L Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 111 - Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)."

Transkript

1 Skatteudvalget L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt J.nr Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 24 af 23. februar Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). Troels Lund Poulsen / Jeanette Rose Hansen

2 Spørgsmål 24: Ministeren bedes fremsende beregningsgrundlaget for udarbejdelsen af standardsatserne på kød, som er opgjort i bilag 1. Svar: Der vedlægges 2 rapporter om indholdet af mættet fedt i hhv. svin og kvæg, som danner udgangspunkt for beregningerne af standardsatserne. Skatteministeriet har på baggrund af oplysninger fra bl.a. fødevaredatabanken efterprøvet beregningerne vedr. svin og kvæg, og når stort set til de samme resultater. Med hensyn til de øvrige standardsatser er de udarbejdet af Skatteministeriet på baggrund af bl.a. oplysninger fra fødevaredatabanken og efter samme metoder som for svin og kvæg. Side 2

3 Skatteudvalget L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Landbrug & Fødevarer Erhvervspolitisk Område København den 8. december 2010 LIL/ Dir. tlf.: KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD har noteret sig DMRI s rapport over indhold af mættet fedt i okse- og kalvekød kød. DMRI s angivne estimat på 5,2 gr. pr. 100 gr. mættede fedtsyrer i dansk okse- og kalvekød, som går til human konsum på det danske marked, er i tråd med vores forventning lavere end tallet fra USA på 10 gr. pr. 100 gr. Niveauet i dansk okse- og kalvekød bør forventeligt ligge lavere end i kød fra USA, hvor råvaregrundlaget er noget anderledes sammensat end i Danmark. En meget stor del af amerikansk oksekød er således baseret på stude, som har betydeligt større fedtindhold end kastrerede handyr (køerne bruges mest til forædling/burgers). De danske slagtedyr er generelt yngre, vejer mindre, og er mindre fede som følge af produktionsformen. En stor andel amerikanske dyr opfedes i såkaldte feed-lots, hvor der gives et meget energirigt foder ad libitum for netop at øge fedtmængden. I USA er mængden af fedt i kødet en forudsætning for høj klassificering og dermed også en høj betaling. Tillige anvendes i USA i stor udstrækning stude fra kvægracer som typisk er federe end racer anvendt for danske kalve og ungtyre. De angelsaksiske racer (Angus og Hereford) eller krydsninger heraf er betydeligt federe end de kontintentale racer og malkekvæg, som anvendes i Danmark. Endeligt er konsumet af det langt magrere kalvekød i USA mindre end konsumet i Danmark. Med venlig hilsen for KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Lilian Noer

4 Skatteudvalget L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Rapport 8. december 2010 Projektnr NTM, CCM Estimat for mættet fedt i dansk okse- og kalvekød Sammendrag Baggrund: Med udgangspunkt i regeringens lovforslag om afgift på mættet fedt i fødevarer har Landbrug & Fødevarer bedt Teknologisk Institut vurdere det gennemsnitlige indhold af mættet fedt i dansk okse- og kalvekød. Konklusion: Baseret på eksisterende data viser Teknologisk Instituts beregninger, at det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer i dansk okse- og kalvekød er 5,2 gram pr. 100 gram. Dette resultat er baseret på en række forudsætninger: Det er vurderet, at talg fra slagtning og udbening overvejende anvendes til fedtafsmeltning til animalsk fedt, som ikke omfattes af lovforslagets definition af kød. En del knogler må af lovmæssige grunde ikke anvendes til human brug. Produkter med ben vurderes i øvrigt at udgøre under 2 % af den samlede produktion til det danske marked. Fraskåret talg og knogler indgår derfor ikke i den nævnte beregning. De anvendte data er i flere tilfælde år gamle og der er ikke et komplet datagrundlag for alle produkter. Derfor indgår en række skøn i beregningen. Det vides ikke i hvilket omfang aktuelle data vil påvirke beregningsresultatet, men ændret skæring hvor mere talg trimmes fra vil medføre et lavere gennemsnitligt indhold af mættede fedtsyrer i de produkter, som går til human konsum. Desuden kan ændringer i de leverede slagtedyr have betydning for beregningen. Det beregnede estimat for mættet fedt i kød fra dansk okse- og kalvekød kan med fordel valideres yderligere ved en analyse af aktuelle slagtekroppe og produkter. Indledning Regeringens lovforslag om afgift på mættet fedt i fødevarer (se [1] under referencer) indebærer, at oksekød afgiftsbelægges ud fra en standardsats for indholdet af mættet fedt. Standardsatsen er i lovforslaget sat til 10 gram mættet fedt pr. 100 gram. Det svarer stort set til USDA National Nutrient Database for Standard References angivelse for en okseslagtekrop (Beef, carcass, separable lean and fat, choice, raw: 9,75 gram pr. 100 gram og tilsvarende select: 9,16 gram pr. 100 gram) [2]. I nærværende arbejde undersøges om standardsatsen er retvisende for dansk oksekød. Der er begrænset opdateret viden om den kemiske sammensætning herunder indholdet af mættede fedtsyrer af slagtekroppe og kødprodukter fra kvæg. Baseret på eksisterende data og oplysninger gives et estimat for indholdet af mættet fedt i kød fra dansk okse- og kalvekød. 1

5 Fremgangsmåde Slagteriernes Forskningsinstituts Fagtryk nr Slagtekroppens dimensioner [4] indeholder oplysninger om vægten af slagtekroppens udskæringer og biprodukter for ungtyre med levende vægt 420 kg og slagtevægt 234 kg samt for kreaturer (køer og kvier) med levende vægt 575 kg og slagtevægt 295 kg [4]. Fødevaredatabanken ( [3] indeholder oplysninger og analyseresultater om indhold af fedt og mættede fedtsyrer for en række oksekødsprodukter. Data stammer typisk fra undersøgelser af ældre dato (1970 erne og 80 erne). Opdelingen i produkter i Fødevaredatabanken og Fagtrykket er nogenlunde sammenlignelige og kan derfor kombineres til et samlet estimat for det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer. Fødevaredatabankens tal er dog baseret på oksekød og ikke på kød fra yngre dyr som ungtyre og kalve. Kalve har typisk et lavere fedtindhold end køer og for at få mere retvisende tal for ungtyre/kalve anvendes oplysninger fra Kousgaard et al. (1981) [6] om fedtindhold i udskæringer og biprodukter fra kalve (små ungtyre) til at korrigere indholdet af mættede fedtsyrer i de enkelte udskæringer. Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde: Baseret på Klassificeringskontrollens statistik over antal klassificerede slagtekroppe i 2009 [9] vægtes de to estimater til ét samlet estimat: Beregningen foretages både med og uden knogler og med og uden talg. Estimat for mættet fedt i dansk okse- og kalvekød Der beregnes et estimat for indholdet af mættede fedtsyrer i dansk okse- og kalvekød ud fra formlerne beskrevet under fremgangsmåde, og følgende komponenter som beskrevet i tabel 1 og 2 og afsnit omkring data: Mættede fedtsyre i alle udskæringer og relevante biprodukter udgør: 5,2 gram pr. 100 gram De medtagne biprodukter, som traditionelt indgår i det danske marked er: nyrer (kun for kalve/ungtyre), hale, hovedkød, tunge, lever, hjerte, brisler (kun for kalve/ungtyre), nyretappe og mellemgulv. I estimatet indgår ikke knogler og ej heller talg som er fratrimmet ved udbening af produkter, samt nyretalg og anden talg. Kilder i branchen [8] har oplyst, at fraskåret talg overvejende går til fedtafsmeltning til animalsk fedt, der ikke 2

6 omfattes af lovforslagets definition af kød, som skal afgiftsbelægges efter en standardsats. Lovgivningen stiller krav om, at en del knogler betragtes som Specificeret Risiko Materiale (SRM) og derfor ikke må gå til human konsum. Ud fra kilder i branchen [8] vurderes, at udskæringer med ben udgør under 2 % af den samlede produktion til det danske marked. Beskrivelse af data anvendt i beregningerne I tabel 1 og 2 (se sidst i rapporten) ses de data, som er anvendt i beregningen af estimaterne. Tabel 1 er for køer/kvier og tabel 2 er for kalve/ungtyre. Denne opdeling skyldes, at det er den opdeling, som er anvendt i kilden for vægt af de enkelte udskæringer og biprodukter [4]. I første kolonne ses navnene på udskæringerne fra henholdsvis pistol og vinge samt biprodukterne [4]. Biprodukter, som enten ikke må bruges til eller som ifølge kilder i branchen [8] i praksis ikke i nævneværdigt omfang bruges til human konsum på det danske marked, er ikke medtaget. I anden kolonne er angivet vægten af de enkelte udskæringer og biprodukter [4]. For køer/kvier gælder tallene for dyr med levende vægt på 575 kg og slagtevægt på 295 kg. Tallene for kalve/ungtyre gælder for dyr med levende vægt på 420 kg og slagtevægt på 234 kg. For hovedkød har kilder i branchen [8] skønnet, at der indgår ca. 1 kg for både køer/kvier og kalve/ungtyre. Oplysninger om indholdet af mættede fedtsyrer i de enkelte udskæringer og biprodukter er primært hentet fra Fødevaredatabanken [3]. I tredje kolonne står navnet på de produkter i Fødevaredatabanken, som er anvendt. I kolonne fire og fem står indholdet af fedt med den angivne variation og i kolonne seks står indholdet af mættede fedtsyrer. Indholdet af fedt anvendes ikke i beregningerne, men er med som information. Der er dog nogle få undtagelser fra dette. Fødevaredatabanken indeholder ikke oplysninger om muskler i øvrigt småkød, knogler, hale, hovedkød, nyretappe og mellemgulv. Andre kilder er derfor taget i brug: For småkød og hale har kilder i branchen skønnet de angivne tal for fedtindhold. Muskler i øvrigt er sat til samme fedtindhold som småkød. For hovedkød er fedtindholdet fundet i Kousgaard et al. (1981) [6]. Indholdet af fedt i knogler er fundet i Field et al. (1974) [7], hvor fire udvalgte knogler er analyseret. I beregningerne er gennemsnittet anvendt. For de nævnte produkter er indholdet af mættede fedtsyrer fundet ved at gange fedtindholdet med en skønnet andel på 0,42 af fedtindholdet svarende til andelen i uspecificeret, middelfedt oksekød i Fødevaredatabanken [3]. Det vides ikke i hvilket omfang dette er helt retvisende for f.eks. knogler. For nyretappe og mellemgulv er indholdet af mættede fedtsyrer fundet i USDA National Nutrient Database for Standard References under henholdsvis Beef, plate, inside skirt steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, raw og Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, raw. Fordelingen mellem kalve/ungtyre og køer/kvier er beregnet ud fra Klassificeringskontrollens statistik over klassificerede slagtekroppe i 2009 [9]. Se tabel 3. 3

7 Tabel 3. Beregning af andel af kategorier ud fra antal klassificerede slagtekroppe i 2009 [9] Kategori 2009 "Kalve/ungtyre" "Køer/kvier" I alt Kalve Ungtyre Tyre over 2 år Stude Kvier og kviekalve Unge køer Køer Total Fordelingsprocenter 51,16 % 48,84 % 100 % 4

8 Referencer [1] Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer. Skatteministeriet Oktober Udkast. [2] U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23. Nutrient Data Laboratory Home Page, [3] Fødevaredatabanken Fødevareinstituttet, DTU. [4] Slagtekroppens dimensioner. Fagtryk nr Slagteriernes Forskningsinstitut. Roskilde [5] Fremgangsmåde ved handelsmæssig opskæring og udbening af kreaturer. Benny Christensen. Notat af 28. august Arbejde nr Slagteriernes Forskningsinstitut. Roskilde. [6] Undersøgelse af forskellige okse- og kalvekødsudskæringers sammensætning og næringsværdi. Kristen Kousgaard, Benny Christensen, Anna Birthe Mortensen, Willy Hjarde, Gert Laier, Helge Søndergaard og Annemarie Sørensen. Oplysninger af 21. april Arb. nr Slagteriernes Forskningsinstitut. Roskilde. [7] Bone Composition in Cattle, Pigs, Sheep and Poultry. Ray A. Field, M. L. Riley, F. C. Mello, J. H. Corbridge and A. W Kotula. J Anim. Sci 1974, 39: [8] Oplysninger fra branchevirksomheder [9] Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i marts Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får. København. 5

9 Tabel 1. Data anvendt til estimering af indhold af mættede fedtsyrer i kreaturer (køer og kvier) Udskæringer og biprodukter [4] Vægt (kg) [4] Kildens betegnelse Fedt (g/100 g) (Variation) Pistol Mættede fedtsyrer (g/100 g) Mørbrad 5,0 Mørbrad, afpudset [3] 6,4 (2,6-20,0) 2,68 Filet 16,1 Højrebsfilet, afpudset [3] 5,0 (4,0-6,2) 2,11 Skank 4,3 Skank (osso-buco) [3] 6,0 (4,3-8,6) 2,53 Tyndsteg 6,1 Tyndstegsfilet med fedtkant [3] 15,2 (3,5-4,6) 6,41 Inderlår 18,7 Inderlår med kappe [3] 8,6 (1,8-2,9) 3,63 Klump 13,3 Klump uden kappe [3] 4,8 (3,9-5,4) 2,3 Tyksteg 15,8 Tykstegsfilet med kappe [3] 10,4 (3,5-4,6) 4,39 Muskler i øvrigt 4,3 Småkød skøn [3,8] 17,0-7,14 Yderlår 14,9 Yderlår [3] 6,2 (4,6-8,1) 2,62 Småkød 6,5 Småkød skøn [3,8] 17,0-7,14 Talg 6,5 Oksetalg [3] 95,0-47,3 Svind og destruktion (knogler) 24,5 Knogler skøn [7] 17,1-7,18 Sum 136,0 Vinge Bov 19,8 Tykbov (marvpibebov) [3] 11,4 (7,9-14,9) 4,81 Skank 4,3 Skank (osso-buco) [3] 6,0 (4,3-8,6) 2,53 Hals og tykkam 16,1 Tykkam [3] 13,3 (10,0-17,5) 5,61 Bryst 46,0 Spids-, tyk-, tyndbryst (gns) [3] 24,2 (1,4-43,0) 10,2 Flanchet 3,9 Slag [3] 30,1 (28,6-32,1) 12,7 Småkød 28,7 Småkød skøn [3,8] 20,0-8,40 Talg 12,7 Oksetalg [3] 95,0-47,3 Svind og destruktion (knogler) 27,5 Knogler skøn [7] 17,1-7,18 Sum 159,0 Total slagtekrop 295,0 Nyretalg 12,1 Oksetalg [3] 95,0-47,3 Hale 1,2 Hale skøn [3,8] 30,0-12,60 Hovedkød [8] 1,00 Hovedkød [6] 13,0-5,46 Tunge 1,2 Tunge, okse [3] 12,4 (5,9-20,3) 5,21 Lever 7,9 Lever, okse [3] 3,0 (1,4-5,0) 0,951 Hjerte 2,3 Hjerte, okse [3] 3,1 (2,9-3,3) 1,23 Talg og blodårer 3,0 Oksetalg [3] 95,0-47,3 Nyretappe 1,0 Nyretappe [2] 8,24-3,14 Mellemgulv 1,8 Mellemgulv [2] 8,95-3,47 I alt alle dele 326,5 6

10 Tabel 2. Data anvendt til estimering af indhold af mættede fedtsyrer i kalve og ungtyre Udskæringer [4] Vægt (kg) [4] Kildens betegnelse Pistol Oksekød Små ungtyre [6] Mættede fedtsyrer Fedt (g/100 g) (Variation) Mættede fedtsyrer (g/100 g) Fedt (g/100 g) Korrigeret til kalve/ungtyre (g/100 g) Mørbrad 3,9 Mørbrad, afpudset [3] 6,40 (2,6-20,0) 2,68 2,50 1,05 Filet 12,3 Højrebsfilet, afpudset [3] 5,00 (4,0-6,2) 2,11 2,30 0,97 Tyndsteg 4,4 Tyndstegsfilet med fedtkant [3] 15,20 (3,5-4,6) 6,41 10,20 4,30 Inderlår 15,3 Inderlår med kappe [3] 8,60 (1,8-2,9) 3,63 8,40 3,55 Klump 10,9 Klump uden kappe [3] 4,80 (3,9-5,4) 2,30 1,60 0,77 Tyksteg 11,6 Tykstegsfilet med kappe [3] 10,40 (3,5-4,6) 4,39 6,40 2,70 Skanke- og låsemuskler 7,2 Skank (osso-buco) [3] 6,00 (4,3-8,6) 2,53 2,50 1,05 Yderlår 12,2 Yderlår [3] 6,20 (4,6-8,1) 2,62 2,80 1,18 Småkød 4,9 Småkød skøn [3,8] 15,00 (7,9-20,5) 6,30-6,30 Talg 4,4 Oksetalg [3] 95,00-47,30 67,50 33,61 Svind og destruktion (knogler) 20,2 Knogler skøn [7] 15,60-6,55-6,55 Sum 107,3 Vinge Bov 16,2 Tykbov (marvpibebov) [3] 11,40 (7,9-14,9) 4,81 11,10 4,68 Skank 3,6 Skank (osso-buco) [3] 6,00 (4,3-8,6) 2,53 2,50 1,05 Hals og tykkam 13,7 Tykkam [3] 13,30 (10,0-17,5) 5,61 10,40 4,39 Bryst 33,2 Spids-, tyk-, tyndbryst (gns) [3] 24,23 (1,4-43,0) 10,20 25,67 10,81 Flanchet 2,9 Slag [3] 30,10 (28,6-32,1) 12,70 25,70 10,84 Småkød 25,5 Småkød skøn [3,8] 14,00 (7,9-20,5) 5,88-5,88 Talg 8,4 Oksetalg [3] 95,00-47,30 67,50 33,61 Svind og destruktion (knogler) 23,1 Knogler skøn [7] 15,60-6,55-6,55 Sum 126,6 Total slagtekrop 233,9 (fortsættes på næste side) 7

11 (fortsat fra forrige side) Biprodukter [4] Vægt (kg) [4] Kildens betegnelse Oksekød Små ungtyre [6] Mættede fedtsyrer Fedt (g/100 g) (Variation) Mættede fedtsyrer (g/100 g) Fedt (g/100 g) Korrigeret til kalve/ungtyre (g/100 g) Nyrer 1,0 Nyre, okse [3] 2,80-1,20 1,60 0,69 Nyretalg 5,2 Oksetalg [3] 95,00-47,30 67,50 33,61 Hale 0,9 Hale skøn [3,8] 25,00-10,50-10,50 Hovedkød [8] 1,0 Hovedkød skøn [6] ,40 6,47 Tunge 1,2 Tunge, okse [3] 12,40 (5,9-20,3) 5,21 11,60 4,87 Lever 5,9 Lever, okse [3] 3,00 (1,4-5,0) 0,95 1,50 0,48 Hjerte 1,6 Hjerte, okse [3] 3,10 (2,9-3,3) 1,23 9,80 3,89 Brisler 0,5 Brissel, kalv [3] 4,00-2,08-2,08 Talg og blodårer 2,2 Oksetalg [3] 95,00-47,30 67,50 33,61 Nyretappe 0,6 Nyretappe [2] 8,24 3,14-3,14 Mellemgulv 1,4 Mellemgulv [2] 8,95 3,47-3,47 I alt alle dele 255,4 8

12 Skatteudvalget L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde:

Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde: Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Rapport 8. december 2010 Projektnr. 1379380-01 NTM, CCM Estimat for mættet fedt i dansk okse- og kalvekød Sammendrag Baggrund: Med

Læs mere

Rapport. Næringsindhold i udskæringer af dansk okse- og kalvekød. Ursula Kehlet, Mianne T. Darré, Kirsten Jensen, Niels T. Madsen og Lars Kristensen

Rapport. Næringsindhold i udskæringer af dansk okse- og kalvekød. Ursula Kehlet, Mianne T. Darré, Kirsten Jensen, Niels T. Madsen og Lars Kristensen Rapport Næringsindhold i udskæringer af dansk okse- og kalvekød 1.august 2012 Proj.nr.1379410-16 Version 2 UNK/MT Ursula Kehlet, Mianne T. Darré, Kirsten Jensen, Niels T. Madsen og Lars Kristensen Formål

Læs mere

SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere det aktuelle indhold af mættet fedt i udskæringer fra dansk kalve- og oksekød.

SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere det aktuelle indhold af mættet fedt i udskæringer fra dansk kalve- og oksekød. Rapport Mættet fedtindhold i dansk okse- og kalvekød Ursula Nana Kehlet & Lars Kristensen 1. august 2012 Proj.nr. 2000696 Version 3 UNK/LRK Formål SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 16. februar 2016

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2013

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2013 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 4. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 5. februar 2014 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Produktkatalog kalv-og okseudskæringer

Produktkatalog kalv-og okseudskæringer Bilag 5 Dato 16/9 2011 Projektnr. 2000696 Init.MTDE Mættet fedtindhold i dansk okse- og kalvekød Produktkatalog kalv-og okseudskæringer 1 Forord Produktkataloget er oprettet for at dokumentere skærekvaliteten

Læs mere

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret.

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 13/ Markedsnyt -03- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser = lavere

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14 Markedsnyt 12-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = lavere

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2013

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2013 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 4. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 5. februar 2014 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet Rapport Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød Ursula Kehlet 20. september 2013 Proj.nr. 2002310-13 Version 1 UNK/MT Baggrund SAMMENDRAG I 2012 vedtog EU en liste over 222 tilladte sundhedsanprisninger

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

Slagterfagets Fællesudvalg.

Slagterfagets Fællesudvalg. Slagterfagets Fællesudvalg. SVENDEPRØVEVEJLEDNING Til Bekendtgørelse om uddannelsen til industrislagter med speciale kreaturslagter Bek. Nr. 329 af 28/04/2009 Svendeprøve For Kreaturslagter speciale. 1

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

Pistol 2800 Kg Kalvepistol 45-55 kg. Lår 2801 Kg Kalvelår 30-35 kg. Vinge 2802 Kg Kalvevinge 40-50 kg

Pistol 2800 Kg Kalvepistol 45-55 kg. Lår 2801 Kg Kalvelår 30-35 kg. Vinge 2802 Kg Kalvevinge 40-50 kg Pistol 2800 Kg Kalvepistol 45-55 kg Lår 2801 Kg Kalvelår 30-35 kg Vinge 2802 Kg Kalvevinge 40-50 kg Reb 2804 Kg Kalvehøjreb m/9 ben, Egen modning 2001 Kg Kalvehøjreb u/rygben m/rundben, Egen modning 2805

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Slagtningerne forventes at stige i denne uge og på virksomheder med klassificering forventes der slagtet ca. 10.400 dyr.

Slagtningerne forventes at stige i denne uge og på virksomheder med klassificering forventes der slagtet ca. 10.400 dyr. Oksekød Nr. /12 Markeds nyt. juni 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Notering = uændret Rolig handel på hjemmemarkedet

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Avlskursus for kødkvægsproducenter Aulum fritidscenter Januar 2010 Anders Fogh Landscentret, Disposition Grundlæggende

Læs mere

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 5 Offentligt 26. januar 2011 TMR/OU Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Organisation for erhvervslivet Confederation of Danish Industry Vedrørende

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

Pistol 1900 Kg Oksepistol 65-75 kg. Lår 1901 Kg Okselår 35-45 kg. Vinge 1902 Kg Oksevinge 65-75 kg

Pistol 1900 Kg Oksepistol 65-75 kg. Lår 1901 Kg Okselår 35-45 kg. Vinge 1902 Kg Oksevinge 65-75 kg Pistol 1900 Kg Oksepistol 65-75 kg Lår 1901 Kg Okselår 35-45 kg Vinge 1902 Kg Oksevinge 65-75 kg Reb 1903 Kg Okselangreb m/ben 15-20 kg 1904 1000 Kg Oksehøjreb m/9-10 ben, egen modning, Alder -30 mdr.,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 1. marts 2016 Årsrapport for 2015 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Teamleder Per Spleth, Kødproduktion, VFL Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Merværdi i dansk oksekødsproduktion

Merværdi i dansk oksekødsproduktion Merværdi i dansk oksekødsproduktion Af Margrethe Therkildsen Institut for Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Email: Margrethe.Therkildsen@agrsci.dk Mørt kød, spændende

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdital for vækst

Fælles nordisk avlsværdital for vækst Fælles nordisk avlsværdital for vækst Projektgruppe K. Johansson, U.S. Nielsen, J. Pösö, J.-Å. Eriksson and G.P. Aamand Vækst i forbindelse med malkekvæg Specialiserede slagtekalvebesætninger malkekvægs

Læs mere

Er det lige fedt? 17-06-2015. Disposition

Er det lige fedt? 17-06-2015. Disposition Er det lige fedt? Birthe Pedersen, Danish Crown Hanne Maribo, VSP Fodringsseminar 18. april 2013, Billund Disposition Hvad betyder fedtkvalitet? Hvad sker der når fedtet er for blødt? Hvordan måles fedtkvalitet?

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er langsom. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet er langsom. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Slagtninger

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af svin i Danmark i 2009

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af svin i Danmark i 2009 1 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 5. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 12. marts 2010 Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af svin

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Om brændværdi i affald

Om brændværdi i affald Skatteudvalget L 126 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Notat J..nr. 2008-231-0017 28. april 2009 Om brændværdi i affald affald danmark har i en henvendelse til Skatteudvalget den 17 marts 2009 blandt andet

Læs mere

Indkøbsvejledning til okse- og lammekød. godkendte landbrug kvalitetssikring sikkerhed for dig

Indkøbsvejledning til okse- og lammekød. godkendte landbrug kvalitetssikring sikkerhed for dig Indkøbsvejledning til okse- og lammekød godkendte landbrug kvalitetssikring sikkerhed for dig Specifikationer er vigtige 2 Detaljerede trinvise opskæringsspecifikationer for alle udskæringer i denne brochure

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Slagtekroppen består af muskel-, binde-, fedt- og knoglevæv.

Slagtekroppen består af muskel-, binde-, fedt- og knoglevæv. KØD Kød er først og fremmest musklerne fra slagtedyr, fjerkræ og vildt. Andre spiselige dele som tunge, lever, hjerte, brisler og nyrer, i daglig tale kaldet indmad, hører også med til kødgruppen. Her

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Oksekød - hvad er hvad

Oksekød - hvad er hvad Oksekød - hvad er hvad Tykkam Mellemskært Tværreb Bryst Short rib Bov Højreb Tyndsteg Striploin Culotte Cuvette Filet Mørbrad T-bone steak Entrecôte Farmerbøf Côte de Boeuf Engelsk bøf Tournedos Inderlår

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd?

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Jehan Ettema og Jan Tind Sørensen Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret Tilførslen af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1)

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Leif Husted Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Anvendt KommunalForskning Danish Institute of Governmental Research Nyropsgade

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16 Markedsnyt 12-10-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrbiologi og sundhed, Århus Universitet, Foulum, Anne Mette Graumann og Finn Strudsholm, Agrotech, Skejby, og Christian

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata For svin og søer i 2016

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata For svin og søer i 2016 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata For svin og søer i 2016 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 1. februar

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi

Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Effekt af hydrolyse af animalske biprodukter på interaktion og optag af jern

Effekt af hydrolyse af animalske biprodukter på interaktion og optag af jern Effekt af hydrolyse af animalske biprodukter på interaktion og optag af jern René Lametsch Trine D. Damgaard Section of DMP, department of Food science Dias 1 Animalske biprodukter Definitionen af hvad

Læs mere