Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM"

Transkript

1 Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af optioner og futures på aktier. Denne pjece om optioner skal ses som information til dig, der vil lære mere om optioner, eller til dig, der måske allerede har kendskab, men som ønsker endnu mere fortrolighed med optioner. Ved hjælp af eksempler og illustrationer gennemgås de forskellige muligheder, man som investor kan nyde gavn af ved anvende optioner. Pjecen starter således med at forklare om call-, put,- og indeksoptioner og giver derefter læser indsigt i enkelte af de handelsstrategier, hvori der indgår aktieoptioner. Til sidst findes en guide til, hvordan man som investor kan komme i gang med at handle. Er du efter endt læsning interesseret i yderligere information om optioner og futures, findes meget mere information herom på NASDAQ OMX hjemmeside: Aktieoptioner 1 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvad er optioner?... 3 Køb af call optioner... 6 Køb af put optioner... 8 Salg af call option Salg af put option Indeksoptioner Covered call Protective put Bull spread Bear spread Straddle- Tjen penge uanset om kursen stiger eller falder Strangle Hvordan realiserer jeg gevinst og tab på optioner? Hvordan kommer jeg i gang? Options- og futuresmarked Markedspladsen Clearing Aktører Quick Facts - Optioner på danske aktier Quick Facts Optioner på OMXC Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 2 8/6/09 12:30:24 PM

3 Hvad er optioner? Hvad er en option? Ordet option betyder ret. Den ret, som optionen giver ejeren (køberen), er retten men ikke pligten, til at købe eller sælge værdipapirer. Optioner giver således køber en mulighed for at springe fra dårlige handler. Call optioner er købsretter, som giver ejeren ret til inden et fremtidigt tidspunkt at købe et værdipapir til en bestemt pris. Call betyder at indløse eller effektuere et krav. I optionskontrakten aftales hvilket aktiv, der skal handles, dette kaldes det underliggende aktiv hvornår handlen kan finde sted, udløbsdatoen hvilken pris, der skal betales, aftalekursen, hvis optionsejeren benytter sin købsret. For denne ret betales en pris, optionspræmien. Det er denne præmie, som handles på børsen. På udløbsdagen er en call option kun noget værd, hvis den giver ret til at købe det underliggende aktiv billigere, end det kan købes på børsmarkedet. Har investor ret til at købe Carlsberg B-aktier til kurs 310 på et tidspunkt, hvor markedskursen er 350, kan han opnå en gevinst på 40 kr. pr. aktie ved at udnytte købsretten. Hvis markedskursen i stedet er 300, vil investor naturligvis ikke benytte sig af sin ret til at købe aktier til aftalekursen 310. Udover købsretter kan investor også erhverve optioner med salgsretter. Put optioner er salgsretter, der giver ejeren ret til på et fremtidigt tidspunkt at sælge et bestemt værdipapir til en bestemt pris. Put betyder at anbringe eller afhænde. Aktieoptioner noteret på NASDAQ OMX Derivatives Markets 1 kan udnyttes i hele kontraktens løbetid (udnyttelsesperioden) med levering af den underliggende aktie. Denne optionstype kaldes amerikanske optioner. Optioner på OMXC20-indekset kan kun udnyttes på udløbsdagen, og der vil så ske automatisk kontant afregning af en eventuel udløbsgevinst. Optioner der kun kan udnyttes ved udløb kaldes europæiske 2 optioner. En aktieoption giver ret til at købe eller sælge 100 underliggende aktier, dog med undtagelse af A.P. Møller - Mærsk B, hvor det kun er en aktie. En indeksoption kontrakt dækker indeksværdien gange 100. Hvilket betyder, at hvis du tænker på indekset som en aktie, giver en indeksoption retten til at købe eller sælge 100 indeksaktier. Hvad kan optioner bruges til? Optioner giver dig mange muligheder for at få den investerings- og risikoprofil, du som investor ønsker. Nogle af de mest almindelige grunde til at anvende optioner er at de giver mulighed for gearing at få en ekstra indkomst på din aktieinvestering at sikre værdien af dine aktiepositioner at begrænse risikoen at de er et alternativ til en direkte investering i aktiemarkedet Optioner giver netop mulighed for præcist og for et lille beløb at få den investering, du ønsker. Netop denne fleksibilitet gør, at mange investorer vælger at anvende optioner i deres investeringer. Køb af call optioner kunne være et eksempel på en investering med en forventning om, at værdien på den underliggende aktie skal stige. Købet af call optionerne kunne også være sket som en sikring fra en aktionær, der ikke længere ønsker kursrisikoen på sine aktier, men stadig ønsker gevinstmuligheden, og derfor sælger aktierne og køber call optioner. 1 NASDAQ OMX Derivatives Markets er et binavn for NASDAQ OMX Stockholm AB 2 Optioner på OMXC20-indekset er europæiske optioner, som først kan udnyttes på udløbsdagen. Dette er ikke umiddelbart en væsentlig forringelse i forhold til amerikanske optioner, idet der kan reageres på ændrede forventninger ved at sælge den allerede købte option Aktieoptioner 3 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 3 8/6/09 12:30:24 PM

4 Investeringsstrategier med optioner kan både ske med enkelte optioner, flere optioner i samme strategi og sammen med aktier. Ligeledes er der forskellige strategier, som passer til investorer med positive, negative eller neutrale forventninger til enkelte aktier eller hele aktiemarkedet. Hvordan og hvilke optioner du skal anvende afhænger af de forventninger, du har til udviklingen af markedet, og hvor risikovillig du er. Under de forskellige strategier, som beskrives senere i denne publikation, kan du se, hvilke typer forventninger der passer til de forskellige strategier. Det er ikke muligt at illustrere alle de forskellige investeringer, som anvendes i optionsmarkedet i denne publikation. De investeringer, som vil blive beskrevet, er nogle af de mest anvendte. Hvad bestemmer præmien på en option? Præmien på en option er den markedspris, investor skal betale, når han ønsker at købe en option. Præmien består af to dele, indre værdi og tidsværdi. Indre værdi er forskellen mellem aktiekursen og optionens aftalekurs og dermed den umiddelbare værdi, hvis du udnyttede optionen. Men der er jo en sandsynlighed for, at aktiekurserne ændrer sig inden udløbsdagen, så optionen bliver mere værd. Denne sandsynlighed har en værdi og kaldes for tidsværdi, og det er netop forskellen mellem den aktuelle optionspræmie og indre værdi. Optionspræmien påvirkes af flere forskellige faktorer. Disse faktorer vil blive beskrevet nedenfor. Beskrivelsen viser, hvordan optionspræmien påvirkes af ændringer i de enkelte faktorer, hvis alt andet er det samme. Indre værdi Indre værdi påvirkes af den aktuelle aktiekurs eller indeksværdi, optionens aftalekurs og fremtidige dividendebetalinger. Aktuel aktiekurs eller indeksværdi Hvis aktiekursen stiger, vil værdien på en call option (købsoption) stige, og værdien på en put option (salgsoption) vil falde. Hvis aktiekursen derimod falder, vil call optionen falde i værdi, og put optionen vil stige. Optionens aftalekurs En call option med lavere aftalekurs er altid mere værd end en call option med en højere aftalekurs. Det er altid bedre at have retten til at købe noget til en lavere pris end til en højere. På samme måde vil en put option, som har en højere aftalekurs altid være mere værd end en put option med en lavere aftalekurs. Fremtidige dividender Når en aktie udbetaler dividende, falder aktiekursen som regel. Optionsprisen vil ligeledes blive påvirket af dividenden. Call optionens værdi vil således mindskes, og put optionens værdi øges, når dividenden bliver udbetalt. Dette sker selvfølgelig kun, hvis der er dividendeudbetalinger i optionens løbetid. Tidsværdi Tidsværdien påvirkes af optionens løbetid, aktiens volatilitet (kursudsving) og markedsrenten. Optionens løbetid For både call og put optioner gælder, at en option med lang løbetid er mere værd end en option med kortere løbetid. Dette skyldes, at jo længere tid der er til optionen udløber, desto større er chancen for, at aktiekursen bevæger sig i den rigtige retning. 4 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 4 8/6/09 12:30:24 PM

5 I nedenstående figur ses, hvordan optionens værdi ændrer sig med tiden. Tab/Gevinst Kurs Ved indgåelse En måned før udløb Ved udløb Figuren illustrerer tabsrisikoen /gevinstmuligheden ved en call option på Carlsberg B med aftalekurs 320 ved forskellige kursniveauer. Den øverste lilla kurve viser optionens værdi på tidspunktet for kontraktens indgåelse (to måneder til udløb). Den nederste gule kurve viser optionens værdi ved udløb. I figuren angiver den brune kurve værdien af call optionen med blot en måned til udløb. Bemærk, hvorledes værdien af call optionen, ved fastholdt kurs, falder og nærmer sig den indre værdi, når restløbetiden formindskes. Årsagen er, at når der er ganske kort tid til udløb, er det usandsynligt, at kursen vil nå at ændre sig særligt meget, hvorfor optionen handles til en præmie tæt på den indre værdi. Hvis der derimod er lang tid til udløb, er der større mulighed for, at aktiekursen kan ændre sig til gunst for optionsejeren. Aktiens volatilitet Volatiliteten er et udtryk for hvor store kursudsving, der er i aktien. Jo større udsving markedet forventer i aktiekursen, desto højere volatilitet og dermed højere præmie for både call og put optioner. Dette skyldes, at markedet vurderer, at sandsynligheden er større for, at aktiekursen når rigtigt høje eller lave værdier i optionens løbetid. Optioner vil således stige i pris, hvis der opstår øget usikkerhed om kursudviklingen på det underliggende aktiv. Køberne af optionerne er villige til at betale en højere præmie, og samtidig kræver sælger af optionen en højere præmie, da hans risiko er højere, når volatiliteten er højere. Markedsrenten (risikofrie rente) Køb af en call option kan ses som et alternativ til at købe det underliggende aktiv. Ved købet af en call option udskydes investeringen til optionens udløb, og den overskydende likviditet kan placeres i pengemarkedet. Derfor vil sælgeren af call optionen naturligvis tage sig betalt for at skulle finansiere det underliggende aktiv i optionens løbetid. En højere rente medfører derfor en højere pris på call optioner. Det modsatte ræsonnement gælder for put optioner, hvorfor deres værdi falder med en stigende rente. For både call og put optioner med kort restløbetid er effekten imidlertid ganske lille. Udbud og efterspørgsel Værdien af optionen påvirkes ligeledes af skatteeffekter, transaktionsomkostninger, likviditet osv. Det er vigtigt at fastslå, at selvom man teoretisk kan bestemme værdien/præmien på en option, er det ligesom ved handel med aktier altid udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer præmien. Aktieoptioner 5 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 5 8/6/09 12:30:24 PM

6 Køb af call optioner Køb call option Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb af call option Aftalekursen plus præmien. Uendelig Præmien Nej En anden fordel ved at købe call optioner er, at de giver mulighed for at kurssikre aktien. Allerede i dag får du mulighed for at sikre dig, at du kan købe aktien til en bestemt kurs inden for en fastlagt tidsperiode. Det kan være interessant, hvis du eksempelvis tror, at aktien forsat skal stige inden for kort tid, men i dag ikke har tilstrækkelig kapital til at købe aktierne. En call option på en aktie giver investor ret til at købe en bestemt aktie til en aftalt kurs når som helst indtil udløbsdagen. Denne ret betaler du en pris for, nemlig præmien. En call option er således en købsret. Værdien af optionen afhænger af aktiekursen, jo mere aktien stiger, jo højere bliver værdien af call optionen. Samtidig kender investor ved indgåelse af handlen sit maksimale tab, nemlig præmien. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Denne investering kan vælges, når du har en forventning om, at aktiekursen vil stige. Samtidig opnår du en forsikring mod et fald i aktiekursen. En fordel ved at købe call optioner i stedet for aktier er, at investor skal bruge mindre kapital. Investor binder således mindre kapital ved at købe 10 call optioner end ved at købe tilsvarende aktier. Samtidig er risikoen lavere, da investor kun risikerer det, som betales i præmie. Hvis du køber aktier, risikerer du et betydeligt større beløb. Derudover giver det at købe call optioner en mulighed for at geare, det vil sige at øge din købekraft. Når aktiekursen stiger, øges værdien i optionsplaceringen procentuelt set mere end den modsvarende aktieplacering. Call optioner kan også anvendes, hvis du har opnået en stor stigning i en aktie, og du fortsat tror, at aktien skal op, men du ikke vil risikere din hidtidige opnåede gevinst. Du kan dermed sælge aktien og anvende en del af gevinsten til at købe call optioner. Hermed får du mulighed for fortsat at være med ved en kursstigning, og samtidig sikre din allerede opnåede gevinst. Et eksempel Investor forventer, at kursen på Carlsberg B-aktien vil stige fra en nuværende kurs på 320. Han køber en call option på Carlsberg B med aftalekurs 320 med 2 måneders løbetid. Denne call option giver investor en ret, men ikke en pligt, til at købe 100 Carlsberg B-aktier til kurs 320 fra i dag og frem til udløbsdagen. I figuren er vist gevinstmuligheden/tabsrisikoen for call optionen ved udløb. Som tidligere beskrevet er investors tab begrænset til den allerede betalte præmie, hvorimod gevinsten er ubegrænset. Tab/Gevinst Carlsberg B Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 6 8/6/09 12:30:24 PM

7 Med en optionspræmie på 10 kr. pr. underliggende aktie og en eventuel udløbskurs på 360, kan investors gevinst opgøres som vist i tabellen. Dato 16. januar % ændring % afkast i aktiekurs på option Åbningshandel Køb 1 call option Aktiekurs 320 Aftalekurs 320 Præmie 10 Antal aktier 100 Betaling ved køb 1000 Dato 17. marts Salg/Lukning Salg 1 af position call option Aktiekurs 360 Præmie 40 Gevinst 4000 Afkast % 300% Aktieoptioner 7 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 7 8/6/09 12:30:24 PM

8 Køb af put optioner Køb put option Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb put option Aftalekursen minus præmien Uendelig Præmien Nej Tab/Gevinst Danske Bank Put optioner giver investor ret til at sælge en aktie til en aftalt kurs når som helst indtil udløbsdagen. En put option er således en salgsret, så jo mere aktiekursen falder, desto mere stiger optionen i værdi. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Investeringen er god, hvis du har en forventning om, at aktiekursen vil falde. Samtidig giver det en sikkerhed for, at tabet er begrænset, hvis aktiekursen går modsat dine forventninger og stiger. Således giver put optioner en unik mulighed for at tjene penge i et faldende marked. En købt put option kan også anvendes til at beskytte en aktieinvestering. Denne strategi kaldes en protective put og vil blive beskrevet nærmere senere. Et eksempel Investor forventer, at aktiekursen på Danske Bank-aktien den næste tid skal falde fra sin nuværende kurs på 225. Derfor køber investor en put option, som giver ham retten til at sælge 100 Danske Bank aktier til kurs 230. Denne ret betaler investor 9,5 kr. pr. aktie for. Da investor køber 1 put option, skal han betale (1*100*9,5) 950 kr. for investeringen Kontrakten udløber den 17. marts, og aktiekursen er nu faldet til 200, så investor kan få 30 kr. per aktie for sin put option. Afkastet på investeringen bliver på 445 %, og dette er selvom aktiekursen ikke falder med mere end 11 %, se tabellen. Dato 16. januar % ændring % afkast i aktiekurs på option Åbningshandel Køb 1 put option Aktiekurs 225 Aftalekurs 230 Præmie 9.5 Antal aktier 100 Betaling ved køb 950 Dato 17. marts Salg/Lukning Salg 1 af position put option Aktiekurs 200 Præmie 30 Gevinst 3000 Afkast % 216% I figuren ses gevinstmuligheden /tabsrisikoen for put optionen ved udløb. Som det ses kan investors maksimale tab kun være præmien på 9,5 kr. pr. aktie, hvorimod der er mulighed for at opnå store gevinster. 8 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 8 8/6/09 12:30:25 PM

9 Salg af call option Salg af call option Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Solgt call option Aftalekursen plus præmien. Præmien Uendelig Ja Investor udsteder en call option og får dermed en præmie pr. aktie. På den måde opnår investor et højere afkast. Denne strategi kaldes en covered call og vil blive beskrevet nærmere senere. Eksempel Det er naturligvis også muligt at sælge en call option, uden at du først har købt optionen. Du bliver på den måde udsteder af optionen. Sælgeren af en call option modtager en optionspræmie, men forpligter sig til at levere aktierne, såfremt køberen af optionen gør brug af sin ret og vil købe aktien. I en optionshandel er risikoen asymmetrisk fordelt mellem køberen og sælgeren. Køberen kan i princippet opnå en gevinst, som er mange gange større end præmien, mens det mulige tab er begrænset til præmiens størrelse. For sælgeren af optionen er gevinstmuligheden begrænset til præmien, mens tabet i værste fald er ubegrænset og let kan blive mange gange større end præmien. Idet NASDAQ OMX altid ønsker, at optionssælgere kan honorere den ubegrænsede risiko opkræves sikkerhedsstillelse 3 hos optionssælgere. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Investeringen er god, hvis du forventer, at aktiekursen ikke vil ændre sig meget i en periode, og i hvert fald ikke stiger. På den måde kan du tjene penge i et marked, hvor en normal aktieinvestering ikke vil give et afkast eller i hvert fald et meget begrænset afkast. Investor forventer, at A.P. Møller-Mærsk aktiekursen i den næste måned ikke vil ændre sig og i hvert fald ikke stige. På baggrund af disse forventninger ønsker investor at tjene penge. Investor sælger derfor 1 call option med A.P. Møller-Mærsk som underliggende papir. Bemærk at ved A.P. Møller-Mærsk er hver kontrakt kun 1 aktie, hvorimod optionskontrakter på andre underliggende aktier hver er på 100 aktier. Hermed har investor en forpligtelse til at sælge en A.P. Møller-Mærsk-aktie til kr. på et hvilket som helst tidspunkt indtil kontrakten udløber om en måned. Denne forpligtelse får han 1.438,75 kr. for, da det er den præmie, som køber af optionen er villig til at betale. Investor tjener penge, hvis aktiekursen ikke stiger til over ,75, hvilket illustreres i figuren. Tab/Gevinst A.P. Møller-Mærsk Investeringen kan også bruges, hvis du som investor allerede har bestemt, at du ønsker at sælge aktien, men gerne vil forsøge at få mere end den nuværende aktiekurs. 3 Du kan læse mere om sikkerhedsstillelse i afsnittet Hvordan kommer jeg i gang eller på NASDAQ OMX s hjemmeside, Aktieoptioner 9 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 9 8/6/09 12:30:25 PM

10 Salg af put option Salg af put option Konstruktion Break-even point (udløb) Maximal profit (udløb) Maximalt tab Skal der stilles margin? Solgt put option Aftalekursen minus præmien Præmien Uendelig At sælge en option kaldes også at skrive en option eller at udstede en option. Når optionskøberen får en salgsret, har sælgeren påtaget sig en købsforpligtigelse. For denne forpligtigelse modtager sælger options-præmien. Som nævnt under salg af call option er risikoen i en optionshandel asymmetrisk fordelt mellem køberen og sælgeren. Køberen kan i princippet opnå en gevinst, som er mange gange større end præmien, mens det mulige tab er begrænset til præmiens størrelse. For sælgeren af optionen er gevinstmuligheden begrænset til præmien, mens tabet i værste fald er ubegrænset og kan blive mange gange større end præmien. Idet NASDAQ OMX Derivatives Markets altid ønsker, at optionssælgere kan honorere den ubegrænsede risiko, opkræves sikkerheds-stillelse 4 hos optionssælgere. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Du kan vælge at sælge en put option, hvis du forventer, at aktiekursen ikke vil ændre sig den kommende tid og i hvert fald ikke falder. På den måde opnår du et afkast i et marked, hvor en direkte investering i enten aktien eller i optionen ikke vil give noget afkast. Et andet tidspunkt, hvor du kan overveje at sælge en put option, er hvis du ved, at du ønsker en bestemt aktie, hvis aktiekursen på denne aktie falder til en bestemt kurs. Dette svarer til en limiteret købsordre. Ja Som når du eksempelvis instruerer din bank til at købe Danisco for dig, hvis den falder 3 %. Den eneste forskel er, at du ved at sælge en put option får penge for det. Men til gengæld kan du ikke bare slette din købsordre, men skal købe den tilbage. Eksempel Investor har forventning om uændret til svagt stigende kurs på Danisco. Et muligt alternativ til at købe en call option vil være at sælge en put option. Dette indebærer, at investor, mod at få en optionspræmie, forpligtiger sig til at betale et beløb til modparten mod at få Danisco aktierne leveret, såfremt Danisco får en udløbskurs lavere end optionens aftalekurs. Kursen på Danisco er på handelstidspunktet 480. Investor sælger en put option med aftalekurs 480 til 18,5 kr. pr. aktie. Optionen udløber om 2 måneder. Investor er således forpligtet til at købe Danisco til kurs 480. Investor vil dermed tjene penge, hvis aktiekursen ikke falder til under 461,5. Investors maksimale gevinst vil være præmien på 18,5 kr. pr. aktie, altså kr., da hver kontrakt svarer til 100 aktier. Tab/Gevinst Danisco Gevinstmuligheden/tabsrisikoen er illustreret i figuren, hvor det ses, at gevinstmuligheden er begrænset til præmien. 4 Du kan læse mere om sikkerhedsstillelse i afsnittet Hvordan kommer jeg i gang eller på NASDAQ OMX s hjemmeside, 10 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 10 8/6/09 12:30:25 PM

11 Indeksoptioner Indeksoptioner på OMXC20-indekset, som er et indeks for de 20 mest handlede aktier på NASDAQ OMX København, er en måde at få en eksponering i hele aktiemarkedet. Indeksoptioner gør det således muligt ved en enkelt transaktion at have en position i hele markedet. Dette betyder, at du som investor kan opnå en beskyttelse af din aktieportefølje opnå ekstra indkomst få en diversificeret portefølje For at optioner skal kunne kobles til et indeks kræves, at det kan omregnes til kroner. Det sker ved at indeksets værdi multipliceres med en indeksmultiplikator. Denne er for OMXC kroner. Hvis OMXC20 indeksets værdi er 400, bliver værdien som optionerne relateres til kr. (400x100). Hvis indekset stiger til 410, stiger værdien til kr. Hermed skabes en værdi på den kurv af aktier, som tilsammen udgør OMXC20-indekset. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Indeksoptioner giver dig mulighed for, gennem en enkelt transaktion, at få eksponering i de 20 største aktier på NASDAQ OMX København. Dette er en effektiv måde at investere på, hvis du har en begrænset mængde kapital og ønsker at få en eksponering i aktiemarkedet. Indeksoptionerne giver dig dermed nogen af de samme muligheder, som de professionelle investorer har for risikospredning. Samtidig giver indeksoptioner dig mulighed for at beskytte din portefølje mod fald i aktiemarkedet. Dette sker, uden at du skal ændre sammensætningen af din portefølje ved et fald i markedet. Eksempel Investor forventer, at aktiemarkedet vil stige de næste to måneder. Som et alternativ til at købe en portefølje af aktierne direkte vælger investor at købe call optioner på OMXC20-indekset med udløb om to måneder. Investor køber en call option på OMXC20-indekset med aftalekurs 390. Denne option giver investor ret, men ikke pligt, til at købe 100 x indeksværdien til kurs 390 på udløbsdagen om to måneder. Med en optionspræmie på 9,5 kr. pr. indeksværdi gange 100 og en udløbskurs på 420 kan investors gevinst opgøres som: Dato 16. % ændring i % afkast på januar indeksværdi call option Åbningshandel Køb 1 call option Indekskurs 393 Aftalekurs 390 Præmie 9.5 Antal 100 underliggende Betaling ved køb 950 Dato 17. marts Salg/Lukning Salg 1 af position call option Indekskurs 420 Præmie 30 Gevinst 3000 Afkast % 216% I figuren ses tabsrisikoen/gevinstmuligheden ved at købe en call option på OMXC20-indekset. Tab/Gevinst OMXC Aktieoptioner 11 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 11 8/6/09 12:30:25 PM

12 Covered call Covered call Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb aktie, sælg call Aftalekursen minus præmien Præmien Uendelig Nej Covered call-strategi er en strategi, hvor investor køber eller i forvejen ejer aktier, og ønsker at tjene penge i et markedet, som forventes ikke at stige den næste tid. Investor udsteder (sælger) derfor call optioner på aktierne. Dermed opnår investor et afkast på en aktieinvestering, som ellers ikke vil give noget. Eksempel Antag at investor i januar ejer 500 aktier i Novo Nordisk B, men ønsker at forbedre afkastet i en periode, hvor kursen forventes at være omkring det eksisterende niveau på 345. Investor udsteder derfor fem call optionskontrakter, hvor hver kontrakt indeholder 100 stk. underliggende aktier. Optionerne har en aftalekurs på 345 og udløber tredje fredag i marts. Præmien er 9 kr. pr. aktie. Præmieindtægten bliver derfor kr.( 5*100*9). I figuren er vist gevinst og tab ved udløb af optionerne for aktieporteføljen med og uden covered call. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Forventer du, at kursen på aktien forbliver uændret eller kun stiger moderat, vil investering i covered call kunne anvendes til at generere et merafkast i forhold til aktieinvesteringen. Ved udstedelse (salg) af call optioner får du præmien som en ekstra indtægt og kan herved forøge afkastet på porteføljen. En covered call-strategi kan også anvendes, når investor forventer en stabilisering i aktiekursen (faldende volatilitet). Dette skyldes, at prisen på optionen falder, når udsvingene i aktiekursen falder 5. Har investor forventning om en faldende volatilitet i aktiekursen, bør han vælge en aftalekurs tæt på den nuværende aktiekurs, idet optionspræmiens følsomhed over for ændringer i volatiliteten er størst omkring den aktuelle aktiekurs. Har investor en stærk forventning om en let faldende aktiekurs vælges en lav aftalekurs, idet call optionens kursfølsomhed stiger, når aftalekursen mindskes. Tab/Gevinst Novo Nordisk B Gevinst på solgt call Gevinst på aktien Samlet gevinst Ved faldende eller uændret kurs vil investor tjene mere end hvis der kun var investeret i aktien. Hvis kursen ved udløb ligger omkring 345 vil investor i løbet af to måneder tjene 9 kr. eller 2,7 % mere pr. aktie, end hvis der kun var investeret i aktien. Gevinsten er dog begrænset til den modtagne præmie. Strategien kan derfor ikke fuldt ud forhindre tab på aktiebeholdningen ved større fald i aktiernes kurs, men kan mindske tabet. 5 Volatiliteten og prissætningen af optioner beskriver vi nærmere i afsnittet om Hvad bestemmer præmien på en option?. 12 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 12 8/6/09 12:30:26 PM

13 Protective put Protective put Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb aktie, køb put Aftalekursen plus præmien. Uendelig Forskellen mellem aktiekursen og aftalekursen plus præmien. Nej Eksempel Aktiekursen på Novo Nordisk B er 345. Investor ønsker en forsikring mod tab, hvis kursen falder til under 340. Hermed opnår investor en sikring af gevinsten. Dette opnås ved at købe en put option med aftalekursen 340. Put optionens præmie er 14,25 kr. pr. aktie. Optionen vil netop, krone for krone, kompensere ethvert tab ved kursfald under kurs 340. Antag at investor vil beholde sine aktier, men frygter et kursfald. En oplagt mulighed er at sælge, men hermed afskrives muligheden for en kursgevinst. Investor vælger at beholde aktierne og samtidig købe put optioner. Hermed lægges der en periode bund under kursen. Optionerne giver en forsikring mod kursfald, og strategien kaldes derfor protective put, en beskyttende put. Tab/Gevinst Novo Nordisk Gevinst på købt put Gevinst på aktien Samlet gevinst Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du som investor har en aktie, hvor du den næste tid har forventning om, at der vil være noget usikkerhed i markedet, men at du på lang sigt ønsker at beholde aktien, så kan du netop benytte dig af en protective put-strategi. Her ligger du en bund under din investering, hvis noget skulle gå galt. Dette kan fx være ved regnskabsaflæggelse eller andre større begivenheder. Figuren illustrerer dels nettokursgevinsten på aktien i forhold til den nuværende kurs på 345, dels nettogevinsten på put optionen. For kursfald til under 340 vil gevinsten på put optionen udligne tabet på aktien. Strategien kan også bruges til at tage noget af din gevinst hjem nu. Hvis investor for eksempel har tjent 15 % på en investering i Novo Nordisk-aktien, kan investor ved at lave en protective put sikre sig en mindstegevinst ved investeringen, så lige meget hvad der sker det næste stykke tid, er investor sikker på at få en del af gevinsten, også selvom aktien falder. Aktieoptioner 13 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 13 8/6/09 12:30:26 PM

14 Bull spread Bull spread Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb call, sælg call med højere aftalekurs Laveste aftalekurs plus nettopræmien Forskellen mellem aftalekurser minus nettopræmie Nettopræmien Nej Eksempel Investor tror, at aktiekursen på Novo Nordisk vil ligge mellem 350 og 370 det næste stykke tid. Aktiekursen på Novo Nordisk B er nu 350, og investor investerer i følgende optioner: køber en call option på Novo Nordisk B med aftalekurs 350 for 7,75 kr. og sælger en call option på Novo Nordisk B med aftalekurs 370 for 1,85 kr. Bull spread-strategien anvendes ved forventninger om begrænsede kursstigninger og er et alternativ til blot at købe call optioner. Med et bull spread finansieres købet af en call option delvist ved salg af en call option med højere aftalekurs. Samtidig er der også en begrænsning på, hvor meget der kan tjenes, investor har således solgt noget af gevinstpotentialet fra. Den maksimale gevinst, som kan tjenes, er forskellen mellem aftalekursen på de to optioner minus nettopræmien. Hvis aktiekursen på udløbstidspunktet er steget til eller er over aftalekursen på den solgte call option, vil investor tjene den maksimale gevinst. Det maksimale tab er derimod nettopræmien. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du forventer, at aktiekursen vil opnå en moderat stigning. Da du kun tror på en moderat stigning i aktiekursen, kan køb af call option synes for dyr. Den købte call option finansieres derfor ved at sælge en call option med en højere aftalekurs. Dermed bliver en bull spread-strategi en billig måde at få en eksponering i et moderat stigende marked. Nettoudgiften er således 590 kr. udregnet som (7,75 1,85) x 100 kr. Reelt har investor herved solgt toppen af gevinstprofilen fra for 185 kr. Derved får investor en gevinstprofil med en maksimal udløbsgevinst på 2000 kr., som er værdien af forskellen mellem de to aftalekurser ( ) x 100 kr. Investor tjener penge, hvis aktiekursen stiger til kurs 355,9. I figuren er nettogevinsten på de to optioner angivet hver for sig og totalt. Det maksimale tab er 590 kr. Investeringen giver en nettogevinst, hvis værdien af Novo Nordisk B lukker over kurs 356. Gevinsten kan maksimalt blive kr. Tab/Gevinst Novo Nordisk B Gevinst på købt call Gevinst på solgt call Samlet gevinst Hvis kursen ender i kurs 375, vil investor tjene penge på sin købte call option, (( )*100) kr., samtidig vil han tabe på den solgte option, (( )*100) 500 kr. Det vil sige en gevinst på kr. Dertil skal fratrækkes de 590 kr., som investor betalte, da han indgik handlen. Så afkastet på investeringen er på kr. eller 139 %. 14 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 14 8/6/09 12:30:26 PM

15 Bear spread Bear spread Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimal tab Skal der stilles sikkerhed? Køb put, sælg put med lavere aftalekurs Højeste aftalekurs minus nettopræmien Forskellen mellem aftalekurser minus nettopræmie Nettopræmien Nej Et bear spread giver mulighed for billigt at drage fordel af kursfald. Et bear marked er betegnelsen for et marked med faldende kurser. Et bear spread involverer køb og salg af put optioner, hvor købet af en put option finansieres delvist ved salg af en billigere put option med lavere aftalekurs. I lighed med bull spreadet er tabet begrænset, idet tabet på den solgte option kan modregnes gevinsten på den købte option. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du forventer, at aktiekursen vil falde, men begrænset. Da du kun forventer et moderat fald i aktiekursen, synes du, at en put option er for dyr. Den købte put option finansieres derfor ved at sælge en put option med en lavere aftalekurs. Dermed bliver en bear spread-strategi en billig måde at få en eksponering i et moderat faldende marked. Eksempel Kursen på OMXC20-indekset er 392. Investor tror, at kursen på OMXC20-indekset skal ligge mellem , og investerer derfor i følgende: køber en put option på OMXC20-indekset med aftalekurs 395 for 9,25 kr. sælger en put option på OMXC20-indesket med aftalekurs 375 for 1,10 kr. Det maksimale tab er lig den samlede optionspræmie (9,25 1,1) x 100 kr. = 815 kr. Investeringen giver en nettogevinst, hvis kursen på OMXC20-indekset på udløbsdagen er under kurs 386,85. Nettogevinsten kan maksimalt blive kr. Dette er illustreret i figuren. Tab/Gevinst Gevinst på købt put Gevinst solgt put Samlet gevinst OMXC Hvis kursen falder til kurs 370 vil investor opnå en gevinst på den købte put option, (( )*100) kr. og samtidig tabe på den solgte put option (( )*100) 500. Investor betalte samlet 815 kr. ved indgåelse af investeringen, så gevinsten er på Hvilket giver investor et afkast på 45 %. Aktieoptioner 15 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 15 8/6/09 12:30:26 PM

16 Straddle - Tjen penge uanset om kursen stiger eller falder Straddle Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb call, køb put med samme aftalekurs Aftalekurs plus præmien Aftalekurs minus præmien Uendeligt Præmien Nej Investeringen består i køb af både en call og en put option, begge med aftalekursen tæt på at-the-money. Hvis kursen stiger tjenes på call optionen, mens tabet på put optionen er begrænset til præmien. Hvis kursen i stedet falder, tjener investor penge på put optionen, mens tabet på call optionen er begrænset til præmien. Eksempel Investor forventer, at kursen på Vestas vil ændres markant fra den nuværende på 97 inden for den nærmeste tid, men er ikke sikker på, hvilken retning kursen vil tage. En straddle giver mulighed for at profitere af dette. Investor køber derfor: en call option med aftalekurs 95 for 8,25 kr. en put option med aftalekurs 95 for 5,75 kr. Den samlede præmie er (8,25 + 5,75) x 100 kr. = kr. Dermed har investor retten til at købe 100 Vestas-aktier til kurs 95, og samtidig retten til at sælge 100 Vestas-aktier til kurs 95. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du forventer, at der kommer til at ske en stor ændring i aktiekursen fx ved regnskabsaflæggelse, men er usikker på, om ændringen er positiv eller negativ, altså om aktiekursen falder eller stiger. Da der skal købes både en put og call option, skal der investeres i to optionspræmier, og der skal derfor ske større kursudsving, end hvis der kun var købt enten en call option eller en put option, før der tjenes penge på investeringen. Strategien giver positivt afkast ved kursfald under 81 eller kursstigning over 109. Det maksimale tab er præmien på 1400 kr., hvis udløbskursen bliver præcis 95. Den maksimale gevinst er ubegrænset. Tab/Gevinst Gevinst på købt call Gevinst på købt put Samlet gevinst Vestas Figuren illustrerer en straddle samt gevinst på en købt call og put enkeltvis. 16 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 16 8/6/09 12:30:27 PM

17 Strangle Strangle Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb call med høj aftalekurs, køb put med lav aftalekurs Højeste aftalekurs plus præmien Laveste aftalekurs minus præmien Uendeligt Præmien Nej En strangle er en billigere variation af en straddle. Med en strangle er de købte call og put optioner valgt med forskellige aftalekurser, der begge på købstidspunktet ligger henholdsvis over aktiekursen (call option) og under aktiekursen (put option) og dermed er billigere. Til gengæld skal kursændringerne være større for at opnå gevinst ved udløb. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Eksempel Vestas handles til kurs 159. Investor køber eksempelvis put og call optioner med aftalekurser 155 og 165 for hhv. præmier på 7,5 kr. og 5,5 kr. Figuren viser gevinstprofilen, der opnås ved investeringen. Tab/Gevinst Gevinst på købt call Gevinst på købt put Samlet gevinst Vestas Der er positivt afkast, hvis kursen på Vestas-aktien ender uden for intervallet 142 til 178. Det maksimale tab, præmieudgiften på kr., indtræffer, hvis kursen på Vestas udløber med en kurs mellem de to aftalekurser 155 og 165. Hvis du har en forventning om, at der vil ske en større ændring i aktiekursen. Du opnår ved denne investering en eksponering i begge retninger, og er således ligeglad med om aktiekursen stiger eller falder, blot den ikke bliver uændret. At indgå en strangle er en billigere måde at lave en straddle på, men der skal så også ske endnu større ændringer end ved en straddle. Aktieoptioner 17 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 17 8/6/09 12:30:27 PM

18 Hvordan realiserer jeg gevinst og tab på optioner? Når du handler aktier, har du hele tiden mulighed for at sælge aktierne og tage din gevinst eller dit tab, hvis du ikke længere tror, aktien kan stige, du ønsker at begrænse dit tab, eller måske bare har ændret holdning til at være investor i selskabet. Den mulighed har du også ved optioner. Du kan altid komme ud af din optionsforretning. Hvornår har jeg så forpligtelsen til at købe eller levere aktier? Hvis du har udstedt optioner, vil du, hvis optionen bliver exerciset, være forpligtet til at levere eller købe aktierne. Hvis du ikke længere ønsker denne forpligtelse, kan du som tidligere beskrevet lukke din position ved at tilbagekøbe dine optioner. Ved optioner har du som køber tre muligheder for at realisere din gevinst eller tab: - Lukke din position - Exercise din option - Holde optionen til udløb med automatisk exercise, kontantafregning eller lade optionen gå til forfald Som sælger af optioner har du to muligheder: - Lukke din position - Holde optionen til udløb med automatisk exercise, kontantafregning eller lade optionen gå til forfald Hvad betyder det at lukke ens position? Med optioner har du præcis de samme muligheder som med aktier. Optioner handles dagligt i et elektroniske handelssystem, og du kan til enhver tid helt frem til udløbsdagen sælge en option, du tidligere har købt, når du ikke længere ønsker at eje den eller købe en option tilbage, som du tidligere har solgt. Ved optioner kaldes det at lukke kontrakten, og når dette er sket, er kontrakten slut, og du er ude af enhver forpligtelse og skal derfor ikke købe eller sælge aktien på udløbsdagen. Når kontrakten er lukket på din konto, er den nu afviklet, og der sker ikke mere, selvom kontrakten oprindeligt først udløb på et senere tidspunkt. Har du fx købt en call option, og kursen er steget, og du ikke tror på yderligere stigninger, så sælger du blot dine call optioner i markedet - ligesom når du realiserer en gevinst på en aktie. Herefter er dine kontrakter lukket og gevinsten realiseret. Hvad vil det sige at exercise en option? At udnytte din ret til at købe (call optioner) eller sælge (put optioner) aktier kaldes at exercise din option. I praksis kontakter du din bank eller mægler, og siger, at du vil udnytte din option. Din bank køber eller sælger så aktierne i overensstemmelse med optionens vilkår. Hvis du fx har en call option med aftalekurs 120 på Vestas, og du exerciser denne, vil din bank gennemføre en helt normal aktiehandel til kurs 120. Hvad er automatisk exercise? Hvis du har købt en option eller udstedt en option, som har en værdi på udløbsdagen 6 og ikke er lukket eller begæret exerciset senest på udløbsdagen, vil den automatisk blive exerciset. Det betyder, at hvis du har købt en call option, som på udløbsdagen er noget værd, vil aktierne blive leveret til dig for aftalekursen og betalingen hæves på din konto. Hvis du derimod har udstedt optionen, vil du skulle levere aktierne og modtage kontanter. Hvis du ikke allerede ejer aktierne, skal du købe aktierne i aktiemarkedet. Har du købt en put option skal du levere aktierne til aftalekursen og modtager kontanter. Hvis du ikke har aktierne, skal du købe aktierne på aktiemarkedet og levere disse til sælger af optionen. Hvis du er udsteder/sælger af put optionen, modtager du aktierne for kontanter. 6 Hvordan det vurderes fremgår af NASDAQ OMX Derivatives Markets regelsæt, som kan ses på hjemmesiden. 18 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 18 8/6/09 12:30:27 PM

19 Hvis du har købt eller udstedt optioner på indekset, som er noget værd, og positionen ikke er lukket inden udløbsdagen, vil de automatisk blive lukket og afregnet kontant. Optioner, som ikke har nogen værdi på udløbstidspunktet, forfalder værdiløse. Hvordan finder jeg modparten til min oprindelige kontrakt, hvis jeg ønsker at lukke den? Den følgende morgen vil din bank få besked fra NASDAQ OMX og derefter kontakte dig. Da du først får besked dagen efter, køber har udnyttet optionen, skal du handle aktier med to dages valør, og ikke som en almindelig aktiehandel med tre dags valør. Da udtrækningen sker ved lodtrækning, kan du ikke regne med, at alle dine solgte optioner bliver udtrukket samtidigt, men det kan ske, at kun en mindre del udtrækkes. Det er ikke nødvendigt NASDAQ OMX Derivatives Markets er modpart i alle optionskontrakter, og uanset hvornår du sælger optioner, du tidligere har købt, vil NASDAQ OMX være din modpart og lukke en tidligere kontrakt, du har indgået. Hvordan og hvornår får jeg besked, hvis nogen udnytter den option jeg har solgt? Hvis en køber udnytter en option, bliver dette registeret i NASDAQ OMX s system, som i løbet af natten samler alle udnyttelser, og via lodtrækning vælger de sælgere, hvis option bliver udnyttet. Hvad med dividende ved exercise? For at få del i den dividende, virksomheden udbetaler, skal du senest handle aktien på dagen for generalforsamlingen. Dvs. hvis du har en call option, og du ønsker at udnytte din ret og få aktien med dividende, skal du senest den dag, der er generalforsamling give din bank besked om at exercise optionen. Aktieoptioner 19 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 19 8/6/09 12:30:27 PM

20 Hvordan kommer jeg i gang? Dette afsnit giver en beskrivelse af nogle af de ofte stillede, praktiske spørgsmål omkring, hvordan du kommer i gang med at handle optioner og futures. Udover gebyret til NASDAQ OMX Derivatives Markets tager din bank eller broker handelsomkostninger (kurtage) for at gennemføre handlen for dig. Dette beløb er forskelligt for bank til bank. Aftaler For at begynde at handle med optioner eller futures, som er noterede på NASDAQ OMX Derivatives Markets, skal du først underskrive en kundeaftale og derigennem åbne en konto til handel og clearing af standardiserede optioner hos NASDAQ OMX Derivatives Markets. Kundeaftalen får du ved at henvende dig hos din bank eller broker. Derudover kan din bank have nogle yderligere aftaler, du skal indgå, men det afhænger af, hvilken bank du benytter. Marginbetalinger/sikkerhedsstillelse Er du køber af en option, kan du ikke tabe mere, end hvad du allerede har betalt i præmie, og du skal derfor ikke stille sikkerhed. Når du sælger en option eller handler futures, er der risiko for at tabe penge, og du skal derfor stille sikkerhed, også kaldet margin. Sikkerheden stilles ganske enkelt ved enten at sætte et beløb ind på din marginkonto eller give din bank sikkerhed i værdipapirer. Konti For at handle optioner og futures skal du have en clearingkonto, hvor beholdningen af optioner og futures registreres. Derudover skal du have en pengekonto, hvor betalingen for futures og optionerne sker. Den tredje type konto du behøver, er din marginkonto, hvis du sælger optioner eller handler med futures. På kontoen vil den sikkerhedsstillelse, som du skal stille være på. Sikkerhedsstillelsen kan også ligge på et depot som aktier eller obligationer. Det sidste du mangler er et værdipapirdepot, som du skal bruge i forbindelse med levering af aktierne. Typisk ligger marginkravet på mellem 5-20 % af den underliggende værdi, alt efter hvor store kursudsving aktien historisk har haft, altså størrelsen på volatiliteten. Det betyder i det tidligere nævnte eksempel med salg af en put option på Danisco, at margin kravet vil ligge op ca kr. Kursinformation Information om handelskurserne vises på forskellige måder og gennem forskellige medier. Har du brug for aktuelle kurser, kan du kontakte din bank eller broker, som oftest har adgang til realtidsinformationer. Omkostninger Når du handler standardiserede optioner eller futures, betaler du gebyr til NASDAQ OMX Derivatives Markets og handelsomkostninger til den bank eller broker, du anvender. Gebyret er en betaling for, at NASDAQ OMX Derivatives Markets sørger for en velfungerende markedsplads og garanterer, at alle deltagere på markedet lever op til sine forpligtelser. Det sidste gøres ved, at NASDAQ OMX Derivatives Markets er modpart i alle kontrakter, det vil sige agerer som sælger over for køber og som køber over for sælger. En oversigt over de enkelte produkters gebyr kan ses på hjemmesiden. Forsinket kursinformation kan ses på mange finansielle hjemmesider. På NASDAQ OMXs hjemmeside kan du finde 15 minutters forsinket kursinformation, ligesom du kan på aktier. Har du kun brug for at følge med i optionsmarkedet på en daglig basis, præsenteres optionskurser i flere aviser. Hvor kan jeg handle? Du kan handle alle de steder, hvor du normalt handler aktier, så kontakt din bank eller mægler for nærmere information. 20 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 20 8/6/09 12:30:27 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

VELKOMMEN TIL FRIC-LOUNGEN

VELKOMMEN TIL FRIC-LOUNGEN VELKOMMEN TIL FRIC-LOUNGEN Facts om FRIC > FRIC er et Center of Excellence finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. > Centeret blev startet i og er ind til videre finansieret i 6 år. Vi kan søge om

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: august 2004 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - www.bankinvest.dk. A Afdrag Afkast

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere