GENERALFORSAMLlNGSREFERA T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLlNGSREFERA T"

Transkript

1 Ar 2002, mandag den 29. april kl afholdtes ordinaer generalforsamling i Andelsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirken, Magevej 33, 2400 KI2Jbenhavn NV. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelaeggelse af arsregnskab, forslag til vaerdiansaettelse og eventuel revisionsberelning saml godkendelse af arsregnskabel og vaerdiansaettelsen. 4. Forelaeggelse af drifts- og likvidiletsbudget Iii godkendelse og beslutning om eventuel aendring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af I2Jvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 1. og 2. suppleant. 9. Va lg af administralor. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Da der var indkommet adskillige forslag Iii behandling under dagsordenens punkl 5, foreslog dirigenten, at en del af forslagene af hensyn Iii aftenens lidsramme blev udskudt Iii en kommende ekslraordinaer generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte enslemmigt, at de indkomne forslag vedrl2jrende fremtidig udfl2jrelse af arbejder pa ejendommen blev udskudl Iii behandling pa en ekslraordinaer generalforsa mling ullimo maj Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I. C. Mortonsens Eftf. Nicolai Gi.desen, advokat (H) Fredoriksholms Kanal 18 Hella Hammerby, ad vokat 1220 Kebenhavn K Tlf EjendomsadministIationen: Fax lelefontid hverdage Giro Telefax CVR Nr GENERALFORSAMLlNGSREFERA T Tilstede var: Endvidere dellog: 78 andelshavere repraesenleret, heraf 11 ved fuldmagl, svarende til 37,14%. Advokat Nicolai Gil2Jdesen og advokat fm. Stine Bitsch, begge fra administrator, ad vokatfirma Nicolai Gi l2j dsen. Der foretoges flillgende dagsorden: Ad dagsordenens punkt 1. - Valg af dirigent. Til dirigenl og referent valgtes adv.fm. Stine Bilsch, der pa forespl2jrgsel konslaterede, al generalforsamlingen var lovligl varslet og indkaldt. Ad dagsordenens punkt 2, Bestyrelsens beretning. E-roail: Side 1

2 Advokat, ID lderet for H ljesteret Andelsboligforeningens formand Lis Lindahl Dideriksen var desvame grundet sygdom forhindret i at deltage i generalforsamlingen, hvorfor Lone Brinck forestod bestyrelsens beretning. I arets Il1lb var brl1lndene i garden blevet renoveret. Allan Nyaa forespu rgte til grundlaget for fordyrelsen af kloakrenoveringen. Stine Bitsch oplyste, at fordyrelsen hovedsagelig skyldtes ekstraudgifter til bortkl1lrsel af forurenet jord. Efterfl1llgende skal det ligeledes oplyses, at der naturligvis er udarbejdet byggeregnskab vedrl1lrende kloakarbejderne og byggeregnskabet kan gen nemses i bestyrelseslokalet. Ligeledes g1hdaniregget i bade i Lillegarden og Langgarden var blevet renoveret og arbejderne var afsluttet. Manglerne ved arbejdet var oplyst og bliver afhjulpet. Bestyrelsen mente derudover, at der stadig ville vrere brug for yderligere cykelstativer i Langgarden, hvilket patrenkes indkl1lbt. De etablerede porte var efter forudgaende skriftlig varsling til beboerne etableret indenfor det samme bell1lb, som generalforsamlingen tidligere havde bemyndiget bestyrelsen til at etablere bomme for. Pa forespl1lrgsel oplyste bestyrelsen, at det var bestyrelsens opfattelse, at beboerne pa den forudgaende generalforsamling havde givet udtryk for at I1lnske porte, sa da det blev konstateret, at portene kunne etableres for den givne bemyndigelse pa kr ,00, havde bestyrelsen besluttet at udfl1lre porte i stedet for svingbomme. Der var enkelte mangler ved portene, herunder etablering af dl1lrpumper, som bestyrelsen foranlediger afhjulpet. I forbindelse med den tidligere renovering af facaderne har der vreret konstateret mangler, som er forsl1lgt udbedret. Det har dog vist sig, at den udfl1lrte mangeludbedring ikke var tilstrrekkelig, hvorfor der pa ny fremkommer revner i muren. Administrators bygningskonduktl1lr Jan Hestehave, der har speciale i murerarbejder, har foretaget undersl1lgelser af manglerne. Pa nuvrerende tidspunkt pagar forhandlinger med byggesagsradgiveren Aksel W. Jensen og entreprenl1lren P. Vinther Jespersen med henblik pa en frivillig afhjrelpning af manglerne. SMremt byggesagsradgiver og entreprenl1lr ikke frivilligt afhjrelper manglerne, vii der bliver indledt de fornl1ldne skridt til f.eks. en voldgiftssag. Fra 1. april 2002 var der ansat en ekstra gardmand, og det var i den anledning indskrerpet overfor de ansatte gardmrend pa ejendommen, at alkohol ikke ma indtages i arbejdstiden eller i I2Ivrigt i bestyrelseslokalet eller gardmandslokalet. Der var i arets Il1lb etableret en ny adgang fra gaden til bestyrelseslokalet. I arets Il1lb havde andelsboligforeningen solgt 7 ledigblevne leje-iejligheder, der saledes var overgaet til andelsboliger. Endelig var der i ar basis for, at andelskronen kunne stige til kr. 19,59. En af de tilstedevrerende papegede, at proceduren i forbindelse med salg af lejligheder var langtrukken og at vrerdiansrettelsen for f.eks. forbedringer virkede "tilfreldig". Stine Bitsch bemrerkede i den anledning, at det var vigtigt at opretholde en ensartet praksis vedrl1lrende vrerdiansrettelse af forbedringer. Side 2

3 Advokat. m.0deret for H0jesteret Eiler Hach oplyste supplerende, at der var blevet foretaget undersogelser af mulighederne for renovering eller nyetablering af foreningens antenneanlreg og at dette punkt ville blive behandlet srerskilt pa den nrestkommende generalforsamling i maj, jfr, dagsordenens punkt 1, Birgitte Ladegaard-Pedersen efterlyste referater fra arets bestyrelsesmoder og i ovrigt mere information fra bestyrelsen, Bestyrelsen oplyste, at det gnundet den i arets lob "tyndt besatte" bestyrelse havde knebet med udarbejdelse af bestyrelsesmodereferater, men at dette nu ville blive rettet op, og bestyrelsen noterede sig i ovrigt onsket om mere information, Med disse bemrerkninger blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, Ad dagsordenens punkt 3, - Forelreggelse af arsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse af eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og vrerdiansrettelsen. Stine Bitsch gennemgik arsregnskabet for 2001 i hovedposter, Regnskabet udviste et overskud pa kr. 2, ,00, der bl.a, fremkom, idet andelsboligforeningen i arets lob havde solgt 7 ledigblevne lejeboliger med en nettoindtregt pa kr. 832,334,00, Overskuddet blev foreslaet fordelt saledes, at der af overskuddet blev foretaget afdrag pa prioritetsgrelden for kr, 915,081,00 og saledes, at det derefter fremkomet overskud pa kr. 1,229,341,00 blev overf0rt til tabs- og vindingskontoen. Igen i ar havde foreningen haft en renteindtregt pa kr, ,00 mod de budgetterede kr, 100,000,00, Endvidere havde foreningen i arets 10b haft en indtregt pa kr, 25,200,00 vedrorende ventelistegebyrer fra personer, der var interesseret i at kobe en andelsbolig. Stine Bitsch bemrerkede yderligere, at foreningen pr. 31, december 2001 ikke havde anvendt sin kassekredit, men i stedet haft et indestaende pa kr, ,00 pa kontoen, I ovrigt bemrerkede Stine Bitsch, at revisor i regnskabet havde anfort, at revisionen var sket i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold, I regnskabets note 13 vedrorende eventualforpligtelser fremgik, at andelsboligforeningen havde en eventualforpligtelse vedrorende beskatning i forbindelse med salg af ledigblevne leje-iejligheder med overgang til andelsboliger. Stine Bitsch oplyste i den anledning, at der i h.t. nu foreliggende Landskatterets praksis ikke skal betales skat af indkomsten ved det lobende salg af andelsboligerne, men at der evt, udl0ses skat ved salg af den sidste ledigbleven tidligere leje-iejlighed, Konklusionen var saledes pa nuvrerende tidspunkt, at foreningen blot for at undga beskatning skulle sorge for at bibehold en udlejet lejlighed. Side 3

4 Advokat, ID"deret for H0iesteret Af regnskabets note 14 vedmrende igangvrerende byggesag og gardrenovering fremgik de anvendte udgifter til HLA Have- og landskabsetablering. Pa foresp0rgsel oplyste bestyreisen, at posten pa kr ,00, der var anfqhte som betaling for rullegra=s, ligeledes indeholdt andre udgifter og at udgiften til rullegra=sset kun udgjorde kr ,00. Flere af de tilstedeva=rende 0nskede oplyst, hvorfor der i forbindelse med administrator skiftet i 2000 var betalt yderligere kr ,OO til revisor BOO Scan Revision NS. Endvidere 0nskede en stor del af de fremm0dte at fa udspecificeret indholdet af note 3 forud for godkendelsen af regnskabet. Godkendelsen af regnskabet blev saledes udsat til den kommende ekstraordina=re generalforsamling ultimo maj pa supplerende oplysninger vedr0rende note 3 og revisionskontoret, idet 43 af de fremm0dte besluttede udskydelsen af godkendelsen, 28 0nskede at godkende arsregnskabet pa det foreliggende grundlag og 2 stemte hverken for eller imod. Herudover gennemgik Stine Bitsch den af bestyrelsen anbefalede andelskrone, som var specificeret i regnskabets note 15. Den indhentede stats.aut. ejendomsma=glervurdering udviste en kontant handelsva=rdi pa kr ,00 og efter regulering af handelsva=rdien udgjorde foreningens formue pro 31. december 2001 kr ,00, hvilket medf0rte en maksimal andelskrone pa kr. 19,59. Efter dmftelse af fordele og ulemper ved at anvende den maksimale andelskronevrerdi blev det besluttet srerskilt at godkende den del af regnskabet, der vedmrte fastsa=ttelsen af andelskronen. Generalforsamlingen besluttede saledes na=sten enstemmigt at godkende den foreslaede andelskrone pa kr. 19,59, idet dog en stemte imod og 5 hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 4. - ForelCl!ggelse at drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel Cl!ndring at boligafgiften. Nicolai Gi0desen gennemgik i hovedposter det udsendte budgetudkast for Budgetforslaget medf0rte en ua=ndret boligydelse, d.v.s. kr. 524,04 pr. m2. Nicolai Gi0desen fremha=vede, at andelsboligforeningen har nogle gode 5% obligations lan, der br;jr beholdes. Endvidere har foreningen et banklan i Jyske Bank pa ca. kr ,00. Nicolai Gi0desen oplyste, at kombineret med den udf0rte gardrenovering og kloakrenovering og det nuva=rende trrek pa kassekreditten pa ca. kr ,00, kunne det ikke betale sig at indfri boliglanet pa nuvrerende tidspunkt. Limet indfries, nar det kan beta Ie sig og vii formentlig blive erstattet med et kreditforeningslan eller blive indfriet med overskuddet ved salg af lejligheder. Side 4

5 Facaderenovering: Allan Nyaa havde stillet forslag om ivcsrkscsttelse af en syns- og sk0nsforretning vedr0 rende facaderne pa Borups Alle/MagevejNestergardsporten, Stine Bitsch oplyste, at bestyrelsen og administrator var opmcsrksomme pa, at facaderenoveringen var mangelfuldt udf0rt og henviste til redeg0relsen under bestyrelsens beretning..lendring af vedtregternes 11 : Der var fra 6 af andelsboligforeningens beboere fremkommet forslag om csndring af vedtcsgtens 11 vedr0rende fremleje. Dirigenten bemcsrkede, at da der var tale om en rend ring af vedtcsgten skulle csndringen besluttes med et kvalificeret fiertal og da der ikke var fremm0dt 2/3 af andelsboligforeningens samlede medlemme,r skulie forslaget i givet fald vedtages rned 2/3 af de fremm0dte og efterf01gende vedtages endeligt pa en efterf01gende generalforsamling. Salg af andelslejligheder: 6 af andelsboligforeningens beboere havde stillet forslag orn, at der blev fastlagt en ncsrmere bestemt procedure i forbindelse med overdragelsen af lejlighederne, idet det var forslagsstillernes opfattelse, at ventelisterne ikke fungerede optimalt og at overdragelsestiden var langtrukken, ligesom forbedringsvurderinger rn.v. burde ensartes. Side 5 NICOLAI GI0DESEN Advakat, moderet far Hojesteret Med disse bemcsrkninger blev budgettet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, Ad dagsordenens punkt 5, - Indkomne forslag, Dirigenten bemcsrkede, at der var indkommet adskillige forslag fra bade bestyrelsen og medlemmerne og henviste til beslutningen under dagsordenens punkt 10m, at en del af forslagene udskydes til den kommende ekstraordincsre generalforsamling ultimo maj 2002, Herefter behandledes f01gende forslag: Pa nuvcsrende tidspunkt var det ikke afklaret, hvorvidt man kunne forma entrepren0r og byggermgiver til at udbedre manglerne elier om der skulie tages skridt til indledning af en voldgiftssag eller lignende. Med disse bemcsrkninger bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsen i samarbejde med administrator til at s0ge manglerne afhjulpet ved en frivillig 10sning og alternativt foretage de n0dvendige skridt til f.eks. en voldgiftssag. Forslaget blevet herefter sat til afsternning og blev godkendt enstemmigt rned f01gende ordlyd som tilf0jelse til 11: "fremleje kan ogsa ske, satremt en andelshaver IiJnsker at flytte sammen med en krerestelven (pa prlijve), f'" andelshaveren srelger sin lej/ighed, dog maksimalt 2 ar i h.t. lejelovens regler om tidsbegrresning",

6 Advokat, m0deret for H0jesteret Nicolai Gi0desen tilsluttede sig, at der var behov for en opstramning vedr0rende lejlighedsoverdragelserne, bl.a. for at undga, at bestyrelsen kan beskyldes for "personlige interesser". Efter en dr0ftelse af de mulige 10sninger besluttede generalforsamlingen enstemmigt, at overdragelsesproceduren og herunder f0relsen af ventelisteme for fremtiden sker has administrationen, dog saledes at bestyrelsen fortsat godkender overdragelsen i h.t. andelsbol iglovgivn ingen. Ventelisterne er tilgaengelig for eftersyn i bestyrelseslokalet og has administrator. I forbindelse med overdragelsen udarbejdes en overdragelsesrapport til fastsaettelse af eventuelle forbed ringer eller mangler i andelsboligen og overdragelsesrapport udarbejdes via administrator for kr ,00 (momsfrit), hvilken udgift deles mellem k0ber og saelger. Nicolai Gi0desen oplyste, at administrationen af ventelisterne herudover udf0res sam et led i den daglige administration. Den naermere praktiske procedure fastlaegges i samarbejde mellem bestyrelsen og administrator. Vicevoo rtfu n ktione n: Vedmrende vicevaertfunktionen pa ejendommen var der fremkommet forslag fra 6 af beboerne am, at der skulle tages stilling til det n0dvendige omfang af ansatte vicevaerter. Forslagsstillerne var af den opfattelse, at det ville vaere tilstraekkeligt med en ansat vicevaert pa ejendommen ud fra de saedvanlige normer, sam var blevet oplyst fra en vicevaertfagforening. Forslagsstillerne udtrykte utilfredshed med den hidtidige vicevaertfunktion, sam den blev udf0rt af Christian Dideriksen. Forslagsstillerne var af den opfattelse, at der var generel utilfredshed med renholdelsen, herunder at cykler og skrald f1yder, samt at der gennem vinteren var foretaget mangelfuld snerydning. Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsesmedlem Jesper Rudbeck, at bestyrelsen pa opfordring fra Christian Dideriksen og foreningens formand Lis Lindahl Dideriksen havde besluttet at ansaette en ekstra gardmand, men at bestyrelsen naturligvis var lydh0r for "lnsket am, at det blev unders0gt naermere, hvorvidt det var n0dvendigt med 2 gardmaend. Endvidere gjorde forslagsstillerne opmaerksom pa, at der kunne vaere en interessekonfiikt, idet vicevaerten og andelsboligforeningens formand er gift. I den anledning henvises til vedtaegtens 29, hvoraf fremgar, at bestyrelsesmedlemmer ikke ma deltage i behandling af sager, safremt bestyrelsesmedlemmet eller en person, sam bestyrelsesmedlemmet er beslaegtet eller besvogret eller har anden lignende tilknytning til, kan have saerinteresser i sagens afg0relse. Side 6

7 Advokat, m2lderet for Hejesteret Med disse bemcerkninger noterede bestyrelsens sig pa generalforsamlingens opfordring, at der var behov for at stramme op vedr0rende gardmandsfunktionen. Den nye bestyrelse bemyndiges samtidig enstemmigt af generalforsamlingen til at stramme op og fors0ge at fa en fungerende ordning med Christian Dideriksen og den nye gardmand, men smremt dette ikke kan lade sig g0re, at drage de n0dvendige konsekvenser. tendring/tilf0jelse til vedtcegtens 14, 2. afsnit: Birgitte Ladegaard-Pedersen havde fremsat forsat forslag om endelig godkendelse af et tidligere besluttet CEndringsforslag til vedtcegtens 14,2. afsnit. Grundet generalforsamlingens fremskredne tidspunkt, trak Birgitte Ladegaard-Pedersen forslaget tilbage, idet dette dog kan behandles pa en efterkommende generalforsamling. Ydelser til bestyrelsen: Birgitte Ladegaard-Pedersen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen skulle godkende aile honorarer og ydelser, som ydes bestyrelsesmedlemmer eller deres ncertstaende. Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsen, at der var indk0bt mobiltelefoner til bestyrelsens medlemmer til anvendelse til bestyrelsesarbejdet, men at man i arets 10b havde vceret n0dsaget til at fratage telefonerne fra enkelte tidligere bestyrelsesmedlemmer, grundet uheldig brug. Efter en ncermere dr0ftelse prceciserede Birgitte Ladegaard-Pedersen sit forslag, saledes at generalforsamlingen hvert ar under budgettet godkender et overordnet bel0b til anvendelse til honorarer og ydelser, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt, idet dog 1 stemte hverken for eller imod. Forslag til tilf0jelse til vedtcegterne: Fra 3 af bestyrelsens medlemmer var der stillet forslag om, at andelshavere, der er ansat af andelsboligforeningen eller at andelshavere, der er gift eller lever sam men eller er i familie med ansatte i andelsboligforeningen ikke kan vcelges til bestyrelsen. Forslagsstillerne motiverede deres forslag med, at de havde konstateret problemer med interessekonflikter i det daglige bestyrelsesarbejde pa trods af vedtcegtens 29, der burde regulere dette. Dirigenten bemcerkede, at da der var tale om en CEndring af vedtcegten krcevede en beslutning kvalificeret flertal. Herefter blev forslaget sat til afstemning og bortfaldt, idet kun 27 af de pa nuvcerende tidspunkt 50 tilstedevcerende stemte forslag, 20 imod og 3 hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 6. - Valg af formand. Til formand for bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning: Side 7

8 I\lICOLAI GI0DESEN Advokal, m0deret for Hejesteret Eiler Hack, VestergiHdsvej 33, 1.th., 2400 K0benhavn NV (2 ar) Ad dagsordenens punkt 7. - Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning f01gende kandidater: Tina, Mette Elmose, Vestergardsvej 15, 2.th., (2 ar) (2 ar) Endvidere bestar bestyrelsen af: Jesper Rudbeck, Borups Aile 230, 1.th., Maria Forman, Vestergardsvej 27, 1.tv., (1 ar) (1 ar) Ad dagsordenens punkt 8. - Valg af 1. og 2. suppleant. Som henholdsvis 1. og 2. suppleant valgtes enstemmigt: Lene Meinz, Borups Aile 224, suv., Camilla Secher Olsen, Borups Aile 216, suv. (1 ar) (1 ar) Ad dagsordenens punkt 9. - Valg af administrator. Lis Lindahl Dideriksen havde indbudt Tom Pedersen fra Datea, der kort redegjorde for mulighederne for administration hos Datea. Da Lis Lindahl Dideriksen var fravcerende, blev indbydelsen af Datea ikke ncermere motiveret. NB. INJURIE!!!!!!!!!! Allan Nyaa papegede supplerende, at det efter hans opfattelse var uheldigt, at man kornbinerede byggeteknisk, advokatmcessige og administrativ bistand det samme sted. Til dette bemcerkede Nicolai Gi0desen, at det var ornkostningsbesparende, idet de fieste oplysninger om foreningen fandtes internt i huset, og idet fiere af de supplerende ydelser kunne udf0res rnomsfrit grundet samlingen med administrationen. Lene Meinz bemcerkede, at foreningen ikke var tjent med at blive ved med at skifte administrator, idet dette var dyrt og gay uligevcegt i det daglige arbejde. Lene Meinz anbefalede, at man bibeholdt adrninistrationen i 5-10 ar, saledes at man kunne fa en gennemgribende oprydning af administrationen af ejendommen. Jesper Rudbeck bemcerkede, at resten af bestyrelsen var tilfreds med den nuvcerende adrninistration hos Nicolai Gi0desen og at man med den nye bestyrelse var pa vej mod et godt samarbejde, sorn burde have en chance. Side 8

9 Til delte supplerede Nicolai GiQldesen, at administrationen havde kunne konstatere problematisk samarbejde med de tidligere skiftende bestyrelser, men at man nu glredede sig til den nye bestyrelse, der forventedes at kunne samarbejde internt og med deraf fqllgende godt, roligt samt harmonisk fremtidigt arbejde, herunder med administrator. I\JICOLAI GI0DESEN Advokat, m0deret for H0jesteret Herefter genva lgtes enstemmigt og med applaus som administrator: Advokatfirmaet Nicolai Gi0desen Frederiksholms Kanal K0benhavn K. Ad dagsordenens punkt Valg af revisor. Til revisor valgtes enstemmigt: BOO Scan Re vision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kristineberg KQlbenhavn 0. Ad dagsordenens punkt Eventuelt. Oa der ikke var nogle indlreg under punktet eventuelt, udgik dette fra dagsordenen. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hrevede generalforsamlingen kl , Som dirigent og referent: Som bestyrelse: Stine Bitsch SB/pn Side 9

Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere