Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014"

Transkript

1 d Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der foretages en sammenligning med forrige prognose i Dansk Økonomi, forår Afslutningsvis findes et figur- hhv. tabelbilag. 1 Konjunkturvurderingen i hovedtæk samt sammenligning med vurderingen i Dansk Økonomi, forår 2014 International økonomi Væksten i den internationale økonomi var svagere end ventet i første halvår, og der er sket en forværring af flere af konjunkturindikatorerne de seneste måneder. Udviklingen hænger sammen med en række landespecifikke forhold, herunder en finanspolitisk opstramning i Japan og den usædvanligt kolde vinter, der hæmmede aktiviteten i USA i første halvår. Dertil kommer forhøjede geopolitiske risici særligt i forbindelse med konflikten i Ukraine. Konjunkturudsigterne for Danmarks eksportmarkeder er således forværrede. Sammenlignet med Dansk Økonomi, forår 2014 er den handelsvægtede BNP-vækst hos aftagerlandene nedjusteret fra godt 2¼ pct. til godt 1¾ pct. i 2014 og fra 2¾ pct. til 2¼ pct. i Skønnet for 2016 er omtrent uændret. Skønnene er overordnet på linje med vurderingerne fra flere af de store internationale prognosemagere, herunder OECD. Nedjusteringen på det danske eksportmarked er bredt funderet, men den væsentligste årsag er den svage realøkonomiske udvikling i euroområdet, der udgør en stor del af den danske samhandel. Væksten i euroområdet er nedjusteret fra ca. 1¼ pct. til godt ¾ pct. i 2014 og fra knap 2 pct. til ca. 1¼ pct. i Vækstskønnet for 2016 er omtrent fastholdt. Nedjusteringen skyldes i høj grad svagere vækstudsigter for flere af de økonomisk stærke eurolande som Tyskland, Frankrig og Holland. For de kriseramte lande i Sydeuropa er billedet mere broget. Særligt Spanien ser ud til at være på vej ud af krisen, mens situationen i Grækenland og Portugal er stabiliseret. I Italien er situationen imidlertid forværret, og vækstudsigterne er meget ringe. Da Italien er euroområdets tredjestørste økonomi, trækker det betragteligt ned i vækstudsigterne for det samlede euroområde.

2 Dansk økonomi Dansk økonomi har stået stille de seneste fire år, og stilstanden fortsatte i første halvår af BNP ventes kun at vokse svagt med ca. ½ pct. i 2014, men fremadrettet ventes væksten at tiltage til ca. 1½ pct. i 2015 og godt 2½ pct. i Den fortsat afdæmpede vækst indebærer, at produktionen skønnes at være ca. 4½ pct. lavere end det strukturelle niveau i 2014 og beskæftigelsen ca personer lavere. Prognosen indebærer, at output gap ventes omtrent uændret over perioden , hvorefter det forudsættes indsnævret frem mod Beskæftigelsen skønnes samlet at stige med op mod personer frem mod 2020 som følge af dels den ventede konjunkturnormalisering, dels en skønnet stigning i den strukturelle beskæftigelse på ca personer, primært som følge af virkningerne af tilbagetrækningsreformen. Vækstudsigterne for dansk økonomi er nedjusteret i forhold til vurderingen i foråret BNP-væksten i 2014 er nedjusteret knap 1 pct.point fra knap 1½ pct. i foråret til ½ pct. i nærværende prognose, og i 2015 er væksten nedjusteret ca. ½ pct.point, således at BNP nu ventes at stige 1½ pct. mod 2 pct. i foråret. Skønnene indebærer, at output gap i 2015 i nærværende prognose ventes at blive knap 4¼ pct., hvor forventningen i foråret var godt 3 pct. Udvidelsen af output gap i 2015 i forhold til forårets vurdering er lidt mindre end nedjusteringen af BNP-væksten umiddelbart ville tilsige, da der samtidig er foretaget en lille nedjustering af niveauet for strukturelt BNP på knap ¼ pct. i Nedjusteringen af BNP-væksten i 2014 skyldes dels konjunkturmæssige forhold med en svag udvikling i første halvår i både den private indenlandske efterspørgsel og industrieksporten, hvor der i foråret blev ventet en tydeligere fremgang, dels et negativt bidrag fra energi- og tjenestehandel. For den private indenlandske efterspørgsel er vækstbidraget fra det private forbrug nedjusteret ¼ pct.point i lyset af den fortsat svage udvikling, men også væksten i bygningsinvesteringerne er nedjusteret 0,1 pct.point. Vækstbidraget fra industrieksporten er nedjusteret ¼ pct.point som følge af de forværrede konjunkturudsigter på de danske eksportmarkeder. Samlet set er bidraget fra privat indenlandsk efterspørgsel og industrieksport nedjusteret godt ½ pct.point i forhold til vurderingen i foråret. Det er forventeligt, at en del af denne efterspørgselsnedgang sætter sig i lavere dansk produktion. Udviklingen i første halvdel af året tyder imidlertid på, at efterspørgselsnedgangen indtil videre modgås en-til-en af en svagere udvikling i industriimporten. Bruttoværditilvæksten i de private byerhverv er således steget i årets første kvartaler, og baseret på udviklingen i første halvdel af året ventes bruttoværditilvæksten i de private byerhverv trods den svagere efterspørgsel at stige i omtrent samme omfang som vurderet i foråret, nemlig med ca. 1½ pct. i Udover den udvikling, der kan tilskrives egentlige konjunkturmæssige forhold, bidrager særlige forhold omkring energi- og tjenestehandel til nedjusteringen af BNP i Nordsøproduktionen er faldet betydeligt i starten af året (ligesom det har været tilfældet siden 2005), hvilket bidrager til et markant fald i energieksporten. På baggrund af - 2 -

3 Energistyrelsens prognose fra juni 2014 ventes nordsøproduktionen at stige svagt resten af året, men udviklingen i årets første måneder indebærer, at energieksporten i 2014 ventes at falde væsentligt mere end vurderet i foråret. Den lavere nordsøproduktion end ventet bidrager med 0,3 pct.point til nedjusteringen af BNP i forhold til vurderingen i foråret. 1 Samtidig viser foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik en markant stigning i tjenesteimporten i første halvår, som ikke modgås af en lige så markant stigning i tjenesteeksporten. Det bevirker, at udviklingen i tjenestehandlen bidrager med 0,6 pct.point til nedjusteringen af BNP i forhold til prognosen fra foråret. Figur 1. Nordsøproduktion Mia kr. 70 Faktisk Prognose, årsniveau Figur 2. Tjenestehandel Mia kr. 110 Eksport Import Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM s databank og egne beregninger. Modsat udviklingen i BNP, har beskæftigelsen udviklet sig mere positivt end ventet i foråret. Det skal ses i lyset af, at produktionen i de private byerhverv, der står for langt størstedelen af den private beskæftigelse, har fortsat sin fremgang i første halvdel af året. Beskæftigelsen er vokset i omtrent samme takt som produktionen, og produktiviteten har udviklet sig svagere end forudsat i foråret. Det kan afspejle, at virksomhederne er blevet ramt af svagere end ventet vækst på eksportmarkederne. For resten af året ventes kun en svag fremgang i den private beskæftigelse, og for året som helhed ventes den private beskæftigelse at stige med ca personer i 2014, hvilket er ca personer mere end ventet i foråret. Udviklingen i såvel netto- som bruttoledigheden præges aktuelt af en række reformer, der slører for den underliggende udvikling. Kontanthjælpsreformen med virkning fra 1. januar 2014 har således medført en omklassificering af unge ledige, således at flere klassificeres som ikke-arbejdsmarkedsparate og derfor ikke indgår i den registrerede ledighed. En del af ledighedsfaldet i starten af 2014 vurderes dermed at skyldes reformvirkninger snarere end en forbedret situation på arbejdsmarkedet. I prognosen fra foråret var vurderingen, at en del af ledighedsfaldet i de første måneder af 2014 skyldtes fejlregistreringer af unge ledige, som ville blive omplaceret i løbet af året. Det tyder 1 Energistyrelsen har i deres seneste prognose fra juni 2014 nedjusteret den forventede produktion i Nordsøen frem mod Både skønnene for olie- og gasproduktion er nedjusteret. Den lavere nordsøproduktion bidrager til en nedjustering af strukturelt BNP på knap ¼ pct. i

4 imidlertid på, at kontanthjælpsreformen har bevirket en permanent ændring i klassificeringen af de unge, hvorfor nettoledigheden i 2014 er nedjusteret ca personer i forhold til vurderingen i foråret, og bruttoledigheden er nedjusteret med knap personer. Løn- og prisstigningstakten er nedrevideret i 2014 i forhold til vurderingen i foråret. Dette skal ses i lyset af den fortsat afdæmpede løn- og prisstigningstakt i starten af året samt de svagere konjunkturudsigter i den resterende del af året. Priserne ventes samlet at stige ca. ¾ pct. i 2014, hvilket er godt ½ pct.point mindre end ventet i foråret. Timelønnen i industrien er ligeledes nedjusteret ½ pct.point og ventes at vokse ca. 1½ pct. i Fremadrettet vurderes der ligesom i foråret at være potentiale for fremgang i efterspørgsel og produktion. De seneste års forbrugs- og investeringstilbageholdenhed har ført til et betydeligt opsparet potentiale hos virksomheder og forbrugere, som forventes materialiseret i takt med, at usikkerheden omkring de internationale konjunkturudsigter ventes at aftage. De kommende år ventes på den baggrund en betydelig fremgang i den private efterspørgsel. Den fortsatte stilstand i begyndelsen af 2014 indebærer dog, at normaliseringen af efterspørgslen ventes at blive påbegyndt ca. et år senere end vurderet i foråret, hvorfor efterspørgselsudviklingen også i 2015 er nedjusteret i forhold til prognosen fra foråret. Frem mod 2020 forudsættes en lang række kvoter normaliseret, ligesom alle gap forudsættes lukket senest i Forbrugskvoten ligger aktuelt på et lavt niveau, og normaliseringen frem mod 2020 indebærer, at der forventes et betydeligt vækstbidrag fra det private forbrug de kommende år. Forholdet mellem kapital og arbejdskraft (K/Lforholdet) i de private byerhverv ligger aktuelt tæt på det skønnede trendmæssige niveau. Den strukturelle beskæftigelse forudsættes at stige med ca personer frem mod 2020, hvorfor virksomhederne ventes gradvist at øge deres investeringsomfang for at opretholde forholdet mellem deres kapitalapparat og beskæftigelse. Normaliseringen af kvoterne indebærer relativ kraftig vækst frem mod Da den ventede efterspørgselsstigning er udskudt i forhold til vurderingen i foråret, er der tale om en opjustering af væksten i BNP ventes således i gennemsnit at stige godt 2¾ pct. om året i , hvor prognosen i foråret indebar en lidt lavere gennemsnitlig årlig vækstrate på godt 2½ pct

5 Tabel 1.1. Skøn for dansk økonomi forår 2014 hhv. efterår 2014 Forår 2014 Efterår Mængdestigning i pct Privat forbrug 0,0 1,6 2,8 3,2 0,1 1,1 1,9 2,8 Offentligt forbrug 0,8 1,5 0,6 0,6 0,7 1,3 0,8 0,6 Offentlige investeringer 0,5 2,1-8,4-2,2-0,7 1,8-4,6-5,5 Boliginvesteringer -5,0 4,2 5,7 5,4-5,0 4,4 5,3 5,1 Erhvervsinvesteringer 2,9 3,5 6,7 8,0 2,8 2,8 5,6 9,5 Lagerændringer 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 Indl. efterspørgsel i alt 0,6 2,1 2,9 3,1 0,6 1,8 2,2 2,9 Vareeksport 2,3 1,9 2,4 4,2 1,5-0,2 2,2 3,9 Tjenesteeksport -0,5 4,1 5,4 5,9 0,1 4,9 3,7 4,5 Efterspørgsel i alt 0,8 2,3 3,2 3,8 0,7 1,8 2,4 3,4 Vareimport 4,1 4,1 6,4 7,8 3,4 1,7 5,4 7,3 Tjenesteimport -2,5 4,6 3,8 4,3-2,1 9,1 2,2 0,6 Bruttonationalprodukt 0,4 1,4 2,0 2,4 0,4 0,5 1,5 2, Pct Output gap -4,0-3,8-3,1-2,3-4,1-4,5-4,2-3, Ændring i pers Arbejdsstyrke Strukturel arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Bruttoledighed Nettoledighed Pct Forbrugerpriser 1,0 1,3 2,0 1,5 1,0 0,7 1,3 1,7 Kontantpris på boliger 2,6 1,5 2,4 1,8 2,7 3,1 3,4 1,8 Timelønomkostninger 1,7 2,0 2,3 2,4 1,7 1,5 1,9 2,7 Realvækst i aftagerlande 1,1 2,3 2,7 2,9 1,1 1,8 2,3 2,9 10-årig obligationsrente 1,7 2,0 2,6 3,5 1,7 1,5 1,7 2,4 Timeprod. i priv. byerhv. 1,8 0,7 1,5 1,5 3,1 0,3 1,2 1, Pct. af BNP Betalingsbalance 7,3 6,8 5,3 3,7 7,3 5,8 4,5 3,6 Offentlig saldo -0,9-1,8-2,8-2,0-0,9-1,7-3,6-2,7 Kilde: EcoWin, - 5 -

6 FIGURBILAG Figur 3. Output gap F14 Pct. af BNP 8 6 BNP/BVT Timeprod. (PB) Timeprod (øv.) Arb.tid Arb.styrke Ledighed Output gap Pct. af BNP 8 6 E14 BNP/BVT Timeprod. (PB) Timeprod (øv.) Arb.tid Arb.styrke Ledighed Output gap Søjlerne viser en dekomponering af output gap. Figur 4. Vækstbidrag til BNP F14 Pct.point Pct BNP (h.akse) Privat forbrug Off. forb.+inv. Private inv. inkl. lagerinv. Eksport Import Pct.point E14 Pct BNP (h.akse) Privat forbrug Off. forb.+inv. Private inv. inkl. lagerinv. Eksport Import - 6 -

7 Figur 5. Forbrugskvote Figur 6. Formuekvote Faktisk Trend Forbrugskvoten er defineret som det private forbrug i løbende priser relativt til SMEC s langsigtede disponible indkomst. Trenden er estimeret over perioden Formuekvoten er defineret som SMEC s forbrugsbestemmende formue relativt til SMEC s langsigtede disponible indkomst. SMEC s forbrugsbestemmende formue består af boligformue, finansiel formue i privat, ikke-pensionssektor, pensionsformue og bilformue. Figur 7. Real huspris 2005 = Kontantpris Langsigtet trend Figur 8. Boliginvesteringskvote Pct. af BNP Den reale huspris er defineret som kontantprisen på enfamiliehuse deflateret med deflatoren for det private forbrug. Trenden er estimeret over perioden Boliginvesteringskvoten måler boliginvesteringerne i faste priser i pct. af realt BNP

8 Figur 9. Investeringskvoter Andel af BVT 0.25 Maskiner Bygninger 0.20 Figur 10. K/L-forhold i private byerhverv Faktisk K/L-forhold Trendmæssigt K/L-forhold Investeringskvoterne måler maskin- hhv. bygningsinvesteringer i faste priser relativt til BVT i de private byerhverv. Figur 11. Lagerinvesteringer Mia kr

9 Figur 12. Relative enhedslønomkostninger 1995 = Relative enhedslønomkostninger Relative timelønomkostninger Figur 13. Industrieksportmarkedsandele Pct De relative timelønomkostninger (brun kurve) viser de danske timelønninger i industrien relativt til industrilønningerne i udlandet. Enhedslønomkostningerne (blå kurve) angiver de gennemsnitlige lønomkostninger pr. produceret enhed, hvor det anvendte produktivitetsmål er mandeproduktivitet for hele økonomien. Udlandet inkluderer ti konkurrentlande, der sammenvejes med Nationalbankens dobbeltvejede kronekursvægte. Markedsandelene i højre figur er beregnet ved at sætte den danske industrieksport i forhold til et vejet gennemsnit af aftagerlandendes vareimport. Både eksport og import er i mængder. Danmarks Statistik, ADAM s databank, Bureau of Labor Statistics, OECD, Economic Outlook 94, og egne beregninger Industrieksportvækst Industrimarkedsvækst i udlandet Ændring i industrimarkedsandele Figur 14. Vareimportkvote 2005 = I Danmark På Danmarks eksportmarked Figur 15. Import som andel af samlet efterspørgsel Pct Importkvoterne i venstre figur angiver real import af varer i forhold til realt BNP. I højre figur vises for Danmark real import i pct. af real efterspørgsel

10 Figur 16. Betalingsbalance Pct. af BNP Pct. af BNP Opsparing Investeringer Betalingsbalance (h.akse) Betalingsbalancens løbende poster er dansk opsparing fratrukket private og offentlige investeringer Figur 17. Udvidet lønkvote Faktisk, private byerhverv Faktisk, Privat sektor Strukturel, private byerhverv Strukturel, Privat sektor Udvidet lønkvote er en udvidet lønsum ( = lønsum til lønmodtagere tillagt en imputeret aflønning af selvstændige) divideret med BVT. Den strukturelle lønkvote for den private sektor er beregnet på baggrund af en antagelse om en konstant, strukturel lønkvote for de private byerhverv samt en udglatning af dels de private byerhvervs andel af BVT i de private erhverv, dels den gennemsnitlige lønkvote i de øvrige private erhverv

11 Figur 18. Nettoledighed pers Faktisk Strukturel Figur 19. Arbejdsstyrke pers Faktisk Strukturel Figur 20. Beskæftigelse pers Faktisk Strukturel Figur 21. Gennemsnitlig arbejdstid pers Faktisk Strukturel

12 TABELBILAG Tabel 1.2. Hovedtræk af international konjunkturvurdering Pct Realvækst USA 2,3 2,2 2,3 3,3 3,5 Euroområdet -0,5-0,4 0,8 1,3 2,4 Danmarks aftagerlande 1,0 1,1 1,8 2,3 2,9 Inflation USA 2,1 1,5 2,0 2,0 2,0 Euroområdet 2,5 1,3 0,5 0,5 1,5 Lønomkostninger USA 1,6 1,9 2,3 2,2 2,2 Tyskland 3,0 2,4 2,5 2,5 2,3 Danmarks aftagerlande 2,4 2,1 2,4 2,5 2,4 Produktivitet USA 0,7 0,8 0,8 2,0 2,5 Tyskland -0,5-0,3 1,4 1,5 2,5 Danmarks aftagerlande -0,1 0,3 0,9 1,3 1,9 Pengepolitiske renter USA 0,25 0,25 0,25 0,50 1,50 Euroområdet 0,88 0,55 0,14 0,05 0,40 Lange renter USA 1,80 2,35 2,70 3,25 3,90 Tyskland 1,57 1,63 1,50 1,60 2, Dollar pr. tønde Oliepris, Brent Dollar pr. euro Dollar/euro-kurs 0,66 0,68 0,69 0,68 0,68 Kilde: Realvækst i Danmarks aftagerlande er den industrieksportvægtede BNPvækst i 34 lande. Lønomkostninger og produktivitet er henholdsvis timelønninger i fremstilling og arbejdsproduktivitet for hele økonomien. Disse er beregnet ved sammenvejning med dobbeltvejede eksportvægte for ti udvalgte aftagerlande, jf. også tabel 1.7. Inflationen er stigningstakten i forbrugerprisindekset, og de lange renter er renten på tiårige statsobligationer. Renterne er gennemsnitlige årlige renter. EcoWin og egne beregninger

13 Tabel 1.3. BNP-vækst i Danmarks aftagerlande Eksportvægt Mængdestigning Pct Pct Tyskland 16,1 0,6 0,2 1,3 1,3 1,8 Sverige 12,8 1,3 1,6 1,8 3,0 3,5 USA 10,9 2,3 2,2 2,3 3,3 3,5 Norge 8,7 2,8 0,7 2,3 2,8 3,0 Storbritannien 8,4 0,3 1,7 3,0 2,8 2,8 Frankrig 4,5 0,4 0,4 0,5 1,0 2,5 Holland 4,4-1,6-0,7 0,6 1,3 2,5 Kina 3,1 7,7 7,7 7,3 7,3 6,8 Finland 3,2-1,5-1,2-0,3 1,0 2,5 Italien 2,7-2,4-1,8-0,3 0,3 2,0 Polen 2,7 2,1 1,5 2,8 2,3 3,5 Spanien 2,3-1,6-1,2 1,3 1,8 2,8 Belgien 2,1-0,1 0,2 1,0 1,5 2,8 Japan 2,0 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 Rusland 2,2 3,5 1,3 0,3 1,8 3,5 Brasilien 1,6 1,0 2,5 0,5 1,5 3,0 Tjekkiet 1,5-1,0-1,0 2,3 2,5 3,5 Australien 1,4 3,6 2,3 3,0 3,3 3,3 Schweiz 1,3 1,0 1,9 1,3 2,3 2,8 Canada 1,0 1,7 2,0 2,2 2,8 2,5 Østrig 1,0 0,9 0,3 0,3 2,3 3,0 Ungarn 0,9-1,7 1,2 2,3 1,5 1,8 Irland 0,8-0,3 0,2 3,3 2,0 3,3 Rumænien 0,7 0,6 3,3 1,8 2,3 2,3 Indien 0,6 4,9 4,7 5,5 5,9 5,0 Litauen 0,6 3,6 3,3 2,8 3,3 3,3 Slovakiet 0,5 1,8 0,9 2,8 3,0 4,0 Letland 0,4 3,9 4,7 2,8 2,8 3,0 Estland 0,4 4,7 1,7 1,8 4,0 4,0 Grækenland 0,3-7,0-3,9-0,3 1,5 3,5 Portugal 0,3-3,3-1,4 0,5 1,0 2,8 Slovenien 0,1-2,6-1,0 1,3 1,8 3,0 Bulgarien 0,1 0,6 0,9 1,7 2,3 2,3 Malta 0,0 1,1 2,9 2,0 0,8 1,0 Danmark -0,4 0,4 0,5 1,5 2,6 EU 67,1-0,3 0,1 1,3 1,6 2,5 Euroområdet 39,1-0,5-0,4 0,8 1,3 2,4 BRIK 7,6 6,1 6,1 5,5 5,9 5,9 Aftagere 100,0 1,0 1,1 1,8 2,3 2,9 De 34 lande, som er medtaget i aggregatet af aftagerlande, aftog tilsammen 87,1 pct. af Danmarks industrieksport i De enkelte eksportvægte er det pågældende lands andel af Danmarks industrieksport til disse 34 aftagerlande. Væksten i aftagere er sammenvejet med eksportvægte, mens væksten i EU, euroområdet og BRIK er beregnet ved at summere de respektive landes BNP opgjort i euro. Kilde: EcoWin,

14 Tabel 1.4. Langsigtet disponibel indkomst i SMEC Mia. kr Bruttoværditilvækst Indkomstoverførsler Øvrige overførsler, netto Bruttoindkomst Bidrag til sociale sikringsordninger Direkte skatter a Øvrige skatter Afskrivninger Disponibel indkomst, jf. SMEC (lang sigt) a) Direkte skatter dækker over kildeskatter (undtagen skat af nettorenter og - Kilde: pensioner), husholdningernes vægtafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, andre personlige indkomstskatter samt selskabsskatter. Den langsigtede disponible indkomst dækker hele den private sektor og indeholder således al løn- og restindkomst samt overførselsindkomster. Renter og pensioner opfattes ikke som indkomst på langt sigt, da pensionsbetalinger er udtryk for en omplacering af formue, og renter er afkast af den finansielle formue. Da formuen i sig selv antages at påvirke forbruget på lang sigt, udelades pensioner og nettorenter af den langsigtede disponible indkomst. Fra indkomsten fratrækkes de relevante skatter og afskrivninger. Tabel 1.5. Kortsigtet disponibel indkomst i SMEC Mia. kr Lønsum inkl. selvstændiges indkomst Indkomstoverførsler Renteindtægter, husholdninger Nettopensionsudbetalinger Bruttoindkomst Bidrag til sociale sikringsordninger Direkte skatter a Øvrige skatter Disponibel indkomst, jf. SMEC (kort sigt) a) Direkte skatter dækker over kildeskatter, husholdningernes vægtafgifter, arbejdsmarkedsbidrag og øvrige personlige indkomstskatter

15 Tabel 1.6. Løn- og restindkomst Mia. kr Bruttoværditilvækst i alt Lønsum Nettorestindkomst Afskrivninger Anden produktionsskat Bruttoværditilvækst, off. sektor Lønsum Afskrivninger Anden produktionsskat Bruttoværditilvækst, privat sektor Lønsum Nettorestindkomst Afskrivninger Anden produktionsskat Pct Lønkvote, hele økonomien 64,7 65,3 68,2 65,0 64,7 64,1 63,8 64,1 64,0 63,7 Lønkvote, privat sektor 57,5 58,2 60,5 56,5 56,4 55,7 55,5 56,0 55,8 55,7 Udvidet lønkvote, hele økonomien 68,5 69,1 72,2 68,8 68,4 67,7 67,5 67,7 67,6 67,4 Udvidet lønkvote, privat sektor 62,6 63,2 66,0 61,8 61,6 60,8 60,6 61,1 60,9 60,8 Strukturel udvidet lønkvote, privat sektor 61,0 60,9 60,8 60,8 60,7 60,6 60,5 60,5 60,4 60,3 Kilde: Udvidet lønkvote er en udvidet lønsum ( = lønsum til lønmodtagere tillagt en imputeret aflønning af selvstændige) divideret med BVT. Den strukturelle lønkvote for den private sektor er beregnet på baggrund af en antagelse om en konstant, strukturel lønkvote for de private byerhverv samt en udglatning af dels de private byerhvervs andel af BVT i de private erhverv, dels den gennemsnitlige lønkvote i de øvrige private erhverv

16 Tabel 1.7. Lønkonkurrenceevne Stigning i timelønomkostninger Vægt Tyskland 0,23 3,0 2,4 2,5 2,5 2,3 USA 0,17 1,6 1,9 2,3 2,2 2,2 Storbritannien 0,10 1,8 2,3 2,8 2,9 2,9 Frankrig 0,09 2,6 1,9 2,0 2,4 2,5 Sverige 0,08 3,6 2,0 3,0 3,0 3,0 Japan 0,08 1,0 0,1 0,8 0,5 0,5 Italien 0,07 2,9 1,5 2,4 2,6 2,7 Norge 0,06 4,4 3,6 4,0 4,5 4,3 Belgien 0,05 1,8 1,9 1,8 2,0 2,0 Holland 0,05 1,2 3,8 3,2 2,8 2,6 Udlandet i alt 2,4 2,1 2,4 2,5 2,4 Stigning i timelønsomkostninger, Danmark 1,9 1,7 1,5 1,9 2,7 Ændring i relativ lønudvikling -0,5-0,4-1,0-0,5 0,3 Ændring i effektiv kronekurs -2,3 1,4 0,9-0,3 0,0 Ændring i lønkonkurrenceevne -2,9 1,0 0,0-0,8 0,3 Ændring i dansk produktivitet -0,1 0,4-0,4 0,8 1,6 Ændring i udenlandsk produktivitet -0,1 0,3 0,9 1,3 1,9 Ændring i relativ produktivitet 0,0 0,0-1,3-0,5-0,4 Ændring i relative enhedslønomkostninger -2,9 1,0 1,2-0,3 0,7 Kilde: Ændringen i den relative lønudvikling er beregnet som lønstigningstakten i udlandet fratrukket lønstigningstakten i Danmark, mens ændringen i lønkonkurrenceevnen er beregnet som ændringen i den relative lønudvikling fratrukket ændringen i den effektive kronekurs. En stigning i den relative lønudvikling bidrager til en forbedring af konkurrenceevnen. En stigning i den effektive kronekurs bidrager til en forværring af konkurrenceevnen. Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte omkostninger og angiver stigningstakten for timelønsomkostningerne i industrien. Timelønsomkostningerne i udlandet er vejet sammen med dobbeltvejede eksportvægte, der afspejler landenes betydning som konkurrenter for dansk industrieksport. Forbrugerpriserne er målt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Vægt angiver Nationalbankens dobbeltvejede eksportvægte. Disse er skaleret, så de summerer til 1 for de ti lande. Danmarks Statistik, ADAM s databank, Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik, Nationalbanken og egne beregninger

17 Tabel 1.8. Eksport og import opdelt på underkomponenter, priser Pct Eksport 8,7 1,2 3,6 0,9-2,4 1,3 1,4 Energi 28,7 28,8 5,9-4,1-1,3 3,6 2,2 Varer i øvrigt 3,3 2,7 2,7 0,0 0,4 0,9 1,1 Tjenester 13,8-4,5 4,5 3,0-6,2 1,6 1,9 Import 4,8 3,7 3,7-0,7-2,6 2,0 1,9 Energi 27,0 29,3 2,5-8,9-4,4 6,5 5,8 Varer i øvrigt 1,8 2,6 2,9-0,5 0,3 0,8 0,8 Tjenester 5,0-0,9 5,1 1,9-6,0 2,7 2,7 Kilde: Tabel 1.9. Eksport og import opdelt på underkomponenter, mængder Årets priser Mia. kr Pct Eksport ,0 7,0 0,4 1,0 1,8 2,8 4,2 Energi 68-10,8-5,8 2,3-2,4-22,6-10,0-4,1 Varer i øvrigt 548 5,7 7,7-1,1 2,0 2,6 3,4 4,6 Tjenester 402 1,4 8,0 2,3 0,1 4,9 3,7 4,5 Import 914 3,5 5,9 0,9 1,4 4,4 4,3 4,9 Energi 107 0,3 7,0 5,1 12,5-5,9 0,7-0,6 Varer i øvrigt 476 5,7 5,4-0,5 1,4 3,4 6,3 8,9 Tjenester 331 1,0 6,4 1,6-2,1 9,1 2,2 0,6 Kilde: Tabel Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld Mia. kr Varebalance Tjenestebalance Formueindkomst, netto Øvrige poster Løbende poster i alt Udlandsgæld, ultimo Pct. af BNP Løbende poster i alt 6,0 7,3 5,8 4,5 3,6 Udlandsgæld, ultimo -37,8-39,6-45,0-48,3-50,0 De historiske data i tabellen er fra nationalregnskabet og afviger i visse tilfælde fra betalingsbalancestatistikken, bl.a. mht. afgrænsningen mellem vare- og tjenestehandel. Det er antaget, at ændringen i udlandsgælden i fremskrivningsperioden er lig med saldoen på betalingsbalancens løbende poster. Dvs., der ses bort fra kursreguleringer. Kilde: Tabel Hovedposter på forsyningsbalancen

18 Årets priser Mængdestigning Mia. kr Pct Privat forbrug 906 3,0-0,3-3,6 1,3-0,7-0,1 0,1 1,1 1,9 2,8 Offentligt forbrug 524 1,3 1,9 2,1 0,2-1,4 0,4 0,7 1,3 0,8 0,6 Offentlige investeringer 43-3,0-2,5 4,6 8,8 4,4 7,7-0,7 1,8-4,6-5,5 Boliginvesteringer 74-6,0-15,8-21,3-5,9 17,8-8,0-5,0 4,4 5,3 5,1 Erhvervsinvesteringer 204 4,0 1,0-16,3-2,1-2,0 3,4 3,2 3,0 5,8 9,5 Lagerændringer 1 0,3-0,3-2,3 1,1 0,4-0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 Indenlandsk efterspørgsel i alt ,3-0,9-7,0 1,6 0,2-0,1 0,6 1,8 2,2 2,9 Vareeksport 617-0,6 0,9-11,1 4,0 6,3-0,7 1,5-0,2 2,2 3,9 Industrivarer 548 0,9 1,2-11,9 5,7 7,7-1,1 2,0 2,6 3,4 4,6 Energi 68-10,9-1,8-5,5-10,8-5,8 2,3-2,4-22,6-10,0-4,1 Tjenesteeksport 402 8,6 7,3-7,0 1,4 8,0 2,3 0,1 4,9 3,7 4,5 Eksport i alt ,8 3,3-9,5 3,0 7,0 0,4 1,0 1,8 2,8 4,2 Samlet efterspørgsel ,5 0,6-7,9 2,0 2,6 0,1 0,7 1,8 2,4 3,4 Vareimport 583 2,9 1,6-18,2 5,1 5,6 0,5 3,4 1,7 5,4 7,3 heraf industrivarer 476 2,8-0,4-18,1 5,7 5,4-0,5 1,4 3,4 6,3 8,9 Tjenesteimport 331 7,0 6,7-1,0 1,0 6,4 1,6-2,1 9,1 2,2 0,6 Import i alt 914 4,3 3,3-12,3 3,5 5,9 0,9 1,4 4,4 4,3 4,9 Bruttonationalprodukt ,6-0,8-5,7 1,4 1,1-0,4 0,4 0,5 1,5 2,6 Kilde: Tabel Hovedposter på forsyningsbalancen, vækstbidrag Årets priser Bidrag til vækst i BNP Mia. kr Pct.point Privat forbrug 906 1,5-0,2-1,7 0,7-0,3-0,1 0,1 0,5 0,9 1,4 Offentligt forbrug 524 0,3 0,5 0,6 0,1-0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 Offentlige investeringer 43-0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0-0,1-0,1 Boliginvesteringer 74-0,4-1,0-1,1-0,3 0,7-0,4-0,2 0,2 0,2 0,2 Erhvervsinvesteringer 204 0,5 0,1-2,3-0,3-0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 1,1 Lagerændringer 1 0,3-0,3-2,3 1,1 0,4-0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 Indenlandsk efterspørgsel i alt ,2-0,9-6,8 1,5 0,2-0,1 0,6 1,7 2,1 2,8 Vareeksport 617-0,2 0,3-3,7 1,2 1,9-0,2 0,5-0,1 0,7 1,3 Industrivarer 548 0,3 0,4-3,5 1,5 2,1-0,3 0,6 0,8 1,0 1,4 Energi 68-0,5-0,1-0,2-0,3-0,2 0,1-0,1-0,8-0,3-0,1 Tjenesteeksport 402 1,6 1,4-1,5 0,3 1,6 0,5 0,0 1,1 0,8 1,0 Eksport i alt ,4 1,7-5,2 1,4 3,5 0,2 0,5 1,0 1,5 2,3 Samlet efterspørgsel ,7 0,9-12,0 2,9 3,7 0,1 1,1 2,7 3,6 5,1 Vareimport 583-1,0-0,5 6,1-1,4-1,6-0,2-1,1-0,5-1,7-2,4 heraf industrivarer 476-0,8 0,1 5,2-1,4-1,3 0,1-0,4-0,9-1,7-2,4 Tjenesteimport 331-1,1-1,1 0,2-0,2-1,1-0,3 0,4-1,6-0,4-0,1 Import i alt 914-2,1-1,7 6,3-1,5-2,6-0,4-0,7-2,2-2,1-2, Pct Bruttonationalprodukt ,6-0,8-5,7 1,4 1,1-0,4 0,4 0,5 1,5 2,6 Kilde:

19 Tabel Vækstbidrag til BVT Årets priser Bidrag til vækst i BVT Mia. kr Pct.point Landbrug 25 0,0-0,1 0,1 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Nordsø 46-0,4-0,3-0,4-0,2-0,3-0,4-0,7-0,3 0,1 0,1 Energiforsyning 31-0,1 0,0-0,1 0,3-0,3 0,0 0,0-0,2-0,1 0,0 Boligbenyttelse 146 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Offentlig sektor 375-0,2 0,1 0,2 0,2-0,3-0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 Søfart 27 0,2-0,2-0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 Private byerhverv ,0-0,2-4,6 0,8 2,0 0,4 1,1 0,9 1,3 2, Pct Bruttoværditilvækst ,6-0,4-5,1 1,2 1,1-0,2 0,5 0,9 1,7 2,6 Kilde:

20 Tabel Befolkningsregnskab Ændring fra 2004 til 2008 Ændring fra 2008 til 2012 Ændring fra 2012 til Faktisk Struktur Konjunk. Faktisk Struktur Konjunk. Faktisk Struktur Konjunk. Faktisk pers Befolkning Børn Folkepension Tjenestemandspension (før FP-alder) Personer i den arbejdsduelige alder Arbejdsstyrke Beskæftigede Nettoledige Udenfor arbejdsstyrken Aktiverede dagpengemodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Jobrotation Feriedagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Arbejdsmarkedsorlov Studerende uden besk Ledighedsydelse Revalidering Kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Førtidspensionister Overgangsydelse Fleksydelse Efterløn Restgruppe I 2020 er det faktiske antal i alle grupper forudsat at være lig det strukturelle antal. Næst yderste højre søjle Ændring i konjunkturbidrag fra 2012 til 2020 angiver dermed også størrelsen af konjunkturbidraget i Kilde:

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015 d. 21.5.215 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 215 Hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 215 opridses, og der sammenlignes med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2016

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 1.1.216 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 216 og sammenligner denne med forrige prognose, Dansk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2016

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2016 d. 27.5.216 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 216 og sammenligner denne med forrige prognose, Konjunkturvurdering

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R 2 0 1 1 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014 d. 21.5.214 KLAUSULERET INDTIL TIRSDAG DEN 27. MAJ 214 KL. 12. Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 214 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 214. INDHOLD 1. International

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013 7.1.213 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 213 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 213. INDHOLD 1. International økonomi... 4 1.1. Hovedtræk i international

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. Dansk Økonomi efterår 2000. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. Dansk Økonomi efterår 2000. I.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2000 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Opsving i udlandet positivt for væksten i Danmark Indenlandsk efterspørgsel og nettoeksport bidrager til væksten fra 2001 Væksten

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Stabilitet i euroområdet tegner godt for dansk økonomi Europæisk og dansk økonomi har mere eller mindre stået stille de seneste år,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i begyndelsen af 2015 Risiko for vækstopbremsning i international økonomi Dansk økonomi fortsatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

KAPITEL III DANSK VÆKST SIDEN KRISEN

KAPITEL III DANSK VÆKST SIDEN KRISEN KAPITEL III DANSK VÆKST SIDEN KRISEN III.1 Indledning BNP i fortsat lavere end før krisen blev som de fleste andre vestlige lande ramt af et markant økonomisk tilbageslag i 2008-09. De foregående år var

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Væksten i 2016 påvirket af svagt andet halvår i 2015 Beskæftigelsen er steget markant Udsigt til fortsat fremgang i beskæftigelse

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere