GENERALFORSAMLlNGSREFERA T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLlNGSREFERA T"

Transkript

1 Ar 2002, mandag den 29. april kl afholdtes ordinaer generalforsamling i Andelsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirken, Magevej 33, 2400 KI2Jbenhavn NV. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelaeggelse af arsregnskab, forslag til vaerdiansaettelse og eventuel revisionsberelning saml godkendelse af arsregnskabel og vaerdiansaettelsen. 4. Forelaeggelse af drifts- og likvidiletsbudget Iii godkendelse og beslutning om eventuel aendring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af I2Jvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 1. og 2. suppleant. 9. Va lg af administralor. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Da der var indkommet adskillige forslag Iii behandling under dagsordenens punkl 5, foreslog dirigenten, at en del af forslagene af hensyn Iii aftenens lidsramme blev udskudt Iii en kommende ekslraordinaer generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte enslemmigt, at de indkomne forslag vedrl2jrende fremtidig udfl2jrelse af arbejder pa ejendommen blev udskudl Iii behandling pa en ekslraordinaer generalforsa mling ullimo maj Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I. C. Mortonsens Eftf. Nicolai Gi.desen, advokat (H) Fredoriksholms Kanal 18 Hella Hammerby, ad vokat 1220 Kebenhavn K Tlf EjendomsadministIationen: Fax lelefontid hverdage Giro Telefax CVR Nr GENERALFORSAMLlNGSREFERA T Tilstede var: Endvidere dellog: 78 andelshavere repraesenleret, heraf 11 ved fuldmagl, svarende til 37,14%. Advokat Nicolai Gil2Jdesen og advokat fm. Stine Bitsch, begge fra administrator, ad vokatfirma Nicolai Gi l2j dsen. Der foretoges flillgende dagsorden: Ad dagsordenens punkt 1. - Valg af dirigent. Til dirigenl og referent valgtes adv.fm. Stine Bilsch, der pa forespl2jrgsel konslaterede, al generalforsamlingen var lovligl varslet og indkaldt. Ad dagsordenens punkt 2, Bestyrelsens beretning. E-roail: Side 1

2 Advokat, ID lderet for H ljesteret Andelsboligforeningens formand Lis Lindahl Dideriksen var desvame grundet sygdom forhindret i at deltage i generalforsamlingen, hvorfor Lone Brinck forestod bestyrelsens beretning. I arets Il1lb var brl1lndene i garden blevet renoveret. Allan Nyaa forespu rgte til grundlaget for fordyrelsen af kloakrenoveringen. Stine Bitsch oplyste, at fordyrelsen hovedsagelig skyldtes ekstraudgifter til bortkl1lrsel af forurenet jord. Efterfl1llgende skal det ligeledes oplyses, at der naturligvis er udarbejdet byggeregnskab vedrl1lrende kloakarbejderne og byggeregnskabet kan gen nemses i bestyrelseslokalet. Ligeledes g1hdaniregget i bade i Lillegarden og Langgarden var blevet renoveret og arbejderne var afsluttet. Manglerne ved arbejdet var oplyst og bliver afhjulpet. Bestyrelsen mente derudover, at der stadig ville vrere brug for yderligere cykelstativer i Langgarden, hvilket patrenkes indkl1lbt. De etablerede porte var efter forudgaende skriftlig varsling til beboerne etableret indenfor det samme bell1lb, som generalforsamlingen tidligere havde bemyndiget bestyrelsen til at etablere bomme for. Pa forespl1lrgsel oplyste bestyrelsen, at det var bestyrelsens opfattelse, at beboerne pa den forudgaende generalforsamling havde givet udtryk for at I1lnske porte, sa da det blev konstateret, at portene kunne etableres for den givne bemyndigelse pa kr ,00, havde bestyrelsen besluttet at udfl1lre porte i stedet for svingbomme. Der var enkelte mangler ved portene, herunder etablering af dl1lrpumper, som bestyrelsen foranlediger afhjulpet. I forbindelse med den tidligere renovering af facaderne har der vreret konstateret mangler, som er forsl1lgt udbedret. Det har dog vist sig, at den udfl1lrte mangeludbedring ikke var tilstrrekkelig, hvorfor der pa ny fremkommer revner i muren. Administrators bygningskonduktl1lr Jan Hestehave, der har speciale i murerarbejder, har foretaget undersl1lgelser af manglerne. Pa nuvrerende tidspunkt pagar forhandlinger med byggesagsradgiveren Aksel W. Jensen og entreprenl1lren P. Vinther Jespersen med henblik pa en frivillig afhjrelpning af manglerne. SMremt byggesagsradgiver og entreprenl1lr ikke frivilligt afhjrelper manglerne, vii der bliver indledt de fornl1ldne skridt til f.eks. en voldgiftssag. Fra 1. april 2002 var der ansat en ekstra gardmand, og det var i den anledning indskrerpet overfor de ansatte gardmrend pa ejendommen, at alkohol ikke ma indtages i arbejdstiden eller i I2Ivrigt i bestyrelseslokalet eller gardmandslokalet. Der var i arets Il1lb etableret en ny adgang fra gaden til bestyrelseslokalet. I arets Il1lb havde andelsboligforeningen solgt 7 ledigblevne leje-iejligheder, der saledes var overgaet til andelsboliger. Endelig var der i ar basis for, at andelskronen kunne stige til kr. 19,59. En af de tilstedevrerende papegede, at proceduren i forbindelse med salg af lejligheder var langtrukken og at vrerdiansrettelsen for f.eks. forbedringer virkede "tilfreldig". Stine Bitsch bemrerkede i den anledning, at det var vigtigt at opretholde en ensartet praksis vedrl1lrende vrerdiansrettelse af forbedringer. Side 2

3 Advokat. m.0deret for H0jesteret Eiler Hach oplyste supplerende, at der var blevet foretaget undersogelser af mulighederne for renovering eller nyetablering af foreningens antenneanlreg og at dette punkt ville blive behandlet srerskilt pa den nrestkommende generalforsamling i maj, jfr, dagsordenens punkt 1, Birgitte Ladegaard-Pedersen efterlyste referater fra arets bestyrelsesmoder og i ovrigt mere information fra bestyrelsen, Bestyrelsen oplyste, at det gnundet den i arets lob "tyndt besatte" bestyrelse havde knebet med udarbejdelse af bestyrelsesmodereferater, men at dette nu ville blive rettet op, og bestyrelsen noterede sig i ovrigt onsket om mere information, Med disse bemrerkninger blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, Ad dagsordenens punkt 3, - Forelreggelse af arsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse af eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og vrerdiansrettelsen. Stine Bitsch gennemgik arsregnskabet for 2001 i hovedposter, Regnskabet udviste et overskud pa kr. 2, ,00, der bl.a, fremkom, idet andelsboligforeningen i arets lob havde solgt 7 ledigblevne lejeboliger med en nettoindtregt pa kr. 832,334,00, Overskuddet blev foreslaet fordelt saledes, at der af overskuddet blev foretaget afdrag pa prioritetsgrelden for kr, 915,081,00 og saledes, at det derefter fremkomet overskud pa kr. 1,229,341,00 blev overf0rt til tabs- og vindingskontoen. Igen i ar havde foreningen haft en renteindtregt pa kr, ,00 mod de budgetterede kr, 100,000,00, Endvidere havde foreningen i arets 10b haft en indtregt pa kr, 25,200,00 vedrorende ventelistegebyrer fra personer, der var interesseret i at kobe en andelsbolig. Stine Bitsch bemrerkede yderligere, at foreningen pr. 31, december 2001 ikke havde anvendt sin kassekredit, men i stedet haft et indestaende pa kr, ,00 pa kontoen, I ovrigt bemrerkede Stine Bitsch, at revisor i regnskabet havde anfort, at revisionen var sket i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold, I regnskabets note 13 vedrorende eventualforpligtelser fremgik, at andelsboligforeningen havde en eventualforpligtelse vedrorende beskatning i forbindelse med salg af ledigblevne leje-iejligheder med overgang til andelsboliger. Stine Bitsch oplyste i den anledning, at der i h.t. nu foreliggende Landskatterets praksis ikke skal betales skat af indkomsten ved det lobende salg af andelsboligerne, men at der evt, udl0ses skat ved salg af den sidste ledigbleven tidligere leje-iejlighed, Konklusionen var saledes pa nuvrerende tidspunkt, at foreningen blot for at undga beskatning skulle sorge for at bibehold en udlejet lejlighed. Side 3

4 Advokat, ID"deret for H0iesteret Af regnskabets note 14 vedmrende igangvrerende byggesag og gardrenovering fremgik de anvendte udgifter til HLA Have- og landskabsetablering. Pa foresp0rgsel oplyste bestyreisen, at posten pa kr ,00, der var anfqhte som betaling for rullegra=s, ligeledes indeholdt andre udgifter og at udgiften til rullegra=sset kun udgjorde kr ,00. Flere af de tilstedeva=rende 0nskede oplyst, hvorfor der i forbindelse med administrator skiftet i 2000 var betalt yderligere kr ,OO til revisor BOO Scan Revision NS. Endvidere 0nskede en stor del af de fremm0dte at fa udspecificeret indholdet af note 3 forud for godkendelsen af regnskabet. Godkendelsen af regnskabet blev saledes udsat til den kommende ekstraordina=re generalforsamling ultimo maj pa supplerende oplysninger vedr0rende note 3 og revisionskontoret, idet 43 af de fremm0dte besluttede udskydelsen af godkendelsen, 28 0nskede at godkende arsregnskabet pa det foreliggende grundlag og 2 stemte hverken for eller imod. Herudover gennemgik Stine Bitsch den af bestyrelsen anbefalede andelskrone, som var specificeret i regnskabets note 15. Den indhentede stats.aut. ejendomsma=glervurdering udviste en kontant handelsva=rdi pa kr ,00 og efter regulering af handelsva=rdien udgjorde foreningens formue pro 31. december 2001 kr ,00, hvilket medf0rte en maksimal andelskrone pa kr. 19,59. Efter dmftelse af fordele og ulemper ved at anvende den maksimale andelskronevrerdi blev det besluttet srerskilt at godkende den del af regnskabet, der vedmrte fastsa=ttelsen af andelskronen. Generalforsamlingen besluttede saledes na=sten enstemmigt at godkende den foreslaede andelskrone pa kr. 19,59, idet dog en stemte imod og 5 hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 4. - ForelCl!ggelse at drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel Cl!ndring at boligafgiften. Nicolai Gi0desen gennemgik i hovedposter det udsendte budgetudkast for Budgetforslaget medf0rte en ua=ndret boligydelse, d.v.s. kr. 524,04 pr. m2. Nicolai Gi0desen fremha=vede, at andelsboligforeningen har nogle gode 5% obligations lan, der br;jr beholdes. Endvidere har foreningen et banklan i Jyske Bank pa ca. kr ,00. Nicolai Gi0desen oplyste, at kombineret med den udf0rte gardrenovering og kloakrenovering og det nuva=rende trrek pa kassekreditten pa ca. kr ,00, kunne det ikke betale sig at indfri boliglanet pa nuvrerende tidspunkt. Limet indfries, nar det kan beta Ie sig og vii formentlig blive erstattet med et kreditforeningslan eller blive indfriet med overskuddet ved salg af lejligheder. Side 4

5 Facaderenovering: Allan Nyaa havde stillet forslag om ivcsrkscsttelse af en syns- og sk0nsforretning vedr0 rende facaderne pa Borups Alle/MagevejNestergardsporten, Stine Bitsch oplyste, at bestyrelsen og administrator var opmcsrksomme pa, at facaderenoveringen var mangelfuldt udf0rt og henviste til redeg0relsen under bestyrelsens beretning..lendring af vedtregternes 11 : Der var fra 6 af andelsboligforeningens beboere fremkommet forslag om csndring af vedtcsgtens 11 vedr0rende fremleje. Dirigenten bemcsrkede, at da der var tale om en rend ring af vedtcsgten skulle csndringen besluttes med et kvalificeret fiertal og da der ikke var fremm0dt 2/3 af andelsboligforeningens samlede medlemme,r skulie forslaget i givet fald vedtages rned 2/3 af de fremm0dte og efterf01gende vedtages endeligt pa en efterf01gende generalforsamling. Salg af andelslejligheder: 6 af andelsboligforeningens beboere havde stillet forslag orn, at der blev fastlagt en ncsrmere bestemt procedure i forbindelse med overdragelsen af lejlighederne, idet det var forslagsstillernes opfattelse, at ventelisterne ikke fungerede optimalt og at overdragelsestiden var langtrukken, ligesom forbedringsvurderinger rn.v. burde ensartes. Side 5 NICOLAI GI0DESEN Advakat, moderet far Hojesteret Med disse bemcsrkninger blev budgettet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, Ad dagsordenens punkt 5, - Indkomne forslag, Dirigenten bemcsrkede, at der var indkommet adskillige forslag fra bade bestyrelsen og medlemmerne og henviste til beslutningen under dagsordenens punkt 10m, at en del af forslagene udskydes til den kommende ekstraordincsre generalforsamling ultimo maj 2002, Herefter behandledes f01gende forslag: Pa nuvcsrende tidspunkt var det ikke afklaret, hvorvidt man kunne forma entrepren0r og byggermgiver til at udbedre manglerne elier om der skulie tages skridt til indledning af en voldgiftssag eller lignende. Med disse bemcsrkninger bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsen i samarbejde med administrator til at s0ge manglerne afhjulpet ved en frivillig 10sning og alternativt foretage de n0dvendige skridt til f.eks. en voldgiftssag. Forslaget blevet herefter sat til afsternning og blev godkendt enstemmigt rned f01gende ordlyd som tilf0jelse til 11: "fremleje kan ogsa ske, satremt en andelshaver IiJnsker at flytte sammen med en krerestelven (pa prlijve), f'" andelshaveren srelger sin lej/ighed, dog maksimalt 2 ar i h.t. lejelovens regler om tidsbegrresning",

6 Advokat, m0deret for H0jesteret Nicolai Gi0desen tilsluttede sig, at der var behov for en opstramning vedr0rende lejlighedsoverdragelserne, bl.a. for at undga, at bestyrelsen kan beskyldes for "personlige interesser". Efter en dr0ftelse af de mulige 10sninger besluttede generalforsamlingen enstemmigt, at overdragelsesproceduren og herunder f0relsen af ventelisteme for fremtiden sker has administrationen, dog saledes at bestyrelsen fortsat godkender overdragelsen i h.t. andelsbol iglovgivn ingen. Ventelisterne er tilgaengelig for eftersyn i bestyrelseslokalet og has administrator. I forbindelse med overdragelsen udarbejdes en overdragelsesrapport til fastsaettelse af eventuelle forbed ringer eller mangler i andelsboligen og overdragelsesrapport udarbejdes via administrator for kr ,00 (momsfrit), hvilken udgift deles mellem k0ber og saelger. Nicolai Gi0desen oplyste, at administrationen af ventelisterne herudover udf0res sam et led i den daglige administration. Den naermere praktiske procedure fastlaegges i samarbejde mellem bestyrelsen og administrator. Vicevoo rtfu n ktione n: Vedmrende vicevaertfunktionen pa ejendommen var der fremkommet forslag fra 6 af beboerne am, at der skulle tages stilling til det n0dvendige omfang af ansatte vicevaerter. Forslagsstillerne var af den opfattelse, at det ville vaere tilstraekkeligt med en ansat vicevaert pa ejendommen ud fra de saedvanlige normer, sam var blevet oplyst fra en vicevaertfagforening. Forslagsstillerne udtrykte utilfredshed med den hidtidige vicevaertfunktion, sam den blev udf0rt af Christian Dideriksen. Forslagsstillerne var af den opfattelse, at der var generel utilfredshed med renholdelsen, herunder at cykler og skrald f1yder, samt at der gennem vinteren var foretaget mangelfuld snerydning. Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsesmedlem Jesper Rudbeck, at bestyrelsen pa opfordring fra Christian Dideriksen og foreningens formand Lis Lindahl Dideriksen havde besluttet at ansaette en ekstra gardmand, men at bestyrelsen naturligvis var lydh0r for "lnsket am, at det blev unders0gt naermere, hvorvidt det var n0dvendigt med 2 gardmaend. Endvidere gjorde forslagsstillerne opmaerksom pa, at der kunne vaere en interessekonfiikt, idet vicevaerten og andelsboligforeningens formand er gift. I den anledning henvises til vedtaegtens 29, hvoraf fremgar, at bestyrelsesmedlemmer ikke ma deltage i behandling af sager, safremt bestyrelsesmedlemmet eller en person, sam bestyrelsesmedlemmet er beslaegtet eller besvogret eller har anden lignende tilknytning til, kan have saerinteresser i sagens afg0relse. Side 6

7 Advokat, m2lderet for Hejesteret Med disse bemcerkninger noterede bestyrelsens sig pa generalforsamlingens opfordring, at der var behov for at stramme op vedr0rende gardmandsfunktionen. Den nye bestyrelse bemyndiges samtidig enstemmigt af generalforsamlingen til at stramme op og fors0ge at fa en fungerende ordning med Christian Dideriksen og den nye gardmand, men smremt dette ikke kan lade sig g0re, at drage de n0dvendige konsekvenser. tendring/tilf0jelse til vedtcegtens 14, 2. afsnit: Birgitte Ladegaard-Pedersen havde fremsat forsat forslag om endelig godkendelse af et tidligere besluttet CEndringsforslag til vedtcegtens 14,2. afsnit. Grundet generalforsamlingens fremskredne tidspunkt, trak Birgitte Ladegaard-Pedersen forslaget tilbage, idet dette dog kan behandles pa en efterkommende generalforsamling. Ydelser til bestyrelsen: Birgitte Ladegaard-Pedersen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen skulle godkende aile honorarer og ydelser, som ydes bestyrelsesmedlemmer eller deres ncertstaende. Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsen, at der var indk0bt mobiltelefoner til bestyrelsens medlemmer til anvendelse til bestyrelsesarbejdet, men at man i arets 10b havde vceret n0dsaget til at fratage telefonerne fra enkelte tidligere bestyrelsesmedlemmer, grundet uheldig brug. Efter en ncermere dr0ftelse prceciserede Birgitte Ladegaard-Pedersen sit forslag, saledes at generalforsamlingen hvert ar under budgettet godkender et overordnet bel0b til anvendelse til honorarer og ydelser, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt, idet dog 1 stemte hverken for eller imod. Forslag til tilf0jelse til vedtcegterne: Fra 3 af bestyrelsens medlemmer var der stillet forslag om, at andelshavere, der er ansat af andelsboligforeningen eller at andelshavere, der er gift eller lever sam men eller er i familie med ansatte i andelsboligforeningen ikke kan vcelges til bestyrelsen. Forslagsstillerne motiverede deres forslag med, at de havde konstateret problemer med interessekonflikter i det daglige bestyrelsesarbejde pa trods af vedtcegtens 29, der burde regulere dette. Dirigenten bemcerkede, at da der var tale om en CEndring af vedtcegten krcevede en beslutning kvalificeret flertal. Herefter blev forslaget sat til afstemning og bortfaldt, idet kun 27 af de pa nuvcerende tidspunkt 50 tilstedevcerende stemte forslag, 20 imod og 3 hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 6. - Valg af formand. Til formand for bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning: Side 7

8 I\lICOLAI GI0DESEN Advokal, m0deret for Hejesteret Eiler Hack, VestergiHdsvej 33, 1.th., 2400 K0benhavn NV (2 ar) Ad dagsordenens punkt 7. - Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning f01gende kandidater: Tina, Mette Elmose, Vestergardsvej 15, 2.th., (2 ar) (2 ar) Endvidere bestar bestyrelsen af: Jesper Rudbeck, Borups Aile 230, 1.th., Maria Forman, Vestergardsvej 27, 1.tv., (1 ar) (1 ar) Ad dagsordenens punkt 8. - Valg af 1. og 2. suppleant. Som henholdsvis 1. og 2. suppleant valgtes enstemmigt: Lene Meinz, Borups Aile 224, suv., Camilla Secher Olsen, Borups Aile 216, suv. (1 ar) (1 ar) Ad dagsordenens punkt 9. - Valg af administrator. Lis Lindahl Dideriksen havde indbudt Tom Pedersen fra Datea, der kort redegjorde for mulighederne for administration hos Datea. Da Lis Lindahl Dideriksen var fravcerende, blev indbydelsen af Datea ikke ncermere motiveret. NB. INJURIE!!!!!!!!!! Allan Nyaa papegede supplerende, at det efter hans opfattelse var uheldigt, at man kornbinerede byggeteknisk, advokatmcessige og administrativ bistand det samme sted. Til dette bemcerkede Nicolai Gi0desen, at det var ornkostningsbesparende, idet de fieste oplysninger om foreningen fandtes internt i huset, og idet fiere af de supplerende ydelser kunne udf0res rnomsfrit grundet samlingen med administrationen. Lene Meinz bemcerkede, at foreningen ikke var tjent med at blive ved med at skifte administrator, idet dette var dyrt og gay uligevcegt i det daglige arbejde. Lene Meinz anbefalede, at man bibeholdt adrninistrationen i 5-10 ar, saledes at man kunne fa en gennemgribende oprydning af administrationen af ejendommen. Jesper Rudbeck bemcerkede, at resten af bestyrelsen var tilfreds med den nuvcerende adrninistration hos Nicolai Gi0desen og at man med den nye bestyrelse var pa vej mod et godt samarbejde, sorn burde have en chance. Side 8

9 Til delte supplerede Nicolai GiQldesen, at administrationen havde kunne konstatere problematisk samarbejde med de tidligere skiftende bestyrelser, men at man nu glredede sig til den nye bestyrelse, der forventedes at kunne samarbejde internt og med deraf fqllgende godt, roligt samt harmonisk fremtidigt arbejde, herunder med administrator. I\JICOLAI GI0DESEN Advokat, m0deret for H0jesteret Herefter genva lgtes enstemmigt og med applaus som administrator: Advokatfirmaet Nicolai Gi0desen Frederiksholms Kanal K0benhavn K. Ad dagsordenens punkt Valg af revisor. Til revisor valgtes enstemmigt: BOO Scan Re vision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kristineberg KQlbenhavn 0. Ad dagsordenens punkt Eventuelt. Oa der ikke var nogle indlreg under punktet eventuelt, udgik dette fra dagsordenen. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hrevede generalforsamlingen kl , Som dirigent og referent: Som bestyrelse: Stine Bitsch SB/pn Side 9

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERA T AlB BORUP

GENERALFORSAMLINGSREFERA T AlB BORUP Advokalfinnaet NICOLAI GI0DESEN l. C. Mortensens Erlf. Nicolai Gi0desen, advokat (H) Hell. Hammerby. advokat Frederiksholms Kanal18 1220 Kobenhavn K Tlf. 33158445 Ejendomsadministrationen: Fa.~ 33 13 79

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden.

Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING, L0RDAG DEN 28. MARTS 2015. Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Til generalforsamlingen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt DEI~S Frederiksberg, 24-03-2015 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 46 63 84 Ieg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K AB Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 Dato: 21.04.2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009, den 20. april, kl. 18.00, i

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt ordinær generalforsamling, onsdag den 30. april 2008 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere