Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM"

Transkript

1 Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af optioner og futures på aktier. Denne pjece om optioner skal ses som information til dig, der vil lære mere om optioner, eller til dig, der måske allerede har kendskab, men som ønsker endnu mere fortrolighed med optioner. Ved hjælp af eksempler og illustrationer gennemgås de forskellige muligheder, man som investor kan nyde gavn af ved anvende optioner. Pjecen starter således med at forklare om call-, put,- og indeksoptioner og giver derefter læser indsigt i enkelte af de handelsstrategier, hvori der indgår aktieoptioner. Til sidst findes en guide til, hvordan man som investor kan komme i gang med at handle. Er du efter endt læsning interesseret i yderligere information om optioner og futures, findes meget mere information herom på NASDAQ OMX hjemmeside: Aktieoptioner 1 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvad er optioner?... 3 Køb af call optioner... 6 Køb af put optioner... 8 Salg af call option Salg af put option Indeksoptioner Covered call Protective put Bull spread Bear spread Straddle- Tjen penge uanset om kursen stiger eller falder Strangle Hvordan realiserer jeg gevinst og tab på optioner? Hvordan kommer jeg i gang? Options- og futuresmarked Markedspladsen Clearing Aktører Quick Facts - Optioner på danske aktier Quick Facts Optioner på OMXC Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 2 8/6/09 12:30:24 PM

3 Hvad er optioner? Hvad er en option? Ordet option betyder ret. Den ret, som optionen giver ejeren (køberen), er retten men ikke pligten, til at købe eller sælge værdipapirer. Optioner giver således køber en mulighed for at springe fra dårlige handler. Call optioner er købsretter, som giver ejeren ret til inden et fremtidigt tidspunkt at købe et værdipapir til en bestemt pris. Call betyder at indløse eller effektuere et krav. I optionskontrakten aftales hvilket aktiv, der skal handles, dette kaldes det underliggende aktiv hvornår handlen kan finde sted, udløbsdatoen hvilken pris, der skal betales, aftalekursen, hvis optionsejeren benytter sin købsret. For denne ret betales en pris, optionspræmien. Det er denne præmie, som handles på børsen. På udløbsdagen er en call option kun noget værd, hvis den giver ret til at købe det underliggende aktiv billigere, end det kan købes på børsmarkedet. Har investor ret til at købe Carlsberg B-aktier til kurs 310 på et tidspunkt, hvor markedskursen er 350, kan han opnå en gevinst på 40 kr. pr. aktie ved at udnytte købsretten. Hvis markedskursen i stedet er 300, vil investor naturligvis ikke benytte sig af sin ret til at købe aktier til aftalekursen 310. Udover købsretter kan investor også erhverve optioner med salgsretter. Put optioner er salgsretter, der giver ejeren ret til på et fremtidigt tidspunkt at sælge et bestemt værdipapir til en bestemt pris. Put betyder at anbringe eller afhænde. Aktieoptioner noteret på NASDAQ OMX Derivatives Markets 1 kan udnyttes i hele kontraktens løbetid (udnyttelsesperioden) med levering af den underliggende aktie. Denne optionstype kaldes amerikanske optioner. Optioner på OMXC20-indekset kan kun udnyttes på udløbsdagen, og der vil så ske automatisk kontant afregning af en eventuel udløbsgevinst. Optioner der kun kan udnyttes ved udløb kaldes europæiske 2 optioner. En aktieoption giver ret til at købe eller sælge 100 underliggende aktier, dog med undtagelse af A.P. Møller - Mærsk B, hvor det kun er en aktie. En indeksoption kontrakt dækker indeksværdien gange 100. Hvilket betyder, at hvis du tænker på indekset som en aktie, giver en indeksoption retten til at købe eller sælge 100 indeksaktier. Hvad kan optioner bruges til? Optioner giver dig mange muligheder for at få den investerings- og risikoprofil, du som investor ønsker. Nogle af de mest almindelige grunde til at anvende optioner er at de giver mulighed for gearing at få en ekstra indkomst på din aktieinvestering at sikre værdien af dine aktiepositioner at begrænse risikoen at de er et alternativ til en direkte investering i aktiemarkedet Optioner giver netop mulighed for præcist og for et lille beløb at få den investering, du ønsker. Netop denne fleksibilitet gør, at mange investorer vælger at anvende optioner i deres investeringer. Køb af call optioner kunne være et eksempel på en investering med en forventning om, at værdien på den underliggende aktie skal stige. Købet af call optionerne kunne også være sket som en sikring fra en aktionær, der ikke længere ønsker kursrisikoen på sine aktier, men stadig ønsker gevinstmuligheden, og derfor sælger aktierne og køber call optioner. 1 NASDAQ OMX Derivatives Markets er et binavn for NASDAQ OMX Stockholm AB 2 Optioner på OMXC20-indekset er europæiske optioner, som først kan udnyttes på udløbsdagen. Dette er ikke umiddelbart en væsentlig forringelse i forhold til amerikanske optioner, idet der kan reageres på ændrede forventninger ved at sælge den allerede købte option Aktieoptioner 3 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 3 8/6/09 12:30:24 PM

4 Investeringsstrategier med optioner kan både ske med enkelte optioner, flere optioner i samme strategi og sammen med aktier. Ligeledes er der forskellige strategier, som passer til investorer med positive, negative eller neutrale forventninger til enkelte aktier eller hele aktiemarkedet. Hvordan og hvilke optioner du skal anvende afhænger af de forventninger, du har til udviklingen af markedet, og hvor risikovillig du er. Under de forskellige strategier, som beskrives senere i denne publikation, kan du se, hvilke typer forventninger der passer til de forskellige strategier. Det er ikke muligt at illustrere alle de forskellige investeringer, som anvendes i optionsmarkedet i denne publikation. De investeringer, som vil blive beskrevet, er nogle af de mest anvendte. Hvad bestemmer præmien på en option? Præmien på en option er den markedspris, investor skal betale, når han ønsker at købe en option. Præmien består af to dele, indre værdi og tidsværdi. Indre værdi er forskellen mellem aktiekursen og optionens aftalekurs og dermed den umiddelbare værdi, hvis du udnyttede optionen. Men der er jo en sandsynlighed for, at aktiekurserne ændrer sig inden udløbsdagen, så optionen bliver mere værd. Denne sandsynlighed har en værdi og kaldes for tidsværdi, og det er netop forskellen mellem den aktuelle optionspræmie og indre værdi. Optionspræmien påvirkes af flere forskellige faktorer. Disse faktorer vil blive beskrevet nedenfor. Beskrivelsen viser, hvordan optionspræmien påvirkes af ændringer i de enkelte faktorer, hvis alt andet er det samme. Indre værdi Indre værdi påvirkes af den aktuelle aktiekurs eller indeksværdi, optionens aftalekurs og fremtidige dividendebetalinger. Aktuel aktiekurs eller indeksværdi Hvis aktiekursen stiger, vil værdien på en call option (købsoption) stige, og værdien på en put option (salgsoption) vil falde. Hvis aktiekursen derimod falder, vil call optionen falde i værdi, og put optionen vil stige. Optionens aftalekurs En call option med lavere aftalekurs er altid mere værd end en call option med en højere aftalekurs. Det er altid bedre at have retten til at købe noget til en lavere pris end til en højere. På samme måde vil en put option, som har en højere aftalekurs altid være mere værd end en put option med en lavere aftalekurs. Fremtidige dividender Når en aktie udbetaler dividende, falder aktiekursen som regel. Optionsprisen vil ligeledes blive påvirket af dividenden. Call optionens værdi vil således mindskes, og put optionens værdi øges, når dividenden bliver udbetalt. Dette sker selvfølgelig kun, hvis der er dividendeudbetalinger i optionens løbetid. Tidsværdi Tidsværdien påvirkes af optionens løbetid, aktiens volatilitet (kursudsving) og markedsrenten. Optionens løbetid For både call og put optioner gælder, at en option med lang løbetid er mere værd end en option med kortere løbetid. Dette skyldes, at jo længere tid der er til optionen udløber, desto større er chancen for, at aktiekursen bevæger sig i den rigtige retning. 4 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 4 8/6/09 12:30:24 PM

5 I nedenstående figur ses, hvordan optionens værdi ændrer sig med tiden. Tab/Gevinst Kurs Ved indgåelse En måned før udløb Ved udløb Figuren illustrerer tabsrisikoen /gevinstmuligheden ved en call option på Carlsberg B med aftalekurs 320 ved forskellige kursniveauer. Den øverste lilla kurve viser optionens værdi på tidspunktet for kontraktens indgåelse (to måneder til udløb). Den nederste gule kurve viser optionens værdi ved udløb. I figuren angiver den brune kurve værdien af call optionen med blot en måned til udløb. Bemærk, hvorledes værdien af call optionen, ved fastholdt kurs, falder og nærmer sig den indre værdi, når restløbetiden formindskes. Årsagen er, at når der er ganske kort tid til udløb, er det usandsynligt, at kursen vil nå at ændre sig særligt meget, hvorfor optionen handles til en præmie tæt på den indre værdi. Hvis der derimod er lang tid til udløb, er der større mulighed for, at aktiekursen kan ændre sig til gunst for optionsejeren. Aktiens volatilitet Volatiliteten er et udtryk for hvor store kursudsving, der er i aktien. Jo større udsving markedet forventer i aktiekursen, desto højere volatilitet og dermed højere præmie for både call og put optioner. Dette skyldes, at markedet vurderer, at sandsynligheden er større for, at aktiekursen når rigtigt høje eller lave værdier i optionens løbetid. Optioner vil således stige i pris, hvis der opstår øget usikkerhed om kursudviklingen på det underliggende aktiv. Køberne af optionerne er villige til at betale en højere præmie, og samtidig kræver sælger af optionen en højere præmie, da hans risiko er højere, når volatiliteten er højere. Markedsrenten (risikofrie rente) Køb af en call option kan ses som et alternativ til at købe det underliggende aktiv. Ved købet af en call option udskydes investeringen til optionens udløb, og den overskydende likviditet kan placeres i pengemarkedet. Derfor vil sælgeren af call optionen naturligvis tage sig betalt for at skulle finansiere det underliggende aktiv i optionens løbetid. En højere rente medfører derfor en højere pris på call optioner. Det modsatte ræsonnement gælder for put optioner, hvorfor deres værdi falder med en stigende rente. For både call og put optioner med kort restløbetid er effekten imidlertid ganske lille. Udbud og efterspørgsel Værdien af optionen påvirkes ligeledes af skatteeffekter, transaktionsomkostninger, likviditet osv. Det er vigtigt at fastslå, at selvom man teoretisk kan bestemme værdien/præmien på en option, er det ligesom ved handel med aktier altid udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer præmien. Aktieoptioner 5 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 5 8/6/09 12:30:24 PM

6 Køb af call optioner Køb call option Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb af call option Aftalekursen plus præmien. Uendelig Præmien Nej En anden fordel ved at købe call optioner er, at de giver mulighed for at kurssikre aktien. Allerede i dag får du mulighed for at sikre dig, at du kan købe aktien til en bestemt kurs inden for en fastlagt tidsperiode. Det kan være interessant, hvis du eksempelvis tror, at aktien forsat skal stige inden for kort tid, men i dag ikke har tilstrækkelig kapital til at købe aktierne. En call option på en aktie giver investor ret til at købe en bestemt aktie til en aftalt kurs når som helst indtil udløbsdagen. Denne ret betaler du en pris for, nemlig præmien. En call option er således en købsret. Værdien af optionen afhænger af aktiekursen, jo mere aktien stiger, jo højere bliver værdien af call optionen. Samtidig kender investor ved indgåelse af handlen sit maksimale tab, nemlig præmien. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Denne investering kan vælges, når du har en forventning om, at aktiekursen vil stige. Samtidig opnår du en forsikring mod et fald i aktiekursen. En fordel ved at købe call optioner i stedet for aktier er, at investor skal bruge mindre kapital. Investor binder således mindre kapital ved at købe 10 call optioner end ved at købe tilsvarende aktier. Samtidig er risikoen lavere, da investor kun risikerer det, som betales i præmie. Hvis du køber aktier, risikerer du et betydeligt større beløb. Derudover giver det at købe call optioner en mulighed for at geare, det vil sige at øge din købekraft. Når aktiekursen stiger, øges værdien i optionsplaceringen procentuelt set mere end den modsvarende aktieplacering. Call optioner kan også anvendes, hvis du har opnået en stor stigning i en aktie, og du fortsat tror, at aktien skal op, men du ikke vil risikere din hidtidige opnåede gevinst. Du kan dermed sælge aktien og anvende en del af gevinsten til at købe call optioner. Hermed får du mulighed for fortsat at være med ved en kursstigning, og samtidig sikre din allerede opnåede gevinst. Et eksempel Investor forventer, at kursen på Carlsberg B-aktien vil stige fra en nuværende kurs på 320. Han køber en call option på Carlsberg B med aftalekurs 320 med 2 måneders løbetid. Denne call option giver investor en ret, men ikke en pligt, til at købe 100 Carlsberg B-aktier til kurs 320 fra i dag og frem til udløbsdagen. I figuren er vist gevinstmuligheden/tabsrisikoen for call optionen ved udløb. Som tidligere beskrevet er investors tab begrænset til den allerede betalte præmie, hvorimod gevinsten er ubegrænset. Tab/Gevinst Carlsberg B Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 6 8/6/09 12:30:24 PM

7 Med en optionspræmie på 10 kr. pr. underliggende aktie og en eventuel udløbskurs på 360, kan investors gevinst opgøres som vist i tabellen. Dato 16. januar % ændring % afkast i aktiekurs på option Åbningshandel Køb 1 call option Aktiekurs 320 Aftalekurs 320 Præmie 10 Antal aktier 100 Betaling ved køb 1000 Dato 17. marts Salg/Lukning Salg 1 af position call option Aktiekurs 360 Præmie 40 Gevinst 4000 Afkast % 300% Aktieoptioner 7 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 7 8/6/09 12:30:24 PM

8 Køb af put optioner Køb put option Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb put option Aftalekursen minus præmien Uendelig Præmien Nej Tab/Gevinst Danske Bank Put optioner giver investor ret til at sælge en aktie til en aftalt kurs når som helst indtil udløbsdagen. En put option er således en salgsret, så jo mere aktiekursen falder, desto mere stiger optionen i værdi. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Investeringen er god, hvis du har en forventning om, at aktiekursen vil falde. Samtidig giver det en sikkerhed for, at tabet er begrænset, hvis aktiekursen går modsat dine forventninger og stiger. Således giver put optioner en unik mulighed for at tjene penge i et faldende marked. En købt put option kan også anvendes til at beskytte en aktieinvestering. Denne strategi kaldes en protective put og vil blive beskrevet nærmere senere. Et eksempel Investor forventer, at aktiekursen på Danske Bank-aktien den næste tid skal falde fra sin nuværende kurs på 225. Derfor køber investor en put option, som giver ham retten til at sælge 100 Danske Bank aktier til kurs 230. Denne ret betaler investor 9,5 kr. pr. aktie for. Da investor køber 1 put option, skal han betale (1*100*9,5) 950 kr. for investeringen Kontrakten udløber den 17. marts, og aktiekursen er nu faldet til 200, så investor kan få 30 kr. per aktie for sin put option. Afkastet på investeringen bliver på 445 %, og dette er selvom aktiekursen ikke falder med mere end 11 %, se tabellen. Dato 16. januar % ændring % afkast i aktiekurs på option Åbningshandel Køb 1 put option Aktiekurs 225 Aftalekurs 230 Præmie 9.5 Antal aktier 100 Betaling ved køb 950 Dato 17. marts Salg/Lukning Salg 1 af position put option Aktiekurs 200 Præmie 30 Gevinst 3000 Afkast % 216% I figuren ses gevinstmuligheden /tabsrisikoen for put optionen ved udløb. Som det ses kan investors maksimale tab kun være præmien på 9,5 kr. pr. aktie, hvorimod der er mulighed for at opnå store gevinster. 8 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 8 8/6/09 12:30:25 PM

9 Salg af call option Salg af call option Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Solgt call option Aftalekursen plus præmien. Præmien Uendelig Ja Investor udsteder en call option og får dermed en præmie pr. aktie. På den måde opnår investor et højere afkast. Denne strategi kaldes en covered call og vil blive beskrevet nærmere senere. Eksempel Det er naturligvis også muligt at sælge en call option, uden at du først har købt optionen. Du bliver på den måde udsteder af optionen. Sælgeren af en call option modtager en optionspræmie, men forpligter sig til at levere aktierne, såfremt køberen af optionen gør brug af sin ret og vil købe aktien. I en optionshandel er risikoen asymmetrisk fordelt mellem køberen og sælgeren. Køberen kan i princippet opnå en gevinst, som er mange gange større end præmien, mens det mulige tab er begrænset til præmiens størrelse. For sælgeren af optionen er gevinstmuligheden begrænset til præmien, mens tabet i værste fald er ubegrænset og let kan blive mange gange større end præmien. Idet NASDAQ OMX altid ønsker, at optionssælgere kan honorere den ubegrænsede risiko opkræves sikkerhedsstillelse 3 hos optionssælgere. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Investeringen er god, hvis du forventer, at aktiekursen ikke vil ændre sig meget i en periode, og i hvert fald ikke stiger. På den måde kan du tjene penge i et marked, hvor en normal aktieinvestering ikke vil give et afkast eller i hvert fald et meget begrænset afkast. Investor forventer, at A.P. Møller-Mærsk aktiekursen i den næste måned ikke vil ændre sig og i hvert fald ikke stige. På baggrund af disse forventninger ønsker investor at tjene penge. Investor sælger derfor 1 call option med A.P. Møller-Mærsk som underliggende papir. Bemærk at ved A.P. Møller-Mærsk er hver kontrakt kun 1 aktie, hvorimod optionskontrakter på andre underliggende aktier hver er på 100 aktier. Hermed har investor en forpligtelse til at sælge en A.P. Møller-Mærsk-aktie til kr. på et hvilket som helst tidspunkt indtil kontrakten udløber om en måned. Denne forpligtelse får han 1.438,75 kr. for, da det er den præmie, som køber af optionen er villig til at betale. Investor tjener penge, hvis aktiekursen ikke stiger til over ,75, hvilket illustreres i figuren. Tab/Gevinst A.P. Møller-Mærsk Investeringen kan også bruges, hvis du som investor allerede har bestemt, at du ønsker at sælge aktien, men gerne vil forsøge at få mere end den nuværende aktiekurs. 3 Du kan læse mere om sikkerhedsstillelse i afsnittet Hvordan kommer jeg i gang eller på NASDAQ OMX s hjemmeside, Aktieoptioner 9 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 9 8/6/09 12:30:25 PM

10 Salg af put option Salg af put option Konstruktion Break-even point (udløb) Maximal profit (udløb) Maximalt tab Skal der stilles margin? Solgt put option Aftalekursen minus præmien Præmien Uendelig At sælge en option kaldes også at skrive en option eller at udstede en option. Når optionskøberen får en salgsret, har sælgeren påtaget sig en købsforpligtigelse. For denne forpligtigelse modtager sælger options-præmien. Som nævnt under salg af call option er risikoen i en optionshandel asymmetrisk fordelt mellem køberen og sælgeren. Køberen kan i princippet opnå en gevinst, som er mange gange større end præmien, mens det mulige tab er begrænset til præmiens størrelse. For sælgeren af optionen er gevinstmuligheden begrænset til præmien, mens tabet i værste fald er ubegrænset og kan blive mange gange større end præmien. Idet NASDAQ OMX Derivatives Markets altid ønsker, at optionssælgere kan honorere den ubegrænsede risiko, opkræves sikkerheds-stillelse 4 hos optionssælgere. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Du kan vælge at sælge en put option, hvis du forventer, at aktiekursen ikke vil ændre sig den kommende tid og i hvert fald ikke falder. På den måde opnår du et afkast i et marked, hvor en direkte investering i enten aktien eller i optionen ikke vil give noget afkast. Et andet tidspunkt, hvor du kan overveje at sælge en put option, er hvis du ved, at du ønsker en bestemt aktie, hvis aktiekursen på denne aktie falder til en bestemt kurs. Dette svarer til en limiteret købsordre. Ja Som når du eksempelvis instruerer din bank til at købe Danisco for dig, hvis den falder 3 %. Den eneste forskel er, at du ved at sælge en put option får penge for det. Men til gengæld kan du ikke bare slette din købsordre, men skal købe den tilbage. Eksempel Investor har forventning om uændret til svagt stigende kurs på Danisco. Et muligt alternativ til at købe en call option vil være at sælge en put option. Dette indebærer, at investor, mod at få en optionspræmie, forpligtiger sig til at betale et beløb til modparten mod at få Danisco aktierne leveret, såfremt Danisco får en udløbskurs lavere end optionens aftalekurs. Kursen på Danisco er på handelstidspunktet 480. Investor sælger en put option med aftalekurs 480 til 18,5 kr. pr. aktie. Optionen udløber om 2 måneder. Investor er således forpligtet til at købe Danisco til kurs 480. Investor vil dermed tjene penge, hvis aktiekursen ikke falder til under 461,5. Investors maksimale gevinst vil være præmien på 18,5 kr. pr. aktie, altså kr., da hver kontrakt svarer til 100 aktier. Tab/Gevinst Danisco Gevinstmuligheden/tabsrisikoen er illustreret i figuren, hvor det ses, at gevinstmuligheden er begrænset til præmien. 4 Du kan læse mere om sikkerhedsstillelse i afsnittet Hvordan kommer jeg i gang eller på NASDAQ OMX s hjemmeside, 10 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 10 8/6/09 12:30:25 PM

11 Indeksoptioner Indeksoptioner på OMXC20-indekset, som er et indeks for de 20 mest handlede aktier på NASDAQ OMX København, er en måde at få en eksponering i hele aktiemarkedet. Indeksoptioner gør det således muligt ved en enkelt transaktion at have en position i hele markedet. Dette betyder, at du som investor kan opnå en beskyttelse af din aktieportefølje opnå ekstra indkomst få en diversificeret portefølje For at optioner skal kunne kobles til et indeks kræves, at det kan omregnes til kroner. Det sker ved at indeksets værdi multipliceres med en indeksmultiplikator. Denne er for OMXC kroner. Hvis OMXC20 indeksets værdi er 400, bliver værdien som optionerne relateres til kr. (400x100). Hvis indekset stiger til 410, stiger værdien til kr. Hermed skabes en værdi på den kurv af aktier, som tilsammen udgør OMXC20-indekset. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Indeksoptioner giver dig mulighed for, gennem en enkelt transaktion, at få eksponering i de 20 største aktier på NASDAQ OMX København. Dette er en effektiv måde at investere på, hvis du har en begrænset mængde kapital og ønsker at få en eksponering i aktiemarkedet. Indeksoptionerne giver dig dermed nogen af de samme muligheder, som de professionelle investorer har for risikospredning. Samtidig giver indeksoptioner dig mulighed for at beskytte din portefølje mod fald i aktiemarkedet. Dette sker, uden at du skal ændre sammensætningen af din portefølje ved et fald i markedet. Eksempel Investor forventer, at aktiemarkedet vil stige de næste to måneder. Som et alternativ til at købe en portefølje af aktierne direkte vælger investor at købe call optioner på OMXC20-indekset med udløb om to måneder. Investor køber en call option på OMXC20-indekset med aftalekurs 390. Denne option giver investor ret, men ikke pligt, til at købe 100 x indeksværdien til kurs 390 på udløbsdagen om to måneder. Med en optionspræmie på 9,5 kr. pr. indeksværdi gange 100 og en udløbskurs på 420 kan investors gevinst opgøres som: Dato 16. % ændring i % afkast på januar indeksværdi call option Åbningshandel Køb 1 call option Indekskurs 393 Aftalekurs 390 Præmie 9.5 Antal 100 underliggende Betaling ved køb 950 Dato 17. marts Salg/Lukning Salg 1 af position call option Indekskurs 420 Præmie 30 Gevinst 3000 Afkast % 216% I figuren ses tabsrisikoen/gevinstmuligheden ved at købe en call option på OMXC20-indekset. Tab/Gevinst OMXC Aktieoptioner 11 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 11 8/6/09 12:30:25 PM

12 Covered call Covered call Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb aktie, sælg call Aftalekursen minus præmien Præmien Uendelig Nej Covered call-strategi er en strategi, hvor investor køber eller i forvejen ejer aktier, og ønsker at tjene penge i et markedet, som forventes ikke at stige den næste tid. Investor udsteder (sælger) derfor call optioner på aktierne. Dermed opnår investor et afkast på en aktieinvestering, som ellers ikke vil give noget. Eksempel Antag at investor i januar ejer 500 aktier i Novo Nordisk B, men ønsker at forbedre afkastet i en periode, hvor kursen forventes at være omkring det eksisterende niveau på 345. Investor udsteder derfor fem call optionskontrakter, hvor hver kontrakt indeholder 100 stk. underliggende aktier. Optionerne har en aftalekurs på 345 og udløber tredje fredag i marts. Præmien er 9 kr. pr. aktie. Præmieindtægten bliver derfor kr.( 5*100*9). I figuren er vist gevinst og tab ved udløb af optionerne for aktieporteføljen med og uden covered call. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Forventer du, at kursen på aktien forbliver uændret eller kun stiger moderat, vil investering i covered call kunne anvendes til at generere et merafkast i forhold til aktieinvesteringen. Ved udstedelse (salg) af call optioner får du præmien som en ekstra indtægt og kan herved forøge afkastet på porteføljen. En covered call-strategi kan også anvendes, når investor forventer en stabilisering i aktiekursen (faldende volatilitet). Dette skyldes, at prisen på optionen falder, når udsvingene i aktiekursen falder 5. Har investor forventning om en faldende volatilitet i aktiekursen, bør han vælge en aftalekurs tæt på den nuværende aktiekurs, idet optionspræmiens følsomhed over for ændringer i volatiliteten er størst omkring den aktuelle aktiekurs. Har investor en stærk forventning om en let faldende aktiekurs vælges en lav aftalekurs, idet call optionens kursfølsomhed stiger, når aftalekursen mindskes. Tab/Gevinst Novo Nordisk B Gevinst på solgt call Gevinst på aktien Samlet gevinst Ved faldende eller uændret kurs vil investor tjene mere end hvis der kun var investeret i aktien. Hvis kursen ved udløb ligger omkring 345 vil investor i løbet af to måneder tjene 9 kr. eller 2,7 % mere pr. aktie, end hvis der kun var investeret i aktien. Gevinsten er dog begrænset til den modtagne præmie. Strategien kan derfor ikke fuldt ud forhindre tab på aktiebeholdningen ved større fald i aktiernes kurs, men kan mindske tabet. 5 Volatiliteten og prissætningen af optioner beskriver vi nærmere i afsnittet om Hvad bestemmer præmien på en option?. 12 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 12 8/6/09 12:30:26 PM

13 Protective put Protective put Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb aktie, køb put Aftalekursen plus præmien. Uendelig Forskellen mellem aktiekursen og aftalekursen plus præmien. Nej Eksempel Aktiekursen på Novo Nordisk B er 345. Investor ønsker en forsikring mod tab, hvis kursen falder til under 340. Hermed opnår investor en sikring af gevinsten. Dette opnås ved at købe en put option med aftalekursen 340. Put optionens præmie er 14,25 kr. pr. aktie. Optionen vil netop, krone for krone, kompensere ethvert tab ved kursfald under kurs 340. Antag at investor vil beholde sine aktier, men frygter et kursfald. En oplagt mulighed er at sælge, men hermed afskrives muligheden for en kursgevinst. Investor vælger at beholde aktierne og samtidig købe put optioner. Hermed lægges der en periode bund under kursen. Optionerne giver en forsikring mod kursfald, og strategien kaldes derfor protective put, en beskyttende put. Tab/Gevinst Novo Nordisk Gevinst på købt put Gevinst på aktien Samlet gevinst Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du som investor har en aktie, hvor du den næste tid har forventning om, at der vil være noget usikkerhed i markedet, men at du på lang sigt ønsker at beholde aktien, så kan du netop benytte dig af en protective put-strategi. Her ligger du en bund under din investering, hvis noget skulle gå galt. Dette kan fx være ved regnskabsaflæggelse eller andre større begivenheder. Figuren illustrerer dels nettokursgevinsten på aktien i forhold til den nuværende kurs på 345, dels nettogevinsten på put optionen. For kursfald til under 340 vil gevinsten på put optionen udligne tabet på aktien. Strategien kan også bruges til at tage noget af din gevinst hjem nu. Hvis investor for eksempel har tjent 15 % på en investering i Novo Nordisk-aktien, kan investor ved at lave en protective put sikre sig en mindstegevinst ved investeringen, så lige meget hvad der sker det næste stykke tid, er investor sikker på at få en del af gevinsten, også selvom aktien falder. Aktieoptioner 13 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 13 8/6/09 12:30:26 PM

14 Bull spread Bull spread Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb call, sælg call med højere aftalekurs Laveste aftalekurs plus nettopræmien Forskellen mellem aftalekurser minus nettopræmie Nettopræmien Nej Eksempel Investor tror, at aktiekursen på Novo Nordisk vil ligge mellem 350 og 370 det næste stykke tid. Aktiekursen på Novo Nordisk B er nu 350, og investor investerer i følgende optioner: køber en call option på Novo Nordisk B med aftalekurs 350 for 7,75 kr. og sælger en call option på Novo Nordisk B med aftalekurs 370 for 1,85 kr. Bull spread-strategien anvendes ved forventninger om begrænsede kursstigninger og er et alternativ til blot at købe call optioner. Med et bull spread finansieres købet af en call option delvist ved salg af en call option med højere aftalekurs. Samtidig er der også en begrænsning på, hvor meget der kan tjenes, investor har således solgt noget af gevinstpotentialet fra. Den maksimale gevinst, som kan tjenes, er forskellen mellem aftalekursen på de to optioner minus nettopræmien. Hvis aktiekursen på udløbstidspunktet er steget til eller er over aftalekursen på den solgte call option, vil investor tjene den maksimale gevinst. Det maksimale tab er derimod nettopræmien. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du forventer, at aktiekursen vil opnå en moderat stigning. Da du kun tror på en moderat stigning i aktiekursen, kan køb af call option synes for dyr. Den købte call option finansieres derfor ved at sælge en call option med en højere aftalekurs. Dermed bliver en bull spread-strategi en billig måde at få en eksponering i et moderat stigende marked. Nettoudgiften er således 590 kr. udregnet som (7,75 1,85) x 100 kr. Reelt har investor herved solgt toppen af gevinstprofilen fra for 185 kr. Derved får investor en gevinstprofil med en maksimal udløbsgevinst på 2000 kr., som er værdien af forskellen mellem de to aftalekurser ( ) x 100 kr. Investor tjener penge, hvis aktiekursen stiger til kurs 355,9. I figuren er nettogevinsten på de to optioner angivet hver for sig og totalt. Det maksimale tab er 590 kr. Investeringen giver en nettogevinst, hvis værdien af Novo Nordisk B lukker over kurs 356. Gevinsten kan maksimalt blive kr. Tab/Gevinst Novo Nordisk B Gevinst på købt call Gevinst på solgt call Samlet gevinst Hvis kursen ender i kurs 375, vil investor tjene penge på sin købte call option, (( )*100) kr., samtidig vil han tabe på den solgte option, (( )*100) 500 kr. Det vil sige en gevinst på kr. Dertil skal fratrækkes de 590 kr., som investor betalte, da han indgik handlen. Så afkastet på investeringen er på kr. eller 139 %. 14 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 14 8/6/09 12:30:26 PM

15 Bear spread Bear spread Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimal tab Skal der stilles sikkerhed? Køb put, sælg put med lavere aftalekurs Højeste aftalekurs minus nettopræmien Forskellen mellem aftalekurser minus nettopræmie Nettopræmien Nej Et bear spread giver mulighed for billigt at drage fordel af kursfald. Et bear marked er betegnelsen for et marked med faldende kurser. Et bear spread involverer køb og salg af put optioner, hvor købet af en put option finansieres delvist ved salg af en billigere put option med lavere aftalekurs. I lighed med bull spreadet er tabet begrænset, idet tabet på den solgte option kan modregnes gevinsten på den købte option. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du forventer, at aktiekursen vil falde, men begrænset. Da du kun forventer et moderat fald i aktiekursen, synes du, at en put option er for dyr. Den købte put option finansieres derfor ved at sælge en put option med en lavere aftalekurs. Dermed bliver en bear spread-strategi en billig måde at få en eksponering i et moderat faldende marked. Eksempel Kursen på OMXC20-indekset er 392. Investor tror, at kursen på OMXC20-indekset skal ligge mellem , og investerer derfor i følgende: køber en put option på OMXC20-indekset med aftalekurs 395 for 9,25 kr. sælger en put option på OMXC20-indesket med aftalekurs 375 for 1,10 kr. Det maksimale tab er lig den samlede optionspræmie (9,25 1,1) x 100 kr. = 815 kr. Investeringen giver en nettogevinst, hvis kursen på OMXC20-indekset på udløbsdagen er under kurs 386,85. Nettogevinsten kan maksimalt blive kr. Dette er illustreret i figuren. Tab/Gevinst Gevinst på købt put Gevinst solgt put Samlet gevinst OMXC Hvis kursen falder til kurs 370 vil investor opnå en gevinst på den købte put option, (( )*100) kr. og samtidig tabe på den solgte put option (( )*100) 500. Investor betalte samlet 815 kr. ved indgåelse af investeringen, så gevinsten er på Hvilket giver investor et afkast på 45 %. Aktieoptioner 15 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 15 8/6/09 12:30:26 PM

16 Straddle - Tjen penge uanset om kursen stiger eller falder Straddle Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb call, køb put med samme aftalekurs Aftalekurs plus præmien Aftalekurs minus præmien Uendeligt Præmien Nej Investeringen består i køb af både en call og en put option, begge med aftalekursen tæt på at-the-money. Hvis kursen stiger tjenes på call optionen, mens tabet på put optionen er begrænset til præmien. Hvis kursen i stedet falder, tjener investor penge på put optionen, mens tabet på call optionen er begrænset til præmien. Eksempel Investor forventer, at kursen på Vestas vil ændres markant fra den nuværende på 97 inden for den nærmeste tid, men er ikke sikker på, hvilken retning kursen vil tage. En straddle giver mulighed for at profitere af dette. Investor køber derfor: en call option med aftalekurs 95 for 8,25 kr. en put option med aftalekurs 95 for 5,75 kr. Den samlede præmie er (8,25 + 5,75) x 100 kr. = kr. Dermed har investor retten til at købe 100 Vestas-aktier til kurs 95, og samtidig retten til at sælge 100 Vestas-aktier til kurs 95. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Hvis du forventer, at der kommer til at ske en stor ændring i aktiekursen fx ved regnskabsaflæggelse, men er usikker på, om ændringen er positiv eller negativ, altså om aktiekursen falder eller stiger. Da der skal købes både en put og call option, skal der investeres i to optionspræmier, og der skal derfor ske større kursudsving, end hvis der kun var købt enten en call option eller en put option, før der tjenes penge på investeringen. Strategien giver positivt afkast ved kursfald under 81 eller kursstigning over 109. Det maksimale tab er præmien på 1400 kr., hvis udløbskursen bliver præcis 95. Den maksimale gevinst er ubegrænset. Tab/Gevinst Gevinst på købt call Gevinst på købt put Samlet gevinst Vestas Figuren illustrerer en straddle samt gevinst på en købt call og put enkeltvis. 16 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 16 8/6/09 12:30:27 PM

17 Strangle Strangle Konstruktion Break-even point (udløb) Maksimal profit (udløb) Maksimalt tab Skal der stilles sikkerhed? Køb call med høj aftalekurs, køb put med lav aftalekurs Højeste aftalekurs plus præmien Laveste aftalekurs minus præmien Uendeligt Præmien Nej En strangle er en billigere variation af en straddle. Med en strangle er de købte call og put optioner valgt med forskellige aftalekurser, der begge på købstidspunktet ligger henholdsvis over aktiekursen (call option) og under aktiekursen (put option) og dermed er billigere. Til gengæld skal kursændringerne være større for at opnå gevinst ved udløb. Hvornår skal jeg vælge denne investering? Eksempel Vestas handles til kurs 159. Investor køber eksempelvis put og call optioner med aftalekurser 155 og 165 for hhv. præmier på 7,5 kr. og 5,5 kr. Figuren viser gevinstprofilen, der opnås ved investeringen. Tab/Gevinst Gevinst på købt call Gevinst på købt put Samlet gevinst Vestas Der er positivt afkast, hvis kursen på Vestas-aktien ender uden for intervallet 142 til 178. Det maksimale tab, præmieudgiften på kr., indtræffer, hvis kursen på Vestas udløber med en kurs mellem de to aftalekurser 155 og 165. Hvis du har en forventning om, at der vil ske en større ændring i aktiekursen. Du opnår ved denne investering en eksponering i begge retninger, og er således ligeglad med om aktiekursen stiger eller falder, blot den ikke bliver uændret. At indgå en strangle er en billigere måde at lave en straddle på, men der skal så også ske endnu større ændringer end ved en straddle. Aktieoptioner 17 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 17 8/6/09 12:30:27 PM

18 Hvordan realiserer jeg gevinst og tab på optioner? Når du handler aktier, har du hele tiden mulighed for at sælge aktierne og tage din gevinst eller dit tab, hvis du ikke længere tror, aktien kan stige, du ønsker at begrænse dit tab, eller måske bare har ændret holdning til at være investor i selskabet. Den mulighed har du også ved optioner. Du kan altid komme ud af din optionsforretning. Hvornår har jeg så forpligtelsen til at købe eller levere aktier? Hvis du har udstedt optioner, vil du, hvis optionen bliver exerciset, være forpligtet til at levere eller købe aktierne. Hvis du ikke længere ønsker denne forpligtelse, kan du som tidligere beskrevet lukke din position ved at tilbagekøbe dine optioner. Ved optioner har du som køber tre muligheder for at realisere din gevinst eller tab: - Lukke din position - Exercise din option - Holde optionen til udløb med automatisk exercise, kontantafregning eller lade optionen gå til forfald Som sælger af optioner har du to muligheder: - Lukke din position - Holde optionen til udløb med automatisk exercise, kontantafregning eller lade optionen gå til forfald Hvad betyder det at lukke ens position? Med optioner har du præcis de samme muligheder som med aktier. Optioner handles dagligt i et elektroniske handelssystem, og du kan til enhver tid helt frem til udløbsdagen sælge en option, du tidligere har købt, når du ikke længere ønsker at eje den eller købe en option tilbage, som du tidligere har solgt. Ved optioner kaldes det at lukke kontrakten, og når dette er sket, er kontrakten slut, og du er ude af enhver forpligtelse og skal derfor ikke købe eller sælge aktien på udløbsdagen. Når kontrakten er lukket på din konto, er den nu afviklet, og der sker ikke mere, selvom kontrakten oprindeligt først udløb på et senere tidspunkt. Har du fx købt en call option, og kursen er steget, og du ikke tror på yderligere stigninger, så sælger du blot dine call optioner i markedet - ligesom når du realiserer en gevinst på en aktie. Herefter er dine kontrakter lukket og gevinsten realiseret. Hvad vil det sige at exercise en option? At udnytte din ret til at købe (call optioner) eller sælge (put optioner) aktier kaldes at exercise din option. I praksis kontakter du din bank eller mægler, og siger, at du vil udnytte din option. Din bank køber eller sælger så aktierne i overensstemmelse med optionens vilkår. Hvis du fx har en call option med aftalekurs 120 på Vestas, og du exerciser denne, vil din bank gennemføre en helt normal aktiehandel til kurs 120. Hvad er automatisk exercise? Hvis du har købt en option eller udstedt en option, som har en værdi på udløbsdagen 6 og ikke er lukket eller begæret exerciset senest på udløbsdagen, vil den automatisk blive exerciset. Det betyder, at hvis du har købt en call option, som på udløbsdagen er noget værd, vil aktierne blive leveret til dig for aftalekursen og betalingen hæves på din konto. Hvis du derimod har udstedt optionen, vil du skulle levere aktierne og modtage kontanter. Hvis du ikke allerede ejer aktierne, skal du købe aktierne i aktiemarkedet. Har du købt en put option skal du levere aktierne til aftalekursen og modtager kontanter. Hvis du ikke har aktierne, skal du købe aktierne på aktiemarkedet og levere disse til sælger af optionen. Hvis du er udsteder/sælger af put optionen, modtager du aktierne for kontanter. 6 Hvordan det vurderes fremgår af NASDAQ OMX Derivatives Markets regelsæt, som kan ses på hjemmesiden. 18 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 18 8/6/09 12:30:27 PM

19 Hvis du har købt eller udstedt optioner på indekset, som er noget værd, og positionen ikke er lukket inden udløbsdagen, vil de automatisk blive lukket og afregnet kontant. Optioner, som ikke har nogen værdi på udløbstidspunktet, forfalder værdiløse. Hvordan finder jeg modparten til min oprindelige kontrakt, hvis jeg ønsker at lukke den? Den følgende morgen vil din bank få besked fra NASDAQ OMX og derefter kontakte dig. Da du først får besked dagen efter, køber har udnyttet optionen, skal du handle aktier med to dages valør, og ikke som en almindelig aktiehandel med tre dags valør. Da udtrækningen sker ved lodtrækning, kan du ikke regne med, at alle dine solgte optioner bliver udtrukket samtidigt, men det kan ske, at kun en mindre del udtrækkes. Det er ikke nødvendigt NASDAQ OMX Derivatives Markets er modpart i alle optionskontrakter, og uanset hvornår du sælger optioner, du tidligere har købt, vil NASDAQ OMX være din modpart og lukke en tidligere kontrakt, du har indgået. Hvordan og hvornår får jeg besked, hvis nogen udnytter den option jeg har solgt? Hvis en køber udnytter en option, bliver dette registeret i NASDAQ OMX s system, som i løbet af natten samler alle udnyttelser, og via lodtrækning vælger de sælgere, hvis option bliver udnyttet. Hvad med dividende ved exercise? For at få del i den dividende, virksomheden udbetaler, skal du senest handle aktien på dagen for generalforsamlingen. Dvs. hvis du har en call option, og du ønsker at udnytte din ret og få aktien med dividende, skal du senest den dag, der er generalforsamling give din bank besked om at exercise optionen. Aktieoptioner 19 Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 19 8/6/09 12:30:27 PM

20 Hvordan kommer jeg i gang? Dette afsnit giver en beskrivelse af nogle af de ofte stillede, praktiske spørgsmål omkring, hvordan du kommer i gang med at handle optioner og futures. Udover gebyret til NASDAQ OMX Derivatives Markets tager din bank eller broker handelsomkostninger (kurtage) for at gennemføre handlen for dig. Dette beløb er forskelligt for bank til bank. Aftaler For at begynde at handle med optioner eller futures, som er noterede på NASDAQ OMX Derivatives Markets, skal du først underskrive en kundeaftale og derigennem åbne en konto til handel og clearing af standardiserede optioner hos NASDAQ OMX Derivatives Markets. Kundeaftalen får du ved at henvende dig hos din bank eller broker. Derudover kan din bank have nogle yderligere aftaler, du skal indgå, men det afhænger af, hvilken bank du benytter. Marginbetalinger/sikkerhedsstillelse Er du køber af en option, kan du ikke tabe mere, end hvad du allerede har betalt i præmie, og du skal derfor ikke stille sikkerhed. Når du sælger en option eller handler futures, er der risiko for at tabe penge, og du skal derfor stille sikkerhed, også kaldet margin. Sikkerheden stilles ganske enkelt ved enten at sætte et beløb ind på din marginkonto eller give din bank sikkerhed i værdipapirer. Konti For at handle optioner og futures skal du have en clearingkonto, hvor beholdningen af optioner og futures registreres. Derudover skal du have en pengekonto, hvor betalingen for futures og optionerne sker. Den tredje type konto du behøver, er din marginkonto, hvis du sælger optioner eller handler med futures. På kontoen vil den sikkerhedsstillelse, som du skal stille være på. Sikkerhedsstillelsen kan også ligge på et depot som aktier eller obligationer. Det sidste du mangler er et værdipapirdepot, som du skal bruge i forbindelse med levering af aktierne. Typisk ligger marginkravet på mellem 5-20 % af den underliggende værdi, alt efter hvor store kursudsving aktien historisk har haft, altså størrelsen på volatiliteten. Det betyder i det tidligere nævnte eksempel med salg af en put option på Danisco, at margin kravet vil ligge op ca kr. Kursinformation Information om handelskurserne vises på forskellige måder og gennem forskellige medier. Har du brug for aktuelle kurser, kan du kontakte din bank eller broker, som oftest har adgang til realtidsinformationer. Omkostninger Når du handler standardiserede optioner eller futures, betaler du gebyr til NASDAQ OMX Derivatives Markets og handelsomkostninger til den bank eller broker, du anvender. Gebyret er en betaling for, at NASDAQ OMX Derivatives Markets sørger for en velfungerende markedsplads og garanterer, at alle deltagere på markedet lever op til sine forpligtelser. Det sidste gøres ved, at NASDAQ OMX Derivatives Markets er modpart i alle kontrakter, det vil sige agerer som sælger over for køber og som køber over for sælger. En oversigt over de enkelte produkters gebyr kan ses på hjemmesiden. Forsinket kursinformation kan ses på mange finansielle hjemmesider. På NASDAQ OMXs hjemmeside kan du finde 15 minutters forsinket kursinformation, ligesom du kan på aktier. Har du kun brug for at følge med i optionsmarkedet på en daglig basis, præsenteres optionskurser i flere aviser. Hvor kan jeg handle? Du kan handle alle de steder, hvor du normalt handler aktier, så kontakt din bank eller mægler for nærmere information. 20 Aktieoptioner Q Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 20 8/6/09 12:30:27 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER Q&A NORDEA BANK Transcript Live Q and A Nordea Bank with, the 19th of January 2017 Denne session starter kl. 15. Hej Morten Melander. Er du online? Hej Helge. Ja, jeg er klar Vi kører om et par minutter.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Mini Futures & Mini Futures BEST

Mini Futures & Mini Futures BEST Mini Futures & Mini Futures BEST Indhold 04 Mini Futures Hvor kommer Mini Futurens gearing fra? Daglige finansieringsomkostninger Stop loss-niveau og beregning af restværdi Eksempel 10 Mini Futures BEST

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt.

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992 Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-7 B. Omfattede kontrakter pkt. 8-14 C. Ikke omfattede kontrakter

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere