GENERALFORSAMLlNGSREFERA T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLlNGSREFERA T"

Transkript

1 Ar 2002, mandag den 29. april kl afholdtes ordinaer generalforsamling i Andelsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirken, Magevej 33, 2400 KI2Jbenhavn NV. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelaeggelse af arsregnskab, forslag til vaerdiansaettelse og eventuel revisionsberelning saml godkendelse af arsregnskabel og vaerdiansaettelsen. 4. Forelaeggelse af drifts- og likvidiletsbudget Iii godkendelse og beslutning om eventuel aendring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af I2Jvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 1. og 2. suppleant. 9. Va lg af administralor. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Da der var indkommet adskillige forslag Iii behandling under dagsordenens punkl 5, foreslog dirigenten, at en del af forslagene af hensyn Iii aftenens lidsramme blev udskudt Iii en kommende ekslraordinaer generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte enslemmigt, at de indkomne forslag vedrl2jrende fremtidig udfl2jrelse af arbejder pa ejendommen blev udskudl Iii behandling pa en ekslraordinaer generalforsa mling ullimo maj Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I. C. Mortonsens Eftf. Nicolai Gi.desen, advokat (H) Fredoriksholms Kanal 18 Hella Hammerby, ad vokat 1220 Kebenhavn K Tlf EjendomsadministIationen: Fax lelefontid hverdage Giro Telefax CVR Nr GENERALFORSAMLlNGSREFERA T Tilstede var: Endvidere dellog: 78 andelshavere repraesenleret, heraf 11 ved fuldmagl, svarende til 37,14%. Advokat Nicolai Gil2Jdesen og advokat fm. Stine Bitsch, begge fra administrator, ad vokatfirma Nicolai Gi l2j dsen. Der foretoges flillgende dagsorden: Ad dagsordenens punkt 1. - Valg af dirigent. Til dirigenl og referent valgtes adv.fm. Stine Bilsch, der pa forespl2jrgsel konslaterede, al generalforsamlingen var lovligl varslet og indkaldt. Ad dagsordenens punkt 2, Bestyrelsens beretning. E-roail: Side 1

2 Advokat, ID lderet for H ljesteret Andelsboligforeningens formand Lis Lindahl Dideriksen var desvame grundet sygdom forhindret i at deltage i generalforsamlingen, hvorfor Lone Brinck forestod bestyrelsens beretning. I arets Il1lb var brl1lndene i garden blevet renoveret. Allan Nyaa forespu rgte til grundlaget for fordyrelsen af kloakrenoveringen. Stine Bitsch oplyste, at fordyrelsen hovedsagelig skyldtes ekstraudgifter til bortkl1lrsel af forurenet jord. Efterfl1llgende skal det ligeledes oplyses, at der naturligvis er udarbejdet byggeregnskab vedrl1lrende kloakarbejderne og byggeregnskabet kan gen nemses i bestyrelseslokalet. Ligeledes g1hdaniregget i bade i Lillegarden og Langgarden var blevet renoveret og arbejderne var afsluttet. Manglerne ved arbejdet var oplyst og bliver afhjulpet. Bestyrelsen mente derudover, at der stadig ville vrere brug for yderligere cykelstativer i Langgarden, hvilket patrenkes indkl1lbt. De etablerede porte var efter forudgaende skriftlig varsling til beboerne etableret indenfor det samme bell1lb, som generalforsamlingen tidligere havde bemyndiget bestyrelsen til at etablere bomme for. Pa forespl1lrgsel oplyste bestyrelsen, at det var bestyrelsens opfattelse, at beboerne pa den forudgaende generalforsamling havde givet udtryk for at I1lnske porte, sa da det blev konstateret, at portene kunne etableres for den givne bemyndigelse pa kr ,00, havde bestyrelsen besluttet at udfl1lre porte i stedet for svingbomme. Der var enkelte mangler ved portene, herunder etablering af dl1lrpumper, som bestyrelsen foranlediger afhjulpet. I forbindelse med den tidligere renovering af facaderne har der vreret konstateret mangler, som er forsl1lgt udbedret. Det har dog vist sig, at den udfl1lrte mangeludbedring ikke var tilstrrekkelig, hvorfor der pa ny fremkommer revner i muren. Administrators bygningskonduktl1lr Jan Hestehave, der har speciale i murerarbejder, har foretaget undersl1lgelser af manglerne. Pa nuvrerende tidspunkt pagar forhandlinger med byggesagsradgiveren Aksel W. Jensen og entreprenl1lren P. Vinther Jespersen med henblik pa en frivillig afhjrelpning af manglerne. SMremt byggesagsradgiver og entreprenl1lr ikke frivilligt afhjrelper manglerne, vii der bliver indledt de fornl1ldne skridt til f.eks. en voldgiftssag. Fra 1. april 2002 var der ansat en ekstra gardmand, og det var i den anledning indskrerpet overfor de ansatte gardmrend pa ejendommen, at alkohol ikke ma indtages i arbejdstiden eller i I2Ivrigt i bestyrelseslokalet eller gardmandslokalet. Der var i arets Il1lb etableret en ny adgang fra gaden til bestyrelseslokalet. I arets Il1lb havde andelsboligforeningen solgt 7 ledigblevne leje-iejligheder, der saledes var overgaet til andelsboliger. Endelig var der i ar basis for, at andelskronen kunne stige til kr. 19,59. En af de tilstedevrerende papegede, at proceduren i forbindelse med salg af lejligheder var langtrukken og at vrerdiansrettelsen for f.eks. forbedringer virkede "tilfreldig". Stine Bitsch bemrerkede i den anledning, at det var vigtigt at opretholde en ensartet praksis vedrl1lrende vrerdiansrettelse af forbedringer. Side 2

3 Advokat. m.0deret for H0jesteret Eiler Hach oplyste supplerende, at der var blevet foretaget undersogelser af mulighederne for renovering eller nyetablering af foreningens antenneanlreg og at dette punkt ville blive behandlet srerskilt pa den nrestkommende generalforsamling i maj, jfr, dagsordenens punkt 1, Birgitte Ladegaard-Pedersen efterlyste referater fra arets bestyrelsesmoder og i ovrigt mere information fra bestyrelsen, Bestyrelsen oplyste, at det gnundet den i arets lob "tyndt besatte" bestyrelse havde knebet med udarbejdelse af bestyrelsesmodereferater, men at dette nu ville blive rettet op, og bestyrelsen noterede sig i ovrigt onsket om mere information, Med disse bemrerkninger blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, Ad dagsordenens punkt 3, - Forelreggelse af arsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse af eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og vrerdiansrettelsen. Stine Bitsch gennemgik arsregnskabet for 2001 i hovedposter, Regnskabet udviste et overskud pa kr. 2, ,00, der bl.a, fremkom, idet andelsboligforeningen i arets lob havde solgt 7 ledigblevne lejeboliger med en nettoindtregt pa kr. 832,334,00, Overskuddet blev foreslaet fordelt saledes, at der af overskuddet blev foretaget afdrag pa prioritetsgrelden for kr, 915,081,00 og saledes, at det derefter fremkomet overskud pa kr. 1,229,341,00 blev overf0rt til tabs- og vindingskontoen. Igen i ar havde foreningen haft en renteindtregt pa kr, ,00 mod de budgetterede kr, 100,000,00, Endvidere havde foreningen i arets 10b haft en indtregt pa kr, 25,200,00 vedrorende ventelistegebyrer fra personer, der var interesseret i at kobe en andelsbolig. Stine Bitsch bemrerkede yderligere, at foreningen pr. 31, december 2001 ikke havde anvendt sin kassekredit, men i stedet haft et indestaende pa kr, ,00 pa kontoen, I ovrigt bemrerkede Stine Bitsch, at revisor i regnskabet havde anfort, at revisionen var sket i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold, I regnskabets note 13 vedrorende eventualforpligtelser fremgik, at andelsboligforeningen havde en eventualforpligtelse vedrorende beskatning i forbindelse med salg af ledigblevne leje-iejligheder med overgang til andelsboliger. Stine Bitsch oplyste i den anledning, at der i h.t. nu foreliggende Landskatterets praksis ikke skal betales skat af indkomsten ved det lobende salg af andelsboligerne, men at der evt, udl0ses skat ved salg af den sidste ledigbleven tidligere leje-iejlighed, Konklusionen var saledes pa nuvrerende tidspunkt, at foreningen blot for at undga beskatning skulle sorge for at bibehold en udlejet lejlighed. Side 3

4 Advokat, ID"deret for H0iesteret Af regnskabets note 14 vedmrende igangvrerende byggesag og gardrenovering fremgik de anvendte udgifter til HLA Have- og landskabsetablering. Pa foresp0rgsel oplyste bestyreisen, at posten pa kr ,00, der var anfqhte som betaling for rullegra=s, ligeledes indeholdt andre udgifter og at udgiften til rullegra=sset kun udgjorde kr ,00. Flere af de tilstedeva=rende 0nskede oplyst, hvorfor der i forbindelse med administrator skiftet i 2000 var betalt yderligere kr ,OO til revisor BOO Scan Revision NS. Endvidere 0nskede en stor del af de fremm0dte at fa udspecificeret indholdet af note 3 forud for godkendelsen af regnskabet. Godkendelsen af regnskabet blev saledes udsat til den kommende ekstraordina=re generalforsamling ultimo maj pa supplerende oplysninger vedr0rende note 3 og revisionskontoret, idet 43 af de fremm0dte besluttede udskydelsen af godkendelsen, 28 0nskede at godkende arsregnskabet pa det foreliggende grundlag og 2 stemte hverken for eller imod. Herudover gennemgik Stine Bitsch den af bestyrelsen anbefalede andelskrone, som var specificeret i regnskabets note 15. Den indhentede stats.aut. ejendomsma=glervurdering udviste en kontant handelsva=rdi pa kr ,00 og efter regulering af handelsva=rdien udgjorde foreningens formue pro 31. december 2001 kr ,00, hvilket medf0rte en maksimal andelskrone pa kr. 19,59. Efter dmftelse af fordele og ulemper ved at anvende den maksimale andelskronevrerdi blev det besluttet srerskilt at godkende den del af regnskabet, der vedmrte fastsa=ttelsen af andelskronen. Generalforsamlingen besluttede saledes na=sten enstemmigt at godkende den foreslaede andelskrone pa kr. 19,59, idet dog en stemte imod og 5 hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 4. - ForelCl!ggelse at drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel Cl!ndring at boligafgiften. Nicolai Gi0desen gennemgik i hovedposter det udsendte budgetudkast for Budgetforslaget medf0rte en ua=ndret boligydelse, d.v.s. kr. 524,04 pr. m2. Nicolai Gi0desen fremha=vede, at andelsboligforeningen har nogle gode 5% obligations lan, der br;jr beholdes. Endvidere har foreningen et banklan i Jyske Bank pa ca. kr ,00. Nicolai Gi0desen oplyste, at kombineret med den udf0rte gardrenovering og kloakrenovering og det nuva=rende trrek pa kassekreditten pa ca. kr ,00, kunne det ikke betale sig at indfri boliglanet pa nuvrerende tidspunkt. Limet indfries, nar det kan beta Ie sig og vii formentlig blive erstattet med et kreditforeningslan eller blive indfriet med overskuddet ved salg af lejligheder. Side 4

5 Facaderenovering: Allan Nyaa havde stillet forslag om ivcsrkscsttelse af en syns- og sk0nsforretning vedr0 rende facaderne pa Borups Alle/MagevejNestergardsporten, Stine Bitsch oplyste, at bestyrelsen og administrator var opmcsrksomme pa, at facaderenoveringen var mangelfuldt udf0rt og henviste til redeg0relsen under bestyrelsens beretning..lendring af vedtregternes 11 : Der var fra 6 af andelsboligforeningens beboere fremkommet forslag om csndring af vedtcsgtens 11 vedr0rende fremleje. Dirigenten bemcsrkede, at da der var tale om en rend ring af vedtcsgten skulle csndringen besluttes med et kvalificeret fiertal og da der ikke var fremm0dt 2/3 af andelsboligforeningens samlede medlemme,r skulie forslaget i givet fald vedtages rned 2/3 af de fremm0dte og efterf01gende vedtages endeligt pa en efterf01gende generalforsamling. Salg af andelslejligheder: 6 af andelsboligforeningens beboere havde stillet forslag orn, at der blev fastlagt en ncsrmere bestemt procedure i forbindelse med overdragelsen af lejlighederne, idet det var forslagsstillernes opfattelse, at ventelisterne ikke fungerede optimalt og at overdragelsestiden var langtrukken, ligesom forbedringsvurderinger rn.v. burde ensartes. Side 5 NICOLAI GI0DESEN Advakat, moderet far Hojesteret Med disse bemcsrkninger blev budgettet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, Ad dagsordenens punkt 5, - Indkomne forslag, Dirigenten bemcsrkede, at der var indkommet adskillige forslag fra bade bestyrelsen og medlemmerne og henviste til beslutningen under dagsordenens punkt 10m, at en del af forslagene udskydes til den kommende ekstraordincsre generalforsamling ultimo maj 2002, Herefter behandledes f01gende forslag: Pa nuvcsrende tidspunkt var det ikke afklaret, hvorvidt man kunne forma entrepren0r og byggermgiver til at udbedre manglerne elier om der skulie tages skridt til indledning af en voldgiftssag eller lignende. Med disse bemcsrkninger bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsen i samarbejde med administrator til at s0ge manglerne afhjulpet ved en frivillig 10sning og alternativt foretage de n0dvendige skridt til f.eks. en voldgiftssag. Forslaget blevet herefter sat til afsternning og blev godkendt enstemmigt rned f01gende ordlyd som tilf0jelse til 11: "fremleje kan ogsa ske, satremt en andelshaver IiJnsker at flytte sammen med en krerestelven (pa prlijve), f'" andelshaveren srelger sin lej/ighed, dog maksimalt 2 ar i h.t. lejelovens regler om tidsbegrresning",

6 Advokat, m0deret for H0jesteret Nicolai Gi0desen tilsluttede sig, at der var behov for en opstramning vedr0rende lejlighedsoverdragelserne, bl.a. for at undga, at bestyrelsen kan beskyldes for "personlige interesser". Efter en dr0ftelse af de mulige 10sninger besluttede generalforsamlingen enstemmigt, at overdragelsesproceduren og herunder f0relsen af ventelisteme for fremtiden sker has administrationen, dog saledes at bestyrelsen fortsat godkender overdragelsen i h.t. andelsbol iglovgivn ingen. Ventelisterne er tilgaengelig for eftersyn i bestyrelseslokalet og has administrator. I forbindelse med overdragelsen udarbejdes en overdragelsesrapport til fastsaettelse af eventuelle forbed ringer eller mangler i andelsboligen og overdragelsesrapport udarbejdes via administrator for kr ,00 (momsfrit), hvilken udgift deles mellem k0ber og saelger. Nicolai Gi0desen oplyste, at administrationen af ventelisterne herudover udf0res sam et led i den daglige administration. Den naermere praktiske procedure fastlaegges i samarbejde mellem bestyrelsen og administrator. Vicevoo rtfu n ktione n: Vedmrende vicevaertfunktionen pa ejendommen var der fremkommet forslag fra 6 af beboerne am, at der skulle tages stilling til det n0dvendige omfang af ansatte vicevaerter. Forslagsstillerne var af den opfattelse, at det ville vaere tilstraekkeligt med en ansat vicevaert pa ejendommen ud fra de saedvanlige normer, sam var blevet oplyst fra en vicevaertfagforening. Forslagsstillerne udtrykte utilfredshed med den hidtidige vicevaertfunktion, sam den blev udf0rt af Christian Dideriksen. Forslagsstillerne var af den opfattelse, at der var generel utilfredshed med renholdelsen, herunder at cykler og skrald f1yder, samt at der gennem vinteren var foretaget mangelfuld snerydning. Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsesmedlem Jesper Rudbeck, at bestyrelsen pa opfordring fra Christian Dideriksen og foreningens formand Lis Lindahl Dideriksen havde besluttet at ansaette en ekstra gardmand, men at bestyrelsen naturligvis var lydh0r for "lnsket am, at det blev unders0gt naermere, hvorvidt det var n0dvendigt med 2 gardmaend. Endvidere gjorde forslagsstillerne opmaerksom pa, at der kunne vaere en interessekonfiikt, idet vicevaerten og andelsboligforeningens formand er gift. I den anledning henvises til vedtaegtens 29, hvoraf fremgar, at bestyrelsesmedlemmer ikke ma deltage i behandling af sager, safremt bestyrelsesmedlemmet eller en person, sam bestyrelsesmedlemmet er beslaegtet eller besvogret eller har anden lignende tilknytning til, kan have saerinteresser i sagens afg0relse. Side 6

7 Advokat, m2lderet for Hejesteret Med disse bemcerkninger noterede bestyrelsens sig pa generalforsamlingens opfordring, at der var behov for at stramme op vedr0rende gardmandsfunktionen. Den nye bestyrelse bemyndiges samtidig enstemmigt af generalforsamlingen til at stramme op og fors0ge at fa en fungerende ordning med Christian Dideriksen og den nye gardmand, men smremt dette ikke kan lade sig g0re, at drage de n0dvendige konsekvenser. tendring/tilf0jelse til vedtcegtens 14, 2. afsnit: Birgitte Ladegaard-Pedersen havde fremsat forsat forslag om endelig godkendelse af et tidligere besluttet CEndringsforslag til vedtcegtens 14,2. afsnit. Grundet generalforsamlingens fremskredne tidspunkt, trak Birgitte Ladegaard-Pedersen forslaget tilbage, idet dette dog kan behandles pa en efterkommende generalforsamling. Ydelser til bestyrelsen: Birgitte Ladegaard-Pedersen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen skulle godkende aile honorarer og ydelser, som ydes bestyrelsesmedlemmer eller deres ncertstaende. Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsen, at der var indk0bt mobiltelefoner til bestyrelsens medlemmer til anvendelse til bestyrelsesarbejdet, men at man i arets 10b havde vceret n0dsaget til at fratage telefonerne fra enkelte tidligere bestyrelsesmedlemmer, grundet uheldig brug. Efter en ncermere dr0ftelse prceciserede Birgitte Ladegaard-Pedersen sit forslag, saledes at generalforsamlingen hvert ar under budgettet godkender et overordnet bel0b til anvendelse til honorarer og ydelser, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt, idet dog 1 stemte hverken for eller imod. Forslag til tilf0jelse til vedtcegterne: Fra 3 af bestyrelsens medlemmer var der stillet forslag om, at andelshavere, der er ansat af andelsboligforeningen eller at andelshavere, der er gift eller lever sam men eller er i familie med ansatte i andelsboligforeningen ikke kan vcelges til bestyrelsen. Forslagsstillerne motiverede deres forslag med, at de havde konstateret problemer med interessekonflikter i det daglige bestyrelsesarbejde pa trods af vedtcegtens 29, der burde regulere dette. Dirigenten bemcerkede, at da der var tale om en CEndring af vedtcegten krcevede en beslutning kvalificeret flertal. Herefter blev forslaget sat til afstemning og bortfaldt, idet kun 27 af de pa nuvcerende tidspunkt 50 tilstedevcerende stemte forslag, 20 imod og 3 hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 6. - Valg af formand. Til formand for bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning: Side 7

8 I\lICOLAI GI0DESEN Advokal, m0deret for Hejesteret Eiler Hack, VestergiHdsvej 33, 1.th., 2400 K0benhavn NV (2 ar) Ad dagsordenens punkt 7. - Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning f01gende kandidater: Tina, Mette Elmose, Vestergardsvej 15, 2.th., (2 ar) (2 ar) Endvidere bestar bestyrelsen af: Jesper Rudbeck, Borups Aile 230, 1.th., Maria Forman, Vestergardsvej 27, 1.tv., (1 ar) (1 ar) Ad dagsordenens punkt 8. - Valg af 1. og 2. suppleant. Som henholdsvis 1. og 2. suppleant valgtes enstemmigt: Lene Meinz, Borups Aile 224, suv., Camilla Secher Olsen, Borups Aile 216, suv. (1 ar) (1 ar) Ad dagsordenens punkt 9. - Valg af administrator. Lis Lindahl Dideriksen havde indbudt Tom Pedersen fra Datea, der kort redegjorde for mulighederne for administration hos Datea. Da Lis Lindahl Dideriksen var fravcerende, blev indbydelsen af Datea ikke ncermere motiveret. NB. INJURIE!!!!!!!!!! Allan Nyaa papegede supplerende, at det efter hans opfattelse var uheldigt, at man kornbinerede byggeteknisk, advokatmcessige og administrativ bistand det samme sted. Til dette bemcerkede Nicolai Gi0desen, at det var ornkostningsbesparende, idet de fieste oplysninger om foreningen fandtes internt i huset, og idet fiere af de supplerende ydelser kunne udf0res rnomsfrit grundet samlingen med administrationen. Lene Meinz bemcerkede, at foreningen ikke var tjent med at blive ved med at skifte administrator, idet dette var dyrt og gay uligevcegt i det daglige arbejde. Lene Meinz anbefalede, at man bibeholdt adrninistrationen i 5-10 ar, saledes at man kunne fa en gennemgribende oprydning af administrationen af ejendommen. Jesper Rudbeck bemcerkede, at resten af bestyrelsen var tilfreds med den nuvcerende adrninistration hos Nicolai Gi0desen og at man med den nye bestyrelse var pa vej mod et godt samarbejde, sorn burde have en chance. Side 8

9 Til delte supplerede Nicolai GiQldesen, at administrationen havde kunne konstatere problematisk samarbejde med de tidligere skiftende bestyrelser, men at man nu glredede sig til den nye bestyrelse, der forventedes at kunne samarbejde internt og med deraf fqllgende godt, roligt samt harmonisk fremtidigt arbejde, herunder med administrator. I\JICOLAI GI0DESEN Advokat, m0deret for H0jesteret Herefter genva lgtes enstemmigt og med applaus som administrator: Advokatfirmaet Nicolai Gi0desen Frederiksholms Kanal K0benhavn K. Ad dagsordenens punkt Valg af revisor. Til revisor valgtes enstemmigt: BOO Scan Re vision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kristineberg KQlbenhavn 0. Ad dagsordenens punkt Eventuelt. Oa der ikke var nogle indlreg under punktet eventuelt, udgik dette fra dagsordenen. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hrevede generalforsamlingen kl , Som dirigent og referent: Som bestyrelse: Stine Bitsch SB/pn Side 9

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Ar 2001, mandag den 26. marts kl. 19.00 afholdtes ordincer generalforsamling i Andelsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Kvartercentret Nordves[ Oortheavej 61,2400 K0benhavn NV. 1. Valg

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERA T AlB BORUP

GENERALFORSAMLINGSREFERA T AlB BORUP Advokalfinnaet NICOLAI GI0DESEN l. C. Mortensens Erlf. Nicolai Gi0desen, advokat (H) Hell. Hammerby. advokat Frederiksholms Kanal18 1220 Kobenhavn K Tlf. 33158445 Ejendomsadministrationen: Fa.~ 33 13 79

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl.

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl. Referat af den ordinære generalforsamling afholdt d. 22.04.1999 i baghuset i Andelsboligforeningen Århusgade 23 m. fl. Følgende andelshavere var repræsenteret: 01 Pernille Springer 04 Kenneth Nielsen 05

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013)

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. oktober 2014 DAGSORDEN 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regnskab a) Årsregnskab 12/13, jf. vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Først bydes velkommen af initiativtagere og ordet gives evt. til DEAS repræsentant for udlejer.

Først bydes velkommen af initiativtagere og ordet gives evt. til DEAS repræsentant for udlejer. Referat af den stiftende generalforsamling af beboerrepræsentationen VESTERLED for beboerne i Vestervang 2A-6B, Roskildevej 185A og 185B og Valby Langgade 258 og 260 mandag den 15. december 2014, kl. 19.30

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken.

Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken. Deltagere Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken. Jan Formann startede med mindeord om Marianne Mortensen som var død den 18. november

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Ad 0. Dirigent ved mødet var Peter Nordstrand, referent Peter Kargo Bruun.

Ad 0. Dirigent ved mødet var Peter Nordstrand, referent Peter Kargo Bruun. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Stærekasserne (Klyngehusene) Afholdt den 17. April 2012. Agendaen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver.

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver. Til andelshaverne i AB Hallandsgade 3-5A Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11 75

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere