TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPDANMARKS 2013 RESULTAT"

Transkript

1 TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1

2 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster: 95,0 (2012: 90,3) De vejrligsrelaterede skader påvirkede combined ratio negativt med 3,9 pct.point (2012: 0,5 pct.point) Præmievækst: Skadeforsikring 1,5 % og livsforsikring 14,8 % Q Resultat efter skat faldt med 44,7 % til 251 mio. kr. Resultat pr. aktie faldt med 38,9 % til 2,2 kr. CR: 100,4 (Q4 2012: 88,2) De to storme medførte nettoudgifter på 330 mio. kr. svarende til en negativ påvirkning af CR på 14,6 pct.point Modelmæssig resultatprognose for 2014 Den forudsatte præmievækst i skadeforsikring er uændret 2-3 % Den forudsatte CR er uændret ekskl. afløbsresultat Den modelmæssige resultatprognose ligger på mio. kr. ~ EPS på 9,4 kr. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbsprogrammet i 2014 ligger på 1,7 mia. kr. (buyback yield på 10,2 %) 2 2

3 RESULTAT OG MODELMÆSSIG RESULTATPROGNOSE Resultat og modelmæssig resultatprognose Prognose 2013 Resultat i delårsrapporten for Resultat Mio. kr kvartal Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat

4 2012 Forsikringsteknisk res ultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselsk ab mv Q Forsikringsteknisk res ultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselsk ab mv. Q RESULTATUDVIKLING FØR SKAT Q Q Forsikringsteknisafkast Investerings- Liv Modersel Q Forsikrings- (skade) skab mv. teknisk resultat resultat 97 Investeringsafkast (skade) Liv Moderselskab mv. Q

5 UDVIKLING I SKADEFORLØBET (%) , ,2 75, Vejrligsrelaterede skader Brand Diskontering Afløb Andet

6 UDVIKLING I SKADEFORLØBET (%) Q Q , , ,3 72,2 Q Vejrligsrelaterede skader Brand Afløb SUL/Ulykke Motor Andet Q

7 ALLAN BODIL 7 7

8 FAKTA OM STORMENE I TOPDANMARK 35,000 30,000 25,000 20, ØKONOMI: Antal storskader*: Allan: 89 Bodil: 25 15,000 10,000 5,000 Anlagte skader Erstatninger: Allan: Godt 600 mio. kr. Bodil: Knap 400 mio. kr. - Allan 28. okt Bodil 5.dec Normal måned *Erstatningsudgiften pr. skade er mere end kr. 8 8

9 VEJRLIGSRELATEREDE SKADER I 2013 Mio. kr. Vejrligsrelaterede skader i Q1-Q3 20 Estimerede bruttoskader ifm. de to storme Selvbehold 200 Reinstatement 64 Skadebehandlingsomkostninger mv. 66 Nettoudgift Samlede vejrligsrelaterede skader 350 Forudsatte normaliserede skader i Ekstraordinære vejrligsrelaterede skader

10 UDVIKLING I MIDDELSKADE OG RISIKOPRÆMIE PÅ HUS- OG INDBOFORSIKRING 130 Husforsikring Indboforsikring Risikopræmie (middelskade x skadefrekvens) Middelskade 10 10

11 STIGENDE RISIKOPRÆMIE PÅ INDBO (KR.) Risikopræmie Udvikling i skadetyper 1, , , Tyveri mm. Brand Elektronik mv. Øvrige

12 UDVIKLING I RISIKOPRÆMIE* PÅ PERSONBILER * (middelskade x skadefrekvens) 12 12

13 TOPDANMARK - EKSEMPLER PÅ UDVIKLING I ERSTATNINGSUDGIFTER Brandskader, brutto (mio. kr.) Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Motorskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt

14 UDVIKLING I COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) ,0 91,

15 UDVIKLING I PRÆMIEINDTÆGT 2013 OG Q % % 0,5 0,6 0,3 0,6 1,0 1,0 0,4 2,4 0,4 1,5 0,4 1,0 1,3 0 0 Q Privat Erhverv Motor SUL og & arbejdsløshed Industri Arbejdsskade Præmievækst Privat Erhverv Motor Ulykke SUL og Andet Præmievækst & arbejdsløshed Industri 15 15

16 85 FORUDSAT CR PÅ FOR 2014 EKSKL. AFLØBSRESULTAT % 95,0 2, ,5 CR for 2013 Vejrligsrelaterede skader over normalniveau Prisforhøjelser, ændrede dækninger, omkostningsbesparelser Forudsat CR for 2014 ekskl. afløb Forudsætninger for CR i 2014 Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede skader på 170 mio. kr. Et renteniveau svarende til rentekurven 21. februar 2014 En omkostningsprocent på under

17 EKSEMPLER PÅ LØNSOMHEDSFORBEDRENDE TILTAG Prisforhøjelser Individuelle prisforhøjelser på Indbo Erhverv & Industri Generelle prisforhøjelser på SUL Rejseforsikringer Ændrede dækninger Indboforsikring Elektronikforsikring Omkostningsbesparelser Outsourcing af IT-mainframe Bedre udnyttelse af indkøbspower Salgsorganisation på plads 17 17

18 FORUDSÆTTER PRÆMIEVÆKST PÅ 2-3 % I 2014 Effekt af automatisk prisindeksering 0,9 % + Styrket distributionskraft på privat-, landbrugs- og det nedre erhvervsmarked - Økonomiforbedringstiltag Samlet forudsat præmievækst 2-3 % 18 18

19 FORBEDREDE KUNDEMÅLINGER Utilfredse kunder Ambassadører Kilde: ASMA telefonmålinger pr. 31. december

20 EFFEKT AF EN RENTESTIGNING Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK Renteændringer påvirker ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,3 pp svarende til 88 mio. kr. før skat % 2,0 2,3 2,5 2,8 Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr. 0,8 1,3 0,2 0,3 2/2014 2/2015 2/2016 2/ mdr. forwardrente 10-årig forwardrente 20 20

21 UDVIKLINGEN I DEN JUSTEREDE RENTEKURVE 21 21

22 Investeringsafkast - for Topdanmark-koncernen ekskl. livsforsikring Investeringsafkast Beholdning 31. dec mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast 2012 Afkast 2013 mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0, ,6 34 7, , ,2 Udenlandske aktier 0,7 0,8 28 3,3 53 6, , ,1 Stats- og realkreditobligationer 11,4 11, ,2 59 0, , ,6 Kreditobligationer 0,6 0,5 28 5,2 1 0, ,2 38 6,8 CDO's 0,8 0, ,8 53 6, , ,4 Ejendomme 1,4 1,4-7 -0,5 15 1,1 33 2,4 75 5,4 Aktiver vedr. SUL 2,1 2,0 56 2,8 29 1, ,1 98 4,8 Pengemarked m.m. 2,3 2, , ,5 7 0, ,1 Ansvarlig lånekapital -1,2-1, , , , ,3 Rentebærende gæld -0,4-0,7-2 -0,2 1 0,1-11,0-0,6-5 -0,8 18,2 17, , , , ,1 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring)

23 RESULTAT - LIVSFORSIKRING Resultat Livsforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Investeringsafkast Risikoforrentning Overført skyggekonto Andet Resultat af livsforsikring Maksimal skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultimo Investeringsafkast i Topdanmark Liv Holding og resultat i Nykredit Livsforsikring er flyttet fra Andet til Investeringsafkast. Sammenligningstal er tilpasset

24 LIV UDVIKLING I BRUTTOPRÆMIER Mio. kr. 4,000 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600 1, ,157 2,134-1,0% % stigning 1, ,6% 3,059 3,511 14,8% 0 Løbende Indskud I alt 24 24

25 LIVS KONKURRENCEDYGTIGHED PÅ PLADS Sammen med AP Pension er Topdanmark blandt de tre selskaber, hvor opsparingen er blevet forrentet BEDST i år Ålund Nr. 1 - fire gange i træk Succes med Topkunde Indehaverpension Omkostningsreduktion 25 25

26 UDSIGTER FOR LIVSFORSIKRING 2014 Forbedret konkurrenceevne i løbet af 2013 Forudsætter fremgang i løbende præmie på 0-5 % i 2014 (2013: -1,0 %) Der forudsættes indtægtsførsel af den fulde risikoforrentning fra alle rentegrupper på mio. kr. Den maksimale skyggekonto ultimo 2014 forventes øget til mio. kr. som følge af underskud i enkelte omkostnings- og risikogrupper. Begrebet skyggekonto forventes afviklet ved udgangen af Det vides ikke, hvad der træder i stedet En mulighed er, at den del af skyggekontoen, som med rimelighed forventes indtægtsført efter de gældende regler, vil indgå som en primopostering på egenkapitalen i 2015 I så fald vurderer Topdanmark, at skyggekontoen vil skulle nedskrives til ca. 10 mio. kr. Risikoforrentning og skyggekonto opgøres endeligt i forbindelse med årsrapporten for

27 MODELMÆSSIG RESULTATPROGNOSE FOR 2014 Resultatprognose 2014 Resultat Mio. kr Prognose februar 2014 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 9,4 kr

28 TILBAGEKØBSPOTENTIALE 2014 Mio. kr Egenkapital ultimo Hybridkapital 407 Immaterielle aktiver Forventet overskud efter skat 2014 (middelværdi) Ændring immaterielle aktiver 0 Bevægelser på egenkapitalen (især udstedelse og udnyttelse af optioner) Forventet kapitaldækning ultimo Skønnet nødvendig S2-solvenskapital Ansvarlig lånekapital Forsikring -250 Nødvendig solvenskapital Holding Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Tilbagekøb Eventuelt behov for solvenskapital ud over mio. kr. vil blive dækket gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. I den forbindelse har Topdanmark Forsikring udstedt 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step up i 2015 og udløb i 2018 og 400 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step up i 2016 og udløb i Disse udstedelser anses for beredskab i forbindelse med overgangen til S2 og vil derfor ikke blive indregnet i tilbagekøbspotentialet før det faktiske S2-solvenskrav er kendt

29 TILBAGEKØB PÅ 1,7 MIA. KR. I 2014 Det realiserede tilbagekøb for 2013 udgjorde mio. kr. Buy-back yield på 11,1 % For 2014 ligger tilbagekøbsprogrammet på 1,7 mia. kr. Heraf er 414 mio. kr. overført fra 2013 Der er pt. tilbagekøbt aktier for 218 mio. kr. Der resterer således mio. kr. af tilbagekøbet for 2014 Tilbagekøbet på 1,7 mia. kr. svarer til en buy-back yield på 10,2 % Fra 2000 til 2013 har det gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9,5 % Topdanmark har siden 1998 annulleret 69,7 % af de udestående aktier Gennemsnitskurs:

30 GENNEMSNITLIG UDLODNINGSPROCENT PÅ 9,5 ( ) Udlodningsprocent , Gennemsnit ,1 10, E 30 30

31 UDVIKLING I TOPDANMARKS AKTIEKAPITAL OG KURS Udvikling i Topdanmarks aktiekapital og kurs ultimo hver periode Aktiekapital (stk. aktier) Aktiekapital (stk. aktier) Ultimokurs Kurs 450,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

32 NYT BESTYRELSESMEDLEM Bestyrelsen indstiller at adm. direktør i If, Torbjörn Magnusson, indvælges i bestyrelsen If s aktiepost i Topdanmark repræsenterer 28 % af stemmerne Derfor naturligt, at If bliver repræsenteret i bestyrelsen Topdanmarks strategi og formandskab er uændret If/Sampo har ikke købt aktier i Topdanmark siden maj 2011 Business as usual 32 32

33 DISCLAIMER Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Investor Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten

34 BILAG 34 34

35 FINANSKALENDER Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Halvårsrapport Delårsrapport kvartal Tilbagekøb af aktier er muligt 12. mar apr maj jul aug okt Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 11. feb mar apr maj jul aug okt nov

36 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Effektiv kapitalstyring Begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen vedtægtsmæssig beskyttelse mod en overtagelse 36 36

37 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) (DANSK FORRETNING) ,0 91, , ,4 1) 1) Skandinavisk forretning fra 2009 til H

38 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO EKSKL. AFLØB (KONCERNNIVEAU) , Topdanmark Tryg Codan 1) Alm. Brand Gjensidige If GF 1) Alka Lærerstanden 1) Købstæderne 1) 1) Fra 2009 til H

39 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO INKL. AFLØB (DANSK FORRETNING) , Topdanmark Tryg Codan 1) Alm. Brand Gjensidige 3) If GF 2) Alka Lærerstanden 2) Købstæderne 2) 1) Skandinavisk forretning fra 2009 til H ) Fra 2009 til H ) Norden ekskl. Norge primært Danmark. Ikke diskonteret bortset fra arbejdsskade 39 39

40 SAMMENLIGNING OMKOSTNINGSPROCENT (KONCERNNIVEAU) , Topdanmark Tryg Codan Alm. Brand Gjensidige If 1) 1) Fra 2009 til H

41 NØGLETAL - SEGMENTOPDELT Privat Erhverv og Industri Koncern Præmievækst 2,4 0,3 1,5 Bruttoerstatningsprocent 72,7 74,5 67,0 87,5 70,0 80,4 Nettogenforsikringsprocent 0,5-2,5 4,2-8,1 2,2-5,0 Skadeforløb 73,2 72,1 71,2 79,4 72,2 75,4 Bruttoomkostningsprocent 16,2 16,9 15,3 15,4 15,8 16,2 Combined ratio 89,4 88,9 86,5 94,8 88,0 91,5 CR korrigeret for afløb 90,1 92,9 90,8 97,6 90,3 95,

42 VÆRDISKABELSE Distributionskraft Kundetilfredshed Prissætning Effektivitet 42 42

43 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Premium profile (%) Combined ratio Age of policies number of years Age of policies number of years Total = 100% Weighted CR Total =

44 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Accumulated profit shows result of new business after x years Profit (DKKm) Accumulated profit (DKKm) (20) (40) (60) (80) 0 (50) (100) Age of policies number of years (100) Age of policies number of years Total = DKK 100m Profit 20+ = DKK 100m Milestones 44 44

45 NORMALINDTJENING Mio. kr. Skade CR = 91 9,1 mia. kr. x 9 pp 820 Afløb (CR-effekt 1,7 pp) 9,1 mia. kr. x 1,7 pp 160 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. kr. x 1 % 40 Liv 225 Moderselskab m.m. 30 Risikopræmie aktiver 5 mia. kr. x 2 % 100 Aktier 0,8 mia. kr. x 7 % 55 Resultat før skat Skat -350 Resultat efter skat

46 SÅDAN KAN DER TJENES PENGE PÅ SKADEFORSIKRING Forudsætninger: Egenkapital 40 % af præmieindtægterne Combined ratio 91,0 (skader + omkostninger) / præmieindtægt Renteindtægt på præmiehensættelser svarende til 0,5 % af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 % Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 0,5 100,5 Udgifter 91,0 9,5 ~ ROE = 24 % Afkast af egenkapitalen: 5 % ROE (egenkapitalforrentning) før skat 29 % 46 46

47 UDVIKLING I STOR- OG VEJRLIGSRELATEREDE SKADER Storskader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Bemærkning: Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. omfatter property-skader på Erhverv og Industri. Vejrligsrelaterede skader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår ) Bemærkning: Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed. Inkl. afløbsgevinster/-tab i tidligere år. 1) Ekskl. snetryksskader, motor mv

48 DEKOMPONERING AF AFLØBSRESULTAT Afløbsresultat f.e.r. 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar/-kasko Andet Afløbsresultat f.e.r., i alt

49 AFLØBSRESULTAT F.E.R. I PROCENT AF PRÆMIEINDTÆGTEN 3,

50 PRÆMIEOPDELING Præmier opdelt på segmenter 2013 Præmier opdelt på produkter ,3 % 45 % 55 % 8,1 % 33,1 % 16,4 % 10,7 % 25,4 % Privat Erhverv og Industri Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 50 50

51 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Forudsætninger: Nødvendig egenkapital i Topdanmark Liv: mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 4,0 % CR syge- og ulykkesforretningen 95,0 % Indtjening kapitalforvaltning 0,2 % 51 51

52 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Mio. kr. Normal afkast Afkast af livsforsikring: Investeringsafkast af egenkapital 4,0 % 60 Risikoforrentning 146 Resultat af forsikringer uden for kontribution -15 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv ~17 % ROE Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring samt arbejdsløshedsforsikring mv.) 38 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~23 % ROE 52 52

53 SOLVENS EIOPA har anbefalet de nationale finanstilsyn at præimplementere dele af SII pr. 1. januar 2014 Intern model kan anvendes pr. 1. januar 2014 Vil ikke kræve formel godkendelse fra DFSA Kapitalelementer kan indregnes fra 1. januar 2014 Herunder en del af det forventede fremtidige overskud Topdanmark anser fortsat en solvenskapital på 4,7 mia. kr. som tilstrækkelig 53 53

54 TOPDANMARK HAR TILSTRÆKKELIGT KAPITALBEREDSKAB Solvensdækning ultimo 2013 Mio. kr. Nødvendig kapital med intern model Evt. yderligere nødvendig kapital med standardmodellen I alt Kapitaldækning ultimo Tier 2-kapital 250 Tier 2-kapital til beredskab 500 I alt

55 INVESTERINGSAFKAST TOPDANMARK EKSKL. LIVSFORSIKRING % ,

56 CDO S AFKAST OG BEHOLDNINGER CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Mio. kr. Q4 12 Q Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

57 DISTRIBUTIONSKANALER Skade 2013 Liv % 4 % 26 % 35 % 23 % 48 % 5 % 20 % 27 % 6 % Assurandører Danske Bank Telefonsalg mv. Danica Pension Mæglere Bilforhandlere og Home Assurandører Mæglere Andre (banker mv.) Hovedkontor og livsalgskorps 57 57

58 MARKEDSANDELE Skadeforsikring 2012 Livsforsikring ,0 % 19,6 % 6,4 % 4,6% 1,6% 1,3% 0,6% 31,2 % 3,0 % 3,7 % 10,0% 4,5 % 17,4 % 6,1 % 20,2 % 5,6 % 9,5 % 12,6 % 24,1 % Tryg Topdanmark Codan Alm. Brand Gjensidige If Lærerstanden Alka Forsikring GF-Forsikring Øvrige PFA Nordea Liv & Pension SEB Pension Skandia Alka Liv Danica Pension AP Pension Topdanmark Liv Alm. Brand 58 58

59 SKATTEFORDEL VED TILBAGEKØB VS. UDBYTTE Indekseret værdi efter skat År Tilbagekøb Udbytte Forudsætninger: Afkast 9 % p.a., udlodning af hele overskuddet, investors skattesats 42 %, ingen transaktionsomkostninger. Værdien af udbytter efter skat geninvesteres

60 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal for og konsensus for Hovedtal: Konsensus * 2015* Bruttopræmieindtægter, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS 9,2 7,7 7,4 14,2 12,5 8,9 8,3 Skadeforløb 76,2 77,9 74,6 72,2 75,4 73,6 73,7 Omkostningsprocent 14,9 15,4 15,7 15,8 16,2 16,0 16,0 Combined ratio 91,1 93,3 90,3 88,0 91,5 89,6 89,9 Combined ratio ekskl. afløb 93,6 95,7 92,0 90,3 95,0 91,8 91,7 *Indhentet umiddelbart før offentliggørelse af årsrapporten

61 MACROECONOMICS FOR DANMARK % 2013E 2014E GDP growth 0,3 1,5 Private consumption 0,3 1,1 Public consumption -0,1 0,4 Inflation 0,8 1,6 Unemployment rate 5,7 5,5 General government debt % of GDP 44,0 43,5 General government balance % of GDP -2,2-1,6 Current account % of GDP 5,1 5,2 House prices 2,9 1,9 Source: Danske Research (www.danskebank.com/danskeresearch) 61 61

62 KUNDETILFREDSHED Et mindre fald i starten af året, formentlig som følge af det store pres på vores organisationer som følge af de to storme

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere