Årsrapport Spillemyndigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Spillemyndigheden"

Transkript

1 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015

2 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning Præsentation af virksomheden Opgaver Hovedkonti Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Resultatdisponering Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Noter til resultatopgørelse og balance Gebyrfinansieret virksomhed Supplerende bilag... 20

3

4 Årsrapport 2014 Kapitel Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1. Opgaver Tabel 2. Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4. Ressourceforbrug på opgaver Tabel 5. Ressourceforbrug på opgaver i pct. Tabel 6. Opfølgning på Spillemyndighedens resultatkontrakt Tabel 7. Specifikation af ikke opfyldte resultatkrav og tabte point Regnskabstabeller Tabel 8. Resultatopgørelse Tabel 9. Resultatdisponering Tabel 10. Balancen Tabel 11. Egenkapitalforklaring Tabel 12. Likviditet og låneramme Tabel 13. Opfølgning på lønsumsloft Tabel 14. Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Tabel 15. Immaterielle anlægsaktiver Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning, kr. Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger, hvor gebyret er fastsat ved lov, kr. Tabel 18. Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr. Tabel 19. Opfølgning på Spillemyndighedens produktionsmål Tabel 20. Opfølgning på Spillemyndighedens forandringsmål

5 Årsrapport 2014 Kapitel Beretning 3.1 Præsentation af virksomheden Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et velreguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Det inkluderer den overordnede kontrol med og overvågning af spilmarkedet, samt administration og udstedelse af tilladelser til udbud af væddemål, udbud af onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer Opgaver Spillemyndighedens hovedopgaver omfatter sagsbehandling, informationsvirksomhed i forhold til det danske spilmarked, samt tilsyn og kontrol. I lyset af spilbranchens internationale karakter deltager Spillemyndigheden endvidere i en række internationale organisationer og netværk. Viden om den aktuelle situation på spilmarkedet sammenholdt med et stadigt fokus på den internationale udvikling på spilområdet er med til at understøtte og tilpasse eksisterende praksis og lovgivning på spilområdet. Tabel 1. Opgaver Opgaver Sagsbehandling Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde Tilsyn og kontrol Mål Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU. Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet Hovedkonti Spillemyndighedens årsrapport omfatter den omkostningsbaserede hovedkonto Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer. En række af Spillemyndighedens opgaver vedrørende regnskab, HR og øvrig administrativ service varetages af SKAT. Spillemyndigheden betaler årligt til SKAT for de overførte opgaver. I 2014 er omkostningerne hertil opgjort til i alt 7,9 mio. kr. Herudover er der i 2014 overført ca. 1,2 mio. kr. til SKAT, der specifikt dækker lønomkostninger til IT-projektbistand. 3.2 Virksomhedens omfang

6 Årsrapport 2014 Kapitel 3 6 Spillemyndigheden har som angivet i tabel 2 et positivt resultat for de samlede aktiviteter på i alt 1,2 mio. kr. Indtægterne udgøres af en nettoudgiftsbevilling (3,7 mio. kr.) og gebyrindtægter (61,7 mio. kr.). Det lavere aktivitetsniveau skyldes især lavere omkostninger og dermed opkrævninger vedrørende tilsyn med landbaserede kasinoer, der i undergår en løbende omlægning mod en mere effektiv og risikobaseret kontrol. Tabel 2. Virksomhedens samlede aktivitet Drift (Mio. kr.) Bevilling 2014 Regnskab 2014 Udgifter 67,7 64,3 Indtægter 64,0 61,7 Nettoudgiftsbevilling 3,7 3,7 I alt 0,0 1,2 Anm.: Differencer skyldes afrunding. 3.3 Årets faglige resultater Året 2014 var Spillemyndighedens andet år som styrelse og markerede en række milepæle, forandringer og nye, fremadrettede tiltag. Internationalt har Spillemyndigheden i 2014 været engageret på mange fronter og forstærket styrelsens internationale position og netværk. Spillemyndigheden været en aktiv medspiller i såvel EU s Ekspertgruppe som de internationale organisationer for spillemyndigheder, herunder GREF og IAGR, og i oktober 2014 blev Spillemyndighedens direktør Birgitte Sand således valgt til præsident for IAGR. Den internationale deltagelse giver Spillemyndigheden et værdifuldt overblik over samspillet mellem spillemyndigheder og udbydere i andre lande, udfordringer i andre markeder samt ikke mindst en unik platform til en effektiv videns udveksling, opbygning af kompetencer og inspiration til nye tiltag. Spillemyndigheden har desuden deltaget i konferencer og bilaterale møder med kolleger fra andre lande, hvor man har bidraget til udbredelse af kendskabet til den danske lovgivning. Et eksempel på den løbende driftsaktivitet er sagsbehandlingen af ansøgninger vedrørende især gevinstgivende spilleautomater. 99 pct. af de ca sager vedrørende spilleautomater og bestyrere af spillehaller blev afsluttet på under 90 dage, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Tilsynet med tilladelsesindehavere inden for de forskellige spilområder er ligeledes i en positiv, stabil udvikling mod et mere effektivt og risikobaseret tilsyn. Dette medfører på sigt bedre rammebetingelser for spiludbyderne uden at svække Spillemyndighedens indsats mod ulovligt spil. Et godt eksempel på denne udvikling er de landbaserede kasinoer, hvor omkostningerne til det lovpligtige tilsyn er faldet med 12 pct. i forhold til De reducerede omkostninger medfører lavere gebyropkrævninger til kasinoerne. Spillemyndigheden har i 2014 endvidere bidraget til Skatteministeriets arbejde med modernisering af reglerne for almennyttigt lotteri samt modernisering af såvel kasinotilsyn som den generelle gebyrstruktur for spilmarkedet. Dette er et eksempel på Spillemyndighedens fokus på løbende optimering af lovgivning og bekendtgørelser med henblik på at sikre, at spillerne har et trygt og sikkert spilmarked, hvor spiludbyderne samtidig oplever gode rammevilkår.

7 Årsrapport 2014 Kapitel 3 7 Endelig er Spillemyndigheden også engageret i arbejdet mod skyggesiderne ved spil om penge. I tæt samarbejde med Skatteministeriet og Kulturministeriet har Spillemyndigheden blandt andet deltaget i samarbejde omkring matchfixing og hvidvask, ligesom Spillemyndigheden i 2015 forventes at bidrage til en undersøgelse omkring spilafhængighed. Netop spilafhængighed var også temaet ved Spillemyndighedens branchedag 5. november, der havde deltagelse af skatteministeren og en række af de væsentligste aktører på spilmarkedet i Danmark. 3.4 Årets økonomiske resultat Intern statslig overførsel Spillemyndigheden har i 2014 overført ca. 9 mio. kr. til SKAT for betaling af overhead samt udførelse af opgaver vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Herunder ca. 1,2 mio. kr., der specifikt dækker lønomkostninger til it-projektbistand. Gebyrreguleringer 94 pct. af Spillemyndighedens virksomhed er gebyrfinansieret. Den resterende del er dækket af en nettoudgiftsbevilling, der i 2014 var på i alt 3,7 mio. kr. En række af Spillemyndighedens gebyrer opkræves i starten af året. Det sker enten på baggrund af tilladelsesindehavernes budgetterede bruttospilleindtægt (BSI) eller ud fra Spillemyndighedens budgetterede kontroludgifter for året 1. De budgetterede gebyrer (vedrørende Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet) reguleres herefter i det efterfølgende år, når Spillemyndighedens regnskabstal og tilladelsesindehavernes endelige BSI foreligger. Reguleringen for Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet sker den første hverdag i april måned i forbindelse med underskrivningen af en ny årlig rammeaftale 2. Årets resultat Spillemyndigheden har et overskud på ca. 1,2 mio. kr. på hovedkonti Vurdering af resultatet Årets resultat kan henføres til, at flere forventede disponeringer i 4. kvartal 2014 forskydes til Det drejer sig om flytning af Spillemyndigheden til eget lejemål og videreudvikling af Spillemyndighedens Spilkontrolsystem, der anvendes til at føre tilsyn med markedet for væddemål og onlinekasino, Danske Lotteri Spil, samt gevinstgivende spilleautomater placeret på de landbaserede kasinoer. Årets økonomiske resultat er på denne baggrund meget tilfredsstillende. 1 Lov om spil, kapitel 7, 4 2 Bekendtgørelse nr om tilbagebetalingsprocenter for visse spil, kapitel 4, 4

8 Årsrapport 2014 Kapitel 3 8 Tabel 3. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtotal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 68,1 59,7 65,2 - Heraf indtægtsført bevilling 4,0 3,8 3,7 - Heraf eksterne indtægter 64,1 55,9 61,5 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger -55,7-52,8-54,2 - Heraf løn -44,2-42,2-42,7 - Heraf afskrivninger - -2,0-2,8 - Heraf øvrige omkostninger -11,5-8,6-8,6 Resultat af ordinære drift 12,4 6,9 11,0 Resultat før finansielle poster 15,8-0,4 2,3 Årets resultat 15,8-0,8 1,2 Balance Anlægsaktiver - 16,8 18,7 Omsætningsaktiver - 13,3 4,6 Egenkapital 5,5 6,7 Langfristet gæld - 16,5 18,7 Kortfristet gæld - 9,2 19,6 Lånerammen - 18,0 25,0 Træk på lånerammen - 16,8 18,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. - 93,3 74,7 Negativ udsvingsrate i pct ,8 375,7 Overskudsgrad i pct. 23,2-1,3 1,8 Bevillingsandel i pct. 5,9 6,4 5,7 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,5 0,5 0,5 Lønomkostningsandel 0,6 0,7 0,7 Lønsumsloft 44,2 49,2 53,2 Lønforbrug 44,2 42,2 43,2 Anm. Spillemyndigheden blev en styrelse i Data specifikt for Spillemyndigheden i perioden før 2013 findes derfor kun i begrænset omfang (Se bilag 5.4.1: Forbehold for data i perioden før 2013 i bilag til Spillemyndighedens årsrapport fra 2013).

9 Årsrapport 2014 Kapitel 3 9 Anm. Antal årsværk inkluderer ikke årsværk betalt til skat for opgaveløsning inden for diverse støttefunktioner. I 2014 svarede dette til ca. 6 årsværk. 3.5 Opgaver og ressourcer Spillemyndighedens opgaver som opført på Finansloven for 2014 og ressourceforbrug knyttet til disse opgaver fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 4. Ressourceforbrug på opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 1,2 21,0 21,9 0,4 1. Sagsbehandling 0,5 8,7 9,0 0,2 2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde 0,1 1,9 1,9 0,0 3. Tilsyn og kontrol 1,9 31,5 32,8 0,6 I alt 3,7 61,8 64,3 1,2 Anm.: Fordelingen er opdelt på de opgaver, der er opført på Spillemyndigheden. Omkostningsfordelingen består af lønsum og øvrig drift. Lønsumsforbruget herunder er fordelt på baggrund af årsværksforbruget inden for de enkelte områder. Øvrige driftsomkostninger er fordelt med udgangspunkt i de konkret foretagne regnskabsmæssige konteringer inden for hver af de nævnte hovedområder. Som det fremgår af tabel 4, konteres en stor del af omkostningerne til øvrig drift under 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Det skyldes blandt andet, at udgifter til løbende drift af it-systemer, husleje mv. efter gældende regler konteres på denne opgave. Spillemyndighedens opgaver blev i 2014 løst af 88 årsværk, hvoraf ca. 6 årsværk var placeret i SKAT i form af koncernbistand. Den procentvise fordeling af de anvendte ressourcer i 2014, fordelt på Spillemyndighedens fire hovedopgaver i Finansloven, fremgår af tabel 5. Tabel 5. Ressourceforbrug på opgaver i pct. Opgave Ressourceforbrug i pct. 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 34 pct. 1. Sagsbehandling 14 pct. 2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde 3 pct. 3. Tilsyn og kontrol 51 pct. Anm.: Grundet afrunding summerer ressourceforbrug ikke til 100 pct. Der er redegjort for Spillemyndighedens økonomiske resultat og baggrunden herfor i afsnit 3.4. Der er ikke anvendt flere ressourcer end budgetteret til opgaveløsningen.

10 Årsrapport 2014 Kapitel Målrapportering Skematisk oversigt Spillemyndighedens mål for 2014 er fastsat i virksomhedens resultatkontrakt. Driftsmålene for tilsyn og kontrol er ydermere forankret i Spillemyndighedens indsatsplan for Spillemyndigheden har i 2014 opnået en målopfyldelse på 86 ud af 100 point (86 pct.). Tabel. 6. Opfølgning på Spillemyndighedens resultatkontrakt Maksimum Point Point Resultat I alt Produktionsmål Sagsbehandlingstid Kontrol med væddemål og onlinekasino Kontrol med gevinstgivende spilleautomater 12 8 Kontrol med Danske Lotteri Spil 6 6 Forandringsmål Modernisering af regler Kontrol af Danske Lotteri Spil 8 8 Løn og arbejdstid 8 8 Sygefravær Uddybende analyser og vurderinger Alle produktionsmål undtagen mål om lokalegodkendelse og mål om sagsbehandling vedrørende væddemål og onlinekasino er opfyldt 100 pct. Målet om lokalegodkendelse nås ikke på grund af to sager i første halvår, der tog mere end fem uger. Kun én forsinket sag vedrørende væddemål og onlinekasino forhindrer 100 pct. målopfyldelse på alle mål for sagsbehandling. De fastsatte forandringsmål for 2014 nås ligeledes med undtagelse af målet om reduceret sygefravær. Den manglende målopfyldelse skyldes først og fremmest, at Spillemyndigheden har valgt at fastholde fire langtidssygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen via nedsat tid med henblik på målrettet tilbagevenden til fuld tid. Dette registreres som delvis sygdom og betyder, at deres sygefravær ikke overgår til langtidssygefravær. Derfor tælles disse sygedage med i Spillemyndighedens nettosygefravær, selvom der reelt er tale om langtidssygemeldte. Hvis de fire medarbejdere var fuldtidssygemeldte, ville Spillemyndigheden have nået målet på under 4,5 sygedage pr. medarbejder. Målet vedrørende nye aftaler om løn og arbejdstid blev nået inden for den fastsatte deadline. Samlet vurderes Spillemyndighedens målopfyldelse at være tilfredsstillende.

11 Årsrapport 2014 Kapitel 3 11 I tabel 7. er der redegjort yderligere for de 14/100 point, der ikke blev realiseret. Tabel 7. Specifikation af ikke opfyldte resultatkrav og tabte point Opgave Kontrol med gevinstgivende spilleautomater Sagsbehandling vedrørende onlinekasino og væddemål Sygefravær Resultatkrav Der foretages lokalegodkendelse i samtlige spillehalssager inden 5 uger fra modtagelse Afgørelsessager skal behandles på 90 dage eller derunder Spillemyndighedens nettosygefravær er på 4,5 sygedage pr. medarbejder eller lavere Tabte point Procentvis målopfyldelse 4/4 99 pct. 2/6 96 pct. 8/8 0 pct. Hvorfor er resultatet ikke nået? 2/509 sager er ikke nået inden for grænsen på fem uger 1/26 sager er ikke færdigbehandlet inden for fristen på 90 dage. Den manglende målopfyldelse skyldes, at fire langtidssygemeldte medarbejdere er blevet tildelt muligheden for at fortsætte deres tilknytning til arbejdspladsen i sygdomsperioden. Derfor tæller de med som delvist syge og trækkes ikke ud af statistikken for nettosygefravær, selvom de reelt er langtidssygemeldte. Hvis de fire trækkes ud af statistikken, er Spillemyndighedens nettosygefravær under målet på de 4,5 dage pr. medarbejder. 3.7 Forventninger til kommende år Spillemyndigheden forventer i de kommende år at udvikle virksomheden yderligere og via ressource- og udgiftsstyring at kunne fokusere arbejdet på opnåelsen af de centrale mål for virksomheden. Der forventes omlægninger af både gebyrstrukturen og tilsynet med tilladelsesindehavere i de kommende år, hvorfor der opstår et særligt stort behov for høj prognosesikkerhed og opfølgning på såvel projekter som aktiviteter. På strategisk niveau forudses tre centrale udfordringer. 1. Et stadig mere teknisk avanceret og internationalt funderet spilmarked stiller store krav til Spillemyndighedens specialkompetencer. 2. Samtidig skal tilsynet med tilladelsesindehaverne være mere systemunderstøttet og risikoorienteret. 3. Endelig kræver den internationale karakter af navnlig onlinespil et fortsat internationalt sigte, der både bidrager til at styrke Spillemyndighedens specialkompetencer og understøtter blandt andet EU s ønske om en stigende vidensdeling og harmonisering på tværs af landegrænser. I 2014 udgør gebyrindtægter 94 pct. af Spillemyndighedens budget. I de kommende år forventer Spillemyndigheden, at gebyrindtægterne vil være uændrede eller svagt stigende. Nettoudgiftsbevillingen forventes i de kommende år løbende at være udsat for mindre besparelser, hvilket især påvirker aktiviteter vedrørende almennyttige lotterier og offentligt hasardspil.

12 Årsrapport 2014 Kapitel Regnskab 4.1 Anvendt Regnskabspraksis Spillemyndighedens regnskabspraksis følger de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 4.2 Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen for finansåret 2015 i tabel 8 naturligt er baseret på budgettal, hvorimod resultatet for 2013 og 2014 er baseret på regnskabstal fra SKS/SAP. Spillemyndigheden realiserer for 2014 et overskud på 1,2 mio. kr. Resultatet skyldes primært forskudte aktiviteter fra 2014 til 2015, herunder flytning i eget lejemål og videreudvikling af Spilkontrolsystemet. For 2014 realiserer Spillemyndigheden lavere gebyrindtægter end forventet. Afvigelsen skyldes især lavere omkostninger til tilsyn med landbaserede kasinoer og for optimistisk skøn for antallet af ny opstillede spilleautomater. I forhold til 2013 er prognosenøjagtigheden angående gebyrindtægter dog forbedret markant, hvilket er et udtryk for erfaringsopbygningen og stabiliseringen af Spillemyndigheden, der blev etableret som styrelse i Fra 2014 ses en overgang til mere ordinær og driftsorienteret økonomistyring. Udgiftsniveauet er en smule lavere end forventet. Dels er der som nævnt realiseret lavere omkostninger vedrørende tilsyn med landbaserede kasinoer, og dels måtte Spillemyndighedens flytning til egne lokaler udskydes til 1. kvartal Omkostningerne i denne forbindelse kunne derfor kun i nogen grad afholdes i Samtidig var en række planlagte ændringer af Spillemyndighedens Spilkontrolsystemet planlagt til 4. kvartal 2014, men måtte udskydes på grund af travlhed hos leverandør, og fordi systemet går i udbud i Ændringerne forventes nu gennemført i perioden Lønudviklingen har været stabil med mindre udsving i forhold til årets prognoser. I årets anden halvdel oplevede Spillemyndigheden mindre forsinkelser i ansættelser, hvilket har medvirket til et akkumuleret mindreforbrug i forhold til lønsumsloftet. Der er realiseret et årsværksforbrug på 88 årsværk, heraf vedrører de 6 årsværk koncernydelser fra SKAT. I 2014 er endvidere afregnet ca. 9 mio. kr. i interne statslige overførsler til SKAT.

13 Årsrapport 2014 Kapitel 4 13 Tabel 8. Resultatopgørelse Note (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -3,8-3,7-3,6 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -3,8-3,7-3,6 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,2 0,0 Gebyrer -55,9-61,7-60,3 Ordinære driftsindtægter i alt -59,7-65,2-63,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0,0 0,0 1,7 Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,0 1,7 Personaleomkostninger Lønninger 37,5 37,4 39,3 Pension 5,7 5,6 5,9 Lønrefusion -1,0-0,4-0,2 Andre personaleomkostninger 0,1 0,1 0,1 Personaleomkostninger i alt 42,2 42,7 45,1 Af- og nedskrivninger 2,0 2,8 3,4 Andre ordinære driftsomkostninger 8,6 8,6 7,9 Ordinære driftsomkostninger 52,8 54,2 58,1 Resultat af ordinær drift -6,9-11,0-5,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0-0,3 0,0 Andre driftsomkostninger 7,4 9,0 4,9 Resultat før finansielle poster 0,4-2,3-0,9 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,4 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,8 1,1 0,9 Resultat før ekstraordinære poster 0,8-1,2 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,8-1,2 0,0

14 Årsrapport 2014 Kapitel 4 14 Note 1. Data fra SKS. Negative fortegn angiver indtægt. Note 2: Dækker i 2014 tilbageførsel af midler fra komp.pulje. Anm.: Differencen enkelte mellem summen af enkelte poster og den følgende total skyldes afrundinger Resultatdisponering Tabel 9. Resultatdisponering Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 1,2 I alt 1,2

15 Årsrapport 2014 Kapitel Balancen Tabel 10. Balancen Note Aktiver Note Passiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter mv. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 13,0 18,7 Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 1,4 1,4 - - Opskrivninger - - 3,8 - Reserveret egenkapital ,8 18,7 Bortfald af årets resultat - - Udbytte til staten Overført overskud 4,1 5,3 Infrastruktur - - Egenkapital i alt 5,5 6,7 1 Transportmateriel - - Hensatte forpligtigelser 0,2 0,4 Produktionsanlæg og maskiner - - Inventar og IT-udstyr - - Igangværende arbejde for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver - - Langfristede gældsposter - - FF4 langfristet gæld 16,5 18,7 Donationer - - Statsforskrivning 1,4 1,4 Prioritets gæld - - Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 18,2 20,1 - - Anden langfristet gæld - - 1,4 1,4 Langfristet gæld i alt 16,5 18,7 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter Varebeholdninger - - Tilgodehavender 5,7 4,5 Periodeafgrænsningsposter 16,1 0,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregninger og afstemningskonti 1,5 12,5-1,2 0,0 Værdipapirer - Anden kortfristet gæld 1,9 0,5 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 6,2 6,2 FF5 Uforrentet konto - -12,2 Reserveret bevilling - -8,5 32,8 Andre likvider - - Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejde for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter - 0,2 0,8 0,2-8,5 20,6 Kortfristet gæld i alt 9,2 19,6 13,3 25,2 Gæld i alt 25,7 38,3 Aktiver i alt 31,4 45,3 Passiver i alt 31,4 45,3 Anm: Den negative balance på FF7 i 2013 skyldes overførelser fra mellemregningskonto i forbindelse med overflytningen af gebyrindtægter og anlæg fra SKAT til Spillemyndigheden. Overførelsen er sket som led i organisationsændringer i 2013.

16 Årsrapport 2014 Kapitel 4 16 Note 1: Se bilag under punkt Egenkapitalforklaring Tabel 11. Egenkapitalfordeling Note Egenkapital primo året (mio. kr.) - 5,5 Reguleret egenkapital primo - 1,4 +Ændring i reguleret egenkapital - - Reguleret egenkapital ultimo 1,4 1,4 Opskrivninger primo - - +Ændringer i opskrivninger - - Opskrivninger Reserveret egenkapital primo - - +Ændring i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo - - Overført overskud primo - 4,1 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - - +Regulering af det overførte overskud 4,9 - +Overført fra årets resultat -0,8 1,2 -Bortfald af årets resultat - - -Udbytte til staten - - Overført overskud ultimo 4,1 5,3 Egenkapital ultimo R-året 5,5 6,7 Note 1: Spillemyndigheden blev en styrelse i 2013, og der eksisterer derfor ingen primo-egenkapital for 2013.

17 Årsrapport 2014 Kapitel Likviditet og låneramme Tabel 12. Likviditet og låneramme (mio. kr.) 2014 Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 18,7 Låneramme 25,0 Udnyttelsesgrad i pct. 74,7 4.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13. Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (mio. kr.) Lønsumsloft FL 46,2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 46,2 Lønforbrug under lønsumsloft 43,2 Difference (mindreforbrug) 3,0 Akk. Opsparing primo ,0 Akk. Opsparing ultimo ,1 4.7 Bevillingsregnskabet Tabel 14. Bevillingsregnskabet Mio. kr Budget (FL+TB) Regnskab 2015 (Budget) Nettoudgiftsbevilling 3,8 3,7 3,7 3,6 Nettoforbrug af reservation Indtægter 55, ,7 60,3 Udgifter 60,5 67,7 64,3 63,9 Årets resultat -0,8 0 1,2 0

18 Årsrapport 2014 Kapitel Bilag til årsrapporten 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance Tabel 15. Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. I alt Kostpris 50,4 0,0 50,4 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 16,8 3,8 20,6 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 8,5-3,8 4,7 Kostpris pr ,3 0,0 25,3 Akkumulerede afskrivninger -6,6 0,0-6,6 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,6 0,0-6,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,7 0,0 18,7 Årets afskrivninger -2,8 0,0-2,8 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -2,8 0,0-2,8 Afskrivningsperiode/år 8 3

19 Årsrapport 2014 Kapitel Gebyrfinansieret virksomhed Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning, kr. Årets resultat Akk. Gebyrordninger Seneste Gevinstgivende spilleautomater Landbaseret kasino Danske Lotteri Spil Klasselotteriet Offentligt hasardspil I alt Anm.: Det skal bemærkes, at det akkumulerede resultat i tabellen ikke anviser det faktiske aktuelle overskud/underskud for de omkostningsdækkede gebyrer. Det skyldes, at gebyret for Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet blev reguleret hvert andet år i perioden før Således er det akkumulerede resultat for Danske Lotteri Spil i 2013 i alt kr., hvis det beregnes på baggrund af perioden Gebyret for Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet forudbetales for en étårig periode og reguleres året efter i 2. kvartal, inden for rammerne af en etårig rammeaftale. Det bemærkes, at gebyret blev opkrævet og reguleret på baggrund af toårige rammeaftaler i perioden før Det omkostningsdækkende gebyr vedrørende gevinstgivende spilleautomater er indført i Det omkostningsdækkende gebyr afløser et gebyr fastsat ved lov, der tidligere konteredes under Det akkumulerede resultat for hvert gebyrområde regnes over længere perioder end de angivne fire regnskabsår. Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst, kr. Årets resultat Akk. Gebyrordninger Seneste Væddemål og onlinekasino Anm.: Gebyrerne vedrørende væddemål og onlinekasino er indført i 2011, hvorfor der ikke foreligger regnskabstal for tidligere år. Der er et dispenseret nettoforbrug af videreførelser fra 2012 til 2013 inden for spilområdet væddemål og onlinekasino på i alt 4,0 mio. kr. Årsresultatet for spilområdet væddemål og onlinekasino for 2013 er derfor et overskud på i alt 2,2 mio. kr. inklusive det overførte overskud. Tabel 18. Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr. Afsluttede projekter Videreudvikling af Spilkontrolsystemet/Opkobling af Danske Lotteri Spil Senest forelagt mar Byg gestart jan Forventet afslutning v. byggestart Godkendt budgetteret totaludgift Faktisk afslutningstidspunkt Faktisk totaludgift mar mar ,5 0,5

20 Årsrapport 2014 Kapitel Supplerende bilag Tabel 19. Opfølgning på Spillemyndighedens produktionsmål Produktionsmål Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopf. Sagsbehandlingstid Gev. Spilleautomater 1746 ud af 1767 sager (99%) 100% Landbas. kasino 213 ud af 214 sager (100%) 100% Vædm. og onlinekasino Afgørelsessager skal 25 ud af 26 sager (96%) 96% behandles på 90 dage Almennyttige lott. eller derunder 1805 ud af 1815 sager (99%) 100% Off. pokerturneringer 100 ud af 102 sager (98%) 100% Godkendelse af best ud af 1876 sager (98%) 100% Kontrol med væddemål og onlinekasino Henstillingssager Markedsovervågning Datalevering Alle sager afsluttet inden for 6 måneder 90% af anmeldelser skal resultere i en henstilling inden for 60 dage Succesraten på datalevering skal være mindst 98% samlet og 95% pr. tilladelsesindehaver 6 ud af 6 sager (100%) 100% 2 ud af 2 sager (100%) 100% 98% samlet succesrate og 95% på alle udbydere i % Kontrol med gevinstgivende spilleautomater Regeloverholdelse hos små opstillere Kontrol af tilladelsesindehavere Lokalegodkendelse Mindst 75% af de besøgte opstillere skal overholde reglerne (mindst 200 besøges) 50% af små og mellemstore og 100% af store tilladelsesindehavere skal kontrolleres inden 1. oktober 2014 Der foretages lokalegodkendelse i samtlige spillehalssager inden 5 uger fra modtagelse 357 opstillere er besøgt, og heraf overholder 79 pct. reglerne Alle kontroller er afsluttet inden 1. oktober For to ansøgninger fra 1. halvår blev lokalegodkendelsen ikke udført inden for de fem uger % 100% 0% Kontrol med Danske Lotteri Spil Væddeløbsbaner Lottotrækninger Der gennemføres tre udvalgte kontrolbesøg på tværs af landets trav, galop- og hundevæddeløbsbaner Alle lottotrækninger overvåges ved fysisk tilstedeværelse Billund, Odense og Nykøbing Travbaner er besøgt i kvartal Alle trækninger er overvåget og godkendt uden rapporterede fejl eller betænkelige forhold. 100% 100%

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere