Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive"

Transkript

1 Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder forklaring til de enkelte rubrikker på blanketten "eindkomst Indberetning". Der henvises i øvrigt til Teknisk systemvejledning om formater osv. Rubrikkerne er opstillet i følgende gruppering: Basisoplysninger - 10 rubrikker. Øvrige oplysninger - 10 rubrikker Indkomstoplysninger - 29 rubrikker Barselsudligningskode - 1 rubrik Afkrydsningsrubrikker - 5 rubrikker Rubrikker: ATP-sats, Løntimer, Sødage og supplerende tekst - 4 rubrikker Landkoder De beskrevne rubrikker forekommer på blanketten til eindkomst indberetning. Beskrivelsen af samtlige begreber for records og felter (type nr.), herunder begreber der alene forekommer ved elektronisk indberetning, fx. Indberetter SE-nummer, kan findes i vejledningen Begreber i eindkomst. Basisoplysninger (10 rubrikker) Først i rækken af rubrikker er oplysninger der identificerer indkomstmodtager, indkomstudbetaler og periodeangivelse osv. Indkomstmodtageren har pligt til at oplyse indkomstudbetaleren om navn, adresse og CPR-nummer. Nægter indkomstmodtageren dette, kan SKAT hjælpe dig med at få udleveret oplysningerne. SKAT kan opkræve et gebyr for udlevering af disse oplysninger. Indkomstudbetaler SE-nr. Det SE-nr. der indberettes for. Det vil sige det SE-nr. som har pligten til at indberette oplysninger om indeholdelser/oplysninger til indkomstregistret. Nedenunder rubrikken skal du skrive eller stemple dit navn, adresse og telefonnummer. CPR-nr. Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive CPR-nr. SE-nr. Indkomstmodtagers SE-nr. feks. på en honorarmodtagende virksomhed. Angives som entydigt alternativ til et CPRnr. Alle De syv rubrikker, Fødselsdag, Køn, Navn, Gade, Postnr., Post by og Landekode skal udfyldes når indberetning vedrører indkomstmodtager bosiddende i udlandet, med nøjagtig udenlandsk adresse osv.. Det gælder også personer med gyldigt dansk CPR-nummer boende i udlandet. Disse syv rubrikker skal således kun anvendes, hvis en medarbejder ikke kan identificeres entydigt med et gyldigt dansk CPR-nr., et personligt SE-nr. eller hvis det drejer sig om en ansat med gyldigt CPR-nr. der er bosiddende i udlandet. Som har udenlandsk adresse og altså ikke nogen dansk adresse Side 1 af 12

2 Fødselsdag Person-fødselsdato, ÅÅÅÅMMDD, skal udfyldes hvis CPR-nr. ikke findes. Hvis året ikke kendes, indsættes "0000" i stedet for ÅÅÅÅ. Måned og dag skal vælges med valide karakterer. Kendes MMDD ikke skal der fx. vælges "0101". Ved arbejdsudleje skal det være personens fødselsdato. Køn Person køn. Indkomstmodtagers køn. Feltet er krævet hvis CPR-nr. ikke findes. Kodeværdi 1 = mand, 2 = kvinde, 3 = ukendt. Navn Personnavn. Navn på indkomstmodtager. (fornavn, mellemnavn og efternavn. Prioriteret: 1 efternavn, 2 fornavn, 3 mellemnavn(e). Gade Indkomstmodtagers bopæl. Angiv vej, nr., etage mm., alt efter de tilgængelige oplysninger der findes. Postnr. Indkomstmodtagers bopæls postnummer. Post by Indkomstmodtagers bopæls bynavn. Landekode Bogstavskode med to karakterer. Landekode for det land indkomstmodtagerens adresse er i. Der er forskellige kodeværdier for alle lande. Øvrige oplysninger (10 rubrikker) Ingen lønudbetaling i denne måned. "nul-angivelse". Du skal sende indberetning månedligt, også selvom der ikke har været indkomstudbetaling i perioden og derved heller ikke skal betales A-skat eller AM-bidrag for perioden. Angiv "N" (N for nul) i de måneder hvor der ikke er beløb at indberette. Derudover udfyldes, under øvrige oplysninger, alene rubrikkerne "start dato" og "slut dato" Start dato Lønperiode start dato. Første dag i den periode indkomstudbetalingen vedrører indsættes med ÅÅÅÅMMDD. Slut dato Lønperiode slut dato. Sidste dag i den periode indkomstudbetalingen vedrører indsættes med ÅÅÅÅMMDD. Udbetalt dato Udbetalingsdag. Dispositionsdato. Indsættes med ÅÅÅÅMMDD. Udfyldes med nuller hvis dispositionsdato ikke er kendt. Forud/bagud Det angives om indkomstudbetaling er forud eller bagud. Angives med F = forud og B = bagud. Der er tale om forud, hvis der udbetales normal løn før lønperiodens startdato. Ellers er det bagud. Lønforskud skal altid angives med B. Grønlandsk kommune Angiver i hvilken grønlandsk kommune indkomstmodtageren bor. Angives med tre cifre. Se de grønlandske kommunekoder i vejledningen Begreber i eindkomst. Indkomsttype (tidl. Beskæftigelseskode). Koden angiver, om efterfølgende personindberetninger er almindelige lønansatte eller om de vedrører andre kategorier af indkomstmodtagere. 00 = Almindelige lønmodtagere. 01 = Personer der modtager uddannelsesydelse (SU) - må kun bruges af SU-styrelsen Side 2 af 12

3 02 = Anvendes ikke pt. 03 = Ansatte under reglerne vedr. Grønlandsskat 04 = Personer der modtager anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag (herunder dagpenge, G-dagesgodtgørelse, pension og anden overførselsindkomst - ikke sygedagpenge, hvor der skal anvendes kode 07). 05 = Personer der alene får udbetalt B-indkomst. Hvis personen også har fået A-indkomst, så bruges koden = Personer der får kontanthjælp - må kun bruges af kommuner. 07 = Sygedagpenge udbetalt af det offentlige, direkte til personen. 08 = Personer der beskattes efter KSL 48E og F - udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv. Anvendes kode 08 skal rubrik kode 68 udfyldes med kode 48 for 25%'s beskatning eller kode 33 for 33%'s beskatning, i én og samme indberetning (Det er altså nu muligt at lade sig beskatte med 33 % i 5 år, i stedet for 25% i 3 år) 09 = AM-bidragsfri og A-skattefri løn i ansættelsesforhold, ref. danske virksomheders udenlandske medarbejderes løn for arbejde udført i udlandet. Kode 0014 i record = Som kode 04, men for ydelser, hvori der ikke kan ske lønindeholdelse. Denne kode skal bl.a. bruges til VEUgodtgørelse og forsikringsydelser, der er A-skattepligtige, men hvori der ikke må lønindeholdes, jf.inddrivelsesbekendtgørelsens 12. Indberetter skal have bevilling hos SKAT for at kunne indberette indkomst med denne beskæftigelseskode. E101 Der skal skrives et E hvis attesten findes. Medarbejderindberetning E101-attest. Markering for om der findes en E101 attest. Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest (E101) på medarbejderen, for at medarbejderen kan fritages for AM-bidrag. Attesten skal være udfærdiget af myndighed i den pågældendes hjemland. Angiv ingenting (blank) hvis attest ikke findes. Kode 68 Koderne i "68" angiver om indkomstindberetninger tilhører en bestemt type. Koderne til blanketten er tocifrede. Koderne er knyttet til rubriknummer, 13, 14, 19, 36, 38, 40 og 69. Eksempel: Hvis en direktør har fri bil skal der indberettes et beløb i Rubrik 19 Fri bil og "60" i rubrik kode 68. Rubrik kode 68 skal altså bruges til at skrive en evt. kode som oplyser noget særligt om en af indberetningerne i en beløbsrubrik. Hvis du skal indberette flere koder, skal der udfyldes én indberetningsseddel for hver kode med tilknyttet beløb/rubrik. Nedennævnte koder i rubrik kode 68 skal anvendes. Hvis du i... rubrik 13 indberetter, at du har udbetalt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte eller til tidligere medlemmer af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller lignende, skal du skrive kode 44 i rubrik 68. rubrik 13 eller 14 indberetter, at du har udbetalt ydelser til personer, som skal beskattes efter kildeskattelovens 48E og F udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv., skal du i kode 68-kode skrive kode 48 for 25%'s beskatning ellerg kode 33 for 33%'s beskatning, i én og samme indberetning. (Det er altså nu muligt at lade sig beskatte med 33 % i 5 år, i stedet for 25% i 3 år.). rubrik 15 indberetter A-skat for en person der er omfattet af KSL 48E og F- udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mv. skal rubrik kode 68 udfyldes med kode 48 for 25%'s beskatning eller kode 33 for 33%'s beskatning, i én og samme indberetning. (Det er altså nu muligt at lade sig beskatte med 33 % i 5 år, i stedet for 25% i 3 år.). rubrik 13 og 19 og/eller rubrikkerne 50, 51, 52 indberetter, at du har stillet fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd til rådighed for en direktør eller andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du skrive kode 60 i rubrik 68. Hvis de nævnte indberetninger vedrører en hovedaktionær, skal du skrive kode 61 i rubrik 68. rubrik 14 indberetter, at du har udbetalt dagpenge ved sygdom og ulykke eller dagpengegodtgørelser for 1. og 2. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver), skal du skrive kode 03 i rubrik 68. rubrik 36 indberetter værdi af aktier og anparter modtaget som vederlag i ansættelsesforhold e.l., og som er omfattet af ligningslovens 16, skal du skrive kode 50 i rubrik 68. rubrik 36 indberetter værdien af tegnings- og aktiekøberetter, skal du skrive kode 50 i rubrik 68, hvis retten er omfattet af ligningslovens 16 og kode 51, hvis retten er omfattet af ligningslovens 28. Se evt. også teksten til rubrik Side 3 af 12

4 rubrik 36 indberetter, at du har udloddet fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd som udbytte til en hovedaktionær, skal du skrive kode 61 i rubrik 68. rubrik 38 indberetter, at du som ministerie eller styrelse har udbetalt et skattepligtigt tilskud, skal du skrive kode 70 i rubrik 68. rubrik 38 indberetter et offentligt tilskud, der er skattefrit ifølge lovgivningen, skal du skrive kode 71 i rubrik 68. Husk, at du tillige skal skrive tilskuddets art i rubrikken Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68. rubrik 38 indberetter, at du som fond, forening el. lign har foretaget en skattefri uddeling til personer, der er skattepligtige til Danmark, skal du skrive kode 97 i rubrik 68. rubrik 38 indberetter, en skattepligtig gruppelivsforsikring, der indgår i anden virksomhedsbetalt præmie efter pensionsbeskatningslovens 50 og 53 A, skal du skrive 37 i rubrik 68. rubrik 40 indberetter, at tegnings- og aktiekøberetten, der er omfattet af ligningslovens 16 ikke kan værdiansættes på indberetningstidspunktet, skal du skrive kode 50 i rubrik 68. rubrik 40 indberetter, at du har ydet vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier i henhold til ligningslovens 7 H, skal du skrive kode 52 i rubrik 68. rubrik 69 indberetter et vederlag for afløsning af pensionstilsagn, skal du skrive kode 45 i rubrik 68. rubrik 69 indberetter, at du har udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, hvis konkret aftale om fratræden er indgået inden den 1. januar 2000, skal du skrive kode 46 i rubrik 68 Produktionsenhedsnummer Produktionsenhedsnummer for virksomhedens CVR-nr. Skal anføres, hvis der udbetales løn i et ansættelsesforhold og hvis virksomheden har to eller flere produktionsenhedsnumre. Skal ikke anføres, hvis virksomheden alene har ét produktionsenhedsnummer eller hvis der er tale om indberetning af pension, kontanthjælp, understøttelse og lignende Se evt. uddybningen i afsnittet om produktionsenhedsnumre. Indkomstoplysninger (29 rubrikker) Rubrikkernes rækkefølge svarer til rækkefølgen på blanketten "eindkomstindberetning ". Rubrik 200 Bruttoindkomst. Beløbet udregnes således: Beløb i rubrik 13 beløb i rubrik 14 lønmodtagerens egen andel af arbejdsgiveradministreret pensionsordning, herunder ATP. Rubrik 201 Brutto ferieindkomst. Feriepenge for timelønnede og fratrædende funktionærer før skattetræk. Beløbet udgør den del af bruttoindkomsten i rubrik 200 der udregnes til ferieindkomst. Rubrik 13 AM-indkomst. A-indkomst hvoraf der skal betales AM-bidrag. I denne rubrik skal du indberette den indkomst, som er optjent eller godskrevet i periodens løb. Ud over løn og løntillæg af enhver art skal du her indberette feriepenge, løn under barsel og sygdom, samt godtgørelser til dækning af udgifter ved udførelsen af arbejdet (bortset fra skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, som du skal indberette i rubrik 48). Det er bruttobeløbet, du skal indberette, dvs. beløbet før A-skat og AM-bidrag. Derimod skal du fratrække lønmodtagerens eget bidrag til ATP og eventuelle indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Som yderligere eksempler på ydelser, der skal indberettes i rubrik 13, kan nævnes: Vederlag på over kr. til en person for arbejde for en skattefri forening. Dvs. hvis vederlaget er under skal der ikke foretages indberetning (men den pågældende skal selv selvangive beløbet). Løn til personer, der er fritaget for at betale skat til Danmark (fx. hvis de bor i udlandet), hvis du har trukket AM-bidrag. Løn til personer, på hvem virksomheden har modtaget en fritagelse/delvis fritagelse for træk af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat efter reglerne i ligningslovens 33A, stk. 1 og 3 skal medregnes i rubrik 13 uanset fritagelsen for indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag Side 4 af 12

5 Vederlag (honorar) til medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner og råd eller medhjælp til sådanne bestyrelser. Pension og lignende skattepligtige ydelser til tidligere ansatte eller til tidligere medlemmer af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller lignende. Du skal samtidig skrive kodeværdi 44 i rubrik 68. Værdien af A-skattepligtige personalegoder. Værdien af disse goder skal tillige specificeres i rubrikkerne 19, 20 og 21. Hvis du har udbetalt jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser samt vederlag for afløsning af pensionstilsagn, som kan beskattes efter specielle regler, må du ikke indberette disse beløb i rubrik 13, men skal i stedet indberette dem i rubrikkerne Rubrik 14 A-indkomst. A-indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. I denne rubrik skal du indberette de ydelser, du har trukket A-skat af, men ikke skal trække AM-bidrag af. Det er bruttobeløbet, du skal indberette, dvs. beløbet før A- skat, men efter fradrag af lønmodtagerens eget bidrag til ATP samt evt. indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Som eksempler på ydelser, der skal indberettes i rubrik 14, kan nævnes: Kontanthjælp sociale pensioner flexydelser dagpenge ved ledighed, sygdom eller barsel efterløn strejke- og lockoutgodtgørelser skattepligtige efterløns- og flexydelsesbidrag. Du skal, vedrørende tilbagebetalte efterløns- og flexydelsesbidrag indberette det samlede beløb i rubrik 14, den indeholdte A-skat i rubrik 15 og kode 64 i rubrik 68. Beløbet i rubrik 14 skal specificeres i rubrikkerne 70 og 71, hvor den del af beløbet der vedrører indbetalinger før 2002 skal indberettes i rubrik 70 og den del af beløbet der er indbetalt i og efter 2002 skal indberettes i rubrik 71. Udbetaling af SU samt pensionsinstitutters udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetaling, ratepension, indeksordninger samt udbetalinger fra kapitalpensioner i tilfælde af orlov. Er udbetalingen fra en godkendt udenlandsk pensionsordning se tillige rubrik 24. Vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausul), der udbetales som engangsvederlag i forbindelse med et nuværende eller tidligere tjenesteforhold. Løn til ansatte, der er fritaget for at betale AM-bidrag, fx fordi de er socialt sikret i et land, som Danmark har indgået aftale med om social sikring. Løn til personer, der er fritaget for at betale skat (og AM-bidrag) til Danmark (indberettes under indkomsttype 09). Gælder dog ikke hvis fritagelsen er lavet efter reglerne i ligningslovens 33A, stk. 1 eller 3, se under rubrik 13 Rubrik 15 A-skat. Her indberettes den A-skat der er trukket i den angivne periode. Rubrik 16 AM-bidrag. Her indberettes det AM-bidrag der er trukket i perioden. Rubrik 17 SP-bidrag. Ordningen er suspenderet på ubestemt tid, som en del af skattereformen vedtaget i Rubrik 46 ATP-bidrag. Lønmodtagerens og arbejdsgiverens ATP-bidrag i alt samt SP-bidrag på 1 pct. ved sygdom, som er afregnet til ATP. SP-bidraget er suspenderet på ubestemt tid, hvilket betyder, at der ikke skal indeholdes SP-bidrag i sygedagpenge. Rubrik 48 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt skattefri uddannelsesydelse. Hvis du har udbetalt skattefri rejseog befordringsgodtgørelse, skal du indberette det udbetalte beløb i rubrik 48. Rejse- og befordringsgodtgørelse, du har udbetalt sammen med honorarer, som skal indberettes i rubrik 36 eller 38, må du ikke indberette i rubrik 48. Se under rubrik 36 og 38.Arbejdsgivere kan i visse tilfælde skattefrit afholde den ansattes udgifter til uddannelse. Hvis du giver den ansatte skattefri uddannelsesydelse i form af en godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder og/eller til befordring, skal du indberette ydelsen i rubrik 48 og skrive kode 49 i rubrik 68. Skal du Side 5 af 12

6 indberette mere end én af ovenstående ydelser for samme ansatte, skal du indsende en blanket for hver ydelse. Rubrik 19 Værdi af fri bil. AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Du skal indberette bruttobeløbet, dvs. værdien af den fri bil før A-skat og AM-bidrag. Beløbet skal også med i rubrik 13. Er der tale om lønmodtagere, der er fritaget for at betale AM-bidrag, skal værdien ikke med i rubrik 13, men i rubrik 14. Ydes godet til en hovedaktionær, skal du supplere indberetningen ved at angive kode 61 i rubrik 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du i stedet angive kode 60 i rubrik 68. Værdien af fri bil, udloddet som udbytte til hovedaktionærer, skal ikke indberettes i rubrik 19, men derimod i rubrik 36 sammen med kode 61 i rubrik 68. Fra 1.januar 2010 skal der i værdi af fri bil medregnes miljøtillæg. De nærmere regler om værdiansættelse fremgår af Ligningslovens 16, stk. 4. Rubrik 20 Værdi til multimediebeskatning, gældende fra 1. januar AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Beløbet skal også med i rubrik 13. Er der tale om lønmodtagere, der er fritaget for at betale AM-bidrag, skal værdien ikke med i rubrik 13, men i rubrik 14. Der skal indberettes pr. påbegyndt måned, hvor godet er stillet til rådighed. 250 kr. pr. måned og dermed kr. (grundbeløbet) pr. år i For 14-dages lønnede, er det tilladt at indberette værdien med 2/52 af det fastsatte grundbeløb og tilsvarende på andre "skæve" lønperioder. Vær dog opmærksom på, at i forbindelse med til- og fratrædelse, skal der indberettes mindst en 1/12 af grundbeløbet for månedslønnede og for 14-dages eller ugelønnede mindst 4/52 af grundbeløbet, selv om den ansatte kun får løn for få dage af en måned. Hjemme-PC betalt af arbejdsgiver, herunder bærbar PC, der bringes med hjem fra arbejde. Hvis en PC tages med hjem af en medarbejder blot én gang, er der en formodning om privat anvendelse, og der skal indberettes værdi til multimediebeskatning. Tro-og-love-erklæring accepteres normalt ikke som middel til at ophæve formodning om privat anvendelse. En undtagelse er dog elever, der får uddannelsen betalt af arbejdsgiver, og hvor PC-en udelukkende anvendes i undervisningsøjemed Fastnettelefon i hjemmet, når denne betales af arbejdsgiver Mobiltelefon tilhørende arbejdsgiver, når telefonen tages med hjem, uanset om der er tale om en "fri telefon" i traditionel forstand. Det er således uden betydning om medarbejderen må ringe med frit forbrug eller kun til få bestemte typer private beskeder, der sædvanligvis også er tilladelse til på arbejdsstedet Undtaget for indberetning er for eksempel en decideret "vagttelefon", der under ingen omstændigheder må bruges privat og arbejdsgiver holder kontrol med dette. Således vil udleverede mobiltelefoner/pda-er, der med sikkerhed udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, hvor der fx er indgået en tro-og-love-erklæring mellem medarbejder og arbejdsgiver, ikke skulle indberettes og dermed beskattes. Modtager en medarbejder goder til multimediebeskatning fra flere arbejdsgivere, skal alle foretage indberetning. SKAT vil ved årsopgørelsen nedskrive det indberettede til kr. (2010-værdi) og samtidig regulere rubrik 13. Der er udfærdiget en særlig vejledning om multimediebeskatning. Skatterådet har i november 2009 offentliggjort en række bindende svar på området. Rubrik 21 Værdi af fri kost og logi (efter standardsatser) - AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode for: Medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet kr. pr. måned i 2009 Køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medarbejdere ved landbrug og hushjælp, der kun får fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien for fuld kost i 2009 til 70 kr. pr. dag, for delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien i 2009 til 60 kr. pr dag. For 1 måltid 35 kr. pr. dag For personale ved militæret, der har frit kvarter, bortset fra værnepligtige i Forsvaret eller personer, der gør tjeneste i Beredskabskorpset i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid, udgør værdien 470 kr., pr måned i 2009 Der er i ovenstående tale om anvendelse af standardsatser, og der skal trækkes A-skat/AM-bidrag af beløbet, som samtidig skal indgå i værdien i rubrik 13. Er der tale om lønmodtagere, der er fritaget for at betale AM-bidrag, skal værdien ikke med i rubrik 13, men i rubrik 14. Værdierne fastsættes en gang årligt af Skatterådet og offentliggøres i en bekendtgørelse udstedt i medfør af Ligningslovens 16, stk. 3, nr. 2. Kost og logi, der ydes til andre personalekategorier end ovennævnte er AM-bidragsfri B-indkomst, og der skal derfor ikke indeholdes A-skat/AMbidrag af værdien. Denne skal derfor ikke indgå i rubrik 13 - og skal i stedet indberettet i rubrik 55 - Andre personalegoder. (Fra 1. januar 2011 vil denne type gode blive AM-bidragspligtig og forventes derfor til den tid at skulle indberettes i rubrik 36 - AM-bidragspligtig B-indkomst eller en særlig rubrik til formålet) Side 6 af 12

7 Rubrik 22 Indskud i arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk pensionsselskab/-institut eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning. Der blev i 2004 indført fradragsret/bortseelsesret for grænsegængere mellem Sverige og Danmark for indbetalte bidrag til en pensionsordning i bopælsstaten. Dette betyder, at en dansk arbejdsgiver, der har ansatte boende i Sverige skal bortse fra eventuelle indbetalinger på arbejdsgiveradministrerende ordninger oprettet i Sverige. AM-bidrag af indskudet skal indberettes i rubrik 23. I rubrik 22 Indskud på arbejdsgiveradministreret svensk pensionsordning skal der indberettes lønperiodens indskud til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, der er tegnet i et svensk pensionsselskab/institut. Der skal indberettes bruttobeløbet, det vil sige beløbet før indeholdt AM-bidrag. Det indeholdte AM-bidrag må ikke indberettes i rubrik 16, men skal indberettes i rubrik 23. Disse forhold gælder tillige andre godkendte udenlandske pensionsordninger. Hvis indskuddet er i sådan anden godkendt udenlandsk pensionsordning, skal ordningens godkendelsesnummer indberettes i rubrik 24 (skal bruges fra 1. juni 2008) Rubrik 23 AM-bidrag 8 procent af indskud på arbejdsgiveradministreret svensk eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning indberettet i rubrik 22. Det indeholdte AM-bidrag må ikke indberettes i rubrik 16. Rubrik 36 B-indkomst der skal betales AM-bidrag af. Som eksempel på udbetalinger, der skal indberettes i rubrik 36, kan nævnes: Honorarer, dvs. vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende. Der kan ikke udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til honorarmodtagere, hvis vederlaget er B-indkomst. Godtgørelse af honorarmodtageres udgifter til befordring, kost og overnatning skal ikke indgå i bidragsgrundlaget, hvis godtgørelsen ikke udgør en del af det udbetalte honorar, og udgiftsdækningen ydes efter satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Hvis godtgørelsen ikke er beregnet efter satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse skal godtgørelsen indberettes i rubrik 36. Er de nævnte satser anvendt, skal godtgørelserne indberettes i rubrik 38. Værdien af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer (du skal tillige indberette kode 61 i rubrik 68) Værdien af aktier og anparter, tegningsret og aktiekøberet omfattet af ligningslovens 16 eller 28 (du skal tillige indberette henholdsvis kode 50 eller 51 i rubrik 68). Du skal indberette værdien af aktier og anparter, tegnings- og aktiekøberetter omfattet af ligningslovens 16 i retserhvervelsesåret (kode 50 i rubrik 68). Du skal indberette værdien af tegningsretter og aktiekøberetter omfattet af ligningslovens 28 for henholdsvis udnyttelses- eller afståelsesåret (kode 51 i rubrik 68). Kan du ikke ansætte værdien af tegningsretter og aktiekøberetter omfattet af ligningslovens 16 på indberetningstidspunktet, skal du sætte et kryds (x) i rubrik 40 og kode 50 i rubrik 68. Værdien af personalegoder, der skal indberettes i rubrik 50-55, skal ikke indgå i værdien i rubrik 36. Bemærk, at vederlag (honorarer) til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af udvalg, kommissioner og råd eller medhjælp til sådanne bestyrelser ikke skal indberettes i rubrik 36, men derimod i rubrik 13, evt. i rubrik 14 afhængig af, om der skal trækkes AM-bidrag eller ej. Rubrik 38 B-indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af. I denne rubrik skal du indberette indkomst, som modtageren skal betale skat af, men ikke AM-bidrag af. Som eksempel på indkomster, der skal indberettes i rubrik 38, kan nævnes: Honorarer for arbejde udført i udlandet af personer, der bor i udlandet Rejse- og befordringsgodtgørelse, der udbetales sammen med sådanne honorarer, der skal indberettes i rubrik 38, skal du også indberette i rubrik 38 og ikke i rubrik 48 - da rejse- og befordringsgodtgørelse til honorarmodtagere ikke kan udbetales skattefrit Sygedagpenge udbetalt til selvstændig erhvervsdrivende Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (udbetalt af forsikringsselskaber). Ydes der erstatning for tabt arbejdsfortjeneste helt eller delvis som en naturalieydelse, skal du sætte kryds (x) i rubrik 40 og oplyse ydelsens art og værdi i rubrik Yderligere oplysninger tekst til 40 / 68. Værdien af naturaliedelen skal også indgå i den værdi, du indberetter i rubrik 38. Hædersgaver og understøttelser, der udbetales fra fagforbund eller hjælpekasser til syge og pensionerede medlemmer Vederlag for udnyttelse af ophavsret, biblioteksafgift, patenter, mønstre, varemærker og lignende samt vederlag for reklamemæssig brug af en person - såkaldte immaterielle rettigheder.ydes et vederlag for en immateriel rettighed helt eller delvis som en naturalieydelse, skal du sætte kryds (x) i rubrik 40 og angive Side 7 af 12

8 ydelsens art og værdi i rubrikken Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68. Værdien af naturaliedelen skal også indgå i den værdi, du indberetter i rubrik 38. Offentlige tilskud, der udbetales af ministerier og styrelser. Disse tilskud skal tillige markeres med særlige koder i rubrik 68 - se rubrik 68. Tilskuddets art skal tillige indberettes i rubrikken Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68. Uddelinger fra skattepligtige fonde og foreninger mv. Du skal indberette uddelinger, der er skattepligtige for modtageren, herunder juridiske personer (fonde, foreninger, brancheorganisationer, virksomheder mv.). Indberetningen skal foretages uanset om du yder uddelingerne i form af penge eller som naturalieydelse. Fonde, foreninger mv., der foretager skattefri uddeling til personer, der er skattepligtige til Danmark, skal ud over at indberette værdien af uddelingen i rubrik 38 angive kodeværdi 97 i rubrik 68. Naturalieydelser fra fonde og foreninger skal krydsmarkeres (x) i rubrik 40 med angivelse af ydelsens art i rubrikken Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68. Uddelinger skal indberettes for den måned, hvor du underretter modtager om uddelingen, og hvor denne erhverver ret til ydelsen. Består en uddeling i en brugsret til fx en bolig, skal uddelingen indberettes fra og med den måned, hvor brugsretten kan udnyttes. Hvis en uddeling strækker sig over flere år, kan du vente med at indberette uddelingen, så den først indberettes for det kalenderår, hvor den bliver uddelt. Rubrik 39 Hædersgaver ydet som engangsbeløb fra offentlige fonde. I rubrik 39 skal der indberettes hædersgaver, dvs. gaveog legatbeløb, der er ydet som et éngangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonde mv. i Danmark, og hvor gaven eller legatet har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Den værdi, der skal indberettes i rubrikken, er den fulde værdi (markedsværdien) af gaven eller legatet. Sådanne hædersgaver beskattes på en særlig måde, idet der kun skal betales skat af 85 pct. af den del af hædersgaven, som overstiger et skattefrit grundbeløb. Det er bruttobeløbet, der skal indberettes i rubrik 39, dvs. beløbet før fradrag af det skattefri beløb. Hvis hædersgaven ydes helt eller delvis som en naturalieydelse, skal der sættes kryds i rubrik 40, arten og værdien af naturalieydelsen indberettes i rubrikken Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68. Den samlede værdi af såvel evt. pengedel som naturaliedel skal indberettes i rubrik 39. Hæderspriser til skabende eller udøvende kunstnere er skattefri, når de ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende her i landet eller udlandet, hvis hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester og ydes som et uansøgt engangsbeløb. Disse hæderspriser skal derfor ikke indberettes. Om Rubrik Personalegoder, der normalt er B-indkomst. Du skal ikke tillægge værdien af disse personalegoder til den værdi, du skal anføre i rubrik 13, 14, 36 eller 38. Rubrik 50 Værdi af fri helårsbolig - AM-bidragsfri B-indkomst. Hvis du stiller en fri helårsbolig helt eller delvis til rådighed for en ansat, skal du i rubrik 50 indberette forskellen mellem det beløb, den ansatte betaler for at have fået boligen stillet til rådighed og markedslejen, jf. Skatterådets værdiansættelser. De nærmere regler fremgår af Ligningslovens 16, stk. 3, jf. stk Betaler du udover den fri bolig også for udgifter, der normalt afholdes af lejeren, fx el og varme, skal du indberette værdien heraf i rubrik 50. Værdien heraf er den faktiske udgift. Ydes godet til en hovedaktionær, skal du supplere indberetningen ved at angive kode 61 i rubrik 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du i stedet angive kode 60 i rubrik 68. I disse tilfælde bliver godet AM-bidragspligtigt - men AM-bidrag af værdien skal ikke indeholdes og indberettes. Rubrik 51 Værdi af fri sommerboligt - AM-bidragsfri B-indkomst. Stiller du en fri sommerbolig, såvel her i landet som i udlandet, til rådighed for en ansat, skal du indberette værdien i rubrik 51. De nærmere regler fremgår af Ligningslovens 16, stk. 3, jf. stk. 5. Ydes godet til en hovedaktionær, skal du supplere indberetningen ved at angive kode 61 i rubrik 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du i stedet angive kode 60 i rubrik 68. I disse tilfælde bliver godet AM-bidragspligtigt - men AM-bidrag af værdien skal ikke indeholdes og indberettes. Rubrik 52 Fri lystbåd - AM-bidragsfri B-indkomst. Stiller du en fri lystbåd til rådighed for en ansat, skal du indberette værdien i rubrik 52. De nærmere regler fremgår af Ligningslovens 16, stk. 3, jf. stk. 6. Ydes godet til en hovedaktionær, skal du supplere indberetningen ved at angive kode 61 i rubrik 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du i stedet angive kode 60 i rubrik 68. I disse tilfælde bliver godet AM-bidragspligtigt - men AM-bidrag af værdien skal ikke indeholdes og indberettes. Rubrik Side 8 af 12

9 Fri medie-/radiolicens. AM-bidragsfri B-indkomst. Betaler du den ansattes medie-/radiolicens, abonnementer til betalingskanaler mv., skal du indberette værdien heraf i rubrik 53. Den værdi du skal indberette, er din faktiske udgift, dvs. efter fradrag af evt. egenbetaling fra den ansatte. Rubrik 54 Fri telefon. Rubrikken udgår og erstattes af rubrik 20, multimediebeskatning den 1. januar Til og med 2009: AM-bidragsfri B-indkomst. Hvis du helt eller delvist har stillet en fri telefon til rådighed for en ansat til brug uden for arbejdstiden, skal du indberette værdien i rubrik 54. Du skal indberette værdien af den fri telefon med kr., hvis du har betalt telefonregningen for hele året og ellers med en forholdsmæssig værdi, dog højst den udgift du har afholdt. Værdien dækker abonnementet og den ansattes private samtaler. Hvis den ansatte selv har betalt en del af udgiften til den fri telefon, f.eks. ved at betale et månedligt beløb til dig, skal du trække dette beløb fra i værdien. Værdien er den samme, uanset om du har stillet én eller flere telefoner til rådighed. Du skal med andre ord ikke indberette et større beløb, hvis du udover for eksempel telefon i hjemmet har stillet en biltelefon, en mobiltelefon eller en telefon i et sommerhus til rådighed for den ansatte. Rubrik 55 Værdi af andre personalegoder - AM-bidragsfri B-indkomst. Gyldig fra 1. januar Personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt. For goder, der er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens 16, stk. 3, 3. punktum, skal der ikke foretages indberetning - uanset, at beløbet overstiger bagatelgrænsen. Undtaget er også bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv. samt firmabørnehave og -vuggestue til rådighed. Værdien af fri børnepasning der ikke foreligger i form af en firmabørnehave og -vuggestue "drevet af arbejdsgiver" er derimod indberetningspligtig. Andre eksempler på goder, hvor værdien skal indberettes her: fri kost og logi, der ikke indberettes efter standardsatser i rubrik 21 fri motorcykel fri kantine fri sundhedsforsikring, når en sådan ikke tilbydes alle medarbejdere fri jagt og udbytte af jagt personalelån Omfattet af rubrikken er dermed et hvert gode, der ikke er selvstændigt nævnt andet sted, når dette gode af den indberetningspligtige ikke er indkøbt af hensyn til medarbejderens udførelse af arbejdet for den indberetningspligtige. Rubrik 66 Ansattes årlige andel vedrørende PC-ordning. Fradrag i den skattepligtige indkomst. Udfases *).Hvis du har indgået aftale med den ansatte om, at du stiller en computer til rådighed mod, at den ansatte selv afholder en del af udgiften, har den ansatte mulighed for at få et ligningsmæssigt fradrag for sin betaling af udgiften. Der kan højst indberettes kr. pr. år. Hvis egenbetalingen udgør et større beløb, kan den egenbetaling fordeles over flere indkomstår. Hvis der indberettes et beløb større end kr., vil der ikke automatisk blive fortrykt et fradrag på årsopgørelsen/selvangivelsen. Det er en forudsætning for ordningen, at du som arbejdsgiver afholder minimum 25 pct. af udgifterne til ordningen. *) Er der inden den 22. april 2009 indgået sådan aftale, får reglerne om multimediebeskatning for den omhandlede PC, jf. rubrik 20, først virkning fra Rubrik 248 Opsparing til søgnehelligdags betaling. Skal bruges når søgnehelligdags beløbet indgår i AM-indkomsten eller A- indkomsten, men ikke samtidig udbetales. Dvs. i de tilfælde hvor beløbet bliver beskattet, men ikke samtidig udbetales. Ligesom feriepenge til timelønnede. Rubrik 249 Opsparing til feriefridage. Skal bruges når opsparingsbeløbet til feriefridage indgår i AM-indkomsten eller A- indkomsten, men ikke samtidig udbetales. Det vil sige i de tilfælde, hvor beløbet bliver beskattet, men ikke samtidig udbetales. Ligesom feriepenge til timelønnede. Om Rubrik 69, 70 og 71 der omfatter engangsindkomsterne: Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale og afløsningssum for pensionstilsagn Side 9 af 12

10 Rubrik 69 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse. Hvis du i årets løb har udbetalt jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og afløsningssum for pensionstilsagn, som kan beskattes efter de særlige regler i ligningsloven, skal beløbet indberettes i rubrik 69. Beløbet skal indberettes som et bruttobeløb, dvs. beløbet før fradrag af AM-bidrag. Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale og afløsningssum for pensionstilsagn må ikke medregnes i rubrik 13. Ved indberetning af visse ydelser, skal du indberette en kodeværdi i rubrik 68 i følgende tilfælde: Vederlag for afløsning af pensionstilsagn skal indberettes med kodeværdi 45 Fratrædelsesgodtgørelse, der skal beskattes efter gamle regler, skal indberettes med kodeværdi 46. Der kan kun ske beskatning efter de gamle regler, hvis konkret aftale om fratræden er indgået inden den 1. januar Hvis du i indkomståret har udbetalt flere af de nævnte ydelser til samme ansatte, skal der anvendes én blanket for hver enkelt ydelse Rubrik 70 Del af rubrik 69 indbetalt til pension. I denne rubrik skal du indberette den del af ydelsen i rubrik 69, der er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Bemærk! Du må ikke indberette ordinære indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Disse indberettes direkte til SKAT af pensionsinstitutterne. Rubrik 71 Del af rubrik 69 værdi af tinggave. I denne rubrik skal du indberette den del af ydelsen, der i rubrik 69 er givet som en naturalieydelse eller tingsgave. Værdien af tingsgaven er virksomhedens købspris inkl. moms. Bemærk! Det er kun tingsgaver, der gives i forbindelse med indberetning i rubrik 69, der skal oplyses her. Barselsudligningskode (1 rubrik) Barselsudligningdkode Kode for barselsudligningsordning. Der indsættes værdi i kode for barselsudligningsordning hvis medarbejderne hører under den lovbaserede barselsudligningsordning. Ellers udfyldes ikke noget. Afkrydsningsrubrikker (5 rubrikker) Rubrik 11 Arbejdssted ej lig virksomheds/produktionsenhedsadressen. At afkrydse felt 11 svarer til at sige "Nej" til automatisk beregning af befordringsfradrag. Når den ansatte i en lønperiode møder på flere forskellige af virksomhedens adresser, skal felt 11 afkrydses. Dette gælder i følgende situationer: Når den ansatte ikke møder på en af virksomhedens registrerede adresser. Dette er typisk tilfældet i vognmandsbranchen, som rejsemontør, i bygge- og anlægsbranchen, i rengøringsbranchen, i vikarbranchen. Det gælder ligeledes når den ansatte ikke møder på virksomhedens eller P-enhedens registreringsadresse, men udfører arbejdet helt eller delvist på eller fra egen bopæl, fx ansatte med hjemmearbejdsplads, med hjemmemontage, repræsentanter. Forholdet kan også være at den ansatte som led i et ansættelsesforhold benytter virksomhedens arbejdsbil fra den private bopæl, og bilen ikke skal indberettes som fri bil, fx ansatte med kundeopsøgende arbejde, ansatte der kører i specielle biler som servicevogne, håndværksvogne, busser, blokvogne, kranbiler o.l. samt ansatte der kører taxi, minitrans o.l. Endelig kan nævnes når lønnede elever/lærlinge er på skole- eller praktikophold eller når den ansatte modtager løn i en opsigelsesperiode, uden at der stilles krav til beskæftigelse. Hvad skal P-enhedsnummer og felt 11 bruges til? eindkomst stiller oplysningerne til rådighed for bl.a. SKAT, der bruger oplysningerne til at beregne den ansattes befordringsfradrag. På den ansattes selvangivelse beregner SKAT et befordringsfradrag mellem hjem og arbejdssted. Det sker på baggrund af P-enhedsnummer. Hvis virksomheder sætter kryds i felt 11, vil SKAT ikke beregne endeligt, men vise et forslag til befordringsfradrag ud fra P-enhedens adresse. Rubrik 40 Naturalieydelse m.m. Du skal angive kryds i rubrik 40, hvis du har givet eller ydet en immateriel rettighed en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i form af naturalieydelse (værdi angives normalt i rubrik 38 og arten Side 10 af 12

11 - med tekst - i rubrik 67) en uddeling fra fond eller forening i form af naturalieydelse en hædersgave i form af naturalieydelse (værdi angives i rubrik 39 og arten - med tekst - i rubrik 67) en tegningsret eller en aktiekøberet, omfattet af ligningslovens 16, og ikke på indberetningstidspunktet kan ansætte værdien (du skal samtidig angive kode 50 i rubrik 68) et vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier i henhold til ligningslovens 7 H, som led i et ansættelsesforhold. Indberetningen skal foretages på det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter retten til at få leveret aktien m.m. (du skal samtidig angive kode 52 i rubrik 68) Rubrik 60 Personalelån. Rubrikken udgår pr. 1. januar Eventuel værdi af personalelån skal angives i rubrik 55. Til og med 2009: Hvis du har ydet et personalelån til en ansat, skal du sætte kryds (x) i rubrik 60, hvis lånet er forrentet lavere end mindsterenten, og hvis renten i øvrigt er mindre end den rente, der kunne opnås på almindelige markedsvilkår. Er der tale om lån til ansatte i finanssektoren, skal du kun sætte kryds, hvis lånet ydes til en lavere rente end det, der svarer til arbejdsgiverens omkostninger i forbindelser med lånet. Rubrik 62 Fri sommerbolig i udlandet. Rubrikken udgår pr. 1. januar Værdien skal fra denne dato indberettes i rubrik 51. Til og med 2009: Hvis du har stillet en fri sommerbolig til rådighed for en ansat, skal du sætte kryds (x) i rubrik 62. Ved sommerbolig forstås enhver form for bolig, der har karakter af fritidsbolig, herunder sommerhus, ferielejlighed og lignende. Rubrik 63 Frikort til offentlig befordring. Hvis du har givet en ansat et frikort til offentlig befordring, skal du sætte kryds (x) i rubrik 63. Rubrikker: ATP-sats, 200-Løntimer, Sødage og supplerende tekst (4 rubrikker) Rubrik 45 ATP-sats. Du skal indberette en af ATP-satserne (A, B, C, D, E eller F) i rubrik 45 - men hvis der er tale om A- bidrag behøver du ikke at udfylde rubrik 45 Rubrik 200 Løntimer er defineret som timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, og hvor lønnen er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens 7, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. For timelønnede omfatter det lønperiodens normale timetal samt timetallet for evt. udbetalt overarbejde. For fastlønnede, funktionærer ol. skal der indberettes timenormen, fx ved månedsansatte på fuld tid 160,33 timer (ugelønnede 37 timer) samt timer for evt. udbetalt overarbejde. "Fuld tid" indberettes altid med 160,33/37 timer pr. måned/uge ("normtid") selvom den fastsatte og faktiske arbejdstid er større eller mindre. Hvis pågældende er ansat på deltid i forhold til normtiden, indberettes en forholdsmæssig andel heraf. Indberetningspligten omfatter løntimer i forbindelse med udbetalt løn for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er A-indkomst for modtageren. Der er også tale om løntimer, hvis den ansatte får løn for en periode, hvor der ikke er udført arbejde. Det kan for eksempel være en periode med afholdelse af optjent ferie, en opsigelsesperiode, hvor den ansatte er fritstillet, en periode med barsel, sygdom eller barns første sygedag, omsorgsdage, feriefridage mv. Udbetaling for "ikke afholdte feriefridage "mv. skal ikke indberettes som løntimer, men indgå i den indberettede indtægt. Der skal kun indberettes løntimer for kontrollabel arbejdstid. Hvis arbejdstiden er ukontrollabel, skal dette indberettes ved, at der i feltet til angivelse af løntimer angives ,99 (i filindberetningen udelades kommaet).arbejdstiden er kontrollabel, hvis enten arbejdstiden kan kontrolleres ved arbejdsgiverens egen registrering (det gælder således ikke, hvis registreringen er baseret på den ansattes oplysninger), eller den ansatte er fast lønnet (og det er herunder bestemt hvordan mer- eller overarbejde skal honoreres) og arbejdstiden eller en norm for arbejdstiden er fastsat i en kollektiv overenskomst, i en tillægsoverenskomst eller i en skriftlig individuel ansættelsesaftale (i sidstnævnte tilfælde skal yderligere nogle betingelser opfyldes, hvis arbejdet skal være kontrollabelt) Hvis den ansatte er omfattet af kode 3 i DA s IP800 lønstatistikkoder, vil arbejdstiden også være kontrollabel. I alle andre situationer er arbejdstiden ukontrollabel Side 11 af 12

12 Det gælder fx hvis: den ansattes arbejdsindsats overvejende foregår uden for arbejdsgivers faste adresse den ansatte overvejende starter og slutter arbejdstiden hjemme den ansatte arbejder hjemme,den ansatte får fast løn uden mer- eller overtidshonorering den ansatte får fast løn i henhold til aftale, men andre faktorer end præsterede timer, fx forberedelse eller planlægning, indgår i lønberegningen, f.eks. censorer den ansatte ikke får fast løn, og tidsfaktoren ikke indgår i lønberegningen, eller der indgår provision (uanset betegnelsen) i lønnen og arbejdstiden kan ikke kontrolleres ved arbejdsgiverens egne registreringer. Hvis den ansatte er omfattet af koderne 5, 81, 82 eller 83 i DA's IP800 lønstatistikkoder, er arbejdstiden også ukontrollabel. Ved løntimer forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn eller som dækkes af en udbetalt løn, hvor lønnen er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens 7 stk. 1, nr. 1, 1. pkt. SKAT henviser til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af og vejledning nr. 124 af Rubrik 83 Sødage. Angives for indberetning af antal kalenderdage med søindkomst, herunder også ferie- og afspadseringsdage. Det skal opgøres, som det faktisk antal dage. Rederier og andre skal indberette antallet af sødage i rubrik 83. Bemærk at sødage og søindkomst skal indberettes på samme blanket. Se mere om indberetning til eindkomst for søfarende. Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68. (Tidligere rubrik 67-yderligere oplysninger i tekst) I denne rubrik kan du give supplerende oplysninger, hvis det kræves i forbindelse med indberetning til en af de øvrige rubrikker på "eindkomst Indberetning". Du skal for eksempel oplyse, hvis du har indgået aftale med de ansatte om, at de får stillet en computer til rådighed mod selv at betale en del af udgiften. Du skal i en række tilfælde - udover at indberette en værdi eller sætte kryds i en af rubrikkerne på "eindkomst Indberetning" - give nogle supplerende oplysninger, enten ved at oplyse hvilken type ydelse, der er tale om (rubrik "Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68"), eller ved at angive en særlig kode (i rubrik 68). Hvis du skal indberette flere forskellige ydelser i rubrik "Yderligere oplysninger tekst til rubrik 40 / 68" eller angive flere koder i rubrik 68, skal du indsende én blanket for hver ydelse og/eller kode. Du har mulighed for at indberette alle øvrige oplysninger fx A-indkomst, A-skat og AM-bidrag inkl. den ene kodeværdi/tekst på én blanket og alene indberette ny yderligere kodeværdi/tekst på en ekstra blanket. Den/de til koden knyttede rubrikker skal indberettes på den samme blanket. Hvis du skal indberette flere forskellige oplysninger i rubrik 40/68, skal du indsende én blanket for hver oplysning med tilknyttet beløb/rubrik. Du skal udfylde rubrik 40/68, hvis du: 1. helt eller delvis yder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i form af en naturalieydelse 2. helt eller delvis yder et vederlag for en immateriel rettighed som en naturalieydelse 3. som ministerie eller offentlig styrelse yder et tilskud af den art, der skal indberettes i rubrik yder et gave- eller legatbeløb, der skal indberettes i rubrik 39 som en naturalieydelse 5. som fond, forening el. lign. uddeler en ydelse som en naturalieydelse, udover at stille en fri helårsbolig til rådighed, også betaler for udgifter, der normalt afholdes af lejeren. Landekoder Landekoder står i et bilag i Toldvejledningen, der opdateres løbende. Senest redigeret 12 aug :01 Privatlivspolitik Side 12 af 12

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget L 119 -,L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget, Skatteudvalget L 119 -,L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget L 119 -,L 120 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2005-711-0049 og Dato: 2006-711-0073 Til Folketinget - Skatteudvalget L 119 og L 120 Forslag til Lov om et indkomstregister

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere