August Topdanmarks H resultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat"

Transkript

1 August 2011 Topdanmarks H resultat 1

2 Highlights H Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring 1,5 % og Livsforsikring -4,4 % Q Resultat efter skat på 301 mio. kr. (resultatet i Q var på 94 mio. kr.) CR på 86,6 (Q2 2010: 87,9) For hele 2011 er den forudsatte CR øget fra omkring 91 til pga. skybrudsskader og et lavere renteniveau. Dette er ekskl. evt. afløb i H Den modelmæssige resultatprognose for 2011 nedjusteres med 250 mio. kr. til mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet for 2011 er sænket med 200 mio. kr. til 1,2 mia. kr. (buy-back yield på 9,8 %) Der resterer 323 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for

3 Resultatudvikling før skat (i mio. kr.) H H H Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselskab mv. H

4 H Udvikling i skadeforløbet 4 Afløb Genforsikring Arbejdsskade H H ,8 5,3 0,9 0,7 0,7 0,5 1,1 0,5 73,8 H Vejrligs-relaterede skader Pris-forhøjelser SUL bilforsikring præmieregulering H Vejrligsrelaterede skader Prisforhøjelser SUL før afløb Bilforsikring Præmiereguleringer 0,5 Afløb Genforsik- Arbejdsring ekskl. skade storm H1 2011

5 Topdanmark - Eksempler på udvikling i erstatningsudgifter 250 Brandskader (mio. kr.) 250 Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Motorskader (mio. kr.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 5

6 Præmievækst i skadeforsikring % 8 6,6 6 4, ,9 0,8 1,5 1 pp 1-2 Salg af Nykredit arbejdsskade + SUL ifm. afgang af en stor Liv-kunde , H E -3,2 6

7 Sammenligning - combined ratio inkl. og ekskl. afløb (dansk forsikring) 105,2 100,9 103,9 101,2 99,7 101,1 93,6 91,1 95,7 93,3 91,1 93, ,6 99,9 101,4 97,6 98,0 98,2 94,9 89,8 8,6 90,1 91,6 1) H ) Skandinavisk forretning 7

8 Skybrudsskader i 2011 Estimerede skybrudsskader i Q (2. og 3. juli) 600 mio. kr. Selvbehold 50 mio. kr. Reinstatement 60 mio. kr. Nettoudgift 110 mio. kr. 110 mio. kr. Skybrudsskader i Q mio. kr. 116 mio. kr. Forudsatte vejrligsrelaterede skader i Q2-Q mio. kr. Afvigelse i forhold til forudsatte vejrligsrelaterede skader Q2-Q mio. kr. Yderligere skybrudsskader op til 50 mio. kr. vil være dækket af genforsikringen Må forvente skærpede genforsikringsbetingelser i form af prisforhøjelser, øget selvbehold m.m. Topdanmark vil derfor stille nye krav til sikring mod vandskader, begrænse dækningen, foretage selektive prisforhøjelser 8

9 Forudsat CR for % ~91 0,4 0,5 0, Forudsat CR i Q rapporten Forudsat CR i årsrapporten for 2010 Afløbsgevinster Større omfang af vejrligsskader end forudsat Større omfang af vejrligsskader end forudsat Diskontering Større forventede udbetalinger på arbejdsskade og SUL CR 2011 CR ekskl. afløb i H

10 Resultat Livsforsikring 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Andet 9 3 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo

11 Udsigter for livsforsikring 2011 Forventer tilbagegang i løbende præmier på 5-8 % Har mistet en storkunde i første kvartal 2011 Porteføljen i Liv I og Liv V opdelt i kontributionsgrupper pr. 1. januar 2011 Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Størrelsen af risikotillægget (rentegrupperne) er øget fra 0,5 % til 0,6 % i Liv I og fra 0,65 % til 0,75 % i Liv V Opdelingen i kontributionsgrupper øger risikoen for, at dele af overskuddet ikke kan indtægtsføres, men overføres til skyggekonto Som konsekvens af den negative udvikling på finansmarkederne er prognosen for skyggekontoen ultimo 2011 hævet fra 25 mio. kr. til 125 mio. kr. Risikotillægget opgøres endeligt i forbindelse med årsrapporten for 2011 Resultatet er meget følsomt over for udsving i investeringsafkastet 11

12 Udstedelse af tier 2 kapital på 400 mio. kr. Venter uændret, at en solvenskapital på 4,5 mia. kr. vil være tilstrækkelig Baseret på godkendelse af intern model Såfremt den interne model ikke bliver godkendt inden primo 2013, vil solvenskravet ligge mio. kr. højere ved brug af standardmodellen Ønsker at tilsikre tilstrækkelig solvenskapital, såfremt den interne model mod forventning ikke skulle blive godkendt til tiden Oplyste i Q1-rapporten, at det var hensigten at udstede tier 2 kapital for mio. kr. Topdanmark Forsikring udstedte tier 2 kapital på 400 mio. kr. den 24. juni 2011 Vilkår: 24. juni juni 2016 : 6,633 % p.a. 24. juni juni 2019 : 3 mdr. CIBOR + 5,25 % p.a. 12

13 Investeringsafkast - for Topdanmark koncernen ekskl. Livsforsikring Beholdning 30. juni mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast H Afkast H mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,3 0,4 2 0, ,1 28 8, ,2 Udenlandske aktier 0,8 0, , , ,8 38 4,6 Stats- og realkreditobligationer 11,7 12,1 3 0,0 80 0, , ,7 Kreditobligationer 0,8 0, ,6 0-0,3 23 3,3 24 3,1 CLO's 0,7 0,8 27 3,8 48 6,2 56 7, ,7 Ejendomme 1,3 1,3 19 1,5 19 1,4 36 2,8 48 3,6 Aktiver vedr. SUL 1,6 1,8 25 1,6 17 0,9 56 3,7 59 3,5 Pengemarked m.m. 2,4 2,9 30 0,9 8 0,2 45 1,3 16 0,7 Rentebærende gæld -1,9-3,2-9 -0, , , ,0 17,8 17,6 12 0, , , ,0 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). Aktieeksponering pr. 30. juni: 909 mio. kr. 13

14 27 år 28 år 29 år 30 år Udviklingen i den justerede rentekurve 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, måneder 6 måneder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år

15 Modelmæssig resultatprognose for 2011 Mio. kr Prognose for maj 2011 Prognose for august 2011 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 73 kr. 15

16 Tilbagekøbspotentiale 2011 Mio. kr Skønnet nødvendig solvenskapital Før vækst Ansvarlig lånekapital Forsikring -250 Nødvendig solvenskapital Holding Egenkapital ultimo Hybridkapital 404 Immaterielle aktiver Overskudskapital ultimo 2010: 267 Forventet overskud efter skat (middelværdi) Ændring immaterielle aktiver 30 Bevægelser på egenkapitalen 150 Forventet kapitaldækning ultimo Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Eventuelt solvenskapitalkrav ud over mio. kr. i 2012 vil blive dækket gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. I den forbindelse har Topdanmark Forsikring udstedt 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step-up i 2015 og udløb i 2018 og 400 mio. kr. lånekapital med step-up i 2016 og udløb i Disse udstedelser er et beredskab i forbindelse med overgangen til S2 og vil derfor ikke blive indregnet i tilbagekøbspotentialet før det faktiske S2-solvenskrav er kendt. 16

17 Tilbagekøbet for 2011 Sænket med 200 mio. kr. til 1,2 mia. kr. Tilbagekøbet for 2011 er sænket med 200 mio. kr. til 1,2 mia. kr. Buy-back yield på 9,8 % Der er pt. tilbagekøbt aktier for 877 mio. kr. Der resterer således 323 mio. kr. af tilbagekøbet for 2011 Topdanmark har siden 1998 annulleret 64,1 % af de udestående aktier Gennemsnitskurs:

18 Gennemsnitlig udlodningsprocent på 9 % siden 2000 Udlodningsprocent Gennemsnit 8 9, E 18

19 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af halvårsrapporten. 19

20 Bilag 20

21 Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Effektiv kapitalstyring Relativt begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne 21

22 Scenariet under recessionen Recessionens omfang Handlemuligheder: Ekstraordinært omkostningsfokus Udnyttelse af indkøbspower Prisforhøjelser / mikrotarifering Ændringer Renten Skadeinflation (+/-) Mindre at forsikre Konsekvens på den korte bane Indtjeningen helt intakt 1 år senere Større konkurrence i markedet Konsekvens på den lange bane Væksten vender naturligt tilbage Indtjening påvirkes positivt af især: Stigende rente Mindre svindel Nedsættelser på lønsomme områder Time Før Medio 2008 Medio 2010 Efter Medio

23 Finanskalender Finanskalender Delårsrapport kvartal Årsrapport Indsendelsesfrist for emner til dagsordenen på Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport Tilbagekøb af aktier er muligt 31. aug okt nov feb mar apr maj jul Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 02. aug aug okt nov feb mar maj maj jul aug

24 Sammenligning - combined ratio ekskl. afløb (dansk forsikring) 105,2 100,9 103,9 101,2 99,7 101,1 93,6 95,7 91,1 93,0 95,6 94,9 1) H ) Skandinavisk forretning 24

25 Sammenligning - combined ratio ekskl. afløb (koncernniveau) 117,2 110,4 93,6 95,7 91,1 96,1 103,0 96,8 100,9 103,9 101,2 99,7 101,1 94,9 97,0 95,0 94,5 95,7 95,7 104,4 102,3 100,9 98, H

26 Sammenligning - combined ratio inkl. afløb (dansk forsikring) 114,5 98,8 99,9 101,4 97,6 98,0 98,2 102,0 97,0 101,4 102,9 100,7 95,9 103,0 100,6 91,1 93,3 89,8 88,6 90,1 91,6 93,6 93,7 92,7 92,2 91,8 1) 2) H ) Skandinavisk forretning 2) Norden ekskl. Norge primært Danmark. Ikke diskonteret bortset fra arbejdsskade. 26

27 Sammenligning - omkostningsprocent på koncernniveau ~ 25 20,4 20,0 21, ,9 15,4 16,0 16,9 17,0 16,8 18,5 17,6 16,3 17,7 16,5 16,9 17,6 17,2 17, H

28 Nøgletal segmentopdelt Privat Erhverv og Industri Koncern H H H H H H Præmievækst 1,5 1,4 1,5 Bruttoerstatningsprocent 75,2 72,9 77,1 64,7 76,0 69,2 Nettogenforsikringsprocent 1,6 1,7 6,4 8,1 3,8 4,6 Skadeforløb 76,8 74,7 83,5 72,9 79,8 73,8 Bruttoomkostningsprocent 14,7 15,8 16,5 16,3 15,5 16,0 Combined ratio 91,5 90,5 100,0 89,2 95,3 89,8 CR korrigeret for afløb 93,7 89,6 102,5 93,1 97,6 91,1 28

29 Udvikling i stor- og vejrligsrelaterede skader Storskader mio. kr. Mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Bemærkning: Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. omfatter property-skader på Erhverv og Industri Vejrligsrelaterede skader mio. kr. Mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår ) ) ) 2) Bemærkning: Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed. 1) Ekskl. afløbstab og -gevinster. 2) Ekskl. snetryksskader, motor m.v. 29

30 Dekomponering af afløbsresultat Afløbsresultater f.e.r. H1 H1 Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar og kasko Andet Afløbsresultat f.e.r. i alt

31 Præmieopdeling Præmier opdelt på segmenter H Præmier opdelt på produkter H ,1 % 55,1 % 8,6 % 31,4 % 44,9 % 10,2 % 16,1 % 26,6 % Privat Erhverv og Industri Privat Motor Erhverv og Industri Landbrug Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 31

32 Trafikuheld - antal skader på person- og varebiler Antal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Forsikring & Pension

33 Antal indbrud i beboelse mv Antal Kilde: Rigspolitiet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

34 Normalafkast i livsforsikring Forudsætninger: Egenkapital i Topdanmark Liv Holding: mio. kr. (1.407 mio. kr. ekskl. NYL og Link) Egenkapitalens investeringsafkast: 4,5 % Omkostningsresultat vedr. salg: -10 mio. kr. Resultat i Topdanmark Link: 8 mio. kr. Resultat i Nykredit Liv: 3 mio. kr. 34

35 Normalafkast i livsforsikring (mio. kr.) Normal afkast Afkast af livsforsikring: Investeringsafkast af egenkapital, 4,5 % 63 Risikoforrentning 150 Salgsomkostningsresultat i Liv I og Liv V -10 Resultat i Topdanmark Link 8 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring m.v.) 27 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden

36 CDO s afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv Mio. kr. Q Q H H Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 30. juni AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

37 Udvikling på kreditmarkedet 37

38 Kreditmarkedet 38

39 CLO Tranche Prices 39

40 Betydning af en rentestigning Effekt af rentestigning 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden % 5 Renteændringer påvirker ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver 4 3,4 3,7 3,9 4,1 Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,2 pp svarende til ca. 110 mio. kr. før skat Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr ,3 1,7 2,4 2,7 0 8/2011 8/2012 8/2013 8/ mdr. forwardrente 10-årig forwardrente 40

41 Distributionskanaler Skade 2010 Liv % 5 % 7 % 38 % 28 % 35 % 20 % 20 % 6 % 33 % 4 % Assurandører Butikker Assurandører Danske Bank Danica Pension Andre (banker m.v.) Telefonsalg m.v. Mæglere Mæglere Bilforhandlere Hovedkontoret 41

42 Markedsandele Øvrige 16,4 % Skadeforsikring 2010 Tryg 20,8 % GF Forsikring 3,1 % Alka 3,5 % Lærerstanden 3,9 % If 5,3 % Topdanmark 18,0 % Gjensidige 5,8 % Alm. Brand 10,0 % Codan 13,2 % Livsforsikring 2010 Øvrige 5,0 % AP Pension 5,5 % Pension-Danmark 11,2 % PFA 23,1 % Industriens Pension 6,7 % Topdanmark 3,7 % Danica 16,5 % PenSam 4,8 % SEB Pension 4,6 % Sampension 8,6 % Nordea 10,3 % 42

43 Topdanmarks succeskriterier Distributionskraft Kundetilfredshed Prissætning Effektivitet 43

44 Økonomiske mål Topdanmarks operationelle mål på skadeforsikring er: Præmievækst Væksten i bruttopræmieindtægten skal ligge 1 pp over den almindelige indeksering korrigeret for eventuelle prisjusteringer Omkostningsprocent Omkostningsprocenten skal være lavere end det generelle niveau på det danske marked Indtjening En overskudsgrad på 10 %. Det svarer ved det nuværende renteniveau til en combined ratio på omkring 91 ekskl. afløbsresultet 44

45 Normalindtjening (mio. kr.) Skade CR = 91 8,7 mia. x 9 pp 780 Afløb (CR-effekt 1,5 pp) 8,7 mia. x 1,5 pp 130 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. x 2 % 80 Liv inkl. Kapitalforvaltning (Liv) 250 Risikopræmieaktiver 5 mia. x 2 % etc. 100 Aktier 0,8 mia. x 7 % 60 Resultat før skat Skat -350 Resultat efter skat

46 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal fra og konsensus for Hovedtal: Konsensus Bruttopræmie, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskabet mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS 90,9 75,0-12,0 92,2 77,2 73,0 98,0 Skadeforløb 71,4 69,8 67,7 76,2 77,9 74,9 74,1 Omkostningsprocent 14,6 14,5 14,7 14,9 15,4 16,0 15,9 Combined ratio 86,0 84,3 82,4 91,1 93,3 90,7 90,0 46

47 Macroeconomics for Danmark % 2012E 2011E GDP growth 1,6 1,1 Private consumption 1,4-0,6 Public consumption 1,4 0,2 Export 1,7 6,4 Inflation 2,0 2,8 Unemployment rate 6,4 6,1 Gross public debt 46,1 43,8 Current account % of GDP 4,8 5,5 House prices -3,0-3,6 Source: Danske Research (www.danskebank.com/danskeresearch) 47

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere