Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark."

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET J.nr SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Følgende dagsorden var til behandling: 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Formand Boie Jørgensen, (l2b), Dennis Ziegler, (lob). Valgene gælder for 2 år. Sabidin Ibisi, (loa), der ønsker at udtræde af bestyrelsen. 7. Valg af l suppleant. På valg er: Hans Jørgen Jepsen, (32A). 8. Valg af administrator. 9. Valg afrevisor. På valg er: Lis Jørgensen, (12B). 10. Eventuelt. Ad l. Til dirigent valgtes advokat Sten Corfix Jensen der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden. Beretningen er vedlagt referatet i kopi. Det blev drøftet, at Faxe kommune havde påtaget sig udbedring i forhold til kloak, hvorfor kloakproblemer fremadrettet skal løses med kommunen. Der blev opfordret til hensynsfuld kørsel og parkering, det blev i forbindelse hermed påtalt, at parkering ved Claus og Mette gjorde udsyn og oversigt meget vanskelig, og derfor indebar risiko for alvorlig personskade.

2 ADVOKATFIRMAET 2. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. Ad 3. Advokat Sten Corfix Jensen forelagde regnskab og værdiansættelse. Efter gennemgangen godkendtes regnskabet, herunder også værdierne for andelsboligerne, udregnet på baggrund af kostprisen. Prisfastsættelsen ved erhvervelse af andelsbolig sker på grundlag af det på seneste generalforsamling godkendte regnskab. Disse værdier er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Ad 4. Advokat Sten Corfix Jensen forelagde drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af boligafgifterne. Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Indkomne forslag. Der var ingen forslag til behandling. Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg var Formand Boie Jørgensen, (l2b), Dennis Ziegler, (lob). Boie Jørgensen genopstillede Dennis Ziegler genopstillede Valgene gælder for 2 år. som formand, og genvalgtes enstemmigt. og genvalgtes enstemmigt. Sabidin Ibisi, (loa), ønskede at udtræde af bestyrelsen. Jeanette (32B) opstillede og valgtes enstemmigt. Ad 7. Valg af l suppleant: På valg var Hans Jørgen Jepsen, (32A). Hans Jørgen Jepsen genopstillede og genvalgtes enstemmigt. \ Ad 8. Som administrator genvalgtes Advokatfirmaet Svendsen. Ad 9. Valg af revisor

3 ADVOKATFIRMAET 3. På valg var Lis Jørgensen, (l2b). Lis Jørgensen genopstillede og genvalgtes enstemmigt. Valget gælder for l år Ad 10. Eventuelt. Muligheden for en vej fest blev drøftet. Generelt var stenmingen for afholdelse af en sådan, dog ønskede ingen til referat at indgå i et egentligt festudvalg. Der blev givet en generel opfordring til, at alle andelshavere forsat kunne hjælpe hinanden, navnlig hvor opgaver på grund af alder, eller anden svækkelse kunne være blevet svære at løse uden hjælp. Bestyrelsen oplyste, at turnus omkring pasning af fællesarealer ville blive fortsat, og at listen snart ville komme rundt til andelshaverne. Bestyrelsen henviste på ny til foreningens hjemmeside, hvor andelshaverne kunne finde relevante oplysninger om andelsboligforeningen, herunder vedtægter, husorden referater mv. Advokatfirmaet Svendsen yder fortsat den service, at andelshaverne kan rette henvendelse til firmaet og på samme måde som i advokatvagten få gratis råd om f.eks. oprettelse af testamenter, dødsboer O.s.V.Hvis man har et spørgsmål, kan man rette henvendelse til kontoret på , som derefter vil sørge for forbindelse til rette advokat. Generalforsamlingen hævet. ~ Bestyrelsen, den 15,!'VI-øg,t~{3. u '''''L--r v- orfix Jensen gent \.

4 Bestyrelsens beretning Terslev Skovpark 2013 Vores lille forening kan fejre endnu en "fødselsdag", og som det fremgår af det omdelte regnskab går det den rigtige vej. Samtlige 17 huse er beboet af andelshavere, og vores restance har siden sidste generalforsamling været i nul. Det giver ro, balance og tryghed, og som i enhver lille familie er det de 3 sikre grundsten for et godt sammenhold. Ved sidste generalforsamling lovede vi hinanden, at nr. 14B skulle være solgt inden Sankt Hans, og det overholdte vi. Overdragelsespapirerne lyder på den 15. juni 2012, og selvom det snart er 1 år siden, vil bestyrelsen benytte lejligheden til at byde Helena og Bjarne velkommen i vores lille familie. Ja, vi siger vores lille familie. Vi er bare 17 huse, der ligger forholdsvis tæt, og ligesom i enhver anden familie kommer der engang imellem uoverensstemmelser. I vores respektive familier diskuterer vi af og til, men vi finder som regel en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter. Vi rekvirerer ikke et bestyrelsesmedlem eller politiet for at blive enige. Men når en kører for stærkt igennem bebyggelsen, naboen er grov i munden, hunden gør, børnene råber og leger eller anlægget afprøves, så ser man desværre ikke naboerne som familiemedlemmer, men som nogle idioter, bestyrelsen skal "banke på plads". Og uanset om det er hverdag, weekend, dag eller aften bliver vi i bestyrelsen kontaktet, for nu skal der gøres noget. Endnu engang vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at bestyrelsesarbejdet ikke er et aflønnet job, og vi står ikke til rådighed i døgnets 24 timer, og man bliver bestemt ikke udlært vagt eller politimand, bare fordi man er blevet valgt ind i en bestyrelse. Såfremt der er uoverensstemmelser af en sådan karakter, at man ikke kan snakke sammen skriftligt fremsende en klage til bestyrelsen, der ved næste bestyrelsesmøde vil undersøge karakter, at bestyrelsen skal gå ind i sagen. Den pågældende andelshaver, der har indgivet bestyrelsesmødet modtage et skriftligt svar. Dette er en helt almindelig procedure indenfor har valgt en bestyrelse, men I har ikke valgt et politihold, der står til rådighed i døgndrift. Alle har modtaget både foreningens vedtægter og foreningens om problemet, skal man om klagen er af en sådan klagen, vil efter andelsboligforeninger. I husorden. Disse 2 dokumenter er foreningens lov, som vi alle skal efterleve. Heraf fremgår det også, at bestyrelsens fornemste job er at sørge for foreningens ve og vel, at budgettet holdes, at foreningens huse og fællesarealer ikke forfalder, og at hver enkelt andelshaver, som det står foreskrevet, holder boligerne og de tildelte fællesarealer vedlige, så foreningen fremstår som en velplejet helhed. Desværre har der været sket nogle tiltag, der ikke har været efter "bogen", så derfor vil vi lige gentage. Det er tilladt at foretage ændringer af boligen, men først når bestyrelsen har godkendt ændringen, og tilsvarende skal det færdige resultat godkendes af bestyrelsen. Vi har kun brugsret til boligerne, det er andelsboligforeningen, der ejer dem. Er der problemer med varmesystemet eller afløbet, må andelshaverne ikke selv kontakte fagfolk, og ej heller forsøge at løse problemet selv. Dette SKAL ALTID GÅ GENNEM BESTYRELSEN. Springer der et vandrør, så \ hovedhanen skal lukkes straks, hænger der en hovednøgle på mit skur i nr. 12B. Af Husordenen fremgår det, hvem fra bestyrelsen, der skal kontaktes, når og hvis der sker skader på husene. Varmeproblemer, kloakproblemer og forsikringsskader. Dennis Ziegler i nr. lob kan kontaktes mellem og mellem Sidste år lavede bestyrelsen i beretningen en oversigt over svar på de mest stillede spørgsmål og manglende henvendelse ifm. ændringer. Da det fortsat er de samme spørgsmål/mangler vi kæmper med, kommer oversigten her igen.

5 Samtlige ændringer skal godkendes af foreningens bestyrelse. Her tænkes på opsætning af brændeovne, væsentlige ændringer inde i boligerne, opsætning af skure, drivhuse, hegn og lignende. Kræver ændringen en byggetilladelse fra Faxe kommune, sørger andelshaveren selv for at indhente en sådan, der skal forevises bestyrelsen inden ændringerne påbegyndes. Hver i sær sørger for at holde vores haver i en sådan stand, at det ikke er til gene for andre. Hegn og hække i naboskel må ikke overstige 1,80 m. Hunde holdes i snor, og efterladenskaber samles op. Luk vinduer og døre, hvis I skal høre høj musik. Husdyr er dejlige, men ikke hvis de genere naboerne ved at gø hele dagen. Gør de det, må man holde sine husdyr indendørs. Vores vej er en stillevej, hvor der henstilles til bilejerne at køre med meget lav hastighed. Hvilket vi også, som beboere, og har pligt til at sørge for, at vores gæster overholder. Heldigvis har vi fået mange børn i foreningen, men forældrene har pligt til at passe på de små, og lære dem at se sig for, når de leger på vejen. Parkering er et problem, for mange har mere end 1 bil. Parker derfor med omtanke. Der skal til enhver tid være plads til, at et udrykningskøretøj og/eller renovationsbilen kan komme forbi. Også her er det ligeledes vores pligt, som beboer, at sørge for at vores gæster også overholder dette. En af de sager, der lige fra foreningens start har forvoldt os megen gene og irritation er kloakproblemerne fra husene 30A-B og 32A-B. Bestyrelsen har løbende haft korrespondance med Faxe Kommune tidligere Haslev Kommune, og her inden Jul lykkedes det. Vi har fået et dokument, hvoraf det fremgår, at det efterfølgende er Faxe Kommunes problem. Derfor er det også meget vigtigt, at vi ikke bare selv rekvirerer håndværkere til udbedring af fremtidige kloakproblemer, men kontakt Dennis, når / hvis I konstaterer problemer. I har også i det sidste år været med til at male vores træværk, både skure og udhængsbrædder og det forløb fint. Her i foråret har vi fået repareret vores vej ved indkørslen til Terslev Skovpark med ny asfalt, og der er blevet opsat et 15 km skilt, som skal overholdes. En anden af bestyrelsens vigtige opgaver er at indkalde til de 2 årlige arbejdsdage i foreningen, og i år falder de på flg. datoer: Lørdag den 4. maj kl Lørdag den 7. september kj Jfr. Husordenen er der mødepligt. Bestyrelsen er ofte blevet kontaktet af andelshaverne omkring vejfester og lignende hyggearrangementer. Hertil kan vi kun sige: I skal være meget velkommen til at genoptage vores gamle vejfestarrangementer - børnearrangementer eller andre former for fællesarrangementer. Bestyrelsen vil selvfølgelig bakke op om projekterne og deltage, så vidt det er os muligt, men bestyrelsen ønsker ikke at gå ind som primusmotor for arrangementerne. Punktet kan evt. tages op under eventuelt, hvis der er interesserede ildsjæle. Til sidst vil jeg bede jer om at skrive jeres telefon nr. på denne seddel inden I går hjem, da vi skal have vores varmtvandsbeholdere afkalket og I vil få besøg fra uge 19 (6. maj.) P.E. Larsen vil sørge for tilrettelæggelsen af forløbet.