Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset."

Transkript

1 Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Sektor 2: Dragør Havn pladser for autocampere på Dragør Havn Øget indtægt på kr i 2019 og overslagsårene. Projektbeskrivelse er politisk godkendt, og havnen står for udførelsen. Udførelse er i gang. Sektor 2: Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje Besparelse og effektivisering i 2020 og overslagsårene på kr kr. Projektet er politisk besluttet fjernet fra anlægsplanen. Forventet merindtægt kan ikke realiseres da projektet er ophørt og tilpasset under teknisk korrektion. Er således håndteret i tekniske korrektioner. Besparelsen på kr. overgår til forhandlinger for budget Sektor 2: Takstforhøjelse på havnens driftsområde Øget indtægt (besparelse/ servicereduktion fra 2019 på kr.). Er gennemført og budgettet er tilpasset. Sektor 4: Reduktion af åbningstid i Hollænderhallen og Kongelundshallen Besparelse i 2019 og overslagsårene på kr. Budgettet er tilpasset, og åbningstiden reduceres. Sektor 4: Ophør af tilskud til Dragør Musik- og Kulturskoles samarbejde med folkeskolen Besparelse på kr. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 4: Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen Effektivisering på kr. i Budgettet er tilpasset. Sektor 5: Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Bestyrelsen fremsendte ansøgning til udvalgets behandling i maj Udvalget har tiltrådt. Menighedsbørnehaven er nu privat. (1.august 2019). 9 Sektor 5: Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse 1

2 10 R10 Besparelse og effektivisering på kr. i 2020 og ca kr. pr. år når bygningen er solgt. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Høgevænget er under afvikling, børnehaven lukkes helt ned medio maj 2019, og børnehaven er således udfaset. Vuggestuen udfases 12. August til institutionen Sølyst Sektor 5: Sammenlægning af institutioner (Kornblomsten og Hollænderhus) Besparelse og effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Sammenlægningen af Hollænderhuset og Høgevænget er stort set implementeret. 11 R Sektor 6: Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole Besparelse på kr. Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole. Budgettet er tilpasset. Gennemført. Sektor 4: Driftsbesparelse på Biblioteket Besparelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter tilpasses. Sektor 4: Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Håndtering af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter, jvf. beslutning i budgetforlig. Budget er tilpasset. Sektor 4: Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Flytning/omstrukturering afventer politisk beslutning 15 R12 16 S 17 R13 Sektor 3: Forhøjelse af SFO takster Besparelse på kr.er indarbejdet i budgettet ved en forhøjelse af takstbetalingen til SFO. Sektor 3: Kun 3 SFO'er - ledelses- og bygningsbesparelse i alt Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Budgettet er tilpasset, og aktiviteter er tilpasset. Sektor 6: Tilpasning af ressourceforbrug på flygtningeområdet 2

3 R14 21 R15 22 R18 Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Gennemført. Sektor 6: Repatriering af flygtninge Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Bliver søgt implementeret gennem årene. Ikke gennemført der er iværksat diverse initiativer, men ingen har ansøgt om repatriering. Dette er derfor en besparelse der ikke kan realiseres. Sektor 6: Effektivisering af indsatsen på det specialiserede socialområde Effektivisering på Kr i 2019, og kr. i overslagsårene. Implementeres i samarbejde med Handicap og Psykiatri i Tårnby. Budgettet er tilpasset. Pr. august forventes dog problemer med at realisere besparelserne. Sektor 7: Effektive arbejdsgange i den nye samlede tandklinik Effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført. Budget er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 7: Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Forslaget er implementeret. Sektor 7: Reduktion som følge af revisitation af borgere i hjemmeplejen Servicereduktion på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Revisitationen er ikke igangsat, hvilket skyldes arbejdet med CURA og Fælles sprog III. Det vil på baggrund af pilotindsats undersøges om det angivne beløb er muligt at indhente. ØU 23 R19 24 R20 25 R21 26 R22 27 Sektor 9: Reduktion af rådhusdrift Servicereduktion og besparelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 9: Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab Servicereduktion på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset og aktiviteten er reduceret. Sektor 9: Effektive indkøb via E-handel og øget compliance Effektivisering på kr. i 2019 stigende med kr. i hvert af overslagsårene til kr. i Budgettet er tilpasset og arbejdet igangsat. Sektor 9: Administration af pensionsmidler Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Sektor 9: Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet) Effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Udlejning håndteres af borgmestersekretariatet. Afventer politisk beslutning. 3

4 28 S 29 R23 30 Driftsudvi delser 31 D D02 35 S 36 D Sektor 9: Generel digitaliserings optimering Servicereduktion og effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilpasset. Sektor 9: Rammebesparelse Servicereduktion og effektivisering på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budgettet er tilpasset og aktiviteter tilpasses. Sektor 9: Mindre forventet P/L på rammen Servicereduktion og effektivisering på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført. Sektor 2: Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019 Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Den udvidede busdrift er bestilt hos MOVIA. Sektor 9: Tilskud til løn for leder af turistkontoret ved overgang til Amager Museet Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Sektor 2: Regulering af indtægten på Dragør Havn. Mindreindtægt på kr. i 2019 og kr. i Er gennemført og budgettet er tilpasset. Sektor 4: Indkøb af mobil teleslynge til Hollænderhallen Driftsudvidelse på kr. i Budget er tilført og teleslynge indkøbes i 2019 Sektor 7: Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad, når Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet. Driftsudvidelse på 0 kr. i 2019 og efterfølgende kr. i overslagsårene. Implementeret. Sektor 6,7 eller 9: Psykologhjælp til årige Driftsudvidelse på kr. i 2019 og kr. i overslagsårene. Er gennemført Sektor 6,7 eller 9: Drift af Handicaprådet inkl. handicappris Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området og er planlagt med Handicaprådet. Er gennemført 4

5 Anlæg Nr. i afstemnin gsbilag D08 D09 A01 A03 A04 A09 A11 A15 Sektor 7: Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion. Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Akutfunktion varetages af Hjemmesygeplejen. Sektor 7: Elcykler til hjemmeplejen Driftsudvidelse på i 2019 og Budgettet er tilført områder, og det er forventningen at elcyklerne indkøbes i løbet af året Sektor 7: Lokal ældrevelfærdspulje til Enggårdens beboere Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Enggården prioriterer anvendelse i samarbejde med BOP. Kan finansiere aktiviteter der tidligere lå i den statslige klippekorts ordning. Sektor 7: Årligt ældretopmøde i Dragør Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Forvaltningen er ansvarlig for afholdelse. Sektor 7: Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme Driftsudvidelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Budgettet er tilført området. Lovpligtig funktion fortsætter. Sektor 12: Madsens Krog arealer og faciliteter Investering på kr. i Er frigivet i KB 20. juni Sektor 12: Copenhagen White Water Park (CWWP), undersøgelse og medfinansiering af anlæg. Projektet er stoppet. Sektor 12: Genopretning af Dragør Havn Investering på kr. i 2019 og overslagsårene. Efterfølgende er budgettet reduceret til 2 mio.kr i 2020 og frem. Er frigivet og arbejdet er igangsat. Sektor 12: Reduktion af genopretningspulje til havnen Besparelse på kr. i 2019 og overslagsårene. Er gennemført. Budget reduceret. Sektor 12: Ankomst, parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby Investering på kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i Projektet er udgået i det reviderede anlægsbudget i KB 20. juni Sektor 12: Flydespærringer til beredskabet Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Spærringerne planlægges indkøbt. Sektor 12: Materiel til vintervedligehold. Investering på kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af

6 A05 S A06 Sektor 12: Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej Investering på kr. i Projektet er udskudt til 2023 jf. det reviderede anlægsbudget KB 20. juni Sektor 12: Udvikling af boligprojekt mv. på Engvejsarealet Investering på kr. i Projektet er udgået jf. det reviderede anlægsbudget i KB 20. juni Sektor 12: Maritime haver til undervisningsbrug Investering på kr. i Projektet er udskudt til 2023 jf. det reviderede anlægsbudget i KB 20. juni Sektor 12: Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler Investering på kr. i 2019 og 2020 og kr. i 2021 og Arbejdet er igangsat. Sektor 12: Friluftstræning, motions- og hjertestier langs sydstranden inkl. vandpost Investering på kr. i 2019, 2020 og Projektet er udskudt i revision af anlægsplan. Sektor 12: Projekt for kystbeskyttelse fase II og III Investering på kr. i 2019, kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i Projektet er opdelt i nedenstående fase II og III (beskrevet nedenfor). Fase II: Investering på kr. i 2019 Frigivelsessag forventes i løbet af 2019 Fase III: Investering på kr. i 2020, kr. i 2021 og kr. i Frigivelsessag forventes i løbet af Sektor 12: Dragør Havn byggemodning af vestligt byggefelt Investering på kr. i 2019, i 2020 og kr. i Projektet er udskudt til 2023 jf. det reviderede anlægsbudget. Sektor 12: Genopretning af Enggården. Investering på kr. i 2019, kr. i 2020, kr. i 2021 og i Frigivet på KB 22. november 2018 og pågår efter genopretningsplan. Sektor 12: Genopretning af kommunens øvrige bygninger. Investering på kr. i 2019 og kr. i hvert af overslagsårene. Frigivet på KB 22. november Sektor 12: Reduktion i genopretning af veje. Besparelse på kr. i Er gennemført og budget er tilpasset. Sektor 12: Ventilation på Dragør skole udskydes. Besparelse på i 2019, og i stedet investering i 2020 på kr. Er gennemført og budget er tilpasset. Sektor 12: Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur. Investering på kr. i Frigivet i KB 28. februar 2019, og igangsat. 6

7 20 Sektor 12: Skift til LED-belysning i kommunale bygninger, fase II Besparelse på kr. i 2019 og i stedet investering af de kr. i Driftsbudgettet er tilpasset ny anlægsplan. 7

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012

Afstemningsbilag, 2. behandling af budget Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # Forslag fra Beskrivelse af ændringsforslag Ændringer til afstemning 2013 2014 2015 2016 Finansieringsbehov,

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

3 BEPU 2 x Kollektiv trafik reduceret råderum

3 BEPU 2 x Kollektiv trafik reduceret råderum R-skemaer Løbenr. Udvalg Sektor Servicereduktion Effektivisering 1 BEPU 2 x Etablering af eng på græsarealerne ved Dragør Havn -120.000-120.000-120.000-120.000 2 BEPU 2 x Dragør Havn pladser for autocampere

Læs mere

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen Sektor Institution Overførelsesbeløb Procent af korrigeret budget Kommentar 3 Dragør skole SFO 654.451 4,88 Ca.

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Vejledning i brug af budgetskabelon

Vejledning i brug af budgetskabelon Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed 06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020

Læs mere

Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning Alle udvalg

Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning Alle udvalg Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning 2018 - Alle udvalg Bevillingsmæssig effekt: e bevillingsændringer Ikke budgetneutrale bevillingsændringer Påvirkning af servicerammen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Bilag 2. Afstemningsliste i kr. Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance

Læs mere

Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter

Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Brand- og sikkerhedsvagter 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken 2 2600 Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og

Læs mere

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Bilag 2. Afstemningsliste i kr. Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Effekt i budget Status på realisering

Effekt i budget Status på realisering Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget 2017-2020 (Alle beløb i 1.000 kr. og i 2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 Effekt i

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag

Læs mere

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Vejledning i brug af budgetskabelon

Vejledning i brug af budgetskabelon Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Referat. Handicaprådet 20. juni 2018 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 20. juni 2018 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 20. juni 2018 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 19.00 Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Peter Læssøe, Flemming Andersen, Henrik Aagaard og Lejla Foric

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

1.01 Administration, drift

1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

1 af 7. Overførsel anlæg Overført anlægsbudget Forventet overførsel til

1 af 7. Overførsel anlæg Overført anlægsbudget Forventet overførsel til Ikke indarbejdet i korrigeret budget Drift og indtægter 26.887.945 5.416.297 3.919.297 3.228.297 Anlæg 2.160.000 8.150.000 - - Særlige poster (lån, garantiprovision, renter, balanceforskydninger) -12.093.250-8.250

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Temadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018

Temadrøftelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018 Temadrøftelse Københavns Kommunes Økonomiudvalg 13. november 2018 Etableret 1. januar 2016 60-fællesskab Bestyrelsen 15 borgmestre/kommunalpolitikere fra de 8 ejerkommuner 2 politidirektører 2 observatører

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Tekniske korrektioner 2020 Sektor 1 Renovation

Tekniske korrektioner 2020 Sektor 1 Renovation Sektor 1 Renovation Det tekniske budget består af udgifter på 13,0 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 13,0 kr. Der er foretaget tekniske korrektioner på -0,1 mio. kr. fordelt på profitcentre - Sektor

Læs mere

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

Forventet regnskab & TB. November 2016

Forventet regnskab & TB. November 2016 Forventet regnskab & TB November 2016 På det decentraliserede område forventes merudgifter Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.638,4 2.638,9-0,5 Opsparing

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod

Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: 1 0146 Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø 2 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30-17.00 Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen, Morten Dreyer, Sara Claces, Henrik Aagaard,

Læs mere

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere