falde i søvn med en cigaret i hånden. Socialtilsynet bedømmer, at forbuddet mod at ryge på eget værelse er et indgreb i borgernes selvbestemmelsesret og ikke lovligt jf. Lov om røgfri miljøer, 11: Side 18 af 37

19 Indikator 04.b: Borgerne har 3 (i middel indflydelse på beslutninger grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov " 11. På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. Stk. 2. Det kan pålægges beboere ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der." Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet bedømmer, at borgerne i de fleste forhold har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Af det materiale, socialtilsynet fik fremvis ved tilsynet, fremgår det, at borgeren er inddraget i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. Hertil fortæller borgerne, at de selv vælger eksempelvis hvilken frisør de vil benytte, eller hvor de vil hen på ferie. Borgerne fortæller, at medarbejderne støtter dem aktivt i disse valg. Medarbejderne fortæller videre, at der afholdes husmøder på tilbuddet hver anden uge og at det er borgernes, der træffer beslutninger vedrørende tilbuddets daglige indkøb. I den forbindelse fortæller medarbejderne, at de kan søge at påvirke borgernes valg, eksempelvis i retning af sunde valg, men at det er borgerne selv, der tager den sidste beslutning. Slutteligt har socialtilsynet vægtet, at borgerne fortæller, at det er en overordnet beslutning i organisationen, at de enkelte tilbud pynter op til jul i starten af november måned. Borgerne udtrykker, at hvis de havde valget, ville de vente med juleudsmykning af tilbuddet til sidst i november måned. Ledelsen bekræfter, at alle tilbud i organisationen pynter op til jul i starten af november måned. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet har i dialogen med borgerne hørt, hvorledes borgerne trives i tilbuddet og med den støtte, de modtager. Borgerne tilbydes et årligt sundhedstjek ved lægen og støttes af medarbejderne i deres kontakt til Side 19 af 37

20 sundhedsvæsenet. Hertil er det socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har fokus på flere områder, der understøtter borgernes fysiske såvel som mentale sundhed og at medarbejderne tilbyder såvel en samlet som en individuel indsats. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse samstemmende udtrykker, at borgerne trives i tilbuddet, hvilket borgerne ligeledes bekræfter. Borgerne udtrykker tilfredshed med stemningen og samværet på tilbuddet samt tilfredshed med medarbejderne og den støtte, borgerne modtager fra dem. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne udtrykker, at de efter individuelle behov får støtte fra medarbejderne til al kontakt til sundhedsvæsenet. Borgerne fortæller videre, at de alle modtager et årligt sundhedstjek ved egen læge. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det gennem dokumentanalysen og under tilsynsbesøget fremgår, at medarbejderne har stor fokus på borgernes fysiske og mentale sundhedstilstand. Dels støtter medarbejderne selv sundhedsfremmende tiltag, eksempelvis besøg i fitnesscenter, dels understøtter medarbejderne borgernes sociale samvær og dels tilbyder medarbejderne løbende samtaler med borgerne. Hertil er tilbuddet en del af organisationens generelle sundhedsprojekt, der har fokus på sund kost og en god livsstil. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser på tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at medarbejderne har en dialogbaseret tilgang til borgerne, hvor målet om at arbejde med konsensus er med til at forebygge magtanvendelser. Side 20 af 37

21 Socialtilsynet bedømmer videre, at medarbejderne forholder sig til de gråzone tilfælde, der kan opstå og at alle medarbejdere er bekendt med proceduren for at indberette en magtanvendelse, hvis situationen skulle opstå. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere samstemmende redegør for den pædagogiske tilgang, der skal forebygge magtanvendelser. Ledelsen og medarbejdere tilkendegiver samstemmende, at den pædagogiske tilgang på tilbuddet tager udgangspunkt i dialogen og det at opnå konsensus. Ledelsen uddyber, at medarbejderne blandt andet bruger samarbejdsaftalen i denne forbindelse, hvor borger og medarbejder kan beskriver den gensidige aftale. Hertil har tilbuddet den kongstanke, at kaos uden på giver kaos inde i. Derfor bestræber medarbejderne sig på, at der rent fysisk er pænt og ryddeligt på tilbuddet, således at det fysiske miljø er roligt. Ledelse og medarbejdere fortæller videre, at de også på personalemøder diskuterer gråzonetilfælde og balancen mellem magtanvendelse og omsorgspligt. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne tilkendegiver, at det er cirka 10 år siden tilbuddet har haft en magtanvendelse, hvorfor der ikke er dokumenteret en magtanvendelse i flere år. Medarbejderne fortæller, at hvis der kom en magtanvendelse, ville de dokumentere den i dokumentationssystemet, drøfte den i personalegruppen og med teamlederen og sende den videre i systemet. Medarbejderne fortæller samstemmende, at proceduren kan slås op i organisationens KLS system (Kvalitets Ledelses System). Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger overgreb borgerne imellem. Socialtilsynet bedømmer, at medarbejderne dels har opmærksomhed på borgernes indbyrdes relationer på Side 21 af 37

22 tilbuddet og dels er opmærksomme på, hvad borgerne kan opleve ude i byen i deres eksterne relationer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne tilkendegiver, at de ikke oplever overgreb borgerne imellem på tilbuddet. Medarbejderen uddyber, at der er en god omgangsform borgerne imellem på tilbuddet og at medarbejderne er opmærksomme på, at relationen mellem borgerne er ligeværdig og at den enkelte borger kan være i den. Medarbejderne tilkendegiver yderligere, at de arbejder på at skabe en tryg og tillidsfuld relation til borgerne, så borgerne er åbne om hvad de oplever og så medarbejderen kan tale med borgerne om, hvordan borgerne har det, hvad de tænker og føler. Herved kan medarbejderne også være opmærksom på, hvad borgerne oplever ude i byen og tage hånd om det, hvis borgerne har følt sig utrygge der. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne samstemmende tilkendegiver, hvorledes den pædagogiske tilgang er i forhold til at forebygge overgreb på tilbuddet. Hertil bedømmer socialtilsynet, at den pædagogiske tilgang er tilrettelagt i forhold til den enkelte borgers behov. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der driver tilbuddet ansvarligt. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har relevante erfaringsmæssige og uddannelsesmæssige kompetencer til, i samarbejde med bestyrelsen, at sikrer tilbuddets strategiske udvikling. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen Side 22 af 37

23 sætter rammerne for tilbuddets fortsatte drift og udvikling blandt andet gennem tilbuddets interne kursusprogram. Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret, så den daglige ledelse varetages kompetent og hvor der er tråd igennem det enkelte botilbud og til organisationens øverste ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Ledelsen har relevant erfaring og uddannelsesmæssig baggrund til at lede tilbuddet og har samlet set flere års erfaring med ledelse. Socialtilsynet bemærker, at hverken ledelse eller medarbejdere modtager fast, ekstern supervision, om end der er planer om, at medarbejderen snart skal i gang med et forløb. Hverken ledelse eller medarbejdere udtrykker dog behov for yderligere sparring, end den, der foregår internt. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at bestyrelsen er kompetent og aktiv omkring forhold, der har betydning for tilbuddets udvikling og fortsatte drift. Side 23 af 37

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets samlede ledelse fremstår med relevant erfaring samt uddannelsesmæssig baggrund. Afdelingslederen på Grundtvigsvej har pædagogiks uddannelse, interne lederuddannelser samt erfaring med målgruppen. Teamlederen på Grundtvigsvej er uddannet systemisk og narrativ terapeut samt gennemgået flere ledelsesmæssige forløb. Teamleder har ligeledes flere års erfaring i organisationen. Afdelingslederen på Skovperlen er uddannet social- og sundhedsassisten, BST-instruktør, dispuk basisår samt moduler i ledelse. Teamlederen på Skovperlen er uddannet social- og sundhedshjælper med diverse interne kurser. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad Ledelsen udtrykker selv, at de vurderer de har relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Teamlederen står for den daglige ledelse af tilbuddet. Afdelingslederen holder sig opdateret med, hvad der sker på tilbuddet og er i løbene kontakt til teamlederen samt afdelingslederen på Skovperlen. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at hverken ledelse eller medarbejdere modtager ekstern faglig supervision eller anden form for ekstern sparring. Medarbejderne tilkendegiver, at de sparrer med afdelingslederen og at de har mulighed for ekstern supervision ved behov. Teamlederen oplyser, at hun sparrer med afdelingslederen, der igen sparre med organisationens øverste leder. Hertil oplyser ledelsen, at medarbejderne skal i gang med et supervisions forløb først i det nye år. Medarbejderne afholder personalemøde hver uge, hvor både teamleder og afdelingslederen deltager. Indikator 08.c: Tilbuddet har en Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på interview Side 24 af 37

25 kompetent og aktiv bestyrelse med organisationens øverste leder, i forbindelse med tilsyn ved et andet tilbud i organisationen. Det omtales, at bestyrelsen skal på et samlet seminar i efteråret 2015 for at sikre kontinuitet og det overordnede samarbejde, ligesom der gives eksempler på, hvordan bestyrelsen skal arbejde målrettet på emner som f.eks. tiltrækning af kompetent arbejdskraft til tilbuddet samt medarbejderrotation mellem afdelingerne. Endvidere skal bestyrelsens visioner for tilbuddet drøftes sammen med generationsskift i tilbuddets øverste ledelse. Der omtales overvejelser om medarbejdernes repræsentation, hvor de aktuelt ikke har plads. Ved dokumentgennemgang kan Socialtilsynet konstatere, at bestyrelsen består af lokale politikere og erhvervsfolk samt centrale medarbejdere på ledelsesniveau fra tilbuddet. Alle bestyrelsesmedlemmer angives at have væsentlig bestyrelseserfaring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Socialtilsynet bedømmer, at såvel Grundtvigsvej som Skovperlen er hensigtsmæssigt organiseret med en teamleder, der også indgår i normeringen sammen med de øvrige medarbejdere. Herudover har begge bostederne en afdelingsleder, som teamlederen samarbejder med og som også er bindeleddet til organisationens øverste leder. Socialtilsynet bedømmer videre, at medarbejderne er til stede i et omfang, der matcher målgruppens behov og her har socialtilsynet vægtet medarbejdernes stabilitet, set i lyset af den lave personalegennemstrømning og sygefravær. Side 25 af 37

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der på såvel Grundtvigsvej som på Skovperlen er medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund. På Grundtvigsvej er der, ud over teamlederen, en pædagog og en medhjælper ansat. Medhjælperen er uddannet socialrådgiver og har gennemgået flere interne kurser og har mange års erfaring inden for organisationen. På skovperlen er der, ud over teamlederen, ansat en medhjælper og en pædagog. Socialtilsynet har ligeledes vægtet, at medarbejderen er til stede på tilbuddet det meste af døgnet. Skovperlen er således, i følge oplysninger på hjemmesiden, dækket alle ugens dage kl , mens der på Grundtvigsvej er medarbejdere kl i hverdage og kl i weekends. Borgerne på Grundtvigsvej fortæller, at i tilfælde af sygdom blandt medarbejderne kommer der vikarer og støtter borgeren. Vikarerne er kendte for borgerne, idet det er medarbejdere fra et nærliggende botilbud i organisationen. Hertil har socialtilsynet vægtet, at borgerne fortælle, at de har telefonnumre på nattevagt, de kan kontakte mellem kl og kl Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet i det indsendte materiale oplyser, at der har været 1 medarbejder, der er udskiftet på tilbuddet det sidste år. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet på Tilbudsportalen oplyser, at personalegennemstrømningen på tilbuddet er 0. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet på Tilbudsportalen oplyser, at sygefraværet på tilbuddet er 2,66 sygedage om året pr. medarbejdere, hvilket er lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Side 26 af 37

27 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejderne har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til at støtte målgruppen optimalt. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at medarbejdernes kompetencer står i relation til tilbuddets målsætning og de anvendte metoder. Det er i socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ligeledes har et strategisk fokus på at fastholde og udbygge medarbejdernes samlede kompetencer gennem tilbuddets omfattende kompetenceudviklingsprogram. Det er således socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har en fælles faglig tilgang, der ligger i tråd med den faglige tilgang, som den samlede organisation repræsenterer. Slutteligt er det socialtilsynets vurdering, at medarbejderne forholder sig til borgerne på en respektfuld og etisk måde og at medarbejderne har blik for at respektere borgernes retssikkerhed. Dette giver sig blandt andet til udtryk i måden, medarbejderne forvalter støtten til borgerne i forhold til deres økonomi samt i måden, medarbejderne respektere borgernes selvbestemmelsesret. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til Side 27 af 37

28 medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder målgruppens behov og tilbuddets metoder. Såvel ledelse som medarbejdere beskriver hvorledes den løbende kompetenceudvikling er dels et tilbud og dels en forpligtigelse i organisationen og såvel ledelse som medarbejdere udtrykker tilfredshed med dette. Det er ligeledes socialtilsynet bedømmelse, at tilbuddet gennem denne prioritering af midlerne har en medarbejdergruppe, der er opdateret på tilbuddets metoder og tilgange og at medarbejderne løbende præsenteres for nye ideer og værktøjer, hvilket kommer til gavn for borgerne. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne forholder sig etisk til borgerne og har blik for den enkelte borgers retssikkerhed, hvilket blandt andet betyder, at medarbejderne støtter borgerne i at forvalte deres økonomi uden at have adgang til den enkelte borgers bank kode og nem id. Side 28 af 37

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vægter kompetenceudvikling højt blandt medarbejderne, og har således indarbejdet løbende kompetenceudvikling som dels et tilbud og dels en forpligtelse. Ledelse og medarbejdere berette om, hvorledes nyansatte medarbejdere forpligter sig ved ansættelsen til at indgå i et toårigt kompetenceudviklingsforløb, med 20 undervisningsdage om året, der skal introducere den nyansatte til tilbuddets tænkning og metoder. Medarbejderne fortæller aktuelt, at de har en kollega, der er gået i gang og hvordan det indpasses i vagtplanen, at kollegaen tager afsted. Samtidig fortæller ledelse og medarbejdere om, hvordan de øvrige kollegaer er forpligtet til at læse det samme kursusmateriale som den nyansatte kollega, til hver undervisningsgang, således medarbejdergruppen kan tage emnet op til drøftelse på næstkommende personalemøde. Hertil modtager medarbejderne løbende tilbud om og opfordringer til at deltage i andre kompetenceudviklingsforløb, eksempelvis temadag om relationer eller ernæring og efterfølgende, oplyser medarbejderne, fremlægger man på personalemødet for de øvrige kollegaer og medarbejderne diskuterer, hvad de kan bruge fra kurset. Endeligt har tilbuddet også obligatoriske kurser for alle medarbejdere, såsom første hjælps- og brandkurser. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på udtalelser fra borgerne og medarbejderne i forbindelse med interview samt socialtilsynets observation. Socialtilsynet bemærkede således under tilsynet, hvorledes medarbejdere og borger havde en indbyrdes god og respektfuld tone. Medarbejderne beskrev hvordan deres pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den enkelte borger samt dennes ønsker og behov og hvordan medarbejdernes rolle er som vejledere i borgerens liv. Borgerne udtrykte ligeledes tilfredshed med medarbejderne og deres tilgang. Side 29 af 37

30 Tema Gns. bedømmelse Af det fremsendte materiale fremgår det ligeledes, hvorledes medarbejderne beskriver og omtaler borgerne på en anerkendende og positiv måde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad er økonomisk bæredygtigt. Det indgår i Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets budget- og økonomioplysninger er udarbejdet og indberettet i overensstemmelse med krav i Lov om socialtilsyn og Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet afsætter økonomiske midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdergruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for både Socialtilsynet og de visiterende kommuner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Der er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget er økonomisk bæredygtigt. Side 30 af 37

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæring til tilbuddets regnskab. Der er i tilbuddets budget et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side. Eksempelvis er her afsat 2,5 % til efteruddannelse og kompetenceudvikling i tilbuddets 2016 budget. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. I tilbuddets reviderede 2014 regnskab fremgår en soliditetsgrad på 67 %. For 2016 budgettere tilbuddet med en soliditetsgrad på 78,2 %. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Der er endvidere Socialtilsynets bedømmelse, at her er overensstemmelse mellem takst, målgruppens støttebehov og tilbuddets leverede ydelser. Side 31 af 37

32 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets 2015 budgetterede takstbetaling afspejler målgruppens støttebehov samt afsætter økonomiske midler til både faglig udvikling. Det ligger endvidere til grund for Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet for 2016 budgettere med et resultat på ca. 4 %, der vil kunne hensættes til faglig udvikling mv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets budgetter og årsregnskaber giver gennemskuelighed i tilbuddets økonomi, både for Socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Indikator 13.b: Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan følges i budget og regnskab Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer indikatoren i meget opfyldt, idet der er overensstemmelse mellem tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af indberetninger på Tilbudsportalens indberetnings felt, Årsrapport, og tilbuddets fremsendte regnskab. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets revisor nævner samhandel mellem koncernens enkelte virksomheder i protokollatet til årsregnskab Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddets revisor, jævnfør protokollatet side 112 og 113, anser koncernens samhandel som værende sket på markedsmæssige vilkår * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske Side 32 af 37

33 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, herunder mulighed for både socialt samvær i velegnede fællesarealer og privatliv på værelser eller i mindre lejligheder, som borgerne har mulighed for at indrette og udsmykke i overensstemmelse med egne ønsker og interesser. Socialtilsynet vurderer dog videre, at borgerne på afdeling Grundtvigsvej deler toilet og bad. På afdeling Skovperlen har nogle borgere eget bad og toilet i forbindelse med deres bolig, mens andre borgere i afdelingen deles om bad og toilet. Slutteligt vurderer socialtilsynet, at tilbuddet, såvel inde som ude, fremstår hjemligt og i god standard for oprydning, rengøring og vedligeholdelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynet bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer er med til at understøtter borgernes udvikling og trivsel, om end socialtilsynet også bedømmer de fysiske rammer til ikke at være tidssvarende grundet toiletforhold og størrelsen på borgernes individuelle værelser. Socialtilsynet bedømmer videre, at tilbuddet fællesarealer, såvel inde som ude, sætter en god ramme for det sociale samvær og giver tillige mulighed for samvær i mindre grupper. De fysiske rammer fremstår pæne og ryddelige og giver i indtryk af hjemlighed, såvel som borgernes værelser fremstår personlige og i overensstemmelse med individuel smag og ønsker. Side 33 af 37

34 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 2 (i lav grad Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejdere og ledelse vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer. Dette underbygges ligeledes af udtalelser af borgerne. Borgerne fremhæver, at fællesarealerne er indbydende og rare at være i. Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet er et blivende botilbud, hvor borgernes værelser, i følge oplysninger på tilbuddets hjemmeside, på Grundtvigsvej er mellem 11 og 21 m2 og på Skovperlen er gennemsnitligt på 18 m2. På afdeling Skovperlen har tre borgere ud af syv eget bad og toilet. De resterende fire borgere og medarbejdere i Skovperlen deler to gange bad og toilet. Hertil er der på Grundtvigsvej 2 toiletter til rådighed for seks borgere og medarbejdere. Disse forhold bedømmer socialtilsynet ikke er tidssvarende. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at fællesarealerne fremstod hjemlige og hyggelige. Medarbejderne oplyste, at de prioriterer at sørge for, at tilbuddet fremstår som et hjem og ikke en institution. Hertil lægger medarbejderne vægt på, at tilbuddet fremstår pænt og ryddeligt, da medarbejderne mener, at borgerne har brug for ro i deres miljø, da de har uro i kroppen. Både afdelingen på Grundtvigsvej og afdeling Skovperlens fællesarealer fremstå i hjemlig indretning og begge steder fremstå endvidere rydelige og renholdte. Borgerne oplyser, at de selv og medarbejderne forestå rengøring. Den lejlighed, socialtilsynet fik fremvist, fremstod ligeledes hjemlig og var personligt indrettet. Side 34 af 37

35 Side 35 af 37

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskaberne 108 ApS. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskaberne 108 ApS. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskaberne 108 ApS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere