K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S."

Transkript

1 Den 8. december 2010 blev i sag nr. 26/2009 A ApS og B ApS mod Registreret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som registreret revisor siden den 27. marts 1995 og har været tilknyttet revisionsfirmaet E, CVR-nr. xx xx xx xx, siden den 19. februar Den indklagede revisor har ikke været tilknyttet D A/S, CVR-nr. xx xx xx xx. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har overholdt god revisorskik, herunder udvist den nøjagtighed og hurtighed, som opgaverne har krævet. Sagsfremstilling: D A/S indgik i august 2006 som formidlingsvirksomhed aftale med klager A ApS. Ifølge aftalen forpligtede D A/S sig til: at føre klientens årlige regnskab efter klientens kassekladde, at udarbejde en status og et driftsregnskab, at udsende kvartalsoversigt, herunder momsregnskab, at udfylde klientens selvangivelse, at møde hos skattevæsenet, at aflægge klienten besøg på anfordring, at give klienten instruktion i daglig føring af kassekladde. 1

2 I en skrivelse af 24. juli 2007 fra D A/S til A ApS ved F meddelte revisionsselskabet, at Eftersom det er Registreret Revisor C der forestår regnskabet vedr. B, har vi fundet det rigtigst, at C også forestår regnskabet vedr. A ApS. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at indklagede bistod klagerne med en anpartsoverdragelse. Af en skrivelse af 19. juni 2007 fra indklagede til revisor G fremgår det således, at indklagede havde været til møde med A s ledelse og selskabets advokat, og at de ønsker at få overdragelsen på plads tidligere end jeg havde aftalt med F, da F ligger i skilsmisse. Den 21. juni 2007 sendte revisor G sålydende mail til indklagede: Alt materiale vedr. A ApS vil blive sendt pr. post jf. aftale med H. Jeg er således ikke i besiddelse af materiale vedrørende denne kunde, og jeg frabeder mig yderligere henvendelse fra dig. Af en mailkorrespondance fra juli, august og september måned 2007 mellem klagerne og deres advokat, advokat J, fremgår, at advokaten ikke kunne få kontakt til indklagede, idet advokatens mails blev afvist af et anti-spam program. Det fremgår endvidere af en mail af 29. august 2007 fra A ApS til advokaten, at klager havde haft kontakt med indklagede, registreret revisor C, og at han forventer at sende det til mig i morgen eller fredag Ved brev af 15. oktober 2007 skrev advokat J til klager, A ApS, som følger: Hermed fremsender jeg ansættelseskontrakter samt anpartshaveroverenskomst i originaler til underskrift. Selve anpartsoverdragelsen foretages som aftalt af revisor (går jeg ud fra). Mht. driftsselskabets adresse, så skal jeg gøre opmærksom på, at det er i strid med anpartsselskabslovens 71 at vente med at ændre selskabets adresse. Det er i øvrigt en ganske enkelt ekspedition, så jeg kan ikke forstå, hvorfor revisor ikke bare foretager ændringen med det samme. I risikerer at blive pålagt en bøde af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og dertil kommer, at det virker uprofessionelt i forhold til kunder og leverandører, at Selskabets officielle adresse ikke stemmer med jeres brevpapir. Ved en mail af 16. oktober 2007 til advokat J takkede klager ved F, for dokumenterne og meddelte, at indklagede havde oplyst, at blot driftsstedet var ændret, så kunne resten vente til årsregnskabet. Det fremgår endvidere af mailkorrespondancen mellem parterne, at indklagede den 30. juli 2007, den 13. august 2007 og den 29. august 2007 til klager ved F har fremsendt henholdsvis vedhæftet 3 balancer, henholdsvis for perioden aug. dec. 2006, 1. kvt og 2. kvt. 2007, diverse balancer m.v. og Opgørelse over salg 50% af anpartskapital A ApS, B ApS m.v. 2

3 Af en skrivelse af 9. august 2007 fra indklagede til D A/S fremgår følgende: I det jeg refererer til vor samtale dags dato, skal jeg venligst erindre om, at bogføringen for A ApS & B er ophørt pr. dags dato grundet manglende betaling. Eventuelle henvendelser fra ovenstående klienter vil blive henvist til dig. Den 1. november 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A ApS og B ApS. Der blev på generalforsamlingen i begge selskaber vedtaget ændring af hjemstedskommune for selskaberne, og et forslag om, at K tiltrådte som administrerende direktør blev vedtaget. Ændringerne er den 12. november 2007 indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af indklagede. Indklagede, registreret revisor C, har den 12. februar 2008 afgivet følgende enslydende revisionspåtegninger på årsrapporterne for 11. august september 2007 for henholdsvis B ApS og A ApS: Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret for Udført revision Jeg har i regnskabsåret løb udarbejdet virksomhedens bogføring efter modtaget bilag og øvrige oplysninger Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om at årsrapporten er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Vi har desuden foretaget en vurdering af: om årsrapportens informationer som helhed er fyldestgørende. Suplerende oplysninger Ingen Forbehold Ingen Konklusion 3

4 Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling, samt resultat. [By] den 12. februar 2008 Revisionsfa. C C Registreret revisor Ved mail af 27. februar 2008 til indklagede meddelte klagerne, at de ønskede at opsige samarbejdet med D A/S. Indklagede sendte den 8. april 2008 følgende opgørelse til D A/S: Vedr. opgørelse af timer i forbindelse med K s indtræden som medejer af A. I alt 11 timer af kr. 700,- totalt kr ,-. Fordelt således Møde hos advokat 3 timer af kr. 700 i alt 2.100,- Ændring af vedtægter, hjemstedskommune, direktør samt anmeldelse af ændring i ledelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1,5 time af kr. 700,- 6,5 timer af kr. 700,- opstilling af perioderegnskab pr. 31/12 07, telefonsamtale med F vedr. direktørkontrakt og undersøgelse af konsekvenser ved overdragelse af 50 % anparter fra F til K. Den 8. april 2008 sendte D A/S sålydende faktura til B ApS vedrørende udført arbejde: Vedr. Udarbejdelse af årsregnskab mv. for tiden 11/8 31/ herunder ændring af vedtægter, hjemstedskommune, direktør, samt anmeldelse af ændring i ledelsen til erhvervs- og selskabsstyrelsen, herunder K s indtræden som medejer af A mv. møde hos advokat, perioderegnskab pr. 31/ , diverse tlf. samtaler med F vedr. direktørkontrakt og undersøgelse af konsekvenser vedr. overdragelse af 50% af anparter fra K til F har vi beregnet os Ved skrivelse af 9. maj 2008 fra D A/S til B ApS er fakturaen af 8. april 2008 delt op i poster. 4

5 Det fremgår af en skrivelse af 2. december 2008 fra D A/S s advokat til B ApS, at honorartilgodehavendet er taget til inkasso. I skrivelse af 22. december 2008 fra D A/S til selskabets advokat er yderligere redegjort for det udførte arbejde i henhold til fakturaen af 8. april Af skrivelse af 9. februar 2009 fra klagernes advokat til D A/S s advokat fremgår, at der rejses indsigelse mod honorarkravet på grund af mangler ved det udførte arbejde. I brevet anføres i det væsentlige samme kritikpunkter, som danner grundlag for klagen til Revisornævnet. Klagen: Klager har gjort gældende, at indklagede, registreret revisor C ikke har udvist god revisorskik i henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008, om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, ikke har været tilgængelig for sine klienter på vigtige tidspunkter, ikke har opfyldt betingelserne i bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2008, om godkendte revisorers erklæringer ved påtegning af klienternes regnskaber, ikke har overholdt bestemmelserne vedr. fakturering i henhold til bekendtgørelse nr. 779 af 21. november 1990 om faktureringsregler ved ikke at have uddybet fakturaen korrekt, har begået fejl ved at momsregistrere et holdingselskab, jf. lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om merværdiafgift 3, stk. 1, har begået fejl ved indsendelsen af separate selvangivelser for de to selskaber, jf. lov nr. 272 af 3. april 2009, om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., har ikke opfyldt sin forpligtelse om rettidigt at anmelde ændringer i selskabets vedtægter, adresse mv. Klager har efterfølgende vedrørende klagen anført følgende: Endvidere skal vi understrege, at klagen ikke vedrører det opkrævede honorar, men udelukkende revisor C og D s mangelfulde og uprofessionelle rådgivning af A ApS og B ApS. Genstanden for klagen er, at C i samarbejde med D har tilsidesat deres forpligtelser ved ikke at udvise den fornødne omhu og nøjagtighed, som en revisor og revisionsvirksomhed rettelig bør udvise ved varetagelsen af revisorerhvervet. Parternes bemærkninger: 5

6 Klager har anført, at indklagede, registreret revisor C, ikke har udført revisorarbejde hverken i overensstemmelse med den indgåede aftale, eller i overensstemmelse med god revisorskik. Henvisning i klagen til de nugældende bestemmelser i revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen indebærer, at nævnet er kompetent til at behandle klagen efter de hidtil gældende regler. Klager har videre anført, at indklagede, registreret revisor C, blandt andet var antaget til at udarbejde årsregnskab for A ApS og B ApS for perioden Revisionspåtegningerne på årsrapporterne for både B ApS og A ApS opfylder ikke minimumskravene i erklæringsbekendtgørelsen af 28. juni 2008, og begge regnskaber er generelt af dårlig standard. Indklagede, registreret revisor C, var generelt meget vanskelig at komme i kontakt med, herunder særligt i perioden fra omkring den 20. juli 2007 til primo september, som var en meget afgørende periode for klagerne, idet anpartsoverdragelsen skulle finde sted i denne periode. Indklagedes svartider på både telefoniske og skriftlige henvendelser var urimeligt og uforsvarligt lange. Blandt andet i perioden fra den 11. juni 2007 til den 30. juli 2007 kunne klagerne ikke få kontakt med indklagede på trods af adskillige henvendelser. I en af 30. juli 2007 beklagede indklagede da også de meget lange svartider. Manglende antivirusprogram kan ikke berettige eller begrunde dette. At anpartsoverdragelsen blev gennemført uden bistand fra indklagede skyldtes, at indklagede på det relevante tidspunkt allerede havde forsinket overdragelsesprocessen unødigt i ca. 2 måneder. Indklagedes opsigelse af 9. august 2007 over for D A/S har klagerne aldrig set, og opsigelsen foreligger da også alene i ikke underskrevet form. Den 9. august 2007 var klagerne ikke i restance med betalingerne, og selskabet A ApS standsede først sine betalinger til D A/S den 27. februar Indklagede har endvidere begået en basal og vigtig fejl ved at have indgivet selvangivelser for hvert af de to selskaber. Ved holdingkonstruktioner er der tvungen sambeskatning, jf. selskabsskattelovens 31, stk. 1, og der burde derfor blot være indgivet en selvangivelse for koncernen. Underskuddet i B ApS skulle også have været modregnet i A ApS regnskab, hvilket heller ikke er sket. Hertil kommer, at B ApS fejlagtigt er blevet momsregistreret. Ifølge momslovens 3, stk. 1, note 9, er et rent holdingselskab ikke en afgiftspligtig person og må derfor ikke være momsregistreret. B ApS har ikke haft noget aktivitet, der indebærer afgiftspligtige transaktioner i medfør af momsloven. Dette forhold må karakteriseres som en grundlæggende fejl fra indklagedes side. At indklagede ikke deltog i det indledende møde med D A/S, kan ikke fritage ham for ansvar ved den fejlagtige momsregistrering af holdingselskabet. D A/S og indklagede, registreret revisor C, har ydet fejlagtig rådgivning og dermed handlet i strid med god revisorskik. Indklagede, registreret revisor C, blev også anmodet om at anmelde ændringer i vedtægter, selskabets adresse og direktør til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Først efter adskillige rykkere blev adressen ændret, og dette skete alt for sent og dermed i strid med anpartsselskabslovens 71. Klagerne bestrider, at ændringerne er anmeldt rettidigt. A ApS og B ApS flyttede allerede adresse den 1. januar Først den 20. februar 2007 fremsendte indklagede til klagerne blanketter til ændring af adresse for regnskab og forsendelser, men ikke hjemstedsændring, idet indklagede fejlagtigt ikke mente, at det var nødvendigt. Såvel klagernes advokat som klagerne gjorde flere gange indklagede opmærksom på, at der skulle foretages ændring. At ændringerne først blev 6

7 registreret i november 2007 er særdeles kritisabelt. Det er ikke afgørende, hvorvidt der har været afholdt en generalforsamling i selskaberne. Klagerne har endvidere anført, at tidsspecifikationen vedrørende indklagede C s arbejde, som D A/S har fremsendt til deres advokat den 22. december, ikke fra starten er blevet fremsendt klagerne, og at denne på ingen måde er i overensstemmelse med det udførte revisorarbejde. Den 8. april 2008 blev der fremsendt en faktura til B ApS på i alt kr ,00 for det udførte revisorarbejde. Da indholdet af fakturaen bestrides af B ApS, blev der den 9. maj 2008 fremsendt endnu en faktura på det samme beløb, men denne gang var fakturaen revideret en smule indholdsmæssigt. Den oprindelige faktura af 8. april 2008 blev imidlertid ikke krediteret. Hertil kommer, at regningerne for det hævdede arbejde ikke blev sendt til det det rette selskab og dermed ikke rette debitor. Det må forventes, at en registreret revisor forstår den regnskabsmæssige vigtighed i, at der bliver faktureret til det korrekte selskab. Der blev ikke efterfølgende fremsendt en ny faktura med henvisning til det rette selskab. Det gøres gældende at de to fremsendte fakturaer ikke er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 779 af 21. november 1990, om faktureringsregler 3, stk. 1, nr. 3 og 4. Uanset indklagede ikke stod for den endelige fakturering, er indklagede ansvarlig for angivelse af eget tidsforbrug. Klagen drejer sig ikke om honorarets størrelse, men om kvaliteten af det udførte arbejde, herunder at kvaliteten ikke står i forhold til tidsforbruget. Dertil kommer, at indklagede adskillige gange er bedt om at fremsende den tidsspecifikation, der nu er fremkommet, og det virker besynderligt, at indklagede på nuværende tidspunkt er i stand til at fremsende specifikationen. Indklagede, registreret revisor C, har indledningsvis anført, at de af klager citerede bestemmelser ikke var trådt i kraft på tidspunktet for erklæringsafgivelsen, og for så vidt angår klagepunkter, hvor der refereres til disse bestemmelser, bør klagen afvises af nævnet. Indklagede har videre anført, at han ikke kan forholde sig til den mellem klagerne og D A/S verserende inkassosag, idet den angår et kontraktsforhold mellem disse parter. Indklagede har i den forbindelse anført, at klagen efter hans opfattelse vedrører denne sag og dermed reelt drejer sig om honorar. Dette støttes også af det forhold, at de i årsrapporterne anførte oplysninger og tal ikke på noget tidspunkt har været påklaget, således at man kan konkludere, at årsrapporterne også efter klagernes opfattelse giver et retvisende billede af virksomhedernes drift, aktiver og passiver, finansielle stilling mv. Klagen bør derfor afvises som værende uden for nævnets kompetence. Vedrørende klagen over, at indklagede ikke har været tilgængelig for klagerne, herunder på tidspunktet for anpartsoverdragelsen, har indklagede anført, at dette punkt kan tilbagevises i form af mails mv. fra indklagede. Indklagede konstaterede i slutningen af juli måned 2007, at der var problemer med antivirus programmet, og det blev derfor udskiftet den 24. juli At overdragelsen efterfølgende foregik uden indklagedes medvirken var klagernes eget valg. Klagerne har i øvrigt ikke fremlagt dokumentation for, at indklagede er kontaktet som anført af klagerne i perioden 11. juni til 23. juli Indklagede har videre om forløbet anført, at han den 11. juni var til møde med klagerne. Den 20. og 21. juni modtog han skrivelser fra G. Den 24. juli modtog han kopi af oplysning fra D A/S til klagerne om, at indklagede overtog bogføringen. Den 30. juli fremsendte han det første materiale til klagerne. Den 9. august 2007 blev indklagedes arbejde stoppet, fordi klagerne ikke betalte i henhold til aftale. Den 13. august 2007 fremsendte han balancer til klagerne, og den 29. august 2007 fremsendtes materiale vedrørende overdragelse på mail. For så vidt angår perioden fra den 21. juni 7

8 til den 24. juli 2007 kan det ikke være et rimeligt forlangende, at indklagede skal afbryde ferie eller arbejde på trods af sygdom når henses til, at indklagede først den 24. juli 2007 skriftligt får bekræftelse på, at klagerne er klient hos indklagede. Det er naturligvis beklageligt, at D A/S skulle bruge perioden 21. juni til 24. juli 2007 til at informere klagerne om, at det var indklagede, der skulle overtage bogføring, samt at indklagede var på ferie. Vedrørende klagen over fakturering og tidsspecifikation har indklagede anført, at det ikke er ham, der har forestået faktureringen til klagerne, men derimod D A/S på baggrund af den indgåede kontrakt mellem D A/S og klagerne. Indklagede afregnede til D A/S og afleverede tidsspecifikation som dokumentation for udført arbejde. Beslutning om fremlæggelse af tidsspecifikationen tilkommer ikke indklagede, men alene D A/S. Indklagede afviser i øvrigt personligt at være kontaktet af klagerne vedrørende dokumentation for tidsforbrug. For så vidt angår klagen vedrørende momsregistrering af holdingselskabet har indklagede anført, at klagerne sammen med D A/S, der har afholdt møder med klagerne, har truffet beslutning om momsregistrering af holdingselskabet. Indklagede har ikke deltaget i møderne og har ikke rådgivet om momsregistrering. Indklagedes eneste involvering har været at gøre anmeldelsesblanketterne klar til videre behandling. Det er i øvrigt ikke unormalt, at holdingselskaber også driver andre aktiviteter end kun at eje anparter i et eller flere datterselskaber, og i de tilfælde er det normalt, at holdingselskabet bliver momsregistreret. Indklagede har vedrørende klagen over indsendelse af separate selvangivelser for klagerne erkendt at have begået en fejl. Han havde imidlertid ikke mulighed for selv at afhjælpe fejlen, fordi han en uge efter, at regnskaberne blev afleveret til klagerne, modtog opsigelse af samarbejdet. Klagerne havde i øvrigt begge underskud i regnskabsåret. For så vidt angår klagepunktet vedrørende anmeldelse af ændringer i klagernes vedtægter og adresse har indklagede afvist, at anmeldelserne ikke er sket inden for fristen. Indklagede har anført, at den foreliggende korrespondance underbygger dette, samt henvist til, at ændring af et selskabs vedtægter kun kan ske på baggrund af en afholdt generalforsamling. Generalforsamling i selskaberne blev afholdt den 1. november 2007, og ændringerne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 12. november Indklagede, D A/S, har været hørt vedrørende klagen, men har ikke svaret. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. For så vidt angår klagen over D A/S bemærkes, at Revisornævnet alene har kompetence til at behandle klager over revisorer personligt, jf. dagældende revisorlovs 19, stk. 3. Klager over revisionsvirksomheder kan ud over de i 19, stk. 4, nævnte tilfælde alene indbringes for nævnet efter 20, stk. 4, som et accessorisk ansvar. Da indklagede, registreret revisor C, imidlertid ikke er indehaver af eller ansat i D A/S, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen for så vidt 8

9 angår dette selskab, der ikke er registreret i Revireg, og klagen afvises derfor i det omfang den angår D A/S. Indledningsvis bemærkes, at indklagede har udført erklæringsarbejde for klagerne, og nævnet har derfor kompetence til at påkende også andre dele af indklagedes bistand, der knytter sig supplerende eller accessorisk til erklæringsdelen, herunder rådgivning og adfærd. Ad klagepunktet: Revisor har ikke været tilgængelig for sine klienter på vigtige tidspunkter Efter det af indklagede oplyste om forløbet af opgaven finder nævnet ikke, at klagerne ved den fremlagte mailkorrespondance har godtgjort, at indklagede har undladt at besvare henvendelser fra klagerne eller har udvist langsommelighed i et omfang, der er i strid med god revisorskik, og han frifindes derfor for dette klagepunkt. Ad klagepunktet: Revisor har ikke opfyldt betingelserne i bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2008, om godkendte revisorers erklæringer ved påtegning af klienternes regnskaber. Klagerne har anført, at de af indklagede afgivne revisionspåtegninger på klagernes årsrapporter for 2006/2007, der begge er dateret 12, februar 2008, ikke overholder minimumskravene i den på daværende tidspunkt gældende erklæringsbekendtgørelse. Det fremgår af 5 i erklæringsbekendtgørelse nr af 22. december 2004, at en revisionspåtegning i det mindste - i fast rækkefølge - skal indeholde en 1) en identifikation af det regnskab, der er revideret og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse, 2) en omtale af, at det af bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan (ledelsen) eller af hvervgiveren udarbejdede regnskab er revideret, 3) en omtale af den udførte revision, jf. stk. 2, 4) forbehold i henhold til 6, eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, jf. stk. 3, 5) en konklusion vedrørende den udførte revision, jf. stk. 4, og 6) eventuelle supplerende oplysninger i henhold til 7. Efter 5, stk. 2, skal omtalen af den udførte revision indeholde oplysning om revisionens formål og karakter, og det skal i det mindste oplyses, hvilke revisionsstandarder, der er anvendt. Hvis påtegningen er uden forbehold skal dette tydeligt og fremhævet angives således: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, jf. stk. 3. De omhandlede revisionspåtegninger indeholder ikke en beskrivelse af den regnskabsmæssige begrebsramme (1), omtalen af den udførte revision opfylder ikke kravene i 5, stk. 2, eller vejledningen i RS 700 (3), angivelsen vedrørende forbehold opfylder ikke 5, stk. 3, (4) og konklusionen mangler omtale af begrebsramme, ligesom der er ikke taget stilling til, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen, jf. 5, stk. 4, (5). Endelig skal afsnit om supplerende oplysninger kun medtages, såfremt der er grundlag herfor (6). Det bemærkes endvidere, at den i 5 opstillede rækkefølge af oplysninger i revisionspåtegningen, der er fast, ikke er overholdt. De afgivne revisionspåtegninger på klagernes årsrapporter for 2006/2007 lever således ikke op til kravene i 5 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse, og klagepunktet findes derfor berettiget. 9

10 Ad Klagepunktet: Revisor har ikke overholdt bestemmelserne vedr. fakturering i henhold til bekendtgørelse nr. 779 af 21. november 1990 om faktureringsregler ved ikke at have uddybet fakturaen korrekt. Revisornævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at indklagede har fremsendt specifikation af medgået tid ved udførelsen af opgaver for klagerne til D A/S, som klagerne havde indgået aftale med. Fakturaen med efterfølgende specifikationer er da også udstedt af D A/S. Nævnet finder herefter ikke, at indklagede har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter i relation til faktureringsbekendtgørelsen, og indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt. Ad klagepunktet: Revisor har begået fejl ved at momsregistrere et holdingselskab, jf. lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om merværdiafgift 3, stk. 1. Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at klagerne vedrørende momsregistrering af holdingselskabet har holdt møder med D A/S og ikke med indklagede, og nævnet lægger til grund, at repræsentanter for klagerne på baggrund af disse møder har underskrevet anmeldelserne. Nævnet finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at indklagede har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter i forbindelse med rådgivning om momsregistrering af holdingselskabet, og han frifindes derfor for dette klagepunkt. Ad klagepunktet: Revisor har ikke opfyldt sin forpligtelse til rettidigt at anmelde ændringer i selskabets vedtægter, adresse mv. For så vidt angår anmeldelse af ændringer i selskabernes vedtægter, adresse m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der tale om en opgave, der ikke hverken direkte eller accessorisk - knytter sig til den erklæringsopgave, som indklagede havde påtaget sig at udføre, og denne del af klagen afvises derfor som værende uden for nævnets kompetence. Ad klagepunktet: Revisor har begået fejl ved indsendelsen af separate selvangivelser for de to selskaber, jf. lov nr. 272 af 3. april 2009, om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. Indklagede har erkendt, at han har begået fejl ved at indsende separat selvangivelse for såvel A ApS som B ApS. Nævnet finder det således godtgjort, at indklagede er skyldig i den rejste klage. For overtrædelse af 5 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse og dagældende revisorlovs 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, og den herved skete tilsidesættelse af god revisorskik, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 57, stk. 3, jf. 20, stk. 1, i den dagældende revisorlov, en bøde der under hensyn til de konstaterede overtrædelser af den dagældende erklæringsbekendtgørelse - passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor C, pålægges en bøde på kr. Klagen over D A/S afvises. 10

11 Gebyret på 500. kr. tilbagebetales klagerne. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 11

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R. Den 4. oktober 2010 blev der i sag nr. 49/2009 K mod registreret revisor R og RR afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. september 2014 (J.nr. 2014-0036894) Påtalt, at tiltrædende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

K e n d e l s e : Den 20. juni 2011 blev i sag nr. 31/2010. A ApS. mod. Registreret revisor B. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 20. juni 2011 blev i sag nr. 31/2010. A ApS. mod. Registreret revisor B. afsagt følgende Den 20. juni 2011 blev i sag nr. 31/2010 A ApS mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved en udateret skrivelse, modtaget den 10. juni 2010, har A ApS i medfør af revisorlo-vens 43,

Læs mere

Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver i KK ApS klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver i KK ApS klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 75-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 24. november 2005 har advokat NN

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S).

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S). Den 30. september 2009 blev der i sag nr. 57/2008-S K mod Statsautoriseret revisor R truffet følgende B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets

Læs mere

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e:

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e: Den 12. oktober 2015 blev der i sag nr. 31/2015 Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere