Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited"

Transkript

1 Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited

2 Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske produkter: Afdækkede optioner og certifikater...side 16 Del 2: Yderligere oplysninger... side 18 Investeringer i ikke-traditionelle fonde (hedge-fonde og offshore-fonde)...side 18 Investeringer in nye markeder...side 19 2/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

3 Indledning Fra og med 1. november 2007 er kommerciel værdipapirhandel underlagt MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive). I henhold til MiFID og de krav, der stilles af Financial Services Commission, skal vi oplyse om handel og investeringer, som kan indebære særlige. Henvisninger til værdipapirhandlere i denne brochure skal betragtes som en henvisning til Deres investeringsfirma. Værdipapirer og dermed forbundne Hvad er værdipapirer? Hvad er derivater? Hvilke områder inden for værdipapirhandel skal man være særlig opmærksom på? Kan være ubegrænsede? Værdipapirer defineres som standardiserede certifikater, der egner sig til massehandel, samt rettigheder, der ikke er repræsenteret af et certifikat, men som har en lignende funktion (værdipapirer i elektronisk registerform). Disse omfatter aktier, obligationer, investeringsbeviser og derivater. Værdipapirer betragtes som standardiserede eller egnede til massehandel, hvis de tilbydes til offentligheden i standardiseret form og med en standardiseret pålydende værdi eller sælges til mere end 20 købere. Derivater er finansielle kontrakter, hvis kurs er afledt af enten aktier, obligationer, råvarer eller ædelmetaller eller af benchmarks såsom valutaer, renter og indekser. En aktieoptions værdi er således afledt af den underliggende aktie. I de følgende kapitler vil vi beskrive de forskellige typer derivater, herunder terminsforretninger, futures og kombinationer samt optioner. Værdipapirer og især derivater er forbundet med økonomiske. Derivater er finansielle instrumenter, der er baseret på et underliggende aktiv, og som undertiden består af forskellige elementer, hvilket ofte gør dem vanskelige at forstå. Dette er især tilfældet for de såkaldte eksotiske optioner. I denne brochure forklares disse finansielle instrumenter og de dermed forbundne. Brochuren erstatter dog ikke de produktbeskrivelser, der udgives af de respektive udstedere. De vil altid kunne få svar på yderligere spørgsmål ved at henvende Dem til Deres værdipapirhandler. Der findes grundlæggende to typer investeringer: dem med begrænset risiko og dem med ubegrænset risiko. Køb af aktier eller optioner er forbundet med en begrænset risiko. I værste fald mister De hele den investerede kapital. Bemærk: Omvendt findes der visse typer derivater, som kræver yderligere investering af kapital ud over den oprindelige investering. Denne forpligtelse til at foretage sådanne yderligere betalinger kan beløbe sig til en mangedobling af den oprindelige investering. Ubegrænset risiko er især forbundet med - Udstedelse af ubegrænsede købsoptioner - Udstedelse af salgsoptioner eller - Terminsforretninger og futures 3/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

4 Indledning Hvis De i sådanne tilfælde ønsker at begrænse eller reducere risikoen, anbefaler vi, at De træffer særlige forholdsregler, når De foretager investeringen (f.eks. ved at afdække potentielle tab ved hjælp af terminsforretninger eller futures). Læs de relevante oplysninger nøje i udstederens produktinformationsbrochure, eller kontakt Deres værdipapirhandler. Retten til oplysninger fra værdipapirhandleren Hvilke oplysninger har De ret til? I henhold til MiFID skal værdipapirhandlere informere deres kunder om de, der er forbundet med givne transaktionstyper. Dette er beskrevet nærmere i del 1 af denne brochure. Oplysningspligten afhænger af kundens erfarings- og vidensniveau inden for det pågældende område. Dette afgøres af firmaet på grundlag af de svar, De giver i forbindelse med de egnethedstest, som sendes til Dem særskilt. Kunderne skal informeres om de transaktionstyper, der indebærer en højere risiko, eller som har en kompleks risikoprofil, men ikke om de specifikke, der er forbundet med individuelle transaktioner. I del 1 af denne brochure forklares de, der er forbundet med de typiske derivater, som p.t. findes på markedet. I del 2 beskrives ikke-traditionelle investeringer (især hedgeforeninger) og investeringer i nye markeder. Disse instrumenter er medtaget på grund af deres stadig større betydning. I bilaget findes en liste med definitioner af de begreber, der anvendes i brochuren. Omfanget af værdihandleres oplysningspligt Hvilke oplysninger har værdipapirhandlere ikke pligt til at give Dem? Værdipapirhandlere har ikke pligt til at oplyse om normale. Disse er ikke medtaget i denne brochure. Her defineres normale som: - Risici, der er forbundet med traditionelle, udbredte investeringsformer, såsom aktier, obligationer og investeringsbeviser Eksempelvis kan en udsteder komme i økonomiske vanskeligheder, der gør ham eller hende ude af stand til at betale (standard- eller delkredere) - Landespecifikke En landespecifik risiko kan opstå, hvis et land forhindrer værdipapirhandel ved at pålægge økonomiske sanktioner eller valutarestriktioner. 4/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

5 Indledning - Udviklings Udviklings vedrører nye typer brancher (f.eks. informationstjenester). Disse sektorer er beskrevet under Nye markeder. Denne brochure behandler ikke beskatning eller andre juridiske konsekvenser af værdipapirhandel (f.eks. videregivelse af oplysninger). Vi anbefaler, at De selv undersøger disse forhold eller kontakter Deres værdipapirhandler. Læs denne brochure nøje, og kontakt Deres værdipapirhandler, hvis De har spørgsmål. 5/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

6 Optioner Hvilke rettigheder og pligter har De? Hvilke underliggende aktiver kan optioner været baseret på? Hvad er forskellen på amerikansk inspirerede og europæisk inspirerede optioner? Hvad er fysisk afvikling, og hvornår anvendes der kontant afvikling? Hvad menes der med: - In the money - Out of the money, - At the money? Som køber af en option kan De købe (købsoption) eller sælge (salgsoption) en bestemt mængde af et underliggende aktiv til en forudbestemt kurs (aftalekurs) indtil et nærmere bestemt tidspunkt (udløbsdato). Den pris, De betaler for denne ret, kaldes præmien. Som sælger (udsteder) af en option skal De sælge det underliggende aktiv til køberen til aftalekursen inden udløbsdatoen (købsoption) eller købe det underliggende aktiv af ham eller hende til aftalekursen (salgsoption). Dette sker uafhængigt af det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi. Optioner kan være baseret på følgende: - Aktiver såsom aktier, obligationer, råvarer og ædelmetaller - Benchmarks såsom valutaer, renter og indekser - Derivater eller - En hvilken som helst kombination af ovenstående Amerikansk inspirerede optioner kan udnyttes på en hvilken som helst børsdag indtil udløbsdatoen. Europæisk inspirerede optioner kan kun udnyttes på udløbsdatoen. Dette begrænser dog ikke deres omsættelighed på det sekundære marked (f.eks. på en fondsbørs). Køberen af en købsoption med fysisk afvikling kan kræve fysisk levering af det underliggende aktiv fra modparten (optionsudstederen) på tidspunktet for optionens udnyttelse. I forbindelse med salgsoptioner er der typisk tale om fysisk modtagelse af det underliggende aktiv for optionsudstederen. En option med kontant afvikling afvikles som et kontant beløb svarende til forskellen mellem aftalekursen og det underliggende aktivs markedsværdi. En købsoption er in the money, hvis det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi er højere end aftalekursen. En salgsoption er in the money, hvis det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi er lavere end aftalekursen. En option, som er in the money, siges at have en indre værdi. En købsoption er out of the money, hvis det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi er lavere end aftalekursen. En salgsoption er out of the money, hvis det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi er højere end aftalekursen, hvilket betyder, at optionen ikke har nogen indre værdi. Hvis det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi svarer til aftalekursen, er optionen at the money. 6/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

7 Hvordan fastsættes værdien af/kursen på en option? Hvilke forskellige typer optioner findes der? Kursen på en option afhænger af dens indre værdi og det, der kaldes tidsværdien. Sidstnævnte afhænger af en række forskellige faktorer, især optionens restløbetid og det underliggende aktivs volatilitet. En options tidsværdi afspejler sandsynligheden for, at den vil være in the money. Tidsværdien er således højere for optioner med lang løbetid og et meget volatilt underliggende aktiv. Det samme gælder for optioner, der er at the money. - Warrants er optioner i værdipapirform. De kan handles på fondsbørsen eller over the counter (OTC). - Handlede optioner er ikke-værdipapirer, men handles på fondsbørsen. - OTC-optioner (over-the-counter-optioner) er ikke-værdipapirer og handles ikke på fondsbørsen, men aftales direkte mellem udsteder og køber uden om fondsbørsen. Lukning af en optionsposition før udløbsdatoen kræver en tilsvarende modhandel mellem de samme parter. OTC-optioner, hvor det underliggende aktiv er et ædelmetal eller en valuta, tilbydes til offentligheden som standardiserede produkter. I modsætning hertil er skræddersyede OTC-optioner specialdesignet til individuelle investorer. Hvad er margindækning? Optionsudstederen skal enten deponere et beløb svarende til det underliggende aktivs værdi eller stille en anden form for sikkerhed i hele kontraktens løbetid. Størrelsen af denne sikkerhed eller marginen fastsættes af værdipapirhandleren. Børsen fastsætter en minimumsmargin for handlede optioner. Hvis margindækningen viser sig at være for lille, har værdipapirhandleren ret til at kræve yderligere dækning. Hvilke påtager De Dem som køber af en option? Generelt gælder det, at hvis værdien af det underliggende aktiv falder, så falder værdien af købsoptionen også. Værdien af en salgsoption har en tendens til at falde, hvis værdien af det underliggende aktiv stiger. Jo mindre optionen er in the money, jo større er faldet i optionens værdi. I sådanne tilfælde bliver faldet i værdien normalt større og større, jo tættere man kommer på udløbsdatoen. Værdien af en købsoption falder også, når værdien af det underliggende aktiv forbliver uændret eller stiger. Dette kan ske i takt med, at tidsværdien falder, eller hvis forholdet mellem udbud og efterspørgsel er ugunstigt. For salgsoptioner er det modsatte tilfældet. Bemærk: De skal derfor være forberedt på et muligt fald i værdien af Deres option eller på, at den er værdiløs ved udløb. I en sådan situation risikerer De at miste hele den præmie, De har betalt. Købs- og salgsoptioner, der er baseret på futures, er forbundet med de samme. Se afsnittet om terminsforretninger og futures for at få yderligere oplysninger. 7/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

8 Hvilke påtager De Dem som udsteder af en afdækket købsoption? Hvilke påtager De Dem som udsteder af en uafdækket købsoption? Hvilke påtager De Dem som udsteder af en salgsoption? Hvis De som udsteder af en købsoption allerede har en tilsvarende mængde af det underliggende aktiv til Deres rådighed, siger man, at købsoptionen er afdækket. Hvis det underliggende aktivs aktuelle markedsværdi overstiger aftalekursen, mister De muligheden for at få et afkast, eftersom De skal sælge det underliggende aktiv til køberen til aftalekursen i stedet for at sælge det til den højere markedsværdi. Det underliggende aktiv skal være frit tilgængeligt, så længe det er muligt at udnytte optionen, dvs. at det f.eks. ikke må være pantsat til andre formål. Herudover er afdækkede købsoptioner forbundet med de samme som en uafdækket købsoption (se nedenfor). Hvis De som udsteder af en købsoption ikke har en tilsvarende mængde af det underliggende aktiv til Deres rådighed, siger man, at købsoptionen er uafdækket. Hvad angår optioner med fysisk afregning, svarer dit potentielle tab til forskellen mellem den aftalekurs, der betales af køberen, og værdien af det underliggende aktiv. Optioner med kontant afvikling kan give et tab, der svarer til forskellen mellem aftalekursen og det underliggende aktivs markedsværdi. Bemærk: Eftersom det underliggende aktivs markedsværdi kan komme godt over aftalekursen, kan dit potentielle tab ikke fastsættes og er i princippet ubegrænset. Især ved amerikansk inspirerede optioner skal De være forberedt på, at optionen kan blive udnyttet. Hvis De er forpligtet til at foretage fysisk afregning, kan det være meget dyrt eller sågar umuligt at købe de tilsvarende underliggende aktiver. De skal være opmærksom på, at dit potentielle tab kan være langt større end værdien af de underliggende aktiver, De har stillet som sikkerhed (margindækning). Som udsteder af en salgsoption skal De være forberedt på betydelige tab, hvis markedsværdien af det underliggende aktiv falder under den aftalekurs, som De skal betale sælgeren. Det potentielle tab svarer til forskellen mellem disse to værdier. Som udsteder af en amerikansk inspireret salgsoption med fysisk afregning er De forpligtet til at købe de underliggende aktiver til aftalekursen, selv om det kan være svært eller umuligt at sælge aktiverne, og De kan pådrage Dem betydelige tab. Dit potentielle tab kan være langt større end værdien af de underliggende aktiver, De har stillet som sikkerhed (margindækning). 8/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

9 Hvad er kombinationer? Hvad er eksotiske optioner? Hvilke eksotiske optioner findes i praksis? Hvis De køber to eller flere optioner, der er baseret på det samme underliggende aktiv, men som er forskellige, enten hvad angår optionstype (købs- eller salgsoption), mængde, aftalekurs, udløbsdato eller positionstype (køb eller salg), kaldes dette en kombination. Som følge af det omfattende antal mulige kombinationer er det ikke muligt at gengive de, som hvert enkelt tilfælde indebærer, i denne brochure. Før De foretager en sådan transaktion, skal De henvende Dem til Deres værdipapirhandler og få oplyst, hvilke De påtager Dem. I modsætning til de konventionelle salgs- og købsoptioner, der er beskrevet ovenfor, er eksotiske optioner underlagt yderligere betingelser og aftaler. Eksotiske optioner er enten skræddersyede OTC-optioner eller warrants. De eksotiske optioners særlige sammensætning betyder, at deres kursbevægelser kan være meget forskellige fra de konventionelle optioner. De skal også være opmærksom på, at større transaktioner kan udløse kursbevægelser selv kort tid før udløb, og at disse kan gøre en option værdiløs. Der er ingen grænser for, hvordan eksotiske optioner kan være opbygget. Derfor er det ikke muligt at gengive de, som hvert enkelt tilfælde indebærer, i denne brochure. Før De køber en eksotisk option, skal De sørge for at få omfattende rådgivning om de særlige, der er forbundet med købet. Nedenstående eksempler på eksotiske optioner er forbundet med en særlig høj risiko. Ovennævnte risiko gælder også her. Path-dependent-optioner For path-dependent-optioner er det i modsætning til konventionelle optioner ikke kun ved udløb eller udnyttelse af optionen, at det underliggende aktivs markedsværdi er vigtig. De skal derfor tage højde for udsving i det underliggende aktivs markedsværdi i løbet af optionens levetid, hvis De overvejer at foretage en sådan investering. Nedenfor gives en række eksempler på path-dependent-optioner: - Barrier-optioner Udnyttelsesrettigheden for knock-in-barrier-optioner opstår kun, hvis det underliggende aktivs markedsværdi når en nærmere fastsat grænse (barriere) inden for en given periode. Udnyttelsesrettigheden for knock-out-barrieroptioner udløber, hvis det underliggende aktivs markedsværdi når den fastsatte barriere i den givne periode. Double-barrier-optioner har både en øvre og en nedre barriere og kan være enten knock-in- eller knock-out-barrier-optioner. Hvis denne barriere ligger mellem det underliggende aktivs markedsværdi på tidspunktet for optionens indgåelse og dens aftalekurs, kaldes optionen en kick-in-/kick-out-barrier-option. 9/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

10 Bemærk: Når De køber en barrier-option, skal De være opmærksom på, at Deres udnyttelsesrettighed kun opstår, hvis det underliggende aktivs markedsværdi når barrieren (knock-in-/kick-out-option), eller når de udløber i deres helhed og for altid (knock-in-/kick-in-option). - Payout-optioner Payout-optioner giver ret til betaling af et på forhånd aftalt beløb. I tilfælde af en digital eller binær option sker betaling, hvis det underliggende aktivs markedsværdi når en fastsat værdi én gang i en bestemt periode (digital one-touch-option) eller på udløbsdatoen (all-or-nothingoption). Hvad angår digitale one-touch-optioner, sker betaling enten umiddelbart efter, at barrieren er nået, eller på udløbsdatoen (lock-inoption). Ved lock-out-optioner sker den faste betaling kun, hvis det underliggende aktivs markedsværdi ikke når den aftalte barriere inden for en bestemt periode. Bemærk: Udstederen af en payout-option skal betale Dem hele det fastsatte beløb, hvis barrieren nås, uanset om optionen er in the money eller ej ved udnyttelse eller udløb, eller i hvilket omfang. Dette betyder, at det skyldige beløb kan være betydelig højere for udstederen eller betydelig lavere for køberen end optionens indre værdi. - Asiatiske optioner Ved asiatiske optioner afledes en gennemsnitsværdi af det underliggende aktivs markedsværdi over en bestemt periode. Dette gennemsnit anvendes til at fastsætte det underliggende aktivs værdi for en average-rate-option og til at beregne aftalekursen for en average-strike-option. Bemærk: Beregning af en gennemsnitsværdi for det underliggende aktiv i tilfælde af en average-rate-option kan medføre, at optionens værdi på udløbsdatoen er væsentlig lavere for køberen og væsentlig højere for udstederen end forskellen mellem aftalekursen og den aktuelle markedsværdi ved udløb. For average-strike-optioner kan den gennemsnitlige aftalekurs på en købsoption være betydelig højere end den kurs, der oprindelig blev aftalt. For salgsoptioner kan aftalekursen på samme måde være lavere end den kurs, der oprindelig blev aftalt. - Look-back-optioner Ved look-back-optioner registreres markedsværdien på det underliggende aktiv regelmæssigt i en given periode. Ved strike-look-back-optioner er aftalekursen den laveste værdi (købsoption) eller den højeste værdi (salgsoption) af det underliggende aktiv. 10/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

11 Aftalekursen forbliver uændret for en price-look-back-option, idet den højeste værdi (købsoption)/laveste værdi (salgsoption) anvendes til beregning af det underliggende aktivs værdi. Bemærk: Ved look-back-optioner kan både den beregnede aftalekurs og den beregnede værdi af det underliggende aktiv være meget forskellig fra markedskurserne på udløbsdatoen. Udstedere af look-back-optioner skal være opmærksomme på, at optionen udnyttes på det tidspunkt, der er mest gunstigt for dem. - Contingent-optioner Købere af en contingent-option skal kun betale præmie, hvis det underliggende aktivs markedsværdi når eller overstiger aftalekursen i løbet af optionens levetid (amerikansk inspireret option) eller på udløbsdatoen (europæisk inspireret option). Bemærk: De skal betale hele præmien, selv om optionen kun netop er at the money eller in the money. - Cliquet- og ladder-optioner Ved cliquet-optioner (også kendt som ratchet-optioner) ændres aftalekursen for den efterfølgende periode, normalt med jævne mellemrum, for at bringe den på niveau med det underliggende aktivs markedsværdi. Optionens eventuelle indre værdi låses fast. Alle sådanne fastlåsninger i hele optionens levetid akkumuleres. Ved ladder-optioner finder disse ændringer sted, når det underliggende aktiv når bestemte markedspriser snarere end med jævne mellemrum. Normalt er det kun den højeste indre værdi, som låses fast. I sjældne tilfælde lægges alle de registrerede indre værdier sammen. Bemærk: På udløbsdatoen skal udstederen af en cliquet-option ud over optionens indre værdi betale køberen alle akkumulerede fastlåsninger. Udstederen af en ladder-option skal betale køberen det højeste fastlåsningsbeløb, som kan være betydelig højere end optionens indre værdi på udløbsdatoen. Optioner, der er baseret på flere underliggende aktiver - Spread- og outperformance-optioner Både spread- og outperformance-optioner er baseret på to underliggende aktiver. Ved en spread-option danner den absolutte forskel i bevægelsen mellem de to underliggende aktiver grundlag for beregning af optionens værdi. I modsætning hertil er værdien af en outperformance-option baseret på den relative forskel, dvs. den procentvise forbedring af det ene underliggende aktiv i forhold til det andet. 11/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

12 Bemærk: Selv om begge underliggende aktiver klarer sig godt, kan resultatforskellen mellem de to være den samme eller lavere målt både absolut og relativt og kan derfor have en negativ indvirkning på optionens værdi. Compound-optioner Compound-optioner har en option som underliggende aktiv, dvs. de er optioner baseret på optioner. Bemærk: Compound-optioner kan have en særlig stor gearingeffekt, og udstederen kan være stillet over for meget store forpligtelser. Terminsforretninger og futures Hvilke rettigheder og pligter har De? Hvad er forskellen mellem futures og terminsforretninger? Hvilke underliggende aktiver kan terminsforretninger og futures været baseret på? Hvad er marginkravet? Ved terminsforretninger og futures er man forpligtet til på en nærmere bestemt udløbsdato at levere eller modtage en fastsat mængde af et underliggende aktiv til den pris, der blev aftalt på datoen for kontraktindgåelsen. Bemærk: Terminsforretninger og futures kan indebære særlige. De egner sig derfor kun til investorer, som er bekendt med denne type instrument, har tilstrækkelige midler til rådighed og er i stand til at klare eventuelle tab. Futures handles på en fondsbørs. De har form af kontrakter, hvor mængden af det underliggende aktiv og udløbsdatoen er standardiseret. Terminsforretninger handles ikke på fondsbørsen og kaldes derfor OTCterminsforretninger (over-the-counter-terminsforretninger). Deres specifikationer kan være standardiserede, eller de kan være aftalt mellem køber og sælger. De underliggende aktiver for terminsforretninger og futures kan være: - Aktiver såsom aktier, obligationer, råvarer og ædelmetaller - Benchmarks såsom valutaer, renter og indekser I forbindelse med køb eller salg (short sale) af et underliggende aktiv på markedet for futures skal De angive en initialmargin ved indgåelse af kontrakten. Dette er normalt en procentdel af den samlede værdi af de instrumenter, som kontrakten vedrører. Derudover beregnes der med jævne mellemrum i hele kontraktens løbetid en variationsmargin, som svarer til den bogførte gevinst eller det bogførte tab på eventuelle ændringer i værdien af kontrakten eller det underliggende instrument. Bemærk: Hvis der er tale om et tab, kan variationsmarginen være adskillige gange større end initialmarginen. Reglerne for beregning af variationsmarginen er fastlagt i gældende børs- eller kontraktbestemmelser. Investoren er forpligtet til at deponere den påkrævede initial- eller variationsmargindækning hos værdipapirhandleren i hele kontraktens løbetid. 12/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

13 Hvordan opsiges kontrakten? Hvordan afregnes en terminsforretning? Hvilke særlige står De over for? Investoren er berettiget til at opsige kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt før udløbsdatoen. Hvordan dette gøres, afhænger af kontrakttypen eller af den relevante børs praksis. Enten sælges kontrakten, eller der aftales en modhandel på de samme betingelser. Indgåelse af en sådan modhandel betyder, at de to sæt modsatrettede leveringsforpligtelser udelukker hinanden. Hvis kontrakten ikke opsiges før udløbsdatoen, skal den afregnes af de to involverede parter. Hvis det underliggende aktiv er et fysisk aktiv, foretages afregning ved fysisk levering af aktivet eller kontant betaling. Hvis der er tale om fysisk levering, skal der leveres underliggende aktiver for hele kontraktbeløbet. Hvis der er tale om kontant betaling, er det kun forskellen mellem kontraktbeløbet og afregningsprisen, der skal betales. Fysisk levering indebærer således flere likvide midler end kontant afregning. Normalt er der tale om fysisk levering. Kun i særlige tilfælde kræver kontraktbestemmelser eller børspraksis, at der foretages kontant afregning. Alle andre opfyldelsesspecifikationer, især angivelse af opfyldelsessted, indgår i de relevante kontraktbestemmelser. Hvis det underliggende aktiv er et referencetal eller en benchmark, er opfyldelse i form af fysisk levering ikke mulig (bortset fra valutaer). Der skal i stedet foretages kontant afregning. Ved salg af terminsforretninger skal det underliggende aktiv leveres til den pris, der oprindeligt blev aftalt, selv om markedsværdien er højere. I sådanne tilfælde risikerer De at tabe forskellen mellem disse to beløb. Bemærk: I teorien er der ingen grænser for, hvor meget markedsværdien af det underliggende aktiv kan stige. Det potentielle tab er derfor på samme måde ubegrænset og kan overstige marginkravet væsentligt. Ved køb af terminsforretninger skal De modtage det underliggende aktiv til den pris, der oprindeligt blev aftalt, selv om markedsværdien er lavere. Det potentielle tab svarer til forskellen mellem disse to værdier. Det maksimale tab kan overstige marginkravet væsentligt. En børs kan, for at begrænse kursudsving, fastsætte kursgrænser for visse kontrakter. Undersøg, hvilke kursgrænser der gælder, før De foretager transaktioner, der vedrører terminsforretninger eller futures. Dette er vigtigt, eftersom opsigelse af en kontrakt ellers kan være meget vanskelig eller endog umulig. Hvis De sælger en terminsforretning, der er baseret på et underliggende aktiv, som De ikke havde til rådighed ved indgåelse af kontrakten, er der tale om et short sale (spekulation i kursfald). I denne situation risikerer De at skulle købe det underliggende aktiv til en ugunstig markedspris for at opfylde Deres leveringsforpligtelse på udløbsdatoen for kontrakten. 13/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

14 Hvilke særlige faktorer gør sig gældende ved OTCterminsforretninger? Hvilke særlige faktorer gør sig gældende ved kombinationer? Markedet for standardiserede OTC-terminsforretninger er generelt gennemsigtigt og likvidt. Derfor kan kontrakter normalt opsiges uden problemer. Der findes ikke noget egentligt marked for OTCterminsforretninger, som aftales individuelt, og derfor kan de deraf følgende positioner kun opsiges efter aftale med modparten. Eftersom kombinationer omfatter forskellige elementer, kan opsigelse af individuelle elementer ændre de rettigheder, der er forbundet med den generelle position, betydeligt. Før De foretager en sådan transaktion, skal De henvende Dem til Deres værdipapirhandler og få oplyst, hvilke De påtager Dem. Som følge af de mange mulige kombinationer er det ikke muligt at gengive de, som hvert enkelt tilfælde indebærer, i denne brochure. Strukturerede produkter Hvad er strukturerede produkter? Hvad er strukturerede produkter med kapitalbeskyttelse? Hvad er formålet med kapitalbeskyttelseskomponenten? Strukturerede produkter er kombinationer af to eller flere finansielle instrumenter. Mindst ét af dem skal være et derivat. Sammen danner de et nyt investeringsprodukt. Strukturerede produkter kan enten handles på fondsbørsen eller over the counter. Hvert struktureret produkt har sin egen risikoprofil, eftersom ene ved de enkelte komponenter kan blive mindre, større eller helt forsvinde. Det er derfor særligt vigtigt, at De er fuldt ud klar over ene, inden De køber et sådant produkt. Sådanne oplysninger kan f.eks. findes i den relevante litteratur. Strukturerede produkter med kapitalbeskyttelse består af to elementer: en investering med fast indtægt (ofte en obligation eller en pengemarkedsinvestering) og en option. Denne kombination gør indehaveren i stand til at deltage i prisbevægelserne for et eller flere underliggende aktiver (via optionen eller deltagelseskomponenten), samtidig med at de potentielle tab begrænses (via obligationen eller kapitalbeskyttelseskomponenten). Kapitalbeskyttelseskomponenten dækker muligvis kun en del af den investerede kapital. Deltagelses- og bekyttelseskomponenten kan adskilles, afhængig af det pågældende produkt. Dette giver Dem mulighed for at beholde eller skille Dem af med hver komponent for sig. Kapitalbeskyttelseskomponenten bestemmer, hvor stor en del af købskursen på det strukturerede produkt, der udbetales ved udløb. Den fastsætter også det minimumsafkast, der udbetales uafhængigt af eventuelle prisbevægelser for optionskomponenten. 14/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

15 Hvad er formålet med optionskomponenten? Hvilke særlige skal De være opmærksom på? Hvad er det maksimalt mulige tab? Kapitalbeskyttelsen er bundet til den nominelle værdi og ikke til udstedelseskursen eller den sekundære markedskurs. Følgelig er det kun den nominelle værdi, der er kapitalbeskyttet, hvis den udstedelses-/købskurs, De betaler, overstiger den nominelle værdi. Beskyttelsen af Deres investerede kapital falder tilsvarende. Hvis udstedelses-/købskursen er lavere end den nominelle værdi, stiger beskyttelsen af Deres investerede kapital imidlertid tilsvarende. Bemærk: Kapitalbeskyttelseskomponenten kan ligge noget under 100 % af den investerede kapital, afhængigt af produktet. Kapitalbeskyttelse betyder derfor ikke 100 % tilbagebetaling af købskursen for alle produkter. Optionskomponenten bestemmer, hvordan og i hvilket omfang en køber af et struktureret produkt med kapitalbeskyttelse drager nytte af prisbevægelser for det underliggende aktiv. Den fastlægger med andre ord dit potentielle afkast, som overstiger kapitalbekyttelseskomponenten. Optionskomponenten består som regel af en option eller en kombination af optioner. De, der er forbundet med denne komponent, svarer derfor til de, der er forbundet med den tilsvarende option eller kombination af optioner. Afhængig af det underliggende aktivs markedsværdi kan optionskomponenten være værdiløs ved udløb. Alle strukturerede produkter har deres egen risikoprofil, som er baseret på samspillet mellem de enkelte komponent. Eftersom mulighederne for at kombinere de forskellige produktelementer er næsten ubegrænsede, er det ikke muligt at gengive de, som hvert enkelt tilfælde indebærer, i denne brochure. Før De foretager en sådan transaktion, skal De sikre Dem, at De er fuldt ud klar over de, der er forbundet med transaktionen. Sådanne oplysninger kan f.eks. findes i den relevante produktlitteratur. I forbindelse med strukturerede produkter kan købere kun gøre deres rettigheder gældende over for udstederen. De skal således ud over markedsrisikoen være opmærksom på den risiko, der er forbundet med udstederen. Derfor kan De ikke blot lide et tab som følge af et fald i det underliggende aktivs markedsværdi, men også miste hele Deres investering, hvis udstederen bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser. Market makere, som i de fleste tilfælde er udstederne selv, stiller normalt garanti for, at de strukturerede produkter er omsættelige. Ikke desto mindre kan likviditets ikke udelukkes. Det maksimalt mulige tab for køberen af et struktureret produkt med kapitalbeskyttelse er forskellen mellem købskursen og kapitalbeskyttelsesbeløbet. Bemærk: Markedsværdien af et struktureret produkt kan falde under niveauet for kapitalbeskyttelsen, hvilket kan øge det potentielle tab ved et salg før udløbsdatoen. Men andre ord garanteres kapitalbeskyttelsen kun, hvis investoren beholder det strukturerede produkt, indtil det skal indløses. 15/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

16 Den risiko, der er forbundet med optionskomponenten, er den samme som den risiko, der er forbundet med den tilsvarende option eller kombination af optioner. Afhængig af det underliggende aktivs markedsværdi kan optionskomponenten være værdiløs ved udløb. Syntetiske produkter Afdækkede optioner og certifikater Hvad er syntetiske produkter? Hvad er syntetiske afdækkede optioner? Hvilke er forbundet med syntetiske afdækkede optioner? Grundlæggende set er syntetiske produkter afdækkede optioner og certifikater, og de er kendetegnet ved, at deres gevinst- og tabsstrukturer er magen til eller ligner bestemte traditionelle finansielle instrumenters (aktier eller obligationer) struktur. Et eksempel er basket-certifikater. De er baseret på et bestemt antal udvalgte aktier. Syntetiske produkter kan enten handles på fondsbørsen eller over the counter. Bemærk, at de, der er forbundet med syntetiske produkter, ikke nødvendigvis er de samme som de, der er forbundet med de finansielle instrumenter, som de består af. Det er derfor særligt vigtigt, at De er fuldt ud klar over ene, inden De køber et sådant produkt. Sådanne oplysninger kan f.eks. findes i den relevante produktlitteratur. Syntetiske afdækkede optioner er baseret på princippet om at kopiere en traditionel afdækket option. Dette kan kun opnås gennem en transaktion. Såvel købet af det underliggende aktiv som udstedelsen af købsoptionen udføres syntetisk ved hjælp af derivater. Købskursen på et sådant produkt svarer til købsprisen på det underliggende aktiv med fradrag af den præmie, der modtages for salget af købsoptionen. Det syntetiske produkt sælges altså billigere end det underliggende aktiv. I modsætning til strukturerede produkter med kapitalbeskyttelse indeholder syntetiske afdækkede optioner ikke en risikoafdækning mod tab i det underliggende aktivs markedsværdi. Ved at udstede en købsoption (traditionel afdækket option) eller ved at indregne afkastet af en købsoption i produktkursen (syntetisk afdækket option) bliver et eventuelt fald i det underliggende aktivs markedsværdi imidlertid lavere, end det ville være ved en direkte investering. Optionspræmien begrænser dermed et eventuelt fald i det underliggende aktivs markedsværdi. På udløbsdatoen foretages der enten kontant afregning eller fysisk levering af det underliggende aktiv. Hvis det underliggende aktivs markedsværdi er højere end aftalekursen på udløbsdatoen, modtager De et bestemt kontant beløb som afregning. Hvis den imidlertid er lavere end aftalekursen, modtager De fysisk levering af det underliggende aktiv. I dette tilfælde bærer De hele den risiko, der er forbundet med det underliggende aktiv. 16/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

17 Hvad er certifikater? Hvilke er forbundet med certifikater? Et certifikat giver en rettighed, som enten er baseret på flere underliggende aktiver eller har en værdi, der er afledt af flere indikatorer. Dette giver Dem mulighed for, selv ved en mindre investering, at opnå spredning over en lang række investeringsmuligheder eller risikofaktorer og således reducere den risiko, De løber. De mest almindelige typer certifikater er: - Indekscertifikater Disse afspejler et helt marked, idet de er baseret på et officielt indeks (f.eks. Swiss Market Index [SMI]) - Regionscertifikater Disse er afledt af en række indekser eller virksomheder fra en bestemt region (f.eks. Østeuropa eller Stillehavsområdet). - Basket-certifikater Disse er afledt af et udvalg af nationale eller internationale virksomheder inden for en bestemt sektor (f.eks. bioteknologi, telekommunikation eller maskinteknik), indekser, obligationer eller andre underliggende aktiver. Certifikater er værdipapirer og har en begrænset levetid. Indløsning sker ved udløb og svarer til - Et fastsat beløb pr. indekspoint for et indekscertifikat. - Forskellen mellem markedsværdien ved udløb og aftalekursen for et regions- eller basket-certifikat. Investeringer i indeks-, regions- eller basket-certifikater indebærer generelt det samme potentielle tab som en direkte investering i selve de tilsvarende aktier. Sammenlignet med en direkte investering er risikospredningen ved certifikater større. Dette betyder dog ikke, at risikoen elimineres den kan simpelthen være omdannet til markeds- og sektor i stedet. I modsætning til en direkte investering i aktier giver certifikater ikke stemmeret eller berettiger indehaveren til udbetaling af udbytte. Certifikater er endvidere forbundet med en udstederrisiko, dvs. den kreditrisiko, der er forbundet med den udstedende bank. 17/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

18 Del 2: Yderligere oplysninger Investeringer i ikke-traditionelle fonde (hedgeforeninger og offshore-fonde) Hvad er ikke-traditionelle fonde? Hvad er hedgeforeninger? Hvilke skal De være opmærksom på? Ikke-traditionelle fonde er fonde eller investeringsselskaber, der som følge af deres investeringsform afviger fra traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer. Den mest almindelige form for ikke-traditionelle fonde er hedgeforeninger, der til trods for navnet ikke nødvendigvis har noget med risikoafdækning (hedging) at gøre. Mange hedgeforeninger har til formål at opnå en gevinst og løber undertiden meget høje. Hedgeforeninger omfatter alle typer investeringsfonde, investeringsselskaber og interessentskaber, der anvender derivater til investering i stedet for til risikoafdækning, og som kan foretage short sales, eller som kan opnå betydelig gearing fra investering af lånekapital. Et yderligere træk ved hedgeforeninger er, at de frit kan vælge investeringskategorier, markeder (herunder nye markeder) og handelsmetoder. Hedgeforeninger kræver generelt høje minimumsinvesteringer. De tilbyder kun begrænsede tegnings- og indløsningsrettigheder med lange opsigelsesperioder. Porteføljeforvaltere i hedgeforeninger modtager resultatorienterede bonusser og har ofte en personlig interesse i fonden. Ikke-traditionelle investeringer kan antage et utal af forskellige former. Derfor er det ikke muligt at gengive de, som hvert enkelt tilfælde indebærer, i denne brochure Før De foretager en sådan investering, skal De sørge for at få omfattende rådgivning om de særlige, der er forbundet med investeringen, og at gennemgå alle tilbud nøje. Investeringsstrategier er ofte forbundet med høj risiko. Som følge af gearing kan en lille bevægelse på markedet føre til store gevinster, men også til meget store tab. Under visse omstændigheder kan De risikere at miste hele Deres investering. Det er ikke ualmindeligt, at der kun er få oplysninger til rådighed i forbindelse med ikke-traditionelle investeringer. Endvidere er mange investeringsstrategier yderst komplekse og meget vanskelige at forstå. Det sker ofte, at strategiændringer, som kan medføre en væsentlig stigning i risikoen, overses, tildeles for lidt opmærksomhed eller opdages for sent. Likviditeten ved og omsætteligheden af ikke-traditionelle investeringer kan variere meget. I hedgeforeninger sker udstedelse og indløsning ofte kun månedligt, kvartalsvis eller årligt. Fastfrosne ejerperioder, der løber over mange år, er ikke usædvanlige. Bestemmelser vedrørende handelsfrekvens og ejerperioder kan blive ændret ofte og med kort varsel, og afviklinger kan strække sig over mange år. 18/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

19 Del 2: Yderligere oplysninger Hvad er offshore-fonde? Mange fonde i denne kategori er hjemmehørende i udlandet deraf navnet offshore-fonde. De er underlagt en mere lempelig lovgivning og overvågning, men giver til gengæld dårligere beskyttelse af investorerne. Der kan også opstå problemer med eller forsinkelser i afviklingen af købs- eller salgsordrer i forbindelse med produkter i sådanne fonde. Der er ingen garanti for, at investorernes lovfæstede rettigheder kan gøres gældende. Investeringer i nye markeder Hvad er nye markeder? Hvilke etablerede markeder findes der? Hvilke faktorer skal jeg være særligt opmærksom på ved investering i nye markeder? Hvilke individuelle skal De være opmærksom på? Der er særlige forbundet med investering i nye markeder. Formålet med denne anden del er at give Dem en forståelse af de særlige, der er forbundet med investering i nye markeder. Nye markeder er markeder for værdipapirhandel i lande, som har et eller flere af følgende træk: - en vis grad af politisk ustabilitet - relativt uforudsigelige finansielle markeder og økonomiske vækstmønstre - et finansielt marked, der stadig er på udviklingsstadiet - en svag økonomi. Listen over nye markeder ændrer sig konstant. I henhold til OECD s kriterier er nye markeder alle lande undtagen: Australien, Østrig, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien og USA. Disse markeder kaldes de etablerede markeder. Der er forbundet med investering i nye markeder, som man ikke møder på de mere etablerede markeder. Dette er også tilfældet, hvis udstederen eller udbyderen af et produkt har sit hovedkontor eller sin primære aktivitet i et land, der betragtes som et nyt marked. Investering i produkter fra sådanne udbydere er derfor ofte af spekulativ karakter. Før De investerer i et nyt marked, skal De danne Dem et indtryk af markedet, således at De får mulighed for at vurdere de, der er forbundet med det. Ved investering i nye markeder skal De være opmærksom på nedenstående. Listen er ikke udtømmende. Afhængig af investeringsprodukttypen kan investeringen indebære yderligere som beskrevet andetsteds i denne brochure. 19/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

20 Del 2: Yderligere oplysninger - Politisk risiko En regerings mangel på politisk erfaring eller ustabilitet i det politiske system øger risikoen for kortvarige fundamentale skift i landets økonomi og politik. Konsekvenserne for Dem som investor kan være beslaglæggelse af Deres aktiver uden nogen form for kompensation, begrænsning i råderetten over Deres aktiver eller et drastisk fald i værdien af Deres aktiver i bestemte sektorer som følge af regeringsindgreb eller indførelse af statslig overvågning eller statslige kontrolmekanismer. - Økonomisk risiko Økonomien på nye markeder er ofte mere følsom over for ændringer i renten og inflationen og er under alle omstændigheder genstand for større udsving end på de etablerede markeder. Sådanne økonomiers fokus er også relativt snæver, hvilket betyder, at enkeltstående begivenheder har stor indvirkning. Endvidere har nye markeder generelt et lavere kapitalgrundlag. Endelig er strukturen og overvågningen af de finansielle markeder ikke udbygget tilstrækkeligt. - Kreditrisiko Investeringer i gældspapirer (f.eks. obligationer og gældsbeviser), der er udstedt af regeringer eller virksomheder på nye markeder, har en tendens til at være forbundet med en meget højere risiko end på de etablerede markeder. Dette kan skyldes lavere kreditværdighed, stor statsgæld, gældsomlægning, mangel på gennemsigtighed i markedet eller mangel på information. Det er også langt vanskeligere at vurdere kreditrisikoen som følge af uforenelige vurderingsstandarder og manglende rating. - Valutakursrisiko Nye markeders valutaer er forbundet med store og uforudsigelige kursudsving. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at visse lande begrænser eksporten af deres valuta eller indfører begrænsninger på kort sigt. Risikoafdækning kan bidrage til at begrænse de tab, der skyldes kursudsving, men de kan aldrig elimineres helt. - Markedsrisiko Manglen på effektiv overvågning af de finansielle markeder kan medføre ringe gennemsigtighed, likviditet, effektivitet og regulering på de nye markeder. Endvidere er høj volatilitet og store prisforskelle karakteristisk for disse markeder. Endelig kan utilstrækkelige eller manglende lovgivningsmæssige foranstaltninger give anledning til en forhøjet risiko for markedsmanipulering og insiderhandel. 20/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

21 Del 2: Yderligere oplysninger - Markedslikviditetsrisiko Likviditeten er afhængig af udbud og efterspørgsel. Sociale, økonomiske og politiske forandringers eller naturkatastrofers indvirkning på nye markeder kan indebære en langt hurtigere og mere vedvarende ændring af forholdet mellem udbud og efterspørgsel, end det er tilfældet på de etablerede markeder. I værste fald kan resultatet være en fuldstændig mangel på likviditet, og dette kan gøre det umuligt for investoren at sælge sine investeringer. - Juridisk risiko Mangel på eller utilstrækkelig overvågning af et finansielt marked kan betyde, at investorernes juridiske rettigheder bliver vanskelige eller umulige at gøre gældende. Endvidere kan der herske juridisk usikkerhed som følge af mangel på erfaring hos domstolene i det nye marked. - Afviklingsrisiko Visse nye markeder har en række forskellige clearings- og afviklingssystemer eller slet ingen. De er ofte forældede og forbundet med behandlingsfejl og store forsinkelser i afviklingen og leveringen. - Aktionærrisiko og kreditorrisiko Den lovgivning, der skal beskytte aktionærers og kreditorers rettigheder (f.eks. oplysningspligt, forbud mod insiderhandel, ledelsesansvar og beskyttelse af minoritetsaktionærer), kan være utilstrækkelig eller ikkeeksisterende. 21/21 JBG Special Risks Brochure (DA) March 2008

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Særlige risici ved værdipapirhandel

Særlige risici ved værdipapirhandel Særlige risici ved værdipapirhandel 2 Bemærk Dette informationsskrift er baseret på den tyske brochure Besondere Risiken im Effektenhandel fra Schweizerische Bankiervereinigung, Basel, udgave fra 2008.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere