BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No DK; Version 2.01 Mølhavevej Aabybro Denmark Tel Fax

2 2

3 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GENERELT OM BETJENING...5 FUNKTIONSTASTER (SOFTKEYS)...5 RETURTAST...5 OMDREJNINGSVAGTER...6 ZOOM-BILLEDE...6 KONTRAST...6 TAST...7 SLETTETAST...7 BAGGRUNDSLYS...7 TALTASTATUR...7 HOVEDMENU...8 DRIFT...8 1: AREALFUNKTIONER...9 2: TIDSFUNKTIONER...10 INDKODNING...11 GENERELT...11 SPILD-JUSTER...11 HJULOMKREDS...12 ARBEJDSBREDDE...12 SPILD ALARM...12 HA REST...12 DATO-UR...12 CYLINDER ALARM...13 H.RYSTER ALARM...13 SNITTER ALARM...13 BLÆSER ALARM...13 KORNELEV. ALARM...13 RET.ELEV. ALARM...13 DATA/SLET...14 TEST...15 EGNE NOTATER

4 FORORD Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TeeJet 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER. Der er ved udviklingen af dette apparat lagt vægt på at fremstille et avanceret, brugervenligt og holdbart produkt, som, såfremt det bliver anvendt som beskrevet i denne vejledning, vil være Dem til stor hjælp i mange år. Opbygningen af programmet sammen med "billedskærmen", hvorpå tekst, tal og billeder kan vises, gør brugen af apparatet næsten uafhængig af betjeningsvejledningen. Derfor er denne opbygget nærmest som et opslagsværk. Forrest i vejledningen er der et index, der viser hovedafsnittene. Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der ønskes yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pcudstyr, der ikke er leveret af sælger. fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies Denmark. 4

5 GENERELT OM BRUG TeeJet 965 menusystemet er i princippet opbygget som en bog, hvor der kan blades frem og tilbage. Computerens funktioner er inddelte i en hovedmenu samt følgende 4 funktionssæt: DRIFT INDKODNING DATA/SLET TEST Under hver af ovenstående funktionssæt findes flere enkeltfunktioner. Hvert funktionssæt med underfunktioner vil i det efterfølgende blive gennemgået hver for sig. GENERELT OM BETJENING FUNKTIONSTASTER (SOFTKEYS) Betjeningen af TeeJet 965 er gjort meget enkel ved hjælp af 4 funktionstaster (softkeys), der er markeret med en lodret hvid streg til højre for billedskærmen. Disse tasters øjeblikkelige funktion kan læses på billedskærmen til venstre for tasten. Når der trykkes på en tast, kan de 4 funktionstaster skifte til en ny funktion (se ill.). RETURTAST Returtasten anvendes til at blade tilbage med. Der blades èn side (et skærmbillede) tilbage pr. tryk på tasten. Tasten bruges også til at godkende/kvittere for en omdrejningsalarm, såfremt denne ikke nødvendiggør stop. 5

6 OMDREJNINGSVAGTER Ved tryk på denne tast vises, uanset hvilken funktion, der ellers er valgt, omdrejningerne på følgende 6 aksler: 1. CYLINDER 2. HALMRYSTER 3. SNITTER 4. BLÆSER 5. KORNELEVATOR 6. RETURELEVATOR Alarm kan indkodes for hver enkelt af ovenstående aksler. Dette gøres i INDKODNINGSMENUEN, som beskrives på side 11. ZOOM-BILLEDE Den primære funktion i computeren er spildvisning. Under normal drift er det derfor muligt, ved tryk på ZOOM-tasten, at få søjlerne der viser spildet til at fylde næsten hele billedskærmen. Dette gøres ved tryk på denne tast og herved forsvinder visningen af funktionstasterne. Der vendes tilbage til foregående billede ved tryk på returtasten. KONTRAST Efter tryk på denne tast kan billedskærmens kontrast (lys/mørk) indstilles. Dette sikrer, at læsbarheden kan indstilles optimalt under alle forhold. NB: Ved ekstrem kulde eller varme kan det forekomme, at billedskærmen er helt blank eller helt sort. Dette kan der forsøges kompenseret for med "KONTRASTTASTEN", men skærmen vil vende tilbage til normalt billede, når temperaturen er mellem ca. 10 C og ca. +60 C. Øverst i billedet vises en tæller. Normalkontrast er Kontrast + = mørkere skærm Kontrast - = lysere skærm Ved tryk på "SLETTE-TASTEN" indstilles kontrast til normalværdi. 6

7 TAST Denne tast har ingen funktion i TeeJet 965. SLETTETAST Slettetasten bruges sammen med taltasterne ved indkodning. Sletter den valgte talstørrelse. BAGGRUNDSLYS Bruges til at tænde og slukke for billedskærmens baggrundslys. Dette kan dog også gøres i KONTRAST -FUNKTIONEN. Efter opstart er baggrundslyset altid slukket. TALTASTATUR 0-9 Bruges udelukkende ved indkodning. Ud over de tidligere nævnte omdrejningsalarmer er der yderligere alarm for følgende: Billede Beskrivelse Alarm for fuld korntank Alarm for for stort spild, når spildalarm er ON Desuden indikeres følgende: Billede Beskrivelse Arealtæller stoppet Reduceret skårbredde 7

8 HOVEDMENU Hovedmenuen findes ved at trykke gentagne gange på RETUR-tasten, indtil følgende skærmbillede vises. Ud fra denne menu vælges: DRIFT Normal brug af computeren. INDKODNING Nyindkodning eller ændring af indkodningsværdier. DATA/SLET Aflæse eller slette/nulstille indsamlede data. TEST Teste anlæg eller følere. Det ønskede vælges ved at trykke på funktionstasten til højre for ønsket funktion. DRIFT Når denne funktion er valgt, vises øverst en valgfri information - første gang funktionen vælges vises dog altid hastighed. Hvad der skal vises, vælges via de 4 funktionstaster. Dernæst vises på to søjler spildet over henholdsvis rystere ( ) og sold ( ). Denne visning er den vigtigste, og fylder derfor relativt meget. Søjlerne kan yderligere forstørres ved hjælp af ZOOM -tasten. Mellem de to søjler indikeres stop af arealtæller, fuld korntank, for meget spild samt reduceret skårbredde (Delbredde). Under spildvisningen vises den øjeblikkelige funktion af de 4 funktionstaster. Valgmulighederne via funktionstasterne er følgende: 8

9 1: AREALFUNKTIONER HA/T: HA: Kørselseffektivitet. Hvor stort et areal der med den øjeblikkelige hastighed bearbejdes pr. time. Arealtæller. Hvor stort et areal der er bearbejdet siden sidste nulstilling. Tælleren nulstilles i DATA/SLET, hvor der også findes en totaltæller for areal. HA REST: Såfremt der før start indkodes (under INDKODNING) hvor stor marken er, kan der her til en hver tid aflæses, hvor meget der er tilbage. DELBREDDE: For hvert tryk på denne taste reduceres skårbredden med ¼, uanset den indkodede arbejdsbredde. Reduktionen har indflydelse på arealopmålingen og spildberegningen. Hver gang skærebordet hæves, og vises på billedskærmen, ændres skårbredden automatisk til fuld bredde. 9

10 2: TIDSFUNKTIONER STOPUR: SLUT-TID: UR: DATO: Bruges til måling af tidsforbruget ved et bestemt arbejde. Stopuret kan stoppes og startes manuelt, når funktionen er valgt. Tælleren nulstilles i DATA/SLET, hvor der også findes en totaltæller for tid. NB: Styres ikke af redskabsføler. Hvornår det aktuelle arbejde kan forventes færdigt, beregnet ud fra den øjeblikkelige kørselseffektivitet og restarealet. Virker kun hvis HA REST er indkodet. Klokken vist i timer:minutter: sekunder. Klokken stilles i "INDKODNING". Datoen vist i dag:måned:år. Dato stilles i "INDKODNING". 10

11 INDKODNING GENERELT Efter valg af dette funktionssæt fremkommer de nedenfor viste indkodningsmuligheder. Indkodningen af de enkelte værdier bliver i det følgende gennemgået enkeltvis. Den funktion, der ønskes indkodet vælges ved at flytte det "mørke" felt hen på funktionen ved hjælp af piletasterne og derefter trykke på VÆLG. NÆSTE SIDE-tasten bruges til at blade om til næste side. SPILD-JUSTER Denne funktion bruges til at justere spildvisningen til korrekt niveau (50% af fuldt udslag). Justeringen foretages under kørsel. Først foretages normal indstilling af mejetærskeren. Når den maksimale hastighed med acceptabelt spild er fundet, indstilles visningen ved denne hastighed v.hj.a. funktionstasterne. Over hver af søjlerne er der en tæller, der gør det muligt at notere en grundindstilling for hver afgrøde. Dette letter indstilling ved afgrødeskift. Dog bør visningen kontrolleres ved hvert afgrødeskift. 11

12 HJULOMKREDS Her indkodes hjulomkredsen på det hjul på mejetærskeren, hvor hastighedsføleren er monteret. Såfremt der er monteret flere magneter i hjulet, skal hjulomkredsen divideres med antal magneter før indkodning. OPMÅLING AF HJULOMKREDS: 1. Der foretages afmærkning på marken og på dækket. 2. Derefter køres 10 omgange med hjulet. 3. Der afmærkes igen på marken. 4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles og divideres med 10. Resultatet er den effektive hjulomkreds (indkodes i cm. Eks. 2,53 m indkodes som 253 cm). 5. Den målte effektive hjulomkreds divideres med antal magneter. NB: Husk at tælle omgange på det hjul, hvorpå magneten er monteret. ARBEJDSBREDDE Her indkodes skærbordets effektive arbejdsbredde (bredde minus overlapning) i centimeter. SPILD ALARM Her vælges om der ønskes alarm ved for stort spild (ON = til, OFF = fra). Alarmen vil, såfremt den er slået til, blive aktiveret ved 75% visning. Alarm består af en blinkende visning på billedskærmen samt en akustisk alarm (korte hyletoner). Det er muligt at indkode en forsinkelse fra 0 til 10 sekunder på den akustiske alarm, så kortvarige overskridelser af alarmgrænsen ikke medfører hyletoner. HA REST Her indkodes markstørrelse før start. Ud fra denne indkodning beregnes også sluttid. DATO-UR Her stilles/indkodes følgende: TIMER-MINUTTER-SEKUNDER-ÅR-MÅNED-DAG. 12

13 CYLINDER ALARM Her vælges om alarmen skal være slået til (ON) eller fra (OFF). Såfremt omdrejningerne ønskes overvåget, skal det laveste acceptable omdrejningstal for akslen indkodes. Til hjælp ved indkodningen vises det øjeblikkelige omdrejningstal på billedskærmen. Alarm gives ved korte hyletoner samt et alarmbillede på billedskærmen, hvor det vises hvilken aksel der er alarm på og hvilket omdrejningstal denne aksel har. H.RYSTER ALARM Alarmbilledet bliver på skærmen indtil omdrejningerne kommer op over alarmgrænsen. Såfremt det ikke skønnes at alarmen er så alvorlig at der bør stoppes, kan alarmen slås fra ved at trykke på RETUR-tasten, men bemærk venligst! Er alarmen slået fra på RETUR-tasten, er der ikke længere overvågning på akslen, og der kommer ikke nye alarmer, før omdrejningerne har været over alarmgrænsen igen eller computeren har været slukket. Indkodning af alarm for halmryster fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor. SNITTER ALARM Indkodning af alarm for snitter fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor. BLÆSER ALARM Indkodning af alarm for underblæser fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor. KORNELEV. ALARM Indkodning af alarm for kornelevator fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor. RET.ELEV. ALARM Indkodning af alarm for returelevator fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor. 13

14 DATA/SLET Efter valg af dette funktionssæt kommer det viste skærmbillede frem. Det indeholder både trip- og totaltællere. Totaltællerne findes kun i denne funktion, og er markeret med et +. Nulstilling af triptællere sker ved tryk på SLET TRIPtasten. Begge triptællerne nulstilles samtidigt. SLET TRIP-tasten kan bruges uanset hvor det "mørke" felt står. Nulstilling af totaltællere sker ved tryk på SLETtasten. Totaltællerne skal slettes enkeltvis, ved at flytte det "mørke" felt hen på den ønskede tæller og derefter trykke på SLET. 14

15 TEST Efter valg af dette funktionssæt, kommer nedenstående skærmbilleder frem. Der kan blades mellem de enkelte skærmbilleder med funktionstasten NÆSTE SIDE. TEST-funktionen bruges til at afprøve de tilkoblede følere. For hver føler er der en tæller, der viser hvor mange gange føleren er blevet aktiveret. Denne tæller er til venstre på skærmen under hver føler. Alle tællerne nulstilles på en gang ved hjælp af SLET-tasten. Tællerne kan tælle op til 255 impulser, hvorefter de starter forfra fra 0. Til højre vises om føleren er aktiveret (LO) eller ikke (HI). 15

16 NOTATER 16

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere