Årsrapport Spillemyndigheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Spillemyndigheden"

Transkript

1 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015

2 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning Præsentation af virksomheden Opgaver Hovedkonti Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Resultatdisponering Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Noter til resultatopgørelse og balance Gebyrfinansieret virksomhed Supplerende bilag... 20

3

4 Årsrapport 2014 Kapitel Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1. Opgaver Tabel 2. Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4. Ressourceforbrug på opgaver Tabel 5. Ressourceforbrug på opgaver i pct. Tabel 6. Opfølgning på Spillemyndighedens resultatkontrakt Tabel 7. Specifikation af ikke opfyldte resultatkrav og tabte point Regnskabstabeller Tabel 8. Resultatopgørelse Tabel 9. Resultatdisponering Tabel 10. Balancen Tabel 11. Egenkapitalforklaring Tabel 12. Likviditet og låneramme Tabel 13. Opfølgning på lønsumsloft Tabel 14. Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Tabel 15. Immaterielle anlægsaktiver Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning, kr. Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger, hvor gebyret er fastsat ved lov, kr. Tabel 18. Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr. Tabel 19. Opfølgning på Spillemyndighedens produktionsmål Tabel 20. Opfølgning på Spillemyndighedens forandringsmål

5 Årsrapport 2014 Kapitel Beretning 3.1 Præsentation af virksomheden Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et velreguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Det inkluderer den overordnede kontrol med og overvågning af spilmarkedet, samt administration og udstedelse af tilladelser til udbud af væddemål, udbud af onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer Opgaver Spillemyndighedens hovedopgaver omfatter sagsbehandling, informationsvirksomhed i forhold til det danske spilmarked, samt tilsyn og kontrol. I lyset af spilbranchens internationale karakter deltager Spillemyndigheden endvidere i en række internationale organisationer og netværk. Viden om den aktuelle situation på spilmarkedet sammenholdt med et stadigt fokus på den internationale udvikling på spilområdet er med til at understøtte og tilpasse eksisterende praksis og lovgivning på spilområdet. Tabel 1. Opgaver Opgaver Sagsbehandling Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde Tilsyn og kontrol Mål Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU. Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet Hovedkonti Spillemyndighedens årsrapport omfatter den omkostningsbaserede hovedkonto Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer. En række af Spillemyndighedens opgaver vedrørende regnskab, HR og øvrig administrativ service varetages af SKAT. Spillemyndigheden betaler årligt til SKAT for de overførte opgaver. I 2014 er omkostningerne hertil opgjort til i alt 7,9 mio. kr. Herudover er der i 2014 overført ca. 1,2 mio. kr. til SKAT, der specifikt dækker lønomkostninger til IT-projektbistand. 3.2 Virksomhedens omfang

6 Årsrapport 2014 Kapitel 3 6 Spillemyndigheden har som angivet i tabel 2 et positivt resultat for de samlede aktiviteter på i alt 1,2 mio. kr. Indtægterne udgøres af en nettoudgiftsbevilling (3,7 mio. kr.) og gebyrindtægter (61,7 mio. kr.). Det lavere aktivitetsniveau skyldes især lavere omkostninger og dermed opkrævninger vedrørende tilsyn med landbaserede kasinoer, der i undergår en løbende omlægning mod en mere effektiv og risikobaseret kontrol. Tabel 2. Virksomhedens samlede aktivitet Drift (Mio. kr.) Bevilling 2014 Regnskab 2014 Udgifter 67,7 64,3 Indtægter 64,0 61,7 Nettoudgiftsbevilling 3,7 3,7 I alt 0,0 1,2 Anm.: Differencer skyldes afrunding. 3.3 Årets faglige resultater Året 2014 var Spillemyndighedens andet år som styrelse og markerede en række milepæle, forandringer og nye, fremadrettede tiltag. Internationalt har Spillemyndigheden i 2014 været engageret på mange fronter og forstærket styrelsens internationale position og netværk. Spillemyndigheden været en aktiv medspiller i såvel EU s Ekspertgruppe som de internationale organisationer for spillemyndigheder, herunder GREF og IAGR, og i oktober 2014 blev Spillemyndighedens direktør Birgitte Sand således valgt til præsident for IAGR. Den internationale deltagelse giver Spillemyndigheden et værdifuldt overblik over samspillet mellem spillemyndigheder og udbydere i andre lande, udfordringer i andre markeder samt ikke mindst en unik platform til en effektiv videns udveksling, opbygning af kompetencer og inspiration til nye tiltag. Spillemyndigheden har desuden deltaget i konferencer og bilaterale møder med kolleger fra andre lande, hvor man har bidraget til udbredelse af kendskabet til den danske lovgivning. Et eksempel på den løbende driftsaktivitet er sagsbehandlingen af ansøgninger vedrørende især gevinstgivende spilleautomater. 99 pct. af de ca sager vedrørende spilleautomater og bestyrere af spillehaller blev afsluttet på under 90 dage, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Tilsynet med tilladelsesindehavere inden for de forskellige spilområder er ligeledes i en positiv, stabil udvikling mod et mere effektivt og risikobaseret tilsyn. Dette medfører på sigt bedre rammebetingelser for spiludbyderne uden at svække Spillemyndighedens indsats mod ulovligt spil. Et godt eksempel på denne udvikling er de landbaserede kasinoer, hvor omkostningerne til det lovpligtige tilsyn er faldet med 12 pct. i forhold til De reducerede omkostninger medfører lavere gebyropkrævninger til kasinoerne. Spillemyndigheden har i 2014 endvidere bidraget til Skatteministeriets arbejde med modernisering af reglerne for almennyttigt lotteri samt modernisering af såvel kasinotilsyn som den generelle gebyrstruktur for spilmarkedet. Dette er et eksempel på Spillemyndighedens fokus på løbende optimering af lovgivning og bekendtgørelser med henblik på at sikre, at spillerne har et trygt og sikkert spilmarked, hvor spiludbyderne samtidig oplever gode rammevilkår.

7 Årsrapport 2014 Kapitel 3 7 Endelig er Spillemyndigheden også engageret i arbejdet mod skyggesiderne ved spil om penge. I tæt samarbejde med Skatteministeriet og Kulturministeriet har Spillemyndigheden blandt andet deltaget i samarbejde omkring matchfixing og hvidvask, ligesom Spillemyndigheden i 2015 forventes at bidrage til en undersøgelse omkring spilafhængighed. Netop spilafhængighed var også temaet ved Spillemyndighedens branchedag 5. november, der havde deltagelse af skatteministeren og en række af de væsentligste aktører på spilmarkedet i Danmark. 3.4 Årets økonomiske resultat Intern statslig overførsel Spillemyndigheden har i 2014 overført ca. 9 mio. kr. til SKAT for betaling af overhead samt udførelse af opgaver vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Herunder ca. 1,2 mio. kr., der specifikt dækker lønomkostninger til it-projektbistand. Gebyrreguleringer 94 pct. af Spillemyndighedens virksomhed er gebyrfinansieret. Den resterende del er dækket af en nettoudgiftsbevilling, der i 2014 var på i alt 3,7 mio. kr. En række af Spillemyndighedens gebyrer opkræves i starten af året. Det sker enten på baggrund af tilladelsesindehavernes budgetterede bruttospilleindtægt (BSI) eller ud fra Spillemyndighedens budgetterede kontroludgifter for året 1. De budgetterede gebyrer (vedrørende Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet) reguleres herefter i det efterfølgende år, når Spillemyndighedens regnskabstal og tilladelsesindehavernes endelige BSI foreligger. Reguleringen for Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet sker den første hverdag i april måned i forbindelse med underskrivningen af en ny årlig rammeaftale 2. Årets resultat Spillemyndigheden har et overskud på ca. 1,2 mio. kr. på hovedkonti Vurdering af resultatet Årets resultat kan henføres til, at flere forventede disponeringer i 4. kvartal 2014 forskydes til Det drejer sig om flytning af Spillemyndigheden til eget lejemål og videreudvikling af Spillemyndighedens Spilkontrolsystem, der anvendes til at føre tilsyn med markedet for væddemål og onlinekasino, Danske Lotteri Spil, samt gevinstgivende spilleautomater placeret på de landbaserede kasinoer. Årets økonomiske resultat er på denne baggrund meget tilfredsstillende. 1 Lov om spil, kapitel 7, 4 2 Bekendtgørelse nr om tilbagebetalingsprocenter for visse spil, kapitel 4, 4

8 Årsrapport 2014 Kapitel 3 8 Tabel 3. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtotal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 68,1 59,7 65,2 - Heraf indtægtsført bevilling 4,0 3,8 3,7 - Heraf eksterne indtægter 64,1 55,9 61,5 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger -55,7-52,8-54,2 - Heraf løn -44,2-42,2-42,7 - Heraf afskrivninger - -2,0-2,8 - Heraf øvrige omkostninger -11,5-8,6-8,6 Resultat af ordinære drift 12,4 6,9 11,0 Resultat før finansielle poster 15,8-0,4 2,3 Årets resultat 15,8-0,8 1,2 Balance Anlægsaktiver - 16,8 18,7 Omsætningsaktiver - 13,3 4,6 Egenkapital 5,5 6,7 Langfristet gæld - 16,5 18,7 Kortfristet gæld - 9,2 19,6 Lånerammen - 18,0 25,0 Træk på lånerammen - 16,8 18,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. - 93,3 74,7 Negativ udsvingsrate i pct ,8 375,7 Overskudsgrad i pct. 23,2-1,3 1,8 Bevillingsandel i pct. 5,9 6,4 5,7 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,5 0,5 0,5 Lønomkostningsandel 0,6 0,7 0,7 Lønsumsloft 44,2 49,2 53,2 Lønforbrug 44,2 42,2 43,2 Anm. Spillemyndigheden blev en styrelse i Data specifikt for Spillemyndigheden i perioden før 2013 findes derfor kun i begrænset omfang (Se bilag 5.4.1: Forbehold for data i perioden før 2013 i bilag til Spillemyndighedens årsrapport fra 2013).

9 Årsrapport 2014 Kapitel 3 9 Anm. Antal årsværk inkluderer ikke årsværk betalt til skat for opgaveløsning inden for diverse støttefunktioner. I 2014 svarede dette til ca. 6 årsværk. 3.5 Opgaver og ressourcer Spillemyndighedens opgaver som opført på Finansloven for 2014 og ressourceforbrug knyttet til disse opgaver fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 4. Ressourceforbrug på opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 1,2 21,0 21,9 0,4 1. Sagsbehandling 0,5 8,7 9,0 0,2 2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde 0,1 1,9 1,9 0,0 3. Tilsyn og kontrol 1,9 31,5 32,8 0,6 I alt 3,7 61,8 64,3 1,2 Anm.: Fordelingen er opdelt på de opgaver, der er opført på Spillemyndigheden. Omkostningsfordelingen består af lønsum og øvrig drift. Lønsumsforbruget herunder er fordelt på baggrund af årsværksforbruget inden for de enkelte områder. Øvrige driftsomkostninger er fordelt med udgangspunkt i de konkret foretagne regnskabsmæssige konteringer inden for hver af de nævnte hovedområder. Som det fremgår af tabel 4, konteres en stor del af omkostningerne til øvrig drift under 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Det skyldes blandt andet, at udgifter til løbende drift af it-systemer, husleje mv. efter gældende regler konteres på denne opgave. Spillemyndighedens opgaver blev i 2014 løst af 88 årsværk, hvoraf ca. 6 årsværk var placeret i SKAT i form af koncernbistand. Den procentvise fordeling af de anvendte ressourcer i 2014, fordelt på Spillemyndighedens fire hovedopgaver i Finansloven, fremgår af tabel 5. Tabel 5. Ressourceforbrug på opgaver i pct. Opgave Ressourceforbrug i pct. 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 34 pct. 1. Sagsbehandling 14 pct. 2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde 3 pct. 3. Tilsyn og kontrol 51 pct. Anm.: Grundet afrunding summerer ressourceforbrug ikke til 100 pct. Der er redegjort for Spillemyndighedens økonomiske resultat og baggrunden herfor i afsnit 3.4. Der er ikke anvendt flere ressourcer end budgetteret til opgaveløsningen.

10 Årsrapport 2014 Kapitel Målrapportering Skematisk oversigt Spillemyndighedens mål for 2014 er fastsat i virksomhedens resultatkontrakt. Driftsmålene for tilsyn og kontrol er ydermere forankret i Spillemyndighedens indsatsplan for Spillemyndigheden har i 2014 opnået en målopfyldelse på 86 ud af 100 point (86 pct.). Tabel. 6. Opfølgning på Spillemyndighedens resultatkontrakt Maksimum Point Point Resultat I alt Produktionsmål Sagsbehandlingstid Kontrol med væddemål og onlinekasino Kontrol med gevinstgivende spilleautomater 12 8 Kontrol med Danske Lotteri Spil 6 6 Forandringsmål Modernisering af regler Kontrol af Danske Lotteri Spil 8 8 Løn og arbejdstid 8 8 Sygefravær Uddybende analyser og vurderinger Alle produktionsmål undtagen mål om lokalegodkendelse og mål om sagsbehandling vedrørende væddemål og onlinekasino er opfyldt 100 pct. Målet om lokalegodkendelse nås ikke på grund af to sager i første halvår, der tog mere end fem uger. Kun én forsinket sag vedrørende væddemål og onlinekasino forhindrer 100 pct. målopfyldelse på alle mål for sagsbehandling. De fastsatte forandringsmål for 2014 nås ligeledes med undtagelse af målet om reduceret sygefravær. Den manglende målopfyldelse skyldes først og fremmest, at Spillemyndigheden har valgt at fastholde fire langtidssygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen via nedsat tid med henblik på målrettet tilbagevenden til fuld tid. Dette registreres som delvis sygdom og betyder, at deres sygefravær ikke overgår til langtidssygefravær. Derfor tælles disse sygedage med i Spillemyndighedens nettosygefravær, selvom der reelt er tale om langtidssygemeldte. Hvis de fire medarbejdere var fuldtidssygemeldte, ville Spillemyndigheden have nået målet på under 4,5 sygedage pr. medarbejder. Målet vedrørende nye aftaler om løn og arbejdstid blev nået inden for den fastsatte deadline. Samlet vurderes Spillemyndighedens målopfyldelse at være tilfredsstillende.

11 Årsrapport 2014 Kapitel 3 11 I tabel 7. er der redegjort yderligere for de 14/100 point, der ikke blev realiseret. Tabel 7. Specifikation af ikke opfyldte resultatkrav og tabte point Opgave Kontrol med gevinstgivende spilleautomater Sagsbehandling vedrørende onlinekasino og væddemål Sygefravær Resultatkrav Der foretages lokalegodkendelse i samtlige spillehalssager inden 5 uger fra modtagelse Afgørelsessager skal behandles på 90 dage eller derunder Spillemyndighedens nettosygefravær er på 4,5 sygedage pr. medarbejder eller lavere Tabte point Procentvis målopfyldelse 4/4 99 pct. 2/6 96 pct. 8/8 0 pct. Hvorfor er resultatet ikke nået? 2/509 sager er ikke nået inden for grænsen på fem uger 1/26 sager er ikke færdigbehandlet inden for fristen på 90 dage. Den manglende målopfyldelse skyldes, at fire langtidssygemeldte medarbejdere er blevet tildelt muligheden for at fortsætte deres tilknytning til arbejdspladsen i sygdomsperioden. Derfor tæller de med som delvist syge og trækkes ikke ud af statistikken for nettosygefravær, selvom de reelt er langtidssygemeldte. Hvis de fire trækkes ud af statistikken, er Spillemyndighedens nettosygefravær under målet på de 4,5 dage pr. medarbejder. 3.7 Forventninger til kommende år Spillemyndigheden forventer i de kommende år at udvikle virksomheden yderligere og via ressource- og udgiftsstyring at kunne fokusere arbejdet på opnåelsen af de centrale mål for virksomheden. Der forventes omlægninger af både gebyrstrukturen og tilsynet med tilladelsesindehavere i de kommende år, hvorfor der opstår et særligt stort behov for høj prognosesikkerhed og opfølgning på såvel projekter som aktiviteter. På strategisk niveau forudses tre centrale udfordringer. 1. Et stadig mere teknisk avanceret og internationalt funderet spilmarked stiller store krav til Spillemyndighedens specialkompetencer. 2. Samtidig skal tilsynet med tilladelsesindehaverne være mere systemunderstøttet og risikoorienteret. 3. Endelig kræver den internationale karakter af navnlig onlinespil et fortsat internationalt sigte, der både bidrager til at styrke Spillemyndighedens specialkompetencer og understøtter blandt andet EU s ønske om en stigende vidensdeling og harmonisering på tværs af landegrænser. I 2014 udgør gebyrindtægter 94 pct. af Spillemyndighedens budget. I de kommende år forventer Spillemyndigheden, at gebyrindtægterne vil være uændrede eller svagt stigende. Nettoudgiftsbevillingen forventes i de kommende år løbende at være udsat for mindre besparelser, hvilket især påvirker aktiviteter vedrørende almennyttige lotterier og offentligt hasardspil.

12 Årsrapport 2014 Kapitel Regnskab 4.1 Anvendt Regnskabspraksis Spillemyndighedens regnskabspraksis følger de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 4.2 Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen for finansåret 2015 i tabel 8 naturligt er baseret på budgettal, hvorimod resultatet for 2013 og 2014 er baseret på regnskabstal fra SKS/SAP. Spillemyndigheden realiserer for 2014 et overskud på 1,2 mio. kr. Resultatet skyldes primært forskudte aktiviteter fra 2014 til 2015, herunder flytning i eget lejemål og videreudvikling af Spilkontrolsystemet. For 2014 realiserer Spillemyndigheden lavere gebyrindtægter end forventet. Afvigelsen skyldes især lavere omkostninger til tilsyn med landbaserede kasinoer og for optimistisk skøn for antallet af ny opstillede spilleautomater. I forhold til 2013 er prognosenøjagtigheden angående gebyrindtægter dog forbedret markant, hvilket er et udtryk for erfaringsopbygningen og stabiliseringen af Spillemyndigheden, der blev etableret som styrelse i Fra 2014 ses en overgang til mere ordinær og driftsorienteret økonomistyring. Udgiftsniveauet er en smule lavere end forventet. Dels er der som nævnt realiseret lavere omkostninger vedrørende tilsyn med landbaserede kasinoer, og dels måtte Spillemyndighedens flytning til egne lokaler udskydes til 1. kvartal Omkostningerne i denne forbindelse kunne derfor kun i nogen grad afholdes i Samtidig var en række planlagte ændringer af Spillemyndighedens Spilkontrolsystemet planlagt til 4. kvartal 2014, men måtte udskydes på grund af travlhed hos leverandør, og fordi systemet går i udbud i Ændringerne forventes nu gennemført i perioden Lønudviklingen har været stabil med mindre udsving i forhold til årets prognoser. I årets anden halvdel oplevede Spillemyndigheden mindre forsinkelser i ansættelser, hvilket har medvirket til et akkumuleret mindreforbrug i forhold til lønsumsloftet. Der er realiseret et årsværksforbrug på 88 årsværk, heraf vedrører de 6 årsværk koncernydelser fra SKAT. I 2014 er endvidere afregnet ca. 9 mio. kr. i interne statslige overførsler til SKAT.

13 Årsrapport 2014 Kapitel 4 13 Tabel 8. Resultatopgørelse Note (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -3,8-3,7-3,6 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -3,8-3,7-3,6 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,2 0,0 Gebyrer -55,9-61,7-60,3 Ordinære driftsindtægter i alt -59,7-65,2-63,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 0,0 0,0 1,7 Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,0 1,7 Personaleomkostninger Lønninger 37,5 37,4 39,3 Pension 5,7 5,6 5,9 Lønrefusion -1,0-0,4-0,2 Andre personaleomkostninger 0,1 0,1 0,1 Personaleomkostninger i alt 42,2 42,7 45,1 Af- og nedskrivninger 2,0 2,8 3,4 Andre ordinære driftsomkostninger 8,6 8,6 7,9 Ordinære driftsomkostninger 52,8 54,2 58,1 Resultat af ordinær drift -6,9-11,0-5,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0-0,3 0,0 Andre driftsomkostninger 7,4 9,0 4,9 Resultat før finansielle poster 0,4-2,3-0,9 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,4 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,8 1,1 0,9 Resultat før ekstraordinære poster 0,8-1,2 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,8-1,2 0,0

14 Årsrapport 2014 Kapitel 4 14 Note 1. Data fra SKS. Negative fortegn angiver indtægt. Note 2: Dækker i 2014 tilbageførsel af midler fra komp.pulje. Anm.: Differencen enkelte mellem summen af enkelte poster og den følgende total skyldes afrundinger Resultatdisponering Tabel 9. Resultatdisponering Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 1,2 I alt 1,2

15 Årsrapport 2014 Kapitel Balancen Tabel 10. Balancen Note Aktiver Note Passiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter mv. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 13,0 18,7 Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 1,4 1,4 - - Opskrivninger - - 3,8 - Reserveret egenkapital ,8 18,7 Bortfald af årets resultat - - Udbytte til staten Overført overskud 4,1 5,3 Infrastruktur - - Egenkapital i alt 5,5 6,7 1 Transportmateriel - - Hensatte forpligtigelser 0,2 0,4 Produktionsanlæg og maskiner - - Inventar og IT-udstyr - - Igangværende arbejde for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver - - Langfristede gældsposter - - FF4 langfristet gæld 16,5 18,7 Donationer - - Statsforskrivning 1,4 1,4 Prioritets gæld - - Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 18,2 20,1 - - Anden langfristet gæld - - 1,4 1,4 Langfristet gæld i alt 16,5 18,7 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter Varebeholdninger - - Tilgodehavender 5,7 4,5 Periodeafgrænsningsposter 16,1 0,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregninger og afstemningskonti 1,5 12,5-1,2 0,0 Værdipapirer - Anden kortfristet gæld 1,9 0,5 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 6,2 6,2 FF5 Uforrentet konto - -12,2 Reserveret bevilling - -8,5 32,8 Andre likvider - - Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejde for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter - 0,2 0,8 0,2-8,5 20,6 Kortfristet gæld i alt 9,2 19,6 13,3 25,2 Gæld i alt 25,7 38,3 Aktiver i alt 31,4 45,3 Passiver i alt 31,4 45,3 Anm: Den negative balance på FF7 i 2013 skyldes overførelser fra mellemregningskonto i forbindelse med overflytningen af gebyrindtægter og anlæg fra SKAT til Spillemyndigheden. Overførelsen er sket som led i organisationsændringer i 2013.

16 Årsrapport 2014 Kapitel 4 16 Note 1: Se bilag under punkt Egenkapitalforklaring Tabel 11. Egenkapitalfordeling Note Egenkapital primo året (mio. kr.) - 5,5 Reguleret egenkapital primo - 1,4 +Ændring i reguleret egenkapital - - Reguleret egenkapital ultimo 1,4 1,4 Opskrivninger primo - - +Ændringer i opskrivninger - - Opskrivninger Reserveret egenkapital primo - - +Ændring i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo - - Overført overskud primo - 4,1 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - - +Regulering af det overførte overskud 4,9 - +Overført fra årets resultat -0,8 1,2 -Bortfald af årets resultat - - -Udbytte til staten - - Overført overskud ultimo 4,1 5,3 Egenkapital ultimo R-året 5,5 6,7 Note 1: Spillemyndigheden blev en styrelse i 2013, og der eksisterer derfor ingen primo-egenkapital for 2013.

17 Årsrapport 2014 Kapitel Likviditet og låneramme Tabel 12. Likviditet og låneramme (mio. kr.) 2014 Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 18,7 Låneramme 25,0 Udnyttelsesgrad i pct. 74,7 4.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13. Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (mio. kr.) Lønsumsloft FL 46,2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 46,2 Lønforbrug under lønsumsloft 43,2 Difference (mindreforbrug) 3,0 Akk. Opsparing primo ,0 Akk. Opsparing ultimo ,1 4.7 Bevillingsregnskabet Tabel 14. Bevillingsregnskabet Mio. kr Budget (FL+TB) Regnskab 2015 (Budget) Nettoudgiftsbevilling 3,8 3,7 3,7 3,6 Nettoforbrug af reservation Indtægter 55, ,7 60,3 Udgifter 60,5 67,7 64,3 63,9 Årets resultat -0,8 0 1,2 0

18 Årsrapport 2014 Kapitel Bilag til årsrapporten 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance Tabel 15. Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. I alt Kostpris 50,4 0,0 50,4 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 16,8 3,8 20,6 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 8,5-3,8 4,7 Kostpris pr ,3 0,0 25,3 Akkumulerede afskrivninger -6,6 0,0-6,6 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,6 0,0-6,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,7 0,0 18,7 Årets afskrivninger -2,8 0,0-2,8 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -2,8 0,0-2,8 Afskrivningsperiode/år 8 3

19 Årsrapport 2014 Kapitel Gebyrfinansieret virksomhed Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning, kr. Årets resultat Akk. Gebyrordninger Seneste Gevinstgivende spilleautomater Landbaseret kasino Danske Lotteri Spil Klasselotteriet Offentligt hasardspil I alt Anm.: Det skal bemærkes, at det akkumulerede resultat i tabellen ikke anviser det faktiske aktuelle overskud/underskud for de omkostningsdækkede gebyrer. Det skyldes, at gebyret for Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet blev reguleret hvert andet år i perioden før Således er det akkumulerede resultat for Danske Lotteri Spil i 2013 i alt kr., hvis det beregnes på baggrund af perioden Gebyret for Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet forudbetales for en étårig periode og reguleres året efter i 2. kvartal, inden for rammerne af en etårig rammeaftale. Det bemærkes, at gebyret blev opkrævet og reguleret på baggrund af toårige rammeaftaler i perioden før Det omkostningsdækkende gebyr vedrørende gevinstgivende spilleautomater er indført i Det omkostningsdækkende gebyr afløser et gebyr fastsat ved lov, der tidligere konteredes under Det akkumulerede resultat for hvert gebyrområde regnes over længere perioder end de angivne fire regnskabsår. Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst, kr. Årets resultat Akk. Gebyrordninger Seneste Væddemål og onlinekasino Anm.: Gebyrerne vedrørende væddemål og onlinekasino er indført i 2011, hvorfor der ikke foreligger regnskabstal for tidligere år. Der er et dispenseret nettoforbrug af videreførelser fra 2012 til 2013 inden for spilområdet væddemål og onlinekasino på i alt 4,0 mio. kr. Årsresultatet for spilområdet væddemål og onlinekasino for 2013 er derfor et overskud på i alt 2,2 mio. kr. inklusive det overførte overskud. Tabel 18. Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr. Afsluttede projekter Videreudvikling af Spilkontrolsystemet/Opkobling af Danske Lotteri Spil Senest forelagt mar Byg gestart jan Forventet afslutning v. byggestart Godkendt budgetteret totaludgift Faktisk afslutningstidspunkt Faktisk totaludgift mar mar ,5 0,5

20 Årsrapport 2014 Kapitel Supplerende bilag Tabel 19. Opfølgning på Spillemyndighedens produktionsmål Produktionsmål Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopf. Sagsbehandlingstid Gev. Spilleautomater 1746 ud af 1767 sager (99%) 100% Landbas. kasino 213 ud af 214 sager (100%) 100% Vædm. og onlinekasino Afgørelsessager skal 25 ud af 26 sager (96%) 96% behandles på 90 dage Almennyttige lott. eller derunder 1805 ud af 1815 sager (99%) 100% Off. pokerturneringer 100 ud af 102 sager (98%) 100% Godkendelse af best ud af 1876 sager (98%) 100% Kontrol med væddemål og onlinekasino Henstillingssager Markedsovervågning Datalevering Alle sager afsluttet inden for 6 måneder 90% af anmeldelser skal resultere i en henstilling inden for 60 dage Succesraten på datalevering skal være mindst 98% samlet og 95% pr. tilladelsesindehaver 6 ud af 6 sager (100%) 100% 2 ud af 2 sager (100%) 100% 98% samlet succesrate og 95% på alle udbydere i % Kontrol med gevinstgivende spilleautomater Regeloverholdelse hos små opstillere Kontrol af tilladelsesindehavere Lokalegodkendelse Mindst 75% af de besøgte opstillere skal overholde reglerne (mindst 200 besøges) 50% af små og mellemstore og 100% af store tilladelsesindehavere skal kontrolleres inden 1. oktober 2014 Der foretages lokalegodkendelse i samtlige spillehalssager inden 5 uger fra modtagelse 357 opstillere er besøgt, og heraf overholder 79 pct. reglerne Alle kontroller er afsluttet inden 1. oktober For to ansøgninger fra 1. halvår blev lokalegodkendelsen ikke udført inden for de fem uger % 100% 0% Kontrol med Danske Lotteri Spil Væddeløbsbaner Lottotrækninger Der gennemføres tre udvalgte kontrolbesøg på tværs af landets trav, galop- og hundevæddeløbsbaner Alle lottotrækninger overvåges ved fysisk tilstedeværelse Billund, Odense og Nykøbing Travbaner er besøgt i kvartal Alle trækninger er overvåget og godkendt uden rapporterede fejl eller betænkelige forhold. 100% 100%

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere