K e n d e l s e: Ved skrivelser af og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard."

Transkript

1 Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Kim Andersen har været godkendt som registreret revisor fra den 3. februar Sagsfremstilling: Klager har oplyst, at transportvirksomheden, Mommo Trans ApS, blev etableret i Allerede i 2008 havde virksomheden underskud. Lejede biler m.v. blev tilbageleveret, og man ønskede herefter at lukke virksomheden. Indklagede rådede til, at man afventede en lukning af virksomheden til ultimo december med henblik på momsrefusion. Det fremgår af efterangivelse pr. 31. december 2008 fra SKAT, at Mommo Trans ApS skal have kr. tilbagebetalt i moms. Af en udskrift af selskabets bankkonto pr. 31. december 2008 fremgår, at der er indsat 2.092,63 kr. den 28. november. Det er med håndskrift anført, at det drejer sig om momsrefusion fra Frankrig. Af en udateret skrivelse, efter det oplyste modtaget hos indklagede midt januar 2009, fremgår følgende: Hej Eva Vedlagt årsopgørelse af ApS-en til Jeg kan ikke lukke firmaet før de har fundet ud af at jeg ikke skylder dem moms Så snart jeg finder min egen personligt så sender jeg den efter. 1

2 Tak for hjælpen Monika Indklagede opstillede en periodebalance for klager med følgende påtegning, dateret 3. februar 2009: Vi har til virksomhedens interne brug er opstillet periodebalance for perioden 1. oktober 31. december. Periodebalancen er udskrevet fra vores it-system og baseres på oplysninger fra virksomhedens indehaver, som har ansvaret for periodebalancen. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af periodebalancen og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Af meddelelse uden særlig følgeskrivelse af 3. februar 2009 fra indklagede til klager fremgår, at der blev sendt balance pr. 31. december 2008 samt kopi af momsangivelse oktober kvartal 2008 til betaling med 412 kr. Af meddelelse uden særlig følgeskrivelse af 2. marts 2009 fra indklagede til klager fremgår, at der blev sendt regnskab 2007/08 i udkast. Af meddelelse uden særlig følgeskrivelse af 3. marts 2009 fra indklagede til klager fremgår, at der blev sendt selvangivelse 2008 til underskrift og videresendelse og faktura Af meddelelse uden særlig følgeskrivelse af 4. marts 2009 fra indklagede til klager fremgår, at der er sendt Bilag vedr. diverse forsendelser. Som underbilag til meddelelsen er vedlagt følgende: Mommo Trans ApS Bilag over diverse forsendelser mv.: 1. Efterangivelse moms underskrives og sendes til Skat 2. Selvangivelsen for selskabet underskrives og sendes til Skat (tidligere fremsendt selvangivelse smides ud) 3. Bilag vedr. skattekvittance sendes med selvangivelsen til Skat 4. Erklæring underskrives (uden dato) og returneres til os. 5. Personlig selvangivelsen rubrik 67 udfyldes med tab på unoterede aktier. 2

3 6. Regnskaber underskrives og returneres til os. Årsrapporten for året 2007/08 for Mommo Trans ApS (punkt 6) indeholder en udateret og ikke underskrevet ledelsespåtegning og en ligeledes ikke dateret eller underskrevet revisionspåtegning men påført indklagedes firmanavn og indklagedes navn samt Bent Christensen, Registreret revisor. Revisionspåtegningen er sålydende: Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for Mommo Trans ApS for regnskabsåret 17. oktober december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 17. oktober december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse B samt, at selskabet er ophørt i regnskabsåret. Med meddelelsesskrivelsen af 4. marts 2009 var endvidere vedlagt følgende erklæring (punkt 4): ERKLÆRING Underskrevne anpartshavere i Mommo Trans ApS, CVR- nr Monika Andersen Der er eneanpartshaver i Mommo Trans ApS, CVR - nr erklærer herved, 3

4 at enhver af selskabet påhvilende gæld, forfalden som uforfalden er betalt. at Told- og Skattemyndighederne har givet erklæring om, at der ikke foreligger skatteog afgiftskrav mod selskabet, hvilke erklæringer vedlægges, og at underskriveren er bekendt med den i Anpartsselskabslovens 59, stk. 3, nævnte personlige hæftelse for selskabets forpligtelser. Herning, den / 2009 Som ejer af den samlede anpartskapital Navn Der er med håndskrift på dette dokument anført underskrives uden dato. Med meddelelsesskrivelsen var endvidere vedlagt kopi af brev af 4. marts 2009 fra indklagede til SKAT. Indklagede anmoder heri om skattekvittance i henhold til anpartsselskabslovens 59 i forbindelse med selskabets likvidation. Med meddelelsesskrivelsen var endelig vedlagt selvangivelse for indkomståret 2008 for selskabet med påførte trykte tal. Det er anført med håndskrift modtaget Der foreligger endvidere en selvangivelse for klager for indkomståret 2008 påført håndskrevne tal og påført modtaget Ved skrivelse af 11. marts 2009 til indklagede returnerede klager modtagne kopier. Det anføres videre, at Selvangivelsen virker uforståelig og ukorrekt. Det fremgår endvidere, at klager ikke vil underskrive noget uden dato, ligesom det anføres, at Der eksisterer hverken en order eller en fuldmagt til at I indberetter til myndighederne. I skrivelse af samme dato fra indklagede til klager fremgår blandt andet, at I dit brev omtaler du fejl i årsrapporten mv., men du har siden fået nye eksemplarer, hvor rettelserne er foretaget. Klager har i en skrivelse af 16. marts 2009 til indklagede blandt andet anført: Hermed udtales mistillid. Grundene er: Anden årsopgørelse er stadigvæk ukorrekt. Regninger fra revisor er administrative omkostninger, ikke anden gæld. Især da regning nr aconto for bogføring, momsopgørelse samt anden assistance over 3450,-Dkk netto er betalt. Selveste årsrapport revideret viriante har et underskudstal som sammenlignet med balancen fra den og plus din faktura over 8900,00 Dkk netto ikke giver mening. Der har heller ikke været nogle omsætninger der kunne forklaret tallet. 4

5 Orderen lød klart på en udfyldt selvangivelse og en årsrapport ikke mere. Desvidere ønsket du under besøget en blankounderskrift på den 1. forkerte opgørelse og ønsker et underskrift uden dato til erklæringen til Skat du ikke blev bedt om at lave. og ønsker mine regninger mv. retur da de er mit egendom og for at kunne videregive dem til en revisor jeg har tillid til. Klagen: Revisornævnet har opfattet klagen således, at klager har rejst følgende klagepunkter: 1. Indklagedes rådgivning vedrørende lukning af klagers virksomhed har været fejlagtig og har medført et økonomisk tab for anpartshaveren. 2. Årsrapporten for 2007/2008 og selvangivelser er forkerte. 3. Indklagede har anmodet om klagers underskrift uden datoangivelse på erklæring efter anpartsselskabslovens Indklagede tilbageholder uberettiget klagers regnskabsmateriale. 5. Indklagede har faktureret arbejde, han ikke er blevet anmodet om at udføre eller havde fuldmagt til. Parternes bemærkninger: Klager har navnlig gjort gældende, at indklagede i juni/juli 2008 anbefalede klager at vente indtil december med at lukke firmaet på grund af momsrefusion, men at indklagede forsømte alle tidsfrister, således at det ikke var muligt. Det har påført anpartshaveren personligt et økonomisk tab. Der er endvidere fejl i såvel årsopgørelse som selvangivelser. Klager havde ikke anmodet indklagede om de dokumenter, der blev fremsendt den 4. marts 2009, og de blev returneret. Indklagede har tilbageholdt klagers regnskabsmateriale, således at klager ikke kunne aflevere årsrapport til tiden. Indklagede har anført, at der synes at være enighed mellem parterne om, at Mommo Trans ApS først kunne lukkes efter, at der var modtaget momsrefusion. Der blev afregnet udenlandsk moms den 28. november I juni/juli forelå ingen indikation af momsrefusionsbeløbets størrelse. Indklagede fik først med klagers brev, modtaget i midten af januar 2009, dokumenter til brug for udarbejdelse af årsrapport 2008 samt selvangivelse. Den 2. marts fremsendte han udkast til slutopgørelse og selvangivelse. Den 3. marts mødte anpartshaveren, og der blev på hendes foranledning foretaget korrektioner. Den 4. marts blev dokumenterne fremsendt til klager. Anpartshaveren havde under mødet den 3. marts tilkendegivet, at selskabet selv ville sørge for videresendelse af dokumenter til Skat. Efter fremsendelsen af årsrapport, selvangivelse m.v. den 4. marts 2009 modtog indklagede ikke efterfølgende tilbagemelding, herunder returnering af regnskaber. Anmodningen om, at erklæringen efter anpartsselskabslovens 59 blev underskrevet uden datering, skal ses på baggrund af formuleringen af anpartsselskabslovens 59, stk. 2, hvorefter erklæringen skal fremsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest to uger efter underskrivelsen, men hvor det samtidig af bestemmelsen fremgår, at erklæringen skal vedlægges en erklæring fra Told- og 5

6 Skattemyndighederne om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende selskabet - skattekvittance. Erfaringen viser, at det ofte er vanskeligt at få denne skattekvittance inden for en frist på 14 dage, og der var derfor ikke tale om, at Mommo Trans ApS skulle underskrive noget in blanco. Indklagede har endvidere anført, at han ikke på noget tidspunkt har tilbageholdt dokumenter eller bilag tilhørende klager, og indklagede er ikke i besiddelse af sådanne bilag. Indklagede har pr. kulance fremsendt kreditnota til indklagede på restskylden. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvis bemærkes, at klager over revisors vederlag ikke kan indbringes for nævnet, jf. 43, stk. 3, i revisorloven. Klagepunkt 5 vedrørende indklagedes fakturering afvises derfor i medfør af 7, i Bekendtgørelse om Revisornævnet. Nævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsarbejde, jf. revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2 og 3. Efter revisorlovens forarbejder må nævnets kompetence imidlertid anses for at omfatte hele processen fra opdragets afgivelse over de enkelte undersøgelser til den endelige erklæring samt under forudsætning af, at en klage herom fremsættes i tidsmæssig sammenhæng hermed - revisors tilbageholdelse af bilagsmateriale. Da indklagede har påtaget sig at udføre erklæringsarbejde for klager, er nævnet således kompetent til at behandle de øvrige klagepunkter. Således som sagen er forelagt for nævnet og efter det af indklagede anførte, findes det ikke godtgjort, at indklagede har ydet fejlagtig rådgivning vedrørende lukningen af Mommo Trans ApS, eller at indklagede har udvist forsømmelighed i forbindelse med sagsbehandlingen i øvrigt, herunder ved fremsendelse af erklæring efter anpartsselskabslovens 59 med anmodning om underskrift uden datering. Det findes ej heller godtgjort, at indklagede har tilbageholdt bilagsmateriale tilhørende klager. Indklagede frifindes således for klagepunkterne 1 4. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registrerede revisor Kim Østergaard, frifindes. Klagepunkt 5 afvises. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 6

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere