Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar"

Transkript

1 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 og sammenligner denne med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår 215. Bagerst forefindes figur- og tabelbilag. International økonomi Prognosen for international økonomi er til prognoseopdateringen baseret på prognoserne fra OECD, IMF og Europa-Kommissionen. Det har resulteret i en prognose for den sammenvejede BNP-vækst hos Danmarks aftagerlande på henholdsvis 2,2 pct., 2,3 pct. og 2,5 pct. i årene Overordnet set er det omtrent på linje med prognosen i Dansk Økonomi, efterår 215. Det skal dog bemærkes, at risiciene for den internationale økonomiske udvikling er øget siden efteråret i kraft af den forøgede usikkerhed om udviklingen i kinesisk økonomi, uroen på aktiemarkederne og de seneste sløje tal for amerikansk økonomi. I prognosen forventes Den Europæiske Centralbank (ECB) nu først at påbegynde normaliseringen af den pengepolitiske rente i sommeren 217. Det skyldes dels svækkelsen af inflationsudsigterne i euroområdet, der i væsentlig grad skyldes faldet i olieprisen, dels at ECB har forlænget den forventede udløbsdato for de ekstraordinære opkøb af værdipapirer fra september 216 til marts 217. Udviklingen i USA har været omtrent som ventet, så her er ikke foretaget ændringer af prognosen for FED s pengepolitiske rente. Olieprisen er faldet yderligere siden efteråret. Sammen med det indtil videre positive forløb omkring Irans genindtræden på oliemarkedet har det ført til en betydelig nedjustering af olieprisprognosen til 2 dollar pr. tønde i 216 og 52 dollar pr. tønde i 217. På mellemlangt sigt forudsættes olieprisen at tilpasse sig samme niveau som antaget i Dansk Økonomi, efterår 215, hvilket er fra Verdensbankens prognose, juni 215. Dansk økonomi Dansk økonomi har været inde i et moderat opsving siden sommeren 213. Opsvinget er dog blevet svagere i løbet af 215, og i 3. kvartal faldt BNP med, pct. (k/k). Vækstfaldet i 3. kvartal indebærer, at BNP kun forventes at vokse 1,1 pct. i 215, hvilket er en nedjustering på ca.,5 pct.point i forhold til Dansk Økonomi, efterår 215. Den afdæmpede BNP-vækst igennem 215 skyldes hovedsageligt, at eksporten har udviklet sig sva

2 gere end ventet med et fald i både vare- og tjenesteeksporten i årets første tre kvartaler. Eksporten ventes på den baggrund at bidrage negativt til væksten i 215. Omvendt er det private forbrug og beskæftigelsen steget omtrent som ventet i efteråret og udviklingen i den indenlandske del af økonomien virker dermed mere robust end udviklingen i udenrigshandlen. Den forventede BNP-vækst i 216 er ligeledes nedjusteret betydeligt fra 2,1 pct. i efteråret til 1,1 pct. i nærværende prognose. Omkring halvdelen af nedjusteringen kan tilskrives, at udgangsniveauet for 215 ventes at blive lavere end vurderet i efteråret. Herudover er også væksten gennem 216 nedjusteret ca.,1 pct.point pr. kvartal i lyset af, at indikatorerne ikke har udviklet sig helt så positivt som forudsat i efteråret, samt at der vurderes at være større risici i global økonomi. Der vurderes dog fortsat at være udsigt til pæn fremgang gennem 216 med en kvartalsvis vækst på ca.,5 pct. Fremgangen ventes i høj grad at blive trukket af en stigning i det private forbrug. Nedjusteringen af vækstskønnene for 215 og 216 indebærer, at output gap forventes at være omtrent uændret fra 21 til 216. I 216 vurderes BNP dermed fortsat at være 3, pct. under det skønnede strukturelle niveau. Først fra 217 ventes det negative output gap at indsnævres, og det ventes lukket kort efter 22. Langt størstedelen af output gap skyldes et betydeligt beskæftigelsesgap. Beskæftigelsen vurderes således at være ca. 96. lavere end det strukturelle niveau i 215. En alternativ beregning af den strukturelle arbejdsstyrke, præsenteret i prognoseopdateringen, reducerer denne forskel med ca. 3. personer

3 FIGURBILAG Figur 1 Output gap Pct.point E15 Pct. af strukturelt BNP Output gap (h. akse) BNP/BVT Timeprod. (PB) Timeprod. (øv.) Arb.tid Arb.styrke Ledighed Pct.point V16 Pct. af strukturelt BNP Output gap (h. akse) BNP/BVT Timeprod. (PB) Timeprod. (øv.) Arb.tid Arb.styrke Ledighed Søjlerne summerer til output gap. Figur 2 Vækstbidrag til BNP Pct.point E15 Pct BNP (h.akse) Privat forbrug Off. forb.+inv. Private inv. inkl. lagerinv. Eksport Import Pct.point V16 Pct BNP (h.akse) Privat forbrug Off. forb.+inv. Private inv. inkl. lagerinv. Eksport Import Søjlerne summerer til væksten i BNP. Figur 3 Forbrugskvote Andel af disp. indk. 1. Forbrugskvote Underliggende Figur Formuekvote Andel af disp. indk Forbrugskvoten er defineret som det private forbrug i løbende priser relativt til SMEC s langsigtede disponible indkomst. Den modelberegnede, underliggende forbrugskvote (vist med stiplet kurve i venstre figur) afhænger af formuekvoten (udglattet) og demografi. Formuekvoten er defineret som SMEC s forbrugsbestemmende formue relativt til SMEC s langsigtede disponible indkomst. SMEC s forbrugsbestemmende formue består af boligformue, finansiel formue i privat, ikke-pensionssektor, pensionsformue efter skat og bilformue

4 Figur 5 Real huspris 21 = 1 1 Kontantpris Langsigtet trend 12 Figur 6 Boliginvesteringskvote Pct. af BNP Den reale huspris er defineret som kontantprisen på enfamiliehuse deflateret med deflatoren for det private forbrug. Trenden er estimeret over perioden , dog ekskl. årene Boliginvesteringskvoten måler boliginvesteringerne i faste priser i pct. af realt BNP. Figur 7 Investeringskvoter Andel af BVT Maskiner Bygninger Figur 8 K/L-forhold i private byerhverv K/L-forhold Langsigtet trend Investeringskvoterne måler maskin- hhv. bygningsinvesteringer i faste priser relativt til BVT i de private byerhverv. K/L-forholdet er forholdet mellem kapital og arbejdskraft i de private byerhverv. Figur 9 Lagerinvesteringer Mia. 21-kr

5 Figur 1 Relative enhedslønomkostninger 1995 = Figur 11 Vareeksportmarkedsandele Pct De relative enhedslønomkostninger i venstre figur er beregnet på baggrund af industriens timeløn og mandeproduktivitet i hele økonomien. Udlandet inkluderer ti konkurrentlande, der sammenvejes med Nationalbankens dobbeltvejede kronekursvægte. Markedsandelene i højre figur er beregnet ved at sætte den danske vareeksport i forhold til et vejet gennemsnit af 35 aftagerlandes vareimport. Både eksport og import er i mængder. Danmarks Statistik, ADAM s databank, OECD, Economic Outlook 98, Macrobond og egne beregninger Vareeksportvækst Varemarkedsvækst i udlandet Ændring i varemarkedsandele Figur 12 Vareimportkvote 21 = 1 18 I Danmark 16 I Danmarks aftagerlande Figur 13 Import som andel af samlet efterspørgsel Pct Importkvoterne i venstre figur angiver real import af varer i forhold til realt BNP. I højre figur vises for Danmark real import i pct. af real efterspørgsel. Figur 1 Betalingsbalance Pct. af BNP Opsparing Investeringer Betalingsbalance (h.akse) 1995 Betalingsbalancens løbende poster er dansk opsparing fratrukket private og offentlige investeringer Pct. af BNP

6 Figur 15 Lønkvote.8 Faktisk, private byerhverv Faktisk, privat sektor.75 Strukturel, private byerhverv Strukturel, privat sektor Figur 16 Løn i industrien Pct.(å/å) 5 Løn i industrien Overenskomstmæssigt aftalt Lønkvoten er opgjort som lønsum til lønmodtagere tillagt en imputeret aflønning af selvstændige divideret med BVT. Den strukturelle lønkvote for den private sektor er beregnet på baggrund af en antagelse om en konstant, strukturel lønkvote for de private byerhverv samt en udglatning af dels de private byerhvervs andel af BVT i de private erhverv, dels den gennemsnitlige lønkvote i de øvrige private erhverv Figur 17 Nettoledighed 1. pers Figur 18 Arbejdsstyrke 1. pers Arbejdsstyrke Strukturel 6 2 Nettoledighed Strukturel Figur 19 Beskæftigelse 1. pers Beskæftigelse Strukturel Figur 2 Gennemsnitlig arbejdstid 1. pers Gennemsnitlig arbejdstid Strukturel

7 TABELBILAG Tabel 1 Hovedtræk af international konjunkturvurdering Pct Realvækst USA 2, 2,5 2,8 2,8 Euroområdet,9 1,5 1,8 2,2 Danmarks aftagerlande 2, 2,2 2,3 2,5 Inflation USA,1 1,5 1,8 Euroområdet,,9 1, Lønomkostninger USA 2,2 2,5 2,8 3, Tyskland 2,8 2,5 2,5 2,5 Danmarks aftagerlande 2,3 2,1 2, 2,7 Produktivitet USA,6,7 2, 1,9 Tyskland,7 1, 2,6 1,9 Danmarks aftagerlande,5 1, 1,7 1,7 Pengepolitiske renter USA,3,3 1,2 2,7 Euroområdet,2,1,1,3 Lange renter USA 2,5 2,1 2,8 3,7 Tyskland 1,2,5,9 1, Dollar pr. tønde Oliepris, Brent Dollar pr. euro Dollar/euro-kurs,7,6,5,5 Realvækst i Danmarks aftagerlande er den industrieksportvægtede BNP-vækst i 35 lande. Lønomkostninger og produktivitet er henholdsvis timelønninger i fremstilling og arbejdsproduktivitet i hele økonomien. Disse er beregnet ved sammenvejning med dobbeltvejede eksportvægte for ti udvalgte aftagerlande, jf. også tabel 7. Inflationen er stigningstakten i forbrugerprisindekset, og de lange renter er renten på tiårige statsobligationer. Renterne er gennemsnitlige årlige renter. Olieprisen er prisen på Brent råolie. Macrobond og egne beregninger

8 Tabel 2 Skøn for dansk økonomi forår 215 hhv. efterår 215 Efterår 215 Februar a) a) Mængdestigning i pct Privat forbrug 1,9 2,5 2,7 2,6 2,2 2,5 2,7 2, Offentligt forbrug 1,2,9,5 1,1,8,8, 1, Offentlige investeringer -,7 -,7-1,6 1,5 1,1-7, 1,6 2,2 Boliginvesteringer -1,6 3,7,8 3,6-2, 1,2, 3,5 Erhvervsinvesteringer 2,2 7,5 1,1,5 1,6,8 6, 3,7 Lagerændringer -,,3,1, -,,3,, Indl. efterspørgsel i alt 1, 2,9 3, 2,5 1,1 2,1 2,5 2,3 Eksport,1 3,3,6,7 -,9,1 3,9,7 Import -1,3 5,1 6,1 5, -1,1 1,9,6 5,3 Bruttonationalprodukt 1,6 2,1 2,3 2,1 1,1 1,1 2,3 2, Pct Output gap -3,8-2,9-2,1, -3, -3, -2,6, Ændring i 1. pers Arbejdsstyrke Strukturel arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Nettoledighed Pct Forbrugerpriser 1, 1,6 1,8 1,8,6,5 1,5 2, Kontantpris på boliger 5, 2,9 2,5 2,9 5,5 2, 2, 3, Timelønomkostninger 1,9 2, 2,7 3,1 1,9 2,3 2,5 3,1 Realvækst i aftagerlande 2, 2, 2,7 2,3 2,2 2,3 2,5 2,3 1-årig obligationsrente,7 1, 2,1,8,7 1,1 1,9,8 Timeprod., priv. byerhv.,6,6,7 1, -,8 -,5 1,2 1, Mia. kr Betalingsbalance Offentlig saldo a) 225-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 217 til 225 til og med rækken Bruttonationalprodukt. Det samme gælder for rækkerne Forbrugerpriser til og med Timeprod., priv. byerhv. Resten af 225- søjlen er de respektive værdier i 225. Realvækst i Lagerinvesteringer angiver vækstbidraget til BNP. Output gap angiver den procentvise afvigelse i forhold til det strukturelle niveau. Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved deflatoren for det private forbrug. Danmarks Statistik, ADAM s databank, Macrobond og egne beregninger

9 Tabel 3 Skøn for dansk økonomi Mængdestigning i pct Privat forbrug 2,2 2,5 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2, 1,8 1,8 1,8 Offentligt forbrug,8,8,,5,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Offentlige investeringer 1,1-7, 1,6 1,3 1, 3,2 2, 2, 2, 2,3 2, Boliginvesteringer -2, 1,2,,5 5,3 7,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 Erhvervsinvesteringer 1,6,8 6, 7,7 6,7,8 3, 3, 2,1 1,5 1,2 Lagerændringer -,,3,,,,,,,,, Indl. efterspørgsel i alt 1,1 2,1 2,5 2,9 2,9 2,9 2, 2,2 1,7 1,6 1,6 Vareeksport 1,7 -,7 3,3,7,7,7,7,7,7,5, Tjenesteeksport -,9 1,2,9,8,7,7,7,7,7,7,7 Efterspørgsel i alt, 1, 3, 3,5 3,5 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,8 Vareimport,6 2, 5,1 5,9 5, 5,9,8,1,5,5, Tjenesteimport -,1 1, 3,8 5,1 5,5 5,9 6, 6, 6, 6, 6, Bruttonationalprodukt 1,1 1,1 2,3 2,6 2,6 2, 2,2 2,2 1,6 1,5 1, Pct Output gap -3, -3, -2,6-1,7-1,1 -,7 -,2,,,, Ændring i 1. pers Arbejdsstyrke Strukturel arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Bruttoledighed Nettoledighed Pct Forbrugerpriser,6,5 1,5 2, 2, 1,9 1,9 2, 2, 2, 2, Eksportpriser 3,5,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Importpriser 3,1,7 1,8 1,9 2,1 2, 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Kontantpris på boliger 5,5 2, 2, 2, 2, 2, 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Timelønomkostninger 1,9 2,3 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Realvækst i aftagerlande 2,2 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1-årig obligationsrente,7 1,1 1,9 2,9,,8,8,8,8,8,8 Timeprod. i priv. byerhv. -,8 -,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1, Mia. kr Betalingsbalance Offentlig saldo Den langsigtede disponible indkomst dækker hele den private sektor og indeholder således al løn- og restindkomst samt overførselsindkomster. Renter og pensioner opfattes ikke som indkomst på langt sigt, da pensionsbetalinger er udtryk for en omplacering af formue, og renter er afkast af den finansielle formue. Da formuen i sig selv antages at påvirke forbruget på lang sigt, udelades pensioner og nettorenter af den langsigtede disponible indkomst. Fra indkomsten fratrækkes de relevante skatter og afskrivninger

10 Tabel Langsigtet disponibel indkomst i SMEC Mia. kr Bruttoværditilvækst Indkomstoverførsler Øvrige overførsler, netto Bruttoindkomst Bidrag til sociale sikringsordninger Direkte skatter Øvrige skatter Afskrivninger Disponibel indkomst, jf. SMEC (lang sigt) a) Direkte skatter dækker over kildeskatter (undtagen skat af nettorenter og - pensioner), husholdningernes vægtafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, andre personlige indkomstskatter samt selskabsskatter. Den langsigtede disponible indkomst dækker hele den private sektor og indeholder således al løn- og restindkomst samt overførselsindkomster. Renter og pensioner opfattes ikke som indkomst på langt sigt, da pensionsbetalinger er udtryk for en omplacering af formue, og renter er afkast af den finansielle formue. Da formuen i sig selv antages at påvirke forbruget på lang sigt, udelades pensioner og nettorenter af den langsigtede disponible indkomst. Fra indkomsten fratrækkes de relevante skatter og afskrivninger. Tabel 5 Kortsigtet disponibel indkomst i SMEC Mia. kr Lønsum inkl. selvstændiges indkomst Indkomstoverførsler Renteindtægter, husholdninger Nettopensionsudbetalinger Restindkomst, husholdninger Bruttoindkomst Bidrag til sociale sikringsordninger Direkte skatter Øvrige skatter Disponibel indkomst, jf. SMEC (kort sigt) a) Direkte skatter dækker over kildeskatter, husholdningernes vægtafgifter, arbejdsmarkedsbidrag og øvrige personlige indkomstskatter

11 Tabel 6 Løn- og restindkomst Mia. kr Bruttoværditilvækst i alt Lønsum Nettorestindkomst Afskrivninger Anden produktionsskat Bruttoværditilvækst, off. sektor Lønsum Afskrivninger Anden produktionsskat Bruttoværditilvækst, privat sektor Lønsum Nettorestindkomst Afskrivninger Anden produktionsskat Pct Lønkvote i alt 6,5 61, 61,9 62, Lønkvote, privat sektor 53,3 5, 55,3 55,6 Udvidet lønkvote, i alt 6,6 65,1 66,2 66,3 Udvidet lønkvote, privat sektor 58,7 59,6 6,9 61,1 Strukturel udvidet lønkvote, privat sektor 58,8 59, 59,1 59,3 Udvidet lønkvote er en udvidet lønsum ( = lønsum til lønmodtagere tillagt en imputeret aflønning af selvstændige) divideret med BVT. Den strukturelle lønkvote for den private sektor er beregnet på baggrund af en antagelse om en konstant, strukturel lønkvote for de private byerhverv samt en udglatning af dels de private byerhvervs andel af BVT i de private erhverv, dels den gennemsnitlige lønkvote i de øvrige private erhverv

12 Tabel 7 Lønkonkurrenceevne Stigning i timelønomkostninger Vægt Tyskland,2 2,8 2,5 2,5 2,5 USA,17 2,2 2,5 2,8 3, Storbritannien,9 2, 1,3 2,3 3,3 Frankrig,8 1,6 1,3 1,5 2, Sverige,1 2, 2,5 3, 3,5 Japan,6 2,6-1,,3 1, Italien,6 2,9 2, 2,5 2,5 Norge,6 2,6 3,8,, Belgien,6 1,1,3 1, 1,5 Holland,6 1,1 3,5 3,3 3,5 Udlandet i alt 2,3 2,1 2, 2,7 Stigning i timelønsomkostninger, Danmark 1,3 1,9 2,3 2,5 Ændring i relativ lønudvikling -,9 -,2 -,1 -,2 Ændring i effektiv kronekurs,9 -, -,6, Ændring i lønkonkurrenceevne -,1 -,2 -,7 -,2 Ændring i dansk produktivitet,2, -,1 1, Ændring i udenlandsk produktivitet,5 1, 1,7 1,7 Ændring i relativ produktivitet -,3-1, -1,8 -,7 Ændring i relative enhedslønomkostninger,3-3,2 1,1,5 Ændringen i den relative lønudvikling er beregnet som lønstigningstakten i udlandet fratrukket lønstigningstakten i Danmark, mens ændringen i lønkonkurrenceevnen er beregnet som ændringen i den relative lønudvikling fratrukket ændringen i den effektive kronekurs. En stigning i den relative lønudvikling bidrager til en forbedring af konkurrenceevnen. En stigning i den effektive kronekurs bidrager til en forværring af konkurrenceevnen. Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte omkostninger og angiver stigningstakten for timelønsomkostningerne i industrien. Timelønsomkostningerne i udlandet er vejet sammen med dobbeltvejede eksportvægte, der afspejler landenes betydning som konkurrenter for dansk industrieksport. Produktivitet er mandeproduktivitet i hele økonomien. Forbrugerpriserne er målt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Vægt angiver Nationalbankens dobbeltvejede eksportvægte. Disse er skaleret, så de summerer til 1 for de ti lande. Danmarks Statistik, ADAM s databank, Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik, Nationalbanken og egne beregninger

13 Tabel 8 Eksport og import opdelt på underkomponenter, priser Pct Eksport -1,9 3,5,7 1,8 Energi -5,2-25,8-16,2 5,6 Varer i øvrigt,3 3,7 1,8 1,5 Tjenester -, 7,2,7 2, Import -2,3 3,1,7 1,8 Energi -7,8-21,3-9, 8,9 Varer i øvrigt,7, 1,7 1, Tjenester -5,1 8,6 1,3 1,8 Tabel 9 Eksport og import opdelt på underkomponenter, mængder priser Mia. kr Pct Eksport ,1 -,9,1 3,9 Energi 5-17,8 1, -6,8-1,5 Varer i øvrigt 578 2,6 1, -,3 3,5 Tjenester 9 7, -,9 1,2,9 Import 919 3,3-1,1 1,9,6 Energi 88-7, 11,1 -,7 2, Varer i øvrigt 97,5-1,3 2,8 5, Tjenester 335,9 -,1 1, 3,8 Tabel 1 Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld Varebalance Tjenestebalance Formueindkomst, netto Øvrige poster Løbende poster i alt Udlandsgæld, ultimo Løbende poster i alt 7,7 7,1 6,7 6,2 Udlandsgæld, ultimo -5,7-51,9-57,6-61, Mia. kr Pct. af BNP De historiske data i tabellen er fra nationalregnskabet og afviger i visse tilfælde fra betalingsbalancestatistikken, bl.a. mht. afgrænsningen mellem vare- og tjenestehandel. Det er antaget, at ændringen i udlandsgælden i fremskrivningsperioden er lig med saldoen på betalingsbalancens løbende poster. Dvs., der ses bort fra kursreguleringer

14 Tabel 11 Hovedposter på forsyningsbalancen Årets priser Mængdestigning Mia. kr. Privat forbrug 927,5 2,2 2,5 2,7 Offentligt forbrug 512,2,8,8, Offentlige investeringer 7 7, 1,1-7, 1,6 Boliginvesteringer 8 3,1-2, 1,2, Erhvervsinvesteringer 217 2,2 1,6,8 6, Lagerændringer 16,3 -,,3, Indenlandsk efterspørgsel i alt ,3 1,1 2,1 2,5 Vareeksport 628,5 1,7 -,7 3,3 heraf industrivarer 578 2,6 1, -,3 3,5 Tjenesteeksport 9 7, -,9 1,2,9 Eksport i alt ,1 -,9,1 3,9 Samlet efterspørgsel ,9, 1, 3, Vareimport 58 2,,6 2, 5,1 heraf industrivarer 97,5-1,3 2,8 5, Tjenesteimport 335,9 -,1 1, 3,8 Import i alt 919 3,3-1,1 1,9,6 Bruttonationalprodukt ,3 1,1 1,1 2,3 Bruttoværditilvækst ,3,9 1, 2,2 heraf private byerhverv ,3,9 1, 2,9 Tabel 12 Hovedposter på forsyningsbalancen, vækstbidrag Årets priser Bidrag til vækst i BNP Mia. kr. Privat forbrug 927,2 1, 1,2 1,3 Offentligt forbrug 512,1,2,2,1 Offentlige investeringer 7,3, -,3,1 Boliginvesteringer 8,1 -,1,,2 Erhvervsinvesteringer 217,2,2,5,7 Lagerændringer 16,3 -,,3, Indenlandsk efterspørgsel i alt ,2 1, 2, 2, Vareeksport 628,2,6 -,2 1, heraf industrivarer 578,8,3 -,1 1,1 Tjenesteeksport 9 1,5-1,,3 1, Eksport i alt ,6 -,5, 2,1 Samlet efterspørgsel ,8,5 2,,5 Vareimport 58 -,7 -,2 -,7-1,5 heraf industrivarer 97-1,1,3 -,7-1, Tjenesteimport 335 -,9,7 -,2 -,7 Import i alt 919-1,6,5 -,9-2,2 Bruttonationalprodukt ,3 1,1 1,1 2,3-1 -

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2016

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 1.1.216 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 216 og sammenligner denne med forrige prognose, Dansk

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015 d. 21.5.215 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 215 Hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 215 opridses, og der sammenlignes med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2016

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2016 d. 27.5.216 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 216 og sammenligner denne med forrige prognose, Konjunkturvurdering

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i begyndelsen af 2015 Risiko for vækstopbremsning i international økonomi Dansk økonomi fortsatte

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014 d. 21.5.214 KLAUSULERET INDTIL TIRSDAG DEN 27. MAJ 214 KL. 12. Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 214 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 214. INDHOLD 1. International

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Væksten i 2016 påvirket af svagt andet halvår i 2015 Beskæftigelsen er steget markant Udsigt til fortsat fremgang i beskæftigelse

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013 7.1.213 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 213 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 213. INDHOLD 1. International økonomi... 4 1.1. Hovedtræk i international

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER Prognoseopdatering, februar 2018 KONJUNKTURVURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER PROGNOSEOPDATERING, FEBRUAR 2018 I det følgende præsenteres en opdatering af prognosen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Stabilitet i euroområdet tegner godt for dansk økonomi Europæisk og dansk økonomi har mere eller mindre stået stille de seneste år,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Recessionen måske slut, men kun udsigt til forkølet opsving Dansk økonomi blev ligesom resten af verden sidste år ramt af det største økonomiske tilbageslag

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning International og dansk afmatning Udsigterne for den danske økonomi er blevet kraftigt forværrede igennem det seneste halve år. Usikkerheden omkring udviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. Dansk Økonomi efterår 2000. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. Dansk Økonomi efterår 2000. I.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2000 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Opsving i udlandet positivt for væksten i Danmark Indenlandsk efterspørgsel og nettoeksport bidrager til væksten fra 2001 Væksten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende opsving Der har nu været positiv vækst i Danmark fire kvartaler i træk, og produktionen er steget godt 3½ pct., siden bunden blev nået i andet kvartal

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Svag økonomisk udvikling i Danmark og euroområdet Den økonomiske situation i såvel Danmark som resten af Europa er præget af betydelig usikkerhed og den manglende

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Dekomponering af nettoeksporten

Dekomponering af nettoeksporten Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. januar 2015 Dekomponering af nettoeksporten Resumé: I forbindelse med udarbejdelsen af et temakapitel i Danmarks udenrigsøkonomi 2013 er forholdet mellem

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Svigtende tillid til offentlige finanser påvirker konjunkturerne i Europa Konjunktursituationen i Europa er stærkt påvirket af manglende tillid til de offentlige

Læs mere